Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 193 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów oraz w środkach przewozu osób podlegających Ministrowi Obrony Narodowej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-02-21
Data wydania:2012-02-14
Data wejscia w życie:2012-03-07
Data obowiązywania:2012-03-07

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 193 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 21 lutego 2012r. Pozycja 193

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zdnia 14 lutego 2012r. wsprawie szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów oraz wśrodkach przewozu osób podlegających Ministrowi Obrony Narodowej Na podstawie art.5a ust.2 ustawy zdnia 9 listopada 1995r. oochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu iwyrobów tytoniowych (Dz.U. z1996r. Nr10, poz.55, zpóźn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §1.1.Rozporządzenie określa szczegółowe warunki używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów oraz wśrodkach przewozu osób podlegających Ministrowi Obrony Narodowej. 2.Przepisy rozporządzenia stosuje się do terenów oraz znajdujących się na nich budynków iurządzeń, zwanych dalej „obiektami”:


1) Ministerstwa Obrony Narodowej;

2) jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej;

3) jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. §2.Dowódcy lub kierownicy obiektów, októrych mowa w§1 ust.2, umieszczą wwidocznych miejscach oznaczenie słowne igraficzne informujące ozakazie używania wyrobów tytoniowych wobiektach oraz wśrodkach przewozu osób. §3.1.Używanie wyrobów tytoniowych wobiektach jest dopuszczalne tylko wmiejscach spełniających wymagania określone dla palarni wrozumieniu art.2 pkt9 ustawy zdnia 9 listopada 1995r. oochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu iwyrobów tytoniowych, zwanej dalej „ustawą”.

2. Miejsca, októrych mowa wust.1, nie mogą być wyznaczone:

1) wizbach żołnierskich;

2) wpomieszczeniach, wktórych pełnione są całodobowe służby wewnętrzne lub dyżury bojowe;

3) wsalach wykładowych iinnych pomieszczeniach szkoleniowych idydaktycznych;

4) wświetlicach oraz obiektach sportowych;

5) na placach apelowych iplacach ćwiczeń;

6) a terenie podmiotów leczniczych iwpomieszczeniach innych obiektów, wktórych udzielane są świadczenia zdrowotne; n

7) obiektach owymuszonej cyrkulacji powietrza, awszczególności wpodziemnych centrach dowodzenia (kierowania), w na okrętach podwodnych iwstatkach powietrznych;

8) winnych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego.

Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z1997r. Nr88, poz.554 iNr121, poz.770, z1999r. Nr96, poz.1107, z2003r. Nr229, poz.2274, z2010r. Nr81, poz.529 oraz z2011r. Nr112, poz.654.

1)

Dziennik Ustaw –2– Poz. 193

3.Jeżeli wbudynku nie można wyodrębnić palarni, miejsca, wktórych używanie wyrobów tytoniowych jest dozwolone, mogą być wyznaczone na zewnątrz budynku. Miejsca te ustala się wtaki sposób, aby nie narażać osób niepalących na skutki oddziaływania dymu tytoniowego. §4.1. Zarządzający internatem, hotelem albo innym wojskowym obiektem zbiorowego zakwaterowania może wyłączyć spod zakazu określonego wart.5 ustawy indywidualne pomieszczenia wobiektach służące celom mieszkalnym. 2.Zarządzający wojskowym obiektem gastronomicznym zco najmniej dwoma pomieszczeniami przeznaczonymi do konsumpcji może wyłączyć spod zakazu określonego wart.5 ustawy zamknięte pomieszczenie konsumpcyjne wyposażone wwentylację zapewniającą nieprzenikanie dymu tytoniowego do innych pomieszczeń.

3. Wobiekcie izby zatrzymań dopuszcza się możliwość używania wyrobów tytoniowych przez osoby osadzone oraz obsługę tej izby – wpalarni urządzonej na terenie tego obiektu.

4. Jeżeli nie można spełnić warunku określonego wust.3, komendant jednostki organizacyjnej, na której terenie znajduje się izba zatrzymań, wyznacza pomieszczenia, wktórych są osadzeni używający wyrobów tytoniowych, pod warunkiem uniemożliwienia oddziaływania dymu tytoniowego na osoby niepalące. §5.Wśrodkach przewozu osób nie dopuszcza się używania wyrobów tytoniowych. §6.Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 193 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

zamów dokument

Porady prawne

 • Wprowadzenie zakazu palenia na klatce schodowej

  W prywatnej kamienicy niektórzy mieszkańcy palą papierosy na klatce schodowej. Czy można wprowadzić zakaz palenia papierosów na klatce schodowej? Jakie przepisy to regulują?

 • Mandat za palenie na przystanku

  Paliłem papierosa na przystanku autobusowym. Czy straż miejska może ukarać mandatem za palenie w takim miejscu?

 • Maksymalna cena papierosów

  Czy istnieje jakiś przepis, który ustala cenę sprzedawanych papierosów w restauracji? Czy cena ta może być dowolna - wyższa od tej, która wydrukowana jest na opakowaniu?

 • Ustawa antynikotynowa

  Jestem handlowcem posiadającym 2 sklepy z tanimi papierosami w których sprzedaję detalicznie od jednej paczki papierosy poniżej ceny na paczce. Według nowej ustawy nie (...)

 • Licencja na prowadzenie transportu drogowego

  Czy prowadząc zagraniczny transport drogowy rzeczy samochodem o masie całkowitej do 3,5 t muszę posiadać licencję?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-06-30 poz. 795

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów podlegających Ministrowi Sprawiedliwości oraz w środkach przewozu osób

 • Dziennik Ustaw z 2011-05-12 poz. 564

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów oraz w środkach przewozu osób podlegających ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw z 2001-09-14 poz. 1163

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 2001 r. w sprawie zasad dopuszczalności używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

 • Dziennik Ustaw z 1999-11-05 poz. 1107

  Ustawa z dnia 5 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

 • Dziennik Ustaw z 2010-05-14 poz. 529

  Ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawę o Państwowej Inspekcji Sanitarnej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.