Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 190 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-02-20
Data wydania:2012-02-08
Data wejscia w życie:2012-02-20
Data obowiązywania:2012-01-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 190 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 20 lutego 2012r. Pozycja 190

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW zdnia 8 lutego 2012r. zmieniające rozporządzenie wsprawie wynagradzania pracowników samorządowych Na podstawie art.37 ust.1 ustawy zdnia 21 listopada 2008r. opracownikach samorządowych (Dz. U. Nr223, poz.1458, z2009r. Nr157, poz.1241, z2010r. Nr229, poz.1494 oraz z2011r. Nr134, poz.777 iNr201, poz.1183) zarządza się, co następuje: §1. Wrozporządzeniu Rady Ministrów zdnia 18 marca 2009r. wsprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr50, poz.398, Nr220, poz.1721 oraz z2011r. Nr144, poz.858) wzałączniku nr3 do rozporządzenia wIVtabeli wczęści H „wsamorządowych jednostkach organizacyjnych” wIII części „Jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz centra integracji społecznej” wprowadza się następujące zmiany:


1) tytuł III części otrzymuje brzmienie: „III. ednostki organizacyjne pomocy społecznej, centra integracji społecznej oraz jednostki organizacyjne wspierania J rodziny i systemu pieczy zastępczej”;

2) wgrupie „Stanowiska pomocnicze iobsługi”: a) lp. 5 otrzymuje brzmienie: 1 5 Starszy wychowawca starszy wychowawca wplacówce wsparcia dziennego XV 2 3 4 według odrębnych przepisów wyższe według odrębnych przepisów średnie według odrębnych przepisów b) po lp. 5 dodaje się lp. 5a i5b wbrzmieniu: 1 5a 5b 2 Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Starszy asystent rodziny XIV 3 XV 4 według odrębnych przepisów wyższe według odrębnych przepisów średnie według odrębnych przepisów 5 5 5 8 5 4 4 7

Dziennik Ustaw c) lp. 11 otrzymuje brzmienie: 1 11 Wychowawca wychowawca wplacówce wsparcia dziennego XIV 2 3 4 według odrębnych przepisów wyższe według odrębnych przepisów średnie według odrębnych przepisów d) po lp. 13 dodaje się lp. 13a i13b wbrzmieniu: 1 13a 13b 2 Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Asystent rodziny XIII 3 XIV 4 według odrębnych przepisów wyższe według odrębnych przepisów średnie według odrębnych przepisów 5 2 2 5 5 2 2 5 –2– Poz. 190

e) lp. 17 otrzymuje brzmienie: 1 17 2 Młodszy wychowawca, młodszy wychowawca wplacówce wsparcia dziennego 3 XIII 4 według odrębnych przepisów 5 –

f) lp. 21 otrzymuje brzmienie: 1 21 Starszy opiekun dziecięcy starszy instruktor terapii zajęciowej XII starszy instruktor ds. kulturalno-oświatowych starszy instruktor reintegracji zawodowej g) po lp. 21 dodaje się lp. 21a wbrzmieniu: 1 21a 2 Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, młodszy asystent rodziny 3 XI 4 5 2 3 4 średnie ipolicealna szkoła odpowiedniej specjalności średnie3) średnie zawodowe 5

według odrębnych przepisów

5

według odrębnych przepisów

Dziennik Ustaw h) lp. 26 otrzymuje brzmienie: 1 26 Opiekun dziecięcy technik fizjoterapii instruktor terapii zajęciowej XI instruktor ds. kulturalno-oświatowych instruktor reintegracji zawodowej 2 3 4 średnie medyczne średnie3) ipolicealna szkoła odpowiedniej specjalności średnie3) średnie zawodowe 5 –3– Poz. 190

według odrębnych przepisów

§

2. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia, zmocą od dnia 1 stycznia 2012r. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 190 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-26 poz. 1308

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich.

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-21 poz. 549

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2002 r. sygn. akt K. 23/2001.

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-06 poz. 1202

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium.

 • Dziennik Ustaw z 1999-04-13 poz. 340

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-13 poz. 1785

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.