Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 234 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie koncesji lub zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a także obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-03-01
Data wydania:2012-02-02
Data wejscia w życie:2012-03-09
Data obowiązywania:2012-03-09

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 234 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 1 marca 2012r. Pozycja 234

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

1) zdnia 2lutego 2012r. wsprawie wzoru wniosku oudzielenie koncesji lub zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej wzakresie wytwarzania iobrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami oprzeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, atakże obrotu technologią oprzeznaczeniu wojskowym lub policyjnym Na podstawie art. 13 ustawy zdnia 22 czerwca 2001r. owykonywaniu działalności gospodarczej wzakresie wytwarzania iobrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami itechnologią oprzeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. Nr67, poz.679, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §1. Określa się wzór wniosku oudzielenie koncesji lub zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej wzakresie wytwarzania iobrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami oprzeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, atakże obrotu technologią oprzeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, składanego do organu koncesyjnego przez przedsiębiorcę, stanowiący załącznik do rozporządzenia. §2. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 7dni od dnia ogłoszenia.3) Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki


M inister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1ust. 2rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz.U. Nr248, poz.1491).

2) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2002r. Nr74, poz.676 iNr117, poz.1007, z2003r. Nr210, poz.2036, z2004r. Nr96, poz.959, Nr116, poz.1203, Nr173, poz.1808 iNr222, poz.2249, z2005r. Nr94, poz.788 iNr184, poz.1539, z2006r. Nr133, poz.935 iNr235, poz.1700, z2008r. Nr180, poz.1112 iNr214, poz.1347, z2009r. Nr18, poz.97 iNr125, poz.1036, z2010r. Nr47, poz.278 iNr155, poz.1039 oraz z2011r. Nr22, poz.114, Nr38, poz.195 iNr106, poz.622.

3) N iniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji zdnia 7stycznia 2002r. wsprawie wzoru wniosku oudzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej wzakresie wytwarzania iobrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami oprzeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, atakże obrotu technologią oprzeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. Nr4, poz.44), które traci moc zdniem wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 93 ust. 1ustawy zdnia 25 marca 2011r. oograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli iprzedsiębiorców (Dz.U. Nr106, poz.622, Nr131, poz.764, Nr133, poz.767 iNr187, poz.1110).

1)

Dziennik Ustaw –2– Poz. 234

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zdnia 2 lutego 2012 r. (poz. 234)

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE KONCESJI LUB ZMIANĘ KONCESJI NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE WYTWARZANIA I OBROTU MATERIAŁAMI WYBUCHOWYMI, BRONIĄ, AMUNICJĄ ORAZ WYROBAMI O PRZEZNACZENIU WOJSKOWYM LUB POLICYJNYM, A TAKŻE OBROTU TECHNOLOGIĄ O PRZEZNACZENIU WOJSKOWYM LUB POLICYJNYM WNIOSEK o udzielenie koncesji lub zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a także obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

O UDZIELENIE KONCESJI *) O ZMIANĘ KONCESJI NR ........................./..................... Z DNIA ....................................................... *) I. PRZEDSIĘBIORCA

1. FIRMA PRZEDSIĘBIORCY (imię i nazwisko oraz przyjęta nazwa – w przypadku osoby fizycznej)

2. NUMER W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ALBO W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

3. NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ (o ile został nadany)

II. SIEDZIBA

1. WOJEWÓDZTWO

2. MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY NR DOMU NR LOKALU

3. ULICA

4. NR TELEFONU PRZEDSIĘBIORCY, NR FAKSU, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ (e-mail)

*) Właściwe zaznaczyć znakiem „X”.

1

Dziennik Ustaw –3– Poz. 234

III. ZAKRES I RODZAJ WNIOSKOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (określenie rodzaju i zakresu działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja)

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7. 8.

9. WYTWARZANIE MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH WYTWARZANIE BRONI WYTWARZANIE AMUNICJI USŁUGI RUSZNIKARSKIE WYTWARZANIE WYROBÓW O PRZEZNACZENIU WOJSKOWYM LUB POLICYJNYM OBRÓT MATERIAŁAMI WYBUCHOWYMI OBRÓT BRONIĄ OBRÓT AMUNICJĄ OBRÓT WYROBAMI O PRZEZNACZENIU WOJSKOWYM LUB POLICYJNYM

10. OBRÓT TECHNOLOGIĄ O PRZEZNACZENIU WOJSKOWYM LUB POLICYJNYM UWAGI:

1) podać rodzaje materiałów wybuchowych (według kodu klasyfikacyjnego ADR lub UN)1)

2) podać rodzaje broni i amunicji (zgodnie z rozporządzeniem)2)

3) szczegółowo określić zakres usług rusznikarskich i rodzaje broni, których dotyczą (zgodnie z rozporządzeniem)2)

4) podać rodzaje wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (zgodnie z rozporządzeniem)2)

5) określić rodzaj technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (zgodnie z rozporządzeniem)2)

1)

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 110, poz. 641), wraz ze zmianami obowiązującymi od dnia ich wejścia w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, ogłoszonymi we właściwy sposób.

2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.).

2

Dziennik Ustaw –4– Poz. 234

IV. ADRES MIEJSCA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ JEDEN*)

1. WOJEWÓDZTWO


2. MIEJSCOWOŚĆ

3. ULICA WIELE*) ILE

(w przypadku wielu – podać adresy w załączniku)

KOD POCZTOWY NR DOMU NR LOKALU

Va. WNIOSKOWANY CZAS, NA JAKI MA BYĆ UDZIELONA KONCESJA (OD 5 DO 50 LAT) LAT Vb. PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIEŃ MIESIĄC ROK lub DATA DORĘCZENIA KONCESJI

VI. CZY WNIOSKODAWCA UBIEGAŁ SIĘ UPRZEDNIO O KONCESJĘ TAK*) NIE*) KIEDY

....................... NR SPRAWY .............................

3

Dziennik Ustaw –5– Poz. 234

VII. DANE OSOBOWE**) (wpisać odpowiednio: przedsiębiorca – osoba fizyczna lub członek organu zarządzającego przedsiębiorstwa, prokurent, pełnomocnik)

1. NAZWISKO

2. NAZWISKO RODOWE

3. PIERWSZE IMIĘ

5. DATA URODZENIA DZIEŃ MIESIĄC ROK

8. NR PESEL (o ile został nadany)

4. DRUGIE IMIĘ

6. MIEJSCE URODZENIA

7. OBYWATELSTWO

9. SERIA I NR DOWODU OSOBISTEGO

albo SERIA I NR PASZPORTU lub INNEGO DOKUMENTU potwierdzającego obywatelstwo i tożsamość (dotyczy osób posiadających obywatelstwo państwa innego niż Rzeczpospolita Polska) PASZPORT lub INNY DOKUMENT***)

(dotyczy osoby posiadającej obywatelstwo państwa innego niż Rzeczpospolita Polska) (określenie dokumentu) VIII. ADRES ZAMELDOWANIA – pobyt stały

1. WOJEWÓDZTWO

2. MIEJSCOWOŚĆ

3. ULICA

4. NR TELEFONU KOD POCZTOWY NR DOMU NR LOKALU

IX. ADRES ZAMELDOWANIA – pobyt czasowy

1. WOJEWÓDZTWO

2. MIEJSCOWOŚĆ

3. ULICA

4. NR TELEFONU

KOD POCZTOWY NR DOMU NR LOKALU

**) W przypadku wielu osób należy skopiować stronę 4 i wypełnić ją odrębnie dla każdej osoby. ***) Inny dokument potwierdzający obywatelstwo i tożsamość – dotyczy osób będących obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

4

Dziennik Ustaw –6– Poz. 234

Oświadczenie przedsiębiorcy o braku wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego:

................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. .....................................................................................................................................................................

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

.............................................................................................. potwierdzam własnoręcznym podpisem (podpis zgodny z reprezentacją przedsiębiorcy) Do wniosku należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67, poz. 679, z późn. zm.). Załączniki zgodnie z wykazem****):

INFORMACJA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Inne: ……………………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………………………….

MIEJSCOWOŚĆ

DATA:

DZIEŃ

MIESIĄC

ROK

………………

(podpis zgodny z reprezentacją przedsiębiorcy) ****) Wykaz załączników:

1. dokument określający formę prawną wnioskodawcy, w szczególności statut lub umowa spółki, albo inny dokument dotyczący ustanowienia działalności gospodarczej i organizacji przedsiębiorcy,

2. oświadczenie przedsiębiorcy wskazujące osoby ustanowione do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą określoną w koncesji,

3. oświadczenia osób uprawnionych do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą objętą koncesją, o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych,

4. lista udziałowców lub akcjonariuszy oraz wielkość znacznych pakietów akcji, o których mowa w przepisach rozdziału 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.), posiadanych przez udziałowców lub akcjonariuszy,

5. zaświadczenia o niekaralności osoby fizycznej albo członków organu zarządzającego przedsiębiorstwa, prokurentów, pełnomocników, a także udziałowców lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej 20% udziałów lub akcji, oraz oświadczenia tych osób, że nie są objęte toczącym się przeciwko nim postępowaniem w sprawach o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub umyślne wykroczenie skarbowe,

6. dokument potwierdzający przygotowanie zawodowe,

7. dokument potwierdzający posiadane wykształcenie (co najmniej średnie),

8. orzeczenie lekarskie i psychologiczne, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą, określoną w koncesji,

9. opinia instytucji określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, potwierdzająca możliwość spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej, objętej koncesją,

10. zaświadczenia: komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej spełniają wymagania określone odpowiednio w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska.

5

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 234 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

zamów dokument

Porady prawne

 • Czy handel paliwami wymaga koncesji?

  Chcielibyśmy kupić cysternę do przewozu paliw i handlować paliwami ciekłymi na zasadzie odbioru z rafinerii i przewozu do klienta. Czy jest wymagana od tego koncesja?

 • Zezwolenie na sprzedaż noktowizorów

  Jestem osobą fizyczną prowadzę działalność gospodarczą - sprzedaję między innymi noktowizory. Importujemy je z USA generacja 1 i 2-ga. Wyższej generacji Amerykanie (...)

 • Kamizelka kuloodporna dla posiadacza broni

  Posiadam zezwolenie na broń gazową. W sklepie z bronią chciałem zaopatrzyć się w kamizelkę kuloodporną. Powiedziano mi, że mnie jako osobie fizycznej mogą sprzedać (...)

 • Koncesja na obrót paliwami

  Od jakiej wielkości obrotu w handlu paliwami konieczna jest koncesja?

 • Brak koncesji na obrót paliwami

  Jaka jest odpowiedzialność przedsiębiorcy za podjęcie działalności gospodarczej w zakresie pośredniczenia w sprzedaży paliw płynnych bez wymaganej koncesji, w okresie (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-11 poz. 193

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

 • Dziennik Ustaw z 2003-03-28 poz. 457

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-14 poz. 1395

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-18 poz. 44

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2002 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym, a także obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

 • Dziennik Ustaw z 2001-09-17 poz. 1165

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.