Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 320 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie Morskiej Służby Asysty Telemedycznej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-03-26
Data wydania:2012-03-08
Data wejscia w życie:2012-06-27
Data obowiązywania:2012-06-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 320 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 320

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA IGOSPODARKI MORSKIEJ

1) zdnia 8 marca 2012r. wsprawie Morskiej Służby Asysty Telemedycznej2) Na podstawie art.125 ust.3 ustawy zdnia 18 sierpnia 2011r. obezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr228, poz. 1368) zarządza się, co następuje: §1.Rozporządzenie określa:

1) sposób funkcjonowania Morskiej Służby Asysty Telemedycznej, zwanej dalej „Służbą TMAS”;


2) zczegółowy zakres zadań Służby TMAS związanych zudzielaniem porad medycznych drogą radiową; s

3) posób ustalania procedur łączności iprzekazywania informacji między Służbą TMAS ainnymi podmiotami uczestnis czącymi wudzielaniu pomocy na morzu. §2.1. Służba TMAS realizuje swoje zadania nieprzerwanie 24 h na dobę, 7 dni wtygodniu, przy pomocy lekarzy dyżurnych posiadających:

1) oświadczenie wpracy na statku lub przeszkolenie wzakresie podstaw medycyny morskiej itropikalnej lub medycyny d transportu;

2) zdolność ustnego ipisemnego komunikowania się wjęzyku polskim iangielskim;

3) wiedzę ozasadach funkcjonowania oraz wyposażeniu wleki isprzęt medyczny Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, zwanej dalej „Służbą SAR”;

4) iedzę ozakresie wyposażenia statków wleki isprzęt medyczny zgodnie zrekomendacjami Międzynarodowej Organiw zacji Morskiej (IMO), Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) iUnii Europejskiej3) oraz ozakresie wiedzy kapitanów iczłonków załogi statku na temat udzielania pomocy medycznej.

2. Służba TMAS realizuje swoje zadania przy pomocy lekarzy dyżurnych znajdujących się na liście lekarzy Służby TMAS, zawierającej imiona, nazwiska oraz numery prawa wykonywania zawodu lekarza.

3. WSłużbie TMAS wyznacza się koordynatora, który prowadzi iaktualizuje listę lekarzy Służby TMAS oraz zapewnia ciągłość działalności tej służby, zgodnie zust.1.

M inister Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie § 1 ust.2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej (Dz. U. Nr248, poz.1494).

2) P rzepisy rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Rady 92/29/EWG zdnia 31 marca 1992r. dotyczącej minimalnych wymagań wdziedzinie bezpieczeństwa iochrony zdrowia wcelu poprawy opieki medycznej na statkach (Dz. Urz. WE L 113 z30.04.1992, str. 19).

3) Dokumenty, októrych mowa w§ 2 ust.1 pkt 4, są dostępne pod adresem: www.sar.gov.pl.

1)

Dziennik Ustaw –2– Poz. 320

§3.

1. Do zadań Służby TMAS należy udzielanie porad medycznych drogą radiową, wtym:

1) spomaganie kapitana lub członka załogi statku radą wzakresie diagnozy, pomoc wwyborze metody postępowania w oraz zabezpieczenia medycznego chorego lub rannego na pokładzie statku;

2) udzielanie porad związanych z podjęciem decyzji oprzeprowadzeniu ewakuacji medycznej;

3) dzielanie porad ułatwiających kapitanowi lub członkowi załogi statku podjęcie decyzji dotyczącej zmiany portu doceu lowego, wcelu udzielenia choremu lub rannemu fachowej pomocy medycznej;

4) dzielanie wsparcia merytorycznego Morskiemu Ratowniczemu Centrum Koordynacyjnemu (MRCK) Służby SAR u wpodejmowaniu, wzależności od stanu chorego lub rannego, decyzji związanych z planowaniem, podejmowaniem iprowadzeniem akcji ratowniczej.

2. Porady udzielane przez lekarzy Służby TMAS mają wspomóc iułatwić decyzje, które podejmuje kapitan statku.

3. Służba TMAS współdziała wzakresie wymiany informacji ze służbami asysty telemedycznej innych państw. §4. Procedury łączności iprzekazywania informacji pomiędzy Służbą TMAS aSłużbą SAR oraz między Służbą TMAS asłużbami asysty telemedycznej innych państw ustala iaktualizuje Służba SAR wporozumieniu ze Służbą TMAS, zgodnie zwytycznymi Międzynarodowej Organizacji Morskiej.4) §5. Służba TMAS prowadzi dokumentację działalności istatystykę udzielonych porad medycznych drogą radiową. §

6. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Minister Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej: S. Nowak

4)

C yrkularz MSC.1/Circ.1218 wsprawie wymiany informacji medycznej między Morskimi Służbami Asysty Telemedycznej został podany do publicznej wiadomości wobwieszczeniu Ministra Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej zdnia 29 grudnia 2011r. wsprawie podania do publicznej wiadomości niektórych przepisów Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) dotyczących bezpieczeństwa morskiego (Dz. Urz. MTBiGM Nr2, poz.9).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 320 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1989-12-01 poz. 407

  Ustawa z dnia 1 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.

 • Dziennik Ustaw z 2010-01-22 poz. 60

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie współdziałania służby Celnej i Straży Granicznej w zakresie zadań wykonywanych przez jednostki pływające Służby Celnej na morskich wodach wewnętrznych, morzu terytorialnym lub wodach śródlądowych Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw z 2013-10-04 poz. 1177

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej

 • Dziennik Ustaw z 1994-11-17 poz. 31

  Ustawa z dnia 17 listopada 1994 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

 • Dziennik Ustaw z 2013-04-11 poz. 446

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.