Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 264 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo atomowe

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-03-13
Data wydania:2012-01-24
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 264 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 13 marca 2012r. Poz. 264

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ zdnia 24 stycznia 2012r. wsprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo atomowe

1. Na podstawie art.16 ust.1 zdanie pierwsze ustawy zdnia 20 lipca 2000r. oogłaszaniu aktów normatywnych iniektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z2011r. Nr197, poz.1172 iNr232, poz.1378) ogłasza się wzałączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy zdnia 29 listopada 2000r. – Prawo atomowe (Dz.U. z2007r. Nr42, poz.276), zuwzględnieniem zmian wprowadzonych:


1) stawą zdnia 11 kwietnia 2008r. ozmianie ustawy – Prawo atomowe (Dz.U. Nr93, poz.583), u

2) stawą zdnia 21 listopada 2008r. osłużbie cywilnej (Dz.U. Nr227, poz.1505), u

3) stawą zdnia 19 grudnia 2008r. ozmianie ustawy oswobodzie działalności gospodarczej oraz ozmianie niektórych u innych ustaw (Dz.U. z2009r. Nr18, poz.97),

4) stawą zdnia 20 maja 2010r. owyrobach medycznych (Dz.U. Nr107, poz.679), u

5) stawą zdnia 15 kwietnia 2011r. odziałalności leczniczej (Dz.U. Nr112, poz.654), u

6) stawą z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 132, u poz.766) oraz zmian wynikających zprzepisów ogłoszonych przed dniem 1 stycznia 2012r.

2. Podany wzałączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art.2–9 ustawy zdnia 11 kwietnia 2008r. ozmianie ustawy – Prawo atomowe (Dz.U. Nr93, poz.583), które stanowią: „Art. 2.

1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art.33c ust.9 ustawy zdnia 29 listopada 2000r. – Prawo atomowe zachowują moc do dnia wejścia wżycie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art.33c ust.9 ustawy zdnia 29 listopada 2000r. – Prawo atomowe, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 24miesiące od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy.

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art.42 pkt2 ustawy zdnia 29 listopada 2000r. – Prawo atomowe zachowują moc do dnia wejścia wżycie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art.42 ustawy zdnia 29 listopada 2000r. – Prawo atomowe, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy. Art.3. Uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej nadane przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy na czas nieokreślony zachowują ważność przez okres 5 lat od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy. Art.4.1. Postępowania wsprawie wydania zgody, októrej mowa wart.33d ust.1 ustawy zmienianej wart.1, wszczęte iniezakończone przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy, toczą się na dotychczasowych zasadach.

2. Zgoda, októrej mowa wart.33d ust.1 ustawy zmienianej wart.1, wydana przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy zachowuje swoją ważność.

Dziennik Ustaw –2– Poz. 264

Art.5. Certyfikaty ukończenia szkolenia wdziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia zdnia 25 sierpnia 2005r. wsprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. Nr194, poz.1625) zachowują ważność na okres ich wydania. Art.6.1. Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej wOchronie Zdrowia, októrym mowa wart.33j ust.1 ustawy zmienianej wart.1, zwane dalej „Centrum”, ulega przekształceniu poprzez likwidację wjednostkę budżetową, działającą pod tą samą nazwą.

2. Likwidacja, o której mowa w ust. 1, polega na zamknięciu przez Centrum rachunku bankowego oraz ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz.694, zpóźn. zm.a)).

3. Minister właściwy do spraw zdrowia przekaże jednostce budżetowej wzarząd mienie ruchome Centrum, wszczególności: aparaturę medyczną, urządzenia oraz inne środki trwałe iinne przedmioty określone na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, iinne prawa majątkowe.

4. Należności izobowiązania Centrum przejmuje jednostka budżetowa.

5. Jednostka budżetowa jest następcą prawnym Centrum.

6. Pracownicy zatrudnieni wCentrum stają się, zmocy prawa, pracownikami jednostki budżetowej. Do pracowników zatrudnionych wCentrum ma zastosowanie przepis art.231 ustawy zdnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z1998r. Nr21, poz.94, zpóźn. zm.b)).

7. Centrum sporządzi na dzień poprzedzający dzień, októrym mowa wart.9 pkt2, sprawozdania zgodnie zprzepisami wsprawie sprawozdawczości budżetowej.

8. Centrum sporządzi sprawozdanie finansowe zgodnie zprzepisami ofinansach publicznych, które stanowi podstawę do otwarcia ksiąg rachunkowych jednostki budżetowej.

9. Centrum przeprowadzi inwentaryzację wszystkich aktywów ipasywów, zgodnie zustawą zdnia 29 września 1994r. orachunkowości, wtym ustali stan należności izobowiązań oraz stan aktywów trwałych iaktywów obrotowych, na dzień poprzedzający dzień, októrym mowa wart.9 pkt2. Art.7.1.Wprzypadku złożenia do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy wniosku owydanie zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz zterytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub tranzyt przez to terytorium odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego lub wydania przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy takiej zgody, do działań związanych zprzywozem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywozem zterytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tranzytem przez to terytorium odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego objętych tą zgodą stosuje się przepisy dotychczasowe.


2.Rozpatrując złożony przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy idotyczący wielokrotnych przemieszczeń odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego wniosek owydanie zgody na wywóz zterytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego do państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej, Prezes Państwowej Agencji Atomistyki uwzględnia wszystkie istotne okoliczności, wszczególności: 1)planowany harmonogram przemieszczeń objętych tym samym wnioskiem; 2)uzasadnienie objęcia wszystkich przemieszczeń tym samym wnioskiem; 3)stosowność wydania zgody na mniejszą liczbę przemieszczeń niż wskazana we wniosku.

Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2003 r. Nr60, poz.535, Nr124, poz.1152, Nr139, poz.1324 iNr229, poz.2276, z2004 r. Nr96, poz.959, Nr145, poz.1535, Nr146, poz.1546 iNr213, poz.2155, z2005 r. Nr10, poz.66, Nr184, poz.1539 iNr267, poz.2252, z2006 r. Nr157, poz.1119 iNr208, poz.1540 oraz z2008 r. Nr63, poz.393. b) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z1998 r. Nr106, poz.668 iNr113, poz.717, z1999 r. Nr99, poz.1152, z2000 r. Nr19, poz.239, Nr43, poz.489, Nr107, poz.1127 iNr120, poz.1268, z2001 r. Nr11, poz.84, Nr28, poz.301, Nr52, poz.538, Nr99, poz.1075, Nr111, poz.1194, Nr123, poz.1354, Nr128, poz.1405 iNr154, poz.1805, z2002 r. Nr74, poz.676, Nr135, poz.1146, Nr196, poz.1660, Nr199, poz.1673 iNr200, poz.1679, z2003 r. Nr166, poz.1608 iNr213, poz.2081, z2004 r. Nr96, poz.959, Nr99, poz.1001, Nr120, poz.1252 iNr240, poz.2407, z2005 r. Nr10, poz.71, Nr68, poz.610, Nr86, poz.732 iNr167, poz.1398, z2006 r. Nr104, poz.708 i711, Nr133, poz.935, Nr217, poz.1587 iNr221, poz.1615 oraz z2007 r. Nr64, poz.426, Nr89, poz.589, Nr176, poz.1239, Nr181, poz.1288 iNr225, poz.1672.

a)

Dziennik Ustaw –3– Poz. 264

Art.8.Do czasu określenia przez Komisję Europejską wzoru dokumentu standardowego, októrym mowa wart.62f ustawy zdnia 29 listopada 2000r. – Prawo atomowe wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do czynności związanych zpostępowaniem oudzielenie zezwolenia lub zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz zterytorium Rzeczypospolitej Polskiej itranzyt przez to terytorium odpadów promieniotwórczych iwypalonego paliwa jądrowego stosuje się dokument standardowy, którego wzór został określony przez Komisję Europejską decyzją Komisji 93/552/EURATOM zdnia 1 października 1993r. ustanawiającą standardowy dokument dla nadzoru ikontroli przesyłania odpadów radioaktywnych określonych wdyrektywie Rady 92/3/EURATOM (Dz.Urz. UE L 268 z29.10.1993, str. 83; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 334). Art.9.Ustawa wchodzi wżycie zdniem 25 grudnia 2008r., zwyjątkiem: 1)art.1 pkt1 lit.c, pkt2–4, oraz art.2 ust.1, które wchodzą wżycie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia; 2)art.1 pkt9 oraz art.6 ust.1–6, które wchodzą wżycie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia; 3)art.1 pkt5–8, art.5 oraz art.6 ust.7–9, które wchodzą wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

2) art.202 i216 ustawy zdnia 21 listopada 2008r. osłużbie cywilnej (Dz.U. Nr227, poz.1505), które stanowią: „Art. 202. Wokresie 10 lat od dnia wejścia wżycie ustawy warunek posiadania kompetencji kierowniczych na stanowiskach, októrych mowa wart.52 oraz wustawach zmienianych wart.135–139, 141–143, 145–147, 149–156, 158, 159, 161–185 oraz 187–189, uważa się za spełniony przez osoby, które:

1) zyskały świadectwo potwierdzające kwalifikacje do pracy na wysokim stanowisku państwowym, wydane na podu stawie art.7 ust.5 lub art.8 ust.7 ustawy uchylanej wart.214;

2) wyniku postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się omianowanie wsłużw bie cywilnej osiągnęły miejsce uprawniające do mianowania na podstawie ustawy uchylanej wart.215.” „Art.216.Ustawa wchodzi wżycie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem art.7 ust.1, art.40–43, art.45, art.47–49, art.160 iart.186 pkt2–6, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2010r.”;

3) rt.72 ustawy zdnia 19 grudnia 2008r. ozmianie ustawy oswobodzie działalności gospodarczej oraz ozmianie niektóa rych innych ustaw (Dz.U. z2009r. Nr18, poz.97), który stanowi: „Art.72.Ustawa wchodzi wżycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem: 1) rt.1 pkt2–4, art.13, 14 i17, art.22 pkt2, art.24, art.65–67 oraz art.69 – które wchodzą wżycie zdniem 31 marca a 2009r.; 2)art.68 – który wchodzi wżycie zdniem 1 lipca 2011r.”;

4) rt.138 i141 ustawy zdnia 20 maja 2010r. owyrobach medycznych (Dz.U. Nr107, poz.679), które stanowią: a „Art. 138. Wyroby wprowadzone do obrotu przed dniem wejścia wżycie ustawy spełniające wymagania określone wustawie, októrej mowa wart.140, mogą pozostawać wobrocie ibyć wprowadzane do używania po tym terminie.” „Art. 141.Ustawa wchodzi wżycie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem: 1)art.90 ust.3–5, które wchodzą wżycie po upływie 12 miesięcy od dnia wejścia wżycie ustawy; 2)art.48 ust.2, art.64 ust.2 iart.83 ust.1 pkt2, które wchodzą wżycie zdniem 1 maja 2011r.”;


5) rt.221 ustawy zdnia 15 kwietnia 2011r. odziałalności leczniczej (Dz.U. Nr112, poz.654), który stanowi: a „Art.221.Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 lipca 2011r., zwyjątkiem art.17 ust.2 i3, art.25, art.88 ust.3, art.106 ust.2 zdanie trzecie, ust.3 pkt13, ust.4 pkt11 iust.5, art.148 pkt6 oraz art.172 pkt10, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.”;

6) rt.6–19 ustawy zdnia 13 maja 2011r. ozmianie ustawy – Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. a Nr132, poz.766), które stanowią: „Art.6. Do rozliczenia iprzekazywania kwot dotacji celowej, októrej mowa wart.33 ustawy zmienianej wart.1, przyznanej przed dniem 31 grudnia 2011r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

Dziennik Ustaw –4– Poz. 264

Art.7. Do rozliczania dotacji podmiotowej, októrej mowa wart.119 ustawy zmienianej wart.1, przyznanej przed dniem 31 grudnia 2011r. stosuje się przepisy dotychczasowe. Art.8.1. Do postępowań wsprawie wydania zezwolenia na wykonywanie działalności, októrej mowa wart.4 ust.1 pkt2 ustawy zmienianej wart.1, oraz wsprawie cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności, októrej mowa wart.4 ust.1 ustawy zmienianej wart.1, wszczętych iniezakończonych przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do postępowań zzakresu nadzoru ikontroli, októrych mowa wart.67 ust.4 iart.68 ust.1 ustawy zmienianej wart.1, wszczętych iniezakończonych przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

3. Do postępowań wsprawie nadania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej, zajmowania stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej oraz wsprawie powoływania inspektorów dozoru jądrowego, októrych mowa odpowiednio wart.7, art.12 iart.65 ustawy zmienianej wart.1, wszczętych iniezakończonych przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Art.9.1. Inspektorzy dozoru jądrowego, którzy zostali przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy powołani na inspektorów dozoru jądrowego uprawnionych do nadzorowania obiektów jądrowych oraz składowisk odpadów promieniotwórczych, stają się zdniem 1 stycznia 2012r. inspektorami dozoru jądrowego II stopnia.

2. Inspektorzy dozoru jądrowego niewymienieni wust.1, którzy zostali przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy powołani na inspektorów dozoru jądrowego, stają się zdniem 1 stycznia 2012r. inspektorami dozoru jądrowego Istopnia. Art.10.1.Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art.12 ust.2 i3, art.33 ust.21 oraz art.71 pkt2 ustawy zmienianej wart.1 zachowują moc do czasu wejścia wżycie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art.12b ust.1 i2, art.33 ust.21 iart.71 ustawy zmienianej wart.1 wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy.

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art.5 ust.2 i3 ustawy zmienianej wart.3 zachowują moc do czasu wejścia wżycie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art.5 ust.2 i3 ustawy zmienianej wart.3, nie dłużej jednak niż przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy.

3. Wprzypadku szkód jądrowych powstałych przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy do określenia granicy odpowiedzialności osoby eksploatującej za szkodę stosuje się przepisy dotychczasowe.

4. Umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za wyrządzoną szkodę jądrową zawarte zgodnie zdotychczasowymi przepisami obowiązują do ich wygaśnięcia, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy. Art.11.1.Wprzypadku szkód jądrowych powstałych przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy do określenia granicy odpowiedzialności osoby eksploatującej za szkodę stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za wyrządzoną szkodę jądrową zawarte zgodnie zdotychczasowymi przepisami obowiązują do ich wygaśnięcia, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy. Art.12.1.Kadencja Rady do spraw Atomistyki upływa zdniem 30 września 2011r. 2.Przed upływem kadencji Rady do spraw Atomistyki jej Przewodniczący przedstawi Prezesowi Rady Ministrów, za pośrednictwem Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, sprawozdanie zdziałalności Rady do spraw Atomistyki za rok

2011. 3.Prezes Państwowej Agencji Atomistyki powoła przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza oraz członków pierwszej kadencji Rady do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego iOchrony Radiologicznej do dnia 1 stycznia 2012r. Art.13. Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną znarażeniem, polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji obiektu jądrowego zamieszcza na stronie internetowej jednostki po raz pierwszy informację, októrej mowa wart.35a ust.2 ustawy zmienianej wart.1, wterminie do dnia 30 czerwca 2012r.

Dziennik Ustaw –5– Poz. 264

Art.14.1.Kierownik jednostki organizacyjnej, która wdniu wejścia wżycie niniejszej ustawy eksploatuje obiekt jądrowy, wterminie do dnia 31 marca 2015r. wodniesieniu do tego obiektu jądrowego:

1) okona klasyfikacji systemów oraz elementów konstrukcji iwyposażenia obiektu jądrowego mających istotne znad czenie zpunktu widzenia bezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej, októrej mowa wart.36j ust.1 ustawy zmienianej wart.1, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, iprzedstawi Prezesowi Państwowej Agencji Atomistyki do zatwierdzenia dokumentację zawierającą tę klasyfikację;

2) droży zintegrowany system zarządzania, októrym mowa wart.36k ustawy zmienianej wart.1, wbrzmieniu nadaw nym niniejszą ustawą, iprzedstawi Prezesowi Państwowej Agencji Atomistyki do zatwierdzenia dokumentację opisującą ten system;

3) rzedstawi Prezesowi Państwowej Agencji Atomistyki do zatwierdzenia program likwidacji obiektu jądrowego wraz p zprognozą kosztów likwidacji tego obiektu;

4) rzedstawi Prezesowi Państwowej Agencji Atomistyki do zatwierdzenia raport zawierający symulację potrzeb finanp sowych koniecznych do spełnienia wymogu posiadania odpowiednich środków finansowych na zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej, ochrony fizycznej izabezpieczeń materiałów jądrowych przez okres działalności obiektu jądrowego, do dnia zakończenia jego likwidacji.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej, októrej mowa wust.1, opracuje iprzedstawi Prezesowi Państwowej Agencji Atomistyki do zatwierdzenia krótkookresowe i długookresowe plany szkolenia pracowników, o których mowa wart.11b ust.1 ustawy zmienianej wart.1, wterminie do dnia 31 grudnia 2011r.

3. Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej wdniu wejścia wżycie niniejszej ustawy działalność związaną znarażeniem dostosuje tę działalność do wymogów, októrych mowa wart.11 ustawy zmienianej wart.1, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wterminie do dnia 30 czerwca 2012r. Art.15. Do dnia 31 marca 2015r. do obiektów jądrowych eksploatowanych wdniu wejścia wżycie niniejszej ustawy, na podstawie zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, nie stosuje się przepisu art.36k ust.4 ustawy zmienianej wart.1. Art.16.1. Maksymalny limit wydatków zbudżetu państwa przeznaczonych na sfinansowanie zatrudnienia dodatkowych 25 pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki na wykonywanie zadań, októrych mowa wart.108a ustawy zmienianej wart.1, wynosi:   1)w2012r. – 1562 tys. zł;   2)w2013r. – 2133 tys. zł;   3)w2014r. – 2802 tys. zł;   4)w2015r. – 3622 tys. zł;   5)w2016r. – 3889 tys. zł;   6)w2017r. – 3979 tys. zł;   7)w2018r. – 4120 tys. zł;   8)w2019r. – 4262 tys. zł;   9)w2020r. – 4429 tys. zł; 10)w2021r. – 4566 tys. zł. 2.Maksymalny limit wydatków zbudżetu jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych na wykonywanie zadań publicznych, októrych mowa wart.39n ust.8 iart.39o ustawy zmienianej wart.1, wynosi:   1)w2012r. – 100 tys. zł;   2)w2013r. – 105 tys. zł;   3)w2014r. – 109 tys. zł;   4)w2015r. – 113 tys. zł;   5)w2016r. – 117 tys. zł;   6)w2017r. – 121 tys. zł;

Dziennik Ustaw   7)w2018r. – 125 tys. zł;   8)w2019r. – 128 tys. zł;   9)w2020r. – 132 tys. zł; 10)w2021r. – 136 tys. zł.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, októrym mowa wust.1, oraz wdraża mechanizmy korygujące, októrych mowa wust.4 i5.

4. Wprzypadku gdy wielkość wydatków po pierwszym półroczu danego roku budżetowego wyniesie więcej niż 65% limitu wydatków przewidzianych na dany rok, wielkość przyznanych środków przeznaczonych na wydatki obniża się wczwartym kwartale okwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wielkością tego limitu akwotą przekroczenia wydatków.

5. Wprzypadku gdy wdrugim półroczu przekroczony zostanie limit wydatków przewidzianych na dany rok, wnastępnym roku budżetowym kwotę środków przeznaczonych na wydatki obniża się oróżnicę pomiędzy kwotą faktycznie wydatkowanych środków wpoprzednim roku budżetowym alimitem wydatków określonym na ten rok.

6. Wprzypadku gdy wielkość wydatków wposzczególnych miesiącach zgodna jest zplanem finansowym urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki, przepisu ust.4 nie stosuje się. Art.17.1.Maksymalny limit wydatków zbudżetu państwa przeznaczonych na sfinansowanie zatrudnienia dodatkowych 39 pracowników Państwowej Agencji Atomistyki wynosi:   1)w2012r. – 2821 tys. zł;   2)w2013r. – 3879 tys. zł;   3)w2014r. – 4794 tys. zł;   4)w2015r. – 5270 tys. zł;   5)w2016r. – 5507 tys. zł;   6)w2017r. – 5750 tys. zł;   7)w2018r. – 5997 tys. zł;   8)w2019r. – 6249 tys. zł;   9)w2020r. – 6505 tys. zł; 10)w2021r. – 6765 tys. zł.

2. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, októrym mowa wust.1, oraz wdraża mechanizmy korygujące, októrych mowa wust.3 i4.

3. Wprzypadku gdy wielkość wydatków po pierwszym półroczu danego roku budżetowego wyniesie więcej niż 65% limitu wydatków przewidzianych na dany rok, wielkość środków przeznaczonych na wydatki, októrych mowa wust.1, obniża się wczwartym kwartale okwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wielkością tego limitu akwotą przekroczenia wydatków.

4. Wprzypadku gdy wdrugim półroczu przekroczony zostanie limit wydatków przewidzianych na dany rok, wnastępnym roku budżetowym wielkość środków przeznaczonych na wydatki, októrych mowa wust.1, obniża się oróżnicę pomiędzy kwotą faktycznie wydatkowanych środków wpoprzednim roku budżetowym alimitem wydatków określonym na ten rok.

5. Wprzypadku gdy wielkość wydatków wposzczególnych miesiącach zgodna jest zplanem finansowym Państwowej Agencji Atomistyki, przepisu ust.3 nie stosuje się. Art.18.1.Maksymalny limit wydatków zbudżetu państwa przeznaczonych na wynagrodzenia dla członków Rady do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego iOchrony Radiologicznej wynosi:   1)w2012r. – 199 tys. zł;   2)w2013r. – 259 tys. zł; –6– Poz. 264

Dziennik Ustaw   3)w2014r. – 349 tys. zł;   4)w2015r. – 366 tys. zł;   5)w2016r. – 382 tys. zł;   6)w2017r. – 399 tys. zł;   7)w2018r. – 416 tys. zł;   8)w2019r. – 433 tys. zł;   9)w2020r. – 451 tys. zł; 10)w2021r. – 469 tys. zł.

2. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, októrym mowa wust.1, oraz wdraża mechanizmy korygujące, októrych mowa wust.3 i4.

3. Wprzypadku gdy wielkość wydatków po pierwszym półroczu danego roku budżetowego wyniesie więcej niż 65% limitu wydatków przewidzianych na dany rok, wielkość środków przeznaczonych na wydatki, októrych mowa wust.1, obniża się wczwartym kwartale okwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wielkością tego limitu akwotą przekroczenia wydatków.

4. Wprzypadku gdy wdrugim półroczu przekroczony zostanie limit wydatków przewidzianych na dany rok, wnastępnym roku budżetowym wielkość środków przeznaczonych na wydatki, októrych mowa wust.1, obniża się oróżnicę pomiędzy kwotą faktycznie wydatkowanych środków wpoprzednim roku budżetowym alimitem wydatków określonym na ten rok.

5. Wprzypadku gdy wielkość wydatków wposzczególnych miesiącach zgodna jest zplanem finansowym Państwowej Agencji Atomistyki, przepisu ust.3 nie stosuje się. Art.19. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 lipca 2011r., zwyjątkiem przepisów art.1 pkt11, pkt21, pkt29 lit.a, pkt30, pkt41, pkt46 ipkt 50–53, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.”. Marszałek Sejmu: E. Kopacz –7– Poz. 264

Dziennik Ustaw –8– Poz. 264

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zdnia 24 stycznia 2012r. (poz.264)

USTAWA zdnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe1)

2) Rozdział 1 Przypisy ogólne Art. 1.

1. Ustawa określa:

1) ziałalność wzakresie pokojowego wykorzystywania energii atomowej związaną zrzeczywistym ipotencjalnym narad żeniem na promieniowanie jonizujące od sztucznych źródeł promieniotwórczych, materiałów jądrowych, urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące, odpadów promieniotwórczych iwypalonego paliwa jądrowego;

2) bowiązki kierownika jednostki organizacyjnej wykonującej tę działalność; o

3) rgany właściwe wsprawach bezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej; o

4) asady odpowiedzialności cywilnej za szkody jądrowe; z

5) asady wypełniania zobowiązań międzynarodowych, wtym wramach Unii Europejskiej, dotyczących bezpieczeństwa z jądrowego, ochrony przed promieniowaniem jonizującym oraz zabezpieczeń materiałów jądrowych ikontroli technologii jądrowych.

2. Ustawa określa także kary pieniężne za naruszenie przepisów dotyczących bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz tryb ich nakładania.

3. Ustawę stosuje się również do działalności wykonywanej wwarunkach zwiększonego, wwyniku działania człowieka, narażenia na naturalne promieniowanie jonizujące.

N iniejsza ustawa dokonuje wzakresie swojej regulacji transpozycji następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) yrektywy Rady 89/618/Euratom z dnia 27 listopada 1989 r. w sprawie informowania ogółu społeczeństwa o środkach ochrony d zdrowia, które będą stosowane oraz działaniach, jakie należy podjąć wprzypadku pogotowia radiologicznego (Dz.Urz. WE L 357 z07.12.1989, str. 31; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 1, str. 366);

2) yrektywy Rady 90/641/Euratom zdnia 4 grudnia 1990r. wsprawie praktycznej ochrony pracowników zewnętrznych, narażonych d na promieniowanie jonizujące podczas pracy na terenie kontrolowanym (Dz. Urz. WE L 349 z 13.12.1990, str. 21, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 1, str. 405, zpóźn. zm.);

3) yrektywy Rady 92/3/Euratom zdnia 3 lutego 1992r. wsprawie nadzoru ikontroli przesyłania odpadów radioaktywnych między d Państwami Członkowskimi oraz do Wspólnoty i poza jej obszar (Dz. Urz. WE L 35 z 12.02.1992, str. 24; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 90);

4) yrektywy Rady 96/29/Euratom zdnia 13 maja 1996r. ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa wzakresie ochrony zdrod wia pracowników iogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi zpromieniowania jonizującego (Dz.Urz. WE L 159 z29.06.1996, str. 1; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 291);

5) yrektywy Rady 97/43/Euratom zdnia 30 czerwca 1997r. wsprawie ochrony zdrowia osób fizycznych przed niebezpieczeństwem d wynikającym z promieniowania jonizującego związanego z badaniami medycznymi oraz uchylającej dyrektywę 84/466/Euratom (Dz.Urz. WE L 180 z09.07.1997, str. 22, zpóźn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 3, str. 332, zpóźn. zm.);

6) yrektywy Rady 2003/122/Euratom zdnia 22 maja 2003r. wsprawie kontroli wysoce radioaktywnych źródeł zamkniętych iodd padów radioaktywnych (Dz.Urz. UE L 346 z31.12.2003, str. 57; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 694).

2) N iniejsza ustawa dokonuje wzakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Rady 2009/71/Euratom zdnia 25 czerwca 2009r. ustanawiającej wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych (Dz.Urz. UE L 172 z02.07.2009, str. 18 oraz Dz.Urz. UE L 260 z03.10.2009, str. 40), dyrektywy Rady 96/29/Euratom zdnia 13 maja 1996r. ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa wzakresie ochrony zdrowia pracowników iogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi zpromieniowania jonizującego (Dz.Urz. WE L 159 z29.06.1996, str. 1; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 291) oraz dyrektywy Rady 2003/122/Euratom zdnia 22 grudnia 2003r. wsprawie kontroli wysoce radioaktywnych źródeł zamkniętych iodpadów radioaktywnych (Dz.Urz. UE L 346 z31.12.2003, str. 57; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 694) oraz wdraża postanowienia dyrektywy Rady 2006/117/EURATOM z dnia 20 listopada 2006r. wsprawie nadzoru i kontroli nad przemieszczaniem odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa jądrowego (Dz.Urz. UE L 337 z05.12.2006, str. 21).

1)

Dziennik Ustaw –9– Poz. 264

4. Ustawa ponadto określa zasady monitorowania skażeń promieniotwórczych i reguluje działania podejmowane wprzypadku zdarzeń radiacyjnych, jak również wprzypadku długotrwałego narażenia wnastępstwie zdarzenia radiacyjnego lub działalności wykonywanej wprzeszłości.

5. Ustawa określa również szczególne zasady ochrony osób przed zagrożeniami wynikającymi ze stosowania promieniowania jonizującego wcelach medycznych. Art. 2. Wykonywanie działalności, októrej mowa wart.1 ust.1 pkt1 iust.3, jest dopuszczalne po zastosowaniu określonych wprzepisach środków dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony życia izdrowia ludzi, jak również bezpieczeństwa mienia iochrony środowiska. Art. 3. Wrozumieniu niniejszej ustawy użyte określenia oznaczają:

1) udyt kliniczny – systematyczną kontrolę lub przegląd medycznych procedur radiologicznych, mające na celu polepszea nie jakości udzielanych pacjentowi świadczeń zdrowotnych poprzez usystematyzowaną analizę, wramach której praktyka, procedury iwyniki radiologiczne są porównywane zuznanymi standardami oraz, wrazie konieczności, modyfikację dotychczasowego postępowania lub wprowadzenie nowych standardów; 1a)3) awaria projektowa – warunki awaryjne obiektu jądrowego uwzględnione w projekcie obiektu jądrowego zgodnie zustalonymi wymaganiami projektowania, wktórych uszkodzenie paliwa oraz uwolnienia substancji promieniotwórczych są utrzymywane wustalonych granicach; 2)4) bezpieczeństwo jądrowe – osiągnięcie odpowiednich warunków eksploatacji, zapobieganie awariom iłagodzenie ich skutków, czego wynikiem jest ochrona pracowników iludności przed zagrożeniami wynikającymi zpromieniowania jonizującego zobiektów jądrowych; 2a)5) ciężka awaria – warunki awaryjne obiektu jądrowego, poważniejsze niżawarie projektowe, prowadzące do znaczącej degradacji rdzenia reaktora imogące prowadzić do znaczących uwolnień substancji promieniotwórczych;

3) awka graniczna – wartość dawki promieniowania jonizującego, wyrażoną jako dawka skuteczna lub równoważna, d dla określonych osób, pochodzącą od kontrolowanej działalności zawodowej, której, poza przypadkami przewidzianymi wustawie, nie wolno przekroczyć;

4) awka pochłonięta – dawkę pochłoniętą określoną wzałączniku nr1 do ustawy; d

5) awka równoważna – dawkę równoważną określoną wzałączniku nr1 do ustawy; d

6) awka skuteczna (efektywna) – dawkę skuteczną (efektywną) określoną wzałączniku nr1 do ustawy; d

7) ziałania interwencyjne – działania, które zapobiegają narażeniu lub zmniejszają narażenie ludzi wwyniku zdarzenia d radiacyjnego, polegające na oddziaływaniu na źródło promieniowania jonizującego, źródło skażeń promieniotwórczych, drogi rozprzestrzeniania tych skażeń oraz na ludzi; 71)6) funkcja bezpieczeństwa – funkcję, którą dla zapewnienia bezpieczeństwa wypełnia system, element konstrukcji lub element wyposażenia obiektu jądrowego; 7a)7) jednostka ochrony zdrowia – podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą wrozumieniu przepisów odziałalności leczniczej zwykorzystaniem promieniowania jonizującego;

8) ednostka organizacyjna – każdy podmiot wykonujący działalność związaną znarażeniem; j

9) ikwidacja obiektu jądrowego – doprowadzenie obiektu lub urządzenia do stanu niewymagającego ograniczeń zpunktu l widzenia bezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej wwykonywaniu dowolnej działalności;

10) ikwidacja składowiska odpadów promieniotwórczych lub składowiska wypalonego paliwa jądrowego – doprowadzel nie terenu, na którym znajduje się składowisko odpadów promieniotwórczych lub składowisko wypalonego paliwa jądrowego, do stanu niewymagającego ograniczeń zpunktu widzenia bezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej wwykonywaniu dowolnej działalności;

D odany przez art. 1 pkt 1 lit.austawy zdnia 13 maja 2011r. ozmianie ustawy – Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr132, poz.766), która weszła wżycie zdniem 1 lipca 2011r.

4) Wbrzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 3.

5) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 3.

6) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit.d ustawy, októrej mowa wodnośniku 3.

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 160 ustawy zdnia 15 kwietnia 2011r. odziałalności leczniczej (Dz.U. Nr112, poz.654), która weszła wżycie zdniem 1 lipca 2011r.

3)

Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 264

10a)8) limity iwarunki eksploatacyjne – określony wzezwoleniu nawykonywanie działalności związanej znarażeniem, polegającej na rozruchu lub eksploatacji obiektu jądrowego zbiór wymagań, ustalający graniczne wartości parametrów eksploatacyjnych obiektu jądrowego, wymaganą dyspozycyjność funkcjonalną iwydajność urządzeń tego obiektu oraz obsadę pracownikami;

11) ateriał jądrowy – rudy, materiały wyjściowe (źródłowe) lub specjalne materiały rozszczepialne, o których mowa m wart.197 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, zwanego dalej „Traktatem Euratom”;

12) edycyna nuklearna – wszelką działalność diagnostyczną związaną z podawaniem pacjentom produktów radiofarm maceutycznych, atakże zzabiegami terapeutycznymi przy użyciu produktów radiofarmaceutycznych;

13) edyczna procedura radiologiczna – opis czynności niezbędnych do przeprowadzenia badania lub zabiegu zwykorzym staniem promieniowania jonizującego wcelu postawienia diagnozy bądź leczenia;

14) edyczny wypadek radiologiczny – niezamierzone wydarzenie, takie jak błąd wobsłudze urządzenia radiologicznego, m awaria urządzenia radiologicznego lub przerwa wjego działaniu, atakże inne nieszczęśliwe zdarzenie, którego konsekwencje nie mogą być pominięte zpunktu widzenia ochrony radiologicznej pacjenta;

15) arażenie – proces, wktórym organizm ludzki podlega działaniu promieniowania jonizującego; n

16) arażenie wyjątkowe – narażenie osoby uczestniczącej wusuwaniu skutków zdarzenia radiacyjnego lub wdziałaniach n interwencyjnych, w czasie których może ona otrzymać dawkę przekraczającą wartość rocznej dawki granicznej dla pracowników; 16a)9) normalna eksploatacja – eksploatację obiektu jądrowego wzakresie limitów iwarunków eksploatacyjnych; 17)10) obiekt jądrowy – elektrownię jądrową, reaktor badawczy, zakład wzbogacania izotopowego, zakład wytwarzania paliwa jądrowego, zakład przerobu wypalonego paliwa jądrowego, przechowalnik wypalonego paliwa jądrowego, atakże bezpośrednio związany zktórymkolwiek ztych obiektów iznajdujący się na jego terenie obiekt służący do przechowywania odpadów promieniotwórczych;

18) bjętość tarczowa – objętość guza nowotworowego lub innych tkanek, które są napromieniane wcelu osiągnięcia plao nowanego efektu terapeutycznego; 19)11) ochrona fizyczna – całokształt przedsięwzięć organizacyjnych itechnicznych, mających na celu skuteczne zabezpieczenie materiałów jądrowych iobiektów jądrowych przed aktami terroru, dywersji, sabotażu ikradzieży;

20) chrona radiologiczna – zapobieganie narażeniu ludzi iskażeniu środowiska, awprzypadku braku możliwości zapobieo żenia takim sytuacjom – ograniczenie ich skutków do poziomu tak niskiego, jak tylko jest to rozsądnie osiągalne, przy uwzględnieniu czynników ekonomicznych, społecznych izdrowotnych;

21) chrona radiologiczna pacjenta – zespół czynności iograniczeń zmierzających do zminimalizowania narażenia pacjenta o na promieniowanie jonizujące, które nie będzie nadmiernie utrudniało lub uniemożliwiało uzyskania pożądanych iuzasadnionych informacji diagnostycznych lub efektów leczniczych; 22)12) odpady promieniotwórcze – materiały stałe, ciekłe lub gazowe, zawierające substancje promieniotwórcze lub skażone tymi substancjami, których wykorzystanie jest niecelowe lub niemożliwe, zakwalifikowane do kategorii odpadów wymienionych wart.47; niniejsza definicja nie ma zastosowania do rozdziału 8a;

23) granicznik dawki (limit użytkowy dawki) – ograniczenie przewidywanych dawek indywidualnych, które mogą pochoo dzić od określonego źródła promieniowania jonizującego, uwzględnione podczas planowania ochrony radiologicznej wcelach związanych zoptymalizacją;

24) ostępowanie zodpadami promieniotwórczymi – wszelkie działania związane zprzetwarzaniem, przemieszczaniem, p przechowywaniem lub składowaniem odpadów promieniotwórczych, włącznie z usuwaniem skażeń promieniotwórczych ilikwidacją obiektu;

25) ostępowanie zwypalonym paliwem jądrowym – wszelkie działania włącznie zlikwidacją obiektu, związane zprzerop bem, przemieszczaniem, przechowywaniem lub składowaniem wypalonego paliwa jądrowego;

Dodany przez art. 1 pkt 1 lit.e ustawy, októrej mowa wodnośniku

3. Dodany przez art. 1 pkt 1 lit.f ustawy, októrej mowa wodnośniku 3.

10) Wbrzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit.g ustawy, októrej mowa wodnośniku 3.

11) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit.austawy zdnia 11 kwietnia 2008r. ozmianie ustawy – Prawo atomowe (Dz.U. Nr93, poz.583), która weszła wżycie zdniem 25 grudnia 2008r.

12) Wbrzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 11.

8)   9)

Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 264

25a)13) postulowane zdarzenie inicjujące – zdarzenie zidentyfikowane przy projektowaniu obiektu jądrowego jako mogące prowadzić do przewidywanego zdarzenia eksploatacyjnego lub warunków awaryjnych;

26) oziom interwencyjny – liczbową wartość dawki skutecznej lub równoważnej możliwej do uniknięcia albo poziom zap wartości izotopów promieniotwórczych wżywności, wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi iśrodkach żywienia zwierząt, których możliwość przekroczenia oznacza konieczność rozważenia podjęcia określonych działań interwencyjnych;

27) oziomy referencyjne – dawki promieniowania jonizującego na powierzchnię skóry wbadaniach rentgenodiagnostyczp nych lub poziomy aktywności – wprzypadku podawania pacjentom produktów radiofarmaceutycznych, dotyczące badań typowych pacjentów, dla poszczególnych kategorii urządzeń radiologicznych; poziomy referencyjne nie mogą być przekraczane wprzypadku powszechnie stosowanych medycznych procedur radiologicznych, jeżeli stosuje się właściwe sposoby postępowania iurządzenia techniczne; poziomy referencyjne mogą być przekraczane wprzypadku istnienia istotnych wskazań klinicznych;

28) racodawca zewnętrzny – pracodawcę zatrudniającego pracowników, októrych mowa wart.17 ust.1 pkt1, prowadząp cych dowolną działalność na terenie kontrolowanym uinnego pracodawcy;

29) racownik – pracownika wrozumieniu przepisów Prawa pracy, osobę wykonującą pracę na podstawie innej niż stosup nek pracy, jak również osobę wykonującą działalność na własny rachunek, którzy wwarunkach narażenia na promieniowanie jonizujące mogą otrzymać dawki przekraczające wartości dawek granicznych określonych dla osób zogółu ludności;

30) racownik zewnętrzny – pracownika, októrym mowa wart.17 ust.1 pkt1, zatrudnionego przez pracodawcę zewnętrzp nego lub wykonującego działalność na własny rachunek, prowadzącego dowolną działalność na terenie kontrolowanym, za który nie jest odpowiedzialny ani on, ani jego pracodawca;

31) raktykant – osobę odbywającą szkolenie lub praktykę wjednostce organizacyjnej wcelu uzyskania określonych umiep jętności; 32)14) program zapewnienia jakości – system działań gwarantujący spełnienie określonych wymagań bezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej, wzależności od prowadzonej działalności, awprzypadku działalności zmateriałami jądrowymi lub obiektami jądrowymi także wymagań ochrony fizycznej;

33) romieniowanie jonizujące – promieniowanie składające się zcząstek bezpośrednio lub pośrednio jonizujących albo p zobu rodzajów tych cząstek lub fal elektromagnetycznych odługości do 100 nm (nanometrów);

34) romieniowanie naturalne – promieniowanie jonizujące emitowane ze źródeł pochodzenia naturalnego ziemskiego p ikosmicznego;

35) rzechowalnik wypalonego paliwa jądrowego – obiekt jądrowy przeznaczony do bezpiecznego, stabilnego ichronionep go przechowywania wypalonego paliwa jądrowego po jego wyładowaniu zreaktora lub basenu przy reaktorze, aprzed przekazaniem do przerobu lub składowania wcharakterze odpadu promieniotwórczego;

36) rzechowywanie odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego – magazynowanie odpadów p promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego zzamiarem ponownego ich wydobycia wcelu przetworzenia lub przerobu albo składowania;

37) rzerób wypalonego paliwa jądrowego – proces lub działanie zmierzające do wydobycia części lub wszystkich izop topów promieniotwórczych zwypalonego paliwa jądrowego wcelu ich dalszego wykorzystania;

38) rzetwarzanie materiałów jądrowych – proces lub działanie zmierzające do zmiany postaci fizycznej lub chemicznej p (konwersja) materiału jądrowego, począwszy od konwersji rudy uranu lub toru, aż do uzyskania materiału wpostaci paliwa jądrowego lub dowolnej postaci, nadającej się do innych zastosowań tych materiałów, wtym przerób wypalonego paliwa jądrowego oraz przetwarzanie odpadów promieniotwórczych zawierających materiały jądrowe;

39) rzetwarzanie odpadów promieniotwórczych – proces lub działanie zmierzające do minimalizacji objętości odpadów, p segregację odpadów według kategorii oraz przygotowanie ich do transportu lub składowania; 39a)15) przewidywane zdarzenie eksploatacyjne – proces eksploatacyjny odbiegający od normalnej eksploatacji, którego wystąpienie jest przewidywane co najmniej jeden raz podczas okresu eksploatacji obiektu jądrowego, ale który – dzięki zastosowaniu odpowiednich rozwiązań projektowych – nie spowoduje znaczącego uszkodzenia systemów lub elementów konstrukcji lubwyposażenia ważnych dla bezpieczeństwa obiektu jądrowego, atakże niedoprowadzi do powstania warunków awaryjnych;

Dodany przez art. 1 pkt 1 lit.h ustawy, októrej mowa wodnośniku

3. Wbrzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 11; wszedł wżycie zdniem 31 sierpnia 2008r.

15) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit.iustawy, októrej mowa wodnośniku 3.

13) 14)

Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 264

40) adiologia zabiegowa – wszelkie procedury lecznicze idiagnostyczne dokonywane poprzez skórę pacjenta lub winny r sposób, wykonywane w znieczuleniu miejscowym lub znieczuleniu ogólnym oraz przy użyciu obrazowania fluoroskopowego dla lokalizacji zmiany chorobowej idla monitorowania medycznej procedury radiologicznej, atakże kontroli idokumentowania terapii;

41) adioterapia – wszelką działalność terapeutyczną związaną zwykorzystaniem urządzeń radiologicznych, wtym: r a) erapię powierzchniową dla leczenia nowotworów położonych wskórze człowieka oraz terapię głęboką dla leczenia t nowotworów iewentualnie niektórych innych zmian chorobowych położonych wnarządach itkankach oinnej lokalizacji (teleradioterapia), b) prowadzanie źródła izotopowego bezpośrednio do narządów wewnętrznych śródtkankowo, dojamowo, lub umieszw czanie go na powierzchni ciała pacjenta (brachyterapia), c) amierzone wprowadzenie do ustroju terapeutycznych ilości produktów radiofarmaceutycznych; z

42) entgenodiagnostyka – wszelką działalność diagnostyczną związaną zwykorzystaniem aparatów rentgenowskich; r

43) każenie promieniotwórcze – skażenie przedmiotów, pomieszczeń, środowiska lub osób przez niepożądaną obecność s substancji promieniotwórczych, przy czym w szczególnym przypadku ciała ludzkiego obejmuje zarówno skażenie zewnętrzne, jak iskażenie wewnętrzne, niezależnie od drogi wniknięcia substancji promieniotwórczej do organizmu;

44) kładowanie odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego – złożenie odpadów promieniotwórs czych lub wypalonego paliwa jądrowego wobiekcie do tego przeznaczonym bez zamiaru ponownego ich wydobycia;

45) ubstancja promieniotwórcza – substancję zawierającą jeden lub więcej izotopów promieniotwórczych otakiej aktyws ności lub stężeniu promieniotwórczym, które nie mogą być pominięte zpunktu widzenia ochrony radiologicznej;

46) ystem zarządzania jakością – zespół systematycznie planowanych iwykonywanych działań, koniecznych dla wystars czającego zapewnienia, że dana struktura, układ lub ich części składowe bądź procedury będą działać wsposób zadowalający, spełniając wymagania określone wprzepisach wydanych na podstawie art.33c ust.9 pkt2;

47) zkoda dla zdrowia człowieka – oszacowane ryzyko skrócenia długości ipogorszenia jakości życia ludzi wnastępstwie s narażenia na promieniowanie jonizujące; obejmuje straty wynikające ze skutków somatycznych, nowotworów ipoważnych zaburzeń genetycznych;

48) eren kontrolowany – teren okontrolowanym dostępie, objęty specjalnymi przepisami mającymi na celu ochronę przed t promieniowaniem jonizującym lub rozprzestrzenianiem się skażeń promieniotwórczych;

49) eren nadzorowany – teren objęty specjalnym nadzorem, wcelu ochrony przed promieniowaniem jonizującym; t 49a) typ zamkniętego źródła promieniotwórczego – oznaczenie katalogowe źródła lub zespół cech konstrukcyjnych iparametrów fizycznych charakteryzujących punktowe, powierzchniowe oraz liniowe źródło promieniotwórcze, w tym rodzaj wykorzystywanego promieniowania jonizującego;

50) rządzenia radiologiczne – źródła promieniowania jonizującego lub urządzenia służące do detekcji promieniowania u jonizującego, wykorzystywane do celów leczniczych lub diagnostycznych; 50a)16) warunki awaryjne – odchylenia od normalnej eksploatacji obiektu jądrowego poważniejsze niż przewidywane zdarzenia eksploatacyjne; 50b)16) warunki projektowe – warunki występujące przy normalnej eksploatacji obiektu jądrowego, przewidywanych zdarzeniach eksploatacyjnych i podczas awarii projektowych, uwzględnione w projekcie obiektu jądrowego, zgodnie zustalonymi kryteriami projektowania iprzy zachowawczym podejściu;

51) ypalone paliwo jądrowe – paliwo jądrowe, które zostało napromieniowane wrdzeniu reaktora oraz na stałe usunięte w zrdzenia;

52) zbogacanie izotopowe – proces polegający na rozdzielaniu izotopów uranu wcelu zwiększenia zawartości uranu 235 w wprodukcie wyjściowym; 53)17) zagrożenie (narażenie potencjalne) – narażenie, które może nastąpić, przy czym prawdopodobieństwo jego wystąpienia może być wcześniej oszacowane;

16) 17)

Dodany przez art. 1 pkt 1 lit.j ustawy, októrej mowa wodnośniku

3. Wbrzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit.k ustawy, októrej mowa wodnośniku 3.

Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 264

54) amknięcie składowiska odpadów promieniotwórczych lub składowiska wypalonego paliwa jądrowego – zaprzestanie z dostarczania odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego do składowiska, na podstawie decyzji właściwego organu, oraz wykonanie wszelkich prac koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa składowiska; 54a) zamknięte źródło promieniotwórcze – źródło promieniotwórcze otakiej budowie, która wwarunkach określonych dla jego stosowania uniemożliwia przedostanie się do środowiska zawartej wnim substancji promieniotwórczej;

55) darzenie radiacyjne – sytuację związaną zzagrożeniem, wymagającą podjęcia pilnych działań wcelu ochrony pracowz ników lub ludności; 551)18) zintegrowany system zarządzania – system zarządzania obejmujący elementy związane zbezpieczeństwem, zdrowiem, środowiskiem, zapewnieniem jakości, kwestiami ekonomicznymi oraz ochroną fizyczną, dający priorytet bezpieczeństwu jądrowemu przez zapewnienie, że wszystkie decyzje są podejmowane po analizie ich wpływu na bezpieczeństwo jądrowe, ochronę radiologiczną, ochronę fizyczną izabezpieczenia materiałów jądrowych; 55a)19) źródło niekontrolowane – zamknięte źródło promieniotwórcze zawierające izotop promieniotwórczy, którego aktywność wchwili wykrycia źródła przekracza wartość poziomu progowego aktywności P1 podaną wzałączniku nr2 do ustawy, aktóre nie zostało objęte nadzorem ikontrolą wzakresie bezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej przez organy dozoru jądrowego albo zostało nimi objęte, ale kontrola inadzór nad tym źródłem zostały utracone, wszczególności zpowodu porzucenia, zaginięcia, kradzieży albo niezgodnego zprawem przekazania źródła;

56) ródło promieniotwórcze – substancję promieniotwórczą przygotowaną do wykorzystywania jej promieniowania joniź zującego;

57) ródło promieniowania jonizującego – źródło promieniotwórcze, urządzenie zawierające takie źródło, urządzenie wyź twarzające promieniowanie jonizujące lub urządzenie emitujące substancje promieniotwórcze; 58)20) źródło wysokoaktywne – zamknięte źródło promieniotwórcze zawierające izotop promieniotwórczy, którego aktywność wmomencie wytworzenia źródła albo, jeżeli wartość ta nie jest znana, wmomencie jego wprowadzenia do obrotu jest równa wartości poziomu progowego aktywności P2 podanej w załączniku nr 2 do ustawy lub wyższa od niej; zamknięte źródło promieniotwórcze przestaje być źródłem wysokoaktywnym, jeżeli jego aktywność spadnie poniżej poziomu progowego aktywności P1 podanej wzałączniku nr2 do ustawy. Rozdział 2 Zezwolenia wzakresie bezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej Art. 4.

1. Wykonywanie działalności związanej znarażeniem, polegającej na:

1) ytwarzaniu, przetwarzaniu, przechowywaniu, składowaniu, transporcie lub stosowaniu materiałów jądrowych, źródeł w i odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa jądrowego i obrocie nimi, a także na wzbogacaniu izotopowym, 2)21) budowie, rozruchu, eksploatacji oraz likwidacji obiektów jądrowych, 3)21) budowie, eksploatacji, zamknięciu ilikwidacji składowisk odpadów promieniotwórczych,

4) rodukowaniu, instalowaniu, stosowaniu iobsłudze urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze oraz obrocie tymi p urządzeniami,

5) ruchamianiu istosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące, u

6) ruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w tym pracowni rentu genowskich, 7)22) zamierzonym dodawaniu substancji promieniotwórczych wprocesie produkcyjnym wyrobów powszechnego użytku iwyrobów medycznych, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, wyposażenia wyrobów medycznych, wyposaDodany przez art. 1 pkt 1 lit.l ustawy, októrej mowa wodnośniku

3. Wbrzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit.d ustawy, októrej mowa wodnośniku 11.

20) Wbrzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit.e ustawy, októrej mowa wodnośniku 11.

21) Wbrzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 3.

22) W brzmieniu ustalonym przez art. 113 ustawy zdnia 20 maja 2010r. owyrobach medycznych (Dz.U. Nr107, poz.679), która weszła wżycie zdniem 18 września 2010r.

18) 19)

Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 264

żenia wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, wrozumieniu przepisów ustawy zdnia 20 maja 2010r. owyrobach medycznych (Dz.U. Nr107, poz.679 oraz z2011r. Nr102, poz.586 iNr113, poz.657), obrocie tymi wyrobami oraz przywozie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej iwywozie ztego terytorium tych wyrobów iwyrobów powszechnego użytku, do których dodano substancje promieniotwórcze,

8) zamierzonym podawaniu substancji promieniotwórczych ludziom izwierzętom wcelu medycznej lub weterynaryjnej diagnostyki, leczenia lub badań naukowych – wymaga zezwolenia albo zgłoszenia wzakresie bezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej, zzastrzeżeniem art.6 pkt1.

2. Działalność polegająca na dodawaniu substancji promieniotwórczych do żywności, zabawek, osobistych ozdób lub kosmetyków oraz przywozie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej iwywozie ztego terytorium takich wyrobów jest zabroniona. Art. 5.

1. Wniosek owydanie zezwolenia na wykonywanie działalności, októrej mowa wart.4 ust.1, zawiera:

1) oznaczenie jednostki organizacyjnej ubiegającej się owydanie zezwolenia, jej siedzibę iadres;

2) wprzypadku przedsiębiorców – numer wrejestrze przedsiębiorców;

3) określenie rodzaju, zakresu imiejsca wykonywania działalności związanej znarażeniem. 1a. Do wniosku dołącza się dokumenty wymienione wprzepisach wydanych na podstawie art.6 pkt2.

2. Złożenia wniosku owydanie zezwolenia na wykonywanie działalności, októrej mowa wart.4 ust.1, albo zgłoszenia wykonywania tej działalności dokonuje kierownik jednostki organizacyjnej.

3. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki, zwany dalej „Prezesem Agencji”, wydaje zezwolenia iprzyjmuje zgłoszenia, zzastrzeżeniem ust.4.

4. Zezwolenie na uruchamianie istosowanie aparatów rentgenowskich do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych oraz uruchamianie pracowni stosujących takie aparaty wydaje państwowy wojewódzki inspektor sanitarny, adla jednostek organizacyjnych:

1) odległych lub podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej lub nadzorowanych przez niego albo dla których p jest on organem założycielskim – komendant wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej;

2) odległych lub podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych p albo dla których jest on organem założycielskim – państwowy inspektor sanitarny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych iAdministracji.

5. Wydanie zezwolenia albo przyjęcie zgłoszenia następuje po stwierdzeniu, że spełnione zostały wymagane prawem warunki wykonywania działalności związanej znarażeniem, wymagającej zezwolenia albo zgłoszenia. 5a. Warunkiem wydania zezwolenia na wykonywanie działalności ze źródłem wysokoaktywnym jest ponadto zawarcie przez jednostkę organizacyjną składającą wniosek owydanie zezwolenia:

1) mowy zwytwórcą lub dostawcą źródła wysokoaktywnego zawierającej zobowiązanie wytwórcy lub dostawcy do odu bioru źródła po zakończeniu działalności znim izapewnienia dalszego postępowania ztym źródłem oraz regulującej sposób zabezpieczenia finansowego kosztów odbioru źródła ipostępowania ze źródłem albo

2) mowy zpaństwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej, októrym mowa wart.114 ust.1, zawierającej zou bowiązanie tego przedsiębiorstwa do odbioru źródła po zakończeniu działalności znim izapewnienia dalszego postępowania ztym źródłem oraz regulującej sposób zabezpieczenia finansowego kosztów odbioru źródła ipostępowania ze źródłem. 5b. Zabezpieczenie finansowe, októrym mowa wust.5a pkt2, może polegać na:

1) okonaniu przez jednostkę organizacyjną wykonującą działalność ze źródłem wysokoaktywnym jednorazowej wpłaty d albo dokonywaniu przez nią systematycznych wpłat przeznaczonych na pokrycie kosztów odbioru źródła ipostępowania ztakim źródłem na wydzielony, oprocentowany rachunek państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, októrym mowa wart.114 ust.1, służący wyłącznie do gromadzenia środków przeznaczonych na pokrycie takich kosztów lub

Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 264

2) łożeniu przez jednostkę organizacyjną wykonującą działalność ze źródłem wysokoaktywnym państwowemu przedsięz biorstwu użyteczności publicznej, o którym mowa w art. 114 ust. 1 – poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub weksla zporęczeniem wekslowym banku. 5c. Wysokość zabezpieczenia nie może przekraczać kosztów odbioru i postępowania ze źródłem wysokoaktywnym danego typu określonych wcenniku, októrym mowa wart.118 ust.2. 5d. Przepisu ust.5a nie stosuje się do działalności polegającej na składowaniu iprzechowywaniu źródła wysokoaktywnego przez państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, októrym mowa wart.114 ust.1, oraz do działalności polegającej na transporcie takiego źródła.

6. (uchylony).

7. Zezwolenie wydaje się na czas nieoznaczony, chyba że jednostka organizacyjna ubiegająca się owydanie zezwolenia złoży wniosek owydanie zezwolenia na czas oznaczony. 7a. Wydanie, odmowa wydania oraz cofnięcie zezwolenia, atakże przyjęcie iodmowa przyjęcia zgłoszenia, następują wdrodze decyzji administracyjnej. 7b. Zezwolenie zawiera, jeżeli jest to niezbędne, określenie warunków wykonywania działalności związanej znarażeniem.

8. Organy, októrych mowa wust.3 i4, prowadzą rejestr jednostek organizacyjnych, których działalność wymaga co najmniej zgłoszenia.

9. Kierownik jednostki organizacyjnej jest obowiązany zgłaszać organowi wydającemu zezwolenie wszelkie zmiany danych określonych wzezwoleniu.

10. Przepis ust.9 stosuje się odpowiednio do zgłoszenia.

11. Organ wydający zezwolenie cofa zezwolenie, wprzypadku gdy:

1) ydano prawomocne orzeczenie zakazujące jednostce organizacyjnej wykonywania objętej zezwoleniem działalności w związanej znarażeniem;

2) ednostka organizacyjna przestała spełniać warunki określone przepisami prawa, wymagane do prowadzenia działalj ności określonej wzezwoleniu;

3) ednostka organizacyjna nie usunęła, wwyznaczonym przez organ wydający zezwolenie terminie, stanu faktycznego j lub prawnego niezgodnego zwarunkami określonymi wzezwoleniu lub zprzepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem;

4) ednostka organizacyjna nie wykonała sankcji nałożonych na nią przez Komisję Europejską na podstawie art.83 Trakj tatu Euratom; 5)23) jednostka organizacyjna nie zastosowała się do nakazu lub zakazu, októrym mowa wart.68 ust.1, lub nie wykonała decyzji, októrej mowa wart.68b ust.1.

12. Wdecyzji ocofnięciu zezwolenia należy określić sposób postępowania zposiadanymi przez jednostkę organizacyjną materiałami jądrowymi, źródłami promieniotwórczymi, odpadami promieniotwórczymi oraz wypalonym paliwem jądrowym.

13. Koszty postępowania, októrym mowa wust.12, ponosi jednostka organizacyjna, której cofnięto zezwolenie.

14. Za wydanie zezwolenia pobiera się opłatę skarbową wwysokości określonej wprzepisach oopłacie skarbowej. 15.24) Prezes Agencji przekazuje niezwłocznie Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego kopie wydanych decyzji administracyjnych w sprawie wydania, odmowy wydania albo cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności, októrej mowa wart.4 ust.1.

23) 24)

Dodany przez art. 1 pkt 3 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

3. Dodany przez art. 1 pkt 3 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 3.

Dziennik Ustaw – 16 – Poz. 264

Art. 5a.

1. Jednostka organizacyjna wykonująca działalność wymagającą zezwolenia nie może przekazać materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych, urządzeń zawierających takie źródła, odpadów promieniotwórczych ani wypalonego paliwa jądrowego jednostce organizacyjnej nieposiadającej zezwolenia na wykonywanie znimi działalności.

2. Przepis ust.1 stosuje się odpowiednio do działalności, której wykonywanie wymaga zgłoszenia. Art. 5b.

1. Zawartość naturalnych izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 itoru Th-228 wsurowcach imateriałach stosowanych wbudynkach przeznaczonych na pobyt ludzi iinwentarza żywego, atakże wodpadach przemysłowych stosowanych wbudownictwie, nie może przekraczać wartości określonych wprzepisach wydanych na podstawie art.6 pkt3.

2. Kontrolę zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 itoru Th-228 wsurowcach imateriałach stosowanych wbudynkach przeznaczonych na pobyt ludzi iinwentarza żywego, atakże wodpadach przemysłowych stosowanych wbudownictwie, prowadzą laboratoria, które posiadają system zapewnienia jakości wykonywanych badań, niezbędne wyposażenie, warunki lokalowe iśrodowiskowe oraz uczestniczą, na koszt własny, wmiędzylaboratoryjnych pomiarach porównawczych organizowanych przez Prezesa Agencji, atakże laboratoria posiadające akredytację wzakresie prowadzenia takiej kontroli. 3.25) Laboratoria prowadzące kontrolę informują organy nadzoru budowlanego oprzekroczeniu wartości określonych wprzepisach wykonawczych wydanych napodstawie art.6 pkt3. Art. 6. Rada Ministrów określi, wdrodze rozporządzenia:

1) rzypadki, wktórych wykonywanie działalności określonej wart.4 ust.1 nie podlega obowiązkowi uzyskania zezwop lenia albo zgłoszenia, oraz przypadki, wktórych działalność może być wykonywana na podstawie zgłoszenia, ustalając graniczne wartości aktywności całkowitej istężenia promieniotwórczego izotopów promieniotwórczych jako kryteria zwolnienia zobowiązku uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia;

2) okumenty wymagane przy składaniu wniosku owydanie zezwolenia na wykonywanie działalności określonej wart.4 d ust.1 albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności, konieczne dla potwierdzenia przez wnioskodawcę spełnienia warunków bezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej, zuwzględnieniem specyfiki poszczególnych rodzajów wykonywanej działalności, atakże czynności organu wydającego zezwolenie albo przyjmującego zgłoszenie wprzypadku, gdy treść dokumentów jest niewystarczająca dla wykazania, że warunki te zostały spełnione;

3) ymagania dotyczące zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 itoru Th-228 w w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi iinwentarza żywego, atakże wodpadach przemysłowych stosowanych wbudownictwie, oraz kontroli zawartości tych izotopów, wtym wszczególności warunki, jakie muszą spełniać laboratoria prowadzące kontrolę, odnośnie do systemu zapewnienia jakości wykonywanych badań, wyposażenia, warunków lokalowych iśrodowiskowych oraz częstotliwości uczestniczenia wmiędzylaboratoryjnych pomiarach porównawczych, sposób pobierania próbek iich pomiaru oraz czynniki uwzględniane przy interpretacji wyników pomiaru – kierując się koniecznością zapewnienia skutecznej ochrony ludzi przed skutkami promieniowania jonizującego pochodzącego od naturalnych izotopów promieniotwórczych. Rozdział 3 Bezpieczeństwo jądrowe iochrona radiologiczna oraz ochrona zdrowia pracowników Art. 7.26)

1. Za przestrzeganie wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną znarażeniem.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność wymagającą zezwolenia opracowuje iwdraża program zapewnienia jakości.

3. Wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej wjednostce organizacyjnej wykonującej działalność wymagającą zezwolenia sprawuje osoba, która posiada uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej. Wjednostce organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem, polegającą na budowie, rozruchu, eksploatacji lub likwidacji obiektów jądrowych osoba posiadająca uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej sprawuje także wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań bezpieczeństwa jądrowego.

25) 26)

Dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy, októrej mowa wodnośniku

3. Wbrzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy, októrej mowa wodnośniku 3.

Dziennik Ustaw – 17 – Poz. 264

4. Wymaganie, októrym mowa wust.3, nie dotyczy jednostki organizacyjnej wykonującej działalność zaparatami rentgenowskimi do celów weterynaryjnych, pracującymi wsystemie zdjęciowym, oraz jednostki organizacyjnej wykonującej działalność zurządzeniami rentgenowskimi przeznaczonymi do kontroli osób, przesyłek ibagażu.

5. Wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej wpracowniach stosujących aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej iradioterapii schorzeń nienowotworowych sprawuje osoba, która posiada uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej wtych pracowniach.

6. Uprawnienie, októrym mowa wust.3 lub 5, nadaje się osobie, która:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2) posiada co najmniej średnie wykształcenie;

3) dała egzamin zzakresu odbytego szkolenia, októrym mowa wprzepisach wykonawczych wydanych na podstawie z art.12b ust.1 lub 2;

4) osiada orzeczenie lekarskie obraku przeciwwskazań do pracy wwarunkach narażenia, wydane wtrybie określonym p wprzepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.229 §8 ustawy zdnia 26czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z1998r. Nr21, poz.94, zpóźn.zm.27));

5) osiada odpowiedni do typu nadanych uprawnień staż pracy wwarunkach narażenia, określony wprzepisach wydanych p na podstawie art.12b ust.1 lub

2.

7. Zwymogu odbycia szkolenia, októrym mowa wust.6 pkt3, zwalnia się osoby, które:

1) dniu złożenia wniosku odopuszczenie do egzaminu posiadały uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej iubiew gają się ouprawnienia tego samego typu lub

2) kończyły w okresie ostatnich 5 lat studia wyższe na kierunkach zawierających w programach studiów zagadnienia u zzakresu dozymetrii iochrony radiologicznej wraz zzajęciami praktycznymi wwarunkach narażenia, wminimalnym wymiarze 30godzin wykładów i30 godzin zajęć praktycznych, poprzedzonych wykładem izajęciami praktycznymi zfizyki, łącznie zfizyką współczesną, lub

3) osiadają wykształcenie wyższe ico najmniej trzyletni staż pracy wwarunkach narażenia nabyte wjednostce organizap cyjnej wykonującej działalność na podstawie zezwolenia, októrym mowa wart.4 ust.1, wokresie 5 lat przed dniem złożenia wniosku odopuszczenie do egzaminu.

8. Zwnioskiem onadanie uprawnień, októrych mowa wust.3 lub 5, może wystąpić zainteresowana osoba lub kierownik jednostki organizacyjnej.

9. Uprawnienia, októrych mowa wust.3 lub 5, nadaje się na okres 5 lat.

10. Uprawnienia, októrych mowa wust.3, nadaje Prezes Agencji wdrodze decyzji administracyjnej. Wzależności od rodzaju działalności związanej znarażeniem, doktórej nadzorowania będzie uprawniony inspektor ochrony radiologicznej, nadaje się odpowiedni typ uprawnień inspektora ochrony radiologicznej.

11. Prezes Agencji prowadzi rejestr jednostek uprawnionych do prowadzenia szkoleń dla osób ubiegających się ouprawnienia, októrych mowa wust.3.

27)

Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z1998r. Nr106, poz.668 iNr113, poz.717, z1999r. Nr99, poz.1152, z2000r. Nr19, poz.239, Nr43, poz.489, Nr107, poz.1127 iNr120, poz.1268, z2001r. Nr11, poz.84, Nr28, poz.301, Nr52, poz.538, Nr99, poz.1075, Nr111, poz.1194, Nr123, poz.1354, Nr128, poz.1405 iNr154, poz.1805, z2002r. Nr74, poz.676, Nr135, poz.1146, Nr196, poz.1660, Nr199, poz.1673 iNr200, poz.1679, z2003r. Nr166, poz.1608 iNr213, poz.2081, z2004r. Nr96, poz.959, Nr99, poz.1001, Nr120, poz.1252 iNr240, poz.2407, z2005r. Nr10, poz.71, Nr68, poz.610, Nr86, poz.732 iNr167, poz.1398, z2006r. Nr104, poz.708 i711, Nr133, poz.935, Nr217, poz.1587 iNr221, poz.1615, z2007r. Nr64, poz.426, Nr89, poz.589, Nr176, poz.1239, Nr181, poz.1288 iNr225, poz.1672, z2008r. Nr93, poz.586, Nr116, poz.740, Nr223, poz.1460 iNr237, poz.1654, z2009r. Nr6, poz.33, Nr56, poz.458, Nr58, poz.485, Nr98, poz.817, Nr99, poz.825, Nr115, poz.958, Nr157, poz.1241 iNr219, poz.1704, z2010r. Nr105, poz.655, Nr135, poz.912, Nr182, poz.1228, Nr224, poz.1459, Nr249, poz.1655 iNr254, poz.1700 oraz z2011r. Nr36, poz.181, Nr63, poz.322, Nr80, poz.432, Nr144, poz.855, Nr149, poz.887 iNr232, poz.1378.

Dziennik Ustaw – 18 – Poz. 264

12. Uprawnienia, o których mowa w ust. 5, nadaje Główny Inspektor Sanitarny w drodze decyzji administracyjnej. Wzależności od rodzaju działalności związanej znarażeniem, do której nadzorowania będzie uprawniony inspektor ochrony radiologicznej, nadaje się odpowiedni typ uprawnień inspektora ochrony radiologicznej wpracowniach stosujących aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych.

13. Główny Inspektor Sanitarny prowadzi rejestr jednostek uprawnionych doprowadzenia szkoleń dla osób ubiegających się ouprawnienia, októrych mowa wust.5.

14. Rejestry, októrych mowa wust.11 i13, zawierają:

1) nazwę iadres jednostki;

2) adres do korespondencji, numer telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej jednostki;

3) informacje orodzajach szkoleń prowadzonych przez jednostkę.

15. Organ prowadzący rejestr udostępnia dane zgromadzone wrejestrach, októrych mowa wust.11 i13, na swoich stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej.

16. Organ właściwy do nadania uprawnień, októrych mowa wust.3 lub 5, cofa teuprawnienia osobie je posiadającej wdrodze decyzji administracyjnej wprzypadku:

1) traty przez tę osobę pełnej zdolności do czynności prawnych; u

2) twierdzenia w wyniku kontroli, o której mowa w art. 63 ust. 1, niewykonywania albo nienależytego wykonywania s obowiązków określonych wustawie lub wprzepisach wydanych na jej podstawie. Art. 71.28)

1. Doprzeprowadzenia egzaminu, októrym mowa wart.7 ust.6 pkt3, przewodniczący komisji każdorazowo wyznacza skład egzaminacyjny w liczbie od 3 do 5 osób. Prezes Agencji powołuje i odwołuje komisję egzaminacyjną wskładzie od12do14 osób spośród specjalistów zzakresu bezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej. Dwóch członków komisji egzaminacyjnej Prezes Agencji powołuje wporozumieniu zMinistrem Obrony Narodowej, akolejnych dwóch – wporozumieniu zministrem właściwym do spraw wewnętrznych.

2. Do przeprowadzenia egzaminu, októrym mowa wart.7 ust.6 pkt3, Główny Inspektor Sanitarny powołuje iodwołuje komisję egzaminacyjną wskładzie 3 osób spośród specjalistów zzakresu ochrony radiologicznej.

3. Członkom komisji egzaminacyjnej, októrej mowa wust.1, za uczestnictwo wskładzie egzaminacyjnym przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot poniesionych kosztów podróży inoclegów, według zasad określonych wprzepisach wydanych napodstawie art.775 §2 ustawy zdnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy.

4. Jeżeli egzaminowanym jest żołnierz zawodowy, wpracach składu egzaminacyjnego komisji egzaminacyjnej dla osób ubiegających się onadanie uprawnień, októrych mowa wart.7 ust.3, uczestniczy członek powołany przez Prezesa Agencji wporozumieniu zMinistrem Obrony Narodowej.

5. Jeżeli egzaminowanym jest funkcjonariusz służb podległych albo nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w pracach składu egzaminacyjnego komisji egzaminacyjnej dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień, októrych mowa wart.7 ust.3, uczestniczy członek powołany przez Prezesa Agencji wporozumieniu zministrem właściwym do spraw wewnętrznych.

6. Koszty szkolenia, przeprowadzenia egzaminu oraz wymaganych badań ponosi występujący zwnioskiem oich nadanie. Art. 72.28)

1. Do zakresu obowiązków inspektora ochrony radiologicznej oraz inspektora ochrony radiologicznej wpracowniach stosujących aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej iradioterapii schorzeń nienowotworowych należy nadzór nad przestrzeganiem przez jednostkę organizacyjną wymagań ochrony radiologicznej, wtym wszczególności:

1) adzór nad przestrzeganiem prowadzenia działalności według instrukcji pracy oraz nad prowadzeniem dokumentacji n dotyczącej bezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej, wtym dotyczącej pracowników iinnych osób, przebywających wjednostce wwarunkach narażenia, zwyjątkiem ochrony radiologicznej pacjentów poddanych terapii idiagnostyce zwykorzystaniem promieniowania jonizującego;

28)

Dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy, októrej mowa wodnośniku 3.

Dziennik Ustaw – 19 – Poz. 264

2) adzór nad spełnianiem warunków dopuszczających pracowników dozatrudnienia na danym stanowisku pracy, wtym n dotyczących szkolenia pracowników na stanowisku pracy w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;

3) pracowanie programu pomiarów dozymetrycznych wśrodowisku pracy ipomiarów oraz ewidencji dawek indywidualo nych iprzedstawienie ichdozatwierdzenia kierownikowi jednostki organizacyjnej;

4) okonywanie wstępnej oceny narażenia pracowników na podstawie wyników pomiarów dawek indywidualnych d lub pomiarów dozymetrycznych wśrodowisku pracy iprzedstawianie jej kierownikowi jednostki organizacyjnej;

5) stalanie wyposażenia jednostki organizacyjnej wśrodki ochrony indywidualnej, aparaturę dozymetryczną ipomiarową u oraz inne wyposażenie służące do ochrony pracowników przed promieniowaniem jonizującym, atakże nadzór nad działaniem aparatury dozymetrycznej, sygnalizacji ostrzegawczej iprawidłowym oznakowaniem miejsc pracy zeźródłami promieniowania jonizującego;

6) spółpraca zzakładowymi służbami bezpieczeństwa ihigieny pracy, osobami wdrażającymi program zapewnienia jaw kości, służbami przeciwpożarowymi iochrony środowiska wzakresie ochrony przed promieniowaniem jonizującym;

7) ydawanie kierownikowi jednostki organizacyjnej opinii w zakresie ochrony przed promieniowaniem jonizującym, w stosownie do charakteru działalności itypu posiadanych uprawnień;

8) ystępowanie do kierownika jednostki organizacyjnej zwnioskiem owstrzymywanie prac wwarunkach narażenia, gdy w są naruszone warunki zezwolenia lub wymagania bezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej, oraz informowanie otym organu, który wydał zezwolenie;

9) adzór nad postępowaniem wynikającym zzakładowego planu postępowania awaryjnego, jeżeli na terenie jednostki n organizacyjnej zaistnieje zdarzenie radiacyjne;

10) adzór nad postępowaniem ze źródłami promieniotwórczymi, materiałami jądrowymi oraz odpadami promieniotwórn czymi wsytuacji przekształcenia jednostki organizacyjnej lub zakończenia przez nią działalności orazinformowanie organu, który wydał zezwolenie, o naruszeniu wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w tym zakresie.

2. Do zakresu uprawnień inspektora ochrony radiologicznej oraz inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej iradioterapii schorzeń nienowotworowych należy:

1) ystępowanie do kierownika jednostki organizacyjnej zwnioskiem ozmianę warunków pracy pracowników, wszczew gólności wsytuacji, gdywyniki pomiarów dawek indywidualnych uzasadniają taki wniosek;

2) ydawanie kierownikowi jednostki organizacyjnej opinii, wramach badania isprawdzania urządzeń ochronnych iprzyw rządów pomiarowych, wzakresie skuteczności stosowanych środków itechnik ochrony przed promieniowaniem jonizującym oraz sprawności iwłaściwego użytkowania przyrządów pomiarowych;

3) prawdzanie kwalifikacji pracowników wzakresie bezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej iwystępowanie s zwynikającymi ztegownioskami do kierownika jednostki organizacyjnej;

4) ystępowanie do kierownika jednostki organizacyjnej zwnioskiem owprowadzenie zmian winstrukcjach pracy, jeżeli w wnioskowane zmiany nie zwiększają limitów użytkowych dawki określonych wzezwoleniu. Art. 73.28) Ilekroć wustawie jest mowa oinspektorze ochrony radiologicznej, należy przez torozumieć osobę posiadającą uprawnienia, októrych mowa wart.7 ust.3, atakże osobę posiadającą uprawnienia, októrych mowa wart.7 ust.5. Art. 7a. Kierownik jednostki organizacyjnej zasięga opinii inspektora ochrony radiologicznej na temat badania isprawdzania urządzeń ochronnych iprzyrządów pomiarowych, obejmującej wszczególności:

1) cenę urządzeń mających wpływ na ochronę radiologiczną – przed dopuszczeniem do ich stosowania; o

2) opuszczenie do stosowania nowych lub zmodyfikowanych źródeł promieniowania jonizującego, zpunktu widzenia d ochrony radiologicznej;

3) zęstotliwość sprawdzania skuteczności stosowanych środków itechnik ochrony przed promieniowaniem; c

4) zęstotliwość wzorcowania przyrządów pomiarowych, sprawdzanie ich sprawności iwłaściwego użytkowania. c

Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 264

Art. 8.

1. Kierownik jednostki organizacyjnej przed podjęciem działalności związanej zwprowadzeniem nowych rodzajów zastosowań promieniowania jonizującego sporządza uzasadnienie, które powinno wykazać, że spodziewane wwyniku wykonywania tej działalności korzyści naukowe, ekonomiczne, społeczne iinne będą większe niż możliwe, powodowane przez tę działalność, szkody dla zdrowia człowieka istanu środowiska.

2. Wprzypadku zaistnienia nowych istotnych okoliczności dotyczących skutków wykonywanej działalności kierownik jednostki organizacyjnej jest obowiązany dokonać weryfikacji uzasadnienia, uwzględniając te same czynniki, których uwzględnienie jest wymagane przy sporządzaniu uzasadnienia. Art. 8a. Kierownik jednostki organizacyjnej zawiadamia pisemnie organ, który wydał zezwolenie albo przyjął zgłoszenie, oprzewidywanym przekształceniu jednostki organizacyjnej lub zakończeniu przez nią działalności iuzgadnia znim, na piśmie, sposób postępowania zposiadanymi źródłami promieniotwórczymi, materiałami jądrowymi lub odpadami promieniotwórczymi oraz przeprowadza na koszt jednostki organizacyjnej kontrolę dozymetryczną oraz dekontaminację miejsca wykonywania działalności ijego otoczenia po zakończeniu działalności. Art. 9.

1. Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności zgodnie z zasadą optymalizacji, wymagającą, aby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych ispołecznych – liczba narażonych pracowników iosób zogółu ludności była jak najmniejsza, aotrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe, zzastrzeżeniem art.33c.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej przeprowadza ocenę narażenia pracowników, ajeżeli zanalizy optymalizacyjnej wynika taka konieczność, ustala dla nich dalsze ograniczenia narażenia, tak, żeby otrzymane przez nich dawki promieniowania jonizującego były nie wyższe niż ustalone dla nich ograniczniki dawek (limity użytkowe dawek).

3. Jeżeli ograniczniki dawek (limity użytkowe dawek) zostaną ustalone wzezwoleniu, to możliwość ich przekroczenia podlega zgłoszeniu przez kierownika jednostki organizacyjnej organowi, który wydał zezwolenie. Art. 9a.

1. Prezes Agencji może wzezwoleniu nałożyć na jednostkę organizacyjną obowiązek utworzenia wyspecjalizowanej, wyodrębnionej organizacyjnie służby ochrony radiologicznej, wspomagającej inspektora ochrony radiologicznej wwykonywaniu zadań zzakresu ochrony radiologicznej.

2. Wyspecjalizowana służba ochrony radiologicznej, októrej mowa wust.1, może być wspólna dla kilku jednostek organizacyjnych, jeżeli kierownicy tych jednostek tak postanowią wzawartej umowie. Art. 10.

1. Pracownik może być zatrudniony wwarunkach narażenia po orzeczeniu braku przeciwwskazań do takiego zatrudnienia wydanym przez lekarza posiadającego odpowiednie kwalifikacje, zwanego dalej „uprawnionym lekarzem”.

2. Kwalifikacje uprawnionego lekarza, tryb wydawania iprzechowywania orzeczeń oraz rodzaje iczęstotliwość badań stanu zdrowia pracowników zatrudnionych wwarunkach narażenia określają przepisy prawa pracy, chyba że ustawa stanowi inaczej. Art. 11.29)

1. Do pracy przy materiale jądrowym, źródle promieniowania jonizującego, odpadach promieniotwórczych lub wypalonym paliwie jądrowym, atakże do pracy wobiekcie jądrowym, można dopuścić pracownika, który posiada odpowiednią dostanowiska pracy znajomość wymagań bezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej oraz niezbędne umiejętności wzakresie określonym przez programy szkoleń, októrych mowa wust.2.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej jest obowiązany zapewnić prowadzenie wstępnych iokresowych – nie rzadziej niż co 5 lat, awprzypadku obiektów jądrowych wterminach określonych wzezwoleniu na wykonywanie działalności związanej znarażeniem, polegającej na budowie, rozruchu, eksploatacji lub likwidacji takich obiektów – szkoleń pracowników wzakresie bezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej, zgodnie zopracowanym przez siebie programem. Szkoleniem są również objęci pracownicy uczestniczący wtransporcie materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych, odpadów promieniotwórczych lubwypalonego paliwa jądrowego.

3. Szkolenia, októrych mowa wust.2, obejmują wszczególności:

1) gólne procedury ochrony radiologicznej i podejmowane środki ostrożności związane z działalnością wykonywaną o przez jednostkę organizacyjną;

2) rocedury ochrony radiologicznej ipodejmowane środki ostrożności związane zkonkretnym stanowiskiem pracy; p

29)

Wbrzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy, októrej mowa wodnośniku 3.

Dziennik Ustaw – 21 – Poz. 264

3) rocedury wykonywania czynności roboczych na konkretnym stanowisku pracy; p

4) nformację o możliwych skutkach utraty kontroli nad materiałem jądrowym, źródłem promieniowania jonizującego i lub odpadem promieniotwórczym, zktórym jest wykonywana działalność;

5) przypadku kobiet – także informację okonieczności niezwłocznego powiadomienia kierownika jednostki organizaw cyjnej ociąży oraz informację oryzyku skażenia promieniotwórczego dziecka karmionego piersią przez matkę, wprzypadku gdy istnieje możliwość skażenia promieniotwórczego ciała matki;

6) przypadku elektrowni jądrowej – szkolenia przewidujące wykonywanie czynności roboczych na symulatorach w rzeczywistych urządzeń jądrowych takiej elektrowni, awprzypadku reaktora badawczego – szkolenia naspecjalistycznym oprogramowaniu odwzorowującym urządzenia idziałanie reaktora badawczego. Art. 11a.30)

1. Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną znarażeniem, polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji obiektów jądrowych powołuje komisję do spraw kontroli kwalifikacji zawodowych pracowników, która w drodze egzaminu sprawdza wiedzę pracowników nabytą w trakcie szkolenia, o którym mowa wart.11 ust.2.

2. Do pracy wjednostce organizacyjnej wykonującej działalność związaną znarażeniem, polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji obiektów jądrowych nie może zostać dopuszczona osoba, która uzyskała negatywny wynik egzaminu, októrym mowa wust.1. Art. 11b.30)

1. Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną znarażeniem, polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji obiektu jądrowego opracowuje co najmniej raz na 3 lata krótkookresowe plany szkoleniowe pracowników oraz co najmniej raz na 10 lat długookresowe plany szkolenia pracowników.

2. Plany, októrych mowa wust.1, zatwierdza Prezes Agencji. Art. 12.31)

1. Wjednostce organizacyjnej na stanowisku mającym istotne znaczenie dlazapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej może być zatrudniona wyłącznie osoba posiadająca uprawnienia do zajmowania tegostanowiska nadane przez Prezesa Agencji.

2. Uprawnienia, októrych mowa wust.1, nadaje, wdrodze decyzji administracyjnej, Prezes Agencji osobom, które:

1) osiadają pełną zdolność do czynności prawnych; p

2) osiadają orzeczenie lekarskie obraku przeciwwskazań do pracy wwarunkach narażenia, wydane wtrybie określonym p wprzepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.229 §8 ustawy zdnia 26czerwca 1974r. – Kodeks pracy;

3) osiadają wykształcenie istaż pracy odpowiednie dla danego stanowiska; p

4) dały egzamin zzakresu odbytego szkolenia, októrym mowa wprzepisach wykonawczych wydanych na podstawie z art.12b.

3. Uprawnienia, októrych mowa wust.1, nadaje się na okres 5 lat, ztymżeuprawnienia dla osób, które mogą być zatrudnione na stanowiskach mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony jądrowej radiologicznej wobiektach jądrowych, nadaje się na okres 3 lat.

4. Przepisu ust.2 pkt4 nie stosuje się do osób, które przez ostatnie 12 miesięcy przeddniem złożenia wniosku odopuszczenie do egzaminu były zatrudnione nastanowisku mającym istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej iubiegają się ponownie ouprawnienia do zatrudnienia natym samym stanowisku lub stanowisku, dla którego jest wymagany ten sam zakres szkolenia.

5. Osoba, októrej mowa wust.1, przedstawia corocznie kierownikowi jednostki organizacyjnej orzeczenie, októrym mowa wust.2 pkt2. Art. 12a.32)

1. Zwnioskiem onadanie uprawnień, októrych mowa wart.12 ust.1, występuje kierownik jednostki organizacyjnej, wktórej ma być zatrudniona osoba nastanowisku wymagającym posiadania takich uprawnień, lub kierownik jednostki nadrzędnej.

Dodany przez art. 1 pkt 8 ustawy, októrej mowa wodnośniku

3. Wbrzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 ustawy, októrej mowa wodnośniku 3.

32) Dodany przez art. 1 pkt 10 ustawy, októrej mowa wodnośniku 3.

30) 31)

Dziennik Ustaw nie. – 22 – Poz. 264

2. Koszty szkolenia, przeprowadzenia egzaminu oraz wymaganych badań ponosi występujący zwnioskiem oich nada-

3. Prezes Agencji prowadzi rejestr jednostek uprawnionych do prowadzenia szkolenia dla osób ubiegających się ouprawnienia, októrych mowa wart.12 ust.1.

4. Rejestr, októrym mowa wust.3, zawiera:

1) nazwę iadres jednostki;

2) adres do korespondencji, numer telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej jednostki;

3) informacje orodzajach szkoleń prowadzonych przez jednostkę.

5. Prezes Agencji udostępnia dane zgromadzone wrejestrze, októrym mowa wust.3, na swoich stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej.

6. Prezes Agencji powołuje iodwołuje komisję egzaminacyjną wskładzie od 12 do 14 osób spośród specjalistów zzakresu bezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej. Dwóch członków komisji egzaminacyjnej Prezes Agencji powołuje w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, a kolejnych dwóch – w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych. Doprzeprowadzenia egzaminu, októrym mowa wart.12 ust.2 pkt4, przewodniczący komisji każdorazowo wyznacza skład egzaminacyjny wliczbie od 3 do 5 osób.

7. Członkom komisji egzaminacyjnej za uczestnictwo w składzie egzaminacyjnym przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot poniesionych kosztów podróży inoclegów, według zasad określonych wprzepisach wydanych na podstawie art.775 §2 ustawy zdnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy.

8. Jeżeli egzaminowanym jest żołnierz zawodowy, wpracach składu egzaminacyjnego komisji egzaminacyjnej uczestniczy członek powołany przez Prezesa Agencji wporozumieniu zMinistrem Obrony Narodowej.

9. Jeżeli egzaminowanym jest funkcjonariusz służb podległych albo nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, wpracach składu egzaminacyjnego komisji egzaminacyjnej uczestniczy członek powołany przez Prezesa Agencji wporozumieniu zministrem właściwym do spraw wewnętrznych. Art. 12b.32)

1. Rada Ministrów określi, wdrodze rozporządzenia:

1) odzaje stanowisk, októrych mowa wart.12 ust.1, iszczegółowe warunki nadawania uprawnień do zajmowania tych r stanowisk,

2) ypy uprawnień inspektora ochrony radiologicznej oraz rodzaje działalności, do których nadzorowania uprawniają, t iszczegółowe warunki nadawania tych uprawnień,

3) ryb nadawania przez Prezesa Agencji uprawnień inspektora ochrony radiologicznej oraz uprawnień dla osób, które t mogą być zatrudnione nastanowiskach określonych wart.12 ust.1,

4) ryb pracy komisji egzaminacyjnej iskładów egzaminacyjnych komisji egzaminacyjnej, sposób itryb przygotowania t i przeprowadzania egzaminów, sposób wnoszenia opłaty za egzamin, jej wysokość oraz wysokość wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej,

5) ymagane zakresy szkoleń iformy organizowania szkoleń, warunki, jakie muszą spełniać jednostki przeprowadzające w szkolenie, atakże tryb uzyskiwania wpisu do rejestru, októrym mowa wart.7 ust.11, oraz dorejestru, októrym mowa wart.12a ust.3 – mając na celu zapewnienie przestrzegania wymagań bezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej wjednostce organizacyjnej, atakże zapewnienie wysokiego poziomu wiedzy iumiejętności osób, które nabędą uprawnienia, wysokiego poziomu prowadzonych szkoleń oraz przeprowadzenia egzaminu wsposób pozwalający naefektywną weryfikację wiedzy iumiejętności osób ubiegających się onadanie uprawnień.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, wdrodze rozporządzenia:

1) zczegółowe warunki itryb nadawania przez Głównego Inspektora Sanitarnego uprawnień inspektora ochrony radios logicznej wpracowniach stosujących aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej,

Dziennik Ustaw – 23 – Poz. 264

radioterapii powierzchniowej iradioterapii schorzeń nienowotworowych, typy tych uprawnień, rodzaje działalności, do których nadzorowania uprawniają, tryb pracy komisji egzaminacyjnej, sposób itryb przeprowadzania egzaminu, sposób wnoszenia opłaty za egzamin, jej wysokość oraz wysokość wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej,

2) ymagany zakres szkolenia, warunki, jakie muszą spełniać jednostki przeprowadzające szkolenie, formy przeprowaw dzania szkoleń, atakże tryb uzyskiwania wpisu do rejestru, októrym mowa wart.7 ust.13 – mając na celu zapewnienie przestrzegania wymagań ochrony radiologicznej wjednostce organizacyjnej oraz zapewnienie wysokiego poziomu wiedzy iumiejętności osób, które nabędą uprawnienia, wysokiego poziomu prowadzonych szkoleń oraz przeprowadzenia egzaminu wsposób pozwalający na efektywną weryfikację wiedzy iumiejętności osób ubiegających się onadanie uprawnień. Art. 12c.32)

1. Wjednostce organizacyjnej wykonującej działalność związaną znarażeniem, polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jądrowej do wykonywania czynności, mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dopuszcza się osoby, które posiadają uprawnienia do wykonywania tych czynności. Przepisu art.12 nie stosuje się.

2. Czynności, októrych mowa wust.1, obejmują czynności bezpośrednio związane zzarządzaniem elektrownią jądrową, eksploatacją elektrowni jądrowej oraz gospodarką paliwem jądrowym iodpadami promieniotwórczymi welektrowni jądrowej.

3. Uprawnienia, októrych mowa wust.1, nadaje, wdrodze decyzji administracyjnej, Prezes Agencji osobom, które:

1) osiadają pełną zdolność do czynności prawnych; p

2) osiadają orzeczenie lekarskie obraku przeciwwskazań do pracy wwarunkach narażenia, wydane wtrybie określonym p wprzepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.229 §8 ustawy zdnia 26czerwca 1974r. – Kodeks pracy;

3) osiadają zaświadczenie o niewykazywaniu zaburzeń psychicznych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia p 1994r. oochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z2011r. Nr231, poz.1375), oraz istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego;

4) osiadają wykształcenie istaż pracy niezbędny do wykonywania welektrowni jądrowej czynności objętej uprawniep niem;

5) dały egzamin zzakresu odbytego szkolenia teoretycznego ipraktycznego, októrym mowa wprzepisach wykonawz czych wydanych na podstawie art.12d ust.8.

4. Uprawnienia, októrych mowa wust.1, nadaje się na okres 3 lat.

5. Zwymogu odbycia szkolenia, októrym mowa wust.3 pkt5, zwalnia się osoby, które wdniu złożenia wniosku odopuszczenie do egzaminu posiadały uprawnienia dowykonywania czynności objętych wnioskiem.

6. Osoba, októrej mowa wust.1, przedstawia corocznie kierownikowi jednostki organizacyjnej orzeczenie izaświadczenie, októrych mowa wust.3 pkt2 i3. Art. 12d.32)

1. Zwnioskiem onadanie uprawnień do wykonywania czynności mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej wjednostce organizacyjnej wykonującej działalność związaną znarażeniem, polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jądrowej występuje kierownik jednostki organizacyjnej, wktórej ma być zatrudniona osoba wykonująca teczynności, lub kierownik jednostki nadrzędnej.

2. Koszty szkolenia, przeprowadzenia egzaminu oraz wymaganych badań ponosi występujący zwnioskiem oich nadanie, który zapewnia także szkolenie praktyczne.

3. Prezes Agencji prowadzi rejestr jednostek uprawnionych do prowadzenia szkoleń teoretycznych dla osób ubiegających się ouprawnienia, októrych mowa wart.12cust.1.

4. Wrejestrze, októrym mowa wust.3, gromadzi się następujące dane:

1) azwę iadres jednostki; n

2) dres do korespondencji, numer telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej jednostki; a

3) informacje orodzajach szkoleń prowadzonych przez jednostkę.

Dziennik Ustaw – 24 – Poz. 264

5. Prezes Agencji udostępnia dane zgromadzone wrejestrze, októrym mowa wust.3, na swoich stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej.

6. Prezes Agencji powołuje iodwołuje komisję egzaminacyjną wskładzie od 12 do 14 osób spośród specjalistów zzakresu bezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej. Do przeprowadzenia egzaminu, októrym mowa wart.12c ust.3 pkt5, przewodniczący komisji każdorazowo wyznacza skład egzaminacyjny wliczbie 5osób.

7. Członkom komisji egzaminacyjnej za uczestnictwo w składzie egzaminacyjnym przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot poniesionych kosztów podróży inoclegów, według zasad określonych wprzepisach wydanych na podstawie art.775 §2 ustawy zdnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy.

8. Rada Ministrów określi, wdrodze rozporządzenia:

1) ykaz czynności, októrych mowa wart.12c ust.2, w

2) zczegółowe warunki itryb nadawania przez Prezesa Agencji uprawnień do wykonywania tych czynności, tryb pracy s komisji egzaminacyjnej iskładów egzaminacyjnych komisji egzaminacyjnej, sposób itryb przygotowania iprzeprowadzania egzaminów, sposób wnoszenia opłaty zaegzamin, jej wysokość oraz wysokość wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej,

3) ymagane zakresy szkoleń, wtym szkoleń praktycznych, warunki, jakie muszą spełniać jednostki przeprowadzające w szkolenia, formy organizowania szkoleń, atakże tryb uzyskiwania wpisu do rejestru, októrym mowa wust.3 – mając na celu osiągnięcie niezbędnego dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej poziomu umiejętności osób wykonujących czynności mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej wjednostce organizacyjnej wykonującej działalność związaną znarażeniem, polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jądrowej.

9. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, zakres badań psychiatrycznych i psychologicznych, koniecznych do uzyskania zaświadczenia, októrym mowa wart.12c ust.3 pkt3, wykaz istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego uniemożliwiających uzyskanie uprawnień dowykonywania czynności mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej, atakże kwalifikacje lekarzy ipsychologów, upoważnionych do przeprowadzania badań lekarskich ipsychologicznych osób ubiegających się onadanie uprawnień, kierując się koniecznością zapewnienia, że osoby, którym nadaje się uprawnienia, nie wykazują zaburzeń psychicznych lub istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego. Art. 12e.32)

1. Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną znarażeniem, polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jądrowej zawiadamia Prezesa Agencji owystąpieniu przerwy wwykonywaniu przez pracownika czynności objętych uprawnieniem, októrym mowa wart.12c ust.1, trwającej dłużej niż 6 miesięcy.

2. Wprzypadku wystąpienia przerwy wwykonywaniu czynności objętych uprawnieniem, októrym mowa wart.12c ust.1, trwającej dłużej niż:

1) miesięcy – przed ponownym dopuszczeniem pracownika dowykonywania tych czynności kierownik jednostki or6 ganizacyjnej kieruje go do odbycia szkolenia praktycznego, októrym mowa wart.12cust.3pkt5;

2) 2 miesięcy – przed ponownym dopuszczeniem pracownika dowykonywania tych czynności kierownik jednostki or1 ganizacyjnej kieruje go do obycia szkolenia teoretycznego ipraktycznego, októrych mowa wart.12c ust.3 pkt5. Art. 12f.32) Prezes Agencji, wdrodze decyzji administracyjnej, cofa uprawnienia, októrych mowa wart.12 ust.1, oraz uprawnienia, októrych mowa wart.12c ust.1, osobie je posiadającej wprzypadku:

1) traty przez tę osobę pełnej zdolności do czynności prawnych; u

2) traty przez tę osobę odpowiednich warunków zdrowotnych lub psychicznych; u

3) twierdzenia wykonywania obowiązków na danym stanowisku mającym istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeńs stwa jądrowego iochrony radiologicznej albo czynności objętych uprawnieniem wsposób zagrażający bezpieczeństwu jądrowemu lub ochronie radiologicznej.

Dziennik Ustaw – 25 – Poz. 264

Art. 13.

1. Dawki graniczne obejmują sumę dawek pochodzących od narażenia zewnętrznego iwewnętrznego.

2. Dawki graniczne nie obejmują narażenia na promieniowanie naturalne, jeżeli narażenie to nie zostało zwiększone wwyniku działalności człowieka, wszczególności nie obejmują narażenia pochodzącego od radonu wbudynkach mieszkalnych, od naturalnych nuklidów promieniotwórczych wchodzących wskład ciała ludzkiego, od promieniowania kosmicznego na poziomie ziemi, jak również narażenia nad powierzchnią ziemi od nuklidów promieniotwórczych znajdujących się wnienaruszonej skorupie ziemskiej. Art. 14.

1. Suma dawek promieniowania jonizującego dla pracowników oraz ogółu ludności, pochodzących od wszystkich rodzajów wykonywanej działalności łącznie, nie może, zzastrzeżeniem art.19 ust.1 iart.20 ust.2 i3, przekraczać dawek granicznych określonych wprzepisach wydanych na podstawie art.25 pkt1.

2. Dawek granicznych nie stosuje się do osób poddawanych działaniu promieniowania jonizującego wcelach medycznych, októrych mowa wart.33a ust.1. Art. 15. (uchylony). Art. 16.

1. Wsytuacji narażenia na skutek przypadku ocenie podlegają dawki promieniowania jonizującego otrzymane przez narażoną osobę. Narażenie to nie dotyczy sytuacji, októrej mowa wart.20 ust.1.

2. Oceny narażenia, októrym mowa wust.1, dokonuje kierownik jednostki organizacyjnej, na terenie której nastąpiło narażenie, albo Prezes Agencji, jeżeli ustalenie takiej jednostki nie jest możliwe. Art. 17.

1. Wcelu dostosowania sposobu oceny zagrożenia pracowników wjednostkach organizacyjnych do jego spodziewanego poziomu, wzależności od wielkości zagrożenia, wprowadza się dwie kategorie pracowników:

1) ategorię A obejmującą pracowników, którzy mogą być narażeni na dawkę skuteczną przekraczającą 6 mSv (milik siwertów) wciągu roku lub na dawkę równoważną przekraczającą trzy dziesiąte wartości dawek granicznych dla soczewek oczu, skóry ikończyn, określonych wprzepisach wydanych na podstawie art.25 pkt1;

2) ategorię B obejmującą pracowników, którzy mogą być narażeni na dawkę skuteczną przekraczającą 1 mSv wciągu k roku lub na dawkę równoważną przekraczającą jedną dziesiątą wartości dawek granicznych dla soczewek oczu, skóry ikończyn, określonych wprzepisach wydanych na podstawie art.25 pkt1, iktórzy nie zostali zaliczeni do kategorii A.

2. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie kontrolnych pomiarów dawek indywidualnych lub pomiarów dozymetrycznych wśrodowisku pracy.

3. Pracownicy kategorii Apodlegają ocenie narażenia prowadzonej na podstawie systematycznych pomiarów dawek indywidualnych, ajeżeli mogą być narażeni na skażenie wewnętrzne mające wpływ na poziom dawki skutecznej dla tej kategorii pracowników, podlegają również pomiarom skażeń wewnętrznych.

4. Pracownicy kategorii B podlegają ocenie narażenia prowadzonej na podstawie pomiarów dozymetrycznych wśrodowisku pracy wsposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii, chyba że kierownik jednostki organizacyjnej zadecyduje oobjęciu ich systematycznymi pomiarami dawek indywidualnych. Zezwolenie może zawierać warunek prowadzenia oceny narażenia pracowników kategorii B wykonujących prace określone wtym zezwoleniu na podstawie pomiarów dawek indywidualnych.

5. Wprzypadku gdy pomiar dawki indywidualnej jest niemożliwy lub niewłaściwy, ocena dawki indywidualnej otrzymanej przez pracownika kategorii Amoże być dokonana na podstawie wyników pomiarów dawek indywidualnych przeprowadzonych dla innych narażonych pracowników tej kategorii albo na podstawie wyników pomiarów dozymetrycznych wśrodowisku pracy.

6. Zaliczenia pracowników zatrudnionych wwarunkach narażenia do kategorii Alub B dokonuje kierownik jednostki organizacyjnej, wzależności od przewidywanego poziomu narażenia tych pracowników.

7. Ze względu na zdolność do wykonywania pracy wgrupie pracowników kategorii Austala się następującą klasyfikację medyczną: zdolny, zdolny pod pewnymi warunkami, niezdolny. 7a. Klasyfikacji medycznej pracownika kategorii Adokonuje uprawniony lekarz, który sprawuje nadzór medyczny nad tym pracownikiem.

8. Pracownik nie może być zatrudniony na określonym stanowisku wkategorii A, jeżeli uprawniony lekarz wydał orzeczenie, że jest on niezdolny do wykonywania takiej pracy.

Dziennik Ustaw – 26 – Poz. 264

Art. 18. 1.Wcelu dostosowania działań iśrodków ochrony radiologicznej pracowników do wielkości irodzajów zagrożeń, kierownik jednostki organizacyjnej wprowadza podział lokalizacji miejsc pracy na:

1) ereny kontrolowane, tam, gdzie istnieje możliwość otrzymania dawek określonych dla pracowników kategorii A, istt nieje możliwość rozprzestrzeniania się skażeń promieniotwórczych lub mogą występować duże zmiany mocy dawki promieniowania jonizującego;

2) ereny nadzorowane, tam, gdzie istnieje możliwość otrzymania dawek określonych dla pracowników kategorii B iktóre t nie zostały zaliczone do terenów kontrolowanych.

2. Za spełnienie wymagań określonych wprzepisach wydanych na podstawie art.25 pkt2 dla terenów kontrolowanych inadzorowanych jest odpowiedzialny kierownik jednostki organizacyjnej, który podejmuje określone działania wcelu spełnienia tych wymagań po zasięgnięciu opinii inspektora ochrony radiologicznej ilekarza medycyny pracy. Art. 19. 1.Wszczególnych przypadkach, zwyłączeniem zdarzeń radiacyjnych, pracownicy kategorii A, za ich zgodą iza zgodą Prezesa Agencji, mogą otrzymać określone przez Prezesa Agencji dawki przekraczające wartości dawek granicznych, jeżeli jest to konieczne dla wykonania określonego zadania wokreślonym miejscu pracy iwokreślonym czasie. 2.Niedopuszczalne jest narażenie, októrym mowa wust.1, praktykantów, uczniów, studentów oraz kobiet wciąży, akobiet karmiących piersią, jeżeli wwyniku narażenia jest prawdopodobne powstanie skażeń promieniotwórczych ciała.

3. Kierownik jednostki organizacyjnej jest obowiązany uzasadnić konieczność narażenia, o którym mowa w ust. 1, izwyprzedzeniem szczegółowo omówić związane ztym kwestie zzainteresowanymi pracownikami – ochotnikami lub ich przedstawicielami, oraz zuprawnionym lekarzem iinspektorem ochrony radiologicznej, atakże poinformować zainteresowanych pracowników – ochotników oryzyku związanym znarażeniem, októrym mowa wust.1, ioniezbędnych środkach ostrożności.

4. Postępowanie wsprawach, októrych mowa wust.1 i3, wymaga udokumentowania wformie pisemnej.

5. Otrzymane przez pracownika dawki, októrych mowa wust.1, są oddzielnie rejestrowane wdokumentacji określonej wart.30 ust.3. Otrzymanie tych dawek nie może powodować odsunięcia pracownika od normalnych zajęć lub przesunięcia go na inne stanowisko bez jego zgody, zzastrzeżeniem art.31 ust.2 i3. Art. 20. 1.Osoba uczestnicząca wusuwaniu skutków zdarzenia radiacyjnego oraz wdziałaniach interwencyjnych nie może otrzymać wczasie trwania tych działań dawki przekraczającej wartość rocznej dawki granicznej dla pracowników, zwyjątkiem sytuacji narażenia wyjątkowego, októrym mowa wust.2 i3.

2. Wsytuacji narażenia wyjątkowego wynikającego zdziałań mających na celu:

1) zapobieżenie poważnej utracie zdrowia,

2) uniknięcie dużego napromieniowania znacznej liczby osób,

3) zapobieżenie katastrofie na większą skalę – należy dołożyć wszelkich starań, żeby osoba uczestnicząca wtakich działaniach nie otrzymała dawki skutecznej przekraczającej 100 mSv. 3.Osoba uczestnicząca wratowaniu życia ludzkiego może otrzymać dawkę skuteczną przekraczającą 100 mSv, jednakże należy dołożyć wszelkich starań, żeby nie otrzymała dawki skutecznej przekraczającej 500 mSv.

4. Osobami podejmującymi działania, októrych mowa wust.2 i3, mogą być wyłącznie ochotnicy, którzy przed podjęciem tych działań zostali poinformowani ozwiązanym zich działaniem ryzyku dla zdrowia, anastępnie dobrowolnie podjęli decyzję oudziale wdziałaniach. Rezygnacja zudziału wdziałaniach nie może stanowić podstawy do rozwiązania stosunku pracy.

5. Podczas działań, októrych mowa wust.1–3, podejmuje się wszelkie środki wcelu zapewnienia odpowiedniej ochrony osób biorących udział wdziałaniach oraz dokonania oceny iudokumentowania dawek otrzymywanych przez te osoby. Po zakończeniu działań osoby te są informowane ootrzymanych dawkach iwynikającym ztego ryzyku dla zdrowia.

6. Osoby, które otrzymały dawki określone wust.1 i2, nie mogą być odsunięte od dalszej pracy zawodowej wwarunkach narażenia bez ich zgody, zzastrzeżeniem art.31 ust.2 i3.

Dziennik Ustaw – 27 – Poz. 264

7. Osobę, która otrzymała dawkę określoną wust.3, kierownik jednostki organizacyjnej jest obowiązany skierować na badania lekarskie. Art. 31 ust.2 i3 stosuje się odpowiednio. Art. 21.

1. Kierownik jednostki organizacyjnej obowiązany jest prowadzić rejestr dawek indywidualnych otrzymywanych przez pracowników zaliczonych do kategorii Ana podstawie wyników pomiarów iocen, októrych mowa wust.2.

2. Pomiary dawek indywidualnych oraz pomiary służące ocenie dawek od narażenia wewnętrznego są dokonywane przez podmioty posiadające akredytację otrzymaną na podstawie odrębnych przepisów, zzastrzeżeniem ust.4 i5.

3. Centralny rejestr dawek, októrych mowa wust.1, prowadzi Prezes Agencji na podstawie wyników pomiarów iocen, októrych mowa wust.2, otrzymywanych od kierownika jednostki organizacyjnej.

4. Inspektor ochrony radiologicznej, do czasu dokonania pomiarów dawek indywidualnych oraz pomiarów służących ocenie dawek od narażenia wewnętrznego przez podmiot posiadający akredytację, dokonuje wstępnej operacyjnej oceny dawek indywidualnych otrzymanych przez pracowników zewnętrznych wykonujących działalność na terenie kontrolowanym wjednostce organizacyjnej.

5. Inspektor ochrony radiologicznej może, do czasu dokonania pomiarów dawek indywidualnych oraz pomiarów służących ocenie dawek od narażenia wewnętrznego przez podmiot posiadający akredytację, dokonać wstępnej operacyjnej oceny dawek indywidualnych otrzymanych przez innych niż pracownicy zewnętrzni pracowników wykonujących pracę wjednostce organizacyjnej. Art. 22.

1. Przed zatrudnieniem pracownika wwarunkach narażenia kierownik jednostki organizacyjnej jest obowiązany wystąpić do Prezesa Agencji zwnioskiem oinformację zcentralnego rejestru dawek odawkach otrzymanych przez tego pracownika wroku kalendarzowym, wktórym występuje zwnioskiem, oraz wokresie czterech poprzednich lat kalendarzowych.

2. Wsytuacji, októrej mowa wust.1, Prezes Agencji przekazuje informację odawkach otrzymanych przez pracownika:

1) rzed dniem zarejestrowania pracownika wcentralnym rejestrze dawek – na podstawie informacji uzyskanych od jedp nostek badawczo-rozwojowych, które przed dniem powstania centralnego rejestru dawek prowadziły pomiary dawek indywidualnych oraz ocenę dawek od narażenia wewnętrznego;

2) roku kalendarzowym, wktórym złożono wniosek – na podstawie informacji uzyskanych od kierownika jednostki w organizacyjnej, wktórej pracownik był wtym roku zatrudniony.

3. Wprzypadkach, októrych mowa wust.2, informacje onarażeniu pracownika dyrektor jednostki badawczo-rozwojowej, októrej mowa wust.2 pkt1, oraz kierownik jednostki organizacyjnej, októrej mowa wust.2 pkt2, przekazują nieodpłatnie Prezesowi Agencji, na jego wniosek, wterminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Art. 23.

1. Działalność zawodowa związana zwystępowaniem promieniowania naturalnego prowadzącego do wzrostu narażenia pracowników lub ludności, istotnego zpunktu widzenia ochrony radiologicznej, wymaga oceny tego narażenia.

2. Ocena narażenia dokonywana jest na podstawie pomiarów dozymetrycznych wśrodowisku pracy.

3. Do działalności, októrej mowa wust.1, zalicza się wszczególności działalność związaną zwykonywaniem prac:

1) wzakładach górniczych, jaskiniach iinnych miejscach pod powierzchnią ziemi oraz wuzdrowiskach;

2) wlotnictwie, zwyłączeniem prac wykonywanych przez personel naziemny.

4. Rada Ministrów może określić, wdrodze rozporządzenia:

1) nne niż wymienione wust.3 rodzaje działalności zawodowej związanej zwystępowaniem promieniowania naturalnego i prowadzącego do wzrostu narażenia pracowników lub ludności istotnego zpunktu widzenia ochrony radiologicznej,

2) posoby dokonywania oceny narażenia powstałego wzwiązku zwykonywaniem działalności, októrej mowa wust.1, s tryb postępowania mającego na celu zmniejszenie tego narażenia oraz inne działania mające na celu ochronę radiologiczną narażonych pracowników iludności – uwzględniając zalecenia Unii Europejskiej, przepisy wydane na podstawie art.25 pkt1, specyfikę wykonywanej działalności zawodowej ispecyfikę pracy osoby narażonej.

Dziennik Ustaw – 28 – Poz. 264

Art.23a. Jeżeli wnastępstwie działalności wykonywanej wprzeszłości, wszczególności polegającej na wydobyciu iprzerobie rud uranu oraz na gromadzeniu osadów promieniotwórczych wód kopalnianych, utrzymuje się skażenie promieniotwórcze środowiska istotne zpunktu widzenia bezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej, użytkownik terenu, na którym utrzymuje się to skażenie, wyznacza granice tego terenu, prowadzi na nim pomiary kontrolne narażenia, ajeżeli jest to uzasadnione, także reguluje dostęp do tego terenu oraz wykorzystanie ziemi ipołożonych na nim budynków. Art. 24. Narażenie ogółu ludności wwyniku stosowania promieniowania jonizującego podlega regularnej ocenie dokonywanej przez Prezesa Agencji ijest przedstawiane wsprawozdaniu, októrym mowa wart.110 pkt13. Art. 25. Rada Ministrów określi, wdrodze rozporządzenia:

1) awki graniczne promieniowania jonizującego iwskaźniki pozwalające na wyznaczenie tych dawek stosowane przy d ocenie narażenia oraz sposób iczęstotliwość dokonywania oceny narażenia pracowników iogółu ludności, uwzględniając – przy ustalaniu dawek granicznych dla pracowników – dawki dla uczniów, studentów, praktykantów, kobiet karmiących piersią, awprzypadku kobiet wciąży ograniczenia wynikające zmożliwości napromienienia płodu;

2) odstawowe wymagania dotyczące terenów kontrolowanych inadzorowanych, wtym wszczególności: p a) posób oznakowania tych terenów, zuwzględnieniem wzorów znaków ostrzegawczych dla oznakowania granic teres nu kontrolowanego inadzorowanego, b) arunki dostępu iopuszczania tych terenów dla pracowników iinnych osób, w c) arunki, jakie muszą być spełnione dla wykonywania pomiarów dozymetrycznych wśrodowisku pracy na tych terew nach, wszczególności odnośnie do zakresu programu pomiarów iwymagań, jakie muszą spełniać osoby wykonujące pomiary – kierując się koniecznością zapewnienia ochrony radiologicznej pracownikom iosobom zogółu ludności przebywającym na tych terenach. Art. 26. Kierownik jednostki organizacyjnej zatrudniającej pracowników wwarunkach narażenia jest obowiązany zapewnić:

1) piekę medyczną pracownikom oraz niezbędne środki ochrony indywidualnej isprzęt dozymetryczny, stosownie do o warunków narażenia;

2) rowadzenie pomiarów dawek indywidualnych albo pomiarów dozymetrycznych wśrodowisku pracy zgodnie zart.17 p ust.3 i4 oraz rejestrowanie danych wtym zakresie. Art. 27.

1. Przyrządy dozymetryczne stosowane do kontroli ioceny narażenia, niepodlegające obowiązkowi kontroli metrologicznej określonej wprzepisach omiarach, powinny posiadać świadectwo wzorcowania.

2. Świadectwo wzorcowania, októrym mowa wust.1, wydaje laboratorium pomiarowe posiadające akredytację otrzymaną na podstawie odrębnych przepisów. Art. 28. Rada Ministrów określi, wdrodze rozporządzenia, wymagania dotyczące:

1) ejestracji dawek indywidualnych, uwzględniając wszczególności: r a) awartość isposób prowadzenia rejestru dawek indywidualnych prowadzonego przez kierownika jednostki organizaz cyjnej oraz centralnego rejestru dawek indywidualnych, długość okresu rejestracyjnego, okres przechowywania danych wtych rejestrach, okres przechowywania dokumentów stanowiących podstawę dokonywania wpisów do rejestrów, tryb sporządzania kopii danych zawartych wrejestrach oraz okres ich przechowywania, atakże wzór karty zgłoszeniowej do centralnego rejestru dawek indywidualnych iwzór karty ewidencyjnej centralnego rejestru dawek indywidualnych, b) odmioty, którym mogą być przekazywane dane zrejestru dawek indywidualnych prowadzonego przez kierownika p jednostki organizacyjnej oraz zcentralnego rejestru dawek indywidualnych, terminy przekazywania danych, atakże zawartość wniosku oudostępnienie danych zcentralnego rejestru dawek indywidualnych, c) arażenia, októrych mowa wart.16 ust.1, art.19 ust.1 iart.20 ust.2 pkt1, wtym wyniki pomiarów dozymetrycznych, n d) ykaz jednostek badawczo-rozwojowych, októrych mowa wart.22 ust.2 pkt1 w – biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia aktualnej informacji o dawkach indywidualnych otrzymanych przez pracowników iinne osoby narażone na promieniowanie jonizujące;

2) przętu dozymetrycznego, uwzględniając wymagania techniczne przy stosowaniu sprzętu w warunkach normalnych s iwsytuacji zdarzeń radiacyjnych.

Dziennik Ustaw – 29 – Poz. 264

Art. 29. 1.Kierownik jednostki organizacyjnej jest obowiązany zapewnić pracownikom zewnętrznym ochronę radiologiczną równoważną ochronie, jaką zapewnia pracownikom zatrudnionym wjednostce organizacyjnej.

2. Każdemu pracownikowi zewnętrznemu Prezes Agencji wydaje indywidualny dokument narażenia pracownika zewnętrznego (paszport dozymetryczny), wktórym pracodawca zewnętrzny ikierownik jednostki organizacyjnej umieszczają informacje określone wprzepisach wydanych na podstawie ust.3 pkt2.

3. Rada Ministrów określi, wdrodze rozporządzenia:

1) zczegółowe obowiązki kierownika jednostki organizacyjnej, pracodawcy zewnętrznego i pracownika zewnętrznego s wzakresie ochrony radiologicznej pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym, uwzględniając sposoby ochrony stosowane wobec pracowników jednostki organizacyjnej;

2) nformacje umieszczane przez kierownika jednostki organizacyjnej, pracodawcę zewnętrznego iuprawnionego lekarza i wpaszporcie dozymetrycznym, mając na uwadze dostarczenie informacji zapewniających objęcie pracownika ochroną przed promieniowaniem;

3) ryb wydawania oraz wzór paszportu dozymetrycznego, uwzględniając konieczność nadania każdemu paszportowi int dywidualnego numeru, atakże zapewnienie umieszczenia informacji, októrych mowa wpkt

2. Art. 30.

1. Za nadzór medyczny nad pracownikami kategorii Aodpowiedzialny jest kierownik jednostki organizacyjnej oraz uprawniony lekarz, któremu zapewnia się dostęp do informacji niezbędnych do wydania orzeczenia ozdolności tych pracowników do wykonywania określonej pracy, łącznie zinformacją owarunkach środowiskowych wmiejscu pracy.

2. Nadzór medyczny, októrym mowa wust.1, obejmuje wstępne badania lekarskie pracownika przed jego zatrudnieniem dla określenia, czy pracownik może być zatrudniony wkategorii A, oraz okresowe badania lekarskie przeprowadzane co najmniej raz wroku, które pozwalają stwierdzić, czy pracownik może nadal wykonywać swoje obowiązki.

3. Dla każdego pracownika kategorii Auprawniony lekarz zakłada dokumentację medyczną, prowadzoną iaktualizowaną przez cały okres zaliczenia do tej kategorii. Dokumentacja jest przechowywana do dnia osiągnięcia przez pracownika wieku 75 lat, jednak nie krócej niż przez 30 lat od dnia zakończenia przez niego pracy wwarunkach narażenia.

4. Dokumentacja medyczna obejmuje informacje orodzaju wykonywanej pracy, wynikach badań lekarskich przeprowadzonych przed podjęciem zatrudnienia wkategorii Aiowynikach badań okresowych oraz rejestr dawek, októrym mowa wart.21 ust.1.

5. Po ustaniu zatrudnienia wwarunkach narażenia uprawniony lekarz może zalecić kontynuację nadzoru medycznego, jeżeli uzna to za konieczne dla ochrony zdrowia pracownika. Art. 31.

1. Wprzypadku stwierdzonego przekroczenia którejkolwiek zdawek granicznych, określonych wprzepisach wydanych na podstawie art.25 pkt1, kierownik jednostki organizacyjnej jest obowiązany skierować pracownika na badania lekarskie.

2. Dalsza praca wwarunkach narażenia wymaga zgody uprawnionego lekarza.

3. Wprzypadku braku zgody uprawnionego lekarza na dalsze zatrudnienie pracownika wwarunkach narażenia stosuje się odpowiednio przepisy prawa pracy odnoszące się do pracownika, uktórego stwierdzono objawy wskazujące na powstanie choroby zawodowej. Art. 32. Od orzeczeń lekarskich, októrych mowa wart.17 ust.7a i8 oraz wart.31 ust.2, pracownikowi służy odwołanie do sądu pracy. Art. 32a. Przepisy art.10, 11, 14, 17, 21, 22, 26 i29–32 – stosuje się odpowiednio do uczniów, studentów ipraktykantów. Art. 33. 1.33) Wcelu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego wwarunkach normalnych iwsytuacji zdarzeń radiacyjnych minister właściwy do spraw gospodarki może udzielać dotacji celowych na wykonywanie działalności, októrej mowa wust.2.

33)

Wbrzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 lit. austawy, októrej mowa wodnośniku 3; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

Dziennik Ustaw 2.33) Dotacja może być przeznaczona na:

1) ksploatację badawczych reaktorów jądrowych; e

2) ikwidację badawczych reaktorów jądrowych; l

3) trzymanie i rozwój programów zapewnienia jakości związanych z wykorzystaniem przez jednostki naukowe i inu stytuty badawcze wiązek promieniowania jonizującego na potrzeby medyczne docelów innych niż diagnostyka iradioterapia;

4) apewnienie bezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej oraz ochrony fizycznej obiektów jądrowych imateriaz łów jądrowych wjednostkach organizacyjnych działających wOtwocku-Świerku;

5) porządzanie ocen oddziaływania obiektów jądrowych, miejsc wydobywania rud uranu itoru oraz składowisk odpadów s promieniotwórczych na środowisko oraz wykonywanie badań ianaliz niezbędnych do sporządzenia tych ocen;

6) trzymanie wzorców promieniowania jonizującego oraz utrzymanie irozwój systemów zapewnienia jakości wzorcowau nia przyrządów dozymetrycznych;

7) kredytację laboratoriów wykonujących działalność, októrej mowa wart.21 ust.2 oraz art.27 ust.2; a

8) nwestycje służące wykonywaniu działalności, októrej mowa wpkt 1–7. i

3. (uchylony).34) 4.35) Wysokość dotacji nie może być większa niż koszty poniesione wzwiązku zwykonywaną działalnością, pomniejszone o dochody uzyskane z tej działalności i środki pochodzące z innych źródeł, a ponadto w przypadku działalności, októrej mowa wust.2 pkt1, 3, 4, 6 i7, nie może przekraczać 85% kosztów wykonywanej działalności.

5. Dotacja może być udzielona podmiotowi, który spełnia następujące warunki:

1) łożył wterminie wniosek oudzielenie dotacji; z

2) ysponuje potencjałem technicznym, wszczególności sprzętem, aparaturą iinfrastrukturą techniczną, umożliwiającym d prawidłowe wykonywanie działalności będącej przedmiotem wniosku;

3) osiada potencjał finansowy umożliwiający współfinansowanie działalności będącej przedmiotem wniosku; p

4) ysponuje pracownikami okwalifikacjach idoświadczeniu niezbędnych do wykonywania działalności będącej przedd miotem wniosku;

5) apewnia wykonywanie prac lub czynności przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, oile takie uprawnienia z są wymagane; 6)36) jest organizacją badawczą wrozumieniu art.30 pkt1 rozporządzenia Komisji (WE) nr800/2008 zdnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i88 Traktatu (ogólne rozporządzenie wsprawie wyłączeń blokowych) (Dz.Urz.UE L 214 z09.08.2008, str. 3). 6.37) Minister właściwy do spraw gospodarki dokonuje oceny wniosku oudzielenie dotacji pod względem merytorycznym ifinansowym, wtymanalizy wpływu działalności będącej przedmiotem wniosku o udzielenie dotacji na stan bezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej kraju.

7. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. 8.38) Wprzypadku złożenia niekompletnego wniosku minister właściwy dospraw gospodarki wzywa podmiot, który złożył wniosek, do uzupełnienia go wterminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

9. Wniosek nieuzupełniony wterminie, októrym mowa wust.8, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Przez art. 1 pkt 11 lit. b ustawy, októrej mowa wodnośniku 3; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2012r. Wbrzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 lit. c ustawy, októrej mowa wodnośniku 3; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

36) D odany przez art. 1 pkt 11 lit. d ustawy, októrej mowa wodnośniku 3; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

37) Wbrzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 lit. e ustawy, októrej mowa wodnośniku 3; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

38) Wbrzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 lit. f ustawy, októrej mowa wodnośniku 3; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

34) 35)

– 30 –

Poz. 264

Dziennik Ustaw – 31 – Poz. 264

10.39) Na podstawie oceny, októrej mowa wust.6, minister właściwy do spraw gospodarki udziela dotacji iokreśla jej wysokość albo odmawia jej udzielenia, oczym zawiadamia na piśmie podmiot, który złożył wniosek oudzielenie dotacji.

11. (uchylony).40)

12. (uchylony).40)

13. (uchylony).40)

14. (uchylony).40)

15. (uchylony).40)

16. (uchylony).40)

17. (uchylony).40)

18. (uchylony).40)

19. (uchylony).40)

20. (uchylony).40) 21.41) Rada Ministrów określi, wdrodze rozporządzenia:

1) zór wniosku oudzielenie dotacji itermin składania wniosku oraz dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku, w

2) ermin zawiadomienia przez ministra właściwego do spraw gospodarki podmiotu, który złożył wniosek oudzielenie t dotacji, oudzieleniu dotacji ijej wysokości albo oodmowie udzielenia dotacji,

3) posób dokumentowania wykorzystania dotacji s – kierując się koniecznością zapewnienia właściwego dokumentowania przez ubiegających się oudzielenie dotacji spełniania warunków jejudzielenia oraz kontroli wykorzystania dotacji, atakże prawidłowego jej rozliczenia przez wykonawcę. Rozdział 3a Stosowanie promieniowania jonizującego wcelach medycznych Art. 33a.

1. Stosowanie promieniowania jonizującego wcelach medycznych obejmuje ekspozycje:

1) acjentów, wynikającą zbadań lekarskich ileczenia, wtym ze wstępnych iokresowych badań pracowników; p

2) sób poddawanych przesiewowym badaniom zzastosowaniem promieniowania jonizującego; o

3) drowych osób lub pacjentów uczestniczących weksperymentach medycznych; z

4) sób poddawanych badaniom z zastosowaniem promieniowania jonizującego w celach medyczno-prawnych, kiedy o podjęcie tych badań nie wynika ze wskazań zdrowotnych;

5) sób, które poza obowiązkami zawodowymi, świadomie izwłasnej woli udzielają pomocy pacjentom iopiekują się o nimi.

2. Ekspozycje, októrych mowa wust.1, wymagają uzasadnienia. Uzasadnienie jest oparte na przewadze oczekiwanych korzyści zdrowotnych dla pacjenta lub społeczeństwa nad uszczerbkiem zdrowotnym, który ekspozycja może spowodować.

3. Warunkiem właściwego uzasadnienia jest zastosowanie radiologicznej procedury diagnostycznej lub leczniczej, której skuteczność wokreślonej sytuacji klinicznej została udowodniona lub powszechnie uznana. Wprocesie uzasadnienia ocenia się również korzyści irodzaje ryzyka związane ze stosowaniem alternatywnych procedur, służących temu samemu celowi, prowadzących do mniejszej ekspozycji na promieniowanie jonizujące lub nienarażających na jego działanie.

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 lit. g ustawy, októrej mowa wodnośniku 3; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2012r. Przez art. 1 pkt 11 lit. h ustawy, októrej mowa wodnośniku 3; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

41) Wbrzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 lit. iustawy, októrej mowa wodnośniku 3; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

39) 40)

Dziennik Ustaw – 32 – Poz. 264

4. Skierowanie pacjenta na określone badanie zzastosowaniem promieniowania jonizującego wynika zuzasadnionego przekonania lekarza lub innej osoby upoważnionej do kierowania na takie badanie, że jego wynik dostarczy informacji, które przyczynią się do postawienia prawidłowego rozpoznania lub wykluczenia choroby, oceny jej przebiegu ipostępów leczenia oraz, że korzyści ztego tytułu przewyższą możliwe ujemne następstwa dla zdrowia, które mogą być związane znarażeniem na promieniowanie jonizujące.

5. Skierowanie, októrym mowa wust.4, może być wystawione po upewnieniu się, że inne alternatywne, nieinwazyjne inienarażające na działanie promieniowania jonizującego metody, atakże wcześniej wykonane badania zzastosowaniem promieniowania jonizującego nie mogą dostarczyć równoważnych informacji.

6. Wszczególnych przypadkach, podlegających każdorazowo odrębnej ocenie, można wykonać badanie zzastosowaniem promieniowania jonizującego, jeżeli nie zostało ono uzasadnione wsposób, októrym mowa wust.3–5.

7. Dokonanie badania z zastosowaniem promieniowania jonizującego uzasadnionego w sposób, o którym mowa wust.6, odnotowuje się wdokumentacji chorego. Dotyczy to wszczególności ekspozycji wcelach medyczno-prawnych.

8. W przypadku zaistnienia okoliczności wykluczających lub ograniczających zakres zastosowania procedury radiologicznej upacjenta, pomimo że jest ona ogólnie uzasadniona, oodstąpieniu od jej wykonania lub ozakresie jej zastosowania decyduje lekarz kierujący lub wykonujący badanie.

9. Dokonywanie ekspozycji na promieniowanie jonizujące wcelach medycznych wwyniku procedury, która nie została uzasadniona wsposób określony wust.3–5, jest niedopuszczalne, zzastrzeżeniem ust.6. Art. 33b.

1. Skierowanie na leczenie promieniowaniem jonizującym wydaje lekarz onkolog lub lekarz innej specjalności właściwej ze względu na rodzaj schorzenia, po rozważeniu uzasadnień dla innych sposobów leczenia, wynikających znatury choroby, stanu pacjenta imożliwych przeciwwskazań do radioterapii.

2. Opodjęciu izakresie leczenia lub odstąpieniu od niego decyduje specjalista zzakresu radioterapii onkologicznej, kierując się:

1) rokowaniem co do powodzenia leczenia;

2) zaawansowaniem inaturą choroby;

3) koniecznością jednoczesnego lub zastępczego innego leczenia;

4) stanem zdrowia pacjenta;

5) ewentualnymi przeciwwskazaniami do radioterapii.

3. Lekarz kierujący pacjenta na badanie lub leczenie promieniowaniem jonizującym uzasadnia swoją decyzję wskierowaniu. Lekarz prowadzący badanie lub leczenie jest obowiązany ocenić poprawność uzasadnienia skierowania iodpowiada za wybór odpowiedniej procedury oraz jej poprawną realizację. Art. 33c.

1. Właściwe badanie i leczenie przy użyciu promieniowania jonizującego wymaga optymalizacji ochrony radiologicznej pacjenta przed jego niepożądanym działaniem.

2. W badaniach diagnostycznych rentgenowskich i z zakresu medycyny nuklearnej ogranicza się efektywne dawki promieniowania do możliwie najniższego poziomu – przy uwzględnieniu czynników ekonomicznych ispołecznych – który zapewni uzyskanie wyniku badania ozałożonych walorach diagnostycznych. Optymalizacja ochrony radiologicznej pacjenta jest także realizowana przez redukcję do minimum badań niepotrzebnie powtarzanych iwadliwie wykonanych.

3. Wradiologii zabiegowej, poza wymaganiami określonymi wust.2, podejmuje się wszystkie niezbędne kroki, mające na celu zapobieżenie popromiennym uszkodzeniom skóry itkanek pod nią położonych wwyniku stosowania zlokalizowanej długotrwałej ekspozycji, zwłaszcza na wiązkę promieniowania X odawce dużej mocy.

4. W radioterapii optymalizacja ochrony radiologicznej pacjenta wymaga możliwie maksymalnej ochrony przed promieniowaniem zdrowych narządów itkanek przy realizacji napromienienia objętości tarczowej przepisaną dawką leczniczą, zaaplikowaną wtakim reżimie czasowym, który zapewni jej maksymalną skuteczność (wyleczalność choroby).

Dziennik Ustaw – 33 – Poz. 264

5.42) Osoby wykonujące inadzorujące wykonywanie badań izabiegów leczniczych przy użyciu promieniowania jonizującego są obowiązane do podnoszenia swoich kwalifikacji zzakresu ochrony radiologicznej pacjenta poprzez ukończenie szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta, zdanie egzaminu i uzyskanie certyfikatu potwierdzającego jego zdanie. 5a.43) Szkolenie, októrym mowa wust.5, mogą prowadzić podmioty, które:

1) ysponują kadrą wykładowców, posiadających wyższe wykształcenie oraz wiedzę idoświadczenie zawodowe zgodne d zzakresem prowadzonych wykładów, awszczególności wdziedzinie ochrony radiologicznej;

2) ysponują obiektami iwyposażeniem umożliwiającym prowadzenie szkolenia; d

3) rowadzą dziennik zajęć obejmujący przynajmniej tematykę iczas trwania poszczególnych zajęć wraz znazwiskiem p iimieniem wykładowcy oraz listę obecności osób biorących udział wzajęciach, potwierdzoną ich własnoręcznymi podpisami;

4) tosują jednolity system oceny wykładów, wykładowców iorganizacji szkolenia iegzaminu, przygotowany wformie s anonimowej ankiety przez Głównego Inspektora Sanitarnego;

5) zyskają wpis do prowadzonego przez Głównego Inspektora Sanitarnego rejestru podmiotów uprawnionych do przeu prowadzania szkolenia zdziedziny ochrony radiologicznej pacjenta, zwanego dalej „rejestrem podmiotów prowadzących szkolenie”. 5b.43) Główny Inspektor Sanitarny nadzoruje spełnienie przez podmiot wpisany do rejestru podmiotów prowadzących szkolenie wymagań określonych wust.5a, awprzypadku stwierdzenia ich niespełnienia, wykreśla podmiot ztego rejestru. 5c.43) Szkolenie, októrym mowa wust.5, kończy się egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Głównego Inspektora Sanitarnego spośród specjalistów zzakresu stosowania promieniowania jonizującego wmedycynie iwydaniem certyfikatu potwierdzającego jego zdanie. 5d.43) Certyfikat, októrym mowa wust.5c, jest ważny przez okres 5 lat od dnia jego wydania. Brak ważnego certyfikatu uniemożliwia wykonywanie prac, októrych mowa wust.5. 5e.43) Opłata za egzamin wynosi nie więcej niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie ustawy zdnia 10 października 2002r. ominimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr200, poz.1679, z2004r. Nr240, poz.2407 oraz z2005r. Nr157, poz.1314), obowiązującego dnia 1 stycznia wroku przeprowadzania egzaminu.

6. Dzieci, kobiety wwieku rozrodczym, kobiety wciąży ikobiety karmiące piersią, atakże osoby zotoczenia irodziny pacjentów poddanych terapii przy użyciu produktów radiofarmaceutycznych, podlegają szczególnej ochronie wzwiązku zekspozycją na promieniowanie wdiagnostyce iterapii.

7. Jednostki ochrony zdrowia wykonujące zabiegi lub leczenie zzakresu radioterapii, medycyny nuklearnej, radiologii zabiegowej i rentgenodiagnostyki są obowiązane podjąć działania zmierzające do zapobieżenia medycznym wypadkom radiologicznym. Wtym celu dokonuje się kontroli fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych oraz klinicznych audytów wewnętrznych izewnętrznych, atakże wprowadza się system zarządzania jakością.

8. Koszty przeprowadzania klinicznych audytów wewnętrznych izewnętrznych, októrych mowa wust.7, ponoszą jednostki ochrony zdrowia.

9. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, wdrodze rozporządzenia, warunki bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, októrych mowa wart.33a ust.1, wtym:

1) asady imetody dobrej praktyki medycznej, zmierzającej do ograniczenia dawek dla pacjentów wrentgenodiagnostyce, z diagnostyce radioizotopowej i radiologii zabiegowej, włączając w to poziomy referencyjne oraz fizyczne parametry badań rentgenowskich warunkujących uznanie postępowania za zgodne zdobrą praktyką medyczną,

2) ymagania iszczegółowe zasady realizacji systemu zarządzania jakością wrentgenodiagnostyce, radiologii zabiegow wej, medycynie nuklearnej iradioterapii,

42) 43)

Wbrzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. austawy, októrej mowa wodnośniku 11; wszedł wżycie zdniem 14 czerwca 2008r. Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. b ustawy, októrej mowa wodnośniku 11; wszedł wżycie zdniem 14 czerwca 2008r.

Dziennik Ustaw – 34 – Poz. 264

3)44) wymagania dotyczące szkolenia specjalistycznego osób wykonujących inadzorujących wykonywanie badań izabiegów leczniczych przy użyciu promieniowania jonizującego, wtym: a) ryb dokonywania wpisu do rejestru podmiotów prowadzących szkolenia prowadzonego przez Głównego Inspektora t Sanitarnego, b) posób sprawowania przez Głównego Inspektora Sanitarnego nadzoru nad podmiotami wpisanymi do rejestru, s c) amowy program szkolenia, r d) posób powoływania komisji egzaminacyjnej, szczegółowe wymagania dotyczące członków komisji egzaminacyjnej s itryb jej pracy, e) arunki dopuszczenia do egzaminu isposób jego przeprowadzenia, w f) tryb wydawania certyfikatu ijego wzór, g) tryb wnoszenia opłaty za egzamin, jej wysokość oraz wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej,

4) zczególne zasady dotyczące ekspozycji na promieniowanie jonizujące wdiagnostyce iterapii dzieci, kobiet wwieku s rozrodczym, kobiet wciąży ikobiet karmiących piersią,

5) asady zabezpieczenia przed nadmierną ekspozycją osób zotoczenia irodzin pacjentów po terapii przy użyciu produkz tów radiofarmaceutycznych,

6) zczegółowe wymagania dotyczące badań przesiewowych ieksperymentów medycznych wynikające ze specyfiki wys konywania ekspozycji wcelach medycznych,

7) zczegółowe zasady zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom radiologicznym wradioterapii, medycynie nuklearnej, s radiologii zabiegowej irentgenodiagnostyce oraz sposoby itryb postępowania po ich wystąpieniu,

8) graniczniki dawek dla osób, októrych mowa wart.33a ust.1 pkt3 i5, o

9) asady wykonywania kontroli fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych oraz klinicznych audytów wewnętrzz nych izewnętrznych nad przestrzeganiem wymogów ochrony radiologicznej pacjenta – mając na celu zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług medycznych iuwzględniając standardy obowiązujące wUnii Europejskiej. Art.33d. 1.45) Prowadzenie działalności związanej znarażeniem na promieniowanie jonizujące wcelach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych zzakresu radioterapii onkologicznej, wtym leczenia chorób nowotworowych przy użyciu produktów radiofarmaceutycznych, wymaga zgody Głównego Inspektora Sanitarnego.

2. Zgoda, októrej mowa wust.1, może być wydana podmiotowi, który:

1) ysponuje odpowiednią liczbą personelu owłaściwych kwalifikacjach; d

2) ysponuje urządzeniami radiologicznymi niezbędnymi dla wykonywania badań diagnostycznych ileczenia; d

3) tosuje właściwe procedury postępowania medycznego; s

4) osiada system zarządzania jakością wzakresie świadczonych usług medycznych zwykorzystaniem promieniowania p jonizującego.

3. Zgoda, októrej mowa wust.1, jest wydawana po uzyskaniu:

1) ozytywnej opinii konsultanta krajowego do spraw radioterapii onkologicznej lub konsultanta krajowego do spraw p medycyny nuklearnej;

2) ozytywnej opinii państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. p

4. Zgoda może być cofnięta na stałe lub czasowo na wniosek komisji, o której mowa wart.33g ust.1 pkt1 lub 2, w przypadku gdy jednostka ochrony zdrowia nie spełnia wymogów określonych w przepisach wydanych na podstawie ust.5.

44) 45)

Wbrzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. c ustawy, októrej mowa wodnośniku 11; wszedł wżycie zdniem 14 czerwca 2008r. Wbrzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. austawy, októrej mowa wodnośniku 11; wszedł wżycie zdniem 14 czerwca 2008r.

Dziennik Ustaw – 35 – Poz. 264

4a.46) Główny Inspektor Sanitarny prowadzi centralny rejestr zgód wydanych na podstawie ust.1.

5. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, wdrodze rozporządzenia, minimalne wymagania dla jednostek ochrony zdrowia ubiegających się owydanie zgody, októrej mowa wust.1, dotyczące wyposażenia wterapeutyczne idiagnostyczne urządzenia radiologiczne, wyposażenia pomocniczego oraz liczebności ikwalifikacji personelu, atakże zakres dokumentacji niezbędnej do uzyskania przez jednostkę ochrony zdrowia zgody, októrej mowa wust.1, mając na względzie bezpieczeństwo personelu ipacjentów. Art. 33e.

1. Prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych, badań diagnostycznych ileczenia chorób nienowotworowych oraz paliatywnego leczenia chorób nowotworowych zwykorzystaniem produktów radiofarmaceutycznych oraz zabiegów z zakresu radiologii zabiegowej wymaga zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, zzastrzeżeniem ust.2.

2. Wprzypadku jednostek ochrony zdrowia podległych lub podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej lub nadzorowanych przez niego albo dla których jest on organem założycielskim, zgodę, o której mowa w ust. 1, wydaje komendant wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej, awprzypadku jednostek ochrony zdrowia podległych lub podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych albo dla których jest on organem założycielskim – państwowy inspektor sanitarny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych iAdministracji.

3. Zgoda, októrej mowa wust.1 i2, może być wydana podmiotowi, który:

1) dysponuje odpowiednią liczbą personelu owłaściwych kwalifikacjach;

2) dysponuje urządzeniami radiologicznymi niezbędnymi dla wykonywania badań diagnostycznych ileczenia;

3) stosuje właściwe procedury postępowania medycznego;

4) posiada system zarządzania jakością świadczonych usług medycznych wzakresie, októrym mowa wust.1.

4. Zgoda, októrej mowa wust.1 i2, jest wydawana po uzyskaniu opinii właściwego terenowo konsultanta wojewódzkiego do spraw radiologii – diagnostyki obrazowej lub medycyny nuklearnej.

5. Opinię, októrej mowa wust.4, konsultant wojewódzki wydaje nie później niż wterminie 14 dni od dnia otrzymania od organu wydającego zgodę wniosku owydanie opinii.

6. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, wdrodze rozporządzenia, dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych zzakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej, diagnostyki iterapii radioizotopowej chorób nienowotworowych, minimalne wymagania dotyczące wyposażenia wurządzenia radiologiczne, wyposażenia pomocniczego oraz kwalifikacji personelu, atakże zakres dokumentacji niezbędnej do uzyskania zgody, októrej mowa wust.1 i2, mając na względzie bezpieczeństwo personelu ipacjentów.

7. Przepisów ust.1–5 nie stosuje się do rentgenowskich aparatów stomatologicznych oraz urządzeń służących wyłącznie do densytometrii kości. Art. 33f.47) Zezwolenia, októrych mowa wart.5 ust.4, oraz zgody, októrych mowa wart.33e ust.1 i2, są przekazywane niezwłocznie przez organ wydający do Głównego Inspektora Sanitarnego, który prowadzi ich centralny rejestr. Art. 33g.

1. Powołuje się komisje do spraw procedur iaudytów klinicznych zewnętrznych, zwane dalej „komisjami”, wzakresie:

1) radioterapii onkologicznej;

2) medycyny nuklearnej;

3) radiologii – diagnostyki obrazowej iradiologii zabiegowej.

2. Wskład komisji wchodzą odpowiednio:

1) onsultanci krajowi do spraw radioterapii onkologicznej, medycyny nuklearnej oraz radiologii – diagnostyki obrazowej; k

46) 47)

Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. b ustawy, októrej mowa wodnośniku 11; wszedł wżycie zdniem 14 czerwca 2008r. Wbrzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy, októrej mowa wodnośniku 11; wszedł wżycie zdniem 14 czerwca 2008r.

Dziennik Ustaw – 36 – Poz. 264

2) ksperci zaproponowani przez Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne, Polskie Towarzystwo Medycyny Nukleare nej, Polskie Towarzystwo Onkologiczne oraz Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej;

3) rzedstawiciele ministra właściwego do spraw zdrowia, Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego p do spraw wewnętrznych.

3. Przewodniczącymi komisji są odpowiedni konsultanci krajowi, októrych mowa wust.2 pkt1, aich członków powołuje iodwołuje minister właściwy do spraw zdrowia.

4. Komisje ustalają swoje regulaminy pracy, które są zatwierdzane przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

5. Komisje opracowują, wformie pisemnej, wzorcowe procedury radiologiczne dla uzasadnionych ekspozycji medycznych uznanych za standardowe.

6. Jednostka ochrony zdrowia tworzy na podstawie procedur, októrych mowa wust.5, udokumentowane robocze procedury postępowania wymagane przez system zarządzania jakością.

7. Wykaz procedur wzorcowych podlega publikacji wDzienniku Urzędowym Ministerstwa Zdrowia.

8. Procedury wzorcowe podlegają ocenie, wprzypadku gdy pojawiają się nowe dane oich skuteczności lub konsekwencji stosowania.

9. Procedury uznane, na podstawie oceny, októrej mowa wust.8, za niewystarczająco skuteczne są usuwane zwykazu, októrym mowa wust.7.

10. Nowe rodzaje zastosowań promieniowania jonizującego wcelach medycznych podlegają ocenie komisji ipo ich uzasadnieniu mogą zostać wprowadzone do wykazu, októrym mowa wust.7.

11. Komisje mogą złożyć wniosek oczasowe lub stałe cofnięcie zgody na udzielanie świadczeń wzakresie radioterapii onkologicznej, medycyny nuklearnej oraz radiologii – diagnostyki obrazowej oraz radiologii zabiegowej przez jednostkę ochrony zdrowia, w przypadku gdy nie spełnia ona podstawowych wymagań jakości usług i bezpieczeństwa pacjentów zgodnych zwymaganiami przepisów wydanych na podstawie art.33c ust.9, art.33d ust.5 iart.33e ust.6.

12. Wprzypadku wniosku oczasowe cofnięcie zgody właściwa komisja przedstawia zakres działań, które jednostka ochrony zdrowia jest obowiązana podjąć dla ponownego uzyskania zgody.

13. Niewykonanie działań, októrych mowa wust.12, skutkuje wnioskiem ostałe cofnięcie zgody.

14. Komisje przeprowadzają nie rzadziej niż co 4 lata audyt kliniczny zewnętrzny obejmujący przegląd poprawności stosowanych procedur wzakresie udzielanych świadczeń oraz kwalifikacje personelu, wtym również wzakresie określonym wart.33i, atakże wzakresie wyposażenia waparaturę, warunków lokalowych isystemu zarządzania jakością.

15. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, wdrodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dotyczące formy itreści procedur wzorcowych iroboczych, októrych mowa wust.5 i6, uwzględniając zalecenia Unii Europejskiej. Art.33h. Eksperymenty medyczne zzastosowaniem promieniowania jonizującego mogą być wykonywane wyłącznie wramach badań naukowych lub kontrolowanych badań klinicznych przez medyczne jednostki naukowe. Art. 33i.

1. Konsultanci krajowi wdziedzinie radioterapii onkologicznej, medycyny nuklearnej, radiologii – diagnostyki obrazowej, fizyki medycznej, inżynierii medycznej, atakże tych dziedzin medycyny, wktórych wykonuje się zabiegi z zakresu radiologii zabiegowej, w opracowywanych programach specjalizacji uwzględniają szkolenie z ochrony radiologicznej pacjenta, wzakresie zgodnym zzaleceniami Unii Europejskiej ikonsultują jego program zCentrum, októrym mowa wart.33j ust.1.

2. (uchylony).48) Art. 33j. 1.49) Minister właściwy do spraw zdrowia tworzy Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia, zwane dalej „Centrum”, działające wformie jednostki budżetowej.

48) 49)

Przez art. 1 pkt 8 ustawy, októrej mowa wodnośniku 11; wszedł wżycie zdniem 14 czerwca 2008r. Wbrzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 ustawy, októrej mowa wodnośniku 11; wszedł wżycie zdniem 31 lipca 2008r.

Dziennik Ustaw – 37 – Poz. 264

2. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, organizację, tryb działania i szczegółowe zadania Centrum, mając na uwadze zapewnienie monitorowania stanu ochrony radiologicznej niezbędnego przy stosowaniu promieniowania jonizującego wcelach medycznych.

3. Do zadań Centrum należy:

1) onitorowanie stanu ochrony radiologicznej wynikającego ze stosowania promieniowania jonizującego w celach m medycznych woparciu o: a) ziałalność kontrolną Państwowej Inspekcji Sanitarnej, d b) prawozdania komisji, s c) nformacje uzyskiwane zkontroli dawek indywidualnych, ocen narażenia populacji pochodzącego od źródeł promiei niowania stosowanych wcelach medycznych, d) adania naukowe; b

2) kładanie rocznych sprawozdań ministrowi właściwemu do spraw zdrowia zoceny wdrożenia wymagań bezpiecznego s stosowania promieniowania jonizującego wcelach medycznych;

3) apewnienie wsparcia merytorycznego ifachowego doradztwa dla komórek organizacyjnych higieny radiacyjnej wojez wódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych wzakresie medycznych zastosowań promieniowania jonizującego;

4) pracowywanie metod iprocedur badań parametrów technicznych urządzeń radiologicznych; o

5) piniowanie projektów przepisów wdziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta; o

6) dział wkomisjach wyjaśniających przyczyny wypadków wynikających ze stosowania promieniowania jonizującego u wmedycynie;

7) onsultowanie programów szkoleniowych zzakresu ochrony radiologicznej dla lekarzy specjalistów różnych dziedzin; k

8) spółpraca zPrezesem Agencji, Głównym Inspektorem Sanitarnym, Głównym Inspektorem Sanitarnym Wojska Polw skiego oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych iAdministracji;

9) rzeprowadzanie wokresach 5-letnich oceny dawki dla ludności, wynikającej zmedycznych zastosowań promieniowap nia jonizującego.

4. Centrum może prowadzić odpłatnie działalność polegającą na:

1) rowadzeniu działalności szkoleniowej zzakresu ochrony radiologicznej; p

2) pracowaniu, tłumaczeniu oraz publikowaniu materiałów szkoleniowych; o

3) ertyfikowaniu laboratoriów prowadzących dla celów ochrony radiologicznej pacjentów ocenę parametrów techniczc nych aparatury rentgenodiagnostycznej;

4) kalowaniu aparatury kontrolno-pomiarowej do pomiaru promieniowania jonizującego dla celów ochrony radiologiczs nej. Art. 33k.

1. Główny Inspektor Sanitarny prowadzi krajową bazę danych urządzeń radiologicznych. 2.50) Państwowi wojewódzcy inspektorzy sanitarni, komendanci wojskowych ośrodków medycyny prewencyjnej, państwowi inspektorzy sanitarni Ministerstwa Spraw Wewnętrznych iAdministracji oraz Prezes Agencji przesyłają Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu informacje dotyczące urządzeń radiologicznych, na których stosowanie wydają zezwolenia.

3. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, organizację bazy danych urządzeń radiologicznych, atakże zakres informacji, októrych mowa wust.2, isposób ich przekazywania, zuwzględnieniem konieczności prowadzenia właściwej polityki wzakresie zapewnienia dostępności usług diagnostycznych iterapeutycznych oraz gospodarki iwymiany urządzeń radiologicznych.

50)

Wbrzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 ustawy, októrej mowa wodnośniku 11.

Dziennik Ustaw – 38 – Rozdział 4 Obiekty jądrowe Art. 34.51) Zabronione jest wykonywanie przez jednostkę organizacyjną działalności związanej znarażeniem, polegającej na budowie, rozruchu, eksploatacji lub likwidacji obiektu jądrowego wsytuacji, wktórej jednostka ta nie spełnia wymagań bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej, ochrony fizycznej lubzabezpieczeń materiałów jądrowych. Art. 35.51)

1. Za zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej, ochrony fizycznej i zabezpieczeń materiałów jądrowych odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej posiadającej zezwolenie na wykonywanie działalności związanej znarażeniem, polegającej na budowie, rozruchu, eksploatacji lub likwidacji obiektu jądrowego.

2. Odpowiedzialność, októrej mowa wust.1, ustaje zdniem zatwierdzenia przezPrezesa Agencji raportu zlikwidacji obiektu jądrowego. 3.Niezależnie od obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej wprocesie budowy obiektu jądrowego obowiązek spełnienia wymagań bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej, ochrony fizycznej i zabezpieczeń materiałów jądrowych spoczywa także na innych uczestnikach procesu inwestycyjnego, odpowiednio do zakresu ich zadań.

4. Wprocesie lokalizacji, projektowania, budowy, rozruchu, eksploatacji, wtymnapraw imodernizacji obiektu jądrowego, a także w procesie jego likwidacji, należy stosować rozwiązania techniczne i organizacyjne, które są niezbędne dospełnienia wymagań, októrych mowa wart.9 ust.1, na wszystkich etapach funkcjonowania obiektu jądrowego. Art. 35a.52)

1. Każdy ma prawo do uzyskania od kierownika jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną znarażeniem, polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji obiektu jądrowego pisemnej informacji ostanie bezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej obiektu jądrowego, jego wpływie na zdrowie ludzi ina środowisko naturalne oraz owielkości iskładzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych zobiektu jądrowego do środowiska.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną znarażeniem, polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji obiektu jądrowego zamieszcza na stronie internetowej jednostki, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, informację ostanie bezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej obiektu jądrowego, jego wpływie na zdrowie ludzi ina środowisko naturalne oraz owielkości iskładzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych zobiektu jądrowego do środowiska.

3. Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną znarażeniem, polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji obiektu jądrowego informuje niezwłocznie Prezesa Agencji, wojewodę, władze powiatu oraz władze gminy, na której terenie jest zlokalizowany obiekt jądrowy, oraz władze gmin sąsiadujących ztą gminą ozdarzeniach wobiekcie jądrowym mogących spowodować lub powodujących powstanie zagrożenia.

4. Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną znarażeniem, polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji obiektu jądrowego zamieszcza na stronie internetowej jednostki organizacyjnej oraz przekazuje Prezesowi Agencji informację ozaistniałych wokresie poprzednich 12 miesięcy zdarzeniach wobiekcie jądrowym powodujących powstanie zagrożenia.

5. Prezes Agencji udostępnia na zasadach określonych wprzepisach oudostępnianiu informacji ośrodowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko:

1) nformacje ostanie bezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej obiektów jądrowych, ich wpływie na zdrowie i ludzi iśrodowisko naturalne;

2) nformacje owielkości iskładzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych zobiektów jądrowych do śroi dowiska;

3) nformacje ozdarzeniach wobiekcie jądrowym powodujących powstanie zagrożenia; i

4) nformacje owydanych zezwoleniach dotyczących obiektów jądrowych; i

5) oroczne oceny stanu bezpieczeństwa nadzorowanych obiektów jądrowych. c

6. Informacje dotyczące ochrony fizycznej, zabezpieczeń materiałów jądrowych oraz informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wrozumieniu przepisów ozwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie podlegają udostępnieniu.

51) 52)

Poz. 264

Wbrzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 ustawy, októrej mowa wodnośniku

3. Dodany przez art. 1 pkt 13 ustawy, októrej mowa wodnośniku 3.

Dziennik Ustaw – 39 – Poz. 264

Art. 35b.52)

1. Obiekt jądrowy lokalizuje się na terenie, który umożliwia zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej iochrony fizycznej podczas rozruchu, eksploatacji ilikwidacji tego obiektu, atakże przeprowadzenie sprawnego postępowania awaryjnego wprzypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego.

2. Przed wyborem lokalizacji obiektu jądrowego inwestor przeprowadza badania ipomiary terenu, ana ich podstawie ocenę terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu jądrowego. Ocena ta dotyczy:

1) arunków sejsmicznych, tektonicznych, geologiczno-inżynierskich, hydrogeologicznych, hydrologicznych imeteorow logicznych;

2) darzeń zewnętrznych będących skutkiem działalności człowieka; z

3) darzeń zewnętrznych będących skutkiem działania sił przyrody; z

4) ęstości zaludnienia isposobu zagospodarowania terenu; g

5) ożliwości realizacji planów postępowania awaryjnego wsytuacji wystąpienia zdarzenia radiacyjnego. m

3. Na podstawie oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu jądrowego inwestor opracowuje raport lokalizacyjny i przedstawia go Prezesowi Agencji. Raport lokalizacyjny podlega ocenie Prezesa Agencji w toku postępowania owydanie zezwolenia na budowę obiektu jądrowego.

4. Rada Ministrów określi, wdrodze rozporządzenia, szczegółowy zakres przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu jądrowego, przypadki wykluczające możliwość uznania terenu za spełniający wymogi, októrych mowa wust.1, atakże wymagania dotyczące raportu lokalizacyjnego dla obiektu jądrowego, mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej iochrony fizycznej podczas rozruchu, eksploatacji ilikwidacji tego obiektu oraz możliwość przeprowadzenia sprawnego postępowania awaryjnego wprzypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, atakże biorąc pod uwagę zalecenia Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej wydane wtym zakresie. Art. 36.

1. Organ właściwy do wydania decyzji owarunkach zabudowy izagospodarowania terenu przeznaczonego pod budowę obiektu jądrowego na podstawie przepisów ustawy zdnia 27 marca 2003r. oplanowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.53)) wydaje tę decyzję po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezesa Agencji wzakresie bezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej.

2. Wprzypadku gdy obiekt jądrowy został umieszczony wprojekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, projekt planu wymaga uzgodnienia zPrezesem Agencji wtrybie określonym wustawie, októrej mowa wust.1. Art. 36a.54)

1. Przed wystąpieniem zwnioskiem owydanie zezwolenia na budowę inwestor obiektu jądrowego może wystąpić do Prezesa Agencji z wnioskiem o wydanie wyprzedzającej opinii dotyczącej planowanej lokalizacji obiektu jądrowego.

2. Wniosek, októrym mowa wust.1, zawiera:

1) oznaczenie inwestora, jego siedzibę iadres;

2) numer wrejestrze przedsiębiorców wKrajowym Rejestrze Sądowym;

3) określenie rodzaju obiektu jądrowego, którego dotyczy wniosek;

4) określenie granic terenu, na którym ma być zlokalizowany obiekt jądrowy.

3. Do wniosku inwestor dołącza raport lokalizacyjny.

4. Prezes Agencji wydaje opinię, októrej mowa wust.1, wterminie 3 miesięcy oddnia złożenia wniosku.

5. Za wydanie wyprzedzającej opinii dotyczącej planowanej lokalizacji elektrowni jądrowej inwestor wnosi opłatę wwysokości 198000 zł na rachunek Państwowej Agencji Atomistyki. Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa.

Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2004r. Nr6, poz.41 iNr141, poz.1492, z2005r. Nr113, poz.954 iNr130, poz.1087, z2006r. Nr45, poz.319 iNr225, poz.1635, z2007r. Nr127, poz.880, z2008r. Nr199, poz.1227, Nr201, poz.1237 iNr220, poz.1413, z2010r. Nr24, poz.124, Nr75, poz.474, Nr106, poz.675, Nr119, poz.804, Nr130, poz.871, Nr149, poz.996 iNr155, poz.1043 oraz z2011r. Nr32, poz.159 iNr153, poz.901.

54) Dodany przez art. 1 pkt 14 ustawy, októrej mowa wodnośniku 3.

53)

Dziennik Ustaw – 40 – Poz. 264

Art. 36b.54) Wprojekcie iprocesie budowy obiektu jądrowego nie stosuje się rozwiązań itechnologii, które nie zostały sprawdzone wpraktyce wobiektach jądrowych lubzapomocą prób, badań oraz analiz. Art. 36c.54)

1. Projekt obiektu jądrowego:

1) względnia konieczność zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej iochrony fizycznej podczas u budowy, rozruchu, eksploatacji, wtym napraw imodernizacji, atakże likwidacji tego obiektu oraz możliwość przeprowadzenia sprawnego postępowania awaryjnego wprzypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego;

2) względnia sekwencję poziomów bezpieczeństwa zapewniających zapobieganie powstawaniu odchyleń od warunków u normalnej eksploatacji, przewidywanych zdarzeń eksploatacyjnych, awarii przewidzianych w założeniach projektowych iwykraczających poza te założenia ciężkich awarii, ajeżeli nie uda się zapobiec tym odchyleniom, zdarzeniom czyawariom – kontrolowanie ich oraz minimalizację radiologicznych skutków awarii;

3) awiera rozwiązania, które umożliwiają pewną, stabilną, łatwą ibezpieczną wzarządzaniu eksploatację obiektu jądroz wego, ze szczególnym uwzględnieniem czynników związanych ze współdziałaniem człowieka ieksploatowanych systemów oraz elementów konstrukcji iwyposażenia, wtym urządzeń, októrych mowa wprzepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.5 ust.4 ustawy zdnia 21 grudnia 2000r. odozorze technicznym (Dz.U. Nr122, poz.1321, zpóźn. zm.55)).

2. Wprzypadku awarii ze stopieniem rdzenia reaktora projekt obiektu jądrowego zawiera rozwiązania, które, zmaksymalnym prawdopodobieństwem, zapobiegają:

1) ekwencjom zdarzeń prowadzącym do wczesnych uwolnień substancji promieniotwórczych, rozumianym jako sytuas cje, wktórych są wymagane działania interwencyjne poza terenem obiektu jądrowego, wprzypadku braku czasu na ich przeprowadzenie;

2) ekwencjom zdarzeń prowadzącym do dużych uwolnień substancji promieniotwórczych, rozumianym jako sytuacje, s wktórych są wymagane nieograniczone wprzestrzeni lub czasie działania chroniące społeczeństwo.

3. Rada Ministrów określi, wdrodze rozporządzenia, wymagania bezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej, jakie ma uwzględniać projekt obiektu jądrowego, dla różnych rodzajów obiektów jądrowych, mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej, ochrony fizycznej izabezpieczeń materiałów jądrowych podczas rozruchu, eksploatacji ilikwidacji obiektu jądrowego oraz możliwość przeprowadzenia sprawnego postępowania awaryjnego wprzypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, atakże biorąc pod uwagę wydane wtym zakresie zalecenia Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz Stowarzyszenia Zachodnioeuropejskich Organów Nadzoru Instalacji Jądrowych.

4. Systemy teleinformatyczne będące elementami teleinformatycznej infrastruktury krytycznej przeznaczonej do nadzoru przebiegu procesu technologicznego lubprodukcyjnego wobiektach jądrowych projektuje się, buduje ieksploatuje wsposób odpowiadający wymogom bezpieczeństwa teleinformatycznego, określonych wprzepisach oochronie informacji niejawnych dla systemów isieci teleinformatycznych służących do przetwarzania informacji niejawnych oklauzuli „tajne”. Podmiotem właściwym wsprawie akredytacji tych systemów isieci jestAgencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Art. 36d.54)

1. Inwestor przed wystąpieniem do Prezesa Agencji zwnioskiem owydanie zezwolenia na budowę obiektu jądrowego przeprowadza analizy bezpieczeństwa wzakresie bezpieczeństwa jądrowego, zuwzględnieniem czynnika technicznego iśrodowiskowego, ipoddaje je weryfikacji, wktórej nie mogą uczestniczyć podmioty biorące udział wopracowaniu projektu obiektu jądrowego.

2. Na podstawie wyników analiz bezpieczeństwa inwestor opracowuje wstępny raport bezpieczeństwa, który przedstawia Prezesowi Agencji wraz zwnioskiem owydanie zezwolenia na budowę.

3. Rada Ministrów określi, wdrodze rozporządzenia, zakres isposób przeprowadzania analiz bezpieczeństwa, atakże zakres wstępnego raportu bezpieczeństwa, mając nauwadze, aby zakres tych analiz był odpowiedni do uzyskania informacji odnośnie do wpływu projektowanego obiektu jądrowego na stan bezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej, atakże biorąc pod uwagę zalecenia Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz Stowarzyszenia Zachodnioeuropejskich Organów Nadzoru Instalacji Jądrowych wydane wtym zakresie.

55)

Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z 2002r. Nr 74, poz. 676, z2004 r. Nr 96, poz.959, z2006 r. Nr 104, poz.708, Nr170, poz.1217 iNr249, poz.1832, z2008r. Nr227, poz.1505, z2009r. Nr98, poz.817 i818, z2010r. Nr47, poz.278 oraz z2011r. Nr132, poz.766.

Dziennik Ustaw – 41 – Poz. 264

Art. 36e.54) Obiekt jądrowy jest budowany wsposób zapewniający bezpieczeństwo jądrowe oraz ochronę radiologiczną pracowników iludności, zgodnie zzezwoleniem wydanym przez Prezesa Agencji oraz zgodnie zwdrożonym zintegrowanym systemem zarządzania. Art. 36f.54)

1. Wokół obiektu jądrowego tworzy się obszar ograniczonego użytkowania, na zasadach określonych wustawie zdnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z2008r. Nr25, poz.150, zpóźn. zm.56)).

2. Obszar ograniczonego użytkowania wokół obiektu jądrowego obejmuje teren, nazewnątrz którego:

1) stanach eksploatacyjnych obiektu jądrowego obejmujących normalną eksploatację oraz przewidywane zdarzenia w eksploatacyjne roczna dawka skuteczna (efektywna) od wszystkich dróg narażenia nie przekroczy 0,3 milisiwerta (mSv);

2) razie awarii bez stopienia rdzenia roczna dawka skuteczna (efektywna) odwszystkich dróg narażenia nie przekroczy w 10 milisiwertów (mSv).

3. Przy szacowaniu dawki skutecznej (efektywnej), októrej mowa wust.2, uwzględnia się dane iinformacje dotyczące:

1) arametrów obiektu jądrowego, wtym jego konstrukcji istosowanych środków bezpieczeństwa, przewidywanych warp tości uwolnień substancji promieniotwórczych do otoczenia wwarunkach normalnej eksploatacji, wczasie przewidywanych zdarzeń eksploatacyjnych i w warunkach awaryjnych oraz rodzaju materiałów jądrowych znajdujących się wobiekcie jądrowym;

2) okalizacji obiektu jądrowego, wtym warunków środowiska przyrodniczego istniejącego wrejonie obiektu jądrowego, l w szczególności: ukształtowania terenu, budowy geologicznej, warunków klimatycznych, z uwzględnieniem najbardziej niekorzystnych warunków meteorologicznych, hydrologicznych, zagospodarowania gruntów oraz powierzchniowych wód płynących istojących wrejonie obiektu jądrowego;

3) rocedur eksploatacji obiektu jądrowego wwarunkach normalnych; p

4) ozkładów dawek promieniowania jonizującego dla różnych odległości odobiektu jądrowego, odpowiadających przer widzianym wprojekcie obiektu jądrowego stanom eksploatacyjnym iawaryjnym;

5) nnych czynników mogących mieć wpływ na ocenę zagrożenia radiacyjnego na obszarze ograniczonego użytkowania. i

4. Określenie granic obszaru ograniczonego użytkowania wymaga pozytywnej opinii Prezesa Agencji. Art. 36g.54)

1. Ograniczenia wzakresie przeznaczenia terenu, wymagania techniczne dotyczące budynków oraz sposób korzystania zterenu, októrych mowa wart.135ust.3a ustawy zdnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska, mogą dotyczyć wszczególności wznoszenia budynków mieszkalnych, budynków zamieszkania zbiorowego oraz budynków użyteczności publicznej, atakże wykonywania działalności gospodarczej niezwiązanej zdziałalnością obiektu jądrowego, mogącej niekorzystnie oddziaływać na obiekt jądrowy.

2. Określenie ograniczeń wzakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących budynków isposobu korzystania z terenu, w tym ocena oddziaływania wykonywanej działalności gospodarczej na obiekt jądrowy, wymaga pozytywnej opinii Prezesa Agencji. Art. 36h.54) Wprzypadku zmiany danych lub informacji uwzględnianych przyszacowaniu dawki skutecznej (efektywnej) granice obszaru ograniczonego użytkowania wokół obiektu jądrowego określa się ponownie. Art. 36i.54) Wsytuacji zdarzenia radiacyjnego, którego zasięg skutków może przekroczyć granice terenu obiektu jądrowego, zabrania się wkraczania na obszar ograniczonego użytkowania wokół obiektu jądrowego osób niebiorących udziału wdziałaniach mających na celu likwidację zagrożenia lub usunięcie skutków zdarzenia radiacyjnego. Art. 36j.54)

1. Dla każdego systemu oraz elementu konstrukcji iwyposażenia obiektu jądrowego, mającego istotne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo jądrowe iochronę radiologiczną, wtym dla oprogramowania sterowania ikontroli, określa się klasę bezpieczeństwa – wzależności od stopnia, wjakim te systemy oraz elementy wpływają na bezpieczeństwo jądrowe iochronę radiologiczną obiektu jądrowego.

56)

Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2008r. Nr111, poz.708, Nr138, poz.865, Nr154, poz.958, Nr171, poz.1056, Nr199, poz.1227, Nr223, poz.1464 iNr227, poz.1505, z2009r. Nr19, poz.100, Nr20, poz.106, Nr79, poz.666, Nr130, poz.1070 iNr215, poz.1664, z2010r. Nr21, poz.104, Nr28, poz.145, Nr40, poz.227, Nr76, poz.489, Nr119, poz.804, Nr152, poz.1018 i1019, Nr182, poz.1228, Nr229, poz.1498 iNr249, poz.1657 oraz z2011r. Nr32, poz.159, Nr63, poz.322, Nr94, poz.551, Nr99, poz.569, Nr122, poz.695, Nr152, poz.897, Nr178, poz.1060 iNr224, poz.1341.

Dziennik Ustaw – 42 – Poz. 264

2. Przy określaniu klasy bezpieczeństwa uwzględnia się:

1) unkcję bezpieczeństwa zapewnianą lub częściowo realizowaną przez klasyfikowany system lub element konstrukcji f lub wyposażenia obiektu jądrowego;

2) ezpośredni wpływ na ciągłość realizacji funkcji bezpieczeństwa wprzypadku uszkodzenia klasyfikowanego systemu b lub elementu konstrukcji lub wyposażenia wtrakcie normalnej eksploatacji obiektu jądrowego, atakże wczasie awarii;

3) ożliwe wystąpienie wwyniku uszkodzenia klasyfikowanego systemu lubelementu konstrukcji lub wyposażenia pom stulowanego zdarzenia inicjującego mogącego doprowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa jądrowego;

4) rawdopodobieństwo, że klasyfikowany system lub element konstrukcji lub wyposażenia będą niezbędne dla wykonap nia wymaganej funkcji bezpieczeństwa.

3. Dokumentację dotyczącą klasyfikacji bezpieczeństwa, o której mowa w ust. 1, przedstawia się do zatwierdzenia Prezesowi Agencji wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na budowę obiektu jądrowego. Dokumentacja ta zawiera wszczególności:

1) ykaz systemów oraz elementów konstrukcji iwyposażenia, składających się na obiekt jądrowy; w

2) rzyporządkowanie systemów ielementów konstrukcji oraz wyposażenia obiektu jądrowego do poszczególnych klas p bezpieczeństwa;

3) okumentację techniczną przedstawiającą fizyczne położenie systemów oraz elementów konstrukcji i wyposażenia d wobrębie obiektu jądrowego. Art. 36k.54)

1. Jednostka organizacyjna wykonująca działalność związaną znarażeniem, polegającą na budowie, rozruchu, eksploatacji lub likwidacji obiektu jądrowego posiada zintegrowany system zarządzania.

2. Zintegrowany system zarządzania obejmuje:

1) olitykę jakości; p

2) rogram zapewnienia jakości; p

3) pis systemu zarządzania; o

4) pis struktury organizacyjnej; o

5) pis odpowiedzialności, obowiązków, uprawnień i wzajemnych oddziaływań w dziedzinach zarządzania, realizacji o iocen;

6) pis wzajemnych oddziaływań zpodmiotami zewnętrznymi; o

7) pis procesów zachodzących wjednostce organizacyjnej wrazzinformacjami pomocniczymi wyjaśniającymi, wjaki o sposób dokonuje się przygotowania, przeglądu, wykonania, dokumentowania, oceny iulepszania działalności;

8) rzyjętą klasyfikację bezpieczeństwa systemów oraz elementów konstrukcji iwyposażenia obiektu jądrowego; p

9) stępny raport bezpieczeństwa lub raport bezpieczeństwa obiektu. w

3. Dokumentację opisującą zintegrowany system zarządzania przedkłada się dozatwierdzenia Prezesowi Agencji wraz zwnioskiem owydanie zezwolenia nawykonywanie działalności związanej znarażeniem, polegającej na budowie, rozruchu, eksploatacji lub likwidacji obiektu jądrowego.

4. Wykonawcy oraz dostawcy systemów oraz elementów konstrukcji iwyposażenia obiektu jądrowego, atakże wykonawcy prac wykonywanych przy budowie iwyposażeniu obiektu jądrowego, posiadają wdrożone odpowiednie systemy jakości prowadzonych prac. Art. 37.57)

1. Organy dozoru jądrowego oraz wzakresie swoich kompetencji inne organy, októrych mowa wart.66 ust.3, mogą kontrolować wykonawców idostawców systemów oraz elementów konstrukcji iwyposażenia obiektu jądrowego, atakże wykonawców prac prowadzonych przy budowie, wyposażeniu, rozruchu, eksploatacji ilikwidacji obiektu jądrowego wzakresie systemów, elementów iprac istotnych ze względu na bezpieczeństwo jądrowe iochronę radiologiczną orazbezpieczne funkcjonowanie urządzeń, októrych mowa wprzepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.5 ust.4 ustawy zdnia 21 grudnia 2000r. odozorze technicznym.

57)

Wbrzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 ustawy, októrej mowa wodnośniku 3.

Dziennik Ustaw – 43 – Poz. 264

2. Kontrola, októrej mowa wust.1, polega na sprawdzaniu wybranych systemów orazelementów konstrukcji iwyposażenia obiektu jądrowego, gotowych orazbędących wtrakcie wytwarzania, atakże na sprawdzeniu prac wobiekcie jądrowym wtrakcie ich wykonywania.

3. Wumowach zwykonawcami idostawcami, októrych mowa wust.1, zapewnia się możliwość wykonywania przez organy dozoru jądrowego czynności kontrolnych, októrych mowa wust.2.

4. Wtoku kontroli, októrej mowa wust.1, organy dozoru jądrowego mogą występować zwnioskiem owydanie opinii do właściwych organów administracji publicznej, wszczególności Urzędu Dozoru Technicznego, oraz, jeżeli jest topodyktowane koniecznością dokonywania ocen wymagających określonej specjalistycznej wiedzy zróżnych dziedzin związanych zzapewnieniem bezpieczeństwa jądrowego:

1) aboratoriów iorganizacji eksperckich autoryzowanych przez Prezesa Agencji – wprzypadku kontroli wykonawców l idostawców systemów orazelementów konstrukcji iwyposażenia elektrowni jądrowej, atakże wykonawców prac prowadzonych przy budowie, wyposażeniu ilikwidacji takiej elektrowni;

2) iegłych, ekspertów ilaboratoriów – wprzypadku kontroli wykonawców idostawców systemów oraz elementów konb strukcji iwyposażenia innych obiektów jądrowych, atakże wykonawców prac prowadzonych przybudowie, wyposażeniu ilikwidacji takich obiektów.

5. Wprzypadku stwierdzenia wwyniku kontroli, októrej mowa wust.1, że określony system lub element konstrukcji lub wyposażenia obiektu jądrowego może mieć negatywny wpływ na stan bezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej obiektu jądrowego, Prezes Agencji zakazuje jednostce organizacyjnej wykonującej działalność związaną znarażeniem, polegającą na budowie, rozruchu, eksploatacji lub likwidacji obiektu jądrowego, zastosowania tego systemu lub elementu wobiekcie jądrowym.

6. Wprzypadku stwierdzenia wwyniku kontroli, októrej mowa wust.1, że określone prace wobiekcie jądrowym są prowadzone wsposób mogący mieć negatywny wpływ na stan bezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej obiektu jądrowego, Prezes Agencji nakazuje jednostce organizacyjnej wykonującej działalność związaną znarażeniem, polegającą na budowie, rozruchu, eksploatacji lub likwidacji obiektu jądrowego wstrzymanie tych prac. Art. 37a.58)

1. Obiekt jądrowy uruchamia się ieksploatuje wsposób zapewniający bezpieczeństwo jądrowe oraz ochronę radiologiczną pracowników iludności, zgodnie zzezwoleniem wydanym przez Prezesa Agencji oraz wdrożonym wjednostce organizacyjnej zintegrowanym systemem zarządzania.

2. Rozruch obiektu jądrowego przeprowadza się zgodnie zzatwierdzonym przezPrezesa Agencji na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej programem rozruchu obiektu jądrowego, który obejmuje wykaz testów rozruchowych systemów oraz elementów konstrukcji iwyposażenia obiektu jądrowego oraz procedury ichwykonywania, wtym:

1) testy przedeksploatacyjne, wtym wymagane przepisami odozorze technicznym;

2) testy załadunku paliwa ipodkrytyczności;

3) początkowe testy krytyczności ipracy na niskiej mocy;

4) testy mocy.

3. Kierownik jednostki organizacyjnej przedstawia na bieżąco Prezesowi Agencji wyniki testów rozruchowych obiektu jądrowego.

4. Rozruch obiektu jądrowego dokumentuje się wdokumentacji rozruchowej obiektu jądrowego. Art. 37b.58)

1. Prezes Agencji wydaje decyzję owstrzymaniu rozruchu obiektu jądrowego, wprzypadku gdy wyniki testów rozruchowych obiektu jądrowego wskazują na możliwość powstania zagrożenia bezpieczeństwa jądrowego lubmożliwość, że obiekt jądrowy nie będzie spełniał wymagań bezpieczeństwa jądrowego.

2. Prezes Agencji zatwierdza raport zrozruchu obiektu jądrowego przedstawiający wyniki rozruchu. Raport składa się wterminie określonym wzezwoleniu na rozruch obiektu jądrowego.

3. Prezes Agencji występuje do Rady do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej z wnioskiem owydanie opinii dotyczącej raportu, októrym mowa wust.2.

58)

Dodany przez art. 1 pkt 16 ustawy, októrej mowa wodnośniku 3.

Dziennik Ustaw – 44 – Poz. 264

4. Rada do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego iOchrony Radiologicznej wydaje opinię, októrej mowa wust.3, wterminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku. Art. 37c.58)

1. Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną znarażeniem, polegającą na eksploatacji obiektu jądrowego:

1) rowadzi dokumentację eksploatacyjną obiektu jądrowego, w której dokumentuje na bieżąco eksploatację obiektu p jądrowego;

2) prowadza rozwiązania techniczne iorganizacyjne, zapewniające gromadzenie ianalizowanie na bieżąco parametrów w pracy obiektu jądrowego istotnych dla bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz uwzględnianie doświadczeń eksploatacyjnych;

3) a bieżąco przekazuje Prezesowi Agencji informacje oparametrach pracy obiektu jądrowego istotnych dla bezpieczeńn stwa jądrowego iochrony radiologicznej;

4) a bieżąco przekazuje Prezesowi Urzędu Dozoru Technicznego informacje ofunkcjonowaniu urządzeń, októrych mon wa wprzepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.5 ust.4 ustawy zdnia 21 grudnia 2000r. odozorze technicznym, zainstalowanych ieksploatowanych welektrowni jądrowej.

2. Prezes Urzędu Dozoru Technicznego informuje Prezesa Agencji oniezgodnym zprzepisami ustawy zdnia 21 grudnia 2000r. odozorze technicznym eksploatowaniu urządzeń, októrych mowa wprzepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.5ust.4 tej ustawy.

3. Prezes Agencji może wydać nakaz zmniejszenia mocy lub wyłączenia obiektu jądrowego zeksploatacji, jeżeli zjego oceny lub zotrzymanej od Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego informacji, októrej mowa wust.2, dotyczącej niezgodnego zprzepisami ustawy zdnia 21 grudnia 2000r. odozorze technicznym eksploatowania urządzeń, októrych mowa wprzepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.5ust.4 tej ustawy, wynika, że dalsza eksploatacja tego obiektu zagraża bezpieczeństwu jądrowemu lub ochronie radiologicznej.

4. Ponowne zwiększenie mocy lub uruchomienie obiektu jądrowego wymaga pisemnej zgody Prezesa Agencji, wydawanej po stwierdzeniu, iż dalsza eksploatacja tegoobiektu nie zagraża bezpieczeństwu jądrowemu iochronie radiologicznej.

5. Włączenie obiektu jądrowego do eksploatacji po okresie wyłączenia dłuższym niż12 miesięcy następuje na podstawie zezwolenia Prezesa Agencji na eksploatację obiektu jądrowego, wydanego po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego wzakresie bezpieczeństwa technicznego urządzeń, októrych mowa wprzepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.5 ust.4 ustawy zdnia21 grudnia 2000r. odozorze technicznym, zainstalowanych ieksploatowanych welektrowni jądrowej. Art. 37d.58)

1. Modernizacja systemu lub elementu konstrukcji lub wyposażenia obiektu jądrowego mającego istotne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo jądrowe iochronę radiologiczną, atakże każde uruchomienie reaktora po przerwie nazaładunek paliwa jądrowego lub na modernizację systemu lub elementu konstrukcji lub wyposażenia obiektu jądrowego, wymaga pisemnej zgody Prezesa Agencji.

2. Naprawa imodernizacja urządzeń, októrych mowa wprzepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.5 ust.4 ustawy zdnia 21 grudnia 2000r. odozorze technicznym, zainstalowanych welektrowni jądrowej wymaga uzgodnienia zUrzędem Dozoru Technicznego. Art. 37e.58)

1. Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną znarażeniem, polegającą na eksploatacji obiektu jądrowego przeprowadza ocenę okresową bezpieczeństwa jądrowego tego obiektu, zwaną dalej „oceną okresową bezpieczeństwa”, pod względem zgodności zzezwoleniem, przepisami prawa inormami krajowymi imiędzynarodowymi, dotyczącymi standardów bezpieczeństwa jądrowego oraz bezpiecznego funkcjonowania urządzeń, októrych mowa wprzepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.5 ust.4 ustawy zdnia 21grudnia 2000r. odozorze technicznym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych ze starzeniem się urządzeń, systemów oraz elementów konstrukcji i wyposażenia wchodzących w skład obiektu jądrowego. W ocenie okresowej bezpieczeństwa wskazuje się także zmiany wprowadzone wobiekcie jądrowym od poprzedniej oceny okresowej bezpieczeństwa lub od rozruchu obiektu.

2. Ocena okresowa bezpieczeństwa jest przeprowadzana z częstotliwością określoną w zezwoleniu na eksploatację obiektu jądrowego, jednak nie rzadziej niż co 10 lat.

Dziennik Ustaw – 45 – Poz. 264

3. Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem, polegającą na eksploatacji obiektu jądrowego sporządza szczegółowy plan oceny okresowej bezpieczeństwa, który przedstawia do zatwierdzenia Prezesowi Agencji.

4. Wprzypadku elektrowni jądrowych przed zatwierdzeniem szczegółowego planu oceny okresowej bezpieczeństwa Prezes Agencji zasięga opinii Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego wzakresie dotyczącym bezpiecznego funkcjonowania urządzeń, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. odozorze technicznym.

5. Na podstawie oceny okresowej bezpieczeństwa kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną znarażeniem, polegającą na eksploatacji obiektu jądrowego sporządza raport zoceny okresowej bezpieczeństwa iwterminie określonym wzezwoleniu na eksploatację obiektu jądrowego przedstawia goPrezesowi Agencji do zatwierdzenia.

6. Prezes Agencji występuje do Rady do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej z wnioskiem owydanie opinii dotyczącej raportu, októrym mowa wust.5.

7. Rada do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego iOchrony Radiologicznej przedstawia opinię, októrej mowa wust.6, wterminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku ojejwydanie.

8. Prezes Agencji wydaje decyzję wprzedmiocie zatwierdzenia raportu, októrym mowa wust.5, wterminie 6 miesięcy od dnia jego otrzymania.

9. Wprzypadku odmowy zatwierdzenia raportu, októrym mowa wust.5, dalsza eksploatacja obiektu jądrowego jest zabroniona od dnia wydania decyzji wtej sprawie.

10. Zakaz, októrym mowa wust.9, przestaje obowiązywać od dnia wydania przez Prezesa Agencji decyzji ozatwierdzeniu raportu zoceny okresowej bezpieczeństwa.

11. Rada Ministrów określi, wdrodze rozporządzenia, zakres oceny okresowej bezpieczeństwa oraz zakres raportu ztej oceny dla różnych rodzajów obiektów jądrowych, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia kompleksowej iwiarygodnej informacji o funkcjonowaniu systemów oraz elementów konstrukcji i wyposażenia obiektu jądrowego mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej oraz kierując się wydanymi wtym zakresie zaleceniami Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej i Stowarzyszenia Zachodnioeuropejskich Organów Nadzoru Instalacji Jądrowych. Art. 38.59) Rada Ministrów określi, wdrodze rozporządzenia, wymagania dotyczące rozruchu ieksploatacji obiektów jądrowych, wtym wszczególności wymagania dotyczące:

1) limitów iwarunków eksploatacyjnych obiektu jądrowego,

2) postępowania zpaliwem jądrowym, wtym jego załadunku do obiektu jądrowego,

3) obowiązkowych testów rozruchowych systemów oraz elementów konstrukcji iwyposażenia obiektu jądrowego,

4) zawartości dokumentacji rozruchowej obiektu jądrowego oraz raportu zrozruchu obiektu jądrowego,

5) zawartości dokumentacji eksploatacyjnej obiektu jądrowego – mając na celu konieczność zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej oraz biorąc pod uwagę wydane wtym zakresie zalecenia Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz Stowarzyszenia Zachodnioeuropejskich Organów Nadzoru Instalacji Jądrowych. Art. 38a.60) Obiekt jądrowy likwiduje się wsposób zapewniający bezpieczeństwo jądrowe oraz ochronę radiologiczną pracowników iludności, zgodnie zzezwoleniem Prezesa Agencji oraz wdrożonym wjednostce organizacyjnej zintegrowanym systemem zarządzania. Art. 38b.60)

1. Kierownik jednostki organizacyjnej przed wystąpieniem zwnioskiem owydanie zezwolenia na budowę, rozruch lub eksploatację obiektu jądrowego opracowuje program likwidacji obiektu jądrowego iprzedstawia go do zatwierdzenia Prezesowi Agencji wraz zwnioskiem owydanie zezwolenia.

59) 60)

Wbrzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy, októrej mowa wodnośniku

3. Dodany przez art. 1 pkt 18 ustawy, októrej mowa wodnośniku 3.

Dziennik Ustaw – 46 – Poz. 264

2. Wtoku eksploatacji obiektu jądrowego program, októrym mowa wust.1, podlega aktualizacji nie rzadziej niż raz na pięć lat, awprzypadku nieuwzględnionego wtymprogramie zakończenia eksploatacji obiektu jądrowego – niezwłocznie pozakończeniu jego eksploatacji. Zaktualizowany program likwidacji obiektu jądrowego przedstawia się do zatwierdzenia Prezesowi Agencji wraz zprognozą kosztów likwidacji obiektu jądrowego. Art. 38c.60)

1. Zzakończenia likwidacji obiektu jądrowego kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną znarażeniem, polegającą nalikwidacji obiektu jądrowego sporządza raport zlikwidacji obiektu jądrowego, który przedstawia Prezesowi Agencji do zatwierdzenia wterminie określonym wzezwoleniu na likwidację obiektu jądrowego.

2. Za dzień zakończenia likwidacji obiektu jądrowego uznaje się dzień zatwierdzenia przez Prezesa Agencji raportu zjego likwidacji.

3. Rada Ministrów określi, wdrodze rozporządzenia, wymagania bezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej dla etapu likwidacji różnych rodzajów obiektów jądrowych, atakże zawartość raportu zlikwidacji obiektu jądrowego, biorąc pod uwagę zalecenia Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz Stowarzyszenia Zachodnioeuropejskich Organów Nadzoru Instalacji Jądrowych wydane wtym zakresie. Art. 38d.60)

1. Na pokrycie kosztów związanych z finansowaniem końcowego postępowania zwypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi oraz kosztów likwidacji elektrowni jądrowej jednostka organizacyjna, która otrzymała zezwolenie na eksploatację elektrowni jądrowej, tworzy wyodrębniony fundusz specjalny, zwany dalej „funduszem likwidacyjnym”, zprzypisanym do niego wyodrębnionym rachunkiem bankowym, na który raz na kwartał dokonuje wpłaty. Środki te mogą być lokowane na lokatach terminowych lub przeznaczone na zakup obligacji długoterminowych emitowanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

2. Wpłata, o której mowa w ust. 1, dokonywana jest od każdej wyprodukowanej w elektrowni jądrowej megawatogodziny energii elektrycznej.

3. Wpłaty, októrej mowa wust.1, dokonuje się wterminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, którego opłata dotyczy. Wpłata dotyczy okresu odpierwszego dnia kwartału następującego po kwartale, wktórym jednostka tawyprodukowała pierwszą megawatogodzinę energii wdanej elektrowni jądrowej, do dnia rozpoczęcia likwidacji tej elektrowni.

4. Środki zgromadzone na funduszu likwidacyjnym przeznacza się na pokrycie kosztów końcowego postępowania zodpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym, pochodzącymi z elektrowni jądrowej, oraz na pokrycie kosztów likwidacji tej elektrowni.

5. Kierownik jednostki organizacyjnej, która otrzymała zezwolenie na eksploatację lub likwidację elektrowni jądrowej, dokonuje wypłaty środków zfunduszu likwidacyjnego po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezesa Agencji.

6. Kierownik jednostki, która otrzymała zezwolenie na eksploatację lub likwidację elektrowni jądrowej, wterminie do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy opłata, przedstawia Prezesowi Agencji kwartalne sprawozdanie owysokości wpłat dokonanych na fundusz likwidacyjny oraz oilości wyprodukowanych wtym kwartale megawatogodzin energii elektrycznej.

7. Wprzypadku opóźnienia wdokonaniu wpłaty, októrej mowa wust.1, trwającego co najmniej 18 miesięcy Prezes Agencji może wydać nakaz zawieszenia eksploatacji elektrowni jądrowej.

8. Rada Ministrów określi, wdrodze rozporządzenia, wysokość wpłaty na pokrycie kosztów końcowego postępowania zwypalonym paliwem jądrowym iodpadami promieniotwórczymi oraz na pokrycie kosztów likwidacji elektrowni jądrowej dokonywanej przez jednostkę organizacyjną, która otrzymała zezwolenie naeksploatację elektrowni jądrowej, biorąc pod uwagę przewidywany okres eksploatacji elektrowni jądrowej, ilość wyprodukowanych przez nią odpadów promieniotwórczych, wtym wypalonego paliwa jądrowego, koszt końcowego postępowania ztymi odpadami, atakże koszt likwidacji elektrowni jądrowej.

9. Rada Ministrów określi, wdrodze rozporządzenia, wzór kwartalnego sprawozdania owysokości uiszczonej wpłaty na fundusz likwidacyjny, kierując się koniecznością zapewnienia rzetelnej informacji o wysokości należnej i dokonanej wpłaty na fundusz likwidacyjny.

Dziennik Ustaw – 47 – Poz. 264

Art. 38e.60) Wpostępowaniach, októrych mowa wart.37 ust.5 i6, art.37b, art.37c ust.3 i4, art.37d, art.37e ust.8, art.38b ust.2, art.38c ust.1 iart.38d ust.7, przepisu art.31 ustawy zdnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z2000r. Nr98, poz.1071, zpóźn. zm.61)) nie stosuje się. Art. 38f.60) Do wydawania zezwoleń na wykonywanie działalności, októrej mowa wart.4 ust.1 pkt2, stosuje się przepisy niniejszego rozdziału irozdziału 2, zwyjątkiem art.5 ust.5a–5d. Art. 38g.60)

1. Zezwolenie na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, może zostać wydane jednostce organizacyjnej, która:

1) pełnia wymagania bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej, ochrony fizycznej oraz zabezpieczeń materias łów jądrowych;

2) osiada środki finansowe niezbędne do zapewnienia: p a) ezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej, ochrony fizycznej oraz zabezpieczeń materiałów jądrowych na b poszczególnych etapach działalności obiektu jądrowego, do zakończenia jego likwidacji, b) przypadku zezwolenia na budowę obiektu jądrowego – ukończenia budowy obiektu jądrowego; w

3) zatrudnia pracowników okwalifikacjach niezbędnych do wykonywania działalności objętej wnioskiem.

2. Wcelu wykazania posiadania niezbędnych środków finansowych, októrych mowa wust.1 pkt2 lit.a, jednostka organizacyjna dołącza do wniosku:

1) okumenty potwierdzające ich posiadanie, awszczególności wyciąg zrachunku bankowego, na którym zgromadzono d te środki, gwarancję bankową, gwarancję ubezpieczeniową;

2) aport zawierający symulację niezbędnych potrzeb finansowych, wynikających ztego obowiązku. r

3. Wcelu wykazania posiadania niezbędnych środków finansowych, októrych mowa wust.1 pkt2 lit.b, jednostka organizacyjna dołącza do wniosku:

1) okumenty potwierdzające posiadanie lub możliwości pozyskania środków finansowych, októrych mowa wust.1 pkt2 d lit.b, wraz ze schematem finansowania;

2) aport zawierający symulację niezbędnych potrzeb finansowych, wynikających ztego obowiązku. r Art. 39.62)

1. Prezes Agencji rozpatruje wniosek owydanie zezwolenia nawykonywanie działalności związanej znarażeniem, polegającej na budowie, rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jądrowej po uiszczeniu przez wnioskodawcę opłaty.

2. Opłata, októrej mowa wust.1, wynosi – wprzypadku wniosku owydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej znarażeniem, polegającej na:

1) budowie elektrowni jądrowej – 5000000 zł;

2) rozruchu elektrowni jądrowej – 1900000 zł;

3) eksploatacji elektrowni jądrowej – 1900000 zł;

4) likwidacji elektrowni jądrowej – 2000000 zł.

3. Opłata, októrej mowa wust.1, stanowi dochód budżetu państwa ijest wnoszona narachunek Państwowej Agencji Atomistyki. Art. 39a.63) Prezes Agencji wydaje decyzję wsprawie zezwolenia:

1) na budowę obiektu jądrowego – wterminie 24 miesięcy,

Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2001r. Nr49, poz.509, z2002r. Nr113, poz.984, Nr153, poz.1271 iNr169, poz.1387, z2003r. Nr130, poz.1188 iNr170, poz.1660, z2004r. Nr162, poz.1692, z2005r. Nr64, poz.565, Nr78, poz.682 iNr181, poz.1524, z2008r. Nr229, poz.1539, z2009r. Nr195, poz.1501 iNr216, poz.1676, z2010r. Nr40, poz.230, Nr167, poz.1131, Nr182, poz.1228 iNr254, poz.1700 oraz z2011r. Nr6, poz.18, Nr34, poz.173, Nr106, poz.622 iNr186, poz.1100.

62) Wbrzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 ustawy, októrej mowa wodnośniku 3.

63) Dodany przez art. 1 pkt 20 ustawy, októrej mowa wodnośniku 3.

61)

Dziennik Ustaw – 48 – Poz. 264

2) na rozruch obiektu jądrowego – wterminie 9 miesięcy,

3) na eksploatację obiektu jądrowego – wterminie 6 miesięcy,

4) na likwidację obiektu jądrowego – wterminie 9 miesięcy – od dnia złożenia wniosku wraz zwymaganymi dokumentami. Art. 39b.63)

1. Przed złożeniem wniosku owydanie zezwolenia inwestor może zwrócić się do Prezesa Agencji zwnioskiem o wydanie ogólnej opinii dotyczącej planowanych rozwiązań organizacyjno-technicznych w przyszłej działalności oraz projektów dokumentów, które należy złożyć wraz zwnioskiem owydanie zezwolenia.

2. Prezes Agencji wydaje opinię, októrej mowa wust.1, wterminie 6 miesięcy, awprzypadkach szczególnie skomplikowanych – wterminie 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Art. 39c.63) Do postępowania owydanie zezwolenia nie stosuje się przepisu art.31§4ustawy zdnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Art. 39d.63)

1. Po wpłynięciu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej znarażeniem polegającej na budowie obiektu jądrowego Prezes Agencji niezwłocznie ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych Prezesa Agencji treść wniosku owydanie zezwolenia wraz ze skróconym raportem bezpieczeństwa orazinformacjęo:

1) wszczęciu postępowania wsprawie wydania zezwolenia na budowę obiektu jądrowego;

2) możliwości składania uwag iwniosków;

3) sposobie imiejscu składania uwag iwniosków, wskazując jednocześnie 21-dniowy termin ich składania;

4) terminie imiejscu rozprawy administracyjnej, wprzypadku, októrym mowa wust.3.

2. Uwagi iwnioski, októrych mowa wust.1 pkt2, można wnosić:

1) isemnie; p

2) stnie do protokołu; u

3) a pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektroniczz nym, októrym mowa wustawie zdnia 18 września 2001r. opodpisie elektronicznym (Dz.U. Nr130, poz.1450, zpóźn. zm.64)).

3. Rozprawa, októrej mowa wart.89 ustawy zdnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego, jest otwarta dla społeczeństwa.

4. Prezes Agencji wuzasadnieniu decyzji podaje informacje oudziale społeczeństwa wpostępowaniu oraz otym, wjaki sposób zostały uwzględnione uwagi iwnioski, októrych mowa wust.1 pkt2.

5. Informacje, októrych mowa wust.1, Prezes Agencji ogłasza wprasie obejmującej swoim zasięgiem gminę, wktórej granicach znajduje się teren objęty wnioskiem owydanie zezwolenia, oraz gminy sąsiadujące ztą gminą. Art. 39e.63)

1. Wtoku oceny wniosku owydanie zezwolenia Prezes Agencji może:

1) rzeprowadzać kontrole wmiejscu, wktórym jest lub ma być wykonywana działalność objęta wnioskiem; p

2) orzystać zpomocy: k a) aboratoriów iorganizacji eksperckich autoryzowanych przez Prezesa Agencji – wprzypadku elektrowni jądrowej, l b) iegłych, ekspertów ilaboratoriów – wprzypadku innych obiektów jądrowych; b

3) ądać wykonania badań lub ekspertyz wcelu stwierdzenia, czy są spełnione warunki bezpieczeństwa jądrowego iochroż ny radiologicznej.

64)

Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2002r. Nr153, poz.1271, z2003r. Nr124, poz.1152 iNr217, poz.2125, z2004r. Nr96, poz.959, z2005r. Nr64, poz.565, z2006r. Nr145, poz.1050, z2009r. Nr18, poz.97, z2010r. Nr40, poz.230 iNr182, poz.1228 oraz z2011r. Nr106, poz.622.

Dziennik Ustaw – 49 – Poz. 264

2. Koszty uzasadnionych czynności dokonywanych wtoku oceny wniosku owydanie zezwolenia przez laboratoria iorganizacje eksperckie oraz biegłych, ekspertów ilaboratoria, októrych mowa wust.1 pkt2, oraz wykonania badań lub ekspertyz, októrych mowa wust.1 pkt3, ponosi jednostka organizacyjna występująca zwnioskiem owydanie zezwolenia.

3. Przepisy ust.1 i2 stosuje się odpowiednio do postępowania wprzedmiocie wydania wyprzedzającej opinii dotyczącej planowanej lokalizacji obiektu jądrowego, októrej mowa wart.36a, oraz do postępowania wprzedmiocie ogólnej opinii dotyczącej planowanych rozwiązań organizacyjno-technicznych wprzyszłej działalności, októrej mowa wart.39b. Art. 39f.63)

1. Przed wydaniem zezwolenia Prezes Agencji występuje do Rady do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego iOchrony Radiologicznej zwnioskiem owydanie opinii dotyczącej projektu tego zezwolenia, przedkładając jednocześnie wniosek owydanie zezwolenia wraz zzałączonymi dokumentami.

2. Rada do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego iOchrony Radiologicznej przedstawia opinię, októrej mowa wust.1, wterminie 2 miesięcy od dnia otrzymania projektu zezwolenia.

3. Wterminie miesiąca od dnia otrzymania opinii Rady do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego iOchrony Radiologicznej Prezes Agencji przedstawia wnioskodawcy projekt zezwolenia.

4. Wterminie miesiąca od dnia otrzymania projektu zezwolenia wnioskodawca może przedstawić Prezesowi Agencji swoje uwagi do tego projektu. Art. 39g.63) Wzezwoleniu określa się warunki wykonywania działalności objętej tymzezwoleniem, wszczególności wzakresie:

1) ymogów projektowych; w

2) bowiązków jednostki organizacyjnej wzakresie bezpieczeństwa obiektu jądrowego, urządzeń, pracowników, społeo czeństwa iśrodowiska, wtymochrony przed promieniowaniem;

3) onserwacji obiektu jądrowego; k

4) odernizacji obiektu jądrowego; m

5) lanowania iprocedur awaryjnych; p

6) arządzania obiektem jądrowym; z

7) imitów iwarunków eksploatacyjnych; l

8) prawnień pracowników obiektu jądrowego; u

9) głaszania organom dozoru jądrowego przewidywanych zdarzeń eksploatacyjnych iwarunków awaryjnych wobiekcie z jądrowym;

10) rac iczynności wobiekcie jądrowym, których wykonywanie wymaga obecności inspektora dozoru jądrowego. p Art. 39h.63)

1. Wprzypadku stwierdzenia – wszczególności wwyniku oceny raportów zocen okresowych – że jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej, ochrony fizycznej lub zabezpieczeń materiałów jądrowych, Prezes Agencji może dokonać zmiany warunków wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

2. Przepisy art.39e iart.39f stosuje się odpowiednio. Art. 39i.63)

1. Przed wystąpieniem zwnioskiem owydanie zezwolenia na budowę obiektu jądrowego wnioskodawca jest obowiązany uzyskać:

1) ecyzję o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października d 2008r. oudostępnianiu informacji ośrodowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr199, poz.1227, zpóźn. zm.65));

2) pinię Komisji Europejskiej, wydaną na podstawie art. 43 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii o Atomowej (Euratom).

65)

Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2008r. Nr227, poz.1505, z2009r. Nr42, poz.340, Nr84, poz.700 iNr157, poz.1241, z2010r. Nr28, poz.145, Nr106, poz.675, Nr119, poz.804, Nr143, poz.963 iNr182, poz.1228 oraz z2011r. Nr32, poz.159, Nr122, poz.695, Nr132, poz.766, Nr135, poz.789, Nr152, poz.897, Nr163, poz.981, Nr170, poz.1015 iNr178, poz.1060.

Dziennik Ustaw – 50 – Poz. 264

2. Przed wydaniem decyzji, októrej mowa wust.1 pkt1, właściwy organ zasięga opinii Prezesa Agencji, przesyłając mu projekt decyzji oraz wniosek owydanie decyzji wraz zzałączonymi dokumentami.

Art. 39j.63) Przed wystąpieniem zwnioskiem owydanie zezwolenia na rozruch obiektu jądrowego wnioskodawca uzyskuje opinię Komisji Europejskiej, wydaną napodstawie art.37 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom). Art. 39k.63) Wydanie zezwolenia na budowę albo likwidację obiektu jądrowego jestwarunkiem uzyskania pozwolenia na budowę, użytkowanie i rozbiórkę tego obiektu, wydawanego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 7lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z2010r. Nr243, poz.1623, zpóźn. zm.66)). Rozdział 4a67) Informacja społeczna wzakresie obiektów energetyki jądrowej Art. 39l. Ilekroć wniniejszym rozdziale jest mowa o:

1) biekcie energetyki jądrowej – należy przez to rozumieć elektrownię jądrową lub działający na potrzeby energetyki o jądrowej: a) akład wzbogacania izotopowego, z b) akład wytwarzania paliwa jądrowego, z c) akład przerobu wypalonego paliwa jądrowego, z d) rzechowalnik wypalonego paliwa jądrowego, p e) biekt do przechowywania odpadów promieniotwórczych będący obiektem jądrowym wrozumieniu art.3 pkt17; o

2) społeczności lokalnej – należy przez to rozumieć mieszkańców: a) miny lub gmin, na których terenie zrealizowana została lub realizowana będzie inwestycja w zakresie budowy g obiektu energetyki jądrowej, b) min, których granice znajdują się wodległości nie większej niż15km od granic nieruchomości, na której zrealizog wana została lub realizowana będzie inwestycja, októrej mowa wlit. a. Art. 39m.

1. Inwestor obiektu energetyki jądrowej, nie później niż zdniem złożenia wniosku owydanie zezwolenia na budowę obiektu jądrowego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, tworzy Lokalne Centrum Informacyjne, zwane dalej „Lokalnym Centrum”. 2.Inwestor obiektu energetyki jądrowej, anastępnie kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem, polegającą na budowie, rozruchu, eksploatacji lub likwidacji obiektu energetyki jądrowej, prowadzą Lokalne Centrum do dnia zakończenia likwidacji obiektu energetyki jądrowej.

3. Do zadań Lokalnego Centrum należy wszczególności:

1) romadzenie iudostępnianie bieżących informacji na temat pracy obiektu energetyki jądrowej; g

2) romadzenie iudostępnianie bieżących informacji na temat stanu bezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej g wokół obiektu energetyki jądrowej;

3) spółpraca z organami administracji, państwowymi osobami prawnymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi w wprowadzeniu działań związanych zinformacją społeczną, edukacją, popularyzacją oraz informacją naukowo-techniczną iprawną wzakresie energetyki jądrowej oraz bezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej obiektu energetyki jądrowej.

4. Informacje, októrych mowa wust.3 pkt1 i2, Lokalne Centrum zamieszcza naswoich stronach internetowych oraz wwydawanym przez siebie lokalnym biuletynie informacyjnym.

Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2011r. Nr32, poz.159, Nr45, poz.235, Nr94, poz.551, Nr135, poz.789, Nr142, poz.829, Nr185, poz.1092 iNr232, poz.1377.

67) Dodany przez art. 1 pkt 21 ustawy, októrej mowa wodnośniku 3; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

66)

Dziennik Ustaw – 51 – Poz. 264

5. Lokalne Centrum może być utworzone dla więcej niż jednego obiektu energetyki jądrowej, pod warunkiem że obiekty te są usytuowane wswoim bezpośrednim sąsiedztwie. Art. 39n.

1. Społeczność lokalna może utworzyć Lokalny Komitet Informacyjny, zwany dalej „Komitetem”.

2. Wskład Komitetu wchodzą:

1) rzedstawiciele gmin wyznaczeni przez wójtów (burmistrzów, prezydentów) w liczbie nie większej niż 1 z każdej p zgmin, na terenie której zlokalizowany jest obiekt energetyki jądrowej;

2) złonkowie społeczności lokalnej, którzy łącznie spełniają następujące warunki: c a) kończyli 18 lat, u b) orzystają zpełni praw publicznych, k c) łożyli zgłoszenie oudziale wpracach Komitetu wurzędzie gminy, októrym mowa wpkt

1. z

3. Wpracach Komitetu, zgłosem doradczym, mogą uczestniczyć eksperci zewnętrzni powołani przez Komitet.

4. Do zadań Komitetu należy:

1) apewnienie społecznego monitoringu realizacji inwestycji wzakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz wykoz nywanej działalności związanej znarażeniem, polegającej na budowie, rozruchu, eksploatacji lub likwidacji tego obiektu;

2) nformowanie społeczności lokalnej odziałalności wykonywanej zwykorzystaniem obiektu energetyki jądrowej; i

3) eprezentowanie społeczności lokalnej wobec organów jednostki organizacyjnej realizującej inwestycję wzakresie bur dowy obiektu energetyki jądrowej lub wykonującej działalność związaną znarażeniem, polegającą na budowie, rozruchu, eksploatacji lub likwidacji tego obiektu.

5. Wcelu właściwego wykonywania swoich zadań Komitet może wszczególności:

1) ażdorazowo wyznaczyć ze swego grona osoby, wliczbie nie większej niż5, uprawnione do wstępu na teren lub do k pomieszczeń obiektu energetyki jądrowej wcelu realizacji zadań, októrych mowa wust.4 pkt1;

2) ądać dostępu do informacji na temat realizacji inwestycji wzakresie budowy obiektu energetyki jądrowej lub dokuż mentów dotyczących działalności prowadzonej zwykorzystaniem tego obiektu, zwyłączeniem dokumentów zawierających informacje, októrych mowa wart.35a ust.6.

6. Uprawnienie, októrym mowa wust.5 pkt1, nie obejmuje prawa do wejścia nateren ido pomieszczeń, do których dostęp jest niedopuszczalny ze względów bezpieczeństwa jądrowego lub ochrony fizycznej.

7. Wstęp na teren lub do pomieszczeń obiektu energetyki jądrowej, októrym mowa wust.5 pkt1, odbywa się wyłącznie wobecności wyznaczonego pracownika jednostki organizacyjnej.

8. Obsługę administracyjno-organizacyjną komitetu oraz finansowanie jego działalności zapewnia gmina właściwa miejscowo dla obiektu energetyki jądrowej. Wprzypadku gdy obiekt energetyki jądrowej zlokalizowany jest naobszarze więcej niż jednej gminy, obsługę administracyjno-organizacyjną oraz finansowanie działania komitetu zapewnia gmina, na obszarze której znajduje się największa część obiektu energetyki jądrowej.

9. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, wdrodze rozporządzenia, szczegółowe zasady tworzenia idziałania komitetów oraz współpracy komitetów zinwestorami obiektów energetyki jądrowej lub kierownikami jednostek organizacyjnych prowadzących działalność związaną znarażeniem, mając nawzględzie zapewnienie społeczności lokalnej możliwości pozyskiwania niezbędnych informacji owpływie obiektu energetyki jądrowej na zdrowie ludzi iśrodowisko naturalne. Art. 39o. Wcelu realizacji gminnej strategii informacyjnej, edukacyjnej ipromocyjnej wzakresie energetyki jądrowej gmina, na terenie której jest planowana lub realizowana inwestycja w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej lubnaterenie której prowadzona jest działalność związana znarażeniem, polegająca na budowie, rozruchu, eksploatacji lub likwidacji takiego obiektu, może utworzyć Gminny Punkt Informacyjny.

Dziennik Ustaw – 52 – Rozdział5 Materiały itechnologie jądrowe Art.40. Wrozumieniu niniejszego rozdziału użyte określenia oznaczają:

1) okumentacja jądrowa: d a) okumenty dotyczące pochodzenia, stanu lub ruchu materiałów jądrowych, d b) eklaracje, powiadomienia (notyfikacje) isprawozdania przekazywane do Komisji Europejskiej, dotyczące materiad łów jądrowych iurządzeń, wktórych materiały jądrowe były, są lub mają być stosowane, przetwarzane, przechowywane lub transportowane, c) okumenty dotyczące pracy urządzeń, októrych mowa wlit. b, d d) okumentację projektowo-eksploatacyjną zawierającą podstawowe charakterystyki techniczne obiektu wskazane d wprzepisach Unii Europejskiej dotyczących zabezpieczeń materiałów jądrowych, e) eklaracje iplany działania związane zwykorzystaniem materiałów jądrowych, d f) ceny, zalecenia, polecenia i decyzje Komisji Europejskiej w sprawach dotyczących zabezpieczeń materiałów o jądrowych; 1a) deklaracja dla terenu obiektu – ogólny opis każdego budynku dla terenu obiektu, łącznie zopisem sposobu jego wykorzystania izawartości, wraz zmapą terenu obiektu, który Rzeczpospolita Polska jest zobowiązana dostarczyć Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) zgodnie zart.2 lit.apkt (iii) Protokołu dodatkowego;

2) widencja materiałów jądrowych – dokumentowanie zgodnie z wymaganiami zabezpieczeń materiałów jądrowych, e oddzielnie dla każdego rejonu bilansu materiałowego, woparciu oprowadzoną rachunkowość materiałową, informacji ostanie inwentarza materiałów wyjściowych ispecjalnych materiałów rozszczepialnych, dotyczące wszczególności ilości, rodzaju, lokalizacji, zmian winwentarzu oraz pochodzenia iprzeznaczenia tych materiałów;

3) uratom – Europejską Wspólnotę Energii Atomowej; E 3a) inspektorzy Euratomu – inspektorów Komisji Europejskiej do spraw zabezpieczeń materiałów jądrowych wyznaczonych do działania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie zart.81 Traktatu Euratom; 3b) inspektorzy MAEA – inspektorów MAEA do spraw zabezpieczeń materiałów jądrowych wyznaczonych do działania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie zart.85 Porozumienia;

4) ontrola technologii jądrowych – działania podejmowane wcelu stwierdzenia, czy działalność badawczo-rozwojowa, k zdefiniowana w art. 18 lit. a Protokołu dodatkowego, działalność wytwórcza wymieniona w aneksie I do Protokołu dodatkowego, oraz urządzenia, części urządzeń i materiały wymienione w aneksie II do Protokołu dodatkowego, atakże pozyskiwane zzagranicy lub przekazywane za granicę technologie jądrowe, dotyczą zastosowań nieprowadzących do wykorzystania materiałów jądrowych w sposób niezgodny z wymaganiami Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej; 4a) lokalizacja poza obiektem – urządzenie lub lokalizację, które są określone wart.18 lit.j Protokołu dodatkowego; 4b) materiały wyjściowe – materiały należące do materiałów jądrowych, zdefiniowane wart.197 ust.3 Traktatu Euratom;

5) biekt – obiekt zdefiniowany wart.98 ust.2 lit.IPorozumienia; o

6) orozumienie – Porozumienie między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Irlandią, P Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Europejską Wspólnotą Energii Atomowej aMiędzynarodową Agencją Energii Atomowej dotyczące wprowadzenia wżycie artykułu III ustępy 1 i4 Układuonierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisane wBrukseli dnia 5 kwietnia 1973r.;

7) rotokół dodatkowy – Protokół dodatkowy do Porozumienia między Republiką Austrii, Królestwem Belgii, KróleP stwem Danii, Republiką Finlandii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Portugalską, Królestwem Hiszpanii, Królestwem Szwecji, Europejską Wspólnotą Energii Atomowej aMiędzynarodową Agencją Energii Atomowej dotyczącego wprowadzenia wżycie artykułu III ustępy 1 i4 Układu onierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisany wWiedniu dnia 22września 1998r.;

8) ejon bilansu materiałowego – obszar na terenie obiektu lub poza nim określony wart.98 ust.2 lit.M Porozumienia; r Poz. 264

Dziennik Ustaw – 53 – Poz. 264

8a) specjalne materiały rozszczepialne – materiały należące do materiałów jądrowych zdefiniowane wart.197 ust.1 Traktatu Euratom; 8b) środki techniczne zabezpieczeń – aparaty kontrolne ipomiarowe, przyrządy wykrywające promieniowanie jonizujące, urządzenia obserwacyjno-rejestrujące, urządzenia sygnalizujące stan lub sposób działania obiektu, środki zamykające, wtym pieczęcie zabezpieczające, oraz urządzenia służące do przekazywania informacji na odległość, wtym także poza granice państwa, instalowane wcelu uzyskiwania ciągłej informacji oilości ijakości materiałów jądrowych podlegających zabezpieczeniom;

9) technologie jądrowe – technologie związane zjądrowym cyklem paliwowym, wszczególności: a) łużące do wytwarzania, przetwarzania, wzbogacania izotopowego lub stosowania materiałów wyjściowych (źródłos wych) lub specjalnych materiałów rozszczepialnych wobiektach jądrowych, b) tosowane wpostępowaniu zwysoko- iśrednioaktywnymi odpadami promieniotwórczymi zawierającymi specjalne s materiały rozszczepialne, c) łużące do wytwarzania urządzeń lub ich części niezbędnych do wytwarzania, przetwarzania, napromieniowania s lub stosowania materiałów wyjściowych (źródłowych), specjalnych materiałów rozszczepialnych, ciężkiej wody, deuteru, trytu lub jądrowo czystego grafitu;

10) eren obiektu – teren obiektu zdefiniowany wart.18 lit.b Protokołu dodatkowego; t

11) kład – Układ onierozprzestrzenianiu broni jądrowej, sporządzony wMoskwie, Waszyngtonie iLondynie dnia 1 lipca U 1968r. (Dz.U. z1970r. Nr8, poz.60);

12) abezpieczenia materiałów jądrowych – zespół środków prawnych i organizacyjnych oraz rozwiązań praktycznych, z ustanowionych wramach Układu, Porozumienia, Protokołu dodatkowego iTraktatu Euratom oraz przepisów wydanych na jego podstawie, wzamiarze niedopuszczenia do wykorzystania materiałów jądrowych stosowanych wpokojowej działalności do wytwarzania broni jądrowej, innych jądrowych urządzeń wybuchowych lub do celów nieznanych. Art.41. 1.Materiały jądrowe, zwyjątkiem rud uranu itoru, podlegają ochronie fizycznej.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną zmateriałami jądrowymi opracowuje system ochrony fizycznej, który zatwierdza Prezes Agencji. 3.68) Nadzór nad systemem ochrony fizycznej sprawuje Prezes Agencji na zasadach określonych wrozdziale

9. Art.41a.

1. Podejmowanie iprowadzenie działalności polegającej na wykorzystywaniu materiałów jądrowych lub technologii jądrowych do budowy broni jądrowej lub jądrowych ładunków wybuchowych jest zabronione.

2. Prezes Agencji koordynuje wypełnianie zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej wzakresie zabezpieczeń materiałów jądrowych i kontroli technologii jądrowych, prowadzi krajowy system gromadzenia i przetwarzania danych związanych zwypełnianiem tych zobowiązań oraz bilansuje stan ilościowy materiałów wyjściowych ispecjalnych materiałów rozszczepialnych wkraju.

3. W celu uzyskania potwierdzenia, że zakaz, o którym mowa wust. 1, jest przestrzegany, azobowiązania przyjęte przez Rzeczpospolitą Polską wzakresie zabezpieczeń materiałów jądrowych ikontroli technologii jądrowych są wsposób właściwy wypełniane, organy dozoru jądrowego prowadzą kontrolę obejmującą:

1) ateriały wyjściowe i specjalne materiały rozszczepialne wytwarzane, przetwarzane, przechowywane, stosowane m lub transportowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegające ewidencji materiałów jądrowych, zwyjątkiem materiałów przewożonych tranzytem przez to terytorium;

2) okumentację jądrową; d

3) omieszczenia iurządzenia znajdujące się na terenie obiektu; p

4) iejsca, w których mogą występować ślady działalności z materiałami jądrowymi lub technologiami jądrowymi, m wszczególności wycofane zeksploatacji obiekty ilokalizacje poza obiektami;

5) iejsca, wktórych mogą występować ślady wydobycia lub przerobu rud uranu itoru; m

68)

Wbrzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 ustawy, októrej mowa wodnośniku 3.

Dziennik Ustaw – 54 – Poz. 264

6) iejsca składowania odpadów promieniotwórczych, które mogą zawierać specjalne materiały rozszczepialne; m

7) iejsca, wktórych wykorzystuje się materiały jądrowe do celów niejądrowych; m

8) iejsca, wktórych znajdują się materiały wyjściowe, które nie osiągnęły składu istopnia czystości kwalifikujących je m do wykorzystania do produkcji paliwa jądrowego lub do wzbogacania izotopowego;

9) ziałalność badawczo-rozwojową wzakresie technologii jądrowych zdefiniowaną wart.18 lit.aProtokołu dodatkod wego;

10) ytwarzanie części urządzeń oraz urządzeń imateriałów wymienionych wzałączniku numer Ido Protokołu dodatkowego; w

11) rzywóz oraz wywóz urządzeń, części urządzeń imateriałów wymienionych wzałączniku numer II do Protokołu dodatp kowego.

4. Wzwiązku zprowadzoną kontrolą organy dozoru jądrowego mają prawo:

1) ostępu okażdej porze do materiałów, urządzeń iich części, pomieszczeń imiejsc, októrych mowa wust.3; d

2) glądu do dokumentacji, októrej mowa wust.3; w

3) o żądania pisemnych lub ustnych informacji dotyczących działalności z materiałami, technologiami, urządzeniami d iczęściami urządzeń, októrych mowa wust.3.

5. Przepis ust.1 nie narusza przepisów oobrocie zzagranicą towarami, technologiami iusługami oznaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, atakże dla utrzymania międzynarodowego pokoju ibezpieczeństwa.

6. O prowadzeniu kontroli działalności badawczo-rozwojowej w zakresie technologii jądrowych, w szczególności wodniesieniu do wieloletnich planów takiej działalności, Prezes Agencji informuje ministra właściwego do spraw nauki wterminie 14 dni od dnia rozpoczęcia kontroli. Art. 41b. Kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność zmateriałami jądrowymi wobiekcie lub lokalizacji poza obiektem:

1) możliwia organom dozoru jądrowego, inspektorom Euratomu oraz inspektorom MAEA dokonanie kontroli prowadzou nej przez siebie działalności wzakresie określonym wymaganiami zabezpieczeń materiałów jądrowych, zapewniając wszczególności dostęp do dokumentacji jądrowej, materiałów jądrowych, budynków, pomieszczeń iurządzeń obiektu lub lokalizacji poza obiektem oraz do środków technicznych zabezpieczeń zainstalowanych lub zdeponowanych przez inspektorów Euratomu lub MAEA;

2) ostarcza Prezesowi Agencji kopie dokumentacji jądrowej przekazywanej Komisji Europejskiej oraz od niej otrzymyd wanej wciągu jednego dnia roboczego od jej wysłania albo otrzymania;

3) rzekazuje Prezesowi Agencji na jego żądanie wyjaśnienia dotyczące danych zawartych w dokumentacji jądrowej, p wzakresie iterminie określonych wżądaniu;

4) rzekazuje organom dozoru jądrowego, inspektorom Euratomu iinspektorom MAEA informacje odziałalności eksp ploatacyjnej, októrej mowa wart.2 lit.apkt (ii) Protokołu dodatkowego, wzakresie iterminie określonych wżądaniu;

5) przypadku stwierdzenia utraty materiału jądrowego wskutek nadzwyczajnego zdarzenia lub okoliczności, a także w jeżeli nastąpiło jego niedozwolone użycie, niezwłocznie informuje otym Prezesa Agencji, podając: a) lość irodzaj utraconego albo użytego wniedozwolony sposób materiału jądrowego, i b) ejon bilansu materiałowego, wktórym materiał był objęty ewidencją, r c) kreślenie przyczyn iokoliczności utraty lub niedozwolonego użycia materiału jądrowego, o d) pis działań podjętych wcelu przeciwdziałania skutkom utraty lub niedozwolonego użycia materiału jądrowego oraz o wcelu zapobieżenia podobnym zdarzeniom wprzyszłości;

6) apewnia warunki niezbędne do instalowania uzgodnionych zinspektorami Euratomu oraz inspektorami MAEA środz ków technicznych zabezpieczeń;

Dziennik Ustaw – 55 – Poz. 264

7) apewnia zachowanie wstanie nienaruszonym integralności barier fizycznych ipieczęci chroniących przed nieupoważz nionym dostępem do materiałów jądrowych, urządzeń, wzorców, próbek oraz środków technicznych zabezpieczeń, zamkniętych przez inspektorów Euratomu lub inspektorów MAEA za pomocą barier fizycznych ipieczęci, awprzypadku stwierdzenia naruszenia integralności barier fizycznych lub pieczęci niezwłocznie informuje o tym Prezesa Agencji, podając: a) rzyczyny iokoliczności naruszenia, p b) pis działań podjętych wcelu przeciwdziałania skutkom naruszenia oraz wcelu zapobieżenia naruszeniom wprzyo szłości;

8) rganizuje wysyłanie próbek pobranych dla lub przez inspektorów Euratomu lub inspektorów MAEA oraz odbiór iwyo syłanie materiałów isprzętu służących inspektorom do kontroli;

9) apoznaje inspektorów Euratomu iinspektorów MAEA ze specyficznymi wymaganiami ochrony radiologicznej oboz wiązującymi na terenie obiektu lub lokalizacji poza obiektem, wyposaża ich wniezbędne środki ochrony osobistej oraz prowadzi kontrolę dawek promieniowania jonizującego otrzymywanych przez inspektorów wtrakcie prowadzonej kontroli.

Art. 41c. Kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność z materiałami jądrowymi w lokalizacji poza obiektem, wyznaczonej przez Prezesa Agencji wuzgodnieniu zKomisją Europejską, przekazuje Prezesowi Agencji wpodanych przez niego zakresie iterminie informacje niezbędne do sporządzenia zbiorczych sprawozdań dla Komisji Europejskiej, októrych mowa wart.64, 67 i68 Porozumienia. Art. 41d.

1. Kierownik jednostki organizacyjnej działającej na terenie obiektu:

1) rzygotowuje projekt aktualizacji deklaracji dla terenu obiektu iprzekazuje ten projekt do uzgodnienia Prezesowi Agenp cji do dnia 28 lutego każdego roku;

2) możliwia organom dozoru jądrowego, inspektorom Euratomu oraz inspektorom MAEA dostęp do wskazanych przez u nich zabudowań, pomieszczeń iurządzeń jednostki na terenie obiektu, wktórych nie znajdują się materiały wyjściowe lub specjalne materiały rozszczepialne: a) terminie 2 godzin od przedstawienia przez inspektora MAEA pisemnego polecenia przeprowadzenia wnich konw troli wnormalnych godzinach pracy jednostki organizacyjnej wramach dostępu uzupełniającego, októrym mowa wart.5 lit.apkt (i) Protokołu dodatkowego, lub wzwiązku zkontrolą prowadzoną na podstawie Porozumienia, b) terminie wskazanym wzawiadomieniu odecyzji przeprowadzenia kontroli, przekazanym przez Prezesa Agencji w lub osobę przez niego upoważnioną za pomocą faksu, poczty elektronicznej lub telefonicznie co najmniej 8 godzin przed rozpoczęciem kontroli, wprzypadku gdy kontrola wramach dostępu uzupełniającego na podstawie Protokołu dodatkowego nie jest planowana wzwykłych godzinach pracy jednostki lub nie jest planowana wzwiązku zkontrolą prowadzoną na podstawie Porozumienia;

3) trakcie kontroli, októrej mowa wpkt 2, umożliwia organom dozoru jądrowego, inspektorom MAEA iinspektorom w Euratomu przeprowadzenie czynności, októrych mowa wart.6 lit.aProtokołu dodatkowego, oraz udziela im niezbędnych wyjaśnień związanych zprzeprowadzanymi czynnościami.

2. Wprzypadku gdy na terenie obiektu działa więcej niż jedna jednostka organizacyjna, obowiązki, októrych mowa wust.1 pkt1, wypełnia kierownik jednostki organizacyjnej wyznaczonej przez Prezesa Agencji, aktualizując deklarację dla terenu obiektu woparciu odane przekazane mu przez kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych działających na terenie obiektu.

3. Wsytuacji, októrej mowa wust.2, kierownik jednostki organizacyjnej wyznaczonej przez Prezesa Agencji przekazuje kierownikom innych jednostek organizacyjnych działających na terenie obiektu informację o przedstawieniu przez inspektora MAEA pisemnego zawiadomienia okontroli, októrej mowa wust.1 pkt2 lit.a. Art. 41e. Kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność polegającą na składowaniu odpadów promieniotwórczych zawierających specjalne materiały rozszczepialne lub na postępowaniu ztakimi odpadami:

1) rowadzi dokumentację odpadów promieniotwórczych zawierających specjalne materiały rozszczepialne, wobec któp rych MAEA wydała decyzję ozakończeniu ewidencji, obejmującą informacje oilości zawartego wnich plutonu, uranu-233, uranu wzbogaconego co najmniej w20% wizotopy uranu-233 lub uranu-235, ich koncentracji, postaci fizycznej, sposobie unieszkodliwienia oraz dacie przyjęcia do składowiska albo przechowalnika i miejscu składowania albo przechowywania;

Dziennik Ustaw – 56 – Poz. 264

2) nformuje Prezesa Agencji oplanowanym przemieszczeniu poza granice składowiska albo przechowalnika lub oplanoi wanym przetwarzaniu odpadów promieniotwórczych zawierających materiały wymienione wpkt 1, zpodaniem, odpowiednio, terminu przemieszczenia lub rozpoczęcia przetwarzania ijego zakończenia, wterminie co najmniej 210 dni przed dniem rozpoczęcia przemieszczania lub przetwarzania;

3) nformuje Prezesa Agencji, wterminie do dnia 15 stycznia każdego roku, odokonanych wpoprzednim roku kalendarzoi wym zmianach wlokalizacji odpadów promieniotwórczych zawierających specjalne materiały rozszczepialne wymienione wpkt 1;

4) możliwia organom dozoru jądrowego, inspektorom Euratomu oraz inspektorom MAEA dostęp do budynków iurząu dzeń jednostki wcelu dokonania kontroli wramach dostępu uzupełniającego, októrym mowa wart.5 lit.apkt (ii) Protokołu dodatkowego, umożliwia im przeprowadzenie czynności, októrych mowa wart.6 lit.b Protokołu dodatkowego, oraz udziela im niezbędnych wyjaśnień związanych zprzeprowadzanymi czynnościami. Art. 41f. Kierownik jednostki wykorzystującej materiały jądrowe do celów niejądrowych lub jednostki, wposiadaniu której znajdują się materiały wyjściowe oskładzie iczystości niekwalifikujących ich do produkcji paliwa jądrowego lub do wzbogacania izotopowego:

1) rzekazuje Prezesowi Agencji, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, informację, za okres poprzedniego roku p kalendarzowego, oilości iskładzie chemicznym materiałów jądrowych, dacie ich przywozu lub przyjęcia ipochodzeniu, dacie ich wywozu lub przekazania imiejscu przeznaczenia oraz sposobie ich wykorzystania lub planowanego wykorzystania, zpodaniem terminu isposobu wykorzystania;

2) możliwia organom dozoru jądrowego, inspektorom Euratomu oraz inspektorom MAEA dostęp do materiałów jądrou wych wcelu dokonania kontroli wramach dostępu uzupełniającego, októrym mowa wart.5 lit.apkt (ii) Protokołu dodatkowego, umożliwia im przeprowadzenie czynności, októrych mowa wart.6 lit.b Protokołu dodatkowego, oraz udziela im niezbędnych wyjaśnień związanych zprzeprowadzanymi czynnościami. Art.41g.

1. Kierownik jednostki, która zamierza prowadzić działalność badawczo-rozwojową związaną zjądrowym cyklem paliwowym, zdefiniowaną wart.18 lit.aProtokołu dodatkowego, chociażby działalność ta nie podlegała obowiązkowi uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia, októrym mowa wart.4 ust.1, przekazuje Prezesowi Agencji, nie później niż wciągu 30dni przed planowanym terminem rozpoczęcia tej działalności, informację zawierającą nazwę iadres jednostki, która zamierza prowadzić działalność, przedmiot i cel działalności, datę planowanego rozpoczęcia działalności, miejsce isposób jej prowadzenia, etapy realizacji iplanowany termin zakończenia działalności, nazwę iadres jednostki zamawiającej oraz finansującej działalność.

2. Kierownik jednostki, która prowadzi działalność badawczo-rozwojową związaną zjądrowym cyklem paliwowym określoną wart.18 lit.aProtokołu dodatkowego, przekazuje Prezesowi Agencji, do dnia 31 marca każdego roku, informację dotyczącą działalności wminionym roku kalendarzowym, zawierającą nazwę iadres jednostki, która prowadzi działalność, przedmiot icel działalności, datę rozpoczęcia działalności, miejsce isposób jej prowadzenia, etapy realizacji iplanowany termin zakończenia działalności, nazwę iadres jednostki zamawiającej oraz finansującej działalność.

3. Kierownik jednostki, októrej mowa wust.1 lub2, umożliwia organom dozoru jądrowego oraz inspektorom MAEA dostęp do miejsc, wktórych działalność ma być lub jest prowadzona, wcelu dokonania kontroli wramach dostępu uzupełniającego, októrym mowa wart.5 lit.b Protokołu dodatkowego, umożliwia im przeprowadzenie czynności, októrych mowa wart.6 lit.c Protokołu dodatkowego, oraz udziela im niezbędnych wyjaśnień związanych zprzeprowadzanymi czynnościami. Art. 41h.

1. Kierownik jednostki prowadzącej działalność wzakresie wytwarzania urządzeń, części urządzeń imateriałów związanych ztechnologiami jądrowymi, wymienionych wzałączniku numer Ido Protokołu dodatkowego, informuje Prezesa Agencji, wterminie do dnia 31 marca każdego roku, odziałalności wykonywanej wpoprzednim roku kalendarzowym, podając:

1) azwę iadres jednostki, która prowadzi działalność; n

2) odzaj wytworzonych lub skompletowanych urządzeń lub części urządzeń imateriałów oraz ich ilość; r

3) nformację odokonanym wywozie urządzeń, części urządzeń imateriałów, októrych mowa wpkt 2, do innego miejsca i na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza to terytorium, zpodaniem nazwy iadresu ich odbiorcy oraz daty wywozu.

Dziennik Ustaw – 57 – Poz. 264

2. Kierownik jednostki, októrej mowa wust.1, umożliwia organom dozoru jądrowego iinspektorom MAEA dostęp do budynków, wktórych urządzenia, części urządzeń lub materiały wymienione wzałączniku numer Ido Protokołu dodatkowego są wytwarzane lub przechowywane, wcelu dokonania kontroli wramach dostępu uzupełniającego, októrym mowa wart.5 lit.b Protokołu dodatkowego, umożliwia im przeprowadzenie czynności, októrych mowa wart.6 lit.c Protokołu dodatkowego, oraz udziela im niezbędnych wyjaśnień związanych zprzeprowadzanymi czynnościami. Art. 41i.

1. Kierownik jednostki dokonującej przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub wywozu ztego terytorium urządzeń, części urządzeń lub materiałów wymienionych wzałączniku numer II do Protokołu dodatkowego informuje Prezesa Agencji, wterminie 30 dni od końca każdego kwartału, wktórym miał miejsce taki przywóz lub wywóz, o:

1) ch rodzaju, sposobie identyfikacji oraz ilości; i

2) azwie iadresie odbiorcy, dacie odpowiednio przywozu lub wywozu oraz deklarowanym przez odbiorcę przeznaczeniu n tych urządzeń, części urządzeń lub materiałów.

2. Kierownik jednostki dokonującej przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej urządzeń, części urządzeń lub materiałów wymienionych wzałączniku numer II do Protokołu dodatkowego umożliwia organom dozoru jądrowego iinspektorom MAEA dostęp do przywiezionych urządzeń, części urządzeń lub materiałów wymienionych wzałączniku numer II do Protokołu dodatkowego wcelu dokonania kontroli wramach dostępu uzupełniającego, októrym mowa wart.5 lit.b Protokołu dodatkowego, umożliwia im przeprowadzenie czynności, októrych mowa wart.6 lit.c Protokołu dodatkowego, oraz udziela im niezbędnych wyjaśnień związanych zprzeprowadzanymi czynnościami. Art. 41j. Kierownik jednostki będącej odbiorcą końcowym urządzeń, części urządzeń lub materiałów wymienionych wzałączniku numer II do Protokołu dodatkowego przywiezionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej umożliwia organom dozoru jądrowego iinspektorom MAEA dostęp do nich wcelu dokonania kontroli wramach dostępu uzupełniającego, októrym mowa wart.5 lit.b Protokołu dodatkowego, umożliwia im przeprowadzenie czynności, októrych mowa wart.6 lit.c Protokołu dodatkowego, oraz udziela im niezbędnych wyjaśnień związanych zprzeprowadzanymi czynnościami. Art. 41k.

1. Użytkownik gruntów lub zabudowań znajdujących się poza terenem obiektu, w tym miejsc, w których znajdują się obiekty lub lokalizacje poza obiektami wycofane zużytkowania, umożliwia inspektorom dozoru jądrowego oraz inspektorom MAEA dostęp do nich wcelu przeprowadzenia kontroli wramach dostępu uzupełniającego, októrym mowa wart.5 lit.apkt (iii) oraz lit.c Protokołu dodatkowego, umożliwia im przeprowadzenie czynności, októrych mowa wart.6 lit.aoraz d Protokołu dodatkowego, oraz udziela im niezbędnych wyjaśnień związanych zprzeprowadzanymi czynnościami.

2. Podczas kontroli, októrej mowa wust.1, mogą być obecni inspektorzy Euratomu za zgodą Prezesa Agencji wyrażoną wzawiadomieniu oprzeprowadzeniu kontroli. Art. 41l. Kierownik jednostki organizacyjnej, októrej mowa wart.41e, kierownik jednostki, októrej mowa wart.41f–41j, oraz użytkownik gruntów lub zabudowań, októrym mowa wart.41k ust.1, wprzypadku gdy ma być przeprowadzona kontrola wramach dostępu uzupełniającego na podstawie Protokołu dodatkowego, umożliwiają dostęp do nich odpowiednio organom dozoru jądrowego, inspektorom MAEA lub inspektorom Euratomu w terminie wskazanym w zawiadomieniu oplanowanej kontroli, przekazanym przez Prezesa Agencji lub osobę przez niego upoważnioną za pomocą faksu, poczty elektronicznej lub telefonicznie co najmniej 8 godzin przed rozpoczęciem kontroli. Art. 41m.69)

1. Obiekty jądrowe podlegają ochronie fizycznej, nad którą nadzór sprawują Prezes Agencji oraz Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną znarażeniem, polegającą na budowie, rozruchu, eksploatacji lub likwidacji obiektu jądrowego, opracowuje iwdraża system ochrony fizycznej.

3. Prezes Agencji zatwierdza system ochrony fizycznej obiektu jądrowego pouzyskaniu pozytywnej opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

4. Prezes Agencji sprawuje nadzór, októrym mowa wust.1, na zasadach określonych wrozdziale 9.

5. Wramach nadzoru, októrym mowa wust.1, upoważnionemu pisemnie funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przysługuje prawo do:

1) swobodnego wstępu okażdej porze do obiektów ipomieszczeń kontrolowanego obiektu jądrowego;

69)

Dodany przez art. 1 pkt 23 ustawy, októrej mowa wodnośniku 3.

Dziennik Ustaw – 58 – Poz. 264

2) glądu do dokumentów związanych zsystemem ochrony fizycznej kontrolowanego obiektu jądrowego; w

3) ądania udostępnienia do kontroli sieci lub systemów teleinformatycznych wykorzystywanych w systemie ochrony ż fizycznej kontrolowanego obiektu jądrowego;

4) rzeprowadzania oględzin terenu, obiektów, pomieszczeń iurządzeń kontrolowanego obiektu jądrowego; p

5) ądania od kierownika ipracowników kontrolowanego obiektu jądrowego udzielania ustnych ipisemnych wyjaśnień ż dotyczących aktów terroru, dywersji, sabotażu ikradzieży oraz prób wejścia lub przebywania osób nieuprawnionych na terenie kontrolowanego obiektu jądrowego;

6) orzystania zpomocy biegłych ispecjalistów; k

7) ydawania pisemnych zaleceń mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. w Art. 42.70) Rada Ministrów określi, wdrodze rozporządzenia, rodzaje przedsięwzięć organizacyjnych itechnicznych wzakresie ochrony fizycznej, materiały jądrowe podlegające ochronie fizycznej zpodziałem na kategorie oraz sposób przeprowadzania kontroli, októrej mowa wart.41 ust.3, uwzględniając konieczność zapewnienia właściwego poziomu ochrony fizycznej dla poszczególnych kategorii materiałów jądrowych, a także obiektów jądrowych oraz ocenę skuteczności systemu ochrony fizycznej. Art. 42a.71)

1. Budynki i urządzenia niewchodzące w skład obiektu jądrowego, których uszkodzenie lub zakłócenie pracy mogłoby spowodować skutki mające istotne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo jądrowe iochronę radiologiczną, podlegają ochronie zgodnie zprzepisami ustawy zdnia 22 sierpnia 1997r. oochronie osób imienia (Dz.U. z2005r. Nr145, poz.1221, zpóźn. zm.72)).

2. Rada Ministrów może określić, wdrodze rozporządzenia, dodatkowe wymagania, jakim powinna odpowiadać ochrona budynków iurządzeń niewchodzących wskład obiektu jądrowego, których uszkodzenie lub zakłócenie pracy mogłoby spowodować skutki mające istotne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo jądrowe iochronę radiologiczną, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa takich budynków iurządzeń. Rozdział 6 Źródła promieniowania jonizującego Art. 43.

1. Źródła promieniowania jonizującego podlegają kontroli, a źródła promieniotwórcze podlegają także ewidencji.

2. Obowiązek prowadzenia kontroli źródeł promieniowania jonizującego oraz ewidencji stanu iruchu źródeł promieniotwórczych spoczywa na kierowniku jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną ztymi źródłami.

3. Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną ze źródłami promieniotwórczymi ma obowiązek zabezpieczyć je przed uszkodzeniem, kradzieżą lub dostaniem się wręce osób nieuprawnionych.

4. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, sposób zabezpieczenia źródeł wysokoaktywnych przed uszkodzeniem, kradzieżą lub dostaniem się wręce osób niepowołanych, mając na względzie konieczność zapobieżenia powstaniu zdarzenia radiacyjnego związanego ztakim źródłem. Art. 43a.

1. Kierownik jednostki organizacyjnej wytwarzającej źródła wysokoaktywne ma obowiązek:

1) adać każdemu ze źródeł niepowtarzalny numer identyfikacyjny, ajeżeli jest to możliwe, wygrawerować albo wybić ten n numer wsposób trwały na obudowie źródła ijego pojemniku;

2) przypadku gdy nie jest możliwe wygrawerowanie albo wybicie numeru identyfikacyjnego na pojemniku lub na obuw dowie źródła, atakże wprzypadku pojemników transportowych wielokrotnego użytku – umieścić na pojemniku informację otypie źródła;

Wbrzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 ustawy, októrej mowa wodnośniku

11. Dodany przez art. 1 pkt 24 ustawy, októrej mowa wodnośniku 3.

72) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2006r. Nr104, poz.708, z2008r. Nr171, poz.1055 iNr180, poz.1112, z2009r. Nr98, poz.817, z2010r. Nr47, poz.278, Nr182, poz.1228 iNr229, poz.1496 oraz z2011r. Nr106, poz.622, Nr170, poz.1015 iNr171, poz.1016.

70) 71)

Dziennik Ustaw – 59 – Poz. 264

3) znaczyć pojemnik ze źródłem, ajeżeli jest to możliwe, także obudowę źródła, symbolem promieniowania jonizująceo go, którego wzór określa załącznik nr3 do ustawy;

4) ołączyć do źródła dokument zawierający numer identyfikacyjny źródła, wskazujący, że zostało ono oznaczone wspod sób określony wpkt 1–3, oraz potwierdzający czytelność tego oznaczenia;

5) raz ze źródłem dostarczyć jednostce organizacyjnej będącej odbiorcą źródła fotografie źródła ipojemnika źródła tych w samych typów.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej, która dostarcza lub udostępnia innej jednostce organizacyjnej źródło wysokoaktywne przywożone spoza terytorium Unii Europejskiej, ma obowiązek zapewnić, że dostarczone źródło posiada nadany przez wytwórcę niepowtarzalny numer identyfikacyjny oraz że pojemnik ze źródłem iźródło są oznaczone wsposób określony wust.1 pkt1–3, ado źródła jest dołączony dokument, októrym mowa wust.1 pkt4. Art. 43b.

1. Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność ze źródłem wysokoaktywnym ma obowiązek:

1) prawić, żeby do źródła został dołączony dokument zawierający numer identyfikacyjny źródła, wskazujący, że zostało s ono oznaczone wsposób określony wart.43a ust.1 pkt1–3, oraz potwierdzający czytelność tego oznaczenia;

2) rzed przekazaniem źródła innej jednostce organizacyjnej sprawdzić, czy posiada ona zezwolenie Prezesa Agencji na p działalność ztym źródłem;

3) iezwłocznie zawiadomić Prezesa Agencji okradzieży lub utracie źródła, atakże okorzystaniu zniego przez osobę n nieuprawnioną;

4) o zakończeniu działalności ze źródłem niezwłocznie przekazać źródło: p a) jednostce organizacyjnej posiadającej zezwolenie na wykonywanie działalności ztakim źródłem albo b) państwowemu przedsiębiorstwu użyteczności publicznej, októrym mowa wart.114 ust.1, albo c) jednostce organizacyjnej, która źródło dostarczyła albo udostępniła.

2. Do dokumentu, októrym mowa wust.1 pkt1, dołącza się fotografie, októrych mowa wart.43a ust.1 pkt5, oraz, stosownie do okoliczności, fotografię typowego opakowania transportowego, urządzenia lub sprzętu, typu takiego, jak ten, wktórym znajduje się to źródło.

3. Przepisów ust.1 nie stosuje się do działalności polegającej na składowaniu iprzechowywaniu źródła wysokoaktywnego przez państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, októrym mowa wart.114 ust.1, oraz do działalności polegającej na transporcie takiego źródła. Art. 43c.

1. Prezes Agencji prowadzi rejestr źródeł wysokoaktywnych, zktórymi jest wykonywana działalność, oraz innych zamkniętych źródeł promieniotwórczych stosowanych iprzechowywanych wjednostkach organizacyjnych wykonujących na podstawie zezwolenia działalność polegającą na stosowaniu lub przechowywaniu zamkniętych źródeł promieniotwórczych lub urządzeń zawierających takie źródła.

2. Rejestr, októrym mowa wust.1, zawiera określenie:

1) ednostki organizacyjnej wykonującej działalność ze źródłem; j

2) ypu źródła; t

3) zotopu promieniotwórczego zawartego wźródle; i

4) ktywności źródła wmomencie jego wytworzenia, ajeżeli nie jest znana, wmomencie wprowadzenia źródła do obrotu a albo wejścia wposiadanie źródła przez jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność ztym źródłem;

5) przypadku źródeł wysokoaktywnych, jeżeli jest to możliwe, także numeru identyfikacyjnego źródła. w

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych wykonujących działalność ze źródłami wysokoaktywnymi oraz kierownicy jednostek organizacyjnych wykonujących na podstawie zezwolenia działalność polegającą na stosowaniu lub przechowywaniu zamkniętych źródeł promieniotwórczych lub urządzeń zawierających takie źródła przekazują Prezesowi Agencji kopie dokumentów ewidencji źródeł promieniotwórczych, wtym źródeł wysokoaktywnych.

4. Kopie dokumentów ewidencji źródeł promieniotwórczych, októrych mowa wust.3, stanowią podstawę dokonywania wpisów do rejestru, októrym mowa wust.1.

Dziennik Ustaw – 60 – Poz. 264

Art. 43d.

1. Kierownik jednostki, której pracownicy mogą wtrakcie pracy zetknąć się ze źródłami niekontrolowanymi, w szczególności kierownik jednostki zajmującej się magazynowaniem, sprzedażą lub przetwórstwem złomu metali, ma obowiązek zapewnić tym pracownikom szkolenie obejmujące:

1) nformację omożliwości natknięcia się na takie źródło; i

2) izualne wykrywanie źródeł niekontrolowanych iich pojemników; w

3) odstawowe informacje opromieniowaniu jonizującym ijego skutkach; p

4) nformację odziałaniach, jakie należy podjąć wprzypadku wykrycia albo podejrzenia wykrycia źródła niekontrolowai nego.

2. Komendant Główny Straży Granicznej, Szef Służby Celnej oraz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zapewniają szkolenie, októrym mowa wust.1, funkcjonariuszom Straży Granicznej, Służby Celnej oraz strażakom, którzy mogą zetknąć się ze źródłami niekontrolowanymi wzwiązku zpełnioną służbą. Art. 44.

1. Urządzenia zawierające źródła promieniotwórcze lub wytwarzające promieniowanie jonizujące przed wprowadzeniem ich do eksploatacji podlegają kontroli wzakresie ochrony radiologicznej. Kontrola ta nie obejmuje urządzeń, które mogą być stosowane wdziałalności niewymagającej zezwolenia.

2. Kontroli urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze dokonuje jednostka organizacyjna, która ma zezwolenie na instalowanie tych urządzeń lub obrót nimi, akontroli urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące dokonuje jednostka organizacyjna, która ma zezwolenie na ich uruchamianie. Art. 45. Rada Ministrów, kierując się koniecznością zapobiegania niekontrolowanemu narażeniu pracowników iosób zogółu ludności związanemu zwykonywaniem pracy ze źródłami promieniowania jonizującego, określi, wdrodze rozporządzenia, szczegółowe warunki bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego, uwzględniając:

1) ymagania techniczne iwymagania ochrony radiologicznej dotyczące pracowni stosujących źródła promieniotwórcze w lub urządzenia zawierające takie źródła oraz wymagania dotyczące urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące ipracowni stosujących takie urządzenia, zwyjątkiem aparatów rentgenowskich do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej iradioterapii schorzeń nienowotworowych oraz pracowni stosujących takie aparaty, wtym wszczególności wzory tablic informacyjnych służących do oznakowania wejść do pracowni, wzór tablicy informacyjnej służącej do oznakowania miejsca przechowywania źródeł promieniotwórczych oraz podział pracowni izotopowych zotwartymi źródłami promieniotwórczymi na klasy ikryteria tego podziału;

2) ymagania dotyczące pracy ze źródłami promieniotwórczymi, urządzeniami zawierającymi takie źródła oraz urządzew niami wytwarzającymi promieniowanie jonizujące stosowanymi poza pracowniami, októrych mowa wpkt 1;

3) posób prowadzenia kontroli iewidencji, októrych mowa wart.43 ust.1, częstotliwość przeprowadzania tej kontroli s isposób dokumentowania jej wyników, wtym ustali wzory kart ewidencyjnych służących do prowadzenia ewidencji źródeł promieniotwórczych, okres przechowywania tych kart iinnych dokumentów ewidencji, dokumenty ewidencji, których kopie stanowią podstawę wpisu do rejestru, októrym mowa wart.43c ust.1, częstotliwość ich przekazywania, atakże okres przechowywania tych kopii przez Prezesa Agencji. Art. 46. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, wdrodze rozporządzenia, szczegółowe warunki bezpiecznej pracy zurządzeniami radiologicznymi, uwzględniając:

1) odatkowe wymagania techniczne dotyczące takich urządzeń ipracowni je stosujących nieokreślone wprzepisach wyd danych na podstawie art.45;

2) posób prowadzenia nadzoru wzakresie ochrony radiologicznej pacjenta. s Rozdział 7 Odpady promieniotwórcze iwypalone paliwo jądrowe Art. 47.

1. Odpady promieniotwórcze są kwalifikowane ze względu na poziom aktywności lub moc dawki na powierzchni do kategorii odpadów: niskoaktywnych, średnioaktywnych iwysokoaktywnych. Kategorie mogą być podzielone na podkategorie ze względu na okres połowicznego rozpadu zawartych wodpadach izotopów promieniotwórczych lub moc cieplną.

Dziennik Ustaw – 61 – Poz. 264

2. Wycofane z użytkowania (zużyte) zamknięte źródła promieniotwórcze tworzą dodatkową kategorię odpadów promieniotwórczych.

3. Zużyte zamknięte źródła promieniotwórcze kwalifikowane są ze względu na poziom aktywności do podkategorii zużytych zamkniętych źródeł: niskoaktywnych, średnioaktywnych iwysokoaktywnych, które ze względu na okres połowicznego rozpadu zawartych wnich izotopów dzieli się na krótkożyciowe idługożyciowe. Art. 48.

1. Kwalifikacji odpadów promieniotwórczych dokonuje kierownik jednostki organizacyjnej, na terenie której znajdują się odpady, a w momencie przyjmowania odpadów kierownik jednostki organizacyjnej przyjmującej odpady promieniotwórcze.

2. Kwalifikacji odpadów promieniotwórczych może dokonać Prezes Agencji wprzypadku:

1) ozbieżności między kwalifikacją dokonaną przez kierownika jednostki organizacyjnej, na terenie której znajdują się r odpady, akwalifikacją dokonaną przez kierownika jednostki organizacyjnej przyjmującej odpady;

2) stwierdzenia nieprawidłowości wkwalifikacji, októrej mowa wust.1. Art. 49.

1. Kierownik jednostki organizacyjnej, na terenie której znajdują się odpady promieniotwórcze lub wypalone paliwo jądrowe, obowiązany jest prowadzić ich ewidencję. Ewidencjonowanie obejmuje każdy zrodzajów działań wpostępowaniu zodpadami promieniotwórczymi lub wypalonym paliwem jądrowym.

2. Odpady promieniotwórcze zawierające materiał jądrowy oraz wypalone paliwo jądrowe podlegają ochronie fizycz-

nej.

Art. 50. Odpady promieniotwórcze i wypalone paliwo jądrowe przechowuje się w warunkach umożliwiających ich segregację oraz wsposób zapewniający ochronę ludzi iśrodowiska. Art. 51. Rada Ministrów określi, wdrodze rozporządzenia:

1) posób kwalifikowania odpadów promieniotwórczych do kategorii i podkategorii, uwzględniając kryteria, o których s mowa wart.47 ust.1 i3;

2) posób prowadzenia ewidencji ikontroli odpadów promieniotwórczych oraz wzór karty ewidencyjnej, uwzględniając s sposób prowadzenia wspólnej ewidencji dla różnych działań w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi oraz rodzaje czynności kontrolnych;

3) arunki przechowywania odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego i wymogi, jakim muszą w odpowiadać obiekty, pomieszczenia i opakowania przeznaczone do przechowywania poszczególnych kategorii odpadów promieniotwórczych, z uwzględnieniem stanu skupienia i innych właściwości fizykochemicznych odpadów, atakże wymogi, jakim muszą odpowiadać przechowalniki wypalonego paliwa jądrowego. Art. 52.

1. Odpady promieniotwórcze ciekłe lub gazowe, powstałe wwyniku działalności określonej wart.4 ust.1, mogą być odprowadzane do środowiska, oile ich stężenie promieniotwórcze wśrodowisku może być pominięte zpunktu widzenia ochrony radiologicznej. Sposób odprowadzania odpadów iich dopuszczalną aktywność określa się wzezwoleniu.

2. Odpady promieniotwórcze, które zostały przetworzone lub nie wymagają przetwarzania, oraz wypalone paliwo jądrowe, które nie będzie przerabiane – są składowane wskładowiskach.

3. Wypalone paliwo jądrowe przeznaczone do składowania traktuje się jak odpady wysokoaktywne.

4. Odpady promieniotwórcze można składować wyłącznie w stanie stałym, w opakowaniach zapewniających bezpieczeństwo ludzi iśrodowiska pod względem ochrony radiologicznej, przy zapewnieniu odprowadzania ciepła iniedopuszczeniu do powstania masy krytycznej oraz prowadzeniu stałej kontroli tych czynników wokresie składowania, atakże po zamknięciu składowiska.

Dziennik Ustaw – 62 – Poz. 264

Art. 53.

1. Składowiska odpadów promieniotwórczych dzieli się na powierzchniowe igłębokie. 1a.73) Do budowy i eksploatacji składowisk głębokich odpadów promieniotwórczych stosuje się przepisy działu IIIa ustawy zdnia 4 lutego 1994r. – Prawo geologiczne igórnicze74) (Dz.U. z2005r. Nr228, poz.1947, zpóźn. zm.75)) dotyczące podziemnych składowisk odpadów niebezpiecznych.

2. Składowisko odpadów promieniotwórczych może być uznane, wdrodze decyzji Prezesa Agencji, za Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych. Art. 54. Organ właściwy na podstawie ustawy, októrej mowa wart.36, do wydania decyzji wsprawie ustalenia warunków zabudowy izagospodarowania terenu przeznaczonego pod budowę składowiska wydaje tę decyzję po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezesa Agencji wzakresie bezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej oraz ochrony fizycznej. Art. 55. Rada Ministrów określi, wdrodze rozporządzenia:

1) ategorie ipodkategorie odpadów promieniotwórczych, które mogą być składowane wposzczególnych rodzajach skłak dowisk, zuwzględnieniem stanu skupienia oraz właściwości fizykochemicznych odpadów przeznaczonych do składowania;

2) zczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać poszczególne rodzaje składowisk, dotyczące lokalizacji, budowy, s eksploatacji izamknięcia, uwzględniając zjawiska przyrodnicze iuwarunkowania geologiczne oraz systemy kontroli;

3) arunki, jakie powinno spełniać składowisko, aby mogło być uznane za Krajowe Składowisko Odpadów Promieniow twórczych, zuwzględnieniem rodzajów składowisk, kategorii iczasu przyjmowania odpadów do składowiska;

4) zczegółowe wymagania w zakresie przygotowania odpadów promieniotwórczych do składowania, uwzględniając s rodzaje opakowań, wjakich umieszczane są one do składowania. Art. 55a.76)

1. Przed wyborem lokalizacji składowiska odpadów promieniotwórczych inwestor przeprowadza badania ipomiary terenu przeznaczonego pod lokalizację składowiska odpadów promieniotwórczych, ana ich podstawie – ocenę tego terenu. Ocena ta dotyczy spełniania wymagań lokalizacyjnych, októrych mowa wprzepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.55 pkt2.

2. Na podstawie oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację składowiska odpadów promieniotwórczych inwestor opracowuje raport lokalizacyjny iprzedstawia goPrezesowi Agencji. Raport lokalizacyjny podlega ocenie Prezesa Agencji wtoku postępowania owydanie zezwolenia na budowę składowiska odpadów promieniotwórczych.

3. Przed wystąpieniem zwnioskiem owydanie zezwolenia na budowę inwestor składowiska odpadów promieniotwórczych może wystąpić do Prezesa Agencji zwnioskiem owydanie wyprzedzającej opinii dotyczącej planowanej lokalizacji składowiska odpadów promieniotwórczych.

4. Wniosek, októrym mowa wust.3, zawiera:

1) oznaczenie inwestora, jego siedzibę iadres;

2) numer wrejestrze przedsiębiorców wKrajowym Rejestrze Sądowym;

3) określenie rodzaju składowiska odpadów promieniotwórczych, którego dotyczy wniosek;

4) określenie granic terenu, na którym ma być zlokalizowane składowisko odpadów promieniotwórczych.

5. Do wniosku inwestor dołącza raport lokalizacyjny.

6. Prezes Agencji wydaje opinię, októrej mowa wust.3, wterminie 3 miesięcy oddnia złożenia wniosku przez inwestora składowiska odpadów promieniotwórczych.

Dodany przez art. 1 pkt 25 ustawy, októrej mowa wodnośniku

3. U stawa zdnia 4 lutego 1994r. – Prawo geologiczne igórnicze utraciła moc zdniem 1 stycznia 2012r. zgodnie zart. 226 ustawy zdnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne igórnicze (Dz.U. Nr163, poz.981), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

75) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2006r. Nr133, poz.934, Nr170, poz.1217, Nr190, poz.1399 iNr249, poz.1834, z2007r. Nr21, poz.125 iNr82, poz.556, z2008r. Nr138, poz.865, Nr154, poz.958, Nr199, poz.1227 iNr227, poz.1505, z2009r. Nr18, poz.97, z2010r. Nr47, poz.278 iNr76, poz.489 oraz z2011r. Nr106, poz.622 iNr132, poz.766.

76) Dodany przez art. 1 pkt 26 ustawy, októrej mowa wodnośniku 3.

73) 74)

Dziennik Ustaw – 63 – Poz. 264

Art. 56.

1. Działalność wzakresie postępowania zodpadami promieniotwórczymi iwypalonym paliwem jądrowym wykonywana jest przez przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, októrym mowa wrozdziale 14.

2. Działalność, októrej mowa wust.1, zwyłączeniem działalności polegającej na składowaniu odpadów promieniotwórczych iwypalonego paliwa jądrowego oraz ich transporcie do składowiska, może być wykonywana przez inną jednostkę organizacyjną, jeżeli spełnia ona wymagania dotyczące bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej i uzyska zezwolenie. Wszczególności jednostka organizacyjna, wktórej powstały odpady promieniotwórcze lub wypalone paliwo jądrowe, może je przetwarzać iprzechowywać przez czas określony wzezwoleniu. Art. 57.

1. Gminie, na terenie której znajduje się Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych, przysługuje coroczna opłata zbudżetu państwa:

1) d dnia przyjęcia pierwszego odpadu do składowiska do dnia podjęcia decyzji ozamknięciu składowiska – wwysoo kości 400% dochodów ztytułu podatku od nieruchomości znajdujących się na terenie gminy, uzyskanych wroku poprzednim, jednak nie większa niż 8550 tys. zł;

2) o podjęciu decyzji ozamknięciu składowiska – wwysokości 50% dochodów ztytułu podatku od nieruchomości znajp dujących się na terenie gminy, uzyskanych wroku zamknięcia składowiska, przez okres odpowiadający okresowi eksploatacji składowiska.

2. Opłata, októrej mowa wust.1, jest przekazywana gminie zbudżetu państwa wrównych ratach kwartalnych, wterminie do 14 dni od upływu ostatniego miesiąca kwartału.

3. Rata kwartalna nie przysługuje gminie, jeżeli wnastępstwie decyzji organów gminy albo powiatu, na którego obszarze położona jest gmina, nie było możliwe wdowolnym okresie wdanym kwartale przyjmowanie odpadów promieniotwórczych do składowiska. Rozdział 8 Transport materiałów jądrowych, źródeł promieniowania jonizującego, odpadów promieniotwórczych iwypalonego paliwa jądrowego Art. 58. Materiały jądrowe przygotowuje się do transportu itransportuje wsposób uniemożliwiający wystąpienie samopodtrzymującej się reakcji łańcuchowej rozszczepienia jądrowego izzachowaniem zasad ochrony fizycznej. Art. 59. Przygotowując do transportu itransportując materiały jądrowe, źródła promieniowania jonizującego, zwyłączeniem urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące, odpady promieniotwórcze iwypalone paliwo jądrowe należy uwzględnić zagrożenia, jakie mogą stwarzać ich właściwości fizykochemiczne, atakże spełnić wymagania iwarunki obowiązujące wtransporcie towarów niebezpiecznych, określone wodrębnych przepisach.

Art.60. Narażenie osób uczestniczących wtransporcie, wtym również dokonujących załadunku iwyładunkuprzewożonych materiałów jądrowych, odpadów promieniotwórczych, wypalonego paliwa jądrowego i źródeł promieniowania jonizującego, zwyłączeniem urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące, podlega kontroli, aotrzymane przez te osoby dawki promieniowania nie mogą przekraczać dawek granicznych określonych dla pracowników wprzepisach wydanych na podstawie art.25 pkt1. Art. 61. Wymagania iwarunki dotyczące transportu na terenie jednostek organizacyjnych, które wytwarzają, przetwarzają, stosują, przechowują i składują materiały jądrowe, źródła promieniowania jonizującego, z wyłączeniem urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące, odpady promieniotwórcze iwypalone paliwo jądrowe określa Prezes Agencji wzezwoleniu. Art. 61a.

1. Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność polegającą na transporcie materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych, odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego, wymagającą zezwolenia, składa sprawozdanie zdokonanych wroku kalendarzowym transportów materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych, odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego Prezesowi Agencji. Wymagania dotyczące sprawozdań Prezes Agencji określa wzezwoleniu.

2. Przepis ust.1 nie ma zastosowania do transportu na terenie jednostek organizacyjnych, októrym mowa wart.61. Art. 62. 1.Przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej iwywóz ztego terytorium materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych i urządzeń zawierających takie źródła, atakże przywóz oraz wywóz odpadów promieniotwórczych iwypalonego paliwa jądrowego, odbywa się na podstawie zezwolenia albo zgłoszenia na wykonywanie działalności określonej wart.4 ust.1 iwzakresie tego zezwolenia albo zgłoszenia, zzastrzeżeniem ust.2.

Dziennik Ustaw 1a. (uchylony).77) 2.78) Przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz zterytorium Rzeczypospolitej Polskiej itranzyt przez to terytorium odpadów promieniotwórczych, októrych mowa wart.62b pkt2, oraz wypalonego paliwa jądrowego wymaga dodatkowo zezwolenia albo zgody, októrych mowa wrozdziale 8a.

3. (uchylony).79)

4. Rada Ministrów określi, wdrodze rozporządzenia:

1) arunki przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywozu zterytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tranw zytu przez to terytorium materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych iurządzeń zawierających takie źródła, termin isposób zawiadomienia Prezesa Agencji odokonanym przywozie iwywozie, atakże treść tego zawiadomienia oraz wzór deklaracji przewozu zamkniętego źródła promieniotwórczego przywożonego zpaństwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej albo wywożonego do takiego państwa, mając na względzie konieczność zapewnienia ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników iosób zogółu ludności;

2) uchylony);80) (

3) uchylony).80) ( Art. 62a. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może określić, wdrodze rozporządzenia, wykaz przejść granicznych, przez które mogą być wwożone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wywożone z tego terytorium materiały jądrowe, źródła promieniotwórcze, urządzenia zawierające takie źródła, odpady promieniotwórcze iwypalone paliwo jądrowe, kierując się koniecznością zapewnienia kontroli zgodności zgłoszonej przesyłki zfaktyczną jej zawartością oraz mając na względzie konieczność zapewnienia ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników iosób zogółu ludności. Rozdział 8a81) Przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz zterytorium Rzeczypospolitej Polskiej itranzyt przez to terytorium odpadów promieniotwórczych iwypalonego paliwa jądrowego Art. 62b. Wrozumieniu niniejszego rozdziału użyte określenia oznaczają:

1) dbiorca – jednostka organizacyjna, do której jest dokonywane przemieszczenie odpadów promieniotwórczych o lub wypalonego paliwa jądrowego;

2) dpady promieniotwórcze – materiały stałe, ciekłe lub gazowe zawierające substancje promieniotwórcze lub skażone o tymi substancjami, których wykorzystanie jest niecelowe lub niemożliwe iwktórych aktywność całkowita oraz stężenie promieniotwórcze izotopów promieniotwórczych przekraczają wartości poziomów progowych aktywności całkowitej P1 oraz stężenia promieniotwórczego izotopów promieniotwórczych określone wzałączniku nr2 do ustawy, wtym wycofane zużytkowania (zużyte) zamknięte źródła promieniotwórcze, zwyjątkiem: a) ycofanych z użytkowania (zużytych) zamkniętych źródeł promieniotwórczych przemieszczanych do dostawcy, w wytwórcy albo obiektu przeznaczonego do przechowywania lub składowania zamkniętych źródeł promieniotwórczych, b) dpadów zawierających wyłącznie naturalne substancje promieniotwórcze, których obecność nie została spowodoo wana działalnością człowieka;

3) aństwo członkowskie – państwo członkowskie Unii Europejskiej; p

4) aństwo pochodzenia – państwo, zktórego planuje się przeprowadzić lub przeprowadza się przemieszczenie odpadów p promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego;

5) aństwo przeznaczenia – państwo, do którego planuje się przeprowadzić lub przeprowadza się przemieszczenie odp padów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego; – 64 – Poz. 264

Przez art. 1 pkt 13 lit. austawy, októrej mowa wodnośniku

11. Wbrzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 lit. b ustawy, októrej mowa wodnośniku 11.

79) Przez art. 1 pkt 13 lit. c ustawy, októrej mowa wodnośniku 11.

80) Przez art. 1 pkt 13 lit. d ustawy, októrej mowa wodnośniku 11.

81) Dodany przez art. 1 pkt 14 ustawy, októrej mowa wodnośniku 11.

77) 78)

Dziennik Ustaw – 65 – Poz. 264

6) aństwo tranzytu – państwo, przez którego terytorium planuje się przeprowadzić lub przeprowadza się przemieszczenie p odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego, niebędące państwem pochodzenia ani państwem przeznaczenia;

7) aństwo trzecie – państwo, które nie jest państwem członkowskim; p

8) ierwsze państwo członkowskie – państwo członkowskie, którego urząd celny, wprzypadku tranzytu odpadów promieniop twórczych lub wypalonego paliwa jądrowego przez obszar celny Wspólnoty, jest właściwy do podjęcia rozstrzygnięcia wprzedmiocie wprowadzenia odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego na obszar celny Wspólnoty albo odmowy ich wprowadzenia;

9) osiadacz – jednostka organizacyjna, która przed przeprowadzeniem przemieszczenia odpadów promieniotwórczych p lub wypalonego paliwa jądrowego jest na mocy prawa za nie odpowiedzialna izamierza przeprowadzić ich przemieszczenie do odbiorcy;

10) rzemieszczenie – ogół czynności podejmowanych przy przewozie odpadów promieniotwórczych lub wypalonego p paliwa jądrowego zpaństwa pochodzenia do państwa przeznaczenia;

11) ranzyt – przewóz odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego zpaństwa pochodzenia do państwa t przeznaczenia przez terytorium państwa niebędącego państwem pochodzenia ani państwem przeznaczenia;

12) łaściwy organ – organ, który na mocy przepisów państwa pochodzenia, państwa tranzytu lub państwa przeznaczenia w jest uprawniony do stosowania systemu nadzoru ikontroli nad przemieszczaniem odpadów promieniotwórczych iwypalonego paliwa jądrowego; wRzeczypospolitej Polskiej – Prezes Agencji;

13) ezwolenie – zezwolenie, októrym mowa wart.62c ust.1; z

14) goda – zgoda, októrej mowa wart.62d ust.1. z Art. 62c.

1. Zezwolenia wydanego przez Prezesa Agencji wymaga:

1) ywóz zterytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpadów promieniotwórczych iwypalonego paliwa jądrowego; w

2) rzywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpadów promieniotwórczych iwypalonego paliwa jądrowego zpańp stwa trzeciego;

3) ranzyt przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego, t przemieszczanych pomiędzy państwami trzecimi, wprzypadku, gdy Rzeczpospolita Polska jest pierwszym państwem członkowskim.

2. Warunkiem wydania zezwolenia jest:

1) ydanie przez właściwy organ państwa członkowskiego będącego państwem tranzytu zgody na tranzyt odpadów w promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego oraz

2) przypadku przemieszczenia, októrym mowa wust.1 pkt1: w a) ydanie przez właściwy organ państwa przeznaczenia zgody na przywóz na jego terytorium odpadów promieniow twórczych lub wypalonego paliwa jądrowego, b) łożenie przez posiadacza zobowiązania do przyjęcia odpadów promieniotwórczych iwypalonego paliwa jądrowego z wsytuacji, gdy przemieszczenie nie będzie mogło być ukończone oraz do pokrycia kosztów związanych znieukończeniem przemieszczenia;

3) przypadku przemieszczenia, októrym mowa wust.1 pkt2, wsytuacji, gdy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przywożone są odpady promieniotwórcze wcelu innym niż składowanie lub wypalone paliwo jądrowe – zawarcie przez odbiorcę umowy z posiadaczem, uznanej przez właściwy organ państwa posiadacza, zobowiązującej posiadacza do odebrania: a) dpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego wsytuacji, gdy przemieszczenie nie będzie mogło o być ukończone oraz b) dpadów promieniotwórczych powstałych wwyniku przetworzenia odpadów promieniotwórczych objętych wnioso kiem owydanie zezwolenia na przemieszczenie, odpadów promieniotwórczych powstałych wwyniku przerobu wypalonego paliwa jądrowego, innych produktów powstałych wwyniku przetworzenia odpadów promieniotwórczych lub przerobu wypalonego paliwa jądrowego;

Dziennik Ustaw – 66 – Poz. 264

4) przypadku przemieszczenia, októrym mowa wust.1 pkt2, wsytuacji, gdy odpady promieniotwórcze są przywożone w na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wcelu składowania: a) awarcie przez odbiorcę umowy zposiadaczem, uznanej przez właściwy organ państwa posiadacza, zobowiązującej: z – osiadacza do odebrania odpadów promieniotwórczych w sytuacji, gdy przemieszczenie nie będzie mogło być p ukończone, – dbiorcę do składowania odpadów promieniotwórczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o b) osiadanie przez odbiorcę technicznych iorganizacyjnych możliwości składowania odpadów promieniotwórczych p pochodzących zzagranicy bez uszczerbku dla możliwości składowania odpadów promieniotwórczych pochodzących zkraju;

5) przypadku przemieszczenia, októrym mowa wust.1 pkt3 – zawarcie przez odbiorcę umowy zposiadaczem, uznanej w przez właściwy organ państwa posiadacza, zobowiązującej posiadacza do odebrania odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego wsytuacji, gdy przemieszczenie nie będzie mogło być ukończone.

3. Prezes Agencji wydaje zezwolenie na wniosek:

1) osiadacza – wprzypadku wniosku owydanie zezwolenia na przemieszczenie, októrym mowa wust.1 pkt1; p

2) dbiorcy – wprzypadku wniosku owydanie zezwolenia na przemieszczenie, októrym mowa wust.1 pkt2; o

3) ednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację przemieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – j wprzypadku wniosku owydanie zezwolenia na przemieszczenie, októrym mowa wust.1 pkt3.

4. Wniosek oraz dokumenty znim związane składane są wjęzyku polskim, ztym, że na żądanie właściwych organów kraju przeznaczenia lub kraju tranzytu posiadacz ma obowiązek dostarczyć Prezesowi Agencji poświadczone przez tłumacza przysięgłego ich tłumaczenie na język akceptowany przez te właściwe organy.

5. Zezwolenie wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata.

6. Zezwolenie może zostać wydane na pojedyncze przemieszczenie albo na wielokrotne przemieszczenia.

7. Zezwolenie może zostać wydane na wielokrotne przemieszczenia przy łącznym spełnieniu następujących warunków:

1) dpady promieniotwórcze lub wypalone paliwo jądrowe, których dotyczy wniosek mają zasadniczo takie same właścio wości fizyczne, chemiczne ipromieniotwórcze;

2) rzemieszczenia zostaną przeprowadzone pomiędzy tym samym posiadaczem iodbiorcą oraz będą podlegać tym sap mym właściwym organom;

3) sytuacji, gdy przemieszczenia wymagają tranzytu przez państwo trzecie – przemieszczenia zostaną przeprowadzone w przez to samo przejście graniczne, chyba, że odpowiednie właściwe organy uzgodniły między sobą inaczej. Art. 62d.

1. Zgody wydanej przez Prezesa Agencji wymaga:

1) rzywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpadów promieniotwórczych iwypalonego paliwa jądrowego zpańp stwa członkowskiego;

2) ranzyt przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego t wprzypadku innym niż określony wart.62c ust.1 pkt3.

2. Warunkiem wydania zgody na przemieszczenie, októrym mowa wust.1 pkt1, jest:

1) przypadku, gdy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są przywożone odpady promieniotwórcze wcelu innym niż w składowanie lub wypalone paliwo jądrowe – zawarcie przez odbiorcę zposiadaczem umowy, októrej mowa wart.62c ust.2 pkt3;

2) przypadku, gdy odpady promieniotwórcze są przywożone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wcelu składowaw nia – spełnienie wymagań określonych wart.62c ust.2 pkt4.

Dziennik Ustaw

3. Prezes Agencji wydaje zgodę na wniosek:

1) osiadacza, złożony za pośrednictwem właściwego organu państwa pochodzenia, wprzypadku: p a) rzemieszczenia, októrym mowa wust.1 pkt1, p b) ranzytu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowet go przemieszczanych zinnego państwa członkowskiego do państwa trzeciego albo przemieszczanych pomiędzy państwami członkowskimi;

2) dbiorcy, złożony za pośrednictwem właściwego organu państwa przeznaczenia – wprzypadku tranzytu przez terytoo rium Rzeczypospolitej Polskiej odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego przemieszczanych zpaństwa trzeciego do państwa członkowskiego;

3) ednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację przemieszczenia wpierwszym państwie członkowskim, złożoj ny za pośrednictwem właściwego organu tego państwa – wprzypadku tranzytu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego przemieszczanych pomiędzy państwami trzecimi, jeżeli Rzeczpospolita Polska nie jest pierwszym państwem członkowskim.

4. Prezes Agencji może uzależnić wydanie zgody od spełnienia dodatkowych warunków, które nie mogą być bardziej rygorystyczne niż określone dla podobnego przemieszczenia dokonywanego pomiędzy posiadaczem iodbiorcą znajdującymi się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Wsytuacji, gdy Prezes Agencji odmawia wydania zgody albo uzależnia jej wydanie od spełnienia dodatkowych warunków przedstawia on właściwemu organowi, który przedstawił wniosek oudzielenie zgody, uzasadnienie oparte:

1) przypadku przemieszczenia, októrym mowa wust.1 pkt1 – na przepisach regulujących postępowanie zodpadami w promieniotwórczymi lub wypalonym paliwem jądrowym lub na przepisach mających zastosowanie do przemieszczania materiałów promieniotwórczych;

2) przypadku przemieszczenia, októrym mowa wust.1 pkt2 – na przepisach mających zastosowanie do przemieszczaw nia materiałów promieniotwórczych. Art. 62e.

1. Zakazany jest wywóz zterytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpadów promieniotwórczych iwypalonego paliwa jądrowego do:

1) iejsca przeznaczenia położonego na południe od 60 stopnia szerokości geograficznej południowej; m

2) aństwa trzeciego, które jest stroną Umowy opartnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów iPacyfip ku, zjednej strony, aWspólnotą Europejską ijej państwami członkowskimi, zdrugiej strony (Umowa AKPE – WE zKotonu);

3) aństwa trzeciego, które nie posiada możliwości administracyjnych, technicznych lub struktury regulacyjnej dla bezp piecznego postępowania zodpadami promieniotwórczymi iwypalonym paliwem jądrowym. 2.82) Zakazany jest przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wypalonego paliwa jądrowego oraz odpadów promieniotwórczych wcelu składowania, zzastrzeżeniem art.62g. Art. 62f.

1. Do czynności związanych zpostępowaniem owydanie zezwolenia lub zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz zterytorium Rzeczypospolitej Polskiej itranzyt przez to terytorium odpadów promieniotwórczych iwypalonego paliwa jądrowego, wszczególności do składania wniosku, udzielania zezwolenia oraz zgody stosuje się dokument standardowy, którego wzór określiła Komisja Europejska na podstawie art.17 ust.2 dyrektywy Rady 2006/117/EURATOM zdnia 20 listopada 2006r. wsprawie nadzoru ikontroli nad przemieszczaniem odpadów promieniotwórczych iwypalonego paliwa jądrowego (Dz.Urz. UE L 337 z05.12.2006, str. 21).

2. Dokument standardowy, októrym mowa wust.1, oraz dokumenty dodatkowe wymagane przy składaniu wniosku owydanie zezwolenia albo zgody towarzyszą każdemu przemieszczeniu, także wsytuacji, gdy zezwolenie zostało wydane na wielokrotne przemieszczenia. Art. 62g.

1. Prezes Agencji wydaje odpowiednio zezwolenie albo zgodę na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz zterytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub tranzyt przez to terytorium odpadów promieniotwórczych po

82)

– 67 –

Poz. 264

Wbrzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 27 ustawy, októrej mowa wodnośniku 3.

Dziennik Ustaw – 68 – Poz. 264

ich przetworzeniu, odpadów promieniotwórczych powstałych wwyniku przerobu wypalonego paliwa jądrowego, innych produktów powstałych wwyniku przetworzenia odpadów promieniotwórczych lub przerobu wypalonego paliwa jądrowego, jeżeli poprzednio wydał zezwolenie albo zgodę na przywóz, wywóz lub tranzyt tych odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego wcelu ich przetworzenia lub przerobu.

2. Prezes Agencji wydaje odpowiednio zezwolenie albo zgodę na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego, jeżeli poprzednio wydał zezwolenie na ich wywóz, aprzemieszczenie nie może zostać ukończone iodbywa się na podstawie tego samego dokumentu standardowego. Art. 62h.

1. Prezes Agencji może podjąć decyzję oprzerwaniu przemieszczenia wprzypadku naruszenia warunków jego przeprowadzenia określonych wprzepisach prawa, zezwoleniu lub zgodzie.

2. Opodjętej decyzji Prezes Agencji niezwłocznie powiadamia:

1) przypadku przemieszczenia pomiędzy państwami członkowskimi – właściwe organy innych państw zaangażowanych w wprzemieszczenie;

2) przypadku przemieszczenia, wktóre zaangażowane jest państwo trzecie – właściwy organ państwa pochodzenia. w

3. Wsytuacji, októrej mowa wust.1, wprzypadku:

1) ywozu odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego zterytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pow siadacz ma obowiązek odebrać odpady promieniotwórcze i wypalone paliwo jądrowe oraz pokryć koszty powstałe wzwiązku znieukończeniem przemieszczenia;

2) rzywozu odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej p zpaństwa trzeciego, odbiorca ma obowiązek pokryć koszty powstałe wzwiązku znieukończeniem przemieszczenia;

3) ranzytu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego t przemieszczanych pomiędzy państwami trzecimi, jednostka organizacyjna odpowiedzialna za organizację przemieszczania wpierwszym państwie członkowskim ma obowiązek pokryć koszty powstałe wzwiązku znieukończeniem przemieszczenia. Art. 62i.83) Prezes Agencji niezwłocznie informuje Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komendanta Głównego Straży Granicznej iSzefa Służby Celnej o:

1) wydaniu zezwolenia, októrym mowa wart.62c ust.1;

2) wydaniu zgody, októrej mowa wart.62d ust.1;

3) podjęciu decyzji, októrej mowa wart.62h ust.1. Art. 62j. Rada Ministrów określi, wdrodze rozporządzenia, tryb postępowania wsprawie udzielania zezwolenia oraz zgody, dokumenty jakie należy dołączyć do wniosku owydanie zezwolenia oraz do wniosku owydanie zgody, czynności, jakich dopełniają podmioty zaangażowane wprzemieszczenie iPrezes Agencji po przeprowadzeniu przemieszczenia, kierując się koniecznością zapewnienia skutecznej kontroli nad przemieszczaniem odpadów promieniotwórczych iwypalonego paliwa jądrowego. Rozdział 9 Nadzór ikontrola wzakresie przestrzegania warunków bezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej Art. 63.

1. Wykonywanie działalności powodującej lub mogącej powodować narażenie ludzi iśrodowiska na promieniowanie jonizujące podlega nadzorowi ikontroli wzakresie bezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej.

2. Nadzór ikontrola, októrych mowa wust.1, wykonywane są:

1) rzez organy dozoru jądrowego – jeżeli organem właściwym do wydania zezwolenia albo przyjęcia zgłoszenia jest p Prezes Agencji;

2) rzez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, komendanta wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej p lub państwowego inspektora sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych iAdministracji – wzakresie działalności, na której wykonywanie organy te wydają zezwolenia.

83)

Wbrzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 ustawy, októrej mowa wodnośniku 3.

Dziennik Ustaw – 69 – Poz. 264

3. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, wdrodze rozporządzenia, sposób sprawowania nadzoru iprzeprowadzania kontroli wzakresie przestrzegania warunków ochrony radiologicznej wjednostkach organizacyjnych stosujących aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej iradioterapii schorzeń nienowotworowych.

4. Prezes Rady Ministrów określi, wdrodze rozporządzenia, sposób sprawowania nadzoru iprzeprowadzania kontroli wAgencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu iCentralnym Biurze Antykorupcyjnym przez organy dozoru jądrowego, zuwzględnieniem trybu przygotowania kontroli, dokumentowania czynności kontrolnych, sporządzania protokołu kontroli, wystąpienia pokontrolnego iinformacji owynikach kontroli. Art. 64.

1. Organami dozoru jądrowego, októrych mowa wart.63 ust.2 pkt1, są:

1) Prezes Agencji jako naczelny organ dozoru jądrowego;

2) Główny Inspektor Dozoru Jądrowego jako organ wyższego stopnia wstosunku do inspektorów dozoru jądrowego; 3)84) inspektorzy dozoru jądrowego: a) stopnia – uprawnieni do wykonywania kontroli wjednostkach organizacyjnych wykonujących działalność związaną I znarażeniem, zwyjątkiem jednostek organizacyjnych wykonujących działalność, októrej mowa wart.4 ust.1 pkt2 lub 3, b) I stopnia – uprawnieni do wykonywania kontroli wjednostkach organizacyjnych wykonujących działalność związaI ną znarażeniem.

2. Głównego Inspektora Dozoru Jądrowego powołuje, spośród inspektorów dozoru jądrowego, iodwołuje Prezes Agencji.

3. Inspektorów dozoru jądrowego powołuje iodwołuje Prezes Agencji na wniosek Głównego Inspektora Dozoru Jądrowego.

4. Do zadań organów dozoru jądrowego należy wszczególności:

1) wydawanie zezwoleń iinnych decyzji wsprawach związanych zbezpieczeństwem jądrowym iochroną radiologiczną, na zasadach iwtrybie określonych wustawie;

2) przeprowadzanie kontroli wobiektach jądrowych oraz wjednostkach organizacyjnych posiadających materiały jądrowe, źródła promieniowania jonizującego, odpady promieniotwórcze iwypalone paliwo jądrowe; 3)85) wydawanie nakazów izakazów, októrych mowa wart.68 ust.1;

4) (uchylony).86)

5. (uchylony).87)

6. (uchylony).87) Art. 65.

1. Inspektorem dozoru jądrowego może być osoba, która:

1) osiada wykształcenie wyższe wzakresie fizyki, chemii, kierunków technicznych lub innych wspecjalnościach przyp datnych wdozorze jądrowym;

2) nie była karana za przestępstwa umyślne; 3)88)odbyła praktykę izdała egzamin kwalifikacyjny na stanowisko inspektora dozoru jądrowego Ilub II stopnia wzakresie bezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej przed komisją powołaną przez Prezesa Agencji; 4)88) posiada orzeczenie lekarskie obraku przeciwwskazań do pracy wwarunkach narażenia, wydane wtrybie określonym wprzepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.229 §8 ustawy zdnia 26czerwca 1974r. – Kodeks pracy; 5)89) jest pracownikiem Państwowej Agencji Atomistyki.

Wbrzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 lit. austawy, októrej mowa wodnośniku 3; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2012r. Wbrzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 lit. b tiret pierwsze ustawy, októrej mowa wodnośniku 3.

86) Przez art. 1 pkt 29 lit. b tiret drugie ustawy, októrej mowa wodnośniku 3.

87) Przez art. 1 pkt 29 lit. c ustawy, októrej mowa wodnośniku 3.

88) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 lit. atiret pierwsze ustawy, októrej mowa wodnośniku 3; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

89) D odany przez art. 1 pkt 30 lit. atiret drugie ustawy, októrej mowa wodnośniku 3; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

84) 85)

Dziennik Ustaw – 70 – Poz. 264

2.90) Koszty praktyki, egzaminu oraz wymaganych badań lekarskich pokrywane są z budżetu Państwowej Agencji Atomistyki. 3.91) Główny Inspektor Dozoru Jądrowego kieruje kandydata na inspektora dozoru jądrowego na praktykę, októrej mowa wust.1 pkt3, apojejzakończeniu stwierdza odbycie przez kandydata tej praktyki. 4.91) Główny Inspektor Dozoru Jądrowego może zwolnić zobowiązku odbycia praktyki – całkowicie lub częściowo – kandydata na inspektora dozoru jądrowego Istopnia, który przez ostatnie 2 lata pełnił funkcję inspektora ochrony radiologicznej lub przez ostatnie 5 lat był zatrudniony wwarunkach narażenia wjednostce organizacyjnej wykonującej działalność wymagającą zezwolenia, októrym mowa wart.4ust.1. 5.91) Egzamin kwalifikacyjny, októrym mowa wust.1 pkt3, przeprowadzają komisje egzaminacyjne powołane przez Prezesa Agencji odpowiednio doprzeprowadzenia egzaminu na stanowisko inspektora dozoru jądrowego Ilub II stopnia. 6.91) Prezes Agencji powołuje iodwołuje komisje egzaminacyjne wskładzie sześcioosobowym spośród specjalistów zzakresu:

1) technologii jądrowych;

2) bezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej;

3) gospodarki materiałami jądrowymi;

4) postępowania zodpadami promieniotwórczymi iwypalonym paliwem jądrowym;

5) prawa atomowego. 7.91) Członkom komisji egzaminacyjnych za uczestnictwo wpracach komisji egzaminacyjnej przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot poniesionych kosztów podróży inoclegów, według zasad określonych wprzepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.775 §2 ustawy zdnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy. 8.91) Inspektorzy dozoru jądrowego są obowiązani stale podnosić swoją wiedzę ikwalifikacje, wszczególności przez uczestnictwo wszkoleniach organizowanych lub wskazanych przez Prezesa Agencji. Koszty tych szkoleń pokrywa Prezes Agencji. 9.

91) Inne niż Prezes Agencji organy administracji przeprowadzające kontrole w obiektach jądrowych zapewniają pracownikom wykonującym te kontrole odpowiednie szkolenia zzakresu zagadnień bezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej wzakresie ich właściwości ikompetencji. 10.91) Programy szkoleń, októrych mowa wust.9, podlegają uzgodnieniu zPrezesem Agencji. 11.91) Koszty szkoleń, októrych mowa wust.9, ponoszą organy przeprowadzające kontrolę. Art. 65a.92)

1. Organy dozoru jądrowego przeprowadzają:

1) ontrole okresowe – zgodne zplanem kontroli zatwierdzonym przezPrezesa Agencji lub Głównego Inspektora Dozoru k Jądrowego;

2) ontrole doraźne – przeprowadzane wprzypadku wystąpienia okoliczności mających istotny wpływ na stan bezpieczeńk stwa jądrowego iochrony radiologicznej jednostki organizacyjnej, wktórej ma być przeprowadzona kontrola;

3) ontrole ciągłe – przeprowadzane welektrowniach jądrowych na podstawie stałego upoważnienia. k

2. Inspektorzy dozoru jądrowego prowadzą kontrole na podstawie ipo doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, wydanego przez Prezesa Agencji alboGłównego Inspektora Dozoru Jądrowego, po okazaniu kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej albo osobie przez niego upoważnionej legitymacji służbowej wydawanej przez Prezesa Agencji.

3. Wrazie podejrzenia poważnego naruszenia wymagań bezpieczeństwa jądrowego lub ochrony radiologicznej inspektor dozoru jądrowego może prowadzić kontrolę po okazaniu legitymacji służbowej. W takim przypadku upoważnienie doprzeprowadzenia kontroli doręcza się niezwłocznie kierownikowi kontrolowanej jednostki.

Wbrzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 lit. b ustawy, októrej mowa wodnośniku 3; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2012r. Dodany przez art. 1 pkt 30 lit. c ustawy, októrej mowa wodnośniku 3; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

92) Dodany przez art. 1 pkt 31 ustawy, októrej mowa wodnośniku 3.

90) 91)

Dziennik Ustaw – 71 – Poz. 264

4. Do przeprowadzenia kontroli okresowej i doraźnej wydaje się upoważnienie jednorazowe, a do przeprowadzania kontroli ciągłych – upoważnienie stałe, na okres nie dłuższy niż 2 lata.

5. Upoważnienie zawiera co najmniej:

1) skazanie podstawy prawnej; w

2) znaczenie organu kontroli; o

3) atę imiejsce wystawienia; d

4) mię i nazwisko inspektora dozoru jądrowego uprawnionego do wykonywania kontroli oraz numer jego legitymacji i służbowej, a w przypadku gdy kontrolę przeprowadza więcej niż jeden inspektor dozoru jądrowego – wyznaczenie inspektora kierującego kontrolą, którypodpisuje protokół kontroli;

5) znaczenie kontrolowanej jednostki; o

6) kreślenie zakresu przedmiotowego kontroli; o

7) skazanie daty rozpoczęcia iprzewidywanego terminu zakończenia kontroli; w

8) odpis osoby udzielającej upoważnienia; p

9) ouczenie oprawach iobowiązkach kontrolowanej jednostki; p

10) kres, na jaki wydaje się upoważnienie stałe – wprzypadku kontroli ciągłych welektrowniach jądrowych. o

6. Wprzypadku gdy wkontroli okresowej uczestniczy biegły lub specjalista, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawiera także imię inazwisko tej osoby.

7. Inspektor dozoru jądrowego wydaje imienne upoważnienie do uczestnictwa w kontroli biegłemu lub specjaliście, októrym mowa wust.6.

8. Minister właściwy do spraw środowiska określi, wdrodze rozporządzenia, wzór legitymacji służbowej inspektora dozoru jądrowego, mając na względzie potrzebę zapewnienia możliwości identyfikacji osób uprawnionych do przeprowadzania kontroli. Art. 66.93)

1. Organy dozoru jądrowego wzwiązku zprowadzoną kontrolą mają prawo do:

1) wobodnego wstępu, z niezbędnym sprzętem, o każdej porze, na teren, do obiektów i pomieszczeń kontrolowanej s jednostki organizacyjnej, atakże do należących do niej środków transportu;

2) glądu do dokumentów, ksiąg oraz innych nośników informacji należących do kontrolowanej jednostki organizacyjnej, w dotyczących bezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej;

3) ądania sporządzenia oraz wydania kopii dokumentów inośników informacji, októrych mowa wpkt 2; ż

4) prawdzania, czy działalność kontrolowanej jednostki organizacyjnej jestwykonywana zgodnie zprzepisami dotycząs cymi bezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej oraz zwymaganiami iwarunkami, określonymi wzezwoleniach;

5) rzeprowadzania wzależności od potrzeb niezależnych pomiarów technicznych idozymetrycznych; p

6) ądania pisemnych lub ustnych informacji wsprawach objętych kontrolą oraz wzywania iprzesłuchiwania kierownika ż ipracowników kontrolowanej jednostki organizacyjnej, atakże pracownika zewnętrznego lub praktykanta;

7) obierania próbek do badań laboratoryjnych; p

8) rzeprowadzania oględzin terenu, obiektów, pomieszczeń i urządzeń kontrolowanej jednostki organizacyjnej oraz p należących do niej środków transportu;

9) trwalania przebiegu iwyników oględzin, októrych mowa wpkt 8, zapomocą aparatury iśrodków technicznych służąu cych do utrwalania obrazu idźwięku;

93)

Wbrzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 32 ustawy, októrej mowa wodnośniku 3.

Dziennik Ustaw – 72 – Poz. 264

10) abezpieczania lub żądania zabezpieczenia dokumentów iinnych dowodów; z

11) przypadku kontroli elektrowni jądrowej – korzystania zpomocy autoryzowanych przez Prezesa Agencji laboratoriów w iorganizacji eksperckich, awprzypadku kontroli innych jednostek organizacyjnych – korzystania zpomocy biegłych iekspertów oraz laboratoriów.

2. Kierownik kontrolowanej jednostki jest obowiązany umożliwić organom dozoru jądrowego przeprowadzenie kontroli, zapewniając odpowiednie warunki dojejprzeprowadzenia, awszczególności umożliwić dokonanie czynności, októrych mowa wust.1.

3. Koordynację wzakresie kontroli inadzoru nad działalnością obiektów jądrowych, sprawowanych przez organy dozoru jądrowego oraz inne organy administracji, wzakresie ich kompetencji iwłaściwości, zapewnia system koordynacji kontroli inadzoru nad obiektami jądrowymi, zwany dalej „systemem koordynacji”, który tworzą Prezes Agencji wporozumieniu zSzefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Urzędem Dozoru Technicznego, Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, Głównym Inspektorem Sanitarnym, Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej, Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Głównym Inspektorem Pracy.

4. Koordynacja, októrej mowa wust.3, obejmuje wszczególności:

1) zajemne informowanie się organów isłużb, októrych mowa wust.3, ozamiarze przeprowadzenia kontroli wobiekcie w jądrowym, oprzeprowadzonych kontrolach wobiektach jądrowych iich wynikach, wtym owykrytych nieprawidłowościach, atakże opodjętych wtymzakresie decyzjach idziałaniach;

2) rganizowanie wspólnych kontroli wobiektach jądrowych; o

3) nformowanie Prezesa Agencji przez inne organy ozamiarze podjęcia wstosunku do jednostki organizacyjnej budująi cej, uruchamiającej lub eksploatującej obiekt jądrowy środków nadzorczych mogących mieć istotny wpływ na stan bezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej obiektu jądrowego;

4) dostępnianie dokumentacji zkontroli na wniosek innego organu; u

5) rganizowanie wspólnych szkoleń; o

6) ymianę doświadczeń, wszczególności wzakresie doskonalenia metod kontroli; w

7) nicjowanie zmian wprzepisach prawa wobszarze objętym koordynacją; i

8) spółpracę wzakresie przygotowywania zaleceń organizacyjno-technicznych wobszarze objętym koordynacją; w

9) ymianę informacji wzakresie opiniowania projektów aktów normatywnych dotyczących kwestii objętych zakresem w koordynacji;

10) ymianę informacji dotyczących stosowania przepisów regulujących kwestie objęte zakresem koordynacji. w

5. Koordynacja, októrej mowa wust.3, odbywa się na trzech poziomach:

1) ierowników urzędów isłużb; k

2) eprezentantów organów wyznaczonych do szczegółowych zagadnień związanych zkoordynacją kontroli inadzoru nad r działalnością obiektów jądrowych;

3) racowników realizujących czynności kontrolne wobiekcie jądrowym. p

6. Systemem koordynacji kontroli inadzoru nad działalnością obiektów jądrowych kieruje Prezes Agencji, który:

1) apewnia bieżące funkcjonowanie systemu koordynacji; z

2) wołuje wzależności od potrzeb posiedzenia przedstawicieli organów współdziałających iprzewodniczy tym posiedzez niom;

3) eżeli zaistnieje taka potrzeba – może zapraszać do udziału wposiedzeniach, októrych mowa wpkt 2, przedstawicieli j innych organów isłużb, atakże: a) aboratoriów iorganizacji eksperckich autoryzowanych przez Prezesa Agencji, wprzypadku gdy posiedzenie systel mu madotyczyć elektrowni jądrowych,

Dziennik Ustaw – 73 – Poz. 264

b) iegłych, ekspertów i przedstawicieli laboratoriów, w przypadku gdy posiedzenie systemu ma dotyczyć innych b obiektów jądrowych;

4) względnia wsprawozdaniu, októrym mowa wart.110 pkt13, informację ofunkcjonowaniu systemu koordynacji, u atakże dane istotne dla oceny bezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej dostarczone przez inne organy.

7. W ramach systemu koordynacji mogą być powoływane zespoły do spraw szczegółowych zagadnień związanych zkoordynacją kontroli inadzoru naddziałalnością obiektów jądrowych, wskład których wchodzą reprezentanci wyznaczani przez kierowników organów współdziałających. Powołując zespół, wyznacza się jego kierownika, atakże szczegółowy zakres działania zespołu. Art. 66a.94)

1. Autoryzację, októrej mowa wart.66 ust.1 pkt11, mogą uzyskać laboratoria iorganizacje eksperckie spełniające następujące wymagania:

1) ie są projektantami, wytwórcami, dostawcami, instalatorami lub przedstawicielami podmiotów zaangażowanych n wprojektowanie, budowę lub eksploatację elektrowni jądrowej;

2) ają do dyspozycji niezbędny personel iodpowiednie wyposażenie umożliwiające właściwe przeprowadzenie zadań m technicznych związanych zkontrolą;

3) racownicy odpowiedzialni za kontrole posiadają niezbędną wiedzę idoświadczenie wprzeprowadzaniu kontroli; p

4) warantują bezstronne przeprowadzenie kontroli. g

2. Laboratorium lub organizacja ekspercka, które chcą uzyskać autoryzację Prezesa Agencji, składają do niego wniosek o autoryzację w określonym zakresie, do którego dołączają dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa wust.1.

3. Wniosek oautoryzację lub ozmianę zakresu autoryzacji zawiera:

1) azwę i adres jednostki ubiegającej się o autoryzację lub o zmianę zakresu autoryzacji, a także jej numer telefonu, n numer faksu iadres poczty elektronicznej;

2) kreślenie wnioskowanego zakresu autoryzacji albo jego zmiany. o

4. Prezes Agencji dokonuje autoryzacji oraz zmiany jej zakresu, atakże odmawia udzielenia autoryzacji wdrodze decyzji administracyjnej. Wdecyzji tej określa się zakres iczas trwania autoryzacji.

5. Przed wydaniem decyzji wzakresie autoryzacji Prezes Agencji:

1) cenia dokumenty przedłożone przez wnioskodawcę; o

2) oże przeprowadzić kontrolę wstępną u wnioskodawcy w celu weryfikacji spełniania wymagań, o których mowa m wust.1.

6. W przypadku odmowy autoryzacji w określonym zakresie jednostka może wystąpić ze zmienionym wnioskiem, zawierającym zakres autoryzacji uzgodniony zPrezesem Agencji.

7. Prezes Agencji prowadzi rejestr jednostek autoryzowanych, wktórym gromadzi następujące dane:

1) azwę iadres jednostki autoryzowanej oraz jej numer telefonu, numer faksu iadres poczty elektronicznej; n

2) akres autoryzacji jednostki organizacyjnej. z

8. Prezes Agencji udostępnia dane zgromadzone wrejestrze, októrym mowa wust.7, na swoich stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej. Art. 67. (uchylony).95) Art. 67a.96)

1. Czynności kontrolne wykonuje się w obecności kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub osoby upoważnionej przez niego napiśmie.

Dodany przez art. 1 pkt 33 ustawy, októrej mowa wodnośniku

3. Przez art. 1 pkt 34 ustawy, októrej mowa wodnośniku 3.

96) Dodany przez art. 1 pkt 35 ustawy, októrej mowa wodnośniku 3.

94) 95)

Dziennik Ustaw – 74 – Poz. 264

2. Wprzypadku nieobecności kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej lubosoby przez niego upoważnionej albo wprzypadku nieudzielenia upoważnienia, októrym mowa wust.1, czynności kontrolne można wykonywać wobecności innego pracownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub przywołanego świadka będącego funkcjonariuszem publicznym niezatrudnionym wPaństwowej Agencji Atomistyki.

3. Przepisów ust.1 i2 nie stosuje się wprzypadku, gdy:

1) stnieje podejrzenie poważnego naruszenia wymagań bezpieczeństwa jądrowego lub ochrony radiologicznej; i

2) ierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej wyraził zgodę nawykonywanie czynności kontrolnych podczas jego k nieobecności lubosoby przez niego upoważnionej;

3) nspektor dozoru jądrowego przeprowadzający kontrolę podejmie decyzję oprzesłuchaniu pracownika kontrolowanej i jednostki organizacyjnej bezudziału innych osób wsytuacji podejrzenia naruszenia wymagań bezpieczeństwa jądrowego lub ochrony radiologicznej wjednostce organizacyjnej;

4) rowadzona jest kontrola ciągła welektrowni jądrowej. p Art. 67b.96)

1. Organ dozoru jądrowego może wydać postanowienie onieujawnianiu tożsamości pracownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej, udzielającego istotnej pomocy lub przekazującego nieznane wcześniej organowi dozoru jądrowego informacje, istotne zpunktu widzenia bezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej. Postanowienie doręcza się kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej.

2. Wprzypadku, októrym mowa wust.1, organ dozoru jądrowego udostępnia kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej protokół przesłuchania pracownika, którego dotyczy postanowienie onieujawnianiu tożsamości, wsposób uniemożliwiający ustalenie tożsamości tego pracownika.

3. Wterminie 3 dni od dnia doręczenia postanowienia, októrym mowa wust.1, kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej przysługuje zażalenie doGłównego Inspektora Dozoru Jądrowego na to postanowienie.

4. Postępowanie wsprawie zażalenia, októrym mowa wust.3, jest prowadzone bezudziału kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej ijest objęte tajemnicą służbową.

5. Wprzypadku uwzględnienia zażalenia, októrym mowa wust.3, protokół przesłuchania pracownika podlega zniszczeniu. Art. 67c.96)

1. Pobranie do badań niezbędnej liczby próbek, októrych mowa wart.66ust.1 pkt7, dokumentuje się w protokole pobrania próbek, który sporządza inspektor dozoru jądrowego. Jednocześnie pobiera się próbkę kontrolną wrozmiarze odpowiadającym rozmiarowi próbki pobranej do badań laboratoryjnych.

2. Protokół, októrym mowa wust.1, sporządza się wtrzech egzemplarzach, zktórych jeden egzemplarz przekazuje się kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej, drugi egzemplarz dołącza się do próbki kierowanej do badań laboratoryjnych, atrzeci – pozostawia się wdokumentacji inspektora dozoru jądrowego.

3. Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej zapewnia zapakowanie próbek wsposób zapobiegający zmianom wpływającym na ich jakość.

4. Inspektor dozoru jądrowego nadzoruje czynności, októrych mowa wust.3, idokonuje zaplombowania próbek.

5. Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej przesyła próbki do laboratorium wskazanego przez inspektora dozoru jądrowego wraz zwnioskiem inspektora dozoru jądrowego oprzeprowadzenie badań iprotokołem, októrym mowa wust.1. Próbkę kontrolną przechowuje się wkontrolowanej jednostce organizacyjnej, wwarunkach uniemożliwiających zmianę jej jakości, do dnia otrzymania orzeczenia owyniku badań laboratoryjnych.

6. Laboratorium przeprowadzające badania laboratoryjne próbek sporządza orzeczenie owyniku badań laboratoryjnych próbek pobranych podczas kontroli iprzekazuje orzeczenie inspektorowi dozoru jądrowego, który wystąpił zwnioskiem oichzbadanie, oraz kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej. Art. 67d.96) Kontrolowana jednostka organizacyjna ponosi koszty wykonania badań laboratoryjnych oraz innych czynności wskazanych wtoku kontroli przez organy dozoru jądrowego, atakże opinii wydanych przez wskazane przez Prezesa Agencji laboratoria iorganizacje eksperckie, jak również biegłych, ekspertów ilaboratoria.

Dziennik Ustaw – 75 – Poz. 264

Art. 67e.96)

1. Inspektor dozoru jądrowego sporządza protokół kontroli, który zawiera wszczególności:

1) azwę, siedzibę iadres kontrolowanej jednostki organizacyjnej; n

2) mię inazwisko inspektora dozoru jądrowego; i

3) skazanie inspektora dozoru jądrowego kierującego kontrolą; w

4) umer idatę upoważnienia inspektora dozoru jądrowego doprzeprowadzenia kontroli; n

5) miona inazwiska ekspertów lub biegłych uczestniczących wkontroli orazdatę inumer upoważnienia; i

6) miona i nazwiska oraz stanowiska służbowe osób składających oświadczenia oraz udzielających informacji w toku i kontroli;

7) kreślenie przedmiotu izakresu kontroli; o

8) pis dokonanych czynności kontrolnych oraz ustalenie stanu faktycznego; o

9) zmiankę opoinformowaniu kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej ojego prawach iobowiązkach oraz w pouczenie oprawie, sposobie iterminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych wprotokole kontroli;

10) nformacje owydanych nakazach izakazach, októrych mowa wart.68ust.1; i

11) reść zaleceń wydanych przez inspektora dozoru jądrowego; t

12) ykaz załączników zpodaniem nazwy każdego załącznika; w

13) atę sporządzenia protokołu. d

2. Protokół kontroli podpisuje inspektor dozoru jądrowego oraz kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej, atakże osoba upoważniona przez kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej do reprezentowania go przy dokonywaniu czynności kontrolnych, jeżeli była obecna przy ich dokonywaniu.

3. Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej może odmówić podpisania protokołu kontroli. Wtakim przypadku składa pisemne wyjaśnienie co do przyczyn odmowy jego podpisania. Oodmowie podpisania protokołu kontroli przez kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej, przyczynie odmowy oraz ozłożeniu wyjaśnień albo oodmowie ich złożenia inspektor dozoru jądrowego dokonuje wzmianki wprotokole kontroli.

4. Załączniki do protokołu kontroli stanowią:

1) otatki służbowe zczynności mających znaczenie dla ustaleń kontroli, sporządzone przez inspektora dozoru jądrowego; n

2) oświadczone za zgodność zoryginałem kopie decyzji mających znaczenie dla ustaleń kontroli; p

3) okumenty albo ich kopie poświadczone za zgodność zoryginałem lubdokumenty sporządzone przez kontrolującego d poświadczone zazgodność zdokumentacją źródłową, mające znaczenie dla ustaleń kontroli;

4) ydane nakazy izakazy, októrych mowa wart.68 ust.1. w

5. Protokół kontroli sporządza się wdwóch jednobrzmiących egzemplarzach, zktórych jeden przekazuje się kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej.

6. Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej może złożyć pisemne zastrzeżenia lub wyjaśnienia co do ustaleń zawartych w protokole kontroli w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu protokołu kontroli, wskazując jednocześnie stosowne wnioski dowodowe.

7. Inspektor dozoru jądrowego rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia wterminie 14 dni oddnia ich otrzymania.

8. W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń inspektor dozoru jądrowego uzupełnia protokół kontroli i przedstawia go ponownie do podpisu kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej. Przepis ust.3 stosuje się odpowiednio.

9. Oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe są prostowane przez inspektora dozoru jądrowego iparafowane na tekście protokołu. Osprostowaniu oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych inspektor dozoru jądrowego informuje kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej.

Dziennik Ustaw – 76 – Poz. 264

10. W przypadku kontroli okresowych lub doraźnych protokół sporządza się niezwłocznie po zakończeniu kontroli, awprzypadku kontroli ciągłych – raz wmiesiącu oraz niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowości istotnych dlabezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej. Art. 68.97)

1. Wprzypadku stwierdzenia wczasie kontroli bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa jądrowego lub ochrony radiologicznej organy dozoru jądrowego wydają nakazy lub zakazy, które zapewnią usunięcie takiego zagrożenia, awszczególności:

1) nakaz zmniejszenia mocy reaktora;

2) nakaz zawieszenia eksploatacji obiektu jądrowego;

3) nakaz wstrzymania instalowania określonych urządzeń;

4) nakaz wstrzymania pracy zokreślonym źródłem promieniowania jonizującego;

5) zakaz wykonywania określonych prac lub czynności.

2. Nakazy lub zakazy podlegają natychmiastowemu wykonaniu isą wydawane pisemnie, awwyjątkowych przypadkach – ustnie, przy czym powinny byćniezwłocznie potwierdzone na piśmie.

3. Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej może wystąpić z wnioskiem o uchylenie lub zmianę nakazu lub zakazu, októrym mowa wust.1, do Głównego Inspektora Dozoru Jądrowego, jeżeli nakaz lub zakaz został wydany przez inspektora dozoru jądrowego, albo do Prezesa Agencji, jeżeli został on wydany przez Głównego Inspektora Dozoru Jądrowego.

4. Wystąpienie zwnioskiem, októrym mowa wust.3, nie wstrzymuje wykonania nakazu lub zakazu, októrych mowa wust.1. Art. 68a.98) Wprzypadku stwierdzenia wczasie kontroli okoliczności mających negatywny wpływ na bezpieczeństwo jądrowe lub ochronę radiologiczną, któreniestanowią naruszenia wymagań bezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej, określonych wprzepisach prawa lub wzezwoleniu, inspektor dozoru jądrowego może wydać zalecenie mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa jądrowego lub ochrony radiologicznej wkontrolowanej jednostce organizacyjnej. Art. 68b.98)

1. Na podstawie protokołu kontroli stwierdzającego stan faktyczny lubprawny niezgodny zwarunkami określonymi wzezwoleniu lub przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem Główny Inspektor Dozoru Jądrowego wydaje decyzję nakazującą usunięcie nieprawidłowości wokreślonym terminie, awszczególności:

1) akaz przeprowadzenia przeglądu technicznego lub testów obiektu jądrowego lub jego części wprzypadku konieczn ności sprawdzenia spełniania warunków bezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej;

2) akaz wprowadzenia działań zapobiegawczych mających na celu redukcję narażenia oraz prowadzenia ich monitoringu; n

3) akaz wstrzymania prowadzenia działalności zokreślonymi materiałami jądrowymi, źródłami promieniowania jonizun jącego, odpadami promieniotwórczymi lub wypalonym paliwem jądrowym.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej, do której skierowano decyzję, jest obowiązany w wyznaczonym terminie do zawiadomienia Głównego Inspektora Dozoru Jądrowego osposobie usunięcia nieprawidłowości. Art. 68c.98) Treść decyzji nadzorczych, októrych mowa wart.68 iart.68b, Prezes Agencji niezwłocznie ogłasza wBiuletynie Informacji Publicznej, na swoich stronach podmiotowych. Ogłoszeniu nie podlegają informacje dotyczące ochrony fizycznej, zabezpieczeń materiałów jądrowych, atakże informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wrozumieniu przepisów ozwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Art. 69.99)

1. Na podstawie protokołu kontroli stwierdzającego uchybienia inneniżokreślone wart.68b, mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo jądrowe lubochronę radiologiczną, Prezes Agencji lub Główny Inspektor Dozoru Jądrowego może skierować do kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej wystąpienie pokontrolne wsprawie usunięcia tych uchybień, wskazując termin ich usunięcia.

Wbrzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 36 ustawy, októrej mowa wodnośniku

3. Dodany przez art. 1 pkt 37 ustawy, októrej mowa wodnośniku 3.

99) Wbrzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 38 ustawy, októrej mowa wodnośniku 3.

97) 98)

Dziennik Ustaw – 77 – Poz. 264

2. Kierownik jednostki organizacyjnej, do którego skierowano wystąpienie pokontrolne, niezwłocznie informuje Prezesa Agencji lub Głównego Inspektora Dozoru Jądrowego ousunięciu uchybień, nie później jednak niż wterminie 14 dni oddnia ich usunięcia. Art. 69a.100)

1. Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej prowadzi iprzechowuje wsiedzibie jednostki książkę kontroli oraz przechowuje upoważnienia iprotokoły kontroli.

2. W książce kontroli organ dozoru jądrowego dokonuje wpisów o przeprowadzonych kontrolach, uwzględniając wszczególności:

1) oznaczenie organu dozoru jądrowego;

2) oznaczenie upoważnienia do kontroli;

3) zakres przedmiotowy kontroli;

4) datę podjęcia izakończenia kontroli;

5) informacje owydanych nakazach lub zakazach, októrych mowa wart.68ust.1;

6) uzasadnienie wszczęcia kontroli bez upoważnienia.

3. Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej dokonuje wpisów wksiążce kontroli owykonaniu nakazów izakazów, o których mowa w art.68 ust. 1, decyzji nakazujących usunięcie nieprawidłowości, zaleceń pokontrolnych oraz wpisów ouchyleniu tych nakazów, zakazów, decyzji lub zaleceń. Art. 69b.100)

1. W przypadku wszczęcia kontroli kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej niezwłocznie okazuje kontrolującemu książkę kontroli.

2. Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej jest zwolniony zobowiązku okazania książki kontroli, jeżeli jej okazanie jest niemożliwe ze względu naudostępnienie jej innemu organowi kontroli. Wtakim przypadku kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej okazuje książkę kontroli wsiedzibie organu dozoru jądrowego wterminie trzech dni roboczych od dnia zwrotu tej książki przez organ kontroli. Art. 70.101)

1. Wpostępowaniu wsprawach nadzoru ikontroli stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

2. (uchylony).102) Art. 70a. Nadzorowi ikontroli, októrych mowa wart.63 ust.1, wykonywanym na zasadach określonych wniniejszym rozdziale podlegają także jednostki, na terenie których mogą, wszczególności wwyniku działalności prowadzonej wprzeszłości, znajdować się materiały jądrowe, źródła promieniotwórcze, urządzenia zawierające takie źródła, odpady promieniotwórcze lub wypalone paliwo jądrowe, chociażby nie wykonywały one działalności, októrej mowa wart.4 ust.1. Art. 71.103) Rada Ministrów określi, wdrodze rozporządzenia, szczegółowe warunki odbywania praktyki przez kandydata na inspektora dozoru jądrowego, tryb stwierdzania odbycia tej praktyki, sposób itryb przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego na inspektora dozoru jądrowego, szczegółowe zadania komisji egzaminacyjnej oraz wysokość wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej, a także wzór zaświadczenia o zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego na inspektora dozoru jądrowego oraz dokumenty dołączane do wniosku opowołanie na inspektora dozoru jądrowego, kierując się koniecznością zapewnienia wysokiego poziomu szkolenia kandydatów nainspektorów dozoru jądrowego oraz przeprowadzenia egzaminu wsposób pozwalający na efektywną weryfikację wiedzy tych kandydatów. Rozdział 10 Ocena sytuacji radiacyjnej kraju Art. 72.

1. Prezes Agencji dokonuje systematycznej oceny sytuacji radiacyjnej kraju.

Dodany przez art. 1 pkt 39 ustawy, októrej mowa wodnośniku

3. W brzmieniu ustalonym przez art. 26 ustawy zdnia 19 grudnia 2008r. ozmianie ustawy oswobodzie działalności gospodarczej oraz ozmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z2009r. Nr18, poz.97), która weszła wżycie zdniem 7 marca 2009r.

102) Przez art. 1 pkt 40 ustawy, októrej mowa wodnośniku 3.

103) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 41 ustawy, októrej mowa wodnośniku 3; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

100) 101)

Dziennik Ustaw – 78 – Poz. 264

2. Wcelu dokonania oceny, októrej mowa wust.1, Prezes Agencji:

1) biera, weryfikuje ianalizuje informacje otrzymywane ze stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych, z zwanych dalej „stacjami”, zplacówek prowadzących pomiary skażeń promieniotwórczych, zwanych dalej „placówkami”, oraz od służb, które dysponują danymi potrzebnymi do oceny sytuacji radiacyjnej kraju, wtym służby meteorologicznej;

2) eryfikuje ianalizuje informacje uzyskiwane zinnych źródeł; w 2a) przyjmuje iweryfikuje informacje ozdarzeniach radiacyjnych;

3) worzy bazy danych isystemy informatyczne istotne dla oceny sytuacji radiacyjnej kraju; t

4) nalizuje iprognozuje rozwój sytuacji radiacyjnej kraju oraz zagrożenia ludności iśrodowiska na podstawie informacji, a októrych mowa wpkt 1 i2, oraz danych zawartych wbazach, októrych mowa wpkt

3. 3. Zadania, októrych mowa wust.2, Prezes Agencji realizuje przy pomocy wydzielonego wstrukturze Państwowej Agencji Atomistyki Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych.

4. Czas pracy pracowników wykonujących zadania Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych ustala Prezes Agencji na zasadach przewidzianych wKodeksie pracy. Nie narusza to innych przepisów wzakresie czasu pracy zawartych wustawie osłużbie cywilnej. Art. 72a. Wprzypadku gdy informacje otrzymane ze stacji iplacówek są niewystarczające dla dokonania oceny sytuacji radiacyjnej kraju, Prezes Agencji prowadzi pomiary mocy dawki promieniowania jonizującego iskażeń promieniotwórczych wwybranych miejscach na terenie kraju nieobjętych monitoringiem prowadzonym przez stacje iplacówki. Art. 73.

1. Stacje iplacówki, októrych mowa wart.72 ust.2 pkt1, działają wPaństwowej Agencji Atomistyki, wjednostkach Polskiej Akademii Nauk iwjednostkach ministrów właściwych do spraw wewnętrznych, środowiska, gospodarki, szkolnictwa wyższego, rolnictwa, zdrowia oraz Ministra Obrony Narodowej.

2. Do zadań stacji należy:

1) rowadzenie ciągłych pomiarów mocy dawki promieniowania gamma; p

2) utomatyczne wykrywanie isygnalizowanie przekroczenia o15% wartości mocy dawki, spowodowanego obecnością a sztucznych substancji promieniotwórczych;

3) atychmiastowe, automatyczne przesyłanie danych pomiarowych do Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych; n

4) apewnienie przesyłania danych pomiarowych wsposób dostosowany do modeli obliczeniowych służących do oceny z sytuacji radiacyjnej.

3. Do zadań placówek należy:

1) ykrywanie, identyfikacja ipomiar skażeń promieniotwórczych wśrodowisku, artykułach rolno-spożywczych iprow duktach żywnościowych;

2) stępne opracowywanie wyników pomiarów iprzekazywanie ich Prezesowi Agencji. w Art. 74. Prezes Agencji koordynuje działania stacji iplacówek, awszczególności:

1) spółdziała zministrami właściwymi do spraw wewnętrznych, środowiska, gospodarki, szkolnictwa wyższego, rolnicw twa, zdrowia iMinistrem Obrony Narodowej oraz zPrezesem Polskiej Akademii Nauk;

2) atwierdza techniki pomiarowe, programy pomiarowe iorganizację pomiarów; z

3) spółpracuje z właściwymi jednostkami innych państw w zakresie wykrywania i pomiarów skażeń promieniow twórczych;

4) sytuacji prawdopodobieństwa wystąpienia lub wystąpienia zdarzenia radiacyjnego określa: w a) zęstotliwość przekazywania przez stacje wyników pomiarów do Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych, c b) iejsca, częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonywanych przez placówki, atakże częstotliwość przekazywania m przez nie wyników pomiarów do Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych.

Dziennik Ustaw – 79 – Poz. 264

Art. 75. Rada Ministrów określi, wdrodze rozporządzenia, wykaz stacji iplacówek oraz ich szczegółowe zadania, jak również sposoby wykonywania tych zadań, przyjmując za kryterium możliwość uzyskiwania danych niezbędnych dla dokonania oceny sytuacji radiacyjnej kraju. Art. 76. Prezes Agencji przyjmuje informacje ozdarzeniach radiacyjnych na terenie kraju, wszczególności uzyskiwane na podstawie art.83 iart.85 ust.1, awrazie potrzeby udziela, woparciu ouzyskane informacje, bezzwłocznej pomocy wocenie wielkości powstałego zagrożenia radiacyjnego oraz doradza wzakresie likwidacji zagrożenia iusuwania skutków zdarzenia. Art. 77.

1. Prezes Agencji, wykonując zadania wynikające zmiędzynarodowego systemu powiadamiania ozdarzeniach radiacyjnych wzakresie wczesnego powiadamiania oawarii jądrowej, pomocy wprzypadku awarii jądrowej lub zagrożenia radiacyjnego, ochrony fizycznej materiałów jądrowych ionielegalnym obrocie tymi materiałami, jak również realizując zobowiązania Rzeczypospolitej Polskiej wynikające zdwustronnych umów międzynarodowych, powołuje krajowe punkty kontaktowe.

2. Do zadań krajowych punktów kontaktowych należy wszczególności:

1) rzyjmowanie zMAEA, Komisji Europejskiej oraz punktów kontaktowych innych państw iorganizacji międzynarodop wych powiadomień oawariach jądrowych, obezprawnym użyciu, przemieszczeniu, przetworzeniu materiałów jądrowych lub zawładnięciu nimi albo orealnej groźbie popełnienia któregokolwiek ztych czynów, okradzieży lub utracie źródła wysokoaktywnego oraz o odnalezieniu źródła niekontrolowanego, a także przyjmowanie próśb tych państw oudzielenie pomocy wprzypadku takich zdarzeń iinformowanie ich otym, czy pomoc może być udzielona, oraz owarunkach udzielenia izakresie tej pomocy;

2) rzekazywanie do MAEA, Komisji Europejskiej oraz punktów kontaktowych, októrych mowa wpkt 1, powiadomień p opowstałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zdarzeniach radiacyjnych oraz przypadkach bezprawnego użycia, przemieszczenia, przetworzenia materiałów jądrowych lub zawładnięcia nimi albo orealnej groźbie popełnienia któregokolwiek ztych czynów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa, okradzieży lub utracie źródła wysokoaktywnego oraz oodnalezieniu źródła niekontrolowanego, atakże przekazywanie próśb Rzeczypospolitej Polskiej oudzielenie pomocy wprzypadku takich zdarzeń;

3) rzekazywanie do punktów kontaktowych, októrych mowa wpkt 1, innych informacji, do których udzielania Rzeczp pospolita Polska jest obowiązana zgodnie zzawartymi umowami międzynarodowymi. Art. 78. Prezes Agencji może powierzyć wykonywanie zadań, o których mowa wart. 72a, art.74, art.76 i art. 77, instytucji wyspecjalizowanej wdziedzinie ochrony radiologicznej. Art. 79. Na żądanie Prezesa Agencji instytucje, organizacje iosoby posiadające dane iinformacje niezbędne dla analizy ioceny sytuacji radiacyjnej kraju obowiązane są do ich nieodpłatnego udostępnienia. Art. 80. Na podstawie oceny sytuacji radiacyjnej kraju Prezes Agencji:

1) głasza komunikaty dla ludności osytuacji radiacyjnej, wtym opoziomie skażeń promieniotwórczych wwarunkach o normalnych iwsytuacji zdarzeń radiacyjnych;

2) nformuje opowstaniu zagrożenia publicznego ozasięgu wojewódzkim lub krajowym odpowiednio właściwego wojei wodę lub Radę Ministrów;

3) rzekazuje przewodniczącemu odpowiedniego rządowego zespołu do spraw kryzysowych informacje o zdarzeniu p radiacyjnym oraz prognozy rozwoju sytuacji radiacyjnej kraju. Art. 81. Kwartalne komunikaty dla ludności osytuacji radiacyjnej kraju Prezes Agencji ogłasza wDzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Wprzypadku zdarzenia radiacyjnego informowanie ludności następuje wtrybie określonym wart.92 ust.3 i4. Rozdział 11 Postępowanie wprzypadku zdarzeń radiacyjnych Art. 82.

1. Ze względu na zasięg skutków wyróżnia się następujące rodzaje zdarzeń radiacyjnych:

1) darzenie powodujące zagrożenie jednostki organizacyjnej – zdarzenie radiacyjne, które powstało na terenie tej jednostz ki, azasięg jego skutków nie przekracza granic jej terenu;

Dziennik Ustaw – 80 – Poz. 264

2) darzenie powodujące zagrożenie publiczne ozasięgu wojewódzkim – zdarzenie radiacyjne, które powstało na terenie z jednostki organizacyjnej albo poza nią wczasie prowadzenia prac wterenie lub wczasie transportu materiałów jądrowych, źródeł promieniowania jonizującego, odpadów promieniotwórczych iwypalonego paliwa jądrowego, azasięg jego skutków nie przekracza obszaru jednego województwa;

3) darzenie powodujące zagrożenie publiczne ozasięgu krajowym – zdarzenie radiacyjne określone wpkt 2, jeżeli zasięg z jego skutków przekracza lub może przekroczyć obszar jednego województwa.

2. Każde zdarzenie radiacyjne zaistniałe na terenie kraju lub poza jego granicami, którego zasięg skutków przekracza granice Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi zdarzenie powodujące zagrożenie publiczne ozasięgu krajowym. Art. 83. Wrazie zdarzenia radiacyjnego kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność określoną wart.4 ust.1 obowiązany jest zabezpieczyć miejsce zdarzenia iniezwłocznie zgłosić to zdarzenie Prezesowi Agencji, awuzasadnionych przypadkach również innym organom isłużbom, zgodnie zzakładowym planem postępowania awaryjnego. Art. 84.

1. Zdarzenie radiacyjne powodujące zagrożenie jednostki organizacyjnej, województwa albo kraju wymaga podjęcia stosownych działań interwencyjnych określonych odpowiednio wzakładowym, wojewódzkim albo krajowym planie postępowania awaryjnego.

2. Podczas zdarzenia radiacyjnego powodującego zagrożenie jednostki organizacyjnej akcją likwidacji zagrożenia iusuwania skutków zdarzenia kieruje kierownik jednostki, na której terenie nastąpiło zdarzenie.

3. Podczas zdarzenia radiacyjnego powodującego zagrożenie ozasięgu wojewódzkim akcją likwidacji zagrożenia iusuwania skutków zdarzenia kieruje wojewoda we współpracy zpaństwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, zzastrzeżeniem ust.4.

4. Jeżeli zdarzenie radiacyjne miało miejsce podczas transportu, akcją likwidacji zagrożenia iusuwania skutków zdarzenia kieruje osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo przesyłki wczasie transportu wporozumieniu zwojewodą właściwym dla miejsca zdarzenia działającym we współpracy zpaństwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym.

5. Podczas zdarzenia radiacyjnego powodującego zagrożenie ozasięgu krajowym akcją likwidacji zagrożenia iusuwania skutków zdarzenia kieruje minister właściwy do spraw wewnętrznych przy pomocy Prezesa Agencji. Art. 85.

1. Wrazie zdarzenia radiacyjnego spowodowanego przez nieznanego sprawcę służba, która pierwsza uzyskała informację ozdarzeniu, zabezpiecza miejsce zdarzenia ipowiadamia ozdarzeniu Prezesa Agencji oraz wojewodę właściwego dla miejsca zdarzenia.

2. Wprzypadku, októrym mowa wust.1, akcją likwidacji zagrożenia iusuwania skutków zdarzenia kieruje wojewoda właściwy dla miejsca zdarzenia, podejmując stosowne działania interwencyjne określone wwojewódzkim planie postępowania awaryjnego, zzastrzeżeniem art.84 ust.5. Art. 86. Wprzypadku stwierdzenia podwyższonego poziomu mocy dawki promieniowania jonizującego lub wystąpienia skażeń promieniotwórczych, w tym spowodowanych aktem terroru, z wyłączeniem zdarzeń radiacyjnych, o których mowa wart.82, oraz wprzypadku znalezienia porzuconej substancji promieniotwórczej, wtym źródła niekontrolowanego, akcją likwidacji zagrożenia iusuwania skutków zdarzenia kieruje wojewoda właściwy dla województwa, na obszarze którego stwierdzono podwyższony poziom mocy dawki promieniowania jonizującego, wystąpienie skażeń promieniotwórczych lub znaleziono porzuconą substancję promieniotwórczą, we współpracy zpaństwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, podejmując stosowne działania interwencyjne określone w wojewódzkim planie postępowania awaryjnego, zzastrzeżeniem art.84 ust.5. Art. 86a. Wprzypadku wykrycia przez Straż Graniczną lub Służbę Celną próby nielegalnego przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub wywozu zterytorium Rzeczypospolitej Polskiej substancji promieniotwórczej, oile nie doszło do zdarzenia radiacyjnego, właściwy terenowy organ Straży Granicznej lub kierownik jednostki organizacyjnej Służby Celnej podejmuje działania określone wprocedurze postępowania opracowanej odpowiednio przez Komendanta Głównego Straży Granicznej lub Szefa Służby Celnej iuzgodnionej zPrezesem Agencji. Art. 86b. Kierownik jednostki organizacyjnej oraz wojewoda mogą rozszerzyć odpowiednio zakładowy iwojewódzki plan postępowania awaryjnego, których wzory określono wprzepisach wydanych na podstawie art.87 pkt2, oinne elementy niezbędne ze względu na specyfikę jednostki organizacyjnej albo województwa do sprawnego prowadzenia akcji likwidacji zagrożenia iusuwania skutków zdarzenia.

Dziennik Ustaw – 81 – Poz. 264

Art. 86c. Wsytuacji zdarzenia radiacyjnego Prezes Agencji prowadzi działania mające na celu identyfikację materiałów jądrowych, źródeł, odpadów i innych substancji promieniotwórczych będących przedmiotem nielegalnego obrotu lub nieznanego pochodzenia, a odbioru, transportu, przechowywania i składowania takich materiałów, źródeł, odpadów isubstancji dokonuje państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, októrym mowa wart.114 ust.1. Art. 87. Rada Ministrów określi, wdrodze rozporządzenia:

1) rajowy plan postępowania awaryjnego, wtym sposób współdziałania organów isłużb biorących udział wlikwidacji k zdarzeń radiacyjnych iusuwania ich skutków;

2) zór zakładowego iwojewódzkiego planu postępowania awaryjnego, wskazując elementy istotne dla możliwości szybw kiego reagowania właściwych służb;

3) artości poziomów interwencyjnych dla poszczególnych rodzajów działań interwencyjnych, októrych mowa wart.90, w oraz kryteria odwołania tych działań, uwzględniając zalecenia właściwych organizacji międzynarodowych. Art.88. 1.Decyzja owprowadzeniu działań interwencyjnych, októrych mowa wart.90, może być podjęta po:

1) rzekazaniu przez Prezesa Agencji informacji, że wwyniku zdarzenia radiacyjnego powodującego zagrożenia, októp rych mowa wart.82 ust.1 pkt2 i3, może nastąpić przekroczenie poziomów interwencyjnych;

2) twierdzeniu w wyniku analizy celowości prowadzenia działań interwencyjnych, że zmniejszenie szkody związanej s zpromieniowaniem uzasadnia spowodowane przez te działania szkody ikoszty, wtym koszty społeczne.

2. Przy dokonywaniu analizy celowości prowadzenia działań interwencyjnych, o których mowa w art. 90, należy uwzględnić:

1) dotychczasowy oraz przewidywany przebieg izasięg zdarzenia;

2) występujące lub mogące wystąpić wartości dawek promieniowania jonizującego;

3) liczebność grup osób zagrożonych;

4) skutki zdrowotne tych działań;

5) przewidywaną wysokość kosztów oraz skalę skutków ekonomicznych ispołecznych tych działań.

3. Rodzaj, skala iczas trwania działań interwencyjnych są tak dobrane, żeby korzyści związane ze zmniejszeniem szkód dla zdrowia, pomniejszone oszkody związane zinterwencją, były jak największe. Art.89. 1.Wprowadzenie działań interwencyjnych, októrych mowa wart.90, wzwiązku ze zdarzeniem radiacyjnym, którego zasięg skutków nie przekracza obszaru jednego województwa, następuje wdrodze aktu prawa miejscowego wydanego przez wojewodę właściwego dla miejsca zdarzenia.

2. Wprowadzenie działań interwencyjnych, októrych mowa wart.90, wzwiązku ze zdarzeniem radiacyjnym, którego zasięg skutków przekracza obszar jednego województwa, następuje wdrodze rozporządzenia Rady Ministrów.

3. Rozporządzenie, októrym mowa wust.2, oprócz ogłoszenia go wDzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, podaje się do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie wmiejscach publicznych na obszarze objętym działaniami interwencyjnymi oraz przez ogłoszenie wśrodkach masowego przekazu na tym obszarze.

4. Waktach prawnych, októrych mowa wust.1 i2, określa się przyczyny, datę wprowadzenia oraz obszar iprzewidywany czas obowiązywania działań interwencyjnych, atakże rodzaj niezbędnych działań interwencyjnych.

5. Wsprawach publikacji aktów prawnych, októrych mowa wust.1 i2, stosuje się przepisy ustawy zdnia 26 stycznia 1984r. – Prawo prasowe (Dz.U. Nr5, poz.24, zpóźn. zm.104)).

6. Odwołanie działań interwencyjnych, októrych mowa wart.90, na całym obszarze ich obowiązywania lub na części tego obszaru następuje wtrybie przewidzianym dla ich ogłoszenia.

104)

Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz.173, z1991r. Nr100, poz.442, z1996r. Nr114, poz.542, z1997r. Nr88, poz.554 iNr121, poz.770, z1999r. Nr90, poz.999, z2001r. Nr112, poz.1198, z2002r. Nr153, poz.1271, z2004r. Nr111, poz.1181, z2005r. Nr39, poz.377, z2007r. Nr89, poz.590, z2010r. Nr182, poz.1228 iNr235, poz.1551 oraz z2011r. Nr85, poz.459, Nr156, poz.934, Nr205, poz.1204 iNr282, poz.1660.

Dziennik Ustaw – 82 – Poz. 264

Art. 90. Działaniami interwencyjnymi wprowadzanymi w razie możliwości przekroczenia poziomów interwencyjnychsą:

1) wakuacja; e

2) akaz pozostania wpomieszczeniach zamkniętych; n

3) odanie preparatów ze stabilnym jodem; p

4) akaz lub ograniczenie: spożywania skażonej żywności iskażonej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, żywiez nia zwierząt skażonymi środkami żywienia zwierząt ipojenia skażoną wodą oraz wypasu zwierząt na skażonym terenie;

5) zasowe przesiedlenie ludności; c

6) tałe przesiedlenie ludności. s Art.91. Działaniami interwencyjnymi, októrych mowa wart.90, kieruje:

1) ojewoda właściwy dla miejsca zdarzenia radiacyjnego – wprzypadku zdarzenia radiacyjnego powodującego zagrożew nie publiczne ozasięgu wojewódzkim;

2) inister właściwy do spraw wewnętrznych – wprzypadku zdarzenia radiacyjnego powodującego: m a) agrożenie publiczne ozasięgu krajowym, z b) agrożenie publiczne ozasięgu wojewódzkim, gdy podjęcie iprowadzenie działań interwencyjnych przekracza możz liwości służb podległych wojewodzie. Art. 91a. Wzakresie działań interwencyjnych, októrych mowa wart.90, wojewodzie są podporządkowane organy i jednostki organizacyjne administracji rządowej i samorządu województwa oraz inne siły i środki wydzielone do jego dyspozycji iskierowane do wykonywania tych działań. Art.92. 1.Ludność, która wprzypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego mogłaby otrzymać dawkę promieniowania jonizującego przekraczającą dawkę graniczną dla ogółu ludności, jest okresowo informowana omożliwych do zastosowania środkach ochrony zdrowia oraz odziałaniach, jakie powinna podjąć wrazie wystąpienia zdarzenia radiacyjnego (informacja wyprzedzająca).

2. Po wystąpieniu zdarzenia radiacyjnego, ludność, która może otrzymać dawkę promieniowania jonizującego przekraczającą dawkę graniczną dla osób zogółu ludności, jest niezwłocznie informowana otym zdarzeniu, podejmowanych działaniach, awrazie potrzeby ostosownych środkach ochrony zdrowia.

3. Podmioty właściwe wsprawach opracowywania iprzekazywania informacji, októrej mowa wust.2, zakres tej informacji oraz sposób jej przekazywania, są określone odpowiednio wwojewódzkim ikrajowym planie postępowania awaryjnego.

4. Rada Ministrów określi, wdrodze rozporządzenia, grupy ludności, którym jest przekazywana informacja wyprzedzająca, podmioty właściwe wsprawie opracowywania iprzekazywania informacji wyprzedzającej, zakres tej informacji oraz sposób iczęstotliwość jej przekazywania, mając na względzie potrzebę przygotowania ludności na wystąpienie zdarzenia radiacyjnego, atakże uwzględniając rodzaje działalności, które wprzypadku zdarzenia radiacyjnego mogą prowadzić do narażenia ludności na dawkę promieniowania jonizującego przekraczającą dawkę graniczną. Art.93.

1. Koszty działań interwencyjnych iusuwania skutków zdarzenia radiacyjnego są pokrywane przez jednostkę organizacyjną, zktórej przyczyny powstało zdarzenie radiacyjne.

2. Wrazie zdarzenia radiacyjnego niepowstałego zprzyczyny jednostki organizacyjnej koszty, októrych mowa wust.1, są pokrywane przez sprawcę tego zdarzenia, awrazie zdarzenia, którego sprawca nie jest znany lub nie można od sprawcy uzyskać pokrycia kosztów oraz wrazie zdarzenia powstałego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – zbudżetu państwa. Art.94. Raport ozdarzeniu radiacyjnym, po zakończeniu działań interwencyjnych, októrych mowa wart.90, przekazują:

1) wojewoda – ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wprzypadku, októrym mowa wart.91 pkt1;

2) inister właściwy do spraw wewnętrznych iPrezes Agencji – Prezesowi Rady Ministrów, wprzypadkach, októrych m mowa wart.91 pkt2.

Dziennik Ustaw – 83 – Poz. 264

Art. 95.

1. Jeżeli środki, którymi dysponuje organ kierujący akcją likwidacji zagrożenia iusuwania skutków zdarzenia, są niewystarczające, organ ten może wprowadzić obowiązek świadczeń osobistych irzeczowych.

2. Do spraw związanych ze świadczeniami, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące świadczeń wcelu zwalczania klęsk żywiołowych. Art. 96.

1. Kierownik jednostki organizacyjnej iwojewoda, każdy wswoim zakresie, przeprowadzają okresowe ćwiczenia wcelu przeglądu iaktualizacji planów postępowania awaryjnego. Wprzypadku obiektu jądrowego ćwiczenia przeprowadza kierownik jednostki organizacyjnej począwszy od czynności objętych planem postępowania awaryjnego dla etapu rozruchu obiektu. Koszty ćwiczeń ponoszą odpowiednio jednostka organizacyjna lub wojewoda.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych przeprowadza okresowo, nie rzadziej niż raz na trzy lata, ćwiczenia wcelu sprawdzenia krajowego planu postępowania awaryjnego. Koszty związane zprzygotowaniem iprzeprowadzeniem ćwiczeń pokrywane są zbudżetu ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Art. 97.

1. Po zdarzeniu radiacyjnym żywność iśrodki żywienia zwierząt podlegają kontroli na zgodność zmaksymalnymi dozwolonymi poziomami skażeń promieniotwórczych, zgodnie zprzepisami obowiązującymi wUnii Europejskiej.

2. Żywność iśrodki żywienia zwierząt, wktórych zawartość skażeń promieniotwórczych przekracza poziomy, októrych mowa wust.1, nie są wprowadzane do obrotu, atakże nie mogą być wywożone do państw niebędących członkami Unii Europejskiej.

3. Okażdym przypadku przekroczenia poziomów skażeń promieniotwórczych, októrych mowa wust.1, jest informowana Komisja Europejska.

4. Rada Ministrów określi, wdrodze rozporządzenia, podmioty właściwe do:

1) rowadzenia kontroli, októrej mowa wust.1, p

2) ydawania decyzji oniedopuszczeniu do obrotu lub ozakazie wywozu do państw niebędących członkami Unii Euw ropejskiej żywności iśrodków żywienia zwierząt, októrych mowa wust.2,

3) nformowania Komisji Europejskiej wsprawach, októrych mowa wust.3 i – kierując się koniecznością zapewnienia wykonania przepisów obowiązujących wUnii Europejskiej dotyczących maksymalnych dozwolonych poziomów skażeń radioaktywnych żywności i środków żywienia zwierząt po awarii jądrowej wCzarnobylu, jak ipo przyszłym zdarzeniu radiacyjnym. Art. 98. (uchylony). Art. 99. Rada Ministrów może określić, wdrodze rozporządzenia, poziom zawartości substancji promieniotwórczych wsurowcach iwyrobach przemysłowych przywożonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po zdarzeniach radiacyjnych, uwzględniając dawki graniczne promieniowania jonizującego isposób postępowania ztymi wyrobami. Rozdział 12 Odpowiedzialność cywilna za szkody jądrowe Art. 100. Wrozumieniu niniejszego rozdziału użyte określenia oznaczają:

1) rządzenie jądrowe: u a) eaktor jądrowy, zwyjątkiem reaktora wykorzystywanego wśrodkach transportu morskiego lub lotniczego jako źródr ło mocy bądź napędu, bądź winnym celu, b) akład używający paliwa jądrowego do produkcji materiału jądrowego lub zakład przetwarzania materiału jądrowez go, łącznie zzakładem przerobu wypalonego paliwa jądrowego, c) rządzenie, wktórym jest przechowywany lub składowany materiał jądrowy, zwyjątkiem przechowywania związau nego zprzewozem takiego materiału;

2) eaktor jądrowy – urządzenie zawierające paliwo jądrowe wstanie, wktórym samopodtrzymująca się reakcja łańcuchor wa rozszczepienia jądrowego może następować bez dodatkowego źródła neutronów;

Dziennik Ustaw – 84 – Poz. 264

3) aliwo jądrowe – materiał, który może wytwarzać energię przez samopodtrzymującą się reakcję łańcuchową rozszczep pienia jądrowego;

4) ateriał jądrowy: m a) aliwo jądrowe, z wyjątkiem uranu naturalnego lub uranu zubożonego, które może wytwarzać energię w drodze p samopodtrzymującej się reakcji łańcuchowej rozszczepienia jądrowego poza reaktorem jądrowym, zarówno samo, jak iwpołączeniu zinnymi materiałami, b) rodukty lub odpady promieniotwórcze – materiał promieniotwórczy wytworzony wprocesie produkcji lub wykop rzystywania paliwa jądrowego lub materiał, który stał się promieniotwórczy przez napromieniowanie w związku ztym procesem, zwyłączeniem izotopów promieniotwórczych, które osiągnęły końcową fazę ich wytwarzania, tak aby mogły być wykorzystane dla celów naukowych, medycznych, rolniczych, handlowych lub przemysłowych;

5) szkoda jądrowa: a) zkodę na osobie, s b) zkodę wmieniu, s c) zkodę wśrodowisku jako dobru wspólnym – koszty zastosowanych środków mających na celu przywrócenie stanu s środowiska naturalnego, jako dobra wspólnego, sprzed jego naruszenia, chyba że naruszenie jest nieznaczne – wzakresie, wjakim szkoda powstała lub wynika zpromieniowania jonizującego emitowanego przez jakiekolwiek źródło promieniowania wewnątrz urządzenia jądrowego lub emitowanego przez paliwo jądrowe, materiały promieniotwórcze, odpady lub materiał jądrowy, pochodzące zurządzenia jądrowego, powstałe wnim lub wprowadzone do niego, jeżeli wynikają one zwłaściwości promieniotwórczych tej substancji lub zpołączenia właściwości promieniotwórczych ztrującymi, wybuchowymi lub innymi niebezpiecznymi właściwościami takiej substancji;

6) rodki przywracające stan środowiska sprzed jego naruszenia – wszelkie właściwie zastosowane środki mające na celu ś przywrócenie lub naprawienie uszkodzonych lub zniszczonych składników środowiska albo, gdy jest to uzasadnione, wprowadzenie ich równoważnych odpowiedników zastępczych;

7) rodki zapobiegawcze – wszelkie właściwe środki podjęte po wypadku jądrowym celem zapobieżenia szkodzie jądroś wej określonej wpkt 5 lub jej zmniejszenia;

8) ypadek jądrowy – jakiekolwiek zdarzenie lub serię zdarzeń mających to samo źródło pochodzenia, które powodują w szkodę jądrową lub poważne ibezpośrednie zagrożenie jej powstaniem;

9) soba eksploatująca – podmiot eksploatujący urządzenie jądrowe; o 10)105) SDR – jednostkę rozrachunkową Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Art. 100a.

1. Naprawienie szkody jądrowej następuje na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, zzastrzeżeniem wyjątków przewidzianych wniniejszej ustawie.

2. Naprawienie szkody jądrowej wśrodowisku naturalnym jako dobru wspólnym polega na zwrocie kosztów środków przywracających stan środowiska naturalnego sprzed jego naruszenia zastosowanych przez upoważnione do tego organy lub na podstawie ich decyzji przez inne podmioty.

3. Naprawienie szkody jądrowej obejmuje także zwrot kosztów środków zapobiegawczych.

4. Jeżeli zastosowanie środków zapobiegawczych spowodowało szkodę na osobie, wmieniu lub środowisku jako dobru wspólnym, szkodę taką traktuje się jak szkodę jądrową określoną wart.100 pkt5. Art. 101.

1. Osoba eksploatująca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkodę jądrową spowodowaną wypadkiem jądrowym wurządzeniu jądrowym lub związaną ztym urządzeniem, chyba że szkoda nastąpiła bezpośrednio wskutek działań wojennych lub konfliktu zbrojnego.

2. Wczasie transportu materiałów jądrowych odpowiedzialność ponosi osoba eksploatująca urządzenie jądrowe, zktórego ten materiał został wysłany, chyba że umowa zodbiorcą stanowi inaczej.

3. Jeżeli poszkodowany, na skutek umyślnego zachowania, przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, sąd może zwolnić całkowicie lub częściowo osobę eksploatującą zobowiązku naprawienia szkody wodniesieniu do szkody doznanej przez poszkodowanego.

105)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt42 ustawy, októrej mowa wodnośniku 3.

Dziennik Ustaw – 85 – Poz. 264

Art. 102. 1.106) Granicą odpowiedzialności osoby eksploatującej za szkodę jądrową jest kwota stanowiąca równowartość wzłotych 300000 000 SDR.

2. Jeżeli roszczenia ztytułu szkody jądrowej przekraczają kwotę, októrej mowa wust.1, osoba eksploatująca ustanawia fundusz ograniczenia odpowiedzialności. Do postępowania wsprawie ustanowienia funduszu ijego podziału stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu morskiego o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie, z zastrzeżeniem ust.3–5.

3. Wsprawach dotyczących ustanowienia funduszu ijego podziału właściwy jest Sąd Okręgowy wWarszawie.

4. Wniosek owszczęcie postępowania wsprawie ustanowienia funduszu ijego podziału powinien odpowiadać ogólnym warunkom wniosku owszczęcie postępowania, aponadto zawierać:

1) azwę urządzenia jądrowego; n

2) kreślenie wypadku jądrowego, zktórego wynikają roszczenia, iinformacje opostępowaniach zmierzających do ustao lenia przebiegu tego wypadku;

3) kreślenie rodzaju roszczeń i wierzycieli, na których zaspokojenie fundusz ma być przekazany, a także informację o oznanych wnioskodawcy roszczeniach już dochodzonych przed sądem;

4) świadczenie ogotowości ustanowienia funduszu, uzasadnienie jego wysokości, atakże określenie sposobu jego ustao nowienia.

5. Do wniosku należy dołączyć dokumenty obejmujące dane wpływające na wysokość funduszu. Art. 103.107)

1. Osoba eksploatująca jest obowiązana do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za wyrządzoną szkodę jądrową.

2. Wprzypadku transportu materiału jądrowego zurządzenia jądrowego, osoba eksploatująca, niezależnie od obowiązku, októrym mowa wust.1, jest obowiązana dozawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową wyrządzoną wczasie transportu.

3. Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia, októrym mowa wust.1, powstaje niepóźniej niż wdniu poprzedzającym dzień rozruchu urządzenia jądrowego, awprzypadku urządzeń niewymagających rozruchu, nie później niż wdniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia eksploatacji urządzenia jądrowego.

4. Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia, októrym mowa wust.2, powstaje niepóźniej niż wdniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia transportu materiału jądrowego zurządzenia jądrowego.

5. Ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, októrym mowa wust.1 i2, jestobjęta odpowiedzialność cywilna osoby eksploatującej za szkody jądrowe wyrządzone wokresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Zakład ubezpieczeń niemoże umownie ograniczyć wypłaty odszkodowań.

6. Zzastrzeżeniem ust.7 minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia obowiązkowego, októrym mowa wust.1 i2, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia, wynosi równowartość w złotych 300000 000 SDR.

7. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia obowiązkowego:

1) którym mowa w ust. 1, dla reaktora badawczego oraz dla urządzenia jądrowego, w którym jest przechowywany o lub składowany materiał jądrowy pochodzący zreaktora badawczego,

2) którym mowa wust.2, wprzypadku transportu materiału jądrowego pochodzącego zurządzeń jądrowych, októrych o mowa wpkt 1 – wodniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia, nie może być niższa od kwoty stanowiącej równowartość wzłotych 400000 SDR, aniwyższa od kwoty stanowiącej równowartość wzłotych 5000000SDR.

106) 107)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt43 ustawy, októrej mowa wodnośniku

3. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt44 ustawy, októrej mowa wodnośniku 3.

Dziennik Ustaw

8. Wprzypadku:

1) dy wurządzeniu jądrowym, októrym mowa wust.7 pkt1, przechowywany lub składowany jest także materiał jądrog wy pochodzący zurządzenia jądrowego innego niż urządzenie, októrym mowa wust.7pkt1,

2) ącznego transportu materiału jądrowego pochodzącego zurządzeń jądrowych, októrych mowa wust.7 pkt1, oraz ł materiału jądrowego pochodzącego zinnych urządzeń jądrowych – minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia obowiązkowego, októrym mowa odpowiednio wust.1 i2, wodniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia, jest równa kwocie, októrej mowa wust.6.

9. Do ustalenia równowartości wzłotych podanych wust.6 i7 kwot stosuje się kurs średni ogłoszony przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy wroku, wktórym umowa ubezpieczenia została zawarta.

10. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, wporozumieniu zministrem właściwym do spraw gospodarki, określi, wdrodze rozporządzenia, wysokość minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia obowiązkowego:

1) którym mowa wust.1 – dla urządzeń jądrowych, októrych mowa wust.7 pkt1, o

2) którym mowa wust.2 – wprzypadku transportu, októrym mowa wust.7pkt 2 o – wodniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia, biorąc pod uwagę poszczególne typy urządzeń jądrowych, októrych mowa wust.7, rodzaje działalności wnich wykonywanych, skalę potencjalnych zagrożeń, jakie niesie ze sobą ich wykorzystywanie, oraz społeczno-ekonomiczny charakter działalności osoby eksploatującej. Art. 103a.108)

1. Osoba eksploatująca urządzenie jądrowe, zktórego ma zostać wysłany materiał jądrowy, jest obowiązana przekazać jednostce organizacyjnej dokonującej jego transportu wystawiony przez zakład ubezpieczeń dokument potwierdzający spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, októrym mowa wart.103ust.2.

2. Dokument, októrym mowa wust.1, zawiera:

1) nazwę iadres siedziby zakładu ubezpieczeń;

2) nazwę iadres siedziby osoby eksploatującej;

3) wskazanie: a) okresu ubezpieczenia, b) wysokości sumy gwarancyjnej;

4) określenie materiału jądrowego, którego transport jest objęty ubezpieczeniem;

5) podpis osoby wystawiającej dokument, zpodaniem stanowiska służbowego.

3. Do dokumentu, októrym mowa wust.1, dołącza się wydane przez organ dozoru jądrowego zaświadczenie, potwierdzające że osoba, októrej mowa wust.2 pkt2, jestosobą eksploatującą wrozumieniu art.100 pkt9. Art. 103b.108) 1.Do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, októrym mowa wart.103, są uprawnione organy dozoru jądrowego. 2.Spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, októrym mowa wart.103, ustala się na podstawie dokumentu ubezpieczenia, potwierdzającego zawarcie umowy tego ubezpieczenia, wystawionego osobie eksploatującej przezzakład ubezpieczeń. 3.Osoba eksploatująca, która nie spełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, októrym mowa wart.103, jest obowiązana wnieść opłatę na rzecz budżetu państwa wwysokości 20% minimalnej sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia. Wniesienie opłaty nie zwalnia zobowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia.

108)

– 86 –

Poz. 264

Dodany przez art.1 pkt45 ustawy, októrej mowa wodnośniku 3.

Dziennik Ustaw – 87 – Poz. 264

4.Jeżeli osoba eksploatująca nie okaże dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia, októrej mowa w art. 103, lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, organ dozoru jądrowego wzywa osobę eksploatującą, abywterminie 30 dni:

1) przedstawiła dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia: a) októrej mowa wart.103 ust.1, wterminie określonym wart.103ust.3, b) októrej mowa wart.103 ust.2, wterminie określonym wart.103ust.4;

2) razie braku dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia, uiściła opłatę, októrej mowa wust.3, w oraz okazała dokumenty potwierdzające późniejsze zawarcie umowy ubezpieczenia.

5. Opłata, októrej mowa wust.3, podlega egzekucji wtrybie przepisów opostępowaniu egzekucyjnym wadministracji. Art. 103c.108)

1. Jeżeli wypadek jądrowy, oprócz szkody wmieniu lub środowisku, wyrządził również szkodę na osobie, 10% sumy gwarancyjnej ubezpieczenia przeznacza się na zabezpieczenie roszczeń ztytułu szkody jądrowej na osobie. 2.Jeżeli wokresie 5 lat od dnia wypadku jądrowego roszczenia ztytułu szkody naosobie dochodzone od osoby eksploatującej nie przewyższają łącznie sumy gwarancyjnej przeznaczonej wyłącznie na zaspokojenie takich roszczeń, pozostała część sumy gwarancyjnej będzie przeznaczona na zaspokojenie roszczeń ztytułu szkody wmieniu lub wśrodowisku, atakże roszczeń ztytułu szkody na osobie, dochodzonych przed upływem 10 lat od dnia wypadku jądrowego.

3. Skarb Państwa gwarantuje wypłatę odszkodowania ztytułu szkody jądrowej:

1) o wysokości kwoty, októrej mowa wart.102 ust.1, oraz d

2) zakresie, wjakim szkoda nie została zaspokojona przez zakład ubezpieczeń ztytułu zawartej umowy ubezpieczenia, w októrej mowa wart.103, awprzypadkach, októrych mowa wart.98 ust.2 pkt2 ustawy zdnia 22 maja 2003r. oubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym iPolskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr124, poz.1152, zpóźn. zm.109)), wzakresie, wjakim szkoda nie została zaspokojona przez zakład ubezpieczeń oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Art. 104.

1. Roszczenie oodszkodowanie ztytułu szkody jądrowej może być dochodzone bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń.

2. Wprzypadku, októrym mowa wust.1, zakład ubezpieczeń może skorzystać zograniczenia odpowiedzialności oraz innych środków obrony przysługujących osobie eksploatującej. Art. 105.

1. Roszczenie onaprawienie szkody jądrowej na osobie nie przedawnia się.

2. Roszczenie onaprawienie szkody jądrowej wmieniu lub wśrodowisku przedawnia się zupływem trzech lat od dnia, wktórym poszkodowany dowiedział się lub powinien był się dowiedzieć oszkodzie iosobie odpowiedzialnej. Jednakże roszczenie wygasa zupływem dziesięciu lat od dnia wypadku jądrowego.

3. Roszczenie onaprawienie szkody wśrodowisku przysługuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska. Art. 106.

1. Wprzypadku gdy szkoda jądrowa powstała wwyniku wypadku jądrowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sądami właściwymi do rozpatrywania pozwów wsprawach odszkodowań za szkody jądrowe są sądy okręgowe.

2. Wsprawach postępowania wzakresie odszkodowań stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

3. Wprzypadku gdy szkoda jądrowa powstała wwyniku wypadku jądrowego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, właściwość sądów do rozpatrywania pozwów w sprawach odszkodowań za szkody jądrowe określa Konwencja wiedeńska oodpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową, sporządzona wWiedniu dnia 21 maja 1963r. (Dz.U. z1990r. Nr63, poz.370 i371 oraz z2011r. Nr4, poz.9). Art. 107.

1. Do urządzeń jądrowych, wsprawach nieuregulowanych wniniejszym rozdziale, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące obiektów jądrowych.

2. W sprawach odszkodowań, w zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

109)

Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2004r. Nr26, poz.225, Nr96, poz.959, Nr141, poz.1492, Nr273, poz.2703 iNr281, poz.2778, z2005r. Nr167, poz.1396, z2006r. Nr157, poz.1119, z2007r. Nr49, poz.328, Nr82, poz.557, Nr102, poz.691 iNr133, poz.922, z2008r. Nr225, poz.1486, z2009r. Nr91, poz.739 iNr97, poz.802, z2010r. Nr28, poz.145 iNr43, poz.246 oraz z2011r. Nr80, poz.432, Nr113, poz.660, Nr205, poz.1210 iNr291, poz.1707.

Dziennik Ustaw – 88 – Poz. 264

Art. 108. Przepisy niniejszego rozdziału nie naruszają przepisów oświadczeniach ztytułu wypadków przy pracy ichorób zawodowych. Rozdział 12a110) Działania wzakresie rozwoju energetyki jądrowej Art. 108a. W ramach wykonywania zadań związanych z wykorzystaniem energii atomowej na potrzeby społeczno-gospodarcze kraju, minister właściwy do spraw gospodarki podejmuje działania mające na celu rozwój energetyki jądrowej, wszczególności:

1) pracowuje projekty planów istrategii wzakresie rozwoju ifunkcjonowania energetyki jądrowej wRzeczypospolitej o Polskiej, wtym projekt Programu polskiej energetyki jądrowej;

2) oordynuje realizację planów istrategii państwa wzakresie rozwoju energetyki jądrowej iprzygotowuje założenia ich k zmian;

3) rowadzi działania związane z informacją społeczną, edukacją i popularyzacją oraz informacją naukowo-techniczną p iprawną wzakresie energetyki jądrowej, zzastrzeżeniem art.110 pkt6;

4) podejmuje działania na rzecz: a) apewnienia kompetentnych kadr dla energetyki jądrowej, z b) ozwoju technologii jądrowych, r c) działu polskiego przemysłu wrealizacji zadań wzakresie energetyki jądrowej; u

5) monitoruje rynek uranu oraz rynek usług jądrowego cyklu paliwowego. Art. 108b.

1. Program polskiej energetyki jądrowej, zwany dalej „Programem”, określa wszczególności:

1) ele izadania wzakresie rozwoju oraz funkcjonowania energetyki jądrowej wRzeczypospolitej Polskiej; c

2) lan prowadzenia działań związanych zinformacją społeczną, edukacją oraz informacją naukowo-techniczną iprawną p wzakresie energetyki jądrowej;

3) lan współpracy wsprawach badań naukowych wzakresie energetyki jądrowej. p

2. Minister właściwy do spraw gospodarki wzakresie, októrym mowa wust.1 pkt3, opracowuje projekt Programu we współpracy zministrem właściwym do spraw nauki. Art. 108c.

1. Program jest opracowywany zgodnie zzasadą zrównoważonego rozwoju kraju izawiera:

1) ocenę realizacji Programu za poprzedni okres;

2) część prognostyczną obejmującą okres nie krótszy niż 20 lat;

3) program działań wykonawczych na okres 12 lat zawierający instrumenty jego realizacji.

2. Program opracowuje się co 4 lata. Art.108d. 1.Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki, przyjmuje Program wdrodze uchwały. 2.Program jest programem wieloletnim wrozumieniu ustawy zdnia 27sierpnia2009r. ofinansach publicznych (Dz.U. Nr157, poz.1240, zpóźn. zm.111)).

3. Uchwałę Rady Ministrów, októrej mowa wust.1, wraz zProgramem minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza wDzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

110) 111)

Rozdział dodany przez art.1 pkt46 ustawy, októrej mowa wodnośniku 3; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2012r. Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr238, poz.1578 iNr257, poz.1726 oraz z2011r. Nr185, poz.1092, Nr201, poz.1183, Nr234, poz.1386, Nr240, poz.1429 iNr291, poz.1707.

Dziennik Ustaw – 89 – Poz. 264

Art.108e. 1.Minister właściwy do spraw gospodarki opracowuje, co dwa lata, wterminie do dnia 30 czerwca danego roku, sprawozdanie zrealizacji Programu iprzedkłada je Radzie Ministrów.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, przyjęte przez Radę Ministrów sprawozdanie zrealizacji Programu. Rozdział 13 Prezes Państwowej Agencji Atomistyki Art. 109.

1. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki jest centralnym organem administracji rządowej właściwym wsprawach bezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej wzakresie określonym ustawą. 2.112) Prezesa Agencji powołuje Prezes Rady Ministrów, spośród osób wyłonionych wdrodze otwartego ikonkurencyjnego naboru, na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Agencji. 3.112) Minister właściwy do spraw środowiska, na wniosek Prezesa Agencji, powołuje wiceprezesów Agencji, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Minister właściwy do spraw środowiska odwołuje, na wniosek Prezesa Agencji, wiceprezesów Agencji. 3a.113) Stanowisko Prezesa Agencji może zajmować osoba, która:

1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;

2) jest obywatelem polskim;

3) korzysta zpełni praw publicznych;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) posiada kompetencje kierownicze;

6) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, wtym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

7) posiada wykształcenie iwiedzę zzakresu spraw należących do właściwości Prezesa Agencji. 3b.113) Informację onaborze na stanowisko Prezesa Agencji ogłasza się przez umieszczenie ogłoszenia wmiejscu powszechnie dostępnym wsiedzibie Agencji oraz wBiuletynie Informacji Publicznej Agencji iBiuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać:

1) nazwę iadres Agencji;

2) określenie stanowiska;

3) wymagania związane ze stanowiskiem wynikające zprzepisów prawa;

4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku;

5) wskazanie wymaganych dokumentów;

6) termin imiejsce składania dokumentów;

7) informacje ometodach itechnikach naboru. 3c.113) Termin nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia wBiuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 3d.113) Nabór na stanowisko Prezesa Agencji przeprowadza zespół, powołany przez ministra właściwego do spraw środowiska, liczący co najmniej 3 osoby, których wiedza idoświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów. Wtoku naboru ocenia się doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.

W brzmieniu ustalonym przez art.163 pkt1 ustawy zdnia 21 listopada 2008r. osłużbie cywilnej (Dz.U. Nr227, poz.1505), która weszła wżycie zdniem 24 marca 2009r.

113) D odany przez art.163 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 112.

112)

Dziennik Ustaw – 90 – Poz. 264

3e.113) Ocena wiedzy ikompetencji kierowniczych, októrych mowa wust.3d, może być dokonanana zlecenie zespołu przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny. 3f.113) Członek zespołu oraz osoba, októrej mowa wust.3e, mają obowiązek zachowania wtajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się ostanowisko, uzyskanych wtrakcie naboru. 3g.113) W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia ministrowi właściwemu do spraw środowiska. 3h.113) Zprzeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający:

1) nazwę iadres Agencji;

2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów;

3) miona, nazwiska iadresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez i nich wymagań określonych wogłoszeniu onaborze;

4) informację ozastosowanych metodach itechnikach naboru;

5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata;

6) skład zespołu. 3i.113) Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji wBiuletynie Informacji Publicznej Agencji iBiuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja owyniku naboru zawiera:

1) azwę iadres Agencji; n

2) kreślenie stanowiska, na które był prowadzony nabór; o

3) miona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania wrozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i albo informację oniewyłonieniu kandydata. 3j.113) Umieszczenie wBiuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ogłoszenia onaborze oraz owyniku tego naboru jest bezpłatne. 3k.113) Zespół przeprowadzający nabór na stanowiska, októrych mowa wust.3, powołuje Prezes Agencji. 3l.113) Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, októrych mowa wust.3, stosuje się odpowiednio ust.3a–3j.

4. Minister właściwy do spraw środowiska sprawuje nadzór nad Prezesem Agencji. Art. 110. Do zakresu działania Prezesa Agencji należy wykonywanie zadań związanych zzapewnieniem bezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej kraju, awszczególności:

1) rzygotowywanie projektów dokumentów dotyczących polityki państwa wzakresie zapewnienia bezpieczeństwa jądrop wego i ochrony radiologicznej uwzględniających program rozwoju energetyki jądrowej i zagrożenia wewnętrzne izewnętrzne;

2) prawowanie nadzoru nad działalnością powodującą lub mogącą powodować narażenie ludzi iśrodowiska na promies niowanie jonizujące oraz przeprowadzanie kontroli wtym zakresie, wtym wydawanie decyzji wsprawach zezwoleń iuprawnień oraz innych decyzji przewidzianych wustawie;

3) ydawanie zaleceń technicznych iorganizacyjnych wsprawach bezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej; w

4) ykonywanie zadań związanych z oceną sytuacji radiacyjnej kraju w warunkach normalnych i w sytuacji zdarzeń w radiacyjnych oraz przekazywanie właściwym organom iludności informacji otej sytuacji;

5) ykonywanie zadań wynikających zzobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej wzakresie prowadzenia ewidencji ikonw troli materiałów jądrowych, ochrony fizycznej materiałów iobiektów jądrowych, szczególnej kontroli obrotu zzagranicą towarami itechnologiami jądrowymi oraz innych zobowiązań wynikających zumów międzynarodowych dotyczących bezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej;

Dziennik Ustaw – 91 – Poz. 264

6)114) prowadzenie działań związanych zinformacją społeczną, edukacją ipopularyzacją oraz informacją naukowo-techniczną iprawną wzakresie bezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej, wtym przekazywanie ludności informacji na temat promieniowania jonizującego ijego oddziaływania na zdrowie człowieka ina środowisko oraz omożliwych dozastosowania środkach wprzypadku zdarzeń radiacyjnych – zwyłączeniem promocji wykorzystania promieniowania jonizującego, awszczególności promocji energetyki jądrowej; 7)114) współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w sprawach związanych z bezpieczeństwem jądrowym iochroną radiologiczną oraz wsprawie badań naukowych wdziedzinie bezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej;

8) wykonywanie zadań związanych zobronnością iobroną cywilną kraju oraz ochroną informacji niejawnych, wynikających zodrębnych przepisów; 9)115) przygotowywanie opinii, wzakresie bezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej do projektów działań technicznych związanych zpokojowym wykorzystywaniem energii atomowej, na potrzeby organów administracji rządowej isamorządowej; 10)115) współpraca zwłaściwymi jednostkami innych państw iorganizacjami międzynarodowymi wzakresie objętym ustawą;

11) pracowywanie projektów aktów prawnych wzakresie objętym ustawą iuzgadnianie ich wtrybie określonym wreguo laminie prac Rady Ministrów;

12) piniowanie projektów aktów prawnych opracowywanych przez uprawnione organy; o

13) rzedstawianie Prezesowi Rady Ministrów corocznych sprawozdań ze swojej działalności oraz ocen stanu bezpieczeńp stwa iochrony radiologicznej kraju. Art. 111. Prezes Rady Ministrów może określić, wdrodze rozporządzenia, szczegółowy zakres działania Prezesa Agencji. Art. 112.116)

1. Prezes Agencji wykonuje swoje zadania przy pomocy Państwowej Agencji Atomistyki, zwanej dalej „Agencją”.

2. Przy Prezesie Agencji działa Rada do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej, zwana dalej „Radą”, będąca organem doradczym iopiniodawczym.

3. Wskład Rady Prezes Agencji powołuje przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza oraz nie więcej niż 7 członków, spośród specjalistów zzakresu bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej, ochrony fizycznej, zabezpieczeń materiałów jądrowych oraz innych specjalności istotnych ze względu nanadzór nad bezpieczeństwem jądrowym.

4. Wskład Rady może zostać powołana osoba, która posiada poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”.

5. Kadencja Rady trwa 4 lata.

6. Członkom Rady przysługuje wynagrodzenie miesięczne, płatne zdołu, które ulega zmniejszeniu wprzypadku nieobecności na posiedzeniach Rady – proporcjonalnie doliczby odbytych posiedzeń wdanym miesiącu.

7. Członkom Rady przysługują diety oraz zwrot kosztów przejazdów, dojazdów inoclegów według zasad określonych wprzepisach wydanych na podstawie art.775§2 ustawy zdnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy.

8. Do zadań Rady należy wszczególności:

1) piniowanie na wniosek Prezesa Agencji: o a) projektów zezwoleń na wykonywanie działalności, októrej mowa wart.4 ust.1 pkt2, b) projektów aktów prawnych opracowywanych przez Prezesa Agencji, c) projektów zaleceń organizacyjno-technicznych wydawanych przez Prezesa Agencji;

2) ystępowanie zinicjatywami dotyczącymi usprawnienia nadzoru nadwykonywaniem działalności związanej znarażew niem.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt47 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

3. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt47 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 3.

116) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt48 ustawy, októrej mowa wodnośniku 3.

114) 115)

Dziennik Ustaw – 92 – Poz. 264

9. Obsługę administracyjną Rady zapewnia Agencja.

10. Przewodniczący Rady przekazuje Prezesowi Agencji wterminie do dnia 31 stycznia każdego roku sprawozdanie zdziałalności Rady za rok poprzedni.

11. Prezes Agencji niezwłocznie publikuje sprawozdanie, októrym mowa wust.10, wBiuletynie Informacji Publicznej, na swoich stronach podmiotowych.

12. Minister właściwy do spraw środowiska określi, wdrodze rozporządzenia, sposób itryb pracy Rady oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego członkom Rady, mając na uwadze zakres zadań realizowanych przez Radę iefektywność jejfunkcjonowania, atakże mając na uwadze to, by wysokość tego wynagrodzenia nieprzekraczała dwuipółkrotności kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej, której wysokość, ustaloną według odrębnych zasad, określa ustawa budżetowa. Art. 113.

1. Minister właściwy do spraw środowiska, wdrodze zarządzenia, nadaje statut Agencji, określający jej organizację wewnętrzną.

2. Szczegółową organizację oraz tryb pracy Agencji i zakres zadań jej komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny nadany, wdrodze zarządzenia, przez Prezesa Agencji. Art. 113a.117)

1. Prezes Agencji, nie rzadziej niż co 3 lata, przeprowadza ocenę funkcjonowania dozoru jądrowego oraz analizę obowiązującego stanu prawnego pod względem jego adekwatności do potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej.

2. Prezes Agencji, nie rzadziej niż co 10 lat, poddaje funkcjonowanie krajowego systemu bezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej, wtym funkcjonowanie dozoru jądrowego, międzynarodowym przeglądom zewnętrznym.

3. Informację owynikach oceny ianalizy, októrych mowa wust.1, oraz przeglądu, októrym mowa wust.2, Prezes Agencji niezwłocznie przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska iPrezesowi Rady Ministrów.

4. Informację owynikach przeglądu, októrym mowa wust.2, Prezes Agencji niezwłocznie przekazuje także Komisji Europejskiej oraz właściwym organom państw członkowskich Unii Europejskiej. Rozdział 14 Państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych” Art. 114.

1. Tworzy się państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej pod nazwą „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych” z siedzibą w Otwocku-Świerku, zwane dalej „Zakładem”, powołane do wykonywania działalności wzakresie postępowania zodpadami promieniotwórczymi iwypalonym paliwem jądrowym, aprzede wszystkim do zapewnienia stałej możliwości składowania odpadów promieniotwórczych iwypalonego paliwa jądrowego. 1a. Zakład wykonuje również działalność polegającą na odbiorze, transporcie, przechowywaniu iskładowaniu materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych oraz innych substancji promieniotwórczych.

2. Zakład może również wykonywać działalność wzakresie postępowania zodpadami niebezpiecznymi, októrych mowa wprzepisach dotyczących odpadów, oraz inną działalność określoną wstatucie, októrym mowa wart.121. Art. 115.

1. Zakład posiada osobowość prawną.

2. Organy państwowe mogą podejmować decyzje wzakresie działalności Zakładu tylko wprzypadkach przewidzianych ustawą. Art. 116.118)

1. Nadzór nad Zakładem oraz funkcję organu założycielskiego sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki przeprowadza kontrolę idokonuje corocznej oceny działalności Zakładu, którą przedstawia Prezesowi Rady Ministrów do dnia 30 marca roku następnego.

117) 118)

Dodany przez art.1 pkt49 ustawy, októrej mowa wodnośniku

3. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt50 ustawy, októrej mowa wodnośniku 3; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

Dziennik Ustaw – 93 – Poz. 264

3. Minister właściwy do spraw gospodarki może zobowiązać dyrektora Zakładu do poprawy gospodarki Zakładu lub przedstawienia programu naprawczego ijego realizacji. Program ten podlega zatwierdzeniu przez ministra właściwego dospraw gospodarki.

4. Minister właściwy do spraw gospodarki wrazie stwierdzenia, że decyzja dyrektora Zakładu jest sprzeczna zprawem, wstrzymuje jej wykonanie izobowiązuje dyrektora do jej zmiany lub uchylenia.

5. Dyrektorowi Zakładu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wstosunku dodecyzji podjętych przez ministra właściwego do spraw gospodarki na zasadach iwtrybie określonych wprzepisach oprzedsiębiorstwach państwowych. Art. 117.

1. Organem Zakładu jest dyrektor, który zarządza Zakładem ireprezentuje go na zewnątrz. 2.119) Dyrektora Zakładu powołuje iodwołuje minister właściwy do spraw gospodarki.

3. Dyrektor może powoływać iodwoływać zastępców dyrektora oraz pełnomocników Zakładu, którzy działają samodzielnie wgranicach ich umocowania.

4. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. (uchylony).120)

6. WZakładzie nie działają organy samorządu załogi przedsiębiorstwa. Art. 118.

1. Zakład występuje wobrocie we własnym imieniu ina własny rachunek.

2. Zakład ztytułu wykonywania działalności pobiera opłaty, których wysokość określa cennik usług Zakładu zatwierdzony przez ministra sprawującego nadzór nad Zakładem.

3. Do sprzedaży przez Zakład środków trwałych lub zorganizowanych części mienia igospodarowania nimi stosuje się przepisy obowiązujące przedsiębiorstwa państwowe.

4. Środki trwałe nie mogą służyć do zaspokojenia zobowiązań pieniężnych Zakładu. Art. 119. 1.121) Zakład otrzymuje zbudżetu państwa dotację podmiotową na postępowanie zodpadami promieniotwórczymi iwypalonym paliwem jądrowym, eksploatację przechowalników wypalonego paliwa jądrowego pochodzącego zbadawczych reaktorów jądrowych, działalność w zakresie ochrony radiologicznej i ochrony Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych oraz na odbiór, transport, przetwarzanie, przechowywanie i składowanie materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych, atakże innych substancji promieniotwórczych. 1a. Zakład może otrzymywać dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych zwykonywaniem działalności, októrej mowa wart.114 ust.1 i1a.

2. (uchylony).122) 3.123) Dyrektor Zakładu przedstawia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki rozliczenie z otrzymanej dotacji, zgodnie zprzepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art.120 ust.2. Art. 119a. Wrazie konieczności dokonania przez Zakład nieplanowanego odbioru, transportu, przetwarzania, przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych lub innych substancji promieniotwórczych pochodzących znielegalnego obrotu, niewiadomego pochodzenia, zdziałalności jednostki organizacyjnej, która kończąc działalność stała się niewypłacalna, lub powstałych wwyniku skażenia środowiska, którego sprawca nie jest znany, koszty tych usług są pokrywane zbudżetu państwa. Art. 120.

1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych wprzepisach ogospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych, oile przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt51 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 3; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2012r. Przez art.1 pkt51 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 3; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

121) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt52 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 3; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

122) Przez art.1 pkt52 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 3; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

123) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt52 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 3; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

119) 120)

Dziennik Ustaw – 94 – Poz. 264

2. Rada Ministrów określi, wdrodze rozporządzenia, sposób ustalania wysokości oraz rozliczania dotacji, októrych mowa wart.119 ust.

1 i1a, wtym rodzaje dokumentów idanych, jakie powinny być uwzględnione przy ustalaniu wysokości irozliczaniu dotacji, oraz sposób ustalania opłat, októrych mowa wart.118 ust.2, uwzględniając czynniki, jakie należy brać pod uwagę przy ustalaniu opłat, tryb itermin podawania cennika usług Zakładu do publicznej wiadomości oraz sposób prowadzenia gospodarki finansowej Zakładu, wtym kontroli sprawozdań finansowych iwyboru biegłych do ich badania, oraz organ właściwy do zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych Zakładu, tryb zbywania składników majątkowych, sposób finansowania wynagrodzeń i inwestycji, a także tryb podejmowania decyzji w sprawach finansowych. Art. 121.

1. Szczegółowe zadania, organizację, tryb tworzenia jednostek zamiejscowych iich uprawnienia, system kontroli wewnętrznej i sposób działania Zakładu określa statut Zakładu, uwzględniający przy ustalaniu zadań dodatkowych konieczność zapewnienia realizacji zadań, dla których wykonywania Zakład został utworzony, podział Zakładu na jednostki merytoryczne ijednostki obsługi, zakres spraw, jakie nie mogą być powierzone jednostkom zamiejscowym.

2. Statut może przewidywać powołanie organów doradczych iopiniodawczych dyrektora Zakładu. 3.124) Statut nadaje Zakładowi, wdrodze zarządzenia, minister właściwy do spraw gospodarki. Art. 122. Do Zakładu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z2002r. Nr171, poz.1397, zpóźn. zm.125)). Rozdział 15 Administracyjne kary pieniężne iprzepisy karne Art. 123. 1.Kierownikowi jednostki organizacyjnej, który: 1)126) bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, albo bez wymaganego zgłoszenia podejmuje działalność określoną w art. 4 ust. 1 albo dokonuje przywozu lub wywozu, o którym mowa w art. 62 ust. 1, albo nie dopełnia obowiązku, októrym mowa wart.8a, albo zatrudnia pracowników bez uprawnień, kwalifikacji lub umiejętności określonych wprzepisach ustawy, 1a)127) dokonuje przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub tranzytu przez to terytorium odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego bez zezwolenia, októrym mowa wart.62c ust.1, lub bez zgody, októrej mowa wart.62d ust.1, lub wbrew ich warunkom,

2) ędąc odpowiedzialnym za bezpieczeństwo jądrowe i ochronę radiologiczną, dopuszcza do narażenia pracownika b lub innej osoby znaruszeniem przepisów art.14 ust.1 wzwiązku zart.25 pkt1 oraz art.19 ust.1 iart.20 ust.1–3,

3) ie dopełnia obowiązków w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej przy pracy z materiałami n jądrowymi, źródłami promieniowania jonizującego, odpadami promieniotwórczymi iwypalonym paliwem jądrowym lub przy ich przygotowaniu do transportu iskładowaniu,

4) tracił lub pozostawił bez właściwego zabezpieczenia powierzony mu materiał jądrowy, źródło promieniowania jonizuu jącego albo odpady promieniotwórcze lub wypalone paliwo jądrowe,

5) ie dopełnia obowiązku kontroli dozymetrycznej lub prowadzenia ewidencji materiałów jądrowych, źródeł promienion wania jonizującego, odpadów promieniotwórczych iwypalonego paliwa jądrowego,

6) niemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie czynności kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony u radiologicznej albo nie udziela informacji lub udziela informacji nieprawdziwej albo zataja prawdę w zakresie bezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej,

W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt53 ustawy, októrej mowa wodnośniku 3; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2012r. Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2002r. Nr240, poz.2055, z2003r. Nr60, poz.535 iNr90, poz.844, z2004r. Nr6, poz.39, Nr116, poz.1207, Nr123, poz.1291 iNr273, poz.2703 i2722, z2005r. Nr167, poz.1400, Nr169, poz.1418, Nr178, poz.1479 iNr184, poz.1539, z2006r. Nr107, poz.721 iNr208, poz.1532, z2008r. Nr180, poz.1109, z2009r. Nr13, poz.70 iNr157, poz.1241, z2010r. Nr28, poz.144, Nr108, poz.685, Nr182, poz.1228 iNr257, poz.1726 oraz z2011r. Nr34, poz.171.

126) W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt15 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 11.

127) D odany przez art.1 pkt15 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 11.

124) 125)

Dziennik Ustaw – 95 – Poz. 264

7) ie dopełnia obowiązku, októrym mowa wart.41b pkt2–9, art.41c, art.41d ust.1 pkt1 lub art.41e pkt1–3, n

8) nie dopełnia obowiązku, októrym mowa wart.43a ust.1 lub 2 lub art.43b ust.1 – wymierza się karę pieniężną wwysokości nieprzekraczającej pięciokrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia wgospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym popełnienie czynu, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art.20 pkt1 lit.austawy zdnia 17 grudnia 1998r.

oemeryturach irentach zFunduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z2009r. Nr153, poz.1227, zpóźn. zm.128)). 1a.129) Za czyny, októrych mowa wust.1, kierownikowi jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną znarażeniem, polegającą nabudowie, rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jądrowej wymierza się karę pieniężną wwysokości nieprzekraczającej dwustukrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia wgospodarce narodowej wroku kalendarzowym poprzedzającym popełnienie czynu, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art.20pkt1lit.austawy zdnia 17 grudnia 1998r. oemeryturach irentach zFunduszu Ubezpieczeń Społecznych.

2. Pracownikowi zatrudnionemu w obiekcie jądrowym, który nie zawiadamia kierownika jednostki organizacyjnej lub organu dozoru jądrowego o zdarzeniu lub stanie mogącym sprowadzić zagrożenie dla bezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej, wymierza się karę pieniężną wwysokości nieprzekraczającej dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia, októrym mowa wust.1. 3.130) Jednostce organizacyjnej wykonującej działalność związaną znarażeniem, polegającą na budowie, rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jądrowej, która:

1) ykonuje tę działalność bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, w

2) prowadza bez pisemnej zgody Prezesa Agencji lub wbrew jejwarunkom modernizację systemu lub elementu konw strukcji lub wyposażenia elektrowni jądrowej, mającego istotne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo jądrowe iochronę radiologiczną,

3) ruchamia reaktor po przerwie na załadunek paliwa jądrowego lubna modernizację systemu lub elementu konstrukcji u iwyposażenia jądrowego elektrowni jądrowej bez pisemnej zgody Prezesa Agencji,

4) rowadzi eksploatację elektrowni jądrowej mimo odmowy zatwierdzenia przez Prezesa Agencji raportu z oceny p okresowej bezpieczeństwa – wymierza się karę pieniężną wwysokości nieprzekraczającej pięćsetkrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia wgospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym popełnienie czynu, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art.20 pkt1 lit.austawy zdnia 17 grudnia 1998r. oemeryturach irentach zFunduszu Ubezpieczeń Społecznych. Art. 124.

1. Kary pieniężne, októrych mowa wart.123, nakłada, wformie decyzji administracyjnej:

1) łówny Inspektor Dozoru Jądrowego – jeżeli organem właściwym do wydania zezwolenia albo przyjęcia zgłoszenia G jest Prezes Agencji;

2) aństwowy wojewódzki inspektor sanitarny, komendant wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej lub państwowy p inspektor sanitarny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – jeżeli organy te są właściwe do wydania zezwolenia.

2. Decyzji, októrej mowa wust.1, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Art. 125.

1. Nie można nałożyć kary pieniężnej, jeżeli od dnia popełnienia czynu upłynęło 5 lat.

2. Kary pieniężnej nie pobiera się po upływie 5 lat od dnia wydania ostatecznej decyzji onałożeniu kary. Art. 126.

1. Kary, októrych mowa wart.123, podlegają, wraz zodsetkami za zwłokę, egzekucji wtrybie określonym wprzepisach opostępowaniu egzekucyjnym wadministracji.

2. Środki uzyskane ztytułu kar pieniężnych są przychodami budżetu państwa.

Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2010r. Nr40, poz.224, Nr134, poz.903, Nr238, poz.1578 iNr257, poz.1726, z2011r. Nr75, poz.398, Nr149, poz.887, Nr168, poz.1001, Nr187, poz.1112 iNr205, poz.1203 oraz z2012r. poz.118.

129) Dodany przez art.1 pkt54 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 3.

130) Dodany przez art.1 pkt54 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 3.

128)

Dziennik Ustaw – 96 – Poz. 264

Art. 127. Kto nie stosuje się do zakazu wypasu zwierząt na skażonym terenie lub zakazu żywienia zwierząt skażonymi środkami żywienia zwierząt ipojenia skażoną wodą – podlega karze aresztu lub grzywny. Art. 127a. Kto nie dopełnia obowiązku, októrym mowa wart.22 ust.3, podlega karze grzywny. Art. 127b. Kto nie dopełnia obowiązku, októrym mowa wart.41f pkt1, art.41g ust.1 lub 2, art.41h ust.1 lub art.41i ust.1, podlega karze grzywny. Art. 127c.

1. Kto udaremnia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli, októrej mowa wart.41b pkt1, art.41d ust.1 pkt2, art.41e pkt4, art.41f pkt2, art.41g ust.3, art.41h ust.2, art.41i ust.2, art.41j lub art.41k ust.1, podlega karze grzywny.

2. Kto udaremnia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli, októrej mowa wart.48, art.71, art.72 lub art.73 Porozumienia, októrym mowa wart.40 pkt6, podlega karze grzywny.

3. Kto udaremnia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 81 Traktatu Euratom, podlega karze grzywny. Art. 127d. Orzekanie wsprawach oczyny, októrych mowa wart.127–127c, następuje wtrybie Kodeksu postępowania wsprawach owykroczenia.

Rozdział 16 Przepisy przejściowe, dostosowujące ikońcowe Art. 128. Wyodrębnione pod względem prawnym iorganizacyjnym zmienia jednostki badawczo-rozwojowej Instytut Energii Atomowej zsiedzibą wOtwocku-Świerku mienie Zakładu Doświadczalnego Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych staje się mieniem Zakładu, októrym mowa wart.114 ust.1. Art. 129. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, wporozumieniu zministrem właściwym do spraw finansów publicznych, może wyposażyć Zakład wmienie inne niż określone wart.128. Art. 130. (pominięty). Art. 131. Pracownicy zatrudnieni w Zakładzie Doświadczalnym Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych Instytutu Energii Atomowej stają się pracownikami Zakładu zgodnie zart.231 Kodeksu pracy. Art. 132. Minister Obrony Narodowej wodniesieniu do podległych mu jednostek organizacyjnych iminister właściwy do spraw wewnętrznych wodniesieniu do Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej ipodległych mu jednostek organizacyjnych, po zasięgnięciu opinii Prezesa Agencji, określają, wdrodze zarządzenia, sposób wykonywania przepisów ustawy wtych jednostkach. Art. 133.

1. Główny Inspektor Dozoru Jądrowego iinspektorzy dozoru jądrowego, którzy zostali powołani lub uzyskali uprawnienia przed dniem wejścia w życie ustawy, stają się odpowiednio Głównym Inspektorem Dozoru Jądrowego iinspektorami dozoru jądrowego wrozumieniu ustawy.

2. Zezwolenia wydane na podstawie ustawy, októrej mowa wart.138, zachowują ważność do upływu terminu określonego wzezwoleniu.

3. Uprawnienia uzyskane na podstawie art.33 ust.3 pkt1 oraz ust.4 ustawy, októrej mowa wart.138, zachowują ważność do upływu terminu określonego wuprawnieniu.

4. Zezwolenia związane znabywaniem istosowaniem substancji promieniotwórczych, wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia wżycie ustawy, októrej mowa wart.138, wszczególności na podstawie przepisów:

1) ozporządzenia Rady Ministrów zdnia 18 czerwca 1968r. wsprawie bezpieczeństwa ihigieny pracy przy stosowaniu r promieniowania jonizującego (Dz.U. Nr20, poz.122),

2) chwały nr266/64 Rady Ministrów zdnia 29 sierpnia 1964r. wsprawie użytkowania substancji promieniotwórczych, u

3) arządzenia nr23/70 Pełnomocnika Rządu do Spraw Wykorzystania Energii Jądrowej zdnia 21 lipca 1970r. wsprawie z nabywania istosowania substancji promieniotwórczych – zachowują ważność do czasu zastąpienia ich zezwoleniami wydanymi na podstawie ustawy, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia jej wejścia wżycie.

Dziennik Ustaw – 97 – Poz. 264

5. Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych wRóżanie, określone wprzepisach wydanych na podstawie ustawy, o której mowa w art. 138, uznaje się za Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych w rozumieniu ustawy.

6. Postępowania wszczęte przed dniem wejścia wżycie ustawy toczą się do chwili ich zakończenia zgodnie zprzepisami dotychczasowymi. Art. 134–137. (pominięte). Art. 138. Traci moc ustawa zdnia 10 kwietnia 1986r. – Prawo atomowe (Dz.U. Nr 12, poz.70, z1987r. Nr33, poz.180, z1991r. Nr8, poz.28, z1994r. Nr90, poz.418, z1995r. Nr104, poz.515 oraz z1996r. Nr24, poz.110 iNr106, poz.496). Art. 139. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2002r., zwyjątkiem:

1) rozdziału 13 iart.136, które wchodzą wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia131);

2) art.21 ust.2 iart.27 ust.2, które wchodzą wżycie po upływie 24 miesięcy od dnia ogłoszenia131).

131)

Ustawa została ogłoszona wdniu 18 stycznia 2001r.

Dziennik Ustaw – 98 – Poz. 264

Załączniki do ustawy zdnia 29 listopada 2000r.

Załącznik nr1

OKREŚLENIA: DAWKI POCHŁONIĘTEJ, RÓWNOWAŻNEJ ISKUTECZNEJ (EFEKTYWNEJ) Dawka pochłonięta D: energia promieniowania jonizującego przekazana materii welemencie objętości podzielona przez masę tego elementu, wyrażona wzorem: D = dε̅  /dm gdzie – dε̅   oznacza średnią wartość energii przekazanej, – dm oznacza masę materii zawartej welemencie objętości. Dawka pochłonięta oznacza dawkę uśrednioną wtkance lub narządzie. Legalną jednostką miary dawki pochłoniętej jest grej ooznaczeniu „Gy”. Dawka równoważna HT: dawka pochłonięta wtkance lub narządzie T, ważona dla rodzaju ienergii promieniowania jonizującego R, wyrażona wzorem: HT = ∑ wR DT, R

R

gdzie – DT,R oznacza dawkę pochłoniętą od promieniowania jonizującego R, uśrednioną wtkance lub narządzie T, – wR oznacza czynnik wagowy promieniowania. Legalną jednostką miary dawki równoważnej jest siwert ooznaczeniu „Sv”. Dawka skuteczna (efektywna) E: suma ważonych dawek równoważnych od zewnętrznego iwewnętrznego napromienienia tkanek inarządów, wyrażona wzorem: E = ∑ wT HT = ∑ wT ∑ wR DT, R

T T R

gdzie – DT,R oznacza dawkę pochłoniętą od promieniowa jonizującego R, uśrednioną wtkance lub narządzie T, – wR oznacza czynnik wagowy promieniowania jonizującego R, – wT oznacza czynnik wagowy tkanki lub narządu T.

Dziennik Ustaw – 99 – Poz. 264

Załącznik nr2132)

POZIOMY PROGOWE AKTYWNOŚCI ORAZ STĘŻENIA PROMIENIOTWÓRCZEGO IZOTOPÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH Izotop promieniotwórczy 1 H-3 Be-7 C-14 O-15 F-18 Na-22 Na-24 Si-31 P-32 P-33 S-35 Cl-36 Cl-38 Ar-37 Ar-41 K-40 K-42 K-43 Ca-45 Ca-47 Sc-46

132)

Aktywność (Bq) P1 2 109 107 107 109 106 106 105 106 105 108 108 106 105 108 109 106 106 106 107 106 106

Aktywność (Bq) P2 3 4 x 1011 2 x 1011 4 x 1011

Stężenie promieniotwórcze (kBq/kg) 4 106 103 104 102

  

1010

10 10 10 103 103 105 105 104 10 106 102 102 102 10 104 10 10

5 x 109 2 x 109 6 x 109 5 x 109 4 x 1011 4 x 1011    1011

2 x 109 4 x 1011 3 x 109 9 x 109 2 x 109 7 x 109 4 x 1011 3 x 1010 5 x 109

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt16 ustawy, októrej mowa wodnośniku 11.

Dziennik Ustaw 1 Sc-47 Sc-48 V-48 Cr-51 Mn-51 Mn-52 Mn-52m Mn-53 Mn-54 Mn-56 Fe-52 Fe-55 Fe-59 Co-55 Co-56 Co-57 Co-58 Co-58m Co-60 Co-60m Co-61 Co-62m Ni-59 Ni-63 Ni-65 Cu-64 2 106 105 105 107 105 105 105 109 106 105 106 106 106 106 105 106 106 107 105 106 106 105 108 108 106 106 4 x 1011 4 x 109 6 x 1010    1010 3 x 109    – 100 – 3 1011 4 102 10 10 103 10 10 10 104 10 10 10 104 10 10 10 102 10 104 10 103 102 10 104 105 10 102 Poz. 264

3 x 109 4 x 109 3 x 1011

3 x 109 3 x 109 4 x 1011 9 x 109 5 x 109 3 x 109       1011 1010

4 x 1011 4 x 109

Dziennik Ustaw 1 Zn-65 Zn-69 Zn-69m Ga-72 Ge-71 As-73 As-74 As-76 As-77 Se-75 Br-82 Kr-74 Kr-76 Kr-77 Kr-79 Kr-81 Kr-83m Kr-85 Kr-85m Kr-87 Kr-88 Rb-86 Sr-85 Sr-85m Sr-87m Sr-89 2 106 106 106 105 108 107 106 105 106 106 106 109 109 109 105 107 1012 104 1010 109 109 105 106 107 106 106 5 x 109 2 x 1010 5 x 1010 3 x 1010 6 x 109    1011 4 x 1011 – 101 – 3 2 x 1010 3 x 1010 3 x 1010 4 x 109 4 x 1011 4 x 1011    1010 4 10 104 102 10 104 103 10 102 103 102 10 102 102 102 103 104 105 105 103 102 102 102 102 102 102 103 Poz. 264

3 x 109 2 x 1011 3 x 1010 4 x 109

8 x 1010 2 x 109

Dziennik Ustaw 1 Sr-90+ Sr-91 Sr-92 Y-90 Y-91 Y-91m Y-92 Y-93 Zr-93+ Zr-95 Zr-97+ Nb-93m Nb-94 Nb-95 Nb-97 Nb-98 Mo-90 Mo-93 Mo-99 Mo-101 Tc-96 Tc-96m Tc-97 Tc-97m Tc-99 Tc-99m 2 104 105 106 105 106 106 105 105 107 106 105 107 106 106 106 105 106 108 106 106 106 107 108 107 107 107 4 x 1011 4 x 1011    1011 4 x 109 4 x 109 4 x 1011    1010 2 x 1010 4 x 109 4 x 1011 7 x 109    1010 – 102 – 3 3 x 109(a) 3 x 109    1010 4 102 10 10 103 103 102 102 102 103 10 10 104 10 10 10 10 10 103 102 10 10 103 103 103 104 102 Poz. 264

3 x 109 6 x 109 2 x 1010 2 x 109 3 x 109

9 x 109

Dziennik Ustaw 1 Ru-97 Ru-103 Ru-105 Ru-106+ Rh-103m Rh-105 Pd-103 Pd-109 Ag-105 Ag-108m+ Ag-110m Ag-111 Cd-109 Cd-115 Cd-115m In-111 In-113m In-114m In-115m Sn-113 Sn-125 Sb-122 Sb-124 Sb-125 Te-123m Te-125m 2 107 106 106 105 108 107 108 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 107 105 104 106 106 107 107 – 103 – 3 5 x 1010 2 x 1010    1010 4 102 102 10 102 104 102 103 103 102 10 10 103 104 102 103 102 102 102 102 103 102 102 10 102 102 102 Poz. 264

2 x 109 4 x 1011    1011

4 x 1011(a) 2 x 1010 2 x 1010 7 x 109 4 x 109 2 x 1010 3 x 1011 3 x 1010 5 x 109 3 x 1010 4 x 1010    1011

7 x 1010 4 x 1010 4 x 109 4 x 109 6 x 109 2 x 1010 8 x 1010 2 x 1011

Dziennik Ustaw 1 Te-127 Te-127m Te-129 Te-129m Te-131 Te-131m Te-132 Te-133 Te-133m Te-134 I-123 I-125 I-126 I-129 I-130 I-131 I-132 I-133 I-134 I-135 Xe-131m Xe-133 Xe-135 Cs-129 Cs-131 Cs-132 2 106 107 106 106 105 106 107 105 105 106 107 106 106 105 106 106 105 106 105 106 104 104 1010 105 106 105 3 x 1010 4 x 109 7 x 109 3 x 109 6 x 109 4 x 1011 2 x 1011 3 x 1010 4 x 1010 3 x 1011    1010 6 x 1010 2 x 1011 2 x 1010 7 x 109 5 x 109 – 104 – 3 2 x 1011 2 x 1011 7 x 109 8 x 109 4 103 103 102 103 102 10 102 10 10 10 102 103 102 102 10 102 10 10 10 10 104 103 103 102 103 10 Poz. 264

Dziennik Ustaw 1 Cs-134m Cs-134 Cs-135 Cs-136 Cs-137+ Cs-138 Ba-131 Ba-140+ La-140 Ce-139 Ce-141 Ce-143 Ce-144+ Pr-142 Pr-143 Nd-147 Nd-149 Pm-147 Pm-149 Sm-151 Sm-153 Eu-152 Eu-152m Eu-154 Eu-155 Gd-153 2 105 104 107 105 104 104 106 105 105 106 107 106 105 105 106 106 106 107 106 108 106 106 106 106 107 107 2 x 1010 5 x 109 4 x 109 7 x 1010 2 x 1011 9 x 109 2 x 109 4 x 109 3 x 1010 6 x 1010 6 x 109 4 x 1011 2 x 1010 4 x 1011 9 x 1010    1010 – 105 – 3 4 x 1011 7 x 109 4 x 1011 5 x 109 2 x 1010(a) 4 103 10 104 10 10 10 102 10 10 102 102 102 102 102 104 102 102 104 103 104 102 10 102 10 102 102 Poz. 264

8 x 109 9 x 109 2 x 1011    1011

Dziennik Ustaw 1 Gd-159 Tb-160 Dy-165 Dy-166 Ho-166 Er-169 Er-171 Tm-170 Tm-171 Yb-175 Lu-177 Hf-181 Ta-182 W-181 W-185 W-187 Re-186 Re-188 Os-185 Os-191 Os-191m Os-193 Ir-190 Ir-192 Ir-194 Pt-191 2 106 106 106 106 105 107 106 106 108 107 107 106 104 107 107 106 106 105 106 107 107 106 106 104 105 106 – 106 – 3 3 x 1010    1010 4 103 10 103 103 103 104 102 103 104 103 103 10 10 103 104 102 103 102 10 102 103 102 10 10 102 102 Poz. 264

9 x 109 9 x 109 4 x 109 4 x 1011 8 x 109 3 x 1010 4 x 1011 3 x 1011 3 x 1011 2 x 1010 9 x 109 3 x 1011 4 x 1011 2 x 1010 2 x 1010 4 x 109       1010 1011

4 x 1011 2 x 1010 7 x 109    1010

3 x 109 4 x 1010

Dziennik Ustaw 1 Pt-193m Pt-197 Pt-197m Au-198 Au-199 Hg-197 Hg-197m Hg-203 Tl-200 Tl-201 Tl-202 Tl-204 Pb-203 Pb-210+ Pb-212+ Bi-206 Bi-207 Bi-210 Bi-212+ Po-203 Po-205 Po-207 Po-210 At-211 Rn-220+ Rn-222+ 2 107 106 106 106 106 107 106 105 106 106 106 104 106 104 105 105 106 106 105 106 106 106 104 107 107 108 3 x 109 4 x 1011 2 x 1011 – 107 – 3 4 x 1011 2 x 1011          1011 1010 1011 4 103 103 102 102 102 102 102 102 10 102 102 104 102 10 10 10 10 103 10 10 10 10 10 103 104 10 Poz. 264

2 x 1011    1011

5 x 1010 9 x 109    1011

2 x 1010    1011

4 x 1010    1010

7 x 109 3 x 109 7 x 109    1010

7 x 109

Dziennik Ustaw 1 Ra-223+ Ra-224+ Ra-225 Ra-226+ Ra-227 Ra-228+ Ac-228 Th-226+ Th-227 Th-228+ Th-229+ Th-230 Th-231 Th-232nat Th-234+ Pa-230 Pa-231 Pa-233 U-230+ U-231 U-232+ U-233 U-234 U-235+ U-236 U-237 2 105 105 105 104 106 105 106 107 104 104 103 104 107 103 105 106 103 107 105 107 103 104 104 104 104 106 4 x 1011 4 x 1011 4 x 1011 3 x 109 2 x 1010 4 x 1010 5 x 1010 4 x 1011    1011 6 x 109 6 x 109 – 108 – 3 4 x 109 4 x 109 2 x 109 2 x 109(b) 4 102 10 102 10 102 10 10 103 10 1 1 1 103 1 103 10 1 102 10 102 1 10 10 10 10 102 Poz. 264

5 x 109 5 x 1010    1011

4 x 1011

Dziennik Ustaw 1 U-238+ U-238nat U-239 U-240 U-240+ Np-237+ Np-239 Np-240 Pu-234 Pu-235 Pu-236 Pu-237 Pu-238 Pu-239 Pu-240 Pu-241 Pu-242 Pu-243 Pu-244 Am-241 Am-242 Am-242m+ Am-243+ Cm-242 Cm-243 Cm-244 2 104 103 106 107 106 103 107 106 107 107 104 107 104 104 103 105 104 107 104 104 106 104 103 105 104 104    1011   4 x 109 1011(b)       3 x 1011 2 x 1011 1011(b) 1011 1011 2 x 1011 7 x 1010 – 109 – 3 4 10 1 102 103 10 1 102 10 102 102 10 1 1 1 103 102 1 103 1 1 103 1 1 102 1 10 Poz. 264

4 x 1011    1011

5 x 1010 4 x 1011 9 x 1010 2 x 1011

Dziennik Ustaw 1 Cm-245 Cm-246 Cm-247 Cm-248 Bk-249 Cf-246 Cf-248 Cf-249 Cf-250 Cf-251 Cf-252 Cf-253 Cf-254 Es-253 Es-254 Es-254m Fm-254 Fm-255 2 103 103 104 103 106 106 104 103 104 103 104 105 103 105 104 106 107 106 4 x 1011 3 x 1010 2 x 1011 7 x 1010 5 x 108 4 x 1011    107 – 110 – 3 9 x 1010 9 x 1010 3 x 1010 2 x 108 4 x 1011 4 1 1 1 1 103 103 10 1 10 1 10 102 1 102 10 102 104 103 Poz. 264

Obja śn i e n i a : (a) poziom aktywności włącznie zudziałem izotopów pochodnych oczasie połowicznego rozpadu krótszym niż 10 dni; (b) włącznie zneutronowymi źródłami zberylem.

Izotopy opatrzone wskaźnikiem „+” lub „nat” (naturalny) oznaczają izotopy macierzyste znajdujące się wstanie równowagi wiekowej ze swymi pochodnymi, podanymi niżej; wtakich przypadkach wartości poziomu progowego aktywności źródła niekontrolowanego podane wtabeli odnoszą się tylko do izotopów macierzystych, gdyż uwzględniają one również udział izotopów pochodnych: Izotopy macierzyste 1 Sr-80+ Sr-90+ Zr-93+ Rb-80 Y-90 Nb-93m Izotopy pochodne 2

Dziennik Ustaw 1 Zr-97+ Ru-106+ Ag-108m+ Cs-137+ Ba-140+ Ce-134+ Ce-144+ Pb-210+ Pb-212+ Bi-212+ Rn-220+ Rn-222+ Ra-223+ Ra-224+ Ra-226+ Ra-228+ Th-226+ Th-228+ Th-229+ Th-232nat Th234+ U-230+ U-232+ U-235+ U-238+ U-238nat Nb-97 Rh-106 Ag-108 Ba-137 La-140 La-134 Pr-144 Bi-210, Po-210 Bi-212, Tl-208, Po-212 TI-208, Po-212 Po-216 Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214 Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207 Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212 Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Pb-210, Bi-210, Po-210, Po-214 Ac-228 Ra-222, Rn-218, Po-214, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212 Ra-225, Ac-225, Fr-221, Ar-217, Bi-213, Po-213, Pb-209 Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212 Pa-234m Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214 Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212 Th-231 Th-234, Pa-234m T h-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Pb-210, Bi-210, Po-210, Po-214 – 111 – 2 Poz. 264

Dziennik Ustaw 1 U-240+ Np-237+ Am-242m+ Am-243+ Np-240 Pa-233 Am-242 Np-239 – 112 – 2 Poz. 264

Dziennik Ustaw – 113 – Poz. 264

Załącznik nr3

SYMBOL PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 264 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

zamów dokument

Porady prawne

 • Tekst jednolity

  Czym różni się tekst jednolity od tekstu ujednoliconego?

 • Tekst jednolity spółki z o.o.

  Jak ma wyglądać tekst jednolity umowy spółki z o.o.? Kto powinien go sporządzić? Spółka istnieje 20 lat, w trakcie jej istnienia zaszło mnóstwo zmian umowy spółki.

 • ujednolicony tekst umowy spółki

  Spółka działająca od kilku lat, zmieniała kilkukrotnie zapisy umowy za pomocą aneksów. Rodzi to pewna uciążliwość przy okazywaniu dokumentów spółki. Czy od (...)

 • Zezwolenie na instalację urządzenia RTG

  Czy na instalację aparatury RTG w gabinecie wymagane jest posiadanie zezwolenia?

 • Zgłoszenie zmiany umowy spółki do KRS

  Wspólnicy dokonują zmiany umowy spółki jawnej poprzez usunięcie z umowy jednego z paragrafów. Fakt zmiany umowy spółki musi zostać zgłoszony do KRS wraz z umową (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-29 poz. 1217

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancyjnej obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby eksploatującej urządzenie jądrowe

 • Dziennik Ustaw z 2012-01-13 poz. 43

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru kwartalnego sprawozdania o wysokości uiszczonej wpłaty na fundusz likwidacyjny

 • Dziennik Ustaw z 2010-11-03 poz. 1355

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji podmiotowej i celowej, opłat oraz gospodarki finansowej przedsiębiorstwa państwowego użyteczności publicznej - "Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych"

 • Monitor Polski 2012 poz. 31

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2011 r.

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-20 poz. 1709

  Ustawa z dnia 26 października 2006 r. o ratyfikacji tekstu jednolitego zmienionego Statutu Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego, przyjętego w Hadze dnia 30 czerwca 2005 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane