Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 222 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działania straży

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-02-28
Data wydania:2012-02-16
Data wejscia w życie:2012-03-14
Data obowiązywania:2012-03-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 222 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 28 lutego 2012r. Pozycja 222

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

1) zdnia 16 lutego 2012r. zmieniające rozporządzenie wsprawie zakresu isposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działania straży Na podstawie art.9a ust.2ustawy zdnia 29 sierpnia 1997r. ostrażach gminnych (Dz.U. Nr123, poz.779, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §1.Wrozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji zdnia 12 listopada 2009r. wsprawie zakresu isposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży (Dz.U. Nr196, poz.1520) załącznik otrzymuje brzmienie określone wzałączniku do niniejszego rozporządzenia. §2.Do prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży za 2012r. stosuje się przepisy rozporządzenia, októrym mowa w§ 1wbrzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem. §3.Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki


M inister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1ust.2rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz.U. Nr248, poz.1491).

2) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2002r. Nr113, poz.984, z2003r. Nr130, poz.1190, z2008r. Nr223, poz.1458, z2009r. Nr97, poz.803, z2010r. Nr182, poz.1228 oraz z2011r. Nr5, poz.13.

1)

Dziennik Ustaw

–a – 2

Poz. 222

Załącznik do rozporządzeniaMinistra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012 r. (poz.222)

WZÓR EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY

…………………………………………….………….

(nazwa straży gminnej/miejskiej i nazwa gminy/miasta)

według stanu na dzień ………………….. r. Adres ........................................................................................................................................... Numery telefonów ........................................................................................................................ Numery faksów ............................................................................................................................ Adres poczty elektronicznej ......................................................................................................... Samodzielna jednostka organizacyjna/jednostka organizacyjna w strukturze urzędu gminy* Data powołania .......................................................................................................................... Część I Ewidencja etatów

Liczba etatów na poszczególnych stanowiskach pełny etat ¾ etatu ½ etatu ¼ etatu inny wymiar etatu

Stanowiska w straży gminnej (miejskiej) komendant zastępca komendanta naczelnik zastępca naczelnika kierownik zastępca kierownika starszy inspektor inspektor młodszy inspektor starszy specjalista specjalista młodszy specjalista starszy strażnik strażnik młodszy strażnik aplikant Razem strażnicy stanowiska urzędnicze stanowiska pomocnicze i obsługi Liczba etatów ogółem

*

Niepotrzebne skreślić.

Dziennik Ustaw –3– Poz. 222

Część II Ewidencja wyposażenia Lp. 1 2 3 4 5 kajdanki pałki obronne wielofunkcyjne psy służbowe konie służbowe przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, na które jest wymagane pozwolenie na broń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, na które nie jest wymagane pozwolenie na broń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji ręczne miotacze gazu broń palna bojowa urządzenia rejestrujące, o których mowa w art. 2 pkt 59 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym środki techniczne służące do obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach publicznych pojazdy: a) samochody b) motocykle c) skutery d) rowery Wyposażenie Liczba

6 7 8 9 10 11

Dziennik Ustaw –4– Poz. 222

Część III Ewidencja wyników działań straży

Lp. Rodzaje wykroczeń zawartych w: 1 Ustawie – Kodeks wykroczeń a) wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu b) wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym c) wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia d) wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, w tym: – ujawnione przez urządzenia rejestrujące – pozostałe naruszenia e) wykroczenia przeciwko osobie f) wykroczenia przeciwko zdrowiu g) wykroczenia przeciwko mieniu h) wykroczenia przeciwko interesom konsumentów i) wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej j) wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego k) szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe przepisach wprowadzających Kodeks pracy ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustawie o ochronie zwierząt ustawie o odpadach ustawie – Prawo ochrony środowiska ustawie – Prawo o miarach ustawie – Prawo wodne ustawie o publicznym transporcie drogowym Środki oddziaływania wychowawczego (art. 41 k.w.) Sprawy przekazane innym organom lub instytucjom

Mandat liczba kwota

Wnioski do sądu

Razem

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dziennik Ustaw

12 13 14 15 16 ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ustawie o ochronie przyrody ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ustawie o bateriach i akumulatorach ustawie – Kodeks wyborczy aktach prawa miejscowego (przepisy porządkowe) innych OGÓŁEM

–5–

Poz. 222

17 18 19 20 21

Lp. 1 2

Pozostałe wyniki działania pojazdy unieruchomione przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół pojazdy usunięte z drogi, w tym: na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym b) na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym pojazdy odnalezione osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania ujawnione przestępstwa osoby ujęte i przekazane Policji zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsca zagrożonego takim zdarzeniem chronione obiekty komunalne i urządzenia użyteczności publicznej konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych na potrzeby gminy kontrola osobista, przeglądanie zawartości podręcznych bagaży osoby a)

Liczba

3 4 5 6 7 8 9 10

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 222 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-06-04 poz. 639

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży

 • Dziennik Ustaw z 2009-11-25 poz. 1520

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-27 poz. 1943

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu i sposobu współpracy Policji ze strażami gminnymi (miejskimi) oraz zakresu sprawowania przez Komendanta Głównego Policji nadzoru nad działalnością straży

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-26 poz. 776

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie warunków i sposobu naliczeń etatowych w Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-04 poz. 323

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie reorganizacji Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.