Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 17 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2012

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-01-05
Data wydania:2012-01-03
Data wejscia w życie:2012-01-05
Data obowiązywania:2012-01-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 17 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 5 stycznia 2012 r. Pozycja 17

!"#$"!#%&#'()'** +)(),-!.*.&+)(),-!./0)*)*/12!1#./0)1) z dnia 3 stycznia 2012 r. 3*4567389*3:4;<;=>8*3:7@6;AB987*>BC;8>B9@;*<;G84H8*69@FE7>:H:>I*AB87C7HJ>:>I* 7*5;A4K7389*F4K73*;*4K;4F8;CD3*;67B*B38JBI*3*6; 2005 r. Nr 231, poz. 1965, z 2009 r. Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 106, poz. 673 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654), art. 48a ust. 3 ustawy z dnia 4 )ipca 1991 r. o stosun,u Pa-stwa do Po)s,i"'o Auto,".a)iczn"'o Ko*cio/a Prawos/awn"'o +Dz. U. Nr 66, poz. 287, z p01n. z%.2)), art. 43 ust. 7 ustawy z dnia 13 %aja 1994 r. o stosun,u Pa-stwa do Ko*cio/a Ewan'")ic,o2Au's2 3urs,i"'o w Rz"czypospo)it"j Po)s,i"j +Dz. U. Nr 73, poz. 323, z p01n. z%.3)) i art. 32 ust. 7 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosun,u Pa-stwa do g%in wyznaniowyc( 4ydows,ic( w Rzeczypospolitej Pols,iej +Dz. U. Nr 41, poz. 251, z p01n. zm.4)) zarz5dza si6, co nast6puje7 8


1. Wyso,o*9 wynagrodzenia cz/on,0w i personelu pomocniczego ,omisji regulacyjnyc( wynosi w o,resie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., odpowiednio, 40,2: wynagrodze- o,re*lonyc( w7

1) 8 24 rozporz5dzenia ;inistra Spraw Wewn6trznyc( i Administracji z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczeg0/owego try3u post6powania regulacyjnego przed ;i6dzy,o*cieln5 Komisj5 Regulacyjn5 +Dz. U. Nr 279, poz. 2768)<

2) 8 23 rozporz5dzenia ;inistra Spraw Wewn6trznyc( i Administracji z dnia 14 maja 1999 r. w sprawie szczeg0/owego try3u post6powania Komisji Regulacyjnej do Spraw Pols,iego Auto,e.alicznego Ko*cio/a Prawos/awnego +Dz. U. Nr 45, poz. 456)<

3) 8 24 zarz5dzenia ;inistra=Sze.a Urz6du Rady ;inistr0w z dnia 12 pa1dzierni,a 1994 r. w sprawie szczeg0/owego try3u post6powania regulacyjnego w przedmiocie przywr0cenia oso3om prawnym Ko*cio/a Ewangelic,o2Augs3ur2 s,iego w Rzeczypospolitej Pols,iej w/asno*ci nieruc(omo*ci lu3 ic( cz6*ci +;. P. Nr 55, poz. 461)<

4) 8 24 zarz5dzenia ;inistra Spraw Wewn6trznyc( i Administracji z dnia 10 pa1dzierni,a 1997 r. w sprawie szczeg0/owe2 go try3u dzia/ania Komisji Regulacyjnej do Spraw >min Wyznaniowyc( ydows,ic( +;. P. Nr 77, poz. 730). 8

2. Rozporz5dzenie wc(odzi w 4ycie z dniem og/oszenia. ;inister Administracji i Cy.ryzacji7 M. Boni

1)

;inister Administracji i Cy.ryzacji ,ieruje dzia/em administracji rz5dowej = wyznania religijne oraz mniejszo*ci narodowe i etniczne, na podstawie 8 1 ust. 2 p,t 4 rozporz5dzenia Prezesa Rady ;inistr0w z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczeg0/owego za,resu dzia/ania ;inistra Administracji i Cy.ryzacji +Dz. U. Nr 248, poz. 1479).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta/y og/oszone w Dz. U. z 1991 r. Nr 95, poz. 425, z 1993 r. Nr 7, poz. 34, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 2004 r. Nr 68, poz. 623 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 673.

3) Zmiany wymienionej ustawy zosta/y og/oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 2004 r. Nr 68, poz. 623, z 2010 r. Nr 106, poz. 673 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654.

4) Zmiany wymienionej ustawy zosta/y og/oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 59, poz. 375 i Nr 106, poz. 668, z 2004 r. Nr 68, poz. 623 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 673.

5) Niniejsze rozporz5dzenie 3y/o poprzedzone rozporz5dzeniem ;inistra Spraw Wewn6trznyc( i Administracji z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie wyso,o*ci wynagrodzenia cz/on,0w i personelu pomocniczego ,omisji regulacyjnyc( dzia/aj5cyc( na podstawie ustaw o stosun,u Pa-stwa do ,o*cio/0w oraz zwi5z,0w wyznaniowyc( w ro,u 2011 +Dz. U. Nr 257, poz. 1740).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 17 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-07 poz. 18

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2013

 • Dziennik Ustaw z 2003-09-04 poz. 1517

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-28 poz. 1815

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2007

 • Dziennik Ustaw z 2008-01-31 poz. 112

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-31 poz. 1642

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2009


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.