Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 309 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-03-26
Data wydania:2012-02-14
Data wejscia w życie:2012-04-10
Data obowiązywania:2012-04-10

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 309 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 26 marca 2012r. Poz. 309

Rozporządzenie Ministra Administracji iCyfryzacji

1) zdnia 14 lutego2012r. wsprawie państwowego rejestru nazw geograficznych Na podstawie art.19 ust.1pkt 8ustawy zdnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne ikartograficzne (Dz. U. z2010r. Nr 193, poz. 1287) zarządza się, co następuje:  Rozdział 1 Przepisy ogólne § 1. Rozporządzenie określa: 

1) zczegółowy zakres informacji gromadzonych w bazie danych państwowego rejestru nazw geograficznych, zwanego s dalej „PRNG”;


2) organizację, tryb i standardy techniczne:  a) tworzenia PRNG, b) aktualizacji i weryfikacji PRNG,  c) udostępniania danych PRNG.  § 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

1) ndonimie – rozumie się przez to nazwę obiektu geograficznego w jednym z języków używanych na obszarze, na któe rym znajduje się dany obiekt; 

2) azwie dodatkowej – rozumie się przez to nazwę miejscowości lub obiektu fizjograficznego ustaloną na zasadach okreśn lonych w art. 12 i 13 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141 i Nr 62, poz. 550 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 157, poz. 1241); 

3) nazwie głównej – rozumie się przez to nazwę przyjętą jako nazwę podstawową w PRNG; 

4) azwie niestandaryzowanej – rozumie się przez to nazwę obiektu fizjograficznego lub miejscowości, która nie została n ustalona i opublikowana przez właściwy organ administracji publicznej; 

5) nazwie urzędowej – rozumie się przez to nazwę ustaloną i opublikowaną przez właściwy organ administracji publicznej; 

6) nazwie zestandaryzowanej – rozumie się przez to:  a) azwę obiektu fizjograficznego uchwaloną przez Komisję Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficzn nych lub Komisję Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych dla obiektu nieposiadającego nazwy urzędowej,  p b) olską nazwę geograficzną świata przyjętą w wykazach opracowanych przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej; 

1)

 inister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozM porządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji iCyfryzacji (Dz. U. Nr248, poz.1479).

Dziennik Ustaw –2– Poz. 309

7) azwie zniesionej – rozumie się przez to nazwę urzędową, dodatkową lub zestandaryzowaną, która została zniesiona n i nie została zastąpiona żadną inną nazwą; 

8) azwie historycznej – rozumie się przez to nazwę urzędową, dodatkową lub zestandaryzowaną, która została zniesiona n i zmieniona na inną nazwę; 

9) olskiej nazwie geograficznej świata – rozumie się przez to polską nazwę obiektu geograficznego położonego poza p granicami Rzeczypospolitej Polskiej, przyjętą w wykazach opracowanych przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej.  § 3.

1. PRNG składa się z: 

1) ejestru nazw geograficznych z  obszaru Rzeczypospolitej Polskiej – obejmującego nazwy obiektów geograficznych r położonych w całości lub w części na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w tym na obszarze morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego oraz polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej Morza Bałtyckiego; 

2) ejestru polskojęzycznego nazewnictwa obiektów geograficznych położonych poza granicami Rzeczypospolitej Polr skiej, zwanego dalej „rejestrem polskich nazw geograficznych świata”, obejmującego polskojęzyczne nazewnictwo obiektów geograficznych położonych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Szczegółową zawartość rejestru: 

1) nazw geograficznych z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia; 

2) polskich nazw geograficznych świata określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

3. Specyfikację modelu pojęciowego PRNG uwzględniającą zawartość, o  której mowa w  ust.  2, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.  Rozdział 2 Organizacja, tryb istandardy techniczne tworzenia, aktualizacji, weryfikacji i udostępniania PRNG § 4.

1. Tworzenie, weryfikację, uzupełnianie i aktualizację nazw obiektów geograficznych w PRNG przeprowadza się w sposób ciągły w przypadku: 

1) nazw urzędowych:  a) iejscowości – na podstawie aktów prawnych dotyczących ustalania, zmiany bądź znoszenia urzędowych nazw m miejscowości ogłaszanych przez właściwy organ administracji publicznej,  b) biektów fizjograficznych – na podstawie aktów prawnych dotyczących ustalania, zmiany bądź znoszenia urzędoo wych nazw obiektów fizjograficznych ogłaszanych przez właściwy organ administracji publicznej; 

2) azw dodatkowych – z Rejestru gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości, prowadzonego na n podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 13 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, zwanego dalej „Rejestrem gmin”; 

3) azw zestandaryzowanych obiektów fizjograficznych – z wykazów nazw uchwalonych przez Komisję Ustalania Nazw n Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych oraz Komisję Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych i z późniejszych uchwał dotyczących zmian nazw obiektów fizjograficznych podejmowanych przez Komisję Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych, 

4) estandaryzowanych polskich nazw geograficznych świata – z wykazów opracowanych przez Komisję Standaryzacji z Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej i późniejszych uchwał dotyczących wprowadzania, zmiany bądź znoszenia polskich nazw geograficznych świata podejmowanych przez tę Komisję; 

5) azw niestandaryzowanych – z map topograficznych oraz wykazów nazw opracowywanych przez instytucje realizujące n zadania publiczne; 

6) azw historycznych i zniesionych – na podstawie zmian w aktach prawnych, o których mowa w pkt 1, oraz Rejestru n gmin i wykazów, o których mowa w pkt 2–4. 


Dziennik Ustaw –3– Poz. 309

2. Uzupełnianie i aktualizację nazw geograficznych w PRNG przeprowadza się w przypadku: 

1) azw urzędowych – niezwłocznie po wejściu w życie aktów prawnych dotyczących ustalenia, zmiany bądź zniesienia n urzędowych nazw miejscowości lub obiektów fizjograficznych ogłaszanych przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej; 

2) azw dodatkowych – z Rejestru gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości; Rejestr gmin jest n udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw administracji publicznej; 

3) azw zestandaryzowanych obiektów fizjograficznych – niezwłocznie po przekazaniu przez Komisję Nazw Miejscowośn ci i Obiektów Fizjograficznych wykazów i uchwał, o których mowa w ust. 1 pkt 3; 

4) estandaryzowanych polskich nazw geograficznych świata – niezwłocznie po przekazaniu przez Komisję Standaryzacji z Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej wykazów i uchwał, o których mowa w ust. 1 pkt 4; 

5) azw niestandaryzowanych – niezwłocznie po przekazaniu do PRNG informacji o zastosowaniu danej nazwy na opran cowanej mapie topograficznej lub zamieszczeniu jej w wykazach nazw opracowywanych przez instytucje realizujące zadania publiczne. 

3. Dane, o których mowa w ust. 2 pkt 3, są przekazywane do PRNG wraz z informacjami dotyczącymi: 

1) współrzędnych geograficznych nazwanego obiektu; 

2) jednostki lub jednostek podziału terytorialnego kraju, w których znajduje się nazwany obiekt; 

3) rodzaju obiektu. 

4. Dane, o których mowa w ust. 2 pkt 4, są przekazywane do PRNG wraz z informacjami dotyczącymi: 

1) endonimu ijego zapisu;

2) współrzędnych geograficznych nazwanego obiektu; 

3) państwa lub terytorium niesamodzielnego, na którego obszarze znajduje się nazwany obiekt; 

4) rodzaju obiektu; 

5) typu nazwy.  § 5. W odniesieniu do każdego obiektu geograficznego zawartego w rejestrze nazw geograficznych z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej obligatoryjne są atrybuty: 

1) nazwa główna; 

2) rodzaj obiektu; 

3) państwo; 

4) województwo;

5) powiat; 

6) gmina;

7) identyfikator jednostki podziału terytorialnego kraju; 

8) status nazwy;

9) źródło informacji; 

10) identyfikator PRNG;

11) współrzędne geograficzne; 

12) współrzędne X i Y; 

13) rodzaj reprezentacji.

Dziennik Ustaw –4– Poz. 309

§ 

6. W  odniesieniu do każdego obiektu geograficznego zawartego w  rejestrze polskich nazw geograficznych świata obligatoryjne są atrybuty: 

1) nazwa główna; 

2) typ nazwy;

3) rodzaj obiektu; 

4) endonim;

5) państwo; 

6) status nazwy;

7) źródło informacji; 

8) identyfikator PRNG;

9) współrzędne geograficzne; 

10) rodzaj reprezentacji. §7.

1. PRNG jest prowadzony wsystemie teleinformatycznym.

2. System teleinformatyczny, o którym mowa w ust. 1, zapewnia: 

1) funkcje importu i eksportu danych; 

2) usługi wyszukiwania, przeglądania i pobierania danych; 

3) unkcje umożliwiające obsługę procedur tworzenia, weryfikowania, uzupełniania i  aktualizowania nazw geograficzf nych.  § 8.

1. Standardy techniczne tworzenia, aktualizacji i weryfikacji oraz udostępniania PRNG są realizowane za pomocą aplikacji PRNG umożliwiającej dwustopniowy dostęp do bazy danych w podziale na administratora i użytkownika. 

2. Aplikacja PRNG umożliwia tworzenie bazy danych PRNG poprzez wprowadzanie danych, o  których mowa w§4ust.1i2.

3. Aktualizacja i weryfikacja PRNG odbywa się poprzez wprowadzanie do bazy danych atrybutów nazwy obiektu wraz z geometrią (współrzędne geograficzne). 

4. Aplikacja PRNG umożliwia eksport danych w: 

1) zakresie atrybutów określonych w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia; 

2) formatach: TXT, XML, XLS, GML, SHP.  § 9. Informacje zawarte w PRNG udostępnia się: 

1) a pomocą usług sieciowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji z przestrzennej (Dz. U. Nr76, poz.489);

2)  postaci dokumentów elektronicznych w formacie GML, zgodnie ze schematem aplikacyjnym GML zamieszczonym w w załączniku nr 4 do rozporządzenia.  Rozdział 3 Przepisy przejściowe ikońcowe § 10. Do czasu wdrożenia systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 7, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013 r., PRNG prowadzi się z wykorzystaniem dotychczasowej infrastruktury technicznej.  § 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  Minister Administracji i Cyfryzacji: M. Boni


Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 309

Załączniki do rozporządzenia  Ministra Administracji iCyfryzacji zdnia 14 lutego 2012 r. (poz.309)

Załącznik nr1

Zawartość rejestru nazw geograficznych z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej Atrybut 1 nazwa główna element rozróżniający nazwa główna podana w mianowniku część nazwy niebędąca elementem rodzajowym; w przypadku nazw obiektów fizjograficznych mających na początku element rodzajowy jest podawany wyłącznie stojący za nim element rozróżniający, w pozostałych przypadkach jest powtórzona cała nazwa główna podana w mianowniku część nazwy będąca rzeczownikiem pospolitym określającym nazwany obiekt geograficzny przez wskazanie jego cech; podawany wyłącznie wtedy, gdy znajduje się na początku nazwy obiektu fizjograficznego wymowa nazwy głównej zapisana w międzynarodowym alfabecie fonetycznym (IPA) wymowa nazwy głównej zapisana za pomocą liter alfabetu polskiego, uzupełniona w razie konieczności dodatkowymi znakami specjalnymi plik multimedialny z wymową nazwy głównej końcówka dopełniacza nazwy głównej nazwa lub nazwy oboczne funkcjonujące obecnie w  języku polskim, inne niż przyjęta nazwa główna danego obiektu, podane w mianowniku klasa obiektu geograficznego w przypadku: – iejscowości: miejscowość m – biektów fizjograficznych: obiekt ukształtowania terenu; płynący obiekt wodo ny; stojący obiekt wodny; inny obiekt wodny; obiekt ukształtowania dna zbiornika wodnego; inny obiekt fizjograficzny rodzaj obiektu geograficznego w przypadku: – lasy miejscowość: miasto; część miasta; wieś; część wsi; kolonia; część kolok nii; osada; osada młyńska; osada leśna; osada rybacka; osada kolejowa; osada po byłym PGR; część osady; osiedle; przysiółek; leśniczówka; gajówka; schronisko turystyczne; inny obiekt – lasy obiekt ukształtowania terenu: nizina; równina; dolina; pradolina; parów; k wąwóz; wąwozy; jar; kotlina; zagłębienie; obniżenie; krawędź; urwisko; skarpa; wyżyna; część wyżyny; płaskowyż; kępa morenowa; wysoczyzna; pojezierze; zaklęsłość; garb; pagóry; grzęda; padół; wyniosłość; podgórze; pogórze; brama; próg; niecka; bruzda; region naturalny; pobrzeże; żuławy; wzgórze, wzniesienie; wzgórza, wzniesienia; wydma; wydmy; góra, szczyt; pasmo górskie; grań; masyw; góry; zbocze, stok; żleb; piarg; uwał; skała; skały; głaz; głazy; przełęcz; cyrk lodowcowy; wyspa; wyspy; półwysep; wybrzeże; przylądek; jaskinia, grota; inny obiekt – lasy płynący obiekt wodny: rzeka; potok; struga; strumień; kanał; rów; ramię k ujściowe; ramię boczne; stare koryto, starorzecze; inny obiekt – lasy stojący obiekt wodny: jezioro; jeziora; część jeziora; staw; sztuczny k zbiornik wodny; morze; zatoka; zatoka jeziora; zatoka rzeki; zatoka kanału; część zatoki; cieśnina; część cieśniny; bagno, błoto; bagna, błota; inny obiekt – lasy inny obiekt wodny: wodospad; wodospady; źródło; źródła; wywierzyk sko; ponor; inny obiekt Opis atrybutu 2

element rodzajowy

wymowa IPA wymowa polska wymowa dźwiękowa dopełniacz nazwa oboczna klasa obiektu

rodzaj obiektu

Dziennik Ustaw 1 –6– 2 – lasy obiekt ukształtowania dna zbiornika wodnego: głębia; mielizna; ławica; k rynna; toń; inny obiekt – lasy inny obiekt fizjograficzny: las; lasy; część lasu; uroczysko; uroczyskok -dawna miejscowość; polana; łąka; łąki; pole; pola; hala; połonina; torfowisko; torfowiska; obszar piasków; region historyczny; region etnograficzny; droga; linia kolejowa; most; śluza; zapora; basen portowy; okop; okopy; grodzisko; skrzyżowanie dróg; park; szaniec; szańce; wał; wały; nasyp; nasypy; grobla; kopiec; kopce; inny obiekt przymiotnik nazwa historyczna nazwa dodatkowa język nazwy dodatkowej przymiotnik utworzony od nazwy głównej nazwa lub nazwy historyczne podane w mianowniku nazwa lub nazwy dodatkowe w piśmie języka, w którym jest ustalona nazwa nazwa języka, w którym została ustalona nazwa dodatkowa, wg kodów: białoruski – bel; czeski – ces; grecki – ell; hebrajski – heb; jidysz – yid; karaimski – kdr; kaszubski – csb; litewski – lit; łemkowski – qle; niemiecki – deu; ormiański – hye; polski – pol; romski – rom; romski-bergitka – rmc; romski-polska roma – rml; rosyjski – rus; słowacki – slk; śląski – szl; tatarski – tat; ukraiński – ukr nazwa pisma, w którym została ustalona nazwa dodatkowa nazwa dodatkowa podana w zapisie zlatynizowanym według systemu transliteracji ustalonego przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej; podawana, jeżeli nazwa w oryginale jest zapisana pismem niełacińskim endonim lub endonimy w języku państwa lub państw, na których obszarze znajduje się transgraniczny obiekt geograficzny leżący częściowo również na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zapisane w piśmie języka, w którym zostały ustalone nazwa języka, w którym został ustalony endonim nazwa pisma, w którym został ustalony endonim zagraniczny endonim podany w zapisie zlatynizowanym według systemu transliteracji ustalonego przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej; podawany, jeżeli nazwa w oryginale zapisana jest pismem niełacińskim zagraniczny egzonim lub egzonimy, rozumiane jako nazwy obecnie używane w danym państwie w języku lub językach urzędowych danego państwa w odniesieniu do obiektu geograficznego leżącego poza terytorium tego państwa i różniące się formą graficzną od endonimów standaryzowanych tych obiektów, zapisane w piśmie języka, w którym zostały ustalone Poz. 309

pismo nazwy dodatkowej latynizacja nazwy dodatkowej

zagraniczny endonim

język endonimu pismo endonimu latynizacja endonimu

obcy egzonim

Dziennik Ustaw 1 język egzonimu pismo egzonimu latynizacja egzonimu –7– 2 nazwa języka, w którym został ustalony egzonim nazwa pisma, w którym został ustalony egzonim obcy egzonim podany w zapisie zlatynizowanym według systemu transliteracji ustalonego przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej; podawany, jeżeli nazwa w  oryginale zapisana jest pismem niełacińskim państwo lub państwa, na których obszarze jest położony nazwany obiekt geograficzny województwo lub województwa, na których obszarze jest położony nazwany obiekt geograficzny powiat lub powiaty, na których obszarze jest położony nazwany obiekt geograficzny gmina lub gminy, na których obszarze jest położony nazwany obiekt geograficzny identyfikator jednostki lub jednostek podziału terytorialnego kraju, na których obszarze jest położony nazwany obiekt geograficzny, zgodnie z systemem identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego wchodzącym w skład krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju, o  którym mowa w art. 47 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.) funkcja administracyjna miejscowości: w przypadku miast: siedziba wojewody, siedziba sejmiku województwa, siedziba władz miasta na prawach powiatu, siedziba władz powiatu, siedziba władz gminy miejskiej, siedziba władz gminy miejsko-wiejskiej, siedziba władz gminy wiejskiej; w przypadku wsi: siedziba władz gminy miejsko-wiejskiej, siedziba władz gminy wiejskiej nazwa obiektu nadrzędnego w przypadku nazw obiektów będących częścią innych obiektów stopień wiarygodności, jaki można przypisać danej nazwie głównej: urzędowa, zestandaryzowana, niestandaryzowana, zniesiona dokumenty źródłowe, na podstawie których określono zapis danej nazwy oraz jej atrybuty indywidualny identyfikator nadany każdemu nazwanemu obiektowi geograficznemu zawartemu w bazie danych PRNG indywidualny identyfikator pochodzący z baz danych jednostek prowadzących cząstkowe bazy danych nazw geograficznych, aktualizowany przynajmniej raz do roku; w przypadku urzędowych nazw miejscowości – identyfikator miejscowości z  prowadzonego w  ramach rejestru TERYT systemu identyfikatorów i nazw miejscowości SIMC szerokość geograficzna (φ), jako pierwsza współrzędna, i  długość geograficzna  (λ), jako druga współrzędna, nazwanego obiektu geograficznego podane z dokładnością do jednej sekundy zgodnie z obowiązującym państwowym systemem odniesień przestrzennych; w przypadku obiektów powierzchniowych jest podawany jako punkt pierwszy środek całego obiektu (w przypadku obiektów położonych częściowo poza terytorium Polski jest podawany środek fragmentu obiektu leżącego na terytorium Polski) oraz, w przypadku gdy obiekt znajduje się na terenie więcej niż jednej jednostki administracyjnej, są podawane jako punkty dodatkowe środki fragmentów obiektu znajdujących się na terenie każdej jednostki administracyjnej (punkty muszą znajdować się na obszarze tego obiektu, a w przypadku miejscowości – na obszarze zabudowy); Poz. 309

państwo województwo powiat gmina identyfikator jednostki podziału terytorialnego kraju

funkcja administracyjna miejscowości

obiekt nadrzędny status nazwy źródło informacji identyfikator PRNG identyfikator zewnętrzny

współrzędne geograficzne

Dziennik Ustaw 1 –8– 2 w przypadku cieków jest podawane jako punkt pierwszy źródło (początek cieku; w przypadku cieków mających źródła poza terytorium Polski jako początek jest podawany punkt przecięcia cieku z granicą państwową Polski), jako punkt drugi – ujście (koniec cieku; w  przypadku cieków mających ujście poza terytorium Polski jako koniec jest podawany punkt przecięcia cieku z granicą państwową Polski) oraz, jako punkty dodatkowe, punkty przecięcia cieku z granicami jednostek administracyjnych i, w przypadku cieków wyznaczających granice jednostek administracyjnych, punkty, w których ciek przestaje być granicą danej jednostki administracyjnej (w przypadku gdy odległość między tak określonymi punktami dodatkowymi przekracza 4 km, wprowadza się kolejne punkty rozmieszczone w  sposób regularny; należy wprowadzić co najmniej jeden punkt dodatkowy dla cieku); w  przypadku innych obiektów liniowych jest podawany jako punkt pierwszy początek obiektu (w  przypadku obiektów mających początek poza terytorium Polski jako początek jest podawany punkt przecięcia obiektu z granicą państwową Polski), jako punkt drugi – koniec obiektu (w przypadku obiektów mających koniec poza terytorium Polski jako koniec jest podawany punkt przecięcia obiektu z granicą państwową Polski) oraz, jako punkty dodatkowe, punkty przecięcia obiektu z granicami jednostek administracyjnych (w przypadku gdy odległość między tak określonymi punktami dodatkowymi przekracza 4 km, wprowadza się kolejne punkty rozmieszczone w sposób regularny; należy wprowadzić co najmniej jeden punkt dodatkowy dla obiektu) współrzędne X i Y współrzędne prostokątne X i  Y nazwanego obiektu geograficznego zgodnie z obowiązującym państwowym systemem odniesień przestrzennych, odpowiadające współrzędnym geograficznym φ i λ z atrybutu „współrzędne geograficzne” w przypadku obiektu powierzchniowego – jego granice, w przypadku obiektu liniowego – przebieg linii będącej jego osią (wizualizuje się tylko w przypadku wystąpienia kompletu niezbędnych danych) data wprowadzenia obiektu do PRNG data modyfikacji nazwy obiektu geograficznego: dodania kolejnej nazwy, zmiany nazwy, skasowania nazwy, modyfikacji atrybutów nazwy data zastąpienia lub usunięcia obiektu z PRNG skala mapy lub skale map, w jakich powinna być wizualizowana nazwa danego obiektu geograficznego: 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000 określenie rodzaju geometrii obiektu: a) w przypadku obiektów powierzchniowych: – punkt centralny – punkt centralny wraz zpunktami dodatkowymi – punkt centralny wraz z granicą obiektu b) w przypadku obiektów liniowych: – unkty początku obiektu lub źródła i końca obiektu lub ujścia wraz z punkp tami dodatkowymi – linia będąca osią obiektu c) w przypadku obiektów punktowych – punkt wszelkie uwagi dotyczące obiektu bądź jego nazwy nieuwzględnione w innych atrybutach, a mogące mieć znaczenie dla informacji zawartych w PRNG Poz. 309

warunki wizualizacji

data wprowadzenia data modyfikacji data zastąpienia lub usunięcia skala mapy

rodzaj reprezentacji

uwagi

Dziennik Ustaw –9– Poz. 309

Załącznik nr2

Zawartość rejestru polskich nazw geograficznych świata Atrybut 1 nazwa główna element rozróżniający Opis atrybutu 2 polska nazwa główna podana w mianowniku część nazwy niebędąca elementem rodzajowym; w przypadku nazw obiektów mających na początku element rodzajowy jest podawany wyłącznie stojący za nim element rozróżniający, w  pozostałych przypadkach jest powtórzona cała nazwa główna podana w mianowniku część nazwy będąca rzeczownikiem pospolitym określającym nazwany obiekt geograficzny przez wskazanie jego cech; podawany wyłącznie wtedy, gdy znajduje się na początku nazwy długa oficjalna forma nazwy państw, terytoriów niesamodzielnych i jednostek administracyjnych podanie informacji, czy nazwa główna, długa i  oboczna jest egzonimem czy pseudoegzonimem; egzonimami są nazwy obecnie używane w Rzeczypospolitej Polskiej w języku polskim odnoszące się do obiektów geograficznych leżących poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i różniące się formą graficzną od endonimów standaryzowanych tych obiektów; pseudoegzonimami są inne polskie nazwy geograficzne świata przyjęte przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a zwłaszcza: – azwy geograficzne obiektów transgranicznych leżących w całości poza teryn torium Rzeczypospolitej Polskiej zbieżne z co najmniej jednym zestandaryzowanym endonimem stosowanym w którymś z państw, przez które przebiega dany obiekt, ale jednocześnie różne od co najmniej jednego z tych endonimów – azwy geograficzne obiektów mających kilka endonimów w języku lub języn kach oficjalnych danego kraju i identyczne z jedną z tych nazw obiektu – azwy geograficzne obiektów, których oficjalne endonimy zapisuje się pisn mem niełacińskim, identyczne z nazwą danego obiektu zapisaną za pomocą jednej z przyjętych przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej metod latynizacyjnych – azwy geograficzne różniące się od oficjalnego endonimu danego obiektu jen dynie tłumaczeniem lub opuszczeniem elementu rodzajowego wymowa nazwy głównej zapisana w międzynarodowym alfabecie fonetycznym (IPA) wymowa nazwy głównej zapisana za pomocą liter alfabetu polskiego, w razie konieczności uzupełniona dodatkowymi znakami specjalnymi plik multimedialny z wymową nazwy głównej końcówka dopełniacza nazwy głównej nazwa lub nazwy oboczne funkcjonujące obecnie w  języku polskim, inne niż przyjęta nazwa główna danego obiektu podana w mianowniku rodzaj obiektu geograficznego, w szczególności: państwo; terytorium niesamodzielne lub o nieustalonym statusie międzynarodowym; jednostka administracyjna

1. rzędu; jednostka administracyjna

2. rzędu; inna jednostka administra-

element rodzajowy

nazwa długa typ nazwy

wymowa IPA wymowa polska wymowa dźwiękowa dopełniacz nazwa oboczna rodzaj obiektu

Dziennik Ustaw 1 – 10 – 2 cyjna; miejscowość; część miejscowości; oaza; stacja badawcza; region ekonomiczny; kraina, region; ocean; morze; zatoka; cieśnina; inny akwen morski; lodowiec szelfowy; bariera lodowa; jezioro; sztuczny zbiornik wodny; zatoka na jeziorze; jeziora; rzeka; kanał; wodospad; lodowiec; bagno; solnisko; prąd morski; grzbiet podmorski; góry podmorskie; próg podmorski; krawędź podmorska; wyniesienie podmorskie; płaskowyż podmorski; basen podmorski; równina podmorska; ławica; głębia; rów oceaniczny; rynna; kanion oceaniczny; wyspa; wyspy; wyspa na jeziorze lub rzece; wyspy na jeziorze lub rzece; rafa; półwysep; półwysep na jeziorze; przylądek; wybrzeże; przesmyk; delta; pojezierze; nizina, równina; dolina; kotlina; wysoczyzna; wyżyna, płaskowyż; góry; szczyt góry; przełęcz; pustynia; step; las; basen artezyjski; jaskinia; inny obiekt naturalny; obszar ochrony przyrody; region przemysłowy; miejsce wydobycia lub występowania surowców mineralnych; zapora; droga; kolej; ulica; plac; most; tunel; inny obiekt komunikacyjny; świątynia, klasztor, miejsce kultu; cmentarz, nekropola; mauzoleum; fort, twierdza, zamek; ruiny osiedli; inny zabytek; inny obiekt antropogeniczny przymiotnik nazwa historyczna endonim przymiotnik utworzony od nazwy głównej nazwa lub nazwy historyczne podane w mianowniku endonim lub endonimy w języku państwa lub państw, na których obszarze znajduje się obiekt geograficzny; w przypadku braku endonimu (obiekt ma nazwę w języku polskim, lecz nie ma jej w języku lub językach państwa, w którym się znajduje) lub gdy endonim nie jest znany, podaje się informację „brak danych”; w przypadku endonimów zapisanych oryginalnie w alfabecie łacińskim jest podany zapis uwzględniający wszystkie specyficzne litery i  znaki diakrytyczne, w przypadku endonimów zapisanych oryginalnie pismem niełacińskim jest podany zapis w transliteracji zalecanej przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej nazwa/opis zastosowanego systemu transliteracji zapis w piśmie języka, w którym został ustalony endonim, podany w przypadku endonimów zapisanych oryginalnie w pismach niełacińskich zapis endonimu oryginalnie zapisanego pismem niełacińskim w transkrypcji zalecanej przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej nazwa/opis zastosowanego systemu transkrypcji nazwa języka, w którym został ustalony endonim nazwa pisma, w którym został ustalony endonim państwa lub terytoria niesamodzielne, na których obszarze jest położony nazwany obiekt geograficzny nazwa obiektu nadrzędnego w przypadku nazw obiektów będących częścią innych obiektów stopień wiarygodności, jaki można przypisać danej nazwie głównej: zestandaryzowana, zniesiona dokumenty źródłowe, na podstawie których określono zapis danej nazwy oraz jej atrybuty indywidualny identyfikator nadany każdemu nazwanemu obiektowi geograficznemu zawartemu w bazie danych PRNG Poz. 309

system transliteracji endonim wzapisie oryginalnym transkrypcja

system transkrypcji język endonimu pismo endonimu państwo obiekt nadrzędny status nazwy źródło informacji identyfikator PRNG

Dziennik Ustaw 1 współrzędne geograficzne – 11 – 2 szerokość geograficzna (φ), jako pierwsza współrzędna, i długość geograficzna  (λ), jako druga współrzędna, nazwanego obiektu geograficznego podane z dokładnością do jednej sekundy w układzie odniesienia WGS84; w przypadku obiektów powierzchniowych jest podawany jako punkt centralny środek całego obiektu oraz, w przypadku gdy obiekt znajduje się na terenie więcej niż jednego państwa lub terytorium niesamodzielnego, jako punkty dodatkowe są podawane środki fragmentów obiektu znajdujących się na obszarze każdego państwa lub terytorium niesamodzielnego (punkt musi znajdować się na obszarze tego obiektu, a w przypadku miejscowości – na obszarze zabudowy); w przypadku obiektów liniowych jest podawany początek (w przypadku cieków – źródło), koniec (w przypadku cieków – ujście) oraz, jako punkty dodatkowe, punkty przecięcia obiektu z  granicami państw lub terytoriów niesamodzielnych i, w przypadku cieków wyznaczających granice państw lub terytoriów niesamodzielnych, punkty, w których ciek przestaje być granicą danego państwa lub terytorium niesamodzielnego data wprowadzenia obiektu do PRNG data modyfikacji nazwy obiektu geograficznego: dodania kolejnej nazwy, zmiany nazwy, skasowania nazwy, modyfikacji atrybutów nazwy data zastąpienia lub usunięcia obiektu z PRNG określenie rodzaju geometrii obiektu: a) w przypadku obiektów powierzchniowych: – punkt centralny – punkt centralny wraz zpunktami dodatkowymi – punkt centralny wraz z granicą obiektu b) w przypadku obiektów liniowych: – punkty początku i końca obiektu – punkty początku i końca obiektu wraz z punktami dodatkowymi – linia będąca osią obiektu c) w przypadku obiektów punktowych – punkt wszelkie uwagi dotyczące obiektu bądź jego nazwy nieuwzględnione w innych atrybutach, a mogące mieć znaczenie dla informacji zawartych w PRNG Poz. 309

data wprowadzenia data modyfikacji data zastąpienia lub usunięcia rodzaj reprezentacji

uwagi

Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 309

Załącznik ik nr 3 nr3

Specyfikacja modelu pojęciowego PRNG

1. Na specyfikację modelu pojęciowego PRNG składają się:

1) schemat aplikacyjny PRNG;

2) katalog obiektów PRNG;

3) schemat aplikacyjny Modelu Podstawowego;

4) katalog obiektów Modelu Podstawowego.

2. Na potrzeby specyfikacji modelu pojęciowego PRNG zostały przyjęte stereotypy, wyszczególnione w poniższej tabeli: Stereotyp applicationSchema CodeList DataType enumeration FeatureType Union voidable Element modelu pakiet klasa klasa klasa klasa atrybut schemat aplikacyjny lista predefiniowanych wartości, którą można rozszerzyć definicja strukturalnego typu danych stała lista predefiniowanych wartości (nie można jej rozszerzać) typ obiektu przestrzennego strukturalny typ danych, w przypadku którego musi wystąpić dokładnie jeden z atrybutów rozszerzenie profilu UML z ISO/TS 19103 – odnosi się do wartości specjalnych Opis

3. W przypadku gdy nie ma informacji lub gdy dana cecha nie ma zastosowania w odniesieniu do pojedynczego konkretnego obiektu, należy zastosować specjalny atrybut, który przekazuje informację o przyczynach niewypełnienia elementu.

4. Atrybut specjalny stosuje się tylko do cech typów obiektów przestrzennych, które w schemacie aplikacyjnym są opisane jako stereotyp «voidable» zgodnie z poniższą tabelą: Wartość (w języku polskim) nie stosuje się brak danych tymczasowy brak danych nieznany zastrzeżony Definicja nie ma zastosowania w danym kontekście wartość atrybutu nie jest obecnie znana, ale wartość ta może też nie istnieć wartość atrybutu będzie znana w późniejszym terminie wartość atrybutu nie jest znana, ale prawdopodobnie istnieje wartość atrybutu jest zastrzeżona Wartość inapplicable missing template unknown withheld

5. Schemat aplikacyjny PRNG przedstawiają poniższe diagramy:

Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 309

class Nazw y Geograficzne «FeatureType» NG_NazwaGeograficzna + + + + + + + + + + + + + + + + + + cyklZycia :BT_CyklZyciaInfo dopelniacz :CharacterString [0..1] elRodzajowy :CharacterString [0..1] elRozrozniajacy :CharacterString [0..1] idIIP :BT_Identyfikator nazwaGlowna :CharacterString nazwaHistoryczna :CharacterString [0..*] nazwaOboczna :CharacterString [0..*] obiektNadrzedny :BT_ReferencjaDoObiektu [0..1] panstwo :CharacterString [1..*] przymiotnik :CharacterString [0..1] rodzajReprezent :NG_TypRodzajReprezentacji uwagi :CharacterString [0..*] wspGeograficzne :DirectPosition [1..*] wymowaDzwiekowa :URI [0..1] wymowaIPA :CharacterString [0..1] wymowaPolska :CharacterString [0..1] zrodloInformacji :BT_Dokument [1..*] «Union» BT ModelPodstaw ow y:: BT Referencj aDoObiektu + idIIP :BT_Identyfikator

«voidable» + waznyOd :Date constraints {Konieczność wypełnienia atrybutu wspGeograficzne} {Jednostki miar dla atrybutu wspGeograf} {Precyzja zapisu współrzędnych} {Rodzaj reprezentacji obiektu}

«FeatureType» NG Nazw aGeografRP + + + + + + + + + + + + + + + + + + funkcjaAdmMiejscowosci :NG_TypFunkcjaAdmMiejscowosci [0..*] gmina :CharacterString [1..*] idTERYT :BT_Identyfikator [1..*] idZewnetrzny :BT_Identyfikator [0..*] jezykEndonimu :CharacterString [0..*] jezykNazwyDodatkowej :NG_KodJezyka [0..*] klasaOb :NG_TypKlasaObiektu mianownikSkali :NG_TypMianownikSkali [0..*] nazwaDodatkowa :NG_TypNazwaObiektu [0..*] obcyEgzonim :NG_TypNazwaObiektu [0..*] powiat :CharacterString [1..*] rodzajOb :NG_TypRodzajObiektuRP statusNazwy :NG_TypStatusNazwyRP warunkiWizualizacji :NG_TypWarunkiWizualizacji [0..1] wojewodztwo :CharacterString [1..*] wspXY :DirectPosition [1..*] zagranicznyEndonim :NG_TypNazwaObiektu [0..*] jezykEgzonimu :CharacterString [0..*] + + + + + + +

«FeatureType» NG Nazw aGeografSw iata endonim :NG_EndonimWJezykuPanstwa [1..*] nazwaDluga :CharacterString [0..*] rodzajOb :NG_TypRodzajObiektuSw statusNazwy :NG_TypStatusNazwySw typNazwyDlugiej :NG_TypNazwy [0..*] typNazwyGlownej :NG_TypNazwy typNazwyObocznej :NG_TypNazwy

constraints {Konieczność wypełnienia atrybutu wspXY} {Jednostki miar dla atrybutu wspXY} {Wartość atrybutu klasa obiektu} {Wartość funkcji administracyjnej miejscowości}

Dziennik Ustaw

class Nazw y Geograficzne «CodeList» NG TypFunkcj aAdmMiej scow osci + + + + + + + siedzibaWladzGminyMiejskiej siedzibaWladzGminyMiejsko-Wiejskiej siedzibaWladzGminyWiejskiej siedzibaWladzMiastaNaPrawachPow siedzibaWladzPowiatu siedzibaSejmikuWoj siedzibaWojewody + + + + + + + «CodeList» NG TypMianow nikSkali 10 000 25 000 50 000 100 000 250 000 500 000 1 000 000 + + + + + + + «DataType» NG EndominWJezykuPanstw a endonim: CharacterString endonimWZapOryg: CharacterString [0..1] jezykEndonimu: CharacterString systemTranskrypcji: CharacterString [0..1] systemTransliteracji: CharacterString [0..1] transkrypcja: CharacterString [0..1] pismoEndonimu: CharacterString

– 14 –

Poz. 309

«CodeList» NG TypKlasaObiektu + + + + + + + innyObFizjograficzny innyObWodny miejscowosc obUksztaltowaniaDnaZbWodnego obUksztaltowaniaTerenu plynacyObWodny stojacyObWodny + +

«CodeList» NG TypWarunkiWizualizacj i granica os + + +

«DataType» NG TypNazw aObiektu latynizacja: CharacterString [0..1] nazwa: CharacterString pismoNazwy: CharacterString

«enumeration» NG TypNazw y egzonim pseudoegzonim + + + + + + +

«CodeList» NG TypRodzaj Reprezentacj i liniaOsi pkt pktCentralny pktCentralnyZGranica pktCentralnyZPktDod pktPoczIKonOb pktPoczIKonObZPktDod + +

«CodeList» NG TypStatusNazw ySw zestandaryzowana zniesiona + + + +

«CodeList» NG TypStatusNazw yRP niestandaryzowana urzedowa zestandaryzowana zniesiona

Dziennik Ustaw

class Slow niki 2 «enumeration» NG TypRodzaj ObiektuRP miasto czescMiasta wies czescWsi kolonia czescKolonii osada osadaMlynska osadaLesna osadaRybacka osadaKolejowa osadaPGR czescOsady osiedle przysiolek lesniczowka gajowka schroniskoTurystyczne innyObiekt nizina rownina dolina pradolina parow wawoz wawozy jar kotlina zaglebienie obnizenie krawedz urwisko skarpa wyzyna czescWyzyny plaskowyz kepaMorenowa wysoczyzna pojezierze zakleslosc garb pagory grzeda padol wynioslosc podgorze pogorze brama prog niecka bruzda regionNaturalny pobrzeze zulawy wzgorzeWzniesienie wzgorzaWzniesienia wydma wydmy goraSzczyt pasmoGorskie gran masyw gory zboczeStok zleb piarg uwal skala skaly glaz gla «enumeration» NG TypRodzaj ObiektuSw panstwo terytoriumNiesam jednAdm1rz jednAdm2rz innaJednAdm miejscowosc czescMiejscowosci oaza stacjaBadawcza regionEkonom krainaRegion ocean morze zatoka ciesnina innyAkwenMorski lodowiecSzelfowy barieraLodowa jezioro sztucznyZbWodny zatokaNaJez jeziora rzeka kanal wodospad lodowiec bagno solnisko pradMorski grzbietPodmorski goryPodmorskie progPodmorski krawedzPodmorska wyniesieniePodmorskie plaskowyzPodmorski basenPodmorski rowninaPodmorska lawica glebia rowOceaniczny rynna kanionOceaniczny wyspa wyspy wyspaNaJezLubRzece wyspyNaJezLubRzece rafa polwysep polwysepNaJez przyladek wybrzeze przesmyk delta pojezierze nizinaRownina dolina kotlina wysoczyzna wyzynaPlaskowyz gory szczytGory przelecz pustynia step las basenArtezyjski jaskinia innyObNaturalny obszarOchronyPrzyrody regionPrzemyslowy s ro ceMineralne + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + «CodeList» NG KodJezyka bel ces ell heb yid kdr csb lit qle deu hye pol rom rmc rml rus slk szl tat ukr

– 15 –

Poz. 309

Dziennik Ustaw

glazy przelecz cyrkLodowcowy wyspa wyspy polwysep wybrzeze przyladek jaskiniaGrota rzeka potok struga strumien kanal row ramieUjsciowe ramieBoczne stareKoryto jezioro jeziora czescJeziora staw sztucznyZbiornikWodny morze zatoka zatokaJeziora zatokaRzeki zatokaKanalu czescZatoki ciesnina czescCiesniny bagnoBloto bagnaBlota wodospad wodospady zrodlo zrodla wywierzysko ponor glebia mielizna lawica rynna ton las lasy czescLasu uroczysko uroczysko-dawnaMiejsc polana laka laki pole pola hala polonina torfowisko torfowiska obszarPiaskow regionHistoryczny regionEtnograficzny droga liniaKolejowa most sluza zapora basenPortowy okop okopy grodzisko skrzyzowanieDrog park szaniec szance wal waly nasyp nasypy grobla kopiec kopce

– 16 –

surowceMineralne zapora droga kolej ulica plac most tunel innyObKomunikacyjny miejsceKultu cmentarzNekropola mauzoleum fortTwierdzaZamek ruinyOsiedli innyZabytek innyObAntropogen

Poz. 309

Dziennik Ustaw – 17 – Poz. 309

6. Katalog obiektów PRNG przedstawiają poniższe tabele: Klasa: NG_NazwaGeograficznaAbstract referencyjny obiekt – nazwa geograficzna Nazwa: Jest nadklasą w stosunku do klas: NG_NazwaGeografRP i Definicja: NG_NazwaGeografSwiata. BT_ReferencjaDoObiektu Klasa bazowa: «FeatureType» Stereotypy: Atrybut: idIIP Nazwa: Nazwa (pełna): identyfikator Infrastruktury Informacji Przestrzennej BT_Identyfikator Dziedzina: 1 Liczność: Unikalny identyfikator obiektu Infrastruktury Informacji Definicja: Przestrzennej. Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: cyklZycia cykl życia BT_CyklZyciaInfo 1 Typ reprezentujący cykl życia wersji obiektu w zbiorze danych, odpowiada dacie modyfikacji (utworzenia nowej wersji obiektu) oraz dacie przeniesienia starej wersji do archiwum (data zastąpienia). waznyOd ważny od Date 1 Data wprowadzenia obiektu do PRNG. «voidable» dopelniacz dopełniacz CharacterString 0..1 Końcówka dopełniacza nazwy głównej. elRodzajowy element rodzajowy CharacterString 0..1 Część nazwy będąca rzeczownikiem pospolitym określającym nazwany obiekt geograficzny przez wskazanie jego cech; podawany wyłącznie wtedy, gdy znajduje się na początku nazwy obiektu fizjograficznego. elRozrozniajacy element rozróżniający CharacterString

Atrybut:

Atrybut:

Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Stereotypy: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja:

Atrybut:

Atrybut:

Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina:

Dziennik Ustaw – 18 – Poz. 309

Klasa: NG_NazwaGeograficznaAbstract 0..1 Liczność: Część nazwy niebędąca elementem rodzajowym. W Definicja: przypadku nazw obiektów fizjograficznych mających na początku element rodzajowy jest podawany wyłącznie stojący za nim element rozróżniający, w pozostałych przypadkach jest powtórzona cała nazwa główna podana w mianowniku. Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: nazwaGlowna nazwa główna CharacterString 1 Nazwa główna lub polska nazwa główna w przypadku nazw geograficznych świata podana w mianowniku. nazwaHistoryczna nazwa historyczna CharacterString 0..* Nazwa lub nazwy historyczne podane w mianowniku. nazwaOboczna nazwa oboczna CharacterString 0..* Nazwa lub nazwy (polska nazwa lub nazwy w przypadku nazw geograficznych świata) oboczne podane w mianowniku. obiektNadrzedny obiekt nadrzędny BT_ReferencjaDoObiektu 0..1 Nazwa obiektu nadrzędnego w przypadku nazw obiektów będących częścią tego obiektu. panstwo państwo CharacterString 1..* Państwo lub państwa, na których obszarze jest położony nazwany obiekt geograficzny, w przypadku nazw z obszaru RP, oraz państwa lub terytoria niesamodzielne, na których obszarze jest położony nazwany obiekt geograficzny, w przypadku nazw geograficznych świata. przymiotnik przymiotnik CharacterString 0..1

Atrybut:

Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja:

Atrybut:

Atrybut:

Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja:

Atrybut:

Atrybut:

Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność:

Dziennik Ustaw – 19 – Poz. 309

Klasa: NG_NazwaGeograficznaAbstract Przymiotnik utworzony od nazwy głównej. Definicja: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: rodzajReprezent rodzaj reprezentacji NG_TypRodzajReprezentacji 1 Określenie rodzaju geometrii obiektu: a) w przypadku obiektów powierzchniowych: – punkt centralny – punkt centralny wraz z punktami dodatkowymi – punkt centralny wraz z granicą obiektu b) w przypadku obiektów liniowych: – punkty początku i końca obiektu – punkty początku obiektu lub źródła i końca obiektu lub ujścia wraz z punktami dodatkowymi – linia będąca osią obiektu c) w przypadku obiektów punktowych – punkt uwagi uwagi CharacterString 0..* Wszelkie uwagi dotyczące obiektu bądź jego nazwy nieuwzględnione w innych atrybutach, a mogące mieć znaczenie dla informacji zawartych w PRNG. wspGeograficzne współrzędne geograficzne DirectPosition 1..* W przypadku nazw z obszaru RP – szerokość geograficzna (), jako pierwsza współrzędna, i długość geograficzna (), jako druga współrzędna, nazwanego obiektu geograficznego podane z dokładnością do jednej sekundy zgodnie z obowiązującym państwowym systemem odniesień przestrzennych; w przypadku obiektów powierzchniowych jest podawany jako punkt pierwszy środek całego obiektu (w przypadku obiektów położonych częściowo poza terytorium Polski jest podawany środek fragmentu obiektu leżącego na terytorium Polski) oraz, w przypadku gdy obiekt znajduje się na terenie więcej niż jednej jednostki administracyjnej, są podawane jako punkty dodatkowe środki fragmentów obiektu znajdujących się w każdej jednostce administracyjnej (punkty muszą znajdować się na obszarze tego obiektu, a w przypadku miejscowości – na obszarze zabudowy); w przypadku cieków jest podawane jako punkt pierwszy źródło (początek cieku; w przypadku cieków mających źródła poza terytorium Polski jako początek jest podawany punkt

Atrybut:

Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja:

Atrybut:

Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja:

Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 309

Klasa: NG_NazwaGeograficznaAbstract przecięcia cieku z granicą państwową Polski), jako punkt drugi – ujście (koniec cieku; w przypadku cieków mających ujście poza terytorium Polski jako koniec jest podawany punkt przecięcia cieku z granicą państwową Polski) oraz, jako punkty dodatkowe, punkty przecięcia cieku z granicami jednostek administracyjnych i, w przypadku cieków wyznaczających granice jednostek administracyjnych, punkty, w których ciek przestaje być granicą danej jednostki administracyjnej (w przypadku gdy odległość między tak określonymi punktami dodatkowymi przekracza 4 km, wprowadza się kolejne punkty rozmieszczone w sposób regularny; należy wprowadzić co najmniej jeden punkt dodatkowy dla cieku). W przypadku innych obiektów liniowych jest podawany jako punkt pierwszy początek obiektu (w przypadku obiektów mających początek poza terytorium Polski jako początek jest podawany punkt przecięcia obiektu z granicą państwową Polski), jako punkt drugi – koniec obiektu (w przypadku obiektów mających koniec poza terytorium Polski jako koniec jest podawany punkt przecięcia obiektu z granicą państwową Polski) oraz, jako punkty dodatkowe, punkty przecięcia obiektu z granicami jednostek administracyjnych (w przypadku gdy odległość między tak określonymi punktami dodatkowymi przekracza 4 km, wprowadza się kolejne punkty rozmieszczone w sposób regularny; należy wprowadzić co najmniej jeden punkt dodatkowy dla obiektu). W przypadku nazw geograficznych świata – szerokość geograficzna (), jako pierwsza współrzędna, i długość geograficzna (), jako druga współrzędna, nazwanego obiektu geograficznego podane z dokładnością do jednej sekundy; w przypadku obiektów powierzchniowych jest podawany jako punkt centralny środek całego obiektu oraz, w przypadku gdy obiekt znajduje się na terenie więcej niż jednego państwa lub terytorium niesamodzielnego, jako punkty dodatkowe są podawane środki fragmentów obiektów znajdujących się na obszarze każdego państwa lub terytorium niesamodzielnego (punkt musi się znajdować na obszarze tego obiektu, a w przypadku miejscowości – na obszarze zabudowy); w przypadku obiektów liniowych jest podawany początek (w przypadków cieków – źródło), koniec (w przypadków cieków – ujście) oraz, jako punkty dodatkowe, punkty przecięcia obiektu z granicami państw lub terytoriów niesamodzielnych i, w przypadku cieków wyznaczających granice państw lub terytoriów niesamodzielnych, punkty, w których ciek przestaje być granicą danego państwa lub terytorium niesamodzielnego. Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: wymowaDzwiekowa wymowa dźwiękowa URI

Dziennik Ustaw – 21 – Poz. 309

Klasa: nG_nazwaGeograficznaAbstract 0..1 Liczność: Plik multimedialny z wymową nazwy głównej. Definicja: atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: wymowaIPA wymowa IPA CharacterString 0..1 Wymowa nazwy głównej zapisana w międzynarodowym alfabecie fonetycznym (IPA). wymowaPolska wymowa polska CharacterString 0..1 Wymowa nazwy głównej zapisana za pomocą liter alfabetu polskiego, w razie konieczności uzupełniona dodatkowymi znakami specjalnymi. zrodloInformacji źródło informacji BT_Dokument 1..* Dokumenty źródłowe, na podstawie których określono zapis danej nazwy oraz jej atrybuty.

atrybut:

Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja:

atrybut:

Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja:

ograniczenie: konieczność wypełnienia atrybutu wspGeograficzne Nazwa: Język naturalny: Atrybut wspGeograficzne i atrybut wspXY w klasie NG_NazwaGeografRP nie mogą jednocześnie pozostać niewypełnione. inv: if NG_NazwaGeorafRP.wspXY.size=0 then OCL: self.wspGeograficzne->size>=1endif ograniczenie: jednostki miar dla atrybutu wspGeograficzne Nazwa: Język naturalny: Wartości współrzędnych geograficznych mają być podawane w mierze stopniowej lub gradowej. inv: self.wspGeograficzne.uom.uomSymbol='stopnie' or OCL: self.wspGeograficzne.uom.uomSymbol='grady' ograniczenie: precyzja zapisu współrzędnych Nazwa: Język naturalny: Wartości współrzędnych zapisujemy z precyzją 1 sekundy inv: if self.wspGeograficzne.uom.uomSymbol='grady' then OCL: self.wspGeograficzne.value=(self.wspGeograficzne.value).ro und+ (((self.wspGeograficzne.value ((self.wspGeograficzne.value).round))*10000).round)/10000 endif if self.wspGeoograficzne.uom.uomSymbol='stopnie' then self.wspGeograficzne.value=(self.wspGeograficzne.value).ro und endif

Dziennik Ustaw – 22 – Poz. 309

Klasa: NG_NazwaGeograficznaAbstract Ograniczenie: rodzaj reprezentacji obiektu Nazwa: Język naturalny: Określenie rodzaju geometrii obiektu: a) w przypadku obiektów powierzchniowych: – punkt centralny – punkt centralny wraz z punktami dodatkowymi – punkt centralny wraz z granicą obiektu b) w przypadku obiektów liniowych: – punkty początku i końca obiektu – punkty początku obiektu lub źródła i końca obiektu lub ujścia wraz z punktami dodatkowymi – linia będąca osią obiektu c) w przypadku obiektów punktowych – punkt.

OCL: Klasa: NG_NazwaGeografRP nazwa geograficzna z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej Nazwa: Reprezentuje nazwy obiektów geograficznych położonych na Definicja: obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w tym morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego oraz polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej Morza Bałtyckiego. NG_NazwaGeograficzna Klasa bazowa: «FeatureType» Stereotypy: Atrybut: funkcjaAdmMiejscowosci Nazwa: Nazwa (pełna): funkcja administracyjna miejscowości NG_TypFunkcjaAdmMiejscowosci Dziedzina: 0..* Liczność: Funkcja administracyjna miejscowości: w przypadku miast: Definicja: siedziba wojewody, siedziba sejmiku województwa, siedziba władz miasta na prawach powiatu, siedziba władz powiatu, siedziba władz gminy miejskiej, siedziba władz gminy miejsko-wiejskiej, siedziba władz gminy wiejskiej, w przypadku wsi: siedziba władz gminy miejsko-wiejskiej, siedziba władz gminy wiejskiej. Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: gmina gmina CharacterString 1..* Gmina lub gminy, na których obszarze jest położony nazwany obiekt geograficzny. idTERYT identyfikator TERYT BT_Identyfikator 1..* Identyfikator jednostki lub jednostek podziału terytorialnego kraju, na których obszarze jest położony nazwany obiekt geograficzny, zgodnie z systemem identyfikatorów i nazw

Atrybut:

Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja:

Dziennik Ustaw – 23 – Poz. 309

Klasa: NG_NazwaGeografRP

jednostek podziału terytorialnego wchodzącym w skład krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w art. 47 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.). idZewnetrzny identyfikator zewnętrzny BT_Identyfikator 0..* Indywidualny identyfikator pochodzący z baz danych jednostek prowadzących cząstkowe bazy danych nazw geograficznych, aktualizowany przynajmniej raz do roku. jezykEgzonimu język egzonimu CharacterString 0..* Nazwa języka, w którym został ustalony egzonim. jezykEndonimu język endonimu CharacterString 0..* Nazwa języka, w którym został ustalony endonim. jezykNazwyDodatkowej język nazwy dodatkowej NG_KodJezyka 0..* Nazwa języka, w którym została ustalona nazwa dodatkowa. klasaOb klasa obiektu NG_TypKlasaObiektu 1 Klasa obiektu geograficznego w przypadku: – miejscowości: miejscowość – obiektów fizjograficznych: obiekt ukształtowania terenu; płynący obiekt wodny; stojący obiekt wodny; inny obiekt wodny; obiekt ukształtowania dna zbiornika wodnego; inny obiekt fizjograficzny mianownikSkali mianownik skali mapy NG_TypMianownikSkali 0..*

Atrybut:

Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja:

Atrybut:

Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja:

Atrybut:

Atrybut:

Atrybut:

Atrybut:

Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność:

Dziennik Ustaw – 24 – Poz. 309

Klasa: NG_NazwaGeografRP Mianownik skali mapy lub skal map, w jakich powinna być Definicja: wizualizowana nazwa danego obiektu geograficznego: 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:500 000, 1:1 000

000. Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: nazwaDodatkowa nazwa dodatkowa NG_TypNazwaObiektu 0..* Nazwa lub nazwy dodatkowe zapisane w piśmie języka, w którym jest ustalona nazwa. obcyEgzonim obcy egzonim NG_TypNazwaObiektu 0..* Zagraniczny egzonim lub egzonimy, rozumiane jako nazwy obecnie używane w danym państwie w języku lub językach urzędowych danego państwa w odniesieniu do obiektu geograficznego leżącego poza terytorium tego państwa i różniące się formą graficzną od endonimów standaryzowanych, zapisane w piśmie języka, w którym zostały ustalone. powiat powiat CharacterString 1..* Powiat lub powiaty, na których obszarze jest położony nazwany obiekt geograficzny. rodzajOb rodzaj obiektu NG_TypRodzajObiektuRP 1 Rodzaj obiektu geograficznego w przypadku: – klasy miejscowość: miasto; część miasta; wieś; część wsi; kolonia; część kolonii; osada; osada młyńska; osada leśna; osada rybacka; osada kolejowa; osada po byłym PGR; część osady; osiedle; przysiółek; leśniczówka; gajówka; schronisko turystyczne; inny obiekt – klasy obiekt ukształtowania terenu: nizina; równina; dolina; pradolina; parów; wąwóz; wąwozy; jar; kotlina; zagłębienie; obniżenie; krawędź; urwisko; skarpa; wyżyna; część wyżyny; płaskowyż; kępa morenowa; wysoczyzna; pojezierze; zaklęsłość; garb; pagóry; grzęda; padół; wyniosłość; podgórze; pogórze; brama; próg; niecka; bruzda; region naturalny; pobrzeże; żuławy; wzgórze, wzniesienie; wzgórza, wzniesienia; wydma; wydmy; góra,

Atrybut:

Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja:

Atrybut:

Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja:

Atrybut:

Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja:

Dziennik Ustaw – 25 – Poz. 309

Klasa: NG_NazwaGeografRP

szczyt; pasmo górskie; grań; masyw; góry; zbocze, stok; żleb; piarg; uwał; skała; skały; głaz; głazy; przełęcz; cyrk lodowcowy; wyspa; wyspy; półwysep; wybrzeże; przylądek; jaskinia, grota; inny obiekt – klasy płynący obiekt wodny: rzeka; potok; struga; strumień; kanał; rów; ramię ujściowe; ramię boczne; stare koryto, starorzecze; inny obiekt – klasy stojący obiekt wodny: jezioro; jeziora; część jeziora; staw; sztuczny zbiornik wodny; morze; zatoka; zatoka jeziora; zatoka rzeki; zatoka kanału; część zatoki; cieśnina; część cieśniny; bagno, błoto; bagna, błota; inny obiekt – klasy inny obiekt wodny: wodospad; wodospady; źródło; źródła; wywierzysko; ponor; inny obiekt – klasy obiekt ukształtowania dna zbiornika wodnego: głębia; mielizna; ławica; rynna; toń; inny obiekt – klasy inny obiekt fizjograficzny: las; lasy; część lasu; uroczysko; uroczysko-dawna miejscowość; polana; łąka; łąki; pole; pola; hala; połonina; torfowisko; torfowiska; obszar piasków; region historyczny; region etnograficzny; droga; linia kolejowa, most; śluza; zapora; basen portowy; okop; okopy; grodzisko; skrzyżowanie dróg; park; szaniec; szańce; wał; wały; nasyp; nasypy; grobla; kopiec; kopce; inny obiekt statusNazwy status nazwy NG_TypStatusNazwyRP 1 Stopień wiarygodności, jaki można przypisać danej nazwie głównej: urzędowa, zestandaryzowana, niestandaryzowana, zniesiona. warunkiWizualizacji warunki wizualizacji NG_TypWarunkiWizualizacji 0..1 W przypadku obiektu powierzchniowego – jego granice, w przypadku obiektu liniowego – przebieg linii będącej jego osią (wizualizuje się tylko w przypadku wystąpienia kompletu niezbędnych danych). wojewodztwo województwo CharacterString 1..* Województwo lub województwa, na których obszarze jest położony nazwany obiekt geograficzny. wspXY

Atrybut:

Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja:

Atrybut:

Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja:

Atrybut:

Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja:

Atrybut:

Nazwa:

Dziennik Ustaw – 26 – Poz. 309

Klasa: NG_NazwaGeografRP Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja:

współrzędne X i Y DirectPosition 1..* Współrzędne prostokątne X i Y nazwanego obiektu geograficznego w układzie 1992 odpowiadające współrzędnym geograficznym  i  z atrybutu „wspGeograficzne” klasy NG_NazwaGeograficzna. zagranicznyEndonim zagraniczny endonim NG_TypNazwaObiektu 0..* Endonim lub endonimy w języku państwa lub państw, na których obszarze znajduje się transgraniczny obiekt geograficzny leżący częściowo również na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zapisany w piśmie języka, w którym został ustalony.

Atrybut:

Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja:

Ograniczenie: konieczność wypełnienia atrybutu wspXY Nazwa: Język naturalny: Atrybut wspXY i atrybut wspGeograficzne w klasie NG_NazwaGeograficzna nie mogą jednocześnie pozostać niewypełnione. inv: if NG_NazwaGeograficzna.wspGeograficzne.size=0 then OCL: self.wspXY->size=1 Ograniczenie: jednostki miar dla atrybutu wspXY Nazwa: Język naturalny: Wartości współrzędnych X i Y mają być podawane w metrach. inv: self.wspGeograficzne.uom.uomSymbol='metr' OCL: Ograniczenie: wartość atrybutu klasa obiektu Nazwa: Język naturalny: Jeśli wartością atrybutu klasaOb jest „miejsowosc”, to atrybut rodzajOb może przyjmować wartości: „miasto” lub „czescMiasta” lub „wies” lub „czescWsi” lub „kolonia” lub „czescKolonii” lub „osada” lub „osadaMlynska” lub „osadaLesna” lub „osadaRybacka” lub „osadaKolejowa” lub „osadaPGR” lub „czescOsady” lub „osiedle” lub „przysiolek” lub „lesniczowka” lub „gajowka” lub „schroniskoTurystyczne” lub „innyObiekt”. Jeśli wartością atrybutu klasaOb jest „obUksztaltowaniaTerenu”, to atrybut rodzajOb może przyjmować wartości: „nizina” lub „rownina” lub „dolina” lub „pradolina” lub „parow” lub „wawoz” lub „wawozy” lub „jar” lub „kotlina” lub „zaglebienie” lub „obnizenie” lub „krawedz” lub ”urwisko” lub „skarpa” lub „wyzyna” lub „czescWyzyny” lub „plaskowyz” lub „kepaMorenowa” lub „wysoczyzna” lub „pojezierze” lub „zakleslosc” lub „garb” lub „pagory” lub „grzeda” lub „padol” lub „wynioslosc” lub „podgorze” lub „pogorze” lub „brama” lub „prog” lub „niecka” lub „bruzda” lub „regionNaturalny” lub „pobrzeze”

Dziennik Ustaw – 27 – Poz. 309

Klasa: NG_NazwaGeografRP

lub „zulawy” lub „wzgorzeWzniesienie” lub „wzgorzaWzniesienia” lub „wydma” lub „wydmy” lub „goraSzczyt” lub „pasmoGorskie” lub „gran” lub „masyw” lub „gory” lub „zboczeStok” lub „zleb” lub „piarg” lub „uwal” lub „skala” lub „skaly” lub „glaz” lub „glazy” lub „przelecz” lub „cyrkLodowcowy” lub „wyspa” lub „wyspy” lub „polwysep” lub „wybrzeże” lub „przyladek” lub „jaskiniaGrota” lub „innyObiekt”.

Jeśli wartością atrybutu klasaOb jest „plynacyObWodny”, to atrybut rodzajOb może przyjmować wartości: „rzeka” lub „potok” lub „ struga” lub „ strumien” lub „ kanal” lub „ row” lub „ ramieUjsciowe” lub „ramieBoczne” lub „stareKoryto” lub „innyObiekt”. Jeśli wartością atrybutu klasaOb jest „stojacyObWodny”, to atrybut rodzajOb może przyjmować wartości: „jezioro” lub „jeziora” lub „czescJeziora” lub „staw” lub „sztucznyZbiornikWodny” lub „morze” lub „zatoka” lub „zatokaJeziora” lub „zatokaRzeki” lub „zatokaKanalu” lub „czescZatoki” lub „ciesnina” lub „czescCiesniny” lub „bagnoBloto” lub „bagnaBlota” lub „innyObiekt”. Jeśli wartością atrybutu klasaOb jest „innyObWodny”, to atrybut rodzajOb może przyjmować wartości: „wodospad” lub „wodospady” lub „zrodlo” lub „zrodla” lub „wywierzysko” lub „ponor” lub „innyObiekt”. Jeśli wartością atrybutu klasaOb jest „ObUkszDnaZbiornika”, to atrybut rodzajOb może przyjmować wartości: „glebia” lub „mielizna” lub „lawica” lub „rynna” lub „ton” lub „innyObiekt”. Jeśli wartością atrybutu klasaOb jest „innyObFizjograficzny”, to atrybut rodzajOb może przyjmować wartości: „las” lub „lasy” lub „czescLasu” lub „uroczysko” lub „uroczysko-dawnaMiejsc” lub „polana” lub „laka” lub „laki” lub „pole” lub „pola” lub „hala” lub „polonina” lub „torfowisko” lub „torfowiska” lub „obszarPiaskow” lub „regionHistoryczny” lub „regionEtnograficzny” lub „droga” lub „liniaKolejowa” lub „most” lub „sluza” lub „zapora” lub „basenPortowy” lub „okop” lub „okopy” lub „grodzisko” lub „skrzyzowanieDrog” lub „park” lub „szaniec” lub „szance” lub „wal” lub „waly” lub „nasyp” lub „nasypy” lub „grobla” lub „kopiec” lub „kopce” lub „innyObiekt”. inv: if self.klasaOb='miejscowosc' then (self.rodzajOb='miasto' or self.rodzajOb='czescMiasta' or self.rodzajOb=’wies’ or self.rodzajOb=’czescWsi’ or self.rodzajOb=‘kolonia’ or self.rodzajOb=‘czescKolonii’ or self.rodzajOb=‘osada’ or self.rodzajOb=‘osadaMlynska’ or self.rodzajOb=‘osadaLesna’ or self.rodzajOb=‘osadaRybacka’ or

OCL:

Dziennik Ustaw – 28 – Poz. 309

Klasa: NG_NazwaGeografRP

self.rodzajOb=‘osadaKolejowa’ or self.rodzajOb=‘osadaPGR’ or self.rodzajOb=‘czescOsady’ or self.rodzajOb=‘osiedle’ or self.rodzajOb=‘czescOsiedla’ or self.rodzajOb=‘przysiolek’ or self.rodzajOb=‘czescPrzysiolka’ or self.rodzajOb=‘lesniczowka’ or self.rodzajOb=‘gajowka’ or self.rodzajOb=‘schroniskoTurystyczne’ or self.rodzajOb=‘innyObiekt’) if self.klasaOb='obUksztaltowaniaTerenu' then (self.rodzajOb='nizina' or self.rodzajOb='rownina' or or self.rodzajOb=‘dolina’ or self.rodzajOb=‘pradolina’ or self.rodzajOb=‘parow’ or self.rodzajOb=‘wawoz’ or self.rodzajOb=‘wawozy’ or self.rodzajOb=‘jar’ or self.rodzajOb=‘kotlina’ or self.rodzajOb=‘zaglebienie’ or self.rodzajOb=‘obnizenie’ or self.rodzajOb=‘krawedz’ or self.rodzajOb=‘urwisko’ or self.rodzajOb=‘skarpa’ or self.rodzajOb=‘wyzyna’ or self.rodzajOb=‘czescWyzyny’ or self.rodzajOb=‘plaskowyz’ or self.rodzajOb=‘kepaMorenowa’ or self.rodzajOb=‘wysoczyzna’ or self.rodzajOb=‘pojezierze’ or self.rodzajOb=‘zakleslosc’ or self.rodzajOb=‘garb’ or self.rodzajOb=‘pagory’ or self.rodzajOb=‘grzeda’ or self.rodzajOb=‘padol’ or self.rodzajOb=‘wynioslosc’ or self.rodzajOb=‘podgorze’ or self.rodzajOb=‘pogorze’ or self.rodzajOb=‘brama’ or self.rodzajOb=‘prog’ or self.rodzajOb=‘niecka’ or self.rodzajOb=‘bruzda’ or self.rodzajOb=‘regionNaturalny’ or self.rodzajOb=‘pobrzeze’ or self.rodzajOb=‘zulawy’ or self.rodzajOb=‘wzgorzeWzniesienie’ or self.rodzajOb=‘wzgorzaWzniesienia’ or self.rodzajOb=‘wydma’ or self.rodzajOb=‘wydmy’ or self.rodzajOb=‘goraSzczyt’ or self.rodzajOb=‘pasmoGorskie’ or self.rodzajOb=‘gran’ or self.rodzajOb=‘masyw’ or self.rodzajOb=‘gory’ or self.rodzajOb=‘zboczeStok’ or self.rodzajOb=‘zleb’ or self.rodzajOb=‘piarg’ or self.rodzajOb=‘uwal’ or self.rodzajOb=‘skala’ or self.rodzajOb=‘skaly’ or self.rodzajOb=‘glaz’ or self.rodzajOb=‘glazy’ or self.rodzajOb=‘przelecz’ or self.rodzajOb=‘cyrkLodowcowy’ or self.rodzajOb=‘wyspa’ or self.rodzajOb=‘wyspy’ or self.rodzajOb=‘polwysep’ or self.rodzajOb=‘wybrzeże’ or self.rodzajOb=‘przyladek’ or self.rodzajOb=‘jaskiniaGrota’ or self.rodzajOb=‘innyObiekt’) if self.klasaOb='plynacyObWodny' then (self.rodzajOb=‘rzeka’ or self.rodzajOb= ‘potok’ or self.rodzajOb=‘struga’ or self.rodzajOb=‘strumien’ or self.rodzajOb=‘kanal’ or self.rodzajOb=‘row’ or self.rodzajOb=‘ramieUjsciowe’ or self.rodzajOb=‘ramieBoczne’ or self.rodzajOb=‘stareKoryto’ or self.rodzajOb=‘innyObiekt’) if self.klasaOb='stojacyObWodny' then

Dziennik Ustaw – 29 – Poz. 309

Klasa: NG_NazwaGeografRP

(self.rodzajOb=‘jezioro’ or self.rodzajOb=‘jeziora’ or self.rodzajOb=‘czescJeziora’ or self.rodzajOb=‘staw’ or self.rodzajOb=‘sztucznyZbiornikWodny’ or self.rodzajOb=‘morze’ or self.rodzajOb=‘zatoka’ or self.rodzajOb=‘zatokaJeziora’ or self.rodzajOb=‘zatokaRzeki’ or self.rodzajOb=‘zatokaKanalu’ or self.rodzajOb=‘czescZatoki’ or self.rodzajOb=‘ciesnina’ or self.rodzajOb=‘czescCiesniny’ or self.rodzajOb=‘bagnoBloto’ or self.rodzajOb=‘bagnaBlota’ or self.rodzajOb=‘innyObiekt’) if self.klasaOb='innyObWodny' then (self.rodzajOb=‘wodospad’ or self.rodzajOb=‘wodospady’ or self.rodzajOb=‘zrodlo’ or self.rodzajOb=‘zrodla’ or self.rodzajOb=‘wywierzysko’ or self.rodzajOb=‘ponor’ or self.rodzajOb=‘innyObiekt’) if self.klasaOb='ObUkszDnaZbiornika' then (self.rodzajOb=‘glebia’ or self.rodzajOb=‘mielizna’ or self.rodzajOb=‘lawica’ or self.rodzajOb=‘rynna’ or self.rodzajOb=‘ton’ or self.rodzajOb=‘innyObiekt’) if self.klasaOb='innyObFizjograficzny' then (self.rodzajOb=‘las’ or self.rodzajOb=‘lasy’ or self.rodzajOb=‘czescLasu’ or self.rodzajOb=‘uroczysko’ or self.rodzajOb=‘uroczysko-dawnaMiejsc’ or self.rodzajOb=‘polana’ or self.rodzajOb=‘laka’ or self.rodzajOb=‘laki’ or self.rodzajOb=‘pole’ or self.rodzajOb=‘pola’ or self.rodzajOb=‘hala’ or self.rodzajOb=‘polonina’ or self.rodzajOb=‘torfowisko’ or self.rodzajOb=‘torfowiska’ or self.rodzajOb=‘obszarPiaskow’ or self.rodzajOb=‘regionHistoryczny’ or self.rodzajOb=‘regionEtnograficzny’ or self.rodzajOb=‘droga’ or self.rodzajOb=‘liniaKolejowa’ or self.rodzajOb=‘most’ or self.rodzajOb=‘sluza’ or self.rodzajOb=‘zapora’ or self.rodzajOb=‘basenPortowy’ or self.rodzajOb=‘okop’ or self.rodzajOb=‘okopy’ or self.rodzajOb=‘grodzisko’ or self.rodzajOb=‘skrzyzowanieDrog’ or self.rodzajOb=‘park’ or self.rodzajOb=‘szaniec’ or self.rodzajOb=‘szance’ or self.rodzajOb=‘wal’ or self.rodzajOb=‘waly’ or self.rodzajOb=‘nasyp’ or self.rodzajOb=‘nasypy’ or self.rodzajOb=‘grobla’ or self.rodzajOb=‘kopiec’ or self.rodzajOb=‘kopce’ or self.rodzajOb=‘innyObiekt’)

Ograniczenie: wartość funkcji administracyjnej miejscowości Nazwa: Język naturalny: Jeśli atrybut rodzajOb ma wartość „miejscowosc”, to atrybut funkcjaAdmMiejscowosci może przyjąć wartości: „siedzibaWojewody” lub „siedzibaSejmikuWoj” lub „siedzibaMiastaNaPrawachPow” lub „siedzibaPowiatu” lub „siedzibaGminyMiejskiej” lub „siedzibaGminyMiejskoWiejskiej” lub „siedzibaGminyWiejskiej”.

Dziennik Ustaw – 30 – Poz. 309

Klasa: NG_NazwaGeografRP

OCL:

Jeśli atrybut rodzajOb ma wartość „wies”, to atrybut funkcjaAdmMiejscowosci może przyjąć wartości: „siedzibaGminyMiejsko-Wiejskiej” lub „siedzibaGminyWiejskiej”. inv: if self.rodzajOb=’miejscowosc’ then self.funkcjaAdmMiejscowosci=’siedzibaWojewody’ or self.funkcjaAdmMiejscowosci=’siedzibaSejmikuWoj’ or self.funkcjaAdmMiejscowosci=’siedzibaMiastaNaPrawachPo w’ or self.funkcjaAdmMiejscowosci=’siedzibaPowiatu’ or self.funkcjaAdmMiejscowosci=’siedzibaGminyMiejskiej’ or self.funkcjaAdmMiejscowosci=’siedzibaGminyMiejskoWiejskiej’ or self.funkcjaAdmMiejscowosci=’siedzibaGminy Wiejskiej’ if self.rodzajOb=’miejscowosc’ then self.funkcjaAdmMiejscowosci=’siedzibaGminyMiejskoWiejskiej’ or self.funkcjaAdmMiejscowosci=’siedzibaGminyWiejskiej’

Ograniczenie: ograniczenie ma wartość atrybutu rodzajReprezent Nazwa: Język naturalny: Atrybut „rodzajReprezent” dziedziczony z NG_NazwaGeograficzna może przyjmować wszystkie wartości typu NG_TypRodzajReprezentacji z wyjątkiem „pktPoczIKonOb”. inv: NG_NazwaGeograficzna.rodzajReprezent=’liniaOsi’ or OCL: NG_NazwaGeograficzna.rodzajReprezent=’pkt’ or NG_NazwaGeograficzna.rodzajReprezent=’pktCentralny’ or NG_NazwaGeograficzna.rodzajReprezent=’pktCentralnyZGr anica’ or NG_NazwaGeograficzna.rodzajReprezent= ’pktCentralnyZPktDod’ or NG_NazwaGeograficzna.rodzajReprezent=’pktPoczIKonObZ PktDod’ Klasa: NG_NazwaGeografSwiata polskie nazwy geograficzne świata Nazwa: Reprezentuje nazwy obiektów geograficznych świata. Definicja: NG_NazwaGeograficzna Klasa bazowa: «FeatureType» Stereotypy: Atrybut: endonim Nazwa: Nazwa (pełna): endonim NG_EndonimWJezykuPanstwa Dziedzina: 1..* Liczność: Endonim lub endonimy w języku państwa lub państw, na Definicja: których obszarze znajduje się obiekt geograficzny; w przypadku braku endonimu (obiekt ma nazwę w języku polskim, lecz nie ma jej w języku lub językach państwa, w którym się znajduje) lub gdy endonim nie jest znany, podaje się informację „brak danych”. W przypadku endonimów zapisanych oryginalnie w alfabecie łacińskim jest podany zapis uwzględniający wszystkie specyficzne litery i znaki diakrytyczne, w przypadku endonimów zapisanych oryginalnie pismem niełacińskim jest

Dziennik Ustaw – 31 – Poz. 309

Klasa: NG_NazwaGeografSwiata podany zapis w transliteracji zalecanej przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: nazwaDluga nazwa długa CharacterString 0..* Długa oficjalna forma nazwy państw, terytoriów niesamodzielnych i jednostek administracyjnych. rodzajOb rodzja obiektu NG_TypRodzajObiektuSw 1 Rodzaj obiektu geograficznego, w szczególności: państwo; terytorium niesamodzielne lub o nieustalonym statusie międzynarodowym; jednostka administracyjna

1. rzędu; jednostka administracyjna

2. rzędu; inna jednostka administracyjna; miejscowość; część miejscowości; oaza; stacja badawcza; region ekonomiczny; kraina, region; ocean; morze; zatoka; cieśnina; inny akwen morski; lodowiec szelfowy; bariera lodowa; jezioro; sztuczny zbiornik wodny; zatoka na jeziorze; jeziora; rzeka; kanał; wodospad; lodowiec; bagno; solnisko; prąd morski; grzbiet podmorski; góry podmorskie; próg podmorski; krawędź podmorska; wyniesienie podmorskie; płaskowyż podmorski; basen podmorski; równina podmorska; ławica; głębia; rów oceaniczny; rynna; kanion oceaniczny; wyspa; wyspy; wyspa na jeziorze lub rzece; wyspy na jeziorze lub rzece; rafa; półwysep; półwysep na jeziorze; przylądek; wybrzeże; przesmyk; delta; pojezierze; nizina, równina; dolina; kotlina; wysoczyzna; wyżyna, płaskowyż; góry; szczyt góry; przełęcz; pustynia; step; las; basen artezyjski; jaskinia; inny obiekt naturalny; obszar ochrony przyrody; region przemysłowy; miejsce wydobycia lub występowania surowców mineralnych; zapora; droga; kolej; ulica; plac; most; tunel; inny obiekt komunikacyjny; świątynia, klasztor, miejsce kultu; cmentarz, nekropola; mauzoleum; fort, twierdza, zamek; ruiny osiedli; inny zabytek; inny obiekt antropogeniczny. statusNazwy status nazwy NG_TypStatusNazwySw 1 Stopień wiarygodności, jaki można przypisać danej nazwie głównej: zestandaryzowana, zniesiona.

Atrybut:

Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja:

Atrybut:

Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja:

Atrybut:

Dziennik Ustaw – 32 – Poz. 309

Klasa: NG_NazwaGeografSwiata typNazwyDlugiej Nazwa: Nazwa (pełna): typ nazwy długiej NG_TypNazwy Dziedzina: 0..* Liczność: Informacja, czy nazwa długa jest egzonimem czy Definicja: pseudoegzonimem. Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: typNazwyGlownej typ nazwy głównej NG_TypNazwy 1 Informacja, czy nazwa główna jest egzonimem czy pseudoegzonimem. typNazwyObocznej typ nazwy obocznej NG_TypNazwy 1 Informacja, czy nazwa oboczna jest egzonimem czy pseudoegzonimem.

Atrybut:

Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja:

Klasa: NG_EndominWJezykuPanstwa endonim w języku państwa Nazwa: Endonim w języku państwa, na którego obszarze znajduje się Definicja: obiekt geograficzny. «DataType» Stereotypy: Atrybut: endonim Nazwa: Nazwa (pełna): endonim CharacterString Dziedzina: 1 Liczność: Endonim lub endonimy w języku państwa lub państw, na Definicja: których obszarze znajduje się obiekt geograficzny; w przypadku endonimów zapisanych oryginalnie pismem (alfabetem) łacińskim podany jest zapis uwzględniający wszystkie specyficzne litery i znaki diakrytyczne, w przypadku endonimów zapisanych oryginalnie niełacińskim systemem pisma podany jest zapis w oryginalnym alfabecie języka, w którym został ustalony. Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: endonimWZapOryg endonim w zapisie oryginalnym CharacterString 0..1 Zapis w piśmie języka, w którym został ustalony endonim, podany w przypadku endonimów zapisanych oryginalnie w pismach niełacińskich.

Dziennik Ustaw – 33 – Poz. 309

Klasa: NG_EndominWJezykuPanstwa Atrybut: jezykEndonimu Nazwa: Nazwa (pełna): język endonimu CharacterString Dziedzina: 1 Liczność: Nazwa języka, w którym został ustalony endonim. Definicja: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: systemTranskrypcji system transkrypcji CharacterString 0..1 Nazwa/opis zastosowanego systemu transkrypcji. systemTransliteracji system transliteracji CharacterString 0..1 Nazwa/opis zastosowanego systemu transliteracji. transkrypcja transkrypcja CharacterString 0..1 Zapis endonimu oryginalnie zapisanego pismem niełacińskim w transkrypcji zalecanej przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. pismoEndonimu pismo endonimu CharacterString 1 Nazwa pisma, w którym został ustalony endonim.

Atrybut:

Atrybut:

Atrybut:

Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja:

Klasa: NG_TypNazwy Nazwa: Definicja: Atrybut: Stereotypy: Nazwa: Nazwa (pełna): Definicja:

typ nazwy Informacja, czy nazwa jest egzonimem czy pseudoegzonimem. «enumeration» egzonim egzonim Egzonimami są nazwy obecnie używane w Rzeczypospolitej Polskiej w języku polskim odnoszące się do obiektów geograficznych leżących poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i różniące się formą graficzną od endonimów standaryzowanych tych obiektów. pseudoegzonim

Atrybut:

Nazwa:

Dziennik Ustaw – 34 – Poz. 309

Klasa: NG_TypNazwy Nazwa (pełna): Definicja:

pseudoegzonim Pseudoegzonimami są inne polskie nazwy geograficzne świata przyjęte przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zwłaszcza: – nazwy geograficzne obiektów transgranicznych leżących w całości poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zbieżne z co najmniej jednym zestandaryzowanym endonimem stosowanym w którymś z państw, przez które przebiega dany obiekt, ale jednocześnie różne od co najmniej jednego z tych endonimów – nazwy geograficzne obiektów mających kilka endonimów w języku lub językach oficjalnych danego kraju i identyczne z jedną z tych nazw obiektu – nazwy geograficzne obiektów, których oficjalne endonimy zapisuje się w alfabecie niełacińskim, identyczne z nazwą danego obiektu zapisaną za pomocą jednej z przyjętych przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej metod latynizacyjnych – nazwy geograficzne różniące się od oficjalnego endonimu danego obiektu jedynie tłumaczeniem lub opuszczeniem elementu rodzajowego

Klasa: NG_TypFunkcjaAdmMiejscowosci funkcja administracyjna miejscowości Nazwa: funkcja administracyjna miejscowości Definicja: «CodeList» Stereotypy: Atrybut: siedzibaWladzGminyMiejskiej Nazwa: Nazwa (pełna): siedziba władz gminy miejskiej Atrybut: siedzibaWladzGminyMiejsko-Wiejskiej Nazwa: Nazwa (pełna): siedziba władz gminy miejsko-wiejskiej Atrybut: siedzibaWladzGminyWiejskiej Nazwa: Nazwa (pełna): siedziba władz gminy wiejskiej Atrybut: siedzibaWladzMiastaNaPrawachPow Nazwa: Nazwa (pełna): siedziba władz miasta na prawach powiatu Atrybut: siedzibaWladzPowiatu Nazwa: Nazwa (pełna): siedziba władz powiatu Atrybut: siedzibaSejmikuWoj Nazwa: Nazwa (pełna): siedziba sejmiku wojewódzkiego Atrybut: siedzibaWojewody Nazwa: Nazwa (pełna): siedziba wojewody Klasa: NG_TypKlasaObiektu klasa obiektu Nazwa: Klasa obiektu geograficznego w zależności od tego, czy Definicja:

Dziennik Ustaw – 35 – Poz. 309

Klasa: NG_TypKlasaObiektu Atrybut: Atrybut: Atrybut: Atrybut: Atrybut: Atrybut: Atrybut: Stereotypy: Nazwa: Nazwa (pełna): Nazwa: Nazwa (pełna): Nazwa: Nazwa (pełna): Nazwa: Nazwa (pełna): Nazwa: Nazwa (pełna): Nazwa: Nazwa (pełna): Nazwa: Nazwa (pełna):

obiektem jest miejscowość czy obiekt fizjograficzny. «CodeList» innyObFizjograficzny inny obiekt fizjograficzny innyObWodny inny obiekt wodny miejscowosc miejscowość obUksztaltowaniaDnaZbWodnego obiekt ukształtowania dna zbiornika wodnego obUksztaltowaniaTerenu obiekt ukształtowania terenu plynacyObWodny płynący obiekt wodny stojacyObWodny stojący obiekt wodny

Klasa: NG_TypStatusNazwySw status nazwy geograficznej obiektu świata Nazwa: Stopień wiarygodności, jaki można przypisać danej nazwie Definicja: głównej. «CodeList» Stereotypy: Atrybut: zestandaryzowana Nazwa: Nazwa (pełna): zestandaryzowana Atrybut: zniesiona Nazwa: Nazwa (pełna): zniesiona Klasa: NG_TypStatusNazwyRP status nazwy geograficznej obiektu z obszaru RP Nazwa: Stopień wiarygodności, jaki można przypisać danej nazwie Definicja: głównej. «CodeList» Stereotypy: Atrybut: niestandaryzowana Nazwa: Nazwa (pełna): niestandaryzowana Atrybut: urzedowa Nazwa: Nazwa (pełna): urzędowa Atrybut: zestandaryzowana Nazwa: Nazwa (pełna): zestandaryzowana Atrybut: zniesiona Nazwa: Nazwa (pełna): zniesiona

Dziennik Ustaw – 36 – Poz. 309

Klasa: NG_TypNazwaObiektu nazwa obiektu Nazwa: Typ definiujący atrybuty nazwy obiektu, stosowany przy Definicja: opisie np. obcego egzonimu czy nazwy dodatkowej. «DataType» Stereotypy: Atrybut: latynizacja Nazwa: Nazwa (pełna): latynizacja CharacterString Dziedzina: 0..1 Liczność: Nazwa podana w zapisie zlatynizowanym według systemu Definicja: transliteracji ustalonego przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej; podawana, jeżeli nazwa w oryginale jest zapisana niełacińskim systemem pisma. Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: nazwa nazwa CharacterString 1 Nazwa zapisana w oryginalnym alfabecie języka, w którym została ustalona. pismoNazwy pismo nazwy CharacterString 1 Nazwa pisma, w którym została ustalona nazwa.

Atrybut:

Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja:

Klasa: NG_TypRodzajReprezentacji rodzaj reprezentacji obiektu Nazwa: Sposób reprezentacji obiektu uzależniony od jego geometrii. Definicja: «CodeList» Stereotypy: Atrybut: liniaOsi Nazwa: Nazwa (pełna): linia osi Atrybut: pkt Nazwa: Nazwa (pełna): punkt Atrybut: pktCentralny Nazwa: Nazwa (pełna): punkt centralny Atrybut: pktCentralnyZGranica Nazwa: Nazwa (pełna): punkt centralny wraz z granicą obiektu Atrybut: pktCentralnyZPktDod Nazwa: Nazwa (pełna): punkt centralny wraz z punktami dodatkowymi Atrybut: pktPoczIKonOb Nazwa:

Dziennik Ustaw – 37 – Poz. 309

Klasa: NG_TypRodzajReprezentacji Nazwa (pełna): punkty początku i końca obiektu Atrybut: pktPoczIKonObZPktDod Nazwa: Nazwa (pełna): punkty początku obiektu lub źródła i końca obiektu lub ujścia wraz z punktami dodatkowymi Klasa: NG_TypWarunkiWizualizacji warunki wizualizacji obiektu Nazwa: Wizualizuje się tylko w przypadku wystąpienia kompletu Definicja: niezbędnych danych (w przypadku obiektu powierzchniowego – jego granice, w przypadku obiektu liniowego – przebieg linii będącej jego osią). «CodeList» Stereotypy: Atrybut: granica Nazwa: Nazwa (pełna): granica Atrybut: os Nazwa: Nazwa (pełna): oś Klasa: NG_TypMianownikSkali mianownik skali mapy Nazwa: Mianownik skali mapy lub mianowniki skal map, w jakich Definicja: powinna być wizualizowana nazwa danego obiektu geograficznego. «CodeList» Stereotypy: Atrybut: 10 000 Nazwa: Nazwa (pełna): 10 000 Atrybut: 25 000 Nazwa: Nazwa (pełna): 25 000 Atrybut: 50 000 Nazwa: Nazwa (pełna): 50 000 Atrybut: 100 000 Nazwa: Nazwa (pełna): 100 000 Atrybut: 250 000 Nazwa: Nazwa (pełna): 250 000 Atrybut: 500 000 Nazwa: Nazwa (pełna): 500 000 Atrybut: 1 000 000 Nazwa: Nazwa (pełna): 1 000 000 Klasa: NG_TypRodzajObiektuRP rodzaj obiektów na obszarze RP Nazwa: Określa typy obiektów na obszarze RP. Definicja: «enumeration» Stereotypy: Atrybut:

Dziennik Ustaw – 38 – Poz. 309

Klasa: NG TypRodzajObiektuRP miasto Nazwa: Nazwa (pełna): miasto Atrybut: czescMiasta Nazwa: Nazwa (pełna): część miasta Atrybut: wies Nazwa: Nazwa (pełna): wieś Atrybut: czescWsi Nazwa: Nazwa (pełna): część wsi Atrybut: kolonia Nazwa: Nazwa (pełna): kolonia Atrybut: czescKolonii Nazwa: Nazwa (pełna): część kolonii Atrybut: osada Nazwa: Nazwa (pełna): osada Atrybut: osadaMlynska Nazwa: Nazwa (pełna): osada młyńska Atrybut: osadaLesna Nazwa: Nazwa (pełna): osada leśna Atrybut: osadaRybacka Nazwa: Nazwa (pełna): osada rybacka Atrybut: osadaKolejowa Nazwa: Nazwa (pełna): osada kolejowa Atrybut: osadaPGR Nazwa: Nazwa (pełna): osada po byłym PGR Atrybut: czescOsady Nazwa: Nazwa (pełna): część osady Atrybut: osiedle Nazwa: Nazwa (pełna): osiedle Atrybut: przysiolek Nazwa: Nazwa (pełna): przysiółek Atrybut: lesniczowka Nazwa: Nazwa (pełna): leśniczówka Atrybut: gajowka Nazwa: Nazwa (pełna): gajówka Atrybut: schroniskoTurystyczne Nazwa: Nazwa (pełna): schronisko turystyczne

Dziennik Ustaw – 39 – Poz. 309

Klasa: NG_TypRodzajObiektuRP Atrybut: innyObiekt Nazwa: Nazwa (pełna): inny obiekt Atrybut: nizina Nazwa: Nazwa (pełna): nizina Atrybut: rownina Nazwa: Nazwa (pełna): równina Atrybut: dolina Nazwa: Nazwa (pełna): dolina Atrybut: pradolina Nazwa: Nazwa (pełna): pradolina Atrybut: parow Nazwa: Nazwa (pełna): parów Atrybut: wawoz Nazwa: Nazwa (pełna): wąwóz Atrybut: wawozy Nazwa: Nazwa (pełna): wąwozy Atrybut: jar Nazwa: Nazwa (pełna): jar Atrybut: kotlina Nazwa: Nazwa (pełna): kotlina Atrybut: zaglebienie Nazwa: Nazwa (pełna): zagłębienie Atrybut: obnizenie Nazwa: Nazwa (pełna): obniżenie Atrybut: krawedz Nazwa: Nazwa (pełna): krawędź Atrybut: urwisko Nazwa: Nazwa (pełna): urwisko Atrybut: skarpa Nazwa: Nazwa (pełna): skarpa Atrybut: wyzyna Nazwa: Nazwa (pełna): wyżyna Atrybut: czescWyzyny Nazwa: Nazwa (pełna): część wyżyny Atrybut: plaskowyz Nazwa:

Dziennik Ustaw – 40 – Poz. 309

Klasa: NG_TypRodzajObiektuRP Nazwa (pełna): płaskowyż Atrybut: kepaMorenowa Nazwa: Nazwa (pełna): kępa morenowa Atrybut: wysoczyzna Nazwa: Nazwa (pełna): wysoczyzna Atrybut: pojezierze Nazwa: Nazwa (pełna): pojezierze Atrybut: zakleslosc Nazwa: Nazwa (pełna): zaklęsłość Atrybut: garb Nazwa: Nazwa (pełna): garb Atrybut: pagory Nazwa: Nazwa (pełna): pagóry Atrybut: grzeda Nazwa: Nazwa (pełna): grzęda Atrybut: padol Nazwa: Nazwa (pełna): padół Atrybut: wynioslosc Nazwa: Nazwa (pełna): wyniosłość Atrybut: podgorze Nazwa: Nazwa (pełna): podgórze Atrybut: pogorze Nazwa: Nazwa (pełna): pogórze Atrybut: brama Nazwa: Nazwa (pełna): brama Atrybut: prog Nazwa: Nazwa (pełna): próg Atrybut: niecka Nazwa: Nazwa (pełna): niecka Atrybut: bruzda Nazwa: Nazwa (pełna): bruzda Atrybut: regionNaturalny Nazwa: Nazwa (pełna): region naturalny Atrybut: pobrzeze Nazwa: Nazwa (pełna): pobrzeże Atrybut:

Dziennik Ustaw – 41 – Poz. 309

Klasa: NG_TypRodzajObiektuRP zulawy Nazwa: Nazwa (pełna): żuławy Atrybut: wzgorzeWzniesienie Nazwa: Nazwa (pełna): wzgórze lub wzniesienie Atrybut: wzgorzaWzniesienia Nazwa: Nazwa (pełna): wzgórza lub wzniesienia Atrybut: wydma Nazwa: Nazwa (pełna): wydma Atrybut: wydmy Nazwa: Nazwa (pełna): wydmy Atrybut: goraSzczyt Nazwa: Nazwa (pełna): góra lub szczyt Atrybut: pasmoGorskie Nazwa: Nazwa (pełna): pasmo górskie Atrybut: gran Nazwa: Nazwa (pełna): grań Atrybut: masyw Nazwa: Nazwa (pełna): masyw Atrybut: gory Nazwa: Nazwa (pełna): góry Atrybut: zboczeStok Nazwa: Nazwa (pełna): zbocze lub stok Atrybut: zleb Nazwa: Nazwa (pełna): żleb Atrybut: piarg Nazwa: Nazwa (pełna): piarg Atrybut: uwal Nazwa: Nazwa (pełna): uwał Atrybut: skala Nazwa: Nazwa (pełna): skała Atrybut: skaly Nazwa: Nazwa (pełna): skały Atrybut: glaz Nazwa: Nazwa (pełna): głaz Atrybut: glazy Nazwa: Nazwa (pełna): głazy

Dziennik Ustaw – 42 – Poz. 309

Klasa: NG_TypRodzajObiektuRP Atrybut: przelecz Nazwa: Nazwa (pełna): przełęcz Atrybut: cyrkLodowcowy Nazwa: Nazwa (pełna): cyrk lodowcowy Atrybut: wyspa Nazwa: Nazwa (pełna): wyspa Atrybut: wyspy Nazwa: Nazwa (pełna): wyspy Atrybut: polwysep Nazwa: Nazwa (pełna): półwysep Atrybut: wybrzeze Nazwa: Nazwa (pełna): wybrzeże Atrybut: przyladek Nazwa: Nazwa (pełna): przylądek Atrybut: jaskiniaGrota Nazwa: Nazwa (pełna): jaskinia lub grota Atrybut: rzeka Nazwa: Nazwa (pełna): rzeka Atrybut: potok Nazwa: Nazwa (pełna): potok Atrybut: struga Nazwa: Nazwa (pełna): struga Atrybut: strumien Nazwa: Nazwa (pełna): strumień Atrybut: kanal Nazwa: Nazwa (pełna): kanał Atrybut: row Nazwa: Nazwa (pełna): rów Atrybut: ramieUjsciowe Nazwa: Nazwa (pełna): ramię ujściowe Atrybut: ramieBoczne Nazwa: Nazwa (pełna): ramię boczne Atrybut: stareKoryto Nazwa: Nazwa (pełna): stare koryto lub starorzecze Atrybut: jezioro Nazwa:

Dziennik Ustaw – 43 – Poz. 309

Klasa: NG_TypRodzajObiektuRP Nazwa (pełna): jezioro Atrybut: jeziora Nazwa: Nazwa (pełna): jeziora Atrybut: czescJeziora Nazwa: Nazwa (pełna): część jeziora Atrybut: staw Nazwa: Nazwa (pełna): staw Atrybut: sztucznyZbiornikWodny Nazwa: Nazwa (pełna): sztuczny zbiornik wodny Atrybut: morze Nazwa: Nazwa (pełna): morze Atrybut: zatoka Nazwa: Nazwa (pełna): zatoka Atrybut: zatokaJeziora Nazwa: Nazwa (pełna): zatoka jeziora Atrybut: zatokaRzeki Nazwa: Nazwa (pełna): zatoka rzeki Atrybut: zatokaKanalu Nazwa: Nazwa (pełna): zatoka kanału Atrybut: czescZatoki Nazwa: Nazwa (pełna): część zatoki Atrybut: ciesnina Nazwa: Nazwa (pełna): cieśnina Atrybut: czescCiesniny Nazwa: Nazwa (pełna): część cieśniny Atrybut: bagnoBloto Nazwa: Nazwa (pełna): bagno lub błoto Atrybut: bagnaBlota Nazwa: Nazwa (pełna): bagna lub błota Atrybut: wodospad Nazwa: Nazwa (pełna): wodospad Atrybut: wodospady Nazwa: Nazwa (pełna): wodospady Atrybut: zrodlo Nazwa: Nazwa (pełna): źródło Atrybut:

Dziennik Ustaw – 44 – Poz. 309

Klasa: NG_TypRodzajObiektuRP zrodla Nazwa: Nazwa (pełna): źródła Atrybut: wywierzysko Nazwa: Nazwa (pełna): wywierzysko Atrybut: ponor Nazwa: Nazwa (pełna): ponor Atrybut: glebia Nazwa: Nazwa (pełna): głębia Atrybut: mielizna Nazwa: Nazwa (pełna): mielizna Atrybut: lawica Nazwa: Nazwa (pełna): ławica Atrybut: rynna Nazwa: Nazwa (pełna): rynna Atrybut: ton Nazwa: Nazwa (pełna): toń Atrybut: las Nazwa: Nazwa (pełna): las Atrybut: lasy Nazwa: Nazwa (pełna): lasy Atrybut: czescLasu Nazwa: Nazwa (pełna): część lasu Atrybut: uroczysko Nazwa: Nazwa (pełna): uroczysko Atrybut: uroczysko-dawnaMiejsc Nazwa: Nazwa (pełna): uroczysko-dawna miejscowość Atrybut: polana Nazwa: Nazwa (pełna): polana Atrybut: laka Nazwa: Nazwa (pełna): łąka Atrybut: laki Nazwa: Nazwa (pełna): łąki Atrybut: pole Nazwa: Nazwa (pełna): pole Atrybut: pola Nazwa: Nazwa (pełna): pola

Dziennik Ustaw – 45 – Poz. 309

Klasa: NG_TypRodzajObiektuRP Atrybut: hala Nazwa: Nazwa (pełna): hala Atrybut: polonina Nazwa: Nazwa (pełna): połonina Atrybut: torfowisko Nazwa: Nazwa (pełna): torfowisko Atrybut: torfowiska Nazwa: Nazwa (pełna): torfowiska Atrybut: obszarPiaskow Nazwa: Nazwa (pełna): obszar piasków Atrybut: regionHistoryczny Nazwa: Nazwa (pełna): region historyczny Atrybut: regionEtnograficzny Nazwa: Nazwa (pełna): region etnograficzny Atrybut: droga Nazwa: Nazwa (pełna): droga Atrybut: liniaKolejowa Nazwa: Nazwa (pełna): linia kolejowa Atrybut: most Nazwa: Nazwa (pełna): most Atrybut: sluza Nazwa: Nazwa (pełna): śluza Atrybut: zapora Nazwa: Nazwa (pełna): zapora Atrybut: basenPortowy Nazwa: Nazwa (pełna): basen portowy Atrybut: okop Nazwa: Nazwa (pełna): okop Atrybut: okopy Nazwa: Nazwa (pełna): okopy Atrybut: grodzisko Nazwa: Nazwa (pełna): grodzisko Atrybut: skrzyzowanieDrog Nazwa: Nazwa (pełna): skrzyżowanie dróg Atrybut: park Nazwa:

Dziennik Ustaw – 46 – Poz. 309

Klasa: NG_TypRodzajObiektuRP Nazwa (pełna): park Atrybut: szaniec Nazwa: Nazwa (pełna): szaniec Atrybut: szance Nazwa: Nazwa (pełna): szańce Atrybut: wal Nazwa: Nazwa (pełna): wał Atrybut: waly Nazwa: Nazwa (pełna): wały Atrybut: nasyp Nazwa: Nazwa (pełna): nasyp Atrybut: nasypy Nazwa: Nazwa (pełna): nasypy Atrybut: grobla Nazwa: Nazwa (pełna): grobla Atrybut: kopiec Nazwa: Nazwa (pełna): kopiec Atrybut: kopce Nazwa: Nazwa (pełna): kopce Klasa: NG_TypRodzajObiektuSw rodzaj obiektów ze świata Nazwa: Określa typy obiektów ze świata (poza obszarem RP). Definicja: «enumeration» Stereotypy: Atrybut: panstwo Nazwa: Nazwa (pełna): państwo Atrybut: terytoriumNiesam Nazwa: Nazwa (pełna): terytorium niesamodzielne lub o nieustalonym statusie międzynarodowym Atrybut: jednAdm1rz Nazwa: Nazwa (pełna): jednostka administracyjna

1. rzędu Atrybut: jednAdm2rz Nazwa: Nazwa (pełna): jednostka administracyjna

2. rzędu Atrybut: innaJednAdm Nazwa: Nazwa (pełna): inna jednostka administracyjna Atrybut: miejscowosc Nazwa: Nazwa (pełna): miejscowość Atrybut:

Dziennik Ustaw – 47 – Poz. 309

Klasa: NG_TypRodzajObiektuSw czescMiejscowosci Nazwa: Nazwa (pełna): część miejscowości Atrybut: oaza Nazwa: Nazwa (pełna): oaza Atrybut: stacjaBadawcza Nazwa: Nazwa (pełna): stacja badawcza Atrybut: regionEkonom Nazwa: Nazwa (pełna): region ekonomiczny Atrybut: krainaRegion Nazwa: Nazwa (pełna): kraina lub region Atrybut: ocean Nazwa: Nazwa (pełna): ocean Atrybut: morze Nazwa: Nazwa (pełna): morze Atrybut: zatoka Nazwa: Nazwa (pełna): zatoka Atrybut: ciesnina Nazwa: Nazwa (pełna): cieśnina Atrybut: innyAkwenMorski Nazwa: Nazwa (pełna): inny akwen morski Atrybut: lodowiecSzelfowy Nazwa: Nazwa (pełna): lodowiec szelfowy Atrybut: barieraLodowa Nazwa: Nazwa (pełna): bariera lodowa Atrybut: jezioro Nazwa: Nazwa (pełna): jezioro Atrybut: sztucznyZbWodny Nazwa: Nazwa (pełna): sztuczny zbiornik wodny Atrybut: zatokaNaJez Nazwa: Nazwa (pełna): zatoka na jeziorze Atrybut: jeziora Nazwa: Nazwa (pełna): jeziora Atrybut: rzeka Nazwa: Nazwa (pełna): rzeka Atrybut: kanal Nazwa: Nazwa (pełna): kanał

Dziennik Ustaw – 48 – Poz. 309

Klasa: NG_TypRodzajObiektuSw Atrybut: wodospad Nazwa: Nazwa (pełna): wodospad Atrybut: lodowiec Nazwa: Nazwa (pełna): lodowiec Atrybut: bagno Nazwa: Nazwa (pełna): bagno Atrybut: solnisko Nazwa: Nazwa (pełna): solnisko Atrybut: pradMorski Nazwa: Nazwa (pełna): prąd morski Atrybut: grzbietPodmorski Nazwa: Nazwa (pełna): grzbiet podmorski Atrybut: goryPodmorskie Nazwa: Nazwa (pełna): góry podmorskie Atrybut: progPodmorski Nazwa: Nazwa (pełna): próg podmorski Atrybut: krawedzPodmorska Nazwa: Nazwa (pełna): krawędź podmorska Atrybut: wyniesieniePodmorskie Nazwa: Nazwa (pełna): wyniesienie podmorskie Atrybut: plaskowyzPodmorski Nazwa: Nazwa (pełna): płaskowyż podmorski Atrybut: basenPodmorski Nazwa: Nazwa (pełna): basen podmorski Atrybut: rowninaPodmorska Nazwa: Nazwa (pełna): równina podmorska Atrybut: lawica Nazwa: Nazwa (pełna): ławica Atrybut: glebia Nazwa: Nazwa (pełna): głębia Atrybut: rowOceaniczny Nazwa: Nazwa (pełna): rów oceaniczny Atrybut: rynna Nazwa: Nazwa (pełna): rynna Atrybut: kanionOceaniczny Nazwa:

Dziennik Ustaw – 49 – Poz. 309

Klasa: NG_TypRodzajObiektuSw Nazwa (pełna): kanion oceaniczny Atrybut: wyspa Nazwa: Nazwa (pełna): wyspa Atrybut: wyspy Nazwa: Nazwa (pełna): wyspy Atrybut: wyspaNaJezLubRzece Nazwa: Nazwa (pełna): wyspa na jeziorze lub rzece Atrybut: wyspyNaJezLubRzece Nazwa: Nazwa (pełna): wyspy na jeziorze lub rzece Atrybut: rafa Nazwa: Nazwa (pełna): rafa Atrybut: polwysep Nazwa: Nazwa (pełna): półwysep Atrybut: polwysepNaJez Nazwa: Nazwa (pełna): półwysep na jeziorze Atrybut: przyladek Nazwa: Nazwa (pełna): przylądek Atrybut: wybrzeze Nazwa: Nazwa (pełna): wybrzeże Atrybut: przesmyk Nazwa: Nazwa (pełna): przesmyk Atrybut: delta Nazwa: Nazwa (pełna): delta Atrybut: pojezierze Nazwa: Nazwa (pełna): pojezierze Atrybut: nizinaRownina Nazwa: Nazwa (pełna): nizina lub równina Atrybut: dolina Nazwa: Nazwa (pełna): dolina Atrybut: kotlina Nazwa: Nazwa (pełna): kotlina Atrybut: wysoczyzna Nazwa: Nazwa (pełna): wysoczyzna Atrybut: wyzynaPlaskowyz Nazwa: Nazwa (pełna): wyżyna lub płaskowyż Atrybut:

Dziennik Ustaw – 50 – Poz. 309

Klasa: NG_TypRodzajObiektuSw gory Nazwa: Nazwa (pełna): góry Atrybut: szczytGory Nazwa: Nazwa (pełna): szczyt góry Atrybut: przelecz Nazwa: Nazwa (pełna): przełęcz Atrybut: pustynia Nazwa: Nazwa (pełna): pustynia Atrybut: step Nazwa: Nazwa (pełna): step Atrybut: las Nazwa: Nazwa (pełna): las Atrybut: basenArtezyjski Nazwa: Nazwa (pełna): basen artezyjski Atrybut: jaskinia Nazwa: Nazwa (pełna): jaskinia Atrybut: innyObNaturalny Nazwa: Nazwa (pełna): inny obiekt naturalny Atrybut: obszarOchronyPrzyrody Nazwa: Nazwa (pełna): obszar ochrony przyrody Atrybut: regionPrzemyslowy Nazwa: Nazwa (pełna): region przemysłowy Atrybut: surowceMineralne Nazwa: Nazwa (pełna): miejsce wydobycia lub występowania surowców mineralnych Atrybut: zapora Nazwa: Nazwa (pełna): zapora Atrybut: droga Nazwa: Nazwa (pełna): droga Atrybut: kolej Nazwa: Nazwa (pełna): kolej Atrybut: ulica Nazwa: Nazwa (pełna): ulica Atrybut: plac Nazwa: Nazwa (pełna): plac Atrybut: most Nazwa: Nazwa (pełna): most

Dziennik Ustaw – 51 – Poz. 309

Klasa: NG_TypRodzajObiektuSw Atrybut: tunel Nazwa: Nazwa (pełna): tunel Atrybut: innyObKomunikacyjny Nazwa: Nazwa (pełna): inny obiekt komunikacyjny Atrybut: miejsceKultu Nazwa: Nazwa (pełna): świątynia, klasztor lub miejsce kultu Atrybut: cmentarzNekropola Nazwa: Nazwa (pełna): cmentarz lub nekropola Atrybut: mauzoleum Nazwa: Nazwa (pełna): mauzoleum Atrybut: fortTwierdzaZamek Nazwa: Nazwa (pełna): fort, twierdza lub zamek Atrybut: ruinyOsiedli Nazwa: Nazwa (pełna): ruiny osiedli Atrybut: innyZabytek Nazwa: Nazwa (pełna): inny zabytek Atrybut: innyObAntropogen Nazwa: Nazwa (pełna): inny obiekt antropogeniczny Klasa: NG_KodJezyka Nazwa: Definicja: Stereotypy: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Kod języka Trzyliterowy kod nazw języków. «CodeList» bel białoruski – Belarusian ces czeski – Czech ell grecki – Modern Greek (1453-) heb hebrajski – Hebrew yid jidysz – Yiddish kdr karaimski – Karaim csb kaszubski – Kashubian

Dziennik Ustaw – 52 – Poz. 309

Klasa: NG_KodJezyka Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna):

lit litewski – Lithuanian qle łemkowski – Lemko deu niemiecki – German hye ormiański – Armenian pol polski – Polish rom romski – Romany rmc romski-bergitka – Carpathian Romani rml romski-polska roma – Baltic Romani rus rosyjski – Russian slk słowacki – Slovak szl śląski – Silesian tat tatarski – Tatar ukr ukraiński – Ukrainian

7. Schemat aplikacyjny Modelu Podstawowego przedstawiają poniższe diagramy:

Dziennik Ustaw – 53 – Poz. 309

class Dokument «DataType» BT_Dokument + + + + + + + opis :CharacterString [0..1] rodzaj :DC_RodzajDokumentu status :DC_StatusDokumentuKod sygnatura :CharacterString [0..1] tytul :CharacterString wydawca :CharacterString zasobSieciowy :CI_OnlineResource [0..*] + + + + + + + + + + + «CodeList» DC_Rodzaj Dokumentu decyzja inny orzeczenie rozporzadzenie protokol uchwala umowa ustawa wyciagZKW zarzadzenie zawiadomienie

«Voidable» + data :Date

«Enumeration» DC_StatusDokumentuKod obowiazujacy nieobowiazujacy

class Referencj a pomiędzy obiektami IIP «Union» BT_Referencj aDoObiektu + idIIP :BT_Identyfikator + +obiekt BT_ObiektPrzestrzenny «FeatureType» BT_ReferencyjnyObiektPrzestrzenny idIIP :BT_Identyfikator

class Typy podstaw ow e «DataType» BT_CyklZyciaInfo + + koniecWersjiObiektu :DateTime [0..1] poczatekWersjiObiektu :DateTime + + + «DataType» BT_Identyfikator lokalnyId :CharacterString przestrzenNazw :CharacterString wersjaId :CharacterString [0..1]

constraints {Koniec wersji obiektu}

constraints {Dozwolone znaki dla atrybutów lokalnyId i przestrzenNazw}

8. Katalog obiektów Modelu Podstawowego Klasa: BT_Dokument Nazwa: Definicja: Atrybut: Stereotypy: Nazwa:

dokument Rzeczowe świadectwo jakiegoś zjawiska sporządzone w formie właściwej dla danego czasu i miejsca. «DataType» data

Dziennik Ustaw – 54 – Poz. 309

Klasa: BT_Dokument Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Stereotypy: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina:

data Date 1 Data wystawienia, publikacji lub wejścia w życie dokumentu (aktu). «Voidable» opis opis CharacterString 0..1 Opis dokumentu. rodzaj rodzaj DC_RodzajDokumentu 1 Rodzaj dokumentu. status status DC_StatusDokumentuKod 1 Status dokumentu. sygnatura sygnatura CharacterString 0..1 Sygnatura dokumentu nadana przez twórcę. tytul tytuł CharacterString 1 Tytuł lub nazwa dokumentu. wydawca wydawca CharacterString 1 Organ/osoba wydająca dokument. zasobSieciowy zasób sieciowy CI_OnlineResource

Atrybut:

Atrybut:

Atrybut:

Atrybut:

Atrybut:

Atrybut:

Dziennik Ustaw – 55 – Poz. 309

Klasa: BT_Dokument Liczność: Definicja:

0..* Zasób sieciowy, np. adres URL, pod którym dostępny jest tekst dokumentu.

Klasa: DC_RodzajDokumentu Nazwa: Definicja: Stereotypy: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Definicja:

rodzaj aktu prawnego Typ repezentujący rodzaj dokumentu. «CodeList» decyzja decyzja Rozstrzygająca sprawę decyzja wydana w trybie określonym w przepisach, w szczególności Kodeksu postępowania administracyjnego. inny inny Inny dokument, z wyłączeniem operatu technicznego. orzeczenie orzeczenie Prawomocne, władcze rozstrzygnięcie sądu. rozporzadzenie rozporządzenie Akt normatywny wydany na podstawie ustawy przez upoważniony przez tę ustawę organ, w celu wykonania tej ustawy. protokol protokół Sprawozdanie z przebiegu oględzin. uchwala uchwała Akt normatywny (akt prawa miejscowego) wydany przez ciało kolegialne. umowa umowa Zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron, ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki, mające wpływ na informacje zawarte w bazach danych, w szczególności: akt notarialny, umowa administracyjna (porozumienie).

Atrybut:

Nazwa: Nazwa (pełna): Definicja: Nazwa: Nazwa (pełna): Definicja: Nazwa: Nazwa (pełna): Definicja:

Atrybut:

Atrybut:

Atrybut:

Nazwa: Nazwa (pełna): Definicja: Nazwa: Nazwa (pełna): Definicja:

Atrybut:

Atrybut:

Nazwa: Nazwa (pełna): Definicja:

Atrybut:

Dziennik Ustaw – 56 – Poz. 309

Klasa: DC_RodzajDokumentu ustawa Nazwa: Nazwa (pełna): ustawa Akt normatywny wydany przez Sejm RP, ale także Definicja: ratyfikowana umowa międzynarodowa oraz rozporządzenie Komisji Europejskiej lub Rady Unii Europejskiej. Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Definicja: wyciagZKW wyciąg z KW Odpis zwykły lub odpis zupełny z księgi wieczystej urządzonej dla nieruchomości. zarzadzenie zarządzenie Akt normatywny wydany przez organ jednoosobowy na podstawie ustawy. zawiadomienie zawiadomienie Różne dokumenty wydane ze zbiorów referencyjnych przez upoważnione organy prowadzące te zbiory lub inny dokument informujący o istotnych faktach, mających wpływ na informacje zawarte w bazach danych.

Atrybut:

Nazwa: Nazwa (pełna): Definicja:

Atrybut:

Nazwa: Nazwa (pełna): Definicja:

Klasa: DC_StatusDokumentuKod rodzaj statusu dokumentu Nazwa: Typ reprezentujący status dokumentu. Definicja: «Enumeration» Stereotypy: Atrybut: nieobowiazujacy Nazwa: Nazwa (pełna): nieobowiązujący Dokument jest nieobowiązujący. Definicja: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Definicja: obowiazujacy obowiązujący Dokument jest obowiązujący.

Klasa: BT_ReferencyjnyObiektPrzestrzennyAbstract referencyjny obiekt przestrzenny Nazwa: Abstrakcyjna reprezentacja zjawiska świata rzeczywistego Definicja: związana z określonym położeniem lub obszarem geograficznym (Obiekt przestrzenny) mająca identyfikator w ramach infrastruktury informacji przestrzennej. Identyfikator ten może zostać wykorzystany przez zewnętrzne systemy/aplikacje w celu zbudowania referencji do obiektu. BT_ObiektPrzestrzenny Klasa bazowa: «FeatureType» Stereotypy:

Dziennik Ustaw – 57 – Poz. 309

Klasa: BT_ReferencyjnyObiektPrzestrzennyAbstract Atrybut: idIIP Nazwa: Nazwa (pełna): identyfikator IIP BT_Identyfikator Dziedzina: 1 Liczność: Identyfikator obiektu w ramach infrastruktury informacji Definicja: przestrzennej. Relacja: Typ: Rola: Dziedzina: Liczność: Definicja: Typ: Rola: Dziedzina: Association ReferencjaDoObiektu BT_ReferencjaDoObiektu 1 Określenie sposobu referencji. Generalization BT_ObiektPrzestrzenny

Relacja:

Klasa: BT_ReferencjaDoObiektu referencja do obiektu Nazwa: Typ wyboru pozwalający na zdefiniowanie bezpośredniej Definicja: (informacja o obiekcie zapisana bezpośrednio w strukturze atrybutu definiującego odwołanie) lub pośredniej (podanie identyfikatora IIP obiektu) referencji do instancji typu obiektu dostępnej w ramach infrastruktury informacji przestrzennej (IIP). «Union» Stereotypy: Atrybut: idIIP Nazwa: Nazwa (pełna): identyfikator IIP BT_Identyfikator Dziedzina: 1 Liczność: Identyfikator obiektu infrastruktury informacji przestrzennej, Definicja: do którego jest referencja. Relacja: Typ: Rola: Dziedzina: Liczność: Definicja: Typ: Rola: Dziedzina: Liczność: Definicja: Association obiekt BT_ReferencyjnyObiektPrzestrzenny 1 Obiekt infrastruktury informacji przestrzennej. Association obiektKarto KR_ObiektKarto 1..* Określa atrybuty (w tym idIIP) i parametry niezbędne do przedstawienia kartograficznego obiektu, do którego jest

Relacja:

Dziennik Ustaw – 58 – Poz. 309

Klasa: BT_ReferencjaDoObiektu referencja. Relacja: Typ: Rola: Dziedzina: Liczność: Definicja: Association pktWysKarto KR_PktWys 0..1 Referencja do punktu wysokościowego, który będzie przedstawiony na mapie. Association liniaWysKarto KR_LiniaWys 0..* Referencja do obiektów, które były podstawą określenia położenia linii o konkretnej wysokości.

Relacja:

Typ: Rola: Dziedzina: Liczność: Definicja:

Klasa: BT_CyklZyciaInfo Nazwa: Definicja: Atrybut: Stereotypy: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja:

cykl życia - info Typ reprezentujący cykl życia wersji obiektu w zbiorze danych. «DataType» koniecWersjiObiektu koniec okresu życia wersji DateTime 0..1 Data i czas, kiedy wersja obiektu została wycofana ze zbioru danych. poczatekWersjiObiektu początek okresu życia wersji DateTime 1 Data i czas, kiedy wersja obiektu została wprowadzona lub zmieniona w zbiorze danych.

Atrybut:

Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja:

Ograniczenie: koniec wersji obiektu Nazwa: Język naturalny: Data wprowadzona jako wartość atrybutu koniecWersjiObiektu musi być późniejsza niż wartość atrybutu poczatekWersjiObiektu. inv: OCL: self.koniecWersjiObiektu.isAfter(self.poczatekWersjiObiektu ) Klasa: BT_Identyfikator Nazwa: Definicja: identyfikator IIP Typ reprezentujący unikalny identyfikator obiektu nadawany

Dziennik Ustaw – 59 – Poz. 309

Klasa: BT_Identyfikator

Atrybut:

Stereotypy: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja:

przez dostawcę zbioru danych. Identyfikator ten może zostać wykorzystany przez zewnętrzne systemy/aplikacje, w celu zbudowania referencji do obiektu. «DataType» lokalnyId identyfikator lokalny CharacterString 1 Lokalny identyfikator obiektu przestrzennego nadawany przez dostawcę zbioru danych.

Identyfikator musi być unikalny w zakresie przestrzeni nazw, tzn. że żaden obiekt nie może mieć takiego samego identyfikatora. Unikalność identyfikatora w przestrzeni nazw gwarantuje dostawca zbioru danych. przestrzenNazw przestrzeń nazw CharacterString 1 Nazwa przestrzeni nazw identyfikującej zbiór danych, z którego pochodzi obiekt przestrzenny. wersjaId identyfikator wersji CharacterString 0..1 Identyfikator poszczególnej wersji obiektu przestrzennego. Jeżeli specyfikacja obiektu zawiera informacje o cyklu życia obiektu, identyfikator wersji jest używany do rozróżnienia poszczególnych wersji obiektu. W zestawie wszystkich wersji danego obiektu identyfikator wersji musi być unikalny.

Atrybut:

Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja:

Atrybut:

Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja:

Ograniczenie: dozwolone znaki dla atrybutów lokalnyId i przestrzenNazw Nazwa: Język naturalny: Atrybuty lokalnyId i przestrzenNazw mogą być zdefiniowane tylko przy użyciu następującego zestawu znaków: {“A” …“Z”, “a”… “z” , “0”… “9”, “_”, “.”, “-”}. Dozwolone są tylko litery alfabetu łacińskiego, cyfry, podkreślenie, kropka i myślnik. inv: let allowedChar : Set {'A'..'Z', 'a'..'z', '0'..'9', '_', '.', '-'} in OCL: (przestrzenNazw.element->forAll( char | allowedChar>exists(char) and lokalnyId.element->forAll( char | allowedChar->exists( char ) ))

Dziennik Ustaw – 60 – Poz. 309

Załącznik nr 4

Schemat aplikacyjny GML

1. Na schemat aplikacyjny GML składają się:

1) schemat aplikacyjny GML dla PRNG;

2) schemat aplikacyjny GML dla Modelu Podstawowego.

2. Schemat aplikacyjny GML dla PRNG:

Dziennik Ustaw – 61 – Poz. 309

Dziennik Ustaw – 62 –

Poz. 309

base="bt:BT_IdentyfikatorPropertyType"> ref="gco:nilReason"/>

maxOccurs="unbounded">

Dziennik Ustaw – 63 – Poz. 309

Dziennik Ustaw – 64 –

Poz. 309

Dziennik Ustaw – 65 –

Poz. 309

Dziennik Ustaw

– 66 –

value="pojezierze"/> value="zakleslosc"/> value="garb"/> value="pagory"/> value="grzeda"/> value="padol"/> value="wynioslosc"/> value="podgorze"/> value="pogorze"/> value="brama"/> value="prog"/> value="niecka"/> value="bruzda"/> value="regionNaturalny"/> value="pobrzeze"/> value="zulawy"/> value="wzgorzeWzniesienie"/> value="wzgorzaWzniesienia"/> value="wydma"/> value="wydmy"/> value="goraSzczyt"/> value="pasmoGorskie"/> value="gran"/> value="masyw"/> value="gory"/> value="zboczeStok"/> value="zleb"/> value="piarg"/> value="uwal"/> value="skala"/> value="skaly"/> value="glaz"/> value="glazy"/> value="przelecz"/> value="cyrkLodowcowy"/> value="wyspa"/> value="wyspy"/> value="polwysep"/> value="wybrzeze"/> value="przyladek"/> value="jaskiniaGrota"/> value="rzeka"/> value="potok"/> value="struga"/> value="strumien"/> value="kanal"/> value="row"/> value="ramieUjsciowe"/> value="ramieBoczne"/> value="stareKoryto"/> value="jezioro"/> value="jeziora"/> value="czescJeziora"/> value="staw"/> value="sztucznyZbiornikWodny"/> value="morze"/> value="zatoka"/> value="zatokaJeziora"/> value="zatokaRzeki"/> value="zatokaKanalu"/> value="czescZatoki"/> value="ciesnina"/> value="czescCiesniny"/> value="bagnoBloto"/> value="bagnaBlota"/> value="wodospad"/>

Poz. 309

Dziennik Ustaw – 67 – Poz. 309

Dziennik Ustaw – 68 – Poz. 309

Dziennik Ustaw – 69 – Poz. 309

Dziennik Ustaw – 70 – Poz. 309

3. Schemat aplikacyjny GML dla Modelu Podstawowego:

> bt:BT_ZbiorDanychPrzestrzennych

base="gml:ReferenceType"> ref="gco:nilReason"/>

Dziennik Ustaw – 71 – Poz. 309

gmd:MD_Metadata bt:BT_ObiektPrzestrzenny

Dziennik Ustaw – 72 – Poz. 309

Dziennik Ustaw – 73 – Poz. 309

Dziennik Ustaw – 74 – Poz. 309

Dziennik Ustaw – 75 – Poz. 309

bt:BT_ReferencyjnyObiektPrzestrzenny ame> bt:obiektPrzedstawiany

Name> bt:obiektPrzedstawiany2

Dziennik Ustaw – 76 – Poz. 309

ame>

bt:obiektyReferencyjne

Dziennik Ustaw – 77 – Poz. 309

bt:obiektKarto

Dziennik Ustaw – 78 – Poz. 309

bt:pktWysKarto liniaWysKarto

Dziennik Ustaw – 79 – Poz. 309

Dziennik Ustaw – 80 – Poz. 309

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 309 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.