Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 240 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-03-05
Data wydania:2012-02-22
Data wejscia w życie:2012-03-20
Data obowiązywania:2012-03-20

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 240 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 5 marca 2012r. Pozycja 240

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY IPOLITYKI SPOŁECZNEJ

1) zdnia 22 lutego 2012r. wsprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych zwykonywania zadań zzakresu wspierania rodziny isystemu pieczy zastępczej Na podstawie art. 187 ust. 6 ustawy zdnia 9 czerwca 2011r. owspieraniu rodziny isystemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr149, poz.887 iNr288, poz.1690) zarządza się, co następuje: §1.Rozporządzenie określa wzory isposób sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych zwykonywania zadań zzakresu wspierania rodziny isystemu pieczy zastępczej, realizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, zwanych dalej „zadaniami”. §


2. Wzór sprawozdania rzeczowo-finansowego zwykonywania zadań przez:

1) gminy – określa załącznik nr1 do rozporządzenia;

2) powiat – określa załącznik nr2 do rozporządzenia;

3) samorząd województwa – określa załącznik nr3 do rozporządzenia. §3.1. Gmina, powiat oraz samorząd województwa składają wojewodzie sprawozdania zwykonywania zadań za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca – wterminie do dnia 31 lipca danego roku oraz za okres od dnia 1 lipca do dnia 31grudnia – wterminie do dnia 31 stycznia roku następnego.

2. Wojewoda przekazuje zbiorcze sprawozdanie półroczne z wykonywania zadań ministrowi właściwemu do spraw rodziny za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca – wterminie do dnia 20 sierpnia danego roku oraz za okres od dnia 1lipca do dnia 31 grudnia – wterminie do dnia 20 lutego roku następnego. §4.Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Pracy iPolityki Społecznej: W. Kosiniak-Kamysz

1)

M inister Pracy iPolityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – rodzina, na podstawie § 1 ust. 2 pkt3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy iPolityki Społecznej (Dz. U. Nr248, poz.1485).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy iPolityki Społecznej zdnia 22 lutego 2012 r. (poz. 240)

Załącznik nr1

Dziennik Ustaw

WZÓR

Wojewoda/Gmina∗: Adres:

Organ sporządzający sprawozdanie

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za okres od ……………… do …………...

Tabela A. Rodziny wspierające

Wyszczególnienie 2 Liczba rodzin 3

Lp.

1

–2–

1.

Rodziny wspierające, w tym:

1.1.

ustanowione w okresie sprawozdawczym

1.2.

rozwiązane w okresie sprawozdawczym

Niepotrzebne skreślić.

Poz. 240

1.3.

pomagające w opiece i wychowaniu dziecka

1.4.

pomagające w prowadzeniu gospodarstwa domowego

Dziennik Ustaw

1.5.

pomagające w kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych

2.

Rodziny wspierające, z tego pomagające w okresie:

2.1.

do 3 miesięcy

2.2.

1)

powyżej 3 do 12 miesięcy

2.3.

powyżej 1 roku

3.

Rodziny, które korzystały z pomocy rodzin wspierających

1)

Narastająco od początku roku. Każda rodzina korzystająca z pomocy rodziny wspierającej wykazywana jest tylko jeden raz.

Tabela B. Asystenci rodziny

Wyszczególnienie 2 Wykonanie

Lp.

–3–

1.

1

Liczba asystentów rodziny w gminie, z tego:

3

1.1.

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy

1.2.

zatrudnionych na podstawie umów o świadczenie usług

2.

Liczba asystentów rodziny zatrudnionych przez:

2.1.

jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego, w tym:

2.1.1.

ośrodek pomocy społecznej

2.2.

inny podmiot na zlecenie gminy

3.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystentów rodziny (w zł), z tego:

3.1.

finansowane z budżetu gminy

3.2.

finansowane z innych źródeł

4.

Liczba rodzin zobowiązanych przez sąd do pracy z asystentem rodziny

Poz. 240

5.

Liczba rodzin korzystających z usług asystentów rodziny, z tego:

5.1.

do 3 miesięcy

Dziennik Ustaw

5.2.

1)

powyżej 3 do 12 miesięcy

5.3.

powyżej 1 roku

6.

Przeciętny czas pracy asystenta z rodziną

7.

Liczba rodzin, z którymi asystent rodziny zakończył pracę, w tym:

7.1.

ze względu na osiągnięcie celów

7.2.

ze względu na zaprzestanie współpracy przez rodzinę

7.3.

2)

ze względu na brak efektów

7.4.

ze względu na zmianę metody pracy

8.

Liczba rodzin, które korzystały z usług asystentów rodziny

1)

2)

Przeciętny czas pracy asystenta z rodziną podaje się w miesiącach z dokładnością do jednego miesiąca, wykazując miesiąc rozpoczęty jako miesiąc pełny. Narastająco od początku roku. Każda rodzina korzystająca z pomocy asystenta wykazywana jest tylko jeden raz.

–4–

Tabela C. Placówki wsparcia dziennego

Lp. Ogółem 3 4

Wyszczególnienie

w tym placówek/w placówkach prowadzonych przez inne podmioty niż gmina

1 2

1. Liczba placówek wsparcia dziennego, w tym prowadzone w formie: 1.1. opiekuńczej

1.2. specjalistycznej 1.3. pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę

Poz. 240

Dziennik Ustaw

1)

Przeciętną liczbę umieszczonych dzieci oblicza się, dzieląc sumę liczby dzieci umieszczonych w poszczególnych dniach okresu sprawozdawczego przez liczbę dni funkcjonowania placówki w okresie sprawozdawczym, podając z dokładnością do jednej osoby.


2) W ramach wydatków wykazuje się wydatki bieżące.

2. Liczba miejsc

3. Przeciętna liczba

1) umieszczonych dzieci

4. Wydatki (w zł)2)

Osoba sporządzająca sprawozdanie imię i nazwisko: telefon: e-mail: podpis: data:

–5–

OBJAŚNIENIA:

1. Sprawozdanie sporządza się według stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego.

2. Sprawozdanie sporządza się metodą kasową – ujmuje się wydatki faktycznie poniesione.

3. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oznaczają wydatki ponoszone przez pracodawcę i przez pracownika.

4. We wszystkich tabelach poszczególne pola wypełnia się wartościami liczbowymi. Gdy dane zjawisko nie występuje, w odpowiednich polach wpisuje się wartość „0”.

5. Użyte w sprawozdaniu sformułowanie „w tym" oznacza sumę niezupełną, natomiast „z tego" oznacza sumę zupełną.

Poz. 240

Załącznik nr2

WZÓR

Dziennik Ustaw

Wojewoda/Powiat∗: Adres:

Organ sporządzający sprawozdanie

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez powiat zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za okres od ……………… do ……………...

Tabela A. Rodzinna piecza zastępcza – udzielone świadczenia

Rodziny zastępcze niezawodowe Liczba świadczeń Liczba świadczeń Liczba świadczeń Rodziny zastępcze zawodowe Rodzinny dom dziecka Rodziny pomocowe Liczba świadczeń

Rodziny zastępcze spokrewnione

Liczba świadczeń

Lp. ogółem w tym podwyższone ogółem ogółem Wydatki w zł w tym podwyższone Wydatki w zł

Wyszczególnienie

ogółem

w tym podwyższone

Wydatki w zł

w tym podwyższone

Wydatki w zł

ogółem

w tym podwyższone

Wydatki w zł

–6–

1.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1.1.

Świadczenia dla rodzin zastępczych lub osób prowadzących rodzinny dom dziecka, z tego: świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka

Niepotrzebne skreślić.

Poz. 240

1.2. x x x x x x x

Dziennik Ustaw

1.3.

x

x

1.4.

1.5.

–7–

1.6.

1.7.

dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka dodatek z tytułu umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach nieletnich świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka świadczenie jednorazowe lub okresowe na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu x x

x

x

x

x

Poz. 240

jednorodzinnego x x x x x x x x x x

Dziennik Ustaw

1.8.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

–8–

świadczenie na pokrycie kosztów przeprowadzenia niezbędnego remontu 1.9. środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu 1.10. Środki finansowe na pokrycie innych nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka oraz funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka

2. Wysokość wydatków na opiekę i wychowanie dziecka pokrytych przez gminę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, z tego poniesione w wysokości: 2.1. 10% w pierwszym roku

x

Poz. 240

Dziennik Ustaw

2.2.

x

2.3.

x

3.

x

x

x x x

x x x

x

3.1.

x x

x x x x x

3.2.

3.3. x x x x x x

3.4.

3.5.

pobytu dziecka w pieczy zastępczej 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej Pomoc dla osoby usamodzielnianej, z tego: na kontynuowanie nauki na usamodzielnienie na zagospodarowanie w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych x x x x x x x x x x

x

–9–

w uzyskaniu zatrudnienia

x

Poz. 240

Tabela B. Rodzinna piecza zastępcza – wynagrodzenia wraz z pochodnymi

Liczba wypłaconych wynagrodzeń/świadczeń ogółem 3 4 5 w tym podwyższone Wydatki w zł

Dziennik Ustaw

Lp.

Wyszczególnienie

1

1.

2 Wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej, z tego:

1.1.

za pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej, w tym:

1.1.1. świadczenie za pełnienie funkcji rodziny pomocowej


1.2.

za okres pełnienia funkcji pogotowia rodzinnego, w tym:

1.2.1. dodatek dla rodziny, w której przebywa przez okres dłuższy niż 10 dni w miesiącu kalendarzowym więcej niż troje dzieci lub co najmniej jedno dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

2. Wynagrodzenia dla osób prowadzących rodzinny dom dziecka, w tym:

2.1.

świadczenie za pełnienie funkcji rodziny pomocowej

– 10 –

3.

x x x x x x

3.1.

Wynagrodzenia dla zleceniobiorców oraz osób zatrudnionych w rodzinnym domu dziecka, z tytułu: umowy o pracę

3.2.

umowy o świadczenie usług

4.

4.1.

Wynagrodzenia dla zleceniobiorców oraz osób zatrudnionych w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej, z tytułu: umowy o pracę

4.2.

umowy o świadczenie usług

Poz. 240

Tabela C. Instytucjonalna piecza zastępcza – wydatki i udzielone świadczenia

Liczba świadczeń Wydatki w zł

1)

Dziennik Ustaw

Lp. ogółem w tym podwyższone 5 x x x x 6 ogółem 3 x 4 x x x x x x x w tym w placówkach prowadzonych na zlecenie powiatu

Wyszczególnienie

1 1.

2 Placówki opiekuńczo-wychowawcze, z tego typu: 1.1. socjalizacyjnego

w tym w placówkach prowadzonych na zlecenie powiatu 7

1.2. interwencyjnego

1.3. specjalistyczno-terapeutycznego

– 11 –

1.4. rodzinnego x x x

2.

x x

x x

x x

Wysokość średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka albo środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz środków finansowych na bieżące funkcjonowanie placówki, pokrytych przez gminę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, z tego poniesione w wysokości: 2.1. 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej 2.2. 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej

Poz. 240

Dziennik Ustaw

2.3. 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

3. Pomoc dla osoby usamodzielnianej, z tego:

x

x

x

3.1. na kontynuowanie nauki

3.2. na usamodzielnienie

3.3. na zagospodarowanie x x x x x x

3.4. w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych 3.5. w uzyskaniu zatrudnienia

1)

W ramach wydatków wykazuje się wydatki bieżące.

Tabela D. Informacja statystyczna na temat rodzinnej pieczy zastępczej

Liczba rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka ogółem 3 powstałe w okresie sprawozdawczym 4 Rozwiązane w okresie sprawozdawczym 5

– 12 –

Lp.

Wyszczególnienie

1 1.

2 Rodziny zastępcze spokrewnione, z tego:

1.1.

z 1 przyjętym dzieckiem

1.2.

z 2 przyjętych dzieci

1.3.

z 3 i więcej przyjętych dzieci

2.

Rodziny zastępcze niezawodowe, z tego:

2.1.

z 1 przyjętym dzieckiem

2.2.

z 2 przyjętych dzieci

2.3.

z 3 przyjętych dzieci

Poz. 240

2.4.

z 4 i więcej przyjętych dzieci

3.

Rodziny zastępcze zawodowe, z tego:

Dziennik Ustaw

3.1.

bez dziecka

3.2.

z 1 przyjętym dzieckiem

3.3.

z 2 przyjętych dzieci

3.4

z 3 przyjętych dzieci

3.5

z 4 i więcej przyjętych dzieci

4.

Rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego, z tego:

4.1.

bez dziecka

4.2.

z 1 przyjętym dzieckiem

4.3.

z 2 przyjętych dzieci

4.4.

z 3 przyjętych dzieci

4.5.

z 4 i więcej przyjętych dzieci

– 13 –

5.

Rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne, z tego:

5.1.

bez dziecka

5.2.

z 1 przyjętym dzieckiem

5.3.

z 2 przyjętych dzieci

5.4.

z 3 przyjętych dzieci

5.5.

z 4 i więcej przyjętych dzieci

6.

Rodzinne domy dziecka, z tego:

6.1.

bez dziecka

6.2.

z 1–3 przebywających dzieci

6.3.

z 4–8 przebywających dzieci

6.4.

z 9 i więcej przebywających dzieci

Poz. 240

Tabela E. Informacja statystyczna na temat instytucjonalnej pieczy zastępczej

Wyszczególnienie 3 4 Ogółem w tym placówki prowadzone na zlecenie powiatu

Dziennik Ustaw

Lp.

1 1.

2 Liczba placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym pełniące funkcję:

1.1. socjalizacyjną

1.2. interwencyjną

1.3. specjalistyczno-terapeutyczną

1)

1.4. rodzinną

2.

Miejsca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (przeciętnie), z tego w pełniących funkcję :

2.1. socjalizacyjną

2.2. interwencyjną

2.3. specjalistyczno-terapeutyczną

2)

– 14 –

2.4. rodzinną

3.

Dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (przeciętnie), z tego w pełniących funkcję :

3.1. socjalizacyjną

3.2. interwencyjną

3.3. specjalistyczno-terapeutyczną

3.4. rodzinną

4.

Osoby zatrudnione w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, w tym:

4.1. zajmujące się opieką i wychowaniem

1)

2)

Należy podać przeciętną liczbę miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, dzieląc sumę liczby miejsc w poszczególnych dniach okresu sprawozdawczego przez liczbę dni funkcjonowania placówki w okresie sprawozdawczym, podając z dokładnością do jednego miejsca. W wierszach 2.1.-2.4. każde z miejsc należy wykazać tylko raz. Przeciętną liczbę dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oblicza się, dzieląc sumę liczby dzieci umieszczonych w poszczególnych dniach okresu sprawozdawczego przez liczbę dni funkcjonowania placówki w okresie sprawozdawczym, podając z dokładnością do jednej osoby.

Poz. 240

Tabela F. Okres przebywania dziecka w pieczy zastępczej

dzieci umieszczone w pieczy zastępczej ogółem 3 Liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej powyżej 3 powyżej 6 do 3 powyżej 1 powyżej 2 lat do 6 do 12 powyżej 3 lat do 3 lat miesięcy roku do 2 lat miesięcy miesięcy 4 5 6 7 8 9

Dziennik Ustaw

Lp.

Wyszczególnienie

1 1.

2 Rodziny zastępcze spokrewnione

2.

Rodziny zastępcze niezawodowe

3.

Rodziny zastępcze zawodowe, w tym pełniące funkcję: 3.1. pogotowia rodzinnego

3.2. specjalistyczną

4.

Rodzinne domy dziecka

5.

Placówki opiekuńczo wychowawcze, z tego pełniące funkcję: 5.1. socjalizacyjną

– 15 –

5.2. interwencyjną

5.3. specjalistyczno-terapeutyczną

5.4. rodzinną

Poz. 240

Tabela G. Dzieci w pieczy zastępczej

Liczba dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Dziennik Ustaw

Lp.

ogółem w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego w tym pełniących funkcję specjalistyczną ogółem typu socjalizacyjnego typu interwencyjnego typu specjalistyczno-terapeutycznego w rodzinnych domach dziecka

Wyszczególnienie

w rodzinach zastępczych spokrewnionych

w rodzinach zastępczych niezawodowych

typu rodzinnego

1.

1

3

4

5

6

7 8 9 10 11

12

13

1.1.

2 Dzieci w pieczy zastępczej

1) w wieku : poniżej 1 roku

1.2.

od 1 roku –3 lat

1.3.

4– 6 lat

1.4.

7–13 lat

– 16 –

1.5.

14–17 lat

1.6.

18– 24 lat

2.

2.1.

Dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, z tego na

2) skutek : sieroctwa

2.2.

półsieroctwa

2.3.

uzależnienia rodziców, w tym:

Poz. 240

2.3.1. od alkoholu

Dziennik Ustaw

2.4.

przemocy w rodzinie

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych niepełnosprawności co najmniej jednego z rodziców długotrwałej lub ciężkiej choroby co najmniej jednego z rodziców ubóstwa

2.9.

bezrobocia

– 17 –

2.10. nieodpowiednich warunków mieszkaniowych 2.11. pobytu za granicą co najmniej jednego z rodziców (praca zarobkowa) 2.12. inne

3.

4.

Dzieci cudzoziemców Małoletnie matki

1)

2)

Liczbę dzieci w pieczy zastępczej wykazuje się łącznie z dziećmi cudzoziemców oraz nieletnimi matkami. W wierszach 2.– 2.12. każde dziecko wykazuje się tylko w jednym wierszu. Dotyczy to wszystkich dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Poz. 240

Tabela H. Napływ dzieci do pieczy zastępczej

Liczba dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych w rodzinach zastępczych niezawodowych w rodzinach zastępczych zawodowych w rodzinnych domach dziecka 6 7 5 4 3 w instytucjonalnej pieczy zastępczej

Dziennik Ustaw

Lp.

Wyszczególnienie

1 1.

2 Liczba dzieci do

18. roku życia umieszczonych w pieczy zastępczej, z tego: 1.1. z rodziny naturalnej

1.2. z rodzinnej pieczy zastępczej

1.3. z instytucjonalnej pieczy zastępczej

1.4. inne

Tabela I. Odpływ dzieci z pieczy zastępczej

Liczba dzieci z poprzednich okresów, które ubyły w okresie sprawozdawczym, z tego: z instytucjonalnej pieczy zastępczej z rodzinnych domów dziecka

5 6 7

– 18 –

Lp. z rodzin zastępczych spokrewnionych z rodzin zastępczych niezawodowych

4 3

Wyszczególnienie

z rodzin zastępczych zawodowych

1

2

1.

Dzieci do

18. roku życia z tego, które:

1.1.

powróciły do rodziny naturalnej

1.2.

1.3.

1.4.

zostały umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej zostały umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej zostały przysposobione

Poz. 240

1.5.

1.6.

zostały umieszczone w młodzieżowym ośrodku wychowawczym inne

Dziennik Ustaw

2.

2.1.

Dzieci powyżej

18. roku życia, z tego, które: powróciły do rodziny naturalnej

2.2.

założyły własne gospodarstwo domowe, w tym: 2.2.1. wyjechały za granicę

2.3.

inne

Tabela J. Organizacja pieczy zastępczej na poziomie powiatu

Wykonanie 3

Lp.

Wyszczególnienie

1.

1

2 Liczba organizatorów w powiecie, z tego będących:

1.1.

jednostką organizacyjną powiatu, w tym:

– 19 –

1.1.1. powiatowym centrum pomocy rodzinie

1.2.

innym podmiotem działającym na zlecenie powiatu

2.

Liczba koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie, z tego:

2.1.

zatrudnionych przez jednostkę organizacyjną powiatu

2.2.

zatrudnionych przez inny podmiot działający na zlecenie powiatu

3.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, z tego:

3.1.

zatrudnionych przez jednostkę organizacyjną powiatu

3.2.

zatrudnionych przez inny podmiot działający na zlecenie powiatu

4.

Liczba rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka, z którymi

1) pracowali/pracują koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

5.

Liczba rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka, z którymi pracują koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

Poz. 240

6.

Liczba rodzin, którym udzielono porad w ramach poradnictwa specjalistycznego

7.

Liczba udzielonych porad w ramach poradnictwa specjalistycznego

Dziennik Ustaw

8.

9.

Liczba rodzin, w których poradnictwo doprowadziło do pozostania dziecka w rodzinie Liczba dzieci, które na skutek poradnictwa pozostały w rodzinie

1)

Narastająco od początku roku. Rodzina korzystająca z pomocy koordynatora wykazywana jest tylko jeden raz.

Tabela K. Placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym

Lp. Ogółem 3 4

Wyszczególnienie

w tym placówek/w placówkach prowadzonych przez inne podmioty niż powiat

1 1.

1.1. opiekuńczej 1.2. specjalistycznej

2 Liczba placówek wsparcia dziennego, w tym prowadzone w formie:

– 20 –

1.3. pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę

2. Liczba miejsc

3.

Przeciętna liczba

1) umieszczonych dzieci

4.

2)

1)

Wydatki (w zł) Przeciętną liczbę umieszczonych dzieci oblicza się, dzieląc sumę liczby dzieci umieszczonych w poszczególnych dniach okresu sprawozdawczego przez liczbę dni funkcjonowania placówki w okresie sprawozdawczym, podając z dokładnością do jednej osoby.

2) W ramach wydatków wykazuje się wydatki bieżące.

Poz. 240

Tabela L. Szkolenia w zakresie pieczy zastępczej

Szkolenie dla:

2 3 4

Dziennik Ustaw

Lp.

Wydatki na Liczba osób przeprowadzone przeszkolonych szkolenia (w zł)

1

1.

Kandydatów na rodziny zastępcze spokrewnione

2.

Kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe

3.

Kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe

4.

Kandydatów na prowadzących rodzinne domy dziecka

5.

Kandydatów na pełnienie funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego

6.

Rodzin zastępczych

7.

Prowadzących rodzinne domy dziecka

– 21 –

8.

Dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego

Osoba sporządzająca sprawozdanie imię i nazwisko: telefon: e-mail: podpis: data:

Poz. 240

Dziennik Ustaw – 22 – Poz. 240

OBJAŚNIENIA:

1. Sprawozdanie sporządza się według stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego.

2. Sprawozdanie sporządza się metodą kasową – ujmuje się wydatki faktycznie poniesione i liczbę rzeczywiście wypłaconych świadczeń.

3. W tabeli B oraz tabeli J wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oznaczają wydatki ponoszone przez pracodawcę i przez pracownika.

4. W tabeli C w wierszach 3.–3.5. ujmuje się wszystkie wydatki ponoszone na pomoc dla osób usamodzielnianych, także osób opuszczających regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne.

5. W tabeli F w wierszach uwzględnia się bieżące miejsce przebywania dziecka na koniec okresu sprawozdawczego, natomiast w kolumnach – cały okres przebywania dziecka w pieczy zastępczej.

6. W tabeli G, w przypadku kilku towarzyszących sobie przyczyn umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, należy uwzględnić czynnik, który miał największy wpływ.

7. We wszystkich tabelach poszczególne pola wypełnia się wartościami liczbowymi. Gdy dane zjawisko nie występuje, w odpowiednich polach wpisuje się wartość „0”. Pól oznaczonych znakiem „x” nie wypełnia się.

8. Użyte w sprawozdaniu sformułowanie „w tym" oznacza sumę niezupełną, natomiast „z tego" oznacza sumę zupełną.

Załącznik nr3

WZÓR

Dziennik Ustaw

Wojewoda/Samorząd województwa∗: Adres:

Organ sporządzający sprawozdanie

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez samorząd województwa zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za okres od ………………. do ……………...

Tabela A. Instytucjonalna piecza zastępcza – udzielone świadczenia

Liczba świadczeń ogółem 3

Wydatki w zł ogółem 4

1)

Lp.

Wyszczególnienie

– 23 –

1.

1

2 Regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne

2.

Interwencyjne ośrodki preadopcyjne

3.

3.1.

Wysokość średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka pokrytych przez gminę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, z tego poniesione w wysokości: 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej

Niepotrzebne skreślić.

Poz. 240

3.2.

30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej

3.3.

50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

Dziennik Ustaw

1)

W ramach wydatków wykazuje się wydatki bieżące.

Tabela B. Instytucjonalna piecza zastępcza – placówki, zatrudnienie

Lp.

Wyszczególnienie Liczba placówek Przeciętna liczba

1) miejsc

Przeciętna liczba umieszczonych

2) dzieci

1.

1

2 Regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne:

3

4

5

Liczba osób zatrudnionych ogółem w tym zajmujących się opieką i wychowaniem 6 7

– 24 –

1.1.

w tym prowadzone na zlecenie samorządu województwa

2.

Interwencyjne ośrodki preadopcyjne

2.1.

w tym prowadzone na zlecenie samorządu województwa

1)

2)

Przeciętną liczbę miejsc w placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych oblicza się, dzieląc sumę liczby miejsc w poszczególnych dniach okresu sprawozdawczego przez liczbę dni funkcjonowania placówki w okresie sprawozdawczym, podając z dokładnością do jednego miejsca. Przeciętną liczbę dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oblicza się, dzieląc sumę liczby dzieci umieszczonych w poszczególnych dniach okresu sprawozdawczego przez liczbę dni funkcjonowania placówki w okresie sprawozdawczym, podając z dokładnością do jednej osoby.

Poz. 240

Tabela C. Dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej

Liczba dzieci Regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne 3

1)

Dziennik Ustaw

Lp. Interwencyjne ośrodki preadopcyjne 4

Wyszczególnienie

1

2

1.

Dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej w wieku :

1.1. x x x x x

poniżej 1 roku

1.2.

od 1 roku –3 lat

1.3.

4– 6 lat

1.4.

7–13 lat

1.5.

14–17 lat

1.6.

18– 24 lat

2.

– 25 –

2.1.

Dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, z tego na

2) skutek : sieroctwa

2.2.

półsieroctwa

2.3.

uzależnienia rodziców, w tym:

2.3.1. od alkoholu

2.4.

przemocy w rodzinie

2.5.

bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych

2.6.

niepełnosprawności co najmniej jednego z rodziców

2.7.

2.8.

długotrwałej lub ciężkiej choroby co najmniej jednego z rodziców ubóstwa

Poz. 240

2.9.

bezrobocia

2.10.

nieodpowiednich warunków mieszkaniowych

Dziennik Ustaw

2.11.

2.12.

pobytu za granicą co najmniej jednego z rodziców (praca zarobkowa) inne

3.

Dzieci cudzoziemców

4.

Małoletnie matki

1)

2)

Liczbę dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej wykazuje się łącznie z dziećmi cudzoziemców oraz nieletnimi matkami. W wierszach 2.– 2.12. każde dziecko wykazuje się tylko w jednym wierszu. Dotyczy to wszystkich dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Tabela D. Napływ dzieci do instytucjonalnej pieczy zastępczej

Liczba dzieci

Lp. Regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne 3

Wyszczególnienie

– 26 –

1.

1

2 Liczba dzieci do

18. roku życia umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego:

Interwencyjne ośrodki preadopcyjne 4

1.1.

z rodziny naturalnej

1.2.

z rodzinnej pieczy zastępczej

1.3.

z instytucjonalnej pieczy zastępczej

1.4.

inne

Poz. 240

Tabela E. Odpływ dzieci z instytucjonalnej pieczy zastępczej

Liczba dzieci Regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne 3 4 Interwencyjne ośrodki preadopcyjne

Dziennik Ustaw

Lp.

Wyszczególnienie

1 1.

2 Dzieci do

18. roku życia, które:

1.1. powróciły do rodziny naturalnej

1.2. zostały umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej

1.3. zostały umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej

1.4. zostały przysposobione

1.5. inne x x x x x

– 27 –

2.

Dzieci powyżej

18. roku życia, które:

2.1. powróciły do rodziny naturalnej

2.2. założyły własne gospodarstwo domowe

2.3. wyjechały za granicę

2.4. inne

Poz. 240

Tabela F. Okres przebywania dziecka w pieczy zastępczej

Liczba dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej do 3 miesięcy 4 x x 5 6 7 8 powyżej 3 do 6 miesięcy 9 x powyżej 6 do 12 miesięcy powyżej 1 roku do 2 lat powyżej 2 lat do 3 lat powyżej 3 lat

Dziennik Ustaw

Lp.

1.

1

umieszczone w pieczy zastępczej ogółem 3

2.

Wyszczególnienie 2 Regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne Interwencyjne ośrodki preadopcyjne

Tabela G. Informacja statystyczna na temat działalności ośrodków adopcyjnych

Liczba ośrodków/rodzin/osób przeszkolonych/procedur/konsultacji 3

Lp.

Wyszczególnienie

1

1. 1.1.

2 Ośrodki adopcyjne prowadzone przez samorząd województwa

– 28 –

1.2.

2.

prowadzone przez podmiot na zlecenie samorządu województwa Poradnictwo prowadzone przez ośrodki adopcyjne dla:

2.1.

rodzin przysposabiających

2.2.

rodzin naturalnych

3.

4.

Szkolenia prowadzone przez ośrodki adopcyjne dla kandydatów na rodziny przysposabiające Procedura zakończona przysposobieniem krajowym

5.

6.

Procedura zakończona przysposobieniem międzynarodowym Konsultacje postadopcyjne

Poz. 240

Dziennik Ustaw

Tabela H. Informacja finansowa na temat działalności ośrodków adopcyjnych

Lp. Kwota w zł

Wyszczególnienie

1 1.

3

– 29 –

2 Wysokość planowanych w danym roku wydatków z zakresu organizowania i prowadzenia ośrodków adopcyjnych

2. Otrzymana z budżetu państwa w danym okresie sprawozdawczym dotacja na organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych

3. Wydatki na obsługę zadania z zakresu organizowania i prowadzenia ośrodków adopcyjnych, w tym: 3.1. wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.2. wydatki inwestycyjne

4. Wydatki na obsługę zadania z zakresu organizowania i prowadzenia ośrodków adopcyjnych sfinansowane z dotacji z budżetu państwa

5. Dochody z tytułu szkoleń dla kandydatów do przysposobienia

Osoba sporządzająca sprawozdanie imię i nazwisko: telefon: e-mail: podpis: data:

OBJAŚNIENIA:

1. Sprawozdanie sporządza się według stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego.

2. Sprawozdanie sporządza się metodą kasową – ujmuje się wydatki faktycznie poniesione i liczbę rzeczywiście wypłaconych świadczeń.

Poz. 240

Dziennik Ustaw – 30 – Poz. 240

3. W tabeli C, w przypadku kilku towarzyszących sobie przyczyn umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, należy uwzględnić czynnik, który miał największy wpływ.

4. W tabeli F w wierszach uwzględnia się bieżące miejsce przebywania dziecka na koniec okresu sprawozdawczego, natomiast w kolumnach – cały okres przebywania dziecka w pieczy zastępczej.

5. W tabeli H wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oznaczają wydatki ponoszone przez pracodawcę i przez pracownika.

6. We wszystkich tabelach poszczególne pola wypełnia się wartościami liczbowymi. Gdy dane zjawisko nie występuje, w odpowiednich polach wpisuje się wartość „0”. Pól oznaczonych znakiem „x” nie wypełnia się.

7. Użyte w sprawozdaniu sformułowanie „w tym" oznacza sumę niezupełną, natomiast „z tego" oznacza sumę zupełną.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 240 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

zamów dokument

Porady prawne

 • Asystent rodziny

  W gminie funkcjonuje stanowisko asystenta rodziny, zgodnie z ustawą o asystencie rodziny i systemie pieczy zastępczej. W celu pracy asystenta z rodziną niezbędna jest (...)

 • Rada nadzorcza w spółdzielni mieszkaniowej

  Czy rada nadzorcza spółdzielni mieszkaniowej może podjąć uchwałę, w której domaga się od zarządu przedstawienia umów o pracę oraz zakresu obowiązków wszystkich (...)

 • Dokumentacja medyczna dziecka

  Dziecko przebywa w rodzinie zastępczej, matka ma ograniczoną władzę rodzicielską. Czy matka ma prawo wglądu do dokumentacji lekarskiej dziecka?

 • Rodzina zastępcza dla sieroty

  Jakich formalności trzeba dokonać do opieki prawnej i rodziny zastępczej nad małoletnim w przypadku zgonu obydwojga rodziców?

 • Przyjęcie nazwiska rodziny zastępczej

  Dziecko przebywa w rodzinie zastępczej. Czy rodzice zastępczy przyjmując na wychowanie dziecko bez jego adopcji, mają prawo dać mu swoje nazwisko? Czy jego biologiczni (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.