Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 230 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Lublinie

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-02-29
Data wydania:2012-02-27
Data wejscia w życie:2012-02-29
Data obowiązywania:2012-02-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 230 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 29 lutego 2012r. Pozycja 230

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

1) zdnia 27 lutego 2012r. wsprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego wLublinie Na podstawie art.60 ust.1 ustawy zdnia 15 kwietnia 2011r. odziałalności leczniczej (Dz.U. Nr112, poz.654, Nr149, poz.887, Nr174, poz.1039 iNr185, poz.1092) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Likwiduje się Samodzielny Publiczny Zakład Zaopatrzenia Ortopedycznego wLublinie, zwany dalej „Zakładem”.


2. Zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zakład następuje wdniu następującym po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia wżycie rozporządzenia.

3. Otwarcie likwidacji następuje wdniu następującym po dniu zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych.

4. Zakończenie likwidacji następuje ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego bezpośrednio po miesiącu kalendarzowym, wktórym nastąpiło otwarcie likwidacji. § 2.

1. Zobowiązania inależności Zakładu po jego likwidacji stają się zobowiązaniami inależnościami Skarbu Państwa – ministra właściwego do spraw zdrowia. Przekazanie zobowiązań inależności następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

2. Protokół, októrym mowa wust.1, powinien zawierać wszczególności:

1) skazanie zobowiązania lub należności wraz zpodaniem tytułu prawnego, zktórego wynika; w

2) skazanie wysokości zobowiązania lub należności – wprzypadku zobowiązań lub należności bezspornych albo wysow kości zobowiązania lub należności możliwej do zapłaty lub otrzymania – w przypadku zobowiązań lub należności spornych;

3) skazanie terminu płatności oraz wysokości odsetek wyliczonych do dnia zakończenia likwidacji. w

3. Składniki mienia Zakładu przeznacza się na zaspokojenie wierzycieli. Zbycie składników mienia Zakładu następuje na zasadach dotyczących zbycia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

4. Pozostałe po likwidacji składniki mienia stają się własnością Skarbu Państwa – ministra właściwego do spraw zdrowia ipodlegają nieodpłatnemu przekazaniu państwowej jednostce budżetowej – urzędowi obsługującemu ministra właściwego do spraw zdrowia. Przekazanie składników mienia Zakładu następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

5. Przepis ust.4 stosuje się odpowiednio do składników niematerialnych.

1)

M inister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie §1 ust.2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz.U. Nr248, poz.1495 iNr284, poz.1672).

Dziennik Ustaw –2– Poz. 230

6. Dokumenty, które nie podlegają brakowaniu, związane zdziałalnością Zakładu przejmuje państwowa jednostka budżetowa – urząd obsługujący ministra właściwego do spraw zdrowia. Przekazanie dokumentów następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

7. Protokoły, októrych mowa wust.1, 4 i6, oraz protokół zdawczo-odbiorczy składników niematerialnych powinny być sporządzone, podpisane iprzekazane najpóźniej na 7 dni przed upływem terminu zakończenia likwidacji. Protokoły podpisuje dyrektor Zakładu oraz minister właściwy do spraw zdrowia. §

3. Czynności związane zlikwidacją Zakładu wykonuje dyrektor Zakładu, awprzypadku jego nieobecności osoba zastępująca dyrektora Zakładu. §

4. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia. Ministra Zdrowia: B.A. Arłukowicz

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 230 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-02-04 poz. 151

  Ustawa z dnia 4 grudnia 2002 r. o nadaniu Akademii Medycznej w Lublinie nazwy "Akademia Medyczna w Lublinie imienia Profesora Feliksa Skubiszewskiego"

 • Dziennik Ustaw z 1999-11-10 poz. 1036

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia.

 • Monitor Polski 2004 nr 14 poz. 230

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia

 • Monitor Polski 2004 nr 29 poz. 521

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2004 r. nr 112-4-04 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Dziennik Ustaw z 2011-05-30 poz. 629

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie likwidacji Zakładu Badawczo-Doświadczalnego Gospodarki Komunalnej w Katowicach


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.