Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 260 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-03-09
Data wydania:2012-03-08
Data wejscia w życie:2012-03-10
Data obowiązywania:2012-03-10

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 260 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 9 marca 2012r. Poz. 260

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

1) zdnia 8 marca 2012r. wsprawie recept lekarskich Na podstawie art.45 ust.5ustawy zdnia 5grudnia 1996r. ozawodach lekarza ilekarza dentysty (Dz.U. z2011r. Nr 277, poz. 1634 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 95) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne § 1. 1. Rozporządzenie określa: s 1)  posób i tryb wystawiania recept lekarskich, zwanych dalej „receptami”; 2)  zór recepty uprawniającej do nabycia leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu w medycznego, wyposażenia wyrobu medycznego, wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro, wyposażenia wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro, zwanych dalej „lekiem, środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobem medycznym”; 3)  posób zaopatrywania w druki recept i sposób ich przechowywania; s 4)  posób realizacji recept oraz kontroli ich wystawiania i realizacji. s 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 1)  ddział wojewódzki Funduszu – oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia; o 2)  soba uprawniona – osobę uprawnioną, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, o środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696 oraz z 2012 r. poz. 95); 3)  soba wydająca – osobę uprawnioną do wykonywania czynności fachowych w aptece, zgodnie z art. 90 ustawy z dnia o 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.2)); 4)  soba wystawiająca receptę – lekarza, lekarza dentystę, felczera lub starszego felczera, uprawnionego do wystawiania o recept na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz w przepisów o zawodzie felczera;


 inister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów M z  dnia 18 listopada 2011  r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz.  U. Nr  248, poz.  1495 i  Nr  284, poz.1672).

2) miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Z Nr18, poz.97, Nr31, poz.206, Nr92, poz.753, Nr95, poz.788 iNr98, poz.817, z2010r. Nr78, poz.513 iNr107, poz.679 oraz z2011r. Nr63, poz.322, Nr82, poz.451, Nr106, poz.622, Nr112, poz.654, Nr113, poz.657 iNr122, poz.696.

1)

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 260

5)  rzepisy o koordynacji – przepisy o koordynacji, o których mowa w art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. p o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.3)); 6)  stawa – ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; u 7)  stawa o refundacji – ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczeu nia żywieniowego oraz wyrobów medycznych; 8)  stawa o przeciwdziałaniu narkomanii – ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. u poz. 124); 9)  stawa – Prawo farmaceutyczne – ustawę z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne. u Rozdział 2 Wystawianie recept § 2. 1. Wystawienie recepty polega na: 1)  zytelnym oraz trwałym naniesieniu na awersie recepty, w tym za pomocą wydruku, treści obejmującej dane określone c w rozporządzeniu; 2)  łożeniu na awersie recepty własnoręcznego podpisu osoby wystawiającej receptę. z 2.  Na recepcie mogą być dokonywane poprawki wyłącznie przez osobę wystawiającą receptę, z  wyjątkiem §  16 ust. 1 pkt 1 lit. a, e, g oraz pkt 2 i 3. Każda poprawka wymaga dodatkowego złożenia własnoręcznego podpisu i odciśnięcia pieczęci osoby wystawiającej receptę przy poprawianej informacji. 3. Na recepcie nie mogą być zamieszczane informacje i znaki niezwiązane z jej przeznaczeniem, w tym stanowiące reklamę. 4. Na dole recepty zamieszcza się, w formie wydruku, nazwę i adres lub numer REGON podmiotu drukującego receptę, a w przypadku gdy wydruku dokonuje osoba wystawiająca receptę – zwrot „wydruk własny”. § 3. 1. Recepta, na której co najmniej jeden z przepisanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, dla którego wydano decyzję o objęciu refundacją w rozumieniu przepisów ustawy o refundacji, ma być wydany za odpłatnością, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o refundacji, obejmuje: 1)  ane dotyczące osoby uprawnionej, o której mowa w art. 2 pkt 14 lit. b i c ustawy o refundacji, albo świadczeniodawcy, d o którym mowa w art. 5 pkt 41 ustawy, u którego wykonuje zawód osoba uprawniona, o której mowa w art. 2 pkt 14 lit. a ustawy o refundacji, określone w § 4; 2)  ane dotyczące pacjenta: d i a) mię i nazwisko, b)  dres (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, numer lokalu, jeżeli nadano): a – miejsca zamieszkania albo – miejsca pełnienia służby wojskowej, jeżeli dotyczy, albo –  iejsca zamieszkania osoby uprawnionej albo siedziby urzędu gminy lub gminnego ośrodka pomocy społecznej – m w przypadku świadczeniobiorcy, wobec którego wydano decyzję, o której mowa w art. 54 ust. 1 ustawy, albo siedziby świadczeniodawcy, który udzielił świadczenia opieki zdrowotnej – w przypadku osoby bezdomnej, o której mowa w art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.4)),

 miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, Z poz.1505, Nr234, poz.1570 iNr237, poz.1654, z2009r. Nr6, poz.33, Nr22, poz.120, Nr26, poz.157, Nr38, poz.299, Nr92, poz.753, Nr97, poz.800, Nr98, poz.817, Nr111, poz.918, Nr118, poz.989, Nr157, poz.1241, Nr161, poz.1278 iNr178, poz.1374, z2010r. Nr50, poz.301, Nr107, poz.679, Nr125, poz.842, Nr127, poz.857, Nr165, poz.1116, Nr182, poz.1228, Nr205, poz.1363, Nr225, poz.1465, Nr238, poz.1578 iNr257, poz.1723 i1725, z2011r. Nr45, poz.235, Nr73, poz.390, Nr81, poz.440, Nr106, poz.622, Nr112, poz.654, Nr113, poz.657, Nr122, poz.696, Nr138, poz.808, Nr149, poz.887, Nr171, poz.1016, Nr205, poz.1203 iNr232, poz.1378 oraz z2012r. poz.123.

4) miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, Z poz.1738, z2010r. Nr28, poz.146, Nr40, poz.229, Nr81, poz.527, Nr125, poz.842 iNr217, poz.1427 oraz z2011r. Nr81, poz.440, Nr106, poz.622 iNr149, poz.887.


3)

Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 260

c)  iek – w przypadku pacjenta do lat 18, o ile nie można go ustalić na podstawie numeru PESEL znajdującego się na w recepcie, d)  od uprawnień dodatkowych pacjenta, określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia, jeżeli dotyczy, k e)  umer poświadczenia, o którym mowa w art. 52 ust. 2 pkt 9 ustawy – w przypadku korzystania ze świadczeń opieki n zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, a w razie braku tego poświadczenia – numer dokumentu uprawniającego do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji wystawionego przez właściwą instytucję zagraniczną,  f)  umer PESEL – jeżeli dotyczy, a w przypadku dziecka nieposiadającego numeru PESEL lub niemożności ustalenia n tego numeru – numer PESEL przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego w  rozumieniu art.  3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159) wraz z adnotacją o zamieszczeniu numeru PESEL osoby innej niż pacjent i podpisem osoby uprawnionej, g)  umer paszportu lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość – w przypadku cudzoziemca niebęn dącego osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, a w przypadku osoby posiadającej Kartę Polaka – numer Karty Polaka; i 3) dentyfikator płatnika: a)  kreślony w załączniku nr 2 do rozporządzenia identyfikator oddziału wojewódzkiego Funduszu właściwy dla miejo sca zamieszkania świadczeniobiorcy, a w przypadku: –  raku miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej identyfikator oddziału wob jewódzkiego Funduszu wskazany zgodnie z art. 77 ust. 2 pkt 1 ustawy albo miejsca pełnienia służby wojskowej, –  soby bezdomnej – identyfikator oddziału wojewódzkiego Funduszu właściwy dla miejsca zamieszkania osoby o uprawnionej albo siedziby świadczeniodawcy, albo b)  nak „X” – w przypadku pacjentów nieposiadających dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdroz wotnej lub pacjentów niebędących osobami uprawnionymi do świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia, albo c)  ymbol instytucji właściwej dla osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koors dynacji określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia; 4)  ane dotyczące przepisanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów med dycznych, o których mowa w § 6; 5)  atę wystawienia recepty; d 6)  atę realizacji recepty „od dnia”, a jeżeli nie dotyczy – znak „X”; d 7)  ane dotyczące osoby uprawnionej: d i a) mię i nazwisko, b)  umer prawa wykonywania zawodu osoby uprawnionej, o którym mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza n dentysty oraz w przepisach o zawodzie felczera. 2. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 7, są nanoszone w sposób czytelny za pomocą nadruku, pieczątki lub naklejki przymocowanej do recepty w sposób uniemożliwiający jej usunięcie bez zniszczenia druku recepty. 3. Jeżeli osoba uprawniona wystawia receptę dla siebie albo dla małżonka, zstępnych lub wstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa, w części recepty przeznaczonej na wpisanie danych dotyczących pacjenta, osoba uprawniona, o której mowa w art. 2 pkt 14 lit. c ustawy o refundacji, wpisuje, a osoba uprawniona, o której mowa w art. 2 pkt 14 lit. a i b ustawy o refundacji, może wpisać dodatkowo adnotację: „pro auctore” albo „pro familiae” lub inne równoważne. Na recepcie wystawianej z adnotacją „pro auctore” dane dotyczące pacjenta mogą nie zawierać elementów, które są zamieszczone na nadruku, pieczątce lub naklejce z danymi osoby uprawnionej, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 7. 4. Na recepcie, o której mowa w ust. 1, zamieszcza się dodatkowo unikalny numer identyfikujący receptę nadawany przez oddział wojewódzki Funduszu, którego sposób budowy określa załącznik nr 4 do rozporządzenia. 5. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 7 lit. b i ust. 4 oraz § 4 ust. 1 pkt 4, są, a dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1–7 lit.  a, mogą być przedstawione dodatkowo techniką służącą do ich automatycznego odczytu, w  szczególności w  postaci jedno- lub dwuwymiarowych kodów kreskowych.

Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 260

6. Sposób przedstawiania danych w postaci kodu kreskowego, o którym mowa w ust. 5, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia. 7. Oddział wojewódzki Funduszu jest obowiązany do zapewnienia dostępu osobie uprawnionej albo świadczeniodawcy, októrych mowa w§3ust.1pkt1, do automatycznego generowania kodów, októrych mowa wust.5.


§ 4. 1. Dane dotyczące osoby uprawnionej albo świadczeniodawcy, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, obejmują: 1)  azwę albo firmę wynikającą z  umowy na wystawianie recept refundowanych zawartej z  Narodowym Funduszem n Zdrowia; a 2)  dres miejsca udzielenia świadczenia zdrowotnego (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, numer lokalu, jeżeli nadano); 3)  umer telefonu; n i 4) dentyfikator stanowiący dziewięć pierwszych cyfr numeru identyfikacyjnego REGON. 2. Jeżeli recepta jest wystawiona przez osobę uprawnioną, o której mowa w art. 2 pkt 14 lit. c ustawy o refundacji, dane osoby uprawnionej obejmują: 1) mię i nazwisko; i 2)  dres miejsca zamieszkania (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, numer lokalu, jeżeli nadano); a 3)  umer telefonu; n 4)  ziewięciocyfrowy numer identyfikacyjny określony w umowie upoważniającej do wystawiania recept na refundowane d leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne, na który składają się: a)  wie pierwsze cyfry o wartości „98”, d b)  wie następne cyfry będące identyfikatorem oddziału wojewódzkiego Funduszu, który zawarł umowę upoważniającą d do wystawiania recept refundowanych, p c)  ięć pozostałych cyfr będących numerem ustalonym przez oddział wojewódzki Funduszu, o którym mowa w lit. b. § 5. 1. Jeżeli na recepcie przepisano wyłącznie leki niepodlegające refundacji, osoba wystawiająca receptę może ograniczyć dane zamieszczane na recepcie do danych określonych w  §  3  ust.  1  pkt  2  lit.  a–c, pkt  5  i  6  i  §  6  ust.  1  pkt  1–5 i ust. 3 oraz do swojego imienia i nazwiska i numeru prawa wykonywania zawodu, o którym mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz w przepisach o zawodzie felczera. 2. Jeżeli na recepcie przepisano wyłącznie leki niepodlegające refundacji zawierające w swoim składzie substancje psychotropowe z grup III-P i IV-P oraz leki zawierające środki odurzające z grupy II-N określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, osoba wystawiająca receptę, oprócz danych, o których mowa w ust. 1, zamieszcza na recepcie odpowiednio dane określone w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. f albo g. § 6. 1. Dane dotyczące przepisanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych obejmują: 1)  azwę leku albo rodzajową lub handlową nazwę środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyron bu medycznego lub ich nazwę skróconą, która w jednoznaczny sposób pozwala określić przepisany lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny; 2)  ostać, w jakiej lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny ma być wydany, p jeżeli występuje w obrocie w więcej niż jednej postaci; 3)  awkę leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, jeżeli lek, środek d spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny występuje w więcej niż jednej dawce; 4) lość leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, a w przypadku leku i recepturowego – jego skład; 5)  posób dawkowania w przypadku przepisania: s a) lości leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, określonej i w§8ust.1pkt3,

Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 260

b) eku gotowego dopuszczonego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który zawiera w swoim składzie l środek odurzający, substancję psychotropową w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, c) eku recepturowego zawierającego w swoim składzie środek odurzający, substancję psychotropową w rozumieniu l ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii lub substancję zaliczoną do wykazu A substancji bardzo silnie działających określoną w Farmakopei Polskiej; 6)  dpłatność leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, określoną o w sposób następujący: a) eżeli lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny występuje w wykazie rej fundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych w jednej odpłatności, osoba uprawniona nie wpisuje tej odpłatności, b) eżeli lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny występuje w wykazie rej fundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych w więcej niż jednej odpłatności, osoba uprawniona: w –  pisuje symbol „P” w przypadku przepisywania tego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego za najniższą odpłatnością wynikającą z wykazu, n –  ie wpisuje poziomu odpłatności w przypadku przepisywania tego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego za najwyższą odpłatnością wynikającą z wykazu, –  pisuje odpłatność określoną w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia w żywieniowego, wyrobów medycznych, w przypadkach innych niż wskazane w tiret pierwsze i drugie, c) eżeli lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny jest przepisywany poza j zakresem refundacji, osoba uprawniona wpisuje symbol „X”; 7)  dpłatność, o której mowa w pkt 6, może także być określona w następujący sposób: o B a)  lub równoważne – dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego wydawanego bezpłatnie, b)  lub równoważne – dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego R wydawanego za odpłatnością ryczałtową, c)  0% – dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego wydawanego 3 za odpłatnością 30% limitu finansowania, d)  0% – dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego wydawanego 5 za odpłatnością 50% limitu finansowania, e)  00% – dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego wydawanego 1 poza zakresem refundacji.

2. Oznaczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 7, nie są wymagane w przypadku recept wystawianych dla pacjentów posiadających uprawnienie, o którym mowa w pkt 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia, oraz dla leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzanych z  zagranicy dla pacjenta, na zasadach określonych w art. 4 ustawy – Prawo farmaceutyczne albo w art. 29a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, z późn. zm.5)). 3. Na recepcie, poza danymi dotyczącymi przepisanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, można dodatkowo zamieścić: 1)  olecenie pilnej realizacji przez zamieszczenie adnotacji „Cito” lub innej równoważnej; p 2)  astrzeżenie o konieczności wydania pacjentowi wyłącznie określonego leku, środka spożywczego specjalnego przez znaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego przez zamieszczenie adnotacji „nie zamieniać” lub „NZ”, przy pozycji leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, którego dotyczy. § 7. Ilość leku, leku recepturowego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego oraz surowca farmaceutycznego przeznaczonego do sporządzenia leku recepturowego określa się cyframi arabskimi lub słownie, a ilość surowca farmaceutycznego przeznaczonego do sporządzenia leku recepturowego będącego środkiem obojętnym, przeznaczonym do nadania odpowiedniej postaci leku, można również określić wyrazami „ilość odpowiednia”, „quantum satis” lub „q.s.”.

5)

 miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2010  r. Nr  182, poz.  1228 i  Nr  230, poz.  1511 oraz Z z2011r. Nr106, poz.622, Nr122, poz.696 iNr171, poz.1016.

Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 260

§ 8. 1. Osoba wystawiająca receptę może przepisać dla jednego pacjenta jednorazowo maksymalnie: 1)  ez podawania na recepcie sposobu dawkowania, z zastrzeżeniem § 6 ust. 1 pkt 5 lit. b i c: b i a) lość leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego odpowiadającą dwóm najmniejszym opakowaniom: – ego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego określonych w wyt kazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych – w przypadku recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne, wymienione wtym wykazie, – ego leku dla leku dopuszczonego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku recept na leki t niepodlegające refundacji wystawionych dla pacjentów posiadających uprawnienie, o którym mowa w pkt 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia, 1 b)  00 sztuk strzykawek do insuliny wraz z igłami, c)  00 sztuk pasków diagnostycznych; 1 2) lość środka antykoncepcyjnego niezbędną do 6-miesięcznego stosowania; i 3)  odając na recepcie sposób dawkowania – ilość leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, p wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do maksymalnie 90-dniowego stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania. 2. Na jednej recepcie można przepisać pojedynczą ilość leku recepturowego, ustaloną na podstawie przepisów określających leki, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne stosowane przy sporządzeniu leków recepturowych. 3. Osoba uprawniona może wystawić do trzech recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 90 dni stosowania, a w przypadku recept na środki antykoncepcyjne do sześciu recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 6-miesięcznego stosowania. 4. Jeżeli recepta została wystawiona na leki posiadające kategorię dostępności „Rp” i „Rpz”, z wyłączeniem substancji należących do wykazu A – substancje bardzo silnie działające, określonych w Farmakopei Polskiej, zawierających w swoim składzie substancje psychotropowe z  grup III-P i  IV-P oraz leki zawierające środki odurzające z  grupy II-N określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, farmaceuta może wystawić odpis recepty, który jest realizowany za pełną odpłatnością wyłącznie w aptece, w której został sporządzony. Odpis recepty zawiera: 1)  o najmniej adres apteki w formie nadruku lub pieczęci; c 2)  ane pacjenta, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a–c; d 3)  azwę leku, który ma być wydany; n 4)  ostać farmaceutyczną; p 5)  awkę; d 6) lość leku, będącą różnicą między ilością przepisaną na recepcie i wydaną w aptece; i 7)  posób użycia, jeżeli na oryginale recepty zawarta była taka informacja; s 8) mię i nazwisko osoby uprawnionej; i 9) ermin realizacji; t 10)  atę wystawienia i numer ewidencyjny recepty, której dotyczy odpis, nadany przez aptekę; d 11) mię i nazwisko farmaceuty sporządzającego odpis recepty, w formie nadruku lub pieczęci; i 12)  odpis farmaceuty sporządzającego odpis recepty. p 5. Odpis recepty realizuje się w terminie odpowiadającym terminowi realizacji recepty. § 9. 1. Wzór recepty określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 260

2. Wymiary recepty będącej przedmiotem refundacji nie mogą być mniejsze niż 200 mm długości i 90 mm szerokości, a przed danymi dotyczącymi przepisanych leków występuje adnotacja „Rp”. 3. Oddział wojewódzki Funduszu, na wniosek osoby uprawnionej albo świadczeniodawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, przydziela im zakresy liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty. Świadczeniodawca przydziela wykonującym u niego zawód osobom uprawnionym, o których mowa w art. 2 pkt 14 lit. a ustawy o refundacji, zakresy liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty. 4.  Po uzyskaniu zakresów liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty, osoby uprawnione albo świadczeniodawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, zaopatrują się w druki recept we własnym zakresie. Możliwy jest również wydruk recepty w trakcie jej wystawiania. 5. Oddział wojewódzki Funduszu może zawierać z podmiotami zajmującymi się drukiem recept umowy określające sposób i warunki przydzielania, za pośrednictwem tych podmiotów, zakresów liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty; zawarte umowy nie ograniczają prawa osoby uprawnionej albo świadczeniodawcy, o  którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, do otrzymywania zakresów liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty bezpośrednio w oddziale wojewódzkim Funduszu. Przepis ust. 3 zdanie drugie stosuje się. 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, osoba uprawniona albo świadczeniodawca, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, składa do oddziału wojewódzkiego Funduszu wniosek, o którym mowa w ust. 3, za pośrednictwem podmiotu zajmującego się drukiem recept. 7. Druki recept lub zakresy liczb, przydzielone zgodnie z ust. 3 lub 5, są wykorzystywane wyłącznie przez osoby uprawnione, którym te druki lub zakresy liczb zostały przydzielone przez oddział wojewódzki Funduszu lub świadczeniodawcę, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1. Zakresy liczb będące unikalnymi numerami identyfikującymi recepty mogą być wykorzystane tylko raz. 8. Zakresy liczb będące unikalnymi numerami identyfikującymi recepty mogą być również przydzielane przez oddział wojewódzki Funduszu osobie uprawnionej albo świadczeniodawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, na podstawie przedstawionej przez świadczeniobiorcę karty ubezpieczenia zdrowotnego lub innego dokumentu elektronicznego potwierdzającego ubezpieczenie. Wydruk recepty wraz z unikalnym numerem identyfikującym receptę oraz danymi, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, d, f i g oraz pkt 3, następuje u osoby uprawnionej albo u świadczeniodawcy, o którym mowa w § 3 ust.1pkt1. § 10. 1. W przypadku leków posiadających kategorię dostępności „Rpw”, recepta wystawiana jest na druku w kolorze różowym, zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia i wydawanym nieodpłatnie przez oddział wojewódzki Funduszu lub wskazany przez niego podmiot; druki tych recept są drukami ścisłego zarachowania. 2. Recepty, o których mowa w ust. 1, są wystawiane z kopią, która pozostaje u osoby wystawiającej receptę. 3.  W  przypadku leków posiadających kategorię dostępności „Rpw”, przepisy rozporządzenia stosuje się w  zakresie nieuregulowanym w przepisach wydanych na podstawie art. 41 ust. 5 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. § 11. Recepta, na której przepisano wyłącznie leki niepodlegające refundacji nie musi odpowiadać wzorowi określonemu w załączniku nr 6 do rozporządzenia, chyba że na recepcie przepisano leki zawierające substancje psychotropowe z grup III-P i IV-P oraz leki zawierające środki odurzające z grupy II-N określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. § 12. Na jednej recepcie można przepisać do pięciu leków gotowych lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych albo jeden lek recepturowy. Rozdział 3 Realizacja recept § 13. 1. Realizacja recepty obejmuje potwierdzenie realizacji recepty, jej otaksowanie oraz wydanie przepisanych na niej leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych przez osobę wydającą. 2. Potwierdzenie realizacji recepty dokonywane jest na recepcie i polega na zamieszczeniu na niej: 1) mienia i nazwiska osoby wydającej, w formie nadruku lub pieczęci; i 2)  odpisu osoby wydającej. p

Dziennik Ustaw – 8 – Poz. 260

3. Otaksowanie recepty polega na czytelnym naniesieniu na recepcie lub na odrębnym dokumencie przechowywanym łącznie z receptą, której dotyczy, następujących danych dotyczących każdego z różnych opakowań wydanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych: 1)  łasnej nazwy leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, ich postaci i dawki albo rodzajow wej lub handlowej nazwy wyrobu medycznego; 2)  ielkości opakowania; w 3) iczby wydanych opakowań; l w 4)  artości wydanych opakowań; 5)  odzaju odpłatności; r w 6)  ysokości limitu ceny dla wydanej ilości refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego; 7)  ysokości opłaty wnoszonej przez pacjenta; w k 8)  woty podlegającej refundacji; 9)  ysokość taksy laborum – jeżeli dotyczy.

w 4. Na recepcie lub odrębnym dokumencie, o którym mowa w ust. 3, osoba wydająca umieszcza nazwę, adres apteki, datę, godzinę realizacji recepty i numer nadany recepcie w aptece, a jeżeli odrębny dokument, o którym mowa w ust. 3, jest dokumentem zbiorczym, zawierającym dane dotyczące wielu recept, to: 1)  umer nadany recepcie w aptece zamieszcza się na recepcie oraz na dokumencie zbiorczym obok danych dotyczących n tej recepty; 2) eżeli na recepcie występuje numer recepty, na dokumencie zbiorczym zamieszcza się go obok danych dotyczących tej j recepty. § 14. W przypadku realizacji recepty, na której przepisano wyłącznie leki niepodlegające refundacji, otaksowanie recepty obejmuje naniesienie danych, o których mowa w § 13 ust. 3 pkt 1–4 i 9 oraz ust. 4. § 15. Osoba wydająca może zrealizować recepty zawierające dane, o których mowa w § 3, lub zamieszczone zgodnie z § 16, także w przypadku, gdy: 1)  ozmieszczenie tych danych nie odpowiada poszczególnym częściom wzoru recepty przeznaczonym na ich rozmieszr czenie lub 2)  ecepta pod względem graficznym, jej rozmiar lub kształt nie odpowiadają wzorowi recepty. r § 16. 1. Jeżeli na recepcie nie wpisano danych, wpisano je w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z rozporządzeniem, osoba wydająca może ją zrealizować w następujących przypadkach: 1) eżeli na recepcie nie wpisano, wpisano w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z rozporządzeniem: j a)  od uprawnień dodatkowych pacjenta – osoba wydająca określa go na podstawie odpowiednich dokumentów dotyk czących pacjenta przedstawionych przez osobę okazującą receptę; osoba wydająca zamieszcza go na rewersie recepty oraz składa swój podpis lub zamieszcza ten kod w komunikacie elektronicznym przekazywanym do oddziału wojewódzkiego Funduszu, o którym mowa w art. 45 ust. 2 ustawy o refundacji, b)  ostać leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego – osoba wydająca p określa ją na podstawie posiadanej wiedzy, c)  awkę leku lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego – osoba wydająca przyjmuje, że jest d to najmniejsza dawka dopuszczona do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, d)  posób dawkowania, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 5 lit. a – osoba wydająca wydaje maksymalnie dwa najmniejsze s opakowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego określone w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, a w przypadku leków, wyrobów medycznych niepodlegających refundacji – dwa najmniejsze opakowania dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 260

e)  umer poświadczenia, o którym mowa w art. 52 ust. 2 pkt 9 ustawy albo numer dokumentu uprawniającego do korzyn stania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji oraz symbol państwa, w którym znajduje się zagraniczna instytucja właściwa dla osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o  koordynacji – osoba wydająca ustala go na podstawie odpowiednich dokumentów dotyczących pacjenta przedstawionych przez osobę okazującą receptę; osoba wydająca zamieszcza numer tego poświadczenia lub dokumentu na rewersie recepty oraz składa swój podpis lub zamieszcza ten numer w komunikacie elektronicznym przekazywanym do oddziału wojewódzkiego Funduszu, o którym mowa w art. 45 ust. 2 ustawy o refundacji,  f)  atę realizacji recepty „od dnia” – osoba wydająca przyjmuje, że wpisano znak „X”, d g)  iek, w przypadku pacjenta do 18 roku życia, a wieku nie można ustalić na podstawie numeru PESEL – osoba wyw dająca określa wiek na podstawie innego dokumentu przedstawionego przez osobę okazującą receptę; osoba wydająca zamieszcza tę informację na rewersie recepty oraz składa swój podpis, h)  dpłatność: o –   przypadku gdy lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny występuje w w jednej odpłatności w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych i nie wpisano oznaczenia „X” albo „100%” – osoba wydająca wydaje lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny za odpłatnością dla tego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego określoną w tym wykazie, –   przypadku gdy lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny występuje w w więcej niż jednej odpłatności w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych i nie wpisano oznaczenia „X” albo „100%” – osoba wydająca wydaje lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny za najwyższą odpłatnością dla tego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego określoną w tym wykazie, –   recepta zawiera kod uprawnienia dodatkowego pacjenta, osoba wydająca wydaje lek, środek spożywczy specjala nego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny za odpłatnością wynikającą z  tego uprawnienia, chyba że zachodzą okoliczności, o których mowa w lit.

 a – w takim przypadku osoba wydająca wydaje lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny za odpłatnością wynikającą z określonego przez nią uprawnienia dodatkowego pacjenta; 2) eżeli na recepcie wpisano w sposób nieczytelny lub niezgodny z rozporządzeniem: j a)  umer prawa wykonywania zawodu osoby wystawiającej receptę – osoba wydająca lek określa go na podstawie pon siadanych danych dotyczących osoby wystawiającej receptę; osoba wydająca zamieszcza ten numer na rewersie recepty oraz składa swój podpis lub zamieszcza go w komunikacie elektronicznym przekazywanym do oddziału wojewódzkiego Funduszu, o którym mowa w art. 45 ust. 2 ustawy o refundacji, b)  ane dotyczące osoby uprawnionej albo świadczeniodawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 – osoba wydająca d określa je na podstawie posiadanych danych; osoba wydająca zamieszcza je na rewersie recepty oraz składa swój podpis lub zamieszcza je w komunikacie elektronicznym przekazywanym do oddziału wojewódzkiego Funduszu, o którym mowa w art. 45 ust. 2 ustawy o refundacji; 3) eżeli na recepcie wpisano w sposób nieczytelny lub błędny dane pacjenta, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a, b j oraz f i g, osoba wydająca określa je na podstawie dokumentów przedstawionych przez osobę okazującą receptę; osoba wydająca zamieszcza je na rewersie recepty oraz składa swój podpis; w  przypadku danych, o  których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. f i g, mogą zostać umieszczone w komunikacie elektronicznym przekazywanym do oddziału wojewódzkiego Funduszu, o którym mowa w art. 45 ust. 2 ustawy o refundacji; 4) eżeli na recepcie nie wpisano ilości leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu mej dycznego – osoba wydająca przyjmuje, że jest to jedno najmniejsze opakowanie określone w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, a w przypadku leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych niepodlegających refundacji jedno najmniejsze opakowanie dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; określając sposób dawkowania i okres stosowania, osoba wydająca przyjmuje obliczoną na tej podstawie ilość, jako ilość przepisaną przez osobę wystawiającą receptę. 2. Jeżeli z liczby, wielkości opakowań, liczby jednostek dawkowania i sposobu dawkowania podanego na recepcie wynikają różne ilości leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, osoba wydająca wydaje najmniejszą z nich, jako ilość przepisaną przez osobę wystawiającą receptę.

Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 260

3. Jeżeli ilość refundowanego leku recepturowego przepisanego na recepcie przekracza ilość, o której mowa w § 8 ust. 2, osoba wydająca zmniejsza ilość leku recepturowego do tej ilości. 4. Osoba wydająca realizuje receptę, na której: 1)  ie wpisano lub wpisano w sposób błędny dane podmiotu drukującego, o których mowa w § 2 ust. 4; n 2)  pisano w sposób błędny lub niezgodny z rozporządzeniem adnotację na recepcie wystawionej dla siebie albo dla małw żonka, zstępnych lub wstępnych w linii prostej oraz dla rodzeństwa, o której mowa w § 3 ust. 3; 3)  awarte zostały inne niż określone w rozporządzeniu informacje lub znaki niestanowiące reklamy leków, środków spoz żywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych. § 17. 1. Termin realizacji recepty nie może przekroczyć 30 dni od daty jej wystawienia, a w przypadkach określonych w § 8 ust. 3, 30-dniowy termin realizacji jest liczony od naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia”. 2. Termin realizacji recepty na antybiotyki w postaci preparatów do stosowania wewnętrznego i parenteralnego nie może przekroczyć 7 dni od daty jej wystawienia. 3. Termin realizacji recepty na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzane z zagranicy dla pacjenta na zasadach określonych w art. 4 ustawy – Prawo farmaceutyczne albo w art. 29a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia nie może przekroczyć 120 dni od daty jej wystawienia. 4. Termin realizacji recepty na preparaty immunologiczne, wytwarzane dla pacjenta, nie może przekroczyć 90 dni od daty jej wystawienia. 5. W przypadku przepisania na recepcie więcej niż jednego leku, termin realizacji recepty liczony jest indywidualnie dla każdego z nich. § 18. 1. Refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne wydaje się: w 1)   pełnych opakowaniach określonych w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, z uwzględnieniem § 19; 2)   ilości maksymalnie zbliżonej do ilości określonej na recepcie, jednak mniejszej niż ilość określona przez tę osobę; w w 3)   ilości przeznaczonej do maksymalnie 90-dniowego stosowania wyliczonego na podstawie podanego na recepcie sposobu dawkowania.

2. Jeżeli na recepcie podano sposób dawkowania, a ilość leku wydanego zgodnie z ust. 1 pkt 1 przekraczałaby ilość leku przeznaczoną do 90-dniowego stosowania, lek wydaje się w ilości maksymalnie zbliżonej do ilości określonej na recepcie, chyba że należy wydać jedno najmniejsze opakowanie leku określone w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych. § 19. Jeżeli nie przyczyni się to do zmiany gwarantowanej przez producenta jakości leku, a pacjent otrzyma lek oznakowany datą ważności i numerem serii w opakowaniu własnym apteki, osoba wydająca antybiotyk do stosowania wewnętrznego, lek przepisany w postaciach parenteralnych, lek posiadający kategorię dostępności „Rpw” lub leki zawierające substancje psychotropowe z  grup III-P i  IV-P oraz leki zawierających środki odurzające z  grupy II-N określone w  ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, dzieli ilość leku zawartą w opakowaniu, do ilości maksymalnie zbliżonej do ilości określonej na recepcie, jednak nie większej niż ilość określona przez osobę wystawiającą receptę; dzieleniu nie podlegają opakowania bezpośrednie. § 20. Za refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne wydawane za odpłatnością ryczałtową, pobiera się wysokość dopłaty świadczeniobiorcy, o której mowa w art. 37 ust. 2 pkt 7 ustawy o  refundacji, proporcjonalną do wydawanej ilości leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego. § 21. 1. Refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne dla osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji wydaje się po dołączeniu do recepty kopii dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji.

Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 260

2. Jeżeli dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji jest poświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 1 ustawy, przepisu ust. 1 nie stosuje się. § 22. Leki dla osób, o których mowa w art. 43, art. 45, art. 46, art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy, wydaje się na podstawie legitymacji „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub legitymacji „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”, o  których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.6)) i art. 22 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411, z 2009 r. Nr 141, poz. 1149, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654), książki inwalidy wojennego (wojskowego), o której mowa w art. 23c ust. 1 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 648 i Nr 113, poz. 745, z 2011 r. Nr 112, poz. 654 oraz z 2012 r. poz. 118), legitymacji osoby represjonowanej, o której mowa w art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371, z późn. zm.7)) lub innego dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z tych uprawnień. Osoba wydająca zamieszcza wówczas na rewersie recepty numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego uprawnienia oraz składa swój podpis. § 23. 1. Recepta po zrealizowaniu, a w przypadku sporządzenia odpisu recepty, także ten odpis, pozostają w aptece, w miejscu ich realizacji. 2. Jeżeli recepta jest wystawiana z kopią, w aptece pozostaje jej oryginał. § 24. W razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia sfałszowania recepty osoba wydająca odmawia jej realizacji, zatrzymuje ją i niezwłocznie powiadamia o tym fakcie wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i oddział wojewódzki Funduszu właściwe ze względu na adres prowadzenia apteki, oraz, o ile to możliwe, osobę uprawnioną albo świadczeniodawcę, o których mowa w § 3 ust. 1. § 25. Recepty wystawione w innych państwach niż Rzeczpospolita Polska są realizowane za pełną odpłatnością, jeżeli zawierają następujące dane: 1) mię, nazwisko i adres pacjenta; i m 2)  iędzynarodową lub własną nazwę leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo rodzajową lub handlową nazwę wyrobu medycznego; d 3)  awkę; 4) lość leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego; i 5)  atę wystawienia recepty; d d 6)  ane osoby wystawiającej receptę w formie nadruku lub pieczęci i podpis osoby wystawiającej receptę. Rozdział 4 Sposób przechowywania recept § 26. Kopię dokumentu, o której mowa w § 21 ust. 1, apteka składa w oddziale wojewódzkim Funduszu właściwym ze względu na adres apteki, dwa razy w miesiącu, w następujących terminach: 1)  a okres od

1. do

15. dnia miesiąca – do pięciu dni roboczych od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego; z 2)  a okres od

16. dnia do końca miesiąca – do pięciu dni roboczych od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego. z § 27. 1. Druki recept przechowuje się w warunkach zapewniających należytą ochronę przed zniszczeniem, utratą lub kradzieżą. 2. W razie zniszczenia, utraty lub kradzieży druków recept, o których mowa w § 9 lub 10, utraty lub kradzieży zakresów liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi receptę lub podejrzenia sfałszowania recepty lub tych zakresów, osoba uprawniona albo świadczeniodawca, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, powiadamiają niezwłocznie oddział wojewódzki Funduszu właściwy ze względu na adres osoby uprawnionej albo świadczeniodawcy, przekazując informacje

 miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382, z 2003 r. Nr 223, Z poz.2215, z2007r. Nr166, poz.1172, z2010r. Nr96, poz.620 oraz z2011r. Nr112, poz.654.

7) miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 181, poz. 1515, z 2003 r. Nr 72, poz. 658, Z z2004r. Nr46, poz.444 iNr281, poz.2779, z2005r. Nr163, poz.1362, z2006r. Nr170, poz.1217, z2007r. Nr99, poz.658 iNr166, poz.1172, z2008r. Nr227, poz.1505, z2009r. Nr92, poz.753, z2011r. Nr187, poz.1109 oraz z 2012 r. poz. 76.

6)

Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 260

o związanych z tym okolicznościach i numerach tych recept, jeżeli jest to możliwe do ustalenia. 3. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 2, oddział wojewódzki Funduszu niezwłocznie blokuje numery recept i zamieszcza je w prowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia ogólnopolskiej bazie numerów recept zablokowanych oraz przekazuje w postaci elektronicznej informacje o zablokowanych numerach wszystkim aptekom. Recepty zablokowane nie są realizowane od dnia następującego po dniu zamieszczenia tej informacji. § 28. 1. Recepty oraz wystawione na ich podstawie odpisy recept są przechowywane w aptece w sposób uporządkowany, pogrupowane według daty realizacji recepty. 2.  Do celów kontroli przez Inspekcję Farmaceutyczną oraz Narodowy Fundusz Zdrowia recepty są przechowywane w aptece wraz z odrębnym dokumentem, o którym mowa w § 13 ust. 3, przez okres 5 lat licząc od zakończenia roku kalendarzowego, w którym: 1)  astąpiła refundacja – w przypadku recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywienion wego, wyroby medyczne; z 2)  ostały realizowane – w przypadku recept innych niż określone w pkt 1. 3. W przypadku gdy zezwolenie, na podstawie którego prowadzona była apteka, zostało uchylone, cofnięte, stwierdzono jego wygaśnięcie albo nieważność, podmiot prowadzący aptekę jest obowiązany pisemnie, w  terminie 7  dni od dnia wystąpienia zdarzenia, powiadomić o miejscu ich przechowywania: 1)  ddział wojewódzki Funduszu, który zawarł z tym podmiotem umowę na realizację recept; o 2)  ojewódzkiego inspektora farmaceutycznego właściwego ze względu na adres prowadzenia apteki. w Rozdział 5 Kontrola § 29. 1. Kontrola wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne obejmuje badanie i ocenę działań osoby wystawiającej receptę w zakresie: 1)  zgodności danych zamieszczonych na recepcie z prowadzoną dokumentacją medyczną; p 2)  rawidłowości wystawienia recepty oraz zgodności jej wystawienia z przepisami prawa. 2. Do kontroli wystawiania recept, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 64 ust. 1–9 ustawy oraz przepisy wydane na podstawie art.64 ust.10 ustawy. 3. Kontrola realizacji recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne obejmuje badanie i ocenę prawidłowości działań osób wydających w zakresie: 1)  realizowania i otaksowania recept; z 2) lości wydawanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych; i 3)  rzestrzegania terminów realizacji recept. p 4. Recepta, na podstawie której osoba wydająca wydała lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny, zgodnie z ordynacją lekarską wynikającą z dokumentacji medycznej, spełnia wymagania w zakresie jej czytelności określone w § 2 ust. 1 pkt 1. 5. Do kontroli realizacji recept, o której mowa w ust. 3, stosuje się odpowiednio przepisy art. 47 ustawy o refundacji. Rozdział 6 Przepisy przejściowe iprzepis końcowy § 30. 1. Recepty wystawione przed dniem 1 stycznia 2012 r. są realizowane na dotychczasowych zasadach. 2. Jeżeli z danych zamieszczonych na recepcie, wystawionej przed dniem 1 stycznia 2012 r., osoba wydająca nie może jednoznacznie określić odpłatności zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o refundacji, a osoba uprawniona wstawiła na recepcie

Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 260

w części „Choroby przewlekłe” znak „P”, zgodnie z dotychczasowymi zasadami, osoba wydająca pobiera najniższą odpłatność przewidzianą dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego. 3. Recepty wystawione od dnia 1 stycznia 2012 r., nie później jednak niż przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, uznaje się za prawidłowe, pomimo nieumieszczenia na nich danych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. c–g i pkt 3 oraz § 6 ust. 1 pkt 6 i 7, a także w przypadku gdy recepta zawiera informacje inne niż wynikające z przepisów. § 31. 1. Dopuszcza się stosowanie druków recept zgodnych ze wzorem obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2012 r., jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2012 r., z wyłączeniem możliwości naniesienia na takiej recepcie w części „Choroby przewlekłe” znaku „P”, o którym mowa w § 30 ust. 2, z uwzględnieniem uzupełnienia recepty o dane, o których mowa w§6ust.1pkt6i7. 2. Druki recept dla leków posiadających kategorię dostępności „Rpw” mogą być wydawane osobie wystawiającej receptę, zgodnie ze wzorem obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2012 r., jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2012 r. 3. Recepty, którym zostały nadane 20-cyfrowe unikalne numery identyfikujące, o których mowa w § 3 ust. 4, zachowują ważność. Numery te mogą być nadawane do dnia 31 grudnia 2012 r. 4. Recepty, którym zostały dodane przez osobę uprawnioną albo świadczeniodawcę, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, dwie pierwsze cyfry 00 albo 01 do 20-cyfrowego unikalnego numeru identyfikującego, o którym mowa w § 3 ust. 4, zachowują ważność. Numery te mogą być dodawane do dnia 31 grudnia 2012 r. § 32. Do dnia 31 grudnia 2012 r. przepisów § 3 ust. 5 i 7 nie stosuje się w zakresie automatycznego generowania kodów dotyczących danych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 7 lit. b i § 4 ust. 1 pkt 4. § 33. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10 marca 2012 r.8) Minister Zdrowia: wz. J. Szulc

8)

 iniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie recept lekarskich N (Dz. U. Nr 294, poz. 1739), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 8 ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.95).

Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 260

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia zdnia 8 marca 2012 r. (poz.260)

Załączniknr1

KODY UPRAWNIEŃ DODATKOWYCH PACJENTA Lp. 1 1 Kod uprawnień 2 AZ BW Wskazanie przepisu, na podstawie którego pacjentowi przysługuje uprawnienie 3 Pacjent posiadający uprawnienia określone w art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z późn. zm.1)) Pacjent posiadający uprawnienia określone w  art.  2 ust.  1 pkt 2 i  art.  54 ust.  1 ustawy z  dnia 27  sierpnia 2004  r. o  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)), zwanej dalej „ustawą” Pacjent, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy, posiadający obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będący w okresie ciąży, porodu i połogu Pacjent, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy, posiadający obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który nie ukończył

18. roku życia Pacjent posiadający uprawnienia określone w art. 46 ustawy Pacjent inny niż ubezpieczony, posiadający uprawnienia do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z zasadami określonymi w art. 12 ustawy Pacjent posiadający uprawnienia określone w art. 45 ustawy Pacjent posiadający uprawnienia określone w art. 44 ustawy Pacjent, o którym mowa w art. 133, art. 134, art. 135 ust. 1, art. 161, art. 164 ust. 1, art. 170 ust. 1 i art. 206 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.3)), oraz żołnierz zawodowy, o którym mowa w art. 24 ust. 7 pkt 2 i art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.4)) Pacjent posiadający uprawnienia określone w art. 43 ustawy

2 3 4 5 6 7 8

CN DN IB IN IW PO WP

9

ZK

 miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 120, poz. 1252 i Nr 210, Z poz.2135, z2005r. Nr10, poz.72 oraz z2009r. Nr20, poz.106.

2) miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, Z poz.1505, Nr234, poz.1570 iNr237, poz.1654, z2009r. Nr6, poz.33, Nr22, poz.120, Nr26, poz.157, Nr38, poz.299, Nr92, poz.753, Nr97, poz.800, Nr98, poz.817, Nr111, poz.918, Nr118, poz.989, Nr157, poz.1241, Nr161, poz.1278 iNr178, poz.1374, z2010r. Nr50, poz.301, Nr107, poz.679, Nr125, poz.842, Nr127, poz.857, Nr165, poz.1116, Nr182, poz.1228, Nr205, poz.1363, Nr225, poz.1465, Nr238, poz.1578 iNr257, poz.1723 i1725, z2011r. Nr45, poz.235, Nr73, poz.390, Nr81, poz.440, Nr106, poz.622, Nr112, poz.654, Nr113, poz.657, Nr122, poz.696, Nr138, poz.808, Nr149, poz.887, Nr171, poz.1016, Nr205, poz.1203 iNr232, poz.1378 oraz z2012r. poz.123.

3) miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, Z z2006r. Nr104, poz.708 i711 iNr220, poz.1600, z2007r. Nr107, poz.732 iNr176, poz.1242, z2008r. Nr171, poz.1056, Nr180, poz.1109, Nr206, poz.1288, Nr208, poz.1308 iNr223, poz.1458, z2009r. Nr22, poz.120, Nr97, poz.801, Nr161, poz.1278, Nr190, poz.1474 iNr219, poz.1706, z2010r. Nr107, poz.679, Nr113, poz.745, Nr127, poz.857, Nr182, poz.1228, Nr217, poz.1427 iNr240, poz.1601 oraz z2011r. Nr22, poz.114, Nr112, poz.654, Nr171, poz.1016, Nr185, poz.1092, Nr187, poz.1109 iNr228, poz.1368.

4) miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, Z poz.857, Nr182, poz.1228 iNr238, poz.1578 oraz z2011r. Nr22, poz.114, Nr112, poz.654, Nr122, poz.696, Nr171, poz.1016 iNr236, poz.1396.

1)

Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 260

Załączniknr2

IDENTYFIKATORY ODDZIAŁÓW WOJEWÓDZKICH FUNDUSZU Lp. 1  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 Identyfikator 2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 Nazwa oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 3 Dolnośląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu Kujawsko-Pomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy Lubelski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie Lubuski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi Małopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie Mazowiecki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie Opolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu Podkarpacki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie Podlaski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku Pomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku Śląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach Świętokrzyski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach Warmińsko-Mazurski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie Wielkopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu Zachodniopomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie

Dziennik Ustaw – 16 – Poz. 260

Załączniknr3

SYMBOLE INSTYTUCJI WŁAŚCIWYCH DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O KOORDYNACJI Lp. 1  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Austria Belgia Bułgaria Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Islandia Irlandia Liechtenstein Litwa Luksemburg Łotwa Malta Niemcy Norwegia Portugalia Rumunia Słowacja Słowenia Szwajcaria Szwecja Węgry Wielka Brytania Włochy Nazwa państwa instytucji właściwej 2 Symbol 3 AT BE BG CY CZ DK EE FI FR GR ES NL IS IE LI LT LU LV MT DE NO PT RO SK SI CH SE HU GB IT

Dziennik Ustaw – 17 – Poz. 260

Załączniknr4

SPOSÓB BUDOWY UNIKALNEGO NUMERU IDENTYFIKUJĄCEGO RECEPTĘ NADAWANEGO PRZEZ ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI FUNDUSZU Numer recepty, o którym mowa w § 3 ust. 4 rozporządzenia, jest zbudowany z dwudziestu dwóch cyfr, z których:

1) dwie pierwsze cyfry stanowią oznaczenie wersji wzoru recepty: a) 00 – dla druków recept według wzoru obowiązującego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, b) 01 – dla druków recept według wzoru obowiązującego po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia;

2) yfry trzecia i czwarta stanowią identyfikator właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu określony w załączniku c nr 2 do rozporządzenia;

3) yfry od piątej do dwudziestej są ustalane przez Prezesa Funduszu, przy czym tworzą one unikalny, w ramach danego c oddziału wojewódzkiego Funduszu, numer;

4) cyfra dwudziesta pierwsza przyjmuje wartość: a) „8” – dla recept, o których mowa w § 9 ust. 1 rozporządzenia, b) „9” – dla recept, o których mowa w § 10 rozporządzenia;

5) yfra dwudziesta druga jest cyfrą kontrolną obliczaną według algorytmu określonego w części II załącznika nr 5 do c rozporządzenia.

Dziennik Ustaw – 18 – Poz. 260

Załączniknr5

SPOSÓB PRZEDSTAWIANIA DANYCH W POSTACI KODU KRESKOWEGO Część I 1. Identyfikator osoby uprawnionej albo świadczeniodawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia, jest przedstawiany jako ciąg czternastu cyfr, z których:

1) yfra pierwsza ma wartość „2”; c

2) yfry od drugiej do dziesiątej mają wartość określoną w § 4 ust. 1 pkt 4 lub § 4 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia; c

3) yfry od jedenastej do trzynastej mają wartość „000”; c

4) yfra czternasta jest cyfrą kontrolną obliczaną według algorytmu określonego w części II. c 2. Data wystawienia recepty, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia, jest przedstawiana jako ciąg dziesięciu cyfr, z których:

1) yfra pierwsza ma wartość „4”; c

2) yfry od drugiej do piątej określają numer roku; c c

3) yfry szósta i siódma określają numer miesiąca w roku;

4) yfry ósma i dziewiąta określają numer dnia miesiąca; c

5) yfra dziesiąta jest cyfrą kontrolną obliczaną według algorytmu określonego w części II. c 3. Numer prawa wykonywania zawodu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 7 lit. b rozporządzenia, jest przedstawiany jako ciąg dziesięciu cyfr, z których:

1) yfra pierwsza ma wartość „3”; c

2) yfra druga ma wartość „0” dla numeru, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 7 lit. b rozporządzenia; c

3) yfry od trzeciej do dziewiątej przyjmują wartość odpowiedniego numeru, przy czym, jeżeli w identyfikatorze pojawiac ją się litery, są one pomijane, natomiast jeżeli odpowiedni numer jest krótszy niż 7 znaków, poprzedza się go odpowiednią liczbą zer;

4) yfra dziesiąta jest cyfrą kontrolną obliczaną według algorytmu określonego w części II. c 4. Dane, o których mowa w ust. 1–3 załącznika, mogą być przedstawiane w postaci jednego kodu kreskowego jako ciąg trzydziestu cyfr, z których:

1) yfra pierwsza ma wartość „5”; c

2) yfry od drugiej do trzynastej określają identyfikator osoby uprawnionej lub świadczeniodawcy, o którym mowa w § 3 c ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, w sposób określony w ust. 1 pkt 2 i 3 załącznika;

3) yfry od czternastej do dwudziestej pierwszej określają numer prawa wykonywania zawodu, o którym mowa w § 3 c ust. 1 pkt 7 lit. b rozporządzenia, w sposób określony w ust. 3 pkt 2 i 3 załącznika;

4) yfry od dwudziestej drugiej do dwudziestej dziewiątej określają datę wystawienia recepty, o której mowa w § 3 ust. 1 c pkt 5 rozporządzenia, w sposób określony w ust. 2 pkt 2–4 załącznika;

5) yfra trzydziesta jest cyfrą kontrolną obliczaną według algorytmu określonego w części II. c 5. Dane, o których mowa w ust. 1 i 2 załącznika, mogą być przedstawiane w postaci jednego kodu kreskowego jako ciąg dwudziestu dwóch cyfr, z których:

1) yfra pierwsza ma wartość „6”; c

Dziennik Ustaw – 19 – Poz. 260

2) yfry od drugiej do trzynastej określają identyfikator osoby uprawnionej lub świadczeniodawcy, o którym mowa w § 3 c ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, w sposób określony w ust. 1 pkt 2 i 3 załącznika;

3) yfry od czternastej do dwudziestej pierwszej określają datę wystawienia recepty, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 rozc porządzenia, w sposób określony w ust. 2 pkt 2–4 załącznika;

4) yfra dwudziesta druga jest cyfrą kontrolną obliczaną według algorytmu określonego w części II. c 6. Dane, o których mowa w ust. 2 i 3, mogą być przedstawiane w postaci jednego kodu kreskowego jako ciąg osiemnastu cyfr, z których:

1) yfra pierwsza ma wartość „7”; c

2) yfry od drugiej do dziewiątej określają numer prawa wykonywania zawodu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 7 lit. b c rozporządzenia, w sposób określony w ust. 3 pkt 2 i 3 załącznika;

3) yfry od dziesiątej do siedemnastej określają datę wystawienia recepty, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia, c w sposób określony w ust. 2 pkt 2–4 załącznika;

4) yfra osiemnasta jest cyfrą kontrolną obliczaną według algorytmu określonego w części II. c 7. Numer recepty, o którym mowa w § 3 ust. 4 rozporządzenia, jest przedstawiany jako ciąg dwudziestu dwóch cyfr, zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia, w postaci kodu kreskowego:

1) Przeplatany 2 z 5” (ITF), zgodnie z normą określającą kody kreskowe – wymagania dotyczące symboliki „Przeplatany „ 2 z 5” lub

2) UCC/EAN-128” ze standardowym Identyfikatorem Zastosowania UCC/EAN o  wartości „90”, zgodnie z  normami „ określającymi kody kreskowe – wymagania dotyczące symboliki „Kod 128” i: kody kreskowe – identyfikatory danych. Część II ALGORYTM OBLICZANIA CYFRY KONTROLNEJ Obliczanie cyfry kontrolnej odbywa się według następujących kroków:

1) nożenie kolejnych cyfr kontrolowanego numeru (poza ostatnią, nieznaną jeszcze cyfrą kontrolną) przez odpowiednie m wagi wynoszące: 7 dla cyfry pierwszej, 9 dla cyfry drugiej, 1 dla cyfry trzeciej, 3 dla cyfry czwartej, 7 dla cyfry piątej, 9 dla cyfry szóstej, 1 dla cyfry siódmej, 3 dla cyfry ósmej itd. cyklicznie;

2) umowanie uzyskanych iloczynów; s

3) yznaczenie reszty z dzielenia całkowitego uzyskanej sumy przez 10 (modulo 10); w

4) zyskana cyfra jest cyfrą kontrolną. u

Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 260

Załączniknr6

WZÓR RECEPTY

Recepta

Świadczeniodawca Pacjent Oddział NFZ

Uprawnienia dodatkowe

PESEL Rp

Odpłatność

Data wystawienia:

Dane i podpis lekarza

Data realizacji „od dnia”: Dane podmiotu drukującego

Dziennik Ustaw – 21 – Poz. 260

Objaśnienia: Druga strona (rewers) recepty pozostaje pusta. Dane, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia, umieszcza się na recepcie w następujących miejscach:  

1)  części „Świadczeniodawca” – dane, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia; w  

2)  części „Pacjent” – dane, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a–c oraz e–g rozporządzenia; w  

3)  części „Oddział NFZ” – dane, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia; w  

4)  części „Uprawnienia dodatkowe” – kody uprawnień dodatkowych pacjenta określone w załączniku nr 1 do rozporząw dzenia;  

5)  części „Odpłatność” – dane, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz ust. 2 rozporządzenia; w  

6)  części „Dane i podpis lekarza” – dane, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia; w  

7)  części „Recepta” – unikalny numer identyfikujący receptę, o którym mowa w § 3 ust. 4 rozporządzenia; w  

8)  części „Dane podmiotu drukującego” – dane, o których mowa w § 2 ust. 4 rozporządzenia; w  

9) od kreskowy umożliwiający automatyczny odczyt unikalnego numeru identyfikującego receptę, o którym mowa w § 3 k ust. 4 rozporządzenia, umieszcza się w dolnej części obszaru oznaczonego napisem „Rp”;

10) ody kreskowe umożliwiające automatyczny odczyt danych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. f i pkt 7 lit. b oraz k § 4 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia, umieszcza się odpowiednio: a) od kreskowy umożliwiający automatyczny odczyt numeru PESEL umieszcza się w dolnej części obszaru oznaczok nego napisem „Pacjent”, b) od kreskowy umożliwiający automatyczny odczyt numeru prawa wykonywania zawodu osoby uprawnionej, o któk rym mowa w § 3 ust. 1 pkt 7 lit. b rozporządzenia, umieszcza się w polu recepty oznaczonej napisem „Dane i podpis lekarza”, c) od kreskowy umożliwiający automatyczny odczyt numeru REGON osoby uprawnionej albo świadczeniodawcy, k o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, umieszcza się w polu oznaczonym napisem „Świadczeniodawca”.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 260 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

zamów dokument

Porady prawne

 • Czas przechowywania recept w aptece

  Jaki jest czas archiwizacji recept lekarskich w aptece: na które przysługiwała refundacja z NFZ oraz tych nierefundowanych na podstawie których nastąpiło wydanie leków?

 • Kontrola zwolnienia lekarskiego

  Jestem na zwolnieniu lekarskim, na druku zaznaczone jest, że chory może chodzić - zwolnienie od lekarza pierwszego kontaktu - zwolnienie od psychiatry. Kto może skontrolować (...)

 • Pracownik i zbyt długie badania lekarskie

  Prowadzę działalność gospodarczą i zatrudniam pracowników. Ostatnio minął czas okresowych badań lekarskich. Jeden z pracowników unikał ponownych - okresowych badań. (...)

 • Dodatkowe wynagrodzenie dla lekarza w PKL

  Lekarz publicznego ZOZ został oddelegowany do Powiatowej Komisji Lekarskiej obsługującej pobór do wojska. Zgodnie z zawartą w tej sprawie umową ze Starostą wszyscy (...)

 • Pośrednictwo przy usługach medycznych

  Firma polska zamierza poszukiwać za granicami Polski klientów dla polskich klinik dentystycznych, lekarskich i pobierać za tę usługę prowizję. Jaką stawką VAT będzie (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.