Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 314 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-03-26
Data wydania:2012-03-16
Data wejscia w życie:2012-03-28
Data obowiązywania:2012-03-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 314 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 314

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI zdnia 16 marca 2012r. wsprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego Na podstawie art. 155a § 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz.1070, zpóźn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §1.Rozporządzenie określa:

1) zczegółowy sposób itryb przeprowadzania oraz etapy iprzebieg konkursu na stanowisko asystenta sędziego, zwanego s dalej „konkursem”;


2) kład komisji konkursowej, zwanej dalej „komisją”, oraz sposób itryb jej działania; s

3) akres isposób udostępniania kandydatowi informacji oprzebiegu iwynikach konkursu. z §2.1.Prezes sądu wyznacza termin imiejsce konkursu, anastępnie informuje okonkursie co najmniej na 30 dni przed jego rozpoczęciem. 2.Ogłoszenie okonkursie powinno zawierać:

1) nazwę iadres sądu;

2) oznaczenie konkursu;

3) określenie liczby wolnych stanowisk asystenta sędziego;

4) termin imiejsce przeprowadzenia konkursu;

5) określenie wymaganych dokumentów, októrych mowa w§3 ust.1;

6) termin imiejsce złożenia przez kandydata zgłoszenia oprzystąpieniu do konkursu, zwanego dalej „zgłoszeniem”. 3.Termin, októrym mowa wust.2 pkt6, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia okonkursie wBiuletynie Informacji Publicznej. §3.1.Do zgłoszenia kandydat dołącza:

1) niosek ozatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego; w

1)

Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2001r. Nr154, poz.1787, z2002r. Nr153, poz.1271, Nr213, poz.1802 iNr240, poz.2052, z2003r. Nr188, poz.1838 iNr228, poz.2256, z2004r. Nr34, poz.304, Nr130, poz.1376, Nr185, poz.1907 iNr273, poz.2702 i2703, z2005r. Nr13, poz.98, Nr131, poz.1102, Nr167, poz.1398, Nr169, poz.1410, 1413 i1417, Nr178, poz.1479 iNr249, poz.2104, z2006r. Nr144, poz.1044 iNr218, poz.1592, z2007r. Nr25, poz.162, Nr64, poz.433, Nr73, poz.484, Nr99, poz.664, Nr112, poz.766, Nr136, poz.959, Nr138, poz.976, Nr204, poz.1482 iNr230, poz.1698, z2008r. Nr223, poz.1457, Nr228, poz.1507 iNr234, poz.1571, z2009r. Nr1, poz.4, Nr9, poz.57, Nr26, poz.156 i157, Nr56, poz.459, Nr157, poz.1241, Nr178, poz.1375, Nr219, poz.1706 iNr223, poz.1777, z2010r. Nr182, poz.1228 iNr205, poz.1364 oraz z2011r. Nr109, poz.627, Nr126, poz.714 iNr203, poz.1192.

Dziennik Ustaw –2– Poz. 314

2) yciorys iinformację oprzebiegu kariery zawodowej; ż

3) ryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej albo zaświadczenie ozdanym egzao minie sędziowskim, prokuratorskim, notarialnym, adwokackim lub radcowskim;

4) świadczenie, októrym mowa wart.155a §6 ustawy zdnia 27 lipca 2001r. – Prawo oustroju sądów powszechnych, o zwanej dalej „ustawą”;

5) aktualne fotografie zgodne zwymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych. 3 2.Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje iosiągnięcia. §4.Kandydat składa wymagane dokumenty bezpośrednio wsiedzibie sądu albo przesyła za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe, zpodaniem oznaczenia konkursu. Wprzypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. §5.1.Zgłoszenia kandydatów przyjmuje prezes sądu wterminie wskazanym wogłoszeniu okonkursie. 2.Po sprawdzeniu, czy zgłoszenia spełniają wymogi formalne określone w§3 ust.1 oraz czy kandydaci odpowiadają wymaganiom określonym wart.155 §2 ustawy, prezes sądu ustala listę kandydatów dopuszczonych do konkursu iumieszcza ją wmiejscu powszechnie dostępnym wsiedzibie sądu oraz wBiuletynie Informacji Publicznej, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu. 3.Lista, októrej mowa wust.2, zawiera imiona inazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania. §6.1.Prezes sądu powołuje komisję składającą się ztrzech sędziów iwskazuje jej przewodniczącego, nie później niż na 5 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu. 2.Przewodniczący komisji wyznacza spośród jej członków sekretarza komisji.

3. Członkiem komisji nie może być sędzia, który z kandydatem przystępującym do konkursu pozostaje w stosunku małżeństwa, pokrewieństwa albo powinowactwa do czwartego stopnia, wstosunku przysposobienia bądź też we wspólnym pożyciu. Członkiem komisji nie może być również sędzia, co do którego zachodzą okoliczności mogące wywołać uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności przy przeprowadzaniu konkursu. Sędziowie przy powołaniu do składu komisji składają wtym przedmiocie stosowne oświadczenia. 4.Jeżeli sędzia powołany na członka komisji nie może brać udziału wjej pracach, prezes sądu niezwłocznie wyznacza innego sędziego. §7.1.Konkurs jest przeprowadzany wformie pisemnej. Praca konkursowa składa się zdwóch części:

1) estu obejmującego 36 pytań zzakresu prawa karnego icywilnego oraz postępowania karnego ipostępowaniacywilt nego;

2) wóch kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu projektu postanowienia sądu wraz zuzasadnieniem – po d jednym zzakresu postępowania karnego ipostępowania cywilnego. 2.Komisja przygotowuje zadania testowe ikazusy, októrych mowa wust.1, mając na względzie konieczność oceny:

1) iedzy kandydatów wdziedzinach prawa wskazanych wust.1 pkt1; w


2) miejętności stosowania przepisów prawa oraz formułowania wypowiedzi, zuwzględnieniem wymogów poprawności u językowej, logiki wywodu iargumentacji prawniczej. 3.Konkurs trwa 90 minut iodbywa się wwydzielonej sali, wwarunkach zapewniających kandydatom samodzielną pracę, wobecności wszystkich członków komisji. Wtrakcie części konkursowej polegającej na rozwiązaniu kazusów kandydat może posługiwać się tekstami aktów prawnych udostępnionymi przez komisję.

4. Opuszczenie sali wtrakcie konkursu jest dopuszczalne wwyjątkowych wypadkach, pod nadzorem członka komisji wskazanego przez przewodniczącego komisji. 5.Każda praca konkursowa podlega sprawdzeniu przez dwóch członków komisji. Za każde prawidłowe rozwiązanie zadania testowego komisja przyznaje 1 punkt; wprzypadku dokonania przez kandydata zmian zakreślonych odpowiedzi za dane zadanie testowe komisja przyznaje 0 punktów. Każdy zkazusów komisja ocenia wskali od 0 do 6 punktów.

Dziennik Ustaw –3– Poz. 314

§8.Do zatrudnienia na stanowisku asystenta sędziego mogą być zakwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 28 punktów zczęści testowej konkursu oraz co najmniej 8 punktów za rozwiązania kazusów. §9.1.Po zakończeniu konkursu komisja oblicza niezwłocznie liczbę punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów iwskazuje kandydata, który uzyskał najwyższą liczbę. Wrazie uzyskania przez kilku kandydatów tej samej liczby punktów komisja dokonuje wyboru kandydata, biorąc pod uwagę doświadczenie wstosowaniu prawa oraz dodatkowe kwalifikacje wynikające zdokumentów dołączonych do zgłoszenia, przydatne do wykonywania pracy na stanowisku asystenta sędziego. 2.Jeżeli nabór był prowadzony na więcej niż jedno stanowisko asystenta sędziego, komisja ustala listę kandydatów zakwalifikowanych do zatrudnienia. Przepis ust.1 stosuje się odpowiednio. 3.Przepisy ust.1 i2 stosuje się odpowiednio przy wyłanianiu rezerwowej listy kandydatów. §10.1.Sekretarz komisji sporządza protokół przebiegu konkursu obejmujący wszczególności:

1) miona inazwiska kandydatów, którzy przystąpili do konkursu; i

2) yniki uzyskane przez poszczególnych kandydatów; w

3) skazanie kandydata albo listy kandydatów zakwalifikowanych do zatrudnienia, ajeżeli komisja wyłoniła rezerwową w listę kandydatów – także wskazanie tej listy. 2.Protokół przebiegu konkursu wraz zdokumentacją komisja przekazuje niezwłocznie prezesowi sądu. §11.Jeżeli żaden zkandydatów nie uzyskał liczby punktów określonej w§8, prezes sądu zarządza przeprowadzenie kolejnego konkursu. §12.1.Informację owynikach konkursu prezes sądu umieszcza wmiejscu powszechnie dostępnym wsiedzibie sądu oraz wBiuletynie Informacji Publicznej. 2.Informacja owynikach konkursu zawiera wszczególności:

1) miona inazwiska kandydatów biorących udział wkonkursie; i

2) miona inazwiska kandydatów wybranych lub imię inazwisko kandydata wybranego na stanowisko, na które przeproi wadzany był konkurs, albo informację, że żaden zkandydatów nie uzyskał wymaganej liczby punktów;

3) yniki poszczególnych kandydatów; w

4) ezerwową listę kandydatów albo informację, że taka lista nie została sporządzona. r 3.Kandydatowi, po okazaniu dokumentu tożsamości, udostępnia się do wglądu, wsekretariacie prezesa sądu, protokół przebiegu konkursu wczęści obejmującej jego wyniki. §13.Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 28 marca 2012r.2) Minister Sprawiedliwości: J. Gowin

2)

N iniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości zdnia 3 września 2008r. wsprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. Nr167, poz.1037), które traci moc zdniem wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia na podstawie art.20 ust.2 ustawy zdnia 18 sierpnia 2011r. ozmianie ustawy – Prawo oustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr203, poz.1192).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 314 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

zamów dokument

Porady prawne

 • Kwalifikacje asystenta na wyższej uczelni

  Zamierzam podpisać umowę o pracę na stanowisku asystenta. Nie mam doktoratu. Czy istniejące ograniczenie może być w określonych przypadkach ominięte? W jakich?

 • Unieważnienie konkursu na dyrektora szkoły

  W dniu 11 maja odbył się konkurs na dyrektora szkoły publicznej. Dwoje członków komisji zostało powiadomionych o tym konkursie 8 maja i zastąpiło w ostatniej chwili (...)

 • Asystent rodziny

  W gminie funkcjonuje stanowisko asystenta rodziny, zgodnie z ustawą o asystencie rodziny i systemie pieczy zastępczej. W celu pracy asystenta z rodziną niezbędna jest (...)

 • Szkoła publiczna a osobowość prawna

  Czy publiczna szkoła podstawowa posiada osobowość prawną? Czym jest to uwarunkowane? Czy można powierzyć obowiązki dyrektorowi (bez konkursu) na czas dłuższy niż (...)

 • Obowiązek przeprowadzania konkursu na stanowisko głównego księgowego?

  Jesteśmy samorządową instytucją artystyczną podległą Organizatorowi (Urząd Miejski). Pracownik zajmujący stanowisko głównego księgowego odchodzi na emeryturę. (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.