Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 175 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie zasad zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-02-16
Data wydania:2012-02-01
Data wejscia w życie:2012-03-02
Data obowiązywania:2012-03-02

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 175 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 16 lutego 2012r. Pozycja 175

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI ISZKOLNICTWA WYŻSZEGO

1) zdnia 1 lutego 2012r. wsprawie zasad zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego zbankami umów określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek iKredytów Studenckich Na podstawie art.5 ust.2 ustawy zdnia 17 lipca 1998r. opożyczkach ikredytach studenckich (Dz.U. Nr108, poz.685, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego proponuje bankom zawarcie umów określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek iKredytów Studenckich, zwanych dalej „umowami”.

2. Przedstawiając propozycję zawarcia umowy, Bank Gospodarstwa Krajowego informuje bank o:

1) asadach udzielania kredytów studenckich ikorzystania ze środków Funduszu Pożyczek iKredytów Studenckich; z

2) aksymalnej wysokości oprocentowania kredytów studenckich, która nie może przekroczyć 1,20 stopy redyskontowej m Narodowego Banku Polskiego;

3) odstawowych kryteriach, jakie powinien spełniać bank udzielający kredytów studenckich. p §

2. Dokonując wyboru banków wcelu zawarcia umów, Bank Gospodarstwa Krajowego uwzględnia najkorzystniejsze warunki udzielania kredytów studenckich dotyczące wszczególności:

1) ysokości oprocentowania kredytu; w

2) ysokości pobieranej prowizji; w

3) okalizacji iliczby oddziałów udzielających kredytów. l §

3. Bank Gospodarstwa Krajowego podejmuje decyzje owyborze banków, zktórymi zostaną zawarte umowy, po zasięgnięciu opinii Komisji do Spraw Pożyczek iKredytów Studenckich. §

4. Umowa:

1) kreśla zasady przekazywania bankowi środków Funduszu Pożyczek iKredytów Studenckich przeznaczonych na spłatę: o o a) dsetek od kredytów studenckich wkwotach, októrych mowa wart.8 ust.1 ustawy zdnia 17 lipca 1998r. opożyczkach ikredytach studenckich, oraz odsetek od kredytów umorzonych naliczonych do dnia przekazania środków, b) redytów studenckich umorzonych wczęści lub całości; k

2) stala wysokość oprocentowania kredytów studenckich nieprzekraczającą wielkości określonej w§ 1 ust.2 pkt2; u

M inister Nauki iSzkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust.2 pkt2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki iSzkolnictwa Wyższego (Dz.U. Nr248, poz.1483).

2) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2000r. Nr48, poz.550, z2004r. Nr146, poz.1546 iNr152, poz.1598, z2005r. Nr23, poz.187 iNr164, poz.1365 oraz z2011r. Nr84, poz.455.

1)

Dziennik Ustaw –2– Poz. 175

3) kreśla szczegółowe warunki spłaty kredytów studenckich; o

4) awiera klauzulę obraku uprawnień banku do dopłaty do odsetek naliczonych odzadłużenia przeterminowanego; z

5) awiera zobowiązanie banku do rozpatrywania wniosków okredyt studencki wszystkich studentów idoktorantów spełz niających kryteria określone wustawie zdnia 17 lipca 1998r. opożyczkach ikredytach studenckich iwprzepisach wydanych na jej podstawie;

6) awiera uprawnienie dla Banku Gospodarstwa Krajowego do przeprowadzania kontroli prawidłowości realizacji umoz wy; z

7) awiera zobowiązanie banku do przedstawiania ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego, wterminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, informacji dotyczącej liczby udzielonych iumorzonych kredytów studenckich wdanym roku akademickim;

8) awiera zasady zgłaszania przez bank zapotrzebowania na środki finansowe, októrych mowa wpkt1. z §

5. Bank Gospodarstwa Krajowego dostosuje umowy zawarte przed dniem wejścia wżycie rozporządzenia do wymagań określonych w§ 4, wterminie 6 miesięcy od dnia wejścia wżycie rozporządzenia. §

6. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3) Minister Nauki iSzkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

3)

N iniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 kwietnia 2007 r. wsprawie zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego zbankami umów określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek iKredytów Studenckich (Dz.U. Nr87, poz.583), które utraciło moc na podstawie art.6 pkt2 ustawy zdnia 18 marca 2011r. ozmianie ustawy – Prawo oszkolnictwie wyższym, ustawy ostopniach naukowych itytule naukowym oraz ostopniach itytule wzakresie sztuki oraz ozmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr84, poz.455 iNr112, poz.654).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 175 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

zamów dokument

Porady prawne

 • Zabezpieczenie pożyczki z ZFŚS wekslem

  Pracodawca żąda od pracownika, któremu udziela pożyczki na cele mieszkaniowe z ZFŚS w kwocie 2.000 zł, weksla in blanco z deklaracją wekslową do 2.000 zł poręczonego (...)

 • Wydatkowanie środków z ZFŚS

  Nasz były pracownik zwrócił się do firmy z wnioskiem o wypłatę zapomogi losowej z tytułu ciężkiej i przewlekłej choroby (porusza się na wózku inwalidzkim). Czy (...)

 • Koszt wypłaty środków z ZFŚS a prowizja bankowa

  Firma zgodnie z obowiązującymi przepisami tworzy ZFŚS, z którego wypłaca, określone ustawą i regulaminem wewnętrznym, świadczenia. Przy płatności każdego świadczenia (...)

 • Finansowanie nagród w konkursach z ZFŚS

  W firmie pracownicy spółki tworzą koło wędkarskie. Firma zorganizowała zawody wędkarskie dla pracowników. Dla zwycięzców przygotowano nagrody (o wartości 400, 200 (...)

 • Terminy księgowania operacji bankowych

  1) Jaki jest maksymalny dozwolony prawem termin zaksięgowania operacji przelewu między bankami internetowymi? Co się dzieje z pieniędzmi (dla kogo \"pracują\") w przypadku (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-09-05 poz. 1519

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-30 poz. 1322

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę.

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-28 poz. 991

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich oraz warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-06 poz. 876

  Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

 • Dziennik Ustaw z 2013-10-28 poz. 1251

  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o likwidacji Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.