Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 286 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-03-19
Data wydania:2012-03-06
Data wejscia w życie:2012-03-20
Data obowiązywania:2012-03-20

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 286 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 286

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

1) zdnia 6 marca 2012r. wsprawie sposobu oznakowania izabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych iflag Na podstawie art.8 ustawy zdnia 18 sierpnia 2011r. obezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. Nr208, poz.1240) zarządza się, co następuje: §1. Rozporządzenie określa:


1) sposób oznakowania izabezpieczania obszarów wodnych;

2) wzory znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych iflag. §2.

1. Strefy dla umiejących inieumiejących pływać oraz brodzik wkąpieliskach imiejscach wykorzystywanych do kąpieli oznacza się bojami (pławami), ztym że:

1) trefy dla nieumiejących pływać, ogłębokości wody nie większej niż 120 cm – bojami (pławami) wkolorze czerwos nym, przy czym za bojami (pławami) powinien znajdować się pas bezpieczeństwa oszerokości 5 m igłębokości nieprzekraczającej 130 cm;

2) trefy dla umiejących pływać, ogłębokości wody do 4 m – bojami (pławami) wkolorze żółtym, przy czym ich odlegs łość od strefy dla nieumiejących pływać lub od linii brzegowej może wkierunku prostopadłym wynosić maksymalnie 50 m, ztym że boje (pławy) żółte nie powinny znajdować się wodległości większej niż 50 m od brzegu;

3) ydzielony brodzik dla dzieci, ogłębokości wody do 40 cm – bojami (pławami) wkolorze białym oraz dodatkowo w otacza się siatką sięgającą od powierzchni lustra wody do dna.

2. W przypadku gdy granice stref dla umiejących i niemiejących pływać wyznaczają granice pomostów stałych lub pływających, nie wykonuje się oznaczeń granic tych stref bojami (pławami).

3. Wkąpieliskach, miejscach wykorzystywanych do kąpieli, pływalniach oraz innych obiektach dysponujących nieckami basenowymi ołącznej powierzchni powyżej 100 m2 igłębokości ponad 0,4 m wnajgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m należy oznaczyć głębokość wody poprzez:

1) mieszczenie napisów informujących ogłębokości na ścianach lub dnie niecek basenowych – wpływalniach oraz inu nych obiektach dysponujących nieckami basenowymi ołącznej powierzchni powyżej 100 m2 igłębokości ponad 0,4 m wnajgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m;

2) amieszczenie tabliczek informujących ogłębokości wody na pomostach lub bojach – wkąpieliskach imiejscach wyz korzystywanych do kąpieli.

1)

M inister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie §1 ust.2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz.U. Nr248, poz.1491).

Dziennik Ustaw –2– Poz. 286

§3.

1. Miejsca, wktórych kąpiel jest niedozwolona lub niebezpieczna, wszczególności przy śluzach, mostach, budowlach wodnych, na szlakach żeglownych, oznacza się odpowiednim znakiem zakazu, nakazu lub znakiem informacyjnym.

2. Obszary wodne objęte zakazem kąpieli oznacza się, wszczególności przy dojściach idojazdach do obszaru wodnego, odpowiednimi znakami określającymi przyczynę zakazu. §4.

1. Ustala się znaki zakazu:

1) A-1 – znak „kąpiel zabroniona”;

2) A-2 – znak „kąpiel zabroniona – szlak żeglowny”;

3) A-3 – znak „kąpiel zabroniona – most”;

4) A-4 – znak „kąpiel zabroniona – spiętrzenie wody”;

5) A-5 – znak „kąpiel zabroniona – woda skażona”;

6) A-6 – znak „kąpiel zabroniona – woda pitna”;

7) A-7 – znak „kąpiel zabroniona – hodowla ryb”;

8) A-8 – znak „skakanie do wody zabronione”.

2. Znaki zakazu mają kształt okrągły ośrednicy 40 cm. §5.

1. Ustala się znaki nakazu:

1) B-1 – znak „nakaz zakładania kamizelek ratunkowych”;

2) B-2 – znak „nakaz ustawicznego nadzoru nad dziećmi”.

2. Znaki nakazu mają kształt okrągły ośrednicy 40 cm. §6.

1. Ustala się znaki informacyjne:

1) C-1 – znak „wiry”;

2) C-2 – znak „niebezpieczna głębokość wody”;

3) C-3 – znak „nagły uskok”;

4) C-4 – znak „pale”;

5) C-5 – znak „skały podwodne”;

6) C-6 – znak „kamieniste dno”;

7) C-7 – znak „sieci rybackie”;

8) C-8 – znak „wodorosty”;

9) C-9 – znak „zimna woda”;

10) C-10 – znak „plaża strzeżona”;

11) C-11 – znak „punkt medyczny”;

12) C-12 – znak „telefon”.

2. Znaki informacyjne mają kształt trójkąta równobocznego odługości boku 75 cm lub prostokąta owymiarach 80 x 60cm. §7. Znaki zakazu oraz nakazu obowiązują wodległości podanej na obrzeżu znaku, liczonej wmetrach wjedną idrugą stronę od znaku. Jeżeli na znaku nie ma podanej odległości, obowiązuje on na obszarze wodnym wzasięgu wzroku.

Dziennik Ustaw –3– Poz. 286

§8. Wzory znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych określa załącznik do rozporządzenia. §9.

1. Ustala się oznaczenia kolorów flag:

1) flaga biała – kąpiel dozwolona;

2) flaga czerwona – zakaz kąpieli.

2. Flagę czerwoną wywiesza się wprzypadku, gdy co najmniej:

1) temperatura wody wynosi poniżej 14oC;

2) widoczność jest ograniczona do 50 m;

3) szybkość wiatru przekracza 5 stopni wskali Beauforta;

4) występuje fala powyżej 70 cm, zpojawiającymi się pienistymi białymi grzywami;

5) występują silne prądy wsteczne;

6) trwa akcja ratownicza;

7) prędkość nurtu wody przekracza 1 m/s;

8) występuje chemiczne lub biologiczne skażenie wody;

9) występują wyładowania atmosferyczne.

3. Brak flag oznacza brak dyżuru ratowniczego. §10. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem następującym po dniu ogłoszenia.2) Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

2)

N iniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów zdnia 6 maja 1997r. wsprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających wgórach, pływających, kąpiących się iuprawiających sporty wodne (Dz.U. Nr57, poz.358), które zdniem wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia traci moc wzakresie dotyczącym sposobu oznakowania izabezpieczenia obszarów wodnych, wzorów znaków zakazu, nakazu, informacyjnych oraz flag.

Dziennik Ustaw –4– Poz. 286

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zdnia 6 marca 2012 r. (poz. 286)

ą

k

WZORY ZNAKÓW ZAKAZU, NAKAZU ORAZ ZNAKÓW INFORMACYJNYCH

I.

Znaki zakazu

A-1

A-2

A-3

A-4

A-5

A-6

A-7

A-8

II.

Znaki nakazu

B-1

B-2

Dziennik Ustaw –5– Poz. 286

III.

Znaki informacyjne

C-1

C-2

C-3

C-4

C-5

C-6

C-7

C-8

C-9  

C-10

C-11

C-12 2

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 286 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-31 poz. 1751

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów znaków nakazu, zakazu, informacyjnych i ostrzegawczych stosowanych do oznakowania w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich

 • Dziennik Ustaw z 2010-10-01 poz. 1232

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu oznakowania bydła, owiec i kóz oraz świń, określenia wzorów znaków identyfikacyjnych oraz wymagań i warunków technicznych kolczyków dla zwierząt gospodarskich

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-14 poz. 1677

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2004 r. o sprostowaniu błędu

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-08 poz. 1376

  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-23 poz. 1884

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu oznakowania bydła, owiec i kóz oraz świń, określenia wzorów znaków identyfikacyjnych oraz wymagań i warunków technicznych kolczyków dla zwierząt gospodarskich


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.