Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 275 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-03-15
Data wydania:2012-03-14
Data wejscia w życie:2012-03-15
Data obowiązywania:2012-03-15

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 275 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 15 marca 2012 r. Poz. 275

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA IROZWOJU WSI

1) zdnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji iModernizacji Rolnictwa Na podstawie art.25 ust.7 ustawy zdnia 26 stycznia 2007 r. opłatnościach wramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z2008 r. Nr170, poz.1051, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. Wrozporządzeniu Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 14 marca 2011 r. wsprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji iModernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr57, poz.294) w§ 2 wpkt 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) wlit. e dodaje się tiret trzecie wbrzmieniu: „– płatności do surowca tytoniowego,”;

2) lit. f–h otrzymują brzmienie: „f) ednolitej płatności obszarowej lub płatności uzupełniającej, októrej mowa wart.7 ust.2 i2a ustawy zdnia j 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, zwanej dalej „ustawą opłatnościach”, lub wsparcia specjalnego przejmującemu gospodarstwo rolne wprzypadku jego przekazania wrozumieniu art.82 ust.1 lit. arozporządzenia Komisji (WE) nr1122/2009 zdnia 30 listopada 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania ikontroli wramach systemów wsparcia bezpośredniego przewidzianych wwymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr1234/2007 wodniesieniu do zasady wzajemnej zgodności wramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina (Dz. Urz. UE L 316 z02.12.2009, str. 65), g) ednolitej płatności obszarowej, płatności uzupełniającej, októrej mowa wart.7 ust.2 i2a ustawy opłatj nościach, iwsparcia specjalnego wprzypadku śmierci rolnika, która nastąpiła wokresie od dnia złożenia wniosku oprzyznanie tych płatności lub tego wsparcia do dnia doręczenia decyzji wsprawie ich przyznania, j h) ednolitej płatności obszarowej, płatności uzupełniającej, októrej mowa wart.7 ust.2 i2a ustawy opłatnościach, iwsparcia specjalnego wprzypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika albo wystąpienia innego zdarzenia prawnego, wwyniku których zaistniało następstwo prawne, zwyłączeniem przypadku, októrym mowa wart.22 ust.1 ustawy opłatnościach, wokresie od dnia złożenia wniosku oprzyznanie tych płatności lub tego wsparcia do dnia doręczenia decyzji wsprawie ich przyznania,”;

M inister Rolnictwa iRozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust.2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011 r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi (Dz. U. Nr248, poz.1486).

2) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2008 r. Nr214, poz.1349, z2009 r. Nr20, poz.105, z2010 r. Nr36, poz.197, z2011 r. Nr54, poz.278 oraz z2012 r. poz.243.

1)

Dziennik Ustaw

3) dodaje się lit. iwbrzmieniu: „i) łatności uzupełniającej dla producentów surowca tytoniowego ipłatności uzupełniającej wzakresie prop dukcji ziemniaka skrobiowego nabywcy gospodarstwa rolnego oraz małżonkowi nabywcy gospodarstwa rolnego, októrych mowa odpowiednio wart.24ab ust.2 pkt 3 oraz art.24ac ust.2 pkt 3 ustawy opłatnościach;”. §

2. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia. Minister Rolnictwa iRozwoju Wsi: M. Sawicki –2– Poz. 275

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 275 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-04-08 poz. 345

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie formularza umożliwiającego wprowadzanie danych do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-02 poz. 183

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji.

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-25 poz. 1527

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • Dziennik Ustaw z 2010-03-04 poz. 176

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • Dziennik Ustaw z 2011-03-14 poz. 287

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku o przyznanie pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt, umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oraz szczegółowych warunków i trybu składania wniosku za pomocą tego formularza


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.