Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 361 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-04-03
Data wydania:2012-01-17
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 361 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 3 kwietnia 2012r. Poz. 361

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ zdnia 17 stycznia 2012r. wsprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych

1. Na podstawie art.16 ust.1 zdanie pierwsze ustawy zdnia 20 lipca 2000r. oogłaszaniu aktów normatywnych iniektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z2011r. Nr197, poz.1172 iNr232, poz.1378) ogłasza się wzałączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy zdnia 26 lipca 1991r. opodatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr80, poz.350), zuwzględnieniem zmian wprowadzonych:


1) ustawą zdnia 28 września 1991r. okontroli skarbowej (Dz.U. Nr100, poz.442),

2) stawą zdnia 15 lutego 1992r. opodatku dochodowym od osób prawnych oraz ozmianie niektórych ustaw regulująu cych zasady opodatkowania (Dz.U. Nr21, poz.86),

3) ustawą zdnia 29 lipca 1992r. ograch losowych izakładach wzajemnych (Dz.U. Nr68, poz.341),

4) ustawą zdnia 30 października 1992r. oochronie topografii układów scalonych (Dz.U. Nr100, poz.498),

5) stawą zdnia 6 marca 1993r. ozmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych u ustaw (Dz.U. Nr28, poz.127),

6) ustawą zdnia 30 kwietnia 1993r. onarodowych funduszach inwestycyjnych iich prywatyzacji (Dz.U. Nr44, poz.202) – ujętych wobwieszczeniu Ministra Finansów zdnia 26 lipca 1993 r. wsprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr90, poz.416),

7) stawą zdnia 16 grudnia 1993r. ozmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania iniektórych innych u ustaw (Dz.U. Nr134, poz.646),

8) ustawą zdnia 4 marca 1994r. ozakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr43, poz.163),

9) stawą zdnia 7 lipca 1994r. ozmianie ustawy – Prawo spółdzielcze oraz ozmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. u Nr90, poz.419 oraz z1995r. Nr5, poz.25),

10) stawą zdnia 29 września 1994r. ozmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ozmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr113, u poz.547),

11) ustawą zdnia 21 października 1994r. opodatku od sprzedaży akcji wpublicznym obrocie (Dz.U. Nr123, poz.602),

12) bwieszczeniem Prezesa Trybunału Konstytucyjnego zdnia 19 listopada 1994r. outracie mocy obowiązującej art.6 o ust.6 ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr126, poz.626),

13) stawą zdnia 2 grudnia 1994r. ozmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych u ustaw (Dz.U. z1995r. Nr5, poz.25),

14) stawą zdnia 26 października 1995r. oniektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ozmianie u niektórych ustaw (Dz.U. Nr133, poz.654),

Dziennik Ustaw –2– Poz. 361

15) ustawą zdnia 18 stycznia 1996r. okulturze fizycznej (Dz.U. Nr25, poz.113),

16) stawą zdnia 31 maja 1996r. oświadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusou wej oraz osadzonym wobozach pracy przez III Rzeszę iZwiązek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz.U. Nr87, poz.395),

17) stawą z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 137, u poz.638 oraz z1998r. Nr74, poz.471),

18) stawą zdnia 21 listopada 1996r. ozmianie ustawy ozakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ozmianie nieu których ustaw (Dz.U. Nr147, poz.686),

19) ustawą zdnia 20 grudnia 1996r. ozasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe (Dz.U. Nr156, poz.776),

20) ustawą zdnia 6 lutego 1997r. opowszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. Nr28, poz.153),

21) stawą zdnia 6 marca 1997r. ozrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac wsferze budżetowej oraz utraty u niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur irent (Dz.U. Nr30, poz.164),

22) ustawą zdnia 6 czerwca 1997r. oInspekcji Celnej (Dz.U. Nr71, poz.449),

23) stawą zdnia 5 czerwca 1997r. okasach oszczędnościowo-budowlanych iwspieraniu przez państwo oszczędzania na u cele mieszkaniowe (Dz.U. Nr85, poz.538),

24) ustawą zdnia 27 czerwca 1997r. oodpadach (Dz.U. Nr96, poz.592),

25) stawą zdnia 20 sierpnia 1997r. – Przepisy wprowadzające ustawę oKrajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. Nr121, u poz.770),

26) stawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych u (Dz.U. Nr123, poz.776),

27) ustawą zdnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr137, poz.926),

28) ustawą zdnia 22 sierpnia 1997r. opracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. Nr139, poz.932),

29) ustawą zdnia 28 sierpnia 1997r. ofunduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr139, poz.933),

30) ustawą zdnia 28 sierpnia 1997r. oorganizacji ifunkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr139, poz.934),

31) stawą zdnia 4 września 1997r. odziałach administracji rządowej (Dz.U. Nr141, poz.943 oraz z1998r. Nr162, u poz.1122),

32) stawą zdnia 4 września 1997r. ofunduszach przemysłowych iich prywatyzacji wzwiązku zreformą systemu ubezu pieczeń społecznych (Dz.U. Nr141, poz.945),

33) ustawą zdnia 8 maja 1998r. ozmianie ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr66, poz.430),

34) stawą zdnia 8 maja 1998r. ozmianie ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych oraz ozmianie ustawy zmieu niającej ustawę opodatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr74, poz.471),

35) ustawą zdnia 17 lipca 1998r. opożyczkach ikredytach studenckich (Dz.U. Nr108, poz.685),


36) stawą zdnia 18 lipca 1998r. ozmianie ustawy opowszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz ozmianie niektórych u ustaw (Dz.U. Nr117, poz.756),

37) ustawą zdnia 13 października 1998r. osystemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr137, poz.887),

38) stawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych u przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr144, poz.930),

39) ustawą zdnia 18 grudnia 1998r. owspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. Nr162, poz.1121),

40) ustawą zdnia 25 czerwca 1999r. oPolskiej Organizacji Turystycznej (Dz.U. Nr62, poz.689),

41) stawą zdnia 23 lipca 1999r. ozmianie ustawy ozrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac wsferze buu dżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur irent (Dz.U. Nr72, poz.801),

Dziennik Ustaw –3– Poz. 361

42) stawą zdnia 10 września 1999r. ozmianie ustawy ododatku iuprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej u służby wojskowej przymusowo zatrudnianym wkopalniach węgla, kamieniołomach izakładach wydobywania rud uranu (Dz.U. Nr80, poz.902) – ujętych wobwieszczeniu Ministra Finansów zdnia 31 stycznia 2000r. wsprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr14, poz.176), u

43) stawą zdnia 29 czerwca 2000r. ouchyleniu ustawy ofunduszach przemysłowych iich prywatyzacji wzwiązku zreformą systemu ubezpieczeń społecznych oraz ozmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr60, poz.703),

44) stawą zdnia 9 listopada 2000r. ozmianie ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych oraz ozmianie niektóu rych innych ustaw (Dz.U. Nr104, poz.1104),

45) stawą zdnia 16 listopada 2000r. ozmianie ustawy ospecjalnych strefach ekonomicznych oraz ozmianie niektórych u ustaw (Dz.U. Nr117, poz.1228),

46) ustawą zdnia 11 stycznia 2001r. ozmianie ustawy osystemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr8, poz.64),

47) ustawą zdnia 8 czerwca 2001r. oprzeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz.U. Nr73, poz.764),

48) stawą zdnia 20 czerwca 2001r. ozmianie ustawy oświadczeniu pieniężnym iuprawnieniach przysługujących żołnieu rzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym wkopalniach węgla, kamieniołomach izakładach wydobywania rud uranu oraz ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych iustawy oemeryturach irentach zFunduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr89, poz.968),

49) stawą z dnia 25 lipca 2001 r. o krajowym systemie ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz u ozmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr125, poz.1363),

50) ustawą zdnia 27 lipca 2001r. ozmianie ustawy – Prawo geologiczne igórnicze (Dz.U. Nr110, poz.1190),

51) stawą zdnia 23 sierpnia 2001r. ozmianie ustawy orachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr102, u poz.1117), u

52) stawą zdnia 6 września 2001r. ozmianie ustaw: opodatku dochodowym od osób fizycznych, opodatku dochodowym od osób prawnych oraz opodatku od towarów iusług oraz opodatku akcyzowym (Dz.U. Nr106, poz.1150),

53) stawą z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 125, u poz.1370),

54) stawą zdnia 21 listopada 2001r. ozmianie ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy ozryczału towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr134, poz.1509),

55) wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego zdnia 27 lutego 2002r. sygn. akt K. 47/2001 (Dz.U. Nr19, poz.199),

56) stawą zdnia 1 marca 2002r. ozmianach worganizacji ifunkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej u ijednostek im podporządkowanych oraz ozmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr25, poz.253, Nr200, poz.1689 iNr230, poz.1923),

57) stawą z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, u poz.676),

58) stawą zdnia 26 lipca 2002r. ozmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ozmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr135, u poz.1146),

59) stawą zdnia 27 lipca 2002r. ozmianie ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych oraz ozmianie niektórych u innych ustaw (Dz.U. Nr141, poz.1182 iNr200, poz.1679),

60) stawą zdnia 30 sierpnia 2002r. ozmianie ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy opodatku dou chodowym od osób prawnych oraz ustawy ozryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr169, poz.1384),

61) ustawą zdnia 10 października 2002r. ominimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr200, poz.1679),

62) stawą zdnia 11 października 2002r. ozmianie ustawy ozaopatrzeniu inwalidów wojennych iwojskowych oraz ich u rodzin, ustawy okombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych iokresu powojennego, ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy ozasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych iwychowawczych (Dz.U. Nr181, poz.1515),


Dziennik Ustaw –4– Poz. 361

63) stawą zdnia 20 grudnia 2002r. ozmianie ustawy orehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełu nosprawnych oraz ozmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z2003r. Nr7, poz.79),

64) stawą zdnia 13 marca 2003r. oszczególnych zasadach rozwiązywania zpracownikami stosunków pracy zprzyczyn u niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr90, poz.844),

65) ustawą zdnia 24 kwietnia 2003r. – Przepisy wprowadzające ustawę odziałalności pożytku publicznego iowolontariacie (Dz.U. Nr96, poz.874),

66) ustawą zdnia 13 czerwca 2003r. ozatrudnieniu socjalnym (Dz.U. Nr122, poz.1143),

67) ustawą zdnia 27 czerwca 2003r. orencie socjalnej (Dz.U. Nr135, poz.1268),

68) stawą zdnia 27 czerwca 2003r. outworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz ozmianie niektórych ustaw u regulujących zadania ikompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U. Nr137, poz.1302),

69) ustawą zdnia 9 lipca 2003r. ozatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. Nr166, poz.1608),

70) stawą zdnia 12 listopada 2003r. ozmianie ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych u ustaw (Dz.U. Nr202, poz.1956 oraz z2004r. Nr263, poz.2619),

71) ustawą zdnia 23 stycznia 2004r. opodatku akcyzowym (Dz.U. Nr29, poz.257),

72) ustawą zdnia 11 marca 2004r. opodatku od towarów iusług (Dz.U. Nr54, poz.535),

73) stawą zdnia 16 kwietnia 2004r. ozmianie ustawy ozakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz u niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr116, poz.1203, Nr151, poz.1596 iNr254, poz.2533),

74) stawą zdnia 20 kwietnia 2004r. ozmianie ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy opodatku u dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr93, poz.894, Nr254, poz.2533 iNr263, poz.2619),

75) ustawą zdnia 20 kwietnia 2004r. opromocji zatrudnienia iinstytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr99, poz.1001),

76) ustawą zdnia 20 kwietnia 2004r. oindywidualnych kontach emerytalnych (Dz.U. Nr116, poz.1205),

77) ustawą zdnia 20 kwietnia 2004r. opracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. Nr116, poz.1207),

78) stawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, u poz.1291),

79) stawą z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw u (Dz.U. Nr162, poz.1691),

80) stawą zdnia 27 sierpnia 2004r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. u Nr210, poz.2135),

81) stawą zdnia 18 listopada 2004r. ozmianie ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych oraz ozmianie niektóu rych innych ustaw (Dz.U. Nr263, poz.2619 oraz z2005r. Nr30, poz.262),

82) stawą zdnia 16 grudnia 2004r. orekompensacie przysługującej wzwiązku zodstąpieniem wroku 2002 od waloryzau cji dodatku kombatanckiego (Dz.U. Nr281, poz.2779), u

83) stawą zdnia 16 grudnia 2004r. ozmianie ustawy osystemie oświaty oraz ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr281, poz.2781),

84) ustawą zdnia 20 stycznia 2005r. orecyklingu pojazdów wycofanych zeksploatacji (Dz.U. Nr25, poz.202),

85) stawą zdnia 15 kwietnia 2005r. orekompensacie przysługującej wzwiązku zodstąpieniem wroku 2002 od waloryzau cji świadczeń pieniężnych przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym wkopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu ibatalionach budowlanych oraz osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz.U. Nr85, poz.725),

86) stawą zdnia 20 maja 2005r. ododatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów iosób pobierających świadu czenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny (Dz.U. Nr102, poz.852 oraz z2007r. Nr35, poz.219),

Dziennik Ustaw –5– Poz. 361

87) stawą zdnia 30 czerwca 2005r. ozmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ozmianie niektórych innych ustaw u (Dz.U. Nr143, poz.1199),  

88) stawą zdnia 1 lipca 2005r. ozmianie ustawy oorganizacji ifunkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych u innych ustaw (Dz.U. Nr143, poz.1202),  

89) stawą zdnia 8 lipca 2005r. orealizacji prawa do rekompensaty ztytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi u granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr169, poz.1418),  

90) stawą z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 oraz z 2006 r. Nr 46, u poz.328),  

91) stawą zdnia 28 lipca 2005r. ozmianie ustawy opromocji zatrudnienia iinstytucjach rynku pracy oraz ozmianie u niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr164, poz.1366),  

92) ustawą zdnia 28 lipca 2005r. opartnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. Nr169, poz.1420),  

93) ustawą zdnia 29 lipca 2005r. osporcie kwalifikowanym (Dz.U. Nr155, poz.1298),  

94) ustawą zdnia 29 lipca 2005r. oniektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. Nr179, poz.1484),  

95) ustawą zdnia 29 lipca 2005r. ozużytym sprzęcie elektrycznym ielektronicznym (Dz.U. Nr180, poz.1495),  

96) ustawą zdnia 29 lipca 2005r. oobrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr183, poz.1538),  

97) stawą zdnia 29 sierpnia 2005r. ozwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych zbudownictwem u mieszkaniowym (Dz.U. Nr177, poz.1468),  

98) stawą zdnia 26 stycznia 2006r. ozmianie ustawy – Prawo oszkolnictwie wyższym oraz ustawy opodatku dochodou wym od osób fizycznych (Dz.U. Nr46, poz.328),  

99) stawą zdnia 12 maja 2006r. ozmianie ustawy oniektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz nieu których innych ustaw (Dz.U. Nr107, poz.723),

100) stawą zdnia 9 czerwca 2006r. – Przepisy wprowadzające ustawę oSłużbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie u Wywiadu Wojskowego oraz ustawę osłużbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz.U. Nr104, poz.711),

101) wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego zdnia 20 lipca 2006r. sygn. akt K 40/05 (Dz.U. Nr136, poz.970),

102) ustawą zdnia 21 lipca 2006r. onadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. Nr157, poz.1119),

103) ustawą zdnia 24 sierpnia 2006r. opodatku tonażowym (Dz.U. Nr183, poz.1353),

104) stawą zdnia 8 września 2006r. ofinansowym wsparciu rodzin wnabywaniu własnego mieszkania (Dz.U. Nr183, u poz.1354),

105) stawą zdnia 16 listopada 2006r. ozmianie ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych oraz ozmianie nieu których innych ustaw (Dz.U. Nr217, poz.1588),

106) stawą zdnia 16 listopada 2006r. oświadczeniu pieniężnym iuprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym u ofiarom działań wojennych (Dz.U. Nr249, poz.1824),

107) stawą zdnia 16 lutego 2007r. ozmianie ustawy ododatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów iosób u pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr35, poz.219),

108) stawą zdnia 29 marca 2007r. ozmianie ustawy okombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji u wojennych iokresu powojennego oraz ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr99, poz.658),

109) stawą zdnia 15 czerwca 2007r. ozmianie ustawy orehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób nieu pełnosprawnych oraz ozmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr115, poz.791),

110) stawą zdnia 15 czerwca 2007r. ozmianie ustawy ozatrudnieniu socjalnym oraz ozmianie niektórych innych ustaw u (Dz.U. Nr115, poz.793),

Dziennik Ustaw –6– Poz. 361

111) stawą zdnia 24 sierpnia 2007r. ozmianie ustawy opromocji zatrudnienia iinstytucjach rynku pracy oraz ozmianie u niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr176, poz.1243),

112) stawą zdnia 24 sierpnia 2007r. ozmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr181, u poz.1288),

113) stawą zdnia 7 września 2007r. ozasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji wprocesie konsolidacji spółek sektou ra elektroenergetycznego (Dz.U. Nr191, poz.1367),

114) stawą z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 97, u poz.623),

115) stawą zdnia 10 lipca 2008r. ozmianie ustawy oswobodzie działalności gospodarczej oraz ozmianie niektórych inu nych ustaw (Dz.U. Nr141, poz.888),

116) stawą zdnia 25 lipca 2008r. oszczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza u terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr143, poz.894),

117) stawą zdnia 6 listopada 2008r. ozmianie ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy opodatku u dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316 oraz z 2009 r. Nr 201, poz.1542),

118) stawą zdnia 6 listopada 2008r. ozmianie ustawy – Kodeks rodzinny iopiekuńczy oraz niektórych innych ustaw u (Dz.U. Nr220, poz.1431),

119) stawą zdnia 6 listopada 2008r. ozmianie ustawy oindywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych u ustaw (Dz.U. Nr220, poz.1432), u

120) stawą zdnia 21 listopada 2008r. owspieraniu termomodernizacji iremontów (Dz.U. Nr223, poz.1459),

121) stawą zdnia 21 listopada 2008r. oemeryturach kapitałowych (Dz.U. Nr228, poz.1507), u

122) stawą zdnia 6 grudnia 2008r. opodatku akcyzowym (Dz.U. z2009r. Nr3, poz.11), u u

123) stawą zdnia 19 grudnia 2008r. ozmianie ustawy opromocji zatrudnienia iinstytucjach rynku pracy oraz ozmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z2009r. Nr6, poz.33),

124) stawą zdnia 19 grudnia 2008r. opartnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z2009r. Nr19, poz.100), u

125) stawą zdnia 5 marca 2009r. ozmianie ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy opodatku u dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr69, poz.587),

126) stawą zdnia 24 kwietnia 2009r. obateriach iakumulatorach (Dz.U. Nr79, poz.666), u

127) stawą z dnia 7 maja 2009 r. o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach u 1956–1989 (Dz.U. Nr91, poz.741),

128) stawą zdnia 22 maja 2009r. onauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. Nr97, poz.800), u

129) stawą z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych u osobom, które utraciły pracę (Dz.U. Nr115, poz.964),

130) stawą z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców u (Dz.U. Nr125, poz.1035),

131) stawą zdnia 17 lipca 2009r. ozmianie ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr125, poz.1037), u

132) stawą zdnia 17 lipca 2009r. opraktykach absolwenckich (Dz.U. Nr127, poz.1052), u

133) stawą zdnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę ofinansach publicznych (Dz.U. Nr157, poz.1241), u

134) stawą zdnia 27 sierpnia 2009r. ozmianie ustawy opowszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz u ozmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr161, poz.1278),

135) stawą zdnia 27 sierpnia 2009r. oSłużbie Celnej (Dz.U. Nr168, poz.1323), u

Dziennik Ustaw –7– Poz. 361

136) stawą z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy u ozryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr201, poz.1541), u

137) stawą zdnia 19 listopada 2009r. ograch hazardowych (Dz.U. Nr201, poz.1540),

138) stawą zdnia 22 stycznia 2010r. ozmianie ustawy odziałalności pożytku publicznego iowolontariacie oraz niektóu rych innych ustaw (Dz.U. Nr28, poz.146) – ujętych wobwieszczeniu Marszałka Sejmu zdnia 25 marca 2010r. wsprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr51, poz.307),

139) stawą zdnia 19 lutego 2010r. ozmianie ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy opodatku u dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr57, poz.352), u

140) stawą zdnia 18 marca 2010r. ozmianie ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy opodatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr75, poz.473),

141) stawą zdnia 20 maja 2010r. ozmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy opodatku dochodowym od osób fizyczu nych (Dz.U. Nr105, poz.655), u

142) stawą zdnia 6 sierpnia 2010r. ozmianie ustawy oszczególnych zasadach odbudowy, remontów irozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr149, poz.996),

143) stawą zdnia 24 września 2010r. ozmianie ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy opodatku u dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr219, poz.1442),

144) stawą zdnia 29 października 2010r. ozmianie ustawy orehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób u niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr226, poz.1475),

145) stawą zdnia 25 listopada 2010r. ozmianie ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy opodatku u dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr226, poz.1478 iNr257, poz.1726),

146) stawą zdnia 16 grudnia 2010r. ozmianie ustawy opromocji zatrudnienia iinstytucjach rynku pracy oraz niektórych u innych ustaw (Dz.U. Nr257, poz.1725),

147) stawą zdnia 4 lutego 2011r. oopiece nad dziećmi wwieku do lat 3 (Dz.U. Nr45, poz.235), u

148) stawą zdnia 18 marca 2011r. ozmianie ustawy – Prawo oszkolnictwie wyższym, ustawy ostopniach naukowych u itytule naukowym oraz ostopniach itytule wzakresie sztuki oraz ozmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr84, poz.455),

149) stawą z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń u społecznych (Dz.U. Nr75, poz.398),

150) stawą z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. u Nr106, poz.622),

151) stawą zdnia 15 kwietnia 2011r. ozmianie ustawy orachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr102, u poz.585),

152) stawą zdnia 12 maja 2011r. owyrobie irozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami iorganizacji rynku u wina (Dz.U. Nr120, poz.690),

153) stawą zdnia 13 maja 2011r. ozmianie ustawy oswobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw u (Dz.U. Nr131, poz.764),

154) stawą zdnia 9 czerwca 2011r. owspieraniu rodziny isystemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr149, poz.887), u

155) stawą zdnia 1 lipca 2011r. ozmianie ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy opodatku u dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr178, poz.1059),

Dziennik Ustaw –8– Poz. 361

156) stawą zdnia 15 lipca 2011r. ozmianie ustawy ofinansowym wsparciu rodzin wnabywaniu własnego mieszkania u oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr168, poz.1006), u

157) stawą zdnia 28 lipca 2011r. ozmianie ustawy owspieraniu rozwoju obszarów wiejskich zudziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ozmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr205, poz.1202),

158) stawą zdnia 19 sierpnia 2011r. ozmianie ustawy oochronie roszczeń pracowniczych wrazie niewypłacalności prau codawcy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr197, poz.1170), u

159) stawą zdnia 19 sierpnia 2011r. oweteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. Nr205, poz.1203),

160) stawą zdnia 16 września 2011r. ozmianie ustawy oobrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych u ustaw (Dz.U. Nr234, poz.1391) oraz zmian wynikających zprzepisów ogłoszonych przed dniem 5 stycznia 2012r.

2. Podany wzałączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1) rt.46–51 iart.55 i56 ustawy zdnia 26 lipca 1991r. opodatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr80, a poz.350), które stanowią: „Art. 46. Wustawie zdnia 16 grudnia 1972r. opodatku dochodowym (Dz.U. z1989r. Nr27, poz.147 iNr74, poz.443 oraz z1991r. Nr9, poz.30, Nr35, poz.155 iNr60, poz.253) wart.9 wust.1 pkt22 otrzymuje brzmienie: „22) rzychody podatników zatrudniających osoby niepełnosprawne wzakresie ina zasadach określonych wodrębnej p ustawie ozatrudnianiu irehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych,”. Art. 47. Wustawie zdnia 26 lutego 1982r. oopodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz.U. z1987r. Nr12, poz.77, z1989r. Nr3, poz.12, Nr35, poz.192 iNr74, poz.443, z1990r. Nr21, poz.126 oraz z1991r. Nr9, poz.30) wprowadza się następujące zmiany:

1) skreśla się art.23,

2) wart.26 skreśla się pkt6. Art. 48. Wustawie zdnia 14 grudnia 1982r. ozaopatrzeniu emerytalnym pracowników iich rodzin (Dz.U. Nr40, poz.267, z1984r. Nr52, poz.268 i270, z1986r. Nr1, poz.1, z1989r. Nr35, poz.190 i192, z1990r. Nr10, poz.58 i61, Nr36, poz.206, Nr66, poz.390 iNr87, poz.506 oraz z1991r. Nr7, poz.24) wart.107 wprowadza się następujące zmiany:

1) wust.1 po wyrazach „Organ rentowy” dodaje się wyrazy „– po odliczeniu należnego podatku dochodowego –”,

2) ust.3 po wyrazach „Świadczenia alimentacyjne” dodaje się wyrazy „– po odliczeniu należnego podatku dochodow wego –”. Art. 49. Wustawie zdnia 24 października 1986r. ozakładowych funduszach socjalnym imieszkaniowym wjednostkach gospodarki uspołecznionej (Dz.U. z1990r. Nr58, poz.343) wart.4 iwart.7 dodaje się ust.2a wbrzmieniu: „2a. W1992r. podstawę odpisów, októrych mowa wust.2, zwiększa się o20%.” Art. 50. Wustawie zdnia 31 stycznia 1989r. opodatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z1991r. Nr49, poz.216) wart.9 wust.1 pkt11 otrzymuje brzmienie: „11) ochody podatników zatrudniających osoby niepełnosprawne wzakresie ina zasadach określonych wodrębnej d ustawie ozatrudnianiu irehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych,”. Art. 51. Wustawie zdnia 9 maja 1991r. ozatrudnianiu irehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr46, poz.201) wprowadza się następujące zmiany:

1) art.7 otrzymuje brzmienie: „Art. 7. płaty, októrych mowa wart.4 ust.1 iart.6 ust.2, nie stanowią kosztu uzyskania przychodów wrozumieW niu przepisów opodatku dochodowym.”;

2) wart.8: a) ust.1 wyrazy „art.4 iart.6 ust.2” zastępuje się wyrazami „art.4, art.6 ust.2, art.17 ust.3 iart.20 ust.3 pkt1”, w

Dziennik Ustaw b) ust.2 otrzymuje brzmienie: „2. akłady pracy dokonują wpłat, októrych mowa w art.4 ust.1, art.6 ust.2, art.17 ust.1 iwart.20 ust.3, Z wterminie do dnia 20 następnego miesiąca po miesiącu, wktórym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłat, składając równocześnie Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych deklarację według ustalonego wzoru.”, c) dodaje się ust.3 wbrzmieniu: „3. d decyzji Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczących O wpłat, októrych mowa wart.4 ust.1, art.6 ust.2, art.17 ust.3 iart.20 ust.3 pkt1, zakładom pracy przysługuje odwołanie do Ministra Pracy iPolityki Socjalnej.”;

3) art.17 wust.1 wyrazy „wpodatku dochodowym, podatku od płac lub od wynagrodzeń” zastępuje się wyrazami w „wpodatku dochodowym iwpodatku od płac”;

4) wart.20 dotychczasowy ust.4 oznacza się jako ust.5 idodaje nowy ust.4 wbrzmieniu: „4. ermin przekazania środków, októrych mowa wust.3 oraz wart.17 ust.3, ustala się na 20 dzień każdego mieT siąca następującego po miesiącu, za który przysługują zwolnienia podatkowe.”;

5) wart.22 ust.4 otrzymuje brzmienie: „4. inister Pracy iPolityki Socjalnej wporozumieniu zMinistrami Finansów oraz Zdrowia iOpieki Społecznej, M wdrodze rozporządzenia, określa zasady wykorzystywania środków funduszu rehabilitacji oraz tryb ustalania zakładowego regulaminu wykorzystywania tych środków.”; „Art. 55.

1. Zakłady pracy podwyższą pracownikom wynagrodzenie należne za styczeń 1992 r., przeliczając je wtaki sposób, aby po potrąceniu podatku dochodowego od tego wynagrodzenia nie było ono niższe niż wynagrodzenie za ten miesiąc przed przeliczeniem, z zastrzeżeniem ust. 2–5. W wypadku gdy wynagrodzenie należne za styczeń 1992r. zostanie wypłacone przed dniem 1 stycznia tego roku, zakład pracy podwyższa wynagrodzenie należne za luty1992r.

2. Za wynagrodzenie, októrym mowa wust.1, uważa się należne ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz ztytułu umowy opracę nakładczą wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, wynikające z obowiązujących w zakładzie pracy przepisów owynagradzaniu.

3. Wynagrodzenie pracownika po przeliczeniu, októrym mowa wust.1, nie może być wyższe niż 125% wynagrodzenia przed przeliczeniem.

4. Składniki wynagrodzenia wypłacane za okresy dłuższe niż jeden miesiąc, przysługujące pracownikowi po dniu 31grudnia 1991r., zwyjątkiem wymienionych wust.5, wwysokości wynikającej zostatniej ich wypłaty iobliczonej na okres 1 miesiąca, dodaje się do wynagrodzenia, októrym mowa wust.1, przed jego przeliczeniem.

5. Przy przeliczaniu wynagrodzeń, októrych mowa wust.1, nie uwzględnia się:

1) dpraw emerytalno-rentowych, nagród jubileuszowych oraz innych jednorazowych wypłat wynagrodzeń i świado czeń związanych zpracą,

2) nagród,

3) wynagrodzeń zwolnionych od podatku dochodowego,

4) kładników wynagrodzeń, których wysokość ustalana jest w relacji do najniższego wynagrodzenia ustalonego s zuwzględnieniem podatku dochodowego,

5) wynagrodzenia otrzymywanego przez pracownika winnym zakładzie pracy oraz dochodów zinnych tytułów.

6. Organy rentowe podwyższą należne od dnia 1 stycznia 1992r. krajowe emerytury irenty przeliczając je wtaki sposób, aby po potrąceniu podatku dochodowego od tych emerytur irent emerytury irenty nie były niższe niż przed przeliczeniem, atakże wskaźniki wysokości świadczeń oraz wysokości wynagrodzenia nie uległy obniżeniu. Przepis ust.3 stosuje się odpowiednio.

7. (skreślony).a)

a)

–9–

Poz. 361

P rzez art.35 pkt23 lit.c ustawy zdnia 15 lutego 1992r. opodatku dochodowym od osób prawnych oraz ozmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz.U. Nr21, poz.86), która weszła wżycie zdniem 10 marca 1992r. zmocą od dnia 1 stycznia 1999r.

Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 361

8. Ilekroć wprzepisach oubezpieczeniu społecznym jest mowa owynagrodzeniu, uposażeniu, przychodzie, dochodzie, podstawie wymiaru składek, przeciętnym wynagrodzeniu, przewidywanym przeciętnym wynagrodzeniu – należy przez to rozumieć po dniu 31 grudnia 1991r. kwoty uwzględniające podatek dochodowy, zzastrzeżeniem ust.9 i10.

9. Wskaźnik pierwszej w1992r. waloryzacji emerytur irent ustala się dzieląc kwotę przewidywanego na dany kwartał przeciętnego wynagrodzenia bez uwzględnienia zwiększeń wynagrodzenia ztytułu wprowadzenia podatku dochodowego przez kwotę przewidywanego przeciętnego wynagrodzenia stanowiącego podstawę ostatnio przeprowadzonej waloryzacji. Kwotę przewidywanego przeciętnego wynagrodzenia bez uwzględnienia zwiększeń wynagrodzenia ztytułu wprowadzenia podatku dochodowego ogłosi Prezes Głównego Urzędu Statystycznego wtrybie określonym wodrębnej ustawie ozaopatrzeniu emerytalnym pracowników iich rodzin.

10. Przy ustalaniu wysokości świadczeń, októre wniosek zgłoszono wokresie kwartału, wktórym wskaźnik waloryzacji ustala się wmyśl ust.9, podstawę wymiaru tych świadczeń oblicza się mnożąc kwotę przewidywanego przeciętnego wynagrodzenia wkwartale, wktórym przeprowadzono poprzednią waloryzację, przez wskaźnik wysokości wynagrodzenia.

11. Przy ustalaniu wysokości świadczeń, októre wniosek zgłoszono poczynając od kwartału następnego po kwartale, wktórym wskaźnik waloryzacji ustalono wmyśl ust.9, podstawę wymiaru tych świadczeń oblicza się mnożąc kwotę przewidywanego przeciętnego wynagrodzenia wpoprzednim kwartale wrozumieniu ust.8 przez wskaźnik wysokości wynagrodzenia.

12. Minister Pracy iPolityki Socjalnej wporozumieniu zMinistrem Finansów określi sposób przeliczenia wynagrodzeń, októrych mowa wust.1–5, oraz emerytur irent, októrych mowa wust.6, izasiłków zubezpieczenia społecznego. Art. 56.

1. Wzwiązku zwprowadzeniem podatku dochodowego wysokość zasiłków (dodatków), które były określone od kwoty najniższej emerytury lub przeciętnego wynagrodzenia, ulega ponownemu określeniu. Nowa wysokość tych świadczeń nie może być niższa od kwot tych zasiłków (dodatków) przysługujących wdniu 31 grudnia 1991r.

2. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi wysokość zasiłków (dodatków) o których mowa w ust. 1, wrelacji do przeciętnego wynagrodzenia obejmującego podatek dochodowy.”;

2) rt.59 ustawy zdnia 28 września 1991r. okontroli skarbowej (Dz.U. Nr100, poz.442), który stanowi: a „Art. 59. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem art.8 ust.2 i3, art.9 ust.3, art.10, art.40 iart.57 ust.1, które wchodzą wżycie zdniem ogłoszenia.”; a

3) rt.41 i42 ustawy zdnia 15 lutego 1992r. opodatku dochodowym od osób prawnych oraz ozmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz.U. Nr21, poz.86), które stanowią: „Art. 41. Minister Finansów ogłosi wDzienniku Ustaw jednolite teksty ustaw, októrych mowa wart.30, 32 i35, zuwzględnieniem zmian wynikających zprzepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu izzastosowaniem ciągłej numeracji artykułów, ustępów ipunktów. Art. 42. Ustawa wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia zmocą od dnia 1 stycznia 1992r., zwyjątkiem art.30 i33, które wchodzą wżycie zdniem ogłoszenia.”;

4) art.66 ustawy zdnia 29 lipca 1992r. ograch losowych izakładach wzajemnych (Dz.U. Nr68, poz.341), który stanowi: „Art. 66. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia.”;

5) rt.48 ustawy zdnia 30 października 1992r. oochronie topografii układów scalonych (Dz.U. Nr100, poz.498), który a stanowi: „Art. 48. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”;

6) rt.15 i17 ustawy zdnia 6 marca 1993r. ozmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektóa rych innych ustaw (Dz.U. Nr28, poz.127), które stanowią: „Art. 15.

1. Podatnicy, którzy zawarli umowy określone wart.14 ust.4 iart.23 ust.1 pkt2 i3 ustawy wymienionej wart.1 oraz wart.12 ust.4a iart.16 ust.1 pkt2 i3 ustawy wymienionej wart.2 przed dniem ogłoszenia ustawy, obowiązani są wterminie 14 dni od tej daty zawiadomić urzędy skarbowe, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podatnika, ozawarciu takich umów iprzesłać tym urzędom ich wykazy, zawierające dane dotyczące stron umów, rodzaju iwartości transakcji określonej wumowie oraz okresu , na jaki umowa została zawarta. Przepisy stosuje się do umów zawartych, licząc od dnia ogłoszenia ustawy. Do umów zawartych przed dniem ogłoszenia ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 361

2. Przepisy art.23 ust.1 pkt4 ustawy wymienionej wart.1 oraz art.16 ust.1 pkt4 ustawy wymienionej wart.2 stosuje się do podatników, którzy nabyli lub przyjęli do używania samochody, licząc od dnia ogłoszenia ustawy.

3. Przepisy art.39 ust.1 ustawy wymienionej wart.1 stosuje się do dochodów podatnika uzyskanych począwszy od 1993r.

4. Przepis wzakresie dotyczącym skreślenia wart.54 ust.4 ustawy wymienionej wart.1 oraz przepisy art.27 ust.1 i 2 ustawy wymienionej w art. 2 mają zastosowanie również do opodatkowania dochodów i rozliczenia podatku za rok1992.

5. Wlatach 1993–1995 do kosztów uzyskania przychodów wbankach zalicza się tworzone zgodnie zprzepisami prawa bankowego rezerwy na pokrycie wierzytelności (bez odsetek) ztytułu udzielonych pożyczek (kredytów) dłużnikom postawionym wstan upadłości lub likwidacji albo których miejsce pobytu nie jest znane.

6. Wydatki ponoszone wroku podatkowym na nabycie lub objęcie akcji (udziałów) albo na zakup obligacji, októrych mowa wart.26 ust.1 pkt10 ustawy wymienionej wart.1, odlicza się od dochodu pod warunkiem, że do dnia 31grudnia 1995r. podatnik nie dokona ich zbycia.

7. Wolne od podatku są dochody ztytułu udziału współce wydatkowane wroku podatkowym na nabycie udziałów (akcji) lub na zakup obligacji, októrych mowa wart.17 ust.1 pkt9 ustawy wymienionej wart.2, pod warunkiem że do dnia 31 grudnia 1995r. podatnik nie dokona ich zbycia.

8. Wokresie do dnia 5 lipca 1993r. nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, októrych mowa wart.23 ust.1 ustawy wymienionej wart.1 oraz wart.16 ust.1 ustawy wymienionej wart.2, podatku obrotowego od nadmiernych ubytków produktów izawinionych ubytków produktów.

9. Wprzypadku spółek przejmujących do odpłatnego korzystania mienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części na podstawie przepisów oprywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, przepis art.47 ustawy wymienionej wart.6 stosuje się od dnia przejęcia tego mienia na własność spółki.”, „Art. 17. Ustawa wchodzi wżycie:

1) zdniem ogłoszenia wzakresie przepisów: – rt.1 pkt9 lit.e ipkt15 (dotyczących art.14 ust.4 i5, art.23 ust.1 pkt2–4 oraz pkt46 wczęści dotyczącej oboa wiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu), a – rt.2 pkt6 lit.g ih oraz pkt10 (dotyczących art.12 ust.4a i7 iart.16 ust.1 pkt2–4 oraz pkt51 wczęści dotyczącej obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu), – art.10, – art.14, 15 i16,

2) zdniem ogłoszenia zmocą od dnia 1 stycznia 1993r. wzakresie przepisów: – rt.1 pkt1– 8, pkt9 lit.a–c id (zwyjątkiem części dotyczącej oprocentowania zwrotu różnicy podatku od towarów a iusług), pkt10, 11, 13, 14, pkt15 (zwyjątkiem art.23 ust.1 pkt2–4 ipkt43–44 oraz pkt46 wczęści dotyczącej obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu), pkt16, 17 lit.aic, pkt18, pkt20–28, pkt29 lit.a(zwyjątkiem art.41 ust.1 pkt3 i4), lit.b, c, d, pkt30–36, – rt.2 pkt1–5, pkt6 lit.a–e, f (zwyjątkiem części dotyczącej oprocentowania zwrotu różnicy podatku od towarów a iusług oraz pkt9 i10), pkt7 lit.aib, pkt8 lit.a, pkt9, pkt10 (zwyjątkiem art.16 ust.1 pkt2–4 ipkt46–47 oraz pkt51 wczęści dotyczącej obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu), pkt11, pkt12 lit.a, pkt13–17, – art.5, – art.11 pkt1, 3, 4, – art.12 pkt1, – art.13,

3) zdniem ogłoszenia zmocą od dnia 1 października 1992r. wzakresie przepisów art.12 pkt2,

4) po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia wzakresie przepisów: – art.1 pkt19 ipkt29 lit.a(dotyczącego art.41 ust.1 pkt3 i4), – art.8 i9, – art.11 pkt2,

Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 361

5) po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia wzakresie przepisów art.3 i4 oraz 6 i7,

6) zdniem 5 lipca 1993r. wzakresie przepisów: – rt.1 pkt9 lit.d (wczęści dotyczącej oprocentowania zwrotu różnicy podatku od towarów iusług) ilit.e (wczęści a dotyczącej dodania ust.6), pkt12, 15, 17 lit.b (dotyczących art.14 ust.3 pkt4 iust.6, art.20a, 23 ust.1 pkt43 i44 iart.26 ust.1a), – rt.2 pkt6 lit.f ih, 7 lit.c, 8 lit.b, 10, 12 lit.b (dotyczących art.12 ust.4 pkt7 wczęści dotyczącej oprocentowania a zwrotu różnicy podatku od towarów iusług oraz pkt9 i10 iust.8, atakże art.13 ust.3, art.14 ust.4, art.16 ust.1 pkt46 i47 iart.18 ust.1 a.”;

7) rt.53 ustawy zdnia 30 kwietnia 1993r. onarodowych funduszach inwestycyjnych iich prywatyzacji (Dz.U. Nr44, a poz.202), który stanowi: „Art. 53. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem art.42 pkt2, który wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 1996r.”;

8) art.9–11 ustawy zdnia 16 grudnia 1993r. ozmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania iniektórych innych ustaw (Dz.U. Nr134, poz.646), które stanowią: „Art. 9.

1. Podatnicy, którzy przed dniem 1 stycznia 1994r. nabyli prawo do odliczenia wydatków poniesionych na cele określone wart.26 ust.1 pkt5 lit.g) ustawy wymienionej wart.1 inie odliczyli przed tym dniem przysługującej im kwoty, zachowują prawo do odliczenia pozostałej części wydatków od dochodów uzyskanych po tym dniu.

2. Przepis art.26 ust.6 ustawy wymienionej wart.1, wczęści dotyczącej możliwości odliczania wydatków udokumentowanych fakturą (rachunkiem) wystawioną wyłącznie przez podatnika podatku od towarów iusług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku, w1994r. nie ma zastosowania utych podatników, którzy przed dniem ogłoszenia ustawy zawarli umowy owykonanie czynności określonych wart.26 ust.1 pkt5 lit.b) oraz lit.d)–g) iwpkt6 zosobami korzystającymi ze zwolnienia od podatku od towarów iusług oraz wterminie do dnia 31 stycznia 1994r. zawiadomili ozawarciu tych umów urzędy skarbowe właściwe wsprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

3. Przepis art.26 ust.10, wbrzmieniu obowiązującym wlatach 1992 i1993, ustawy wymienionej wart.1 ma zastosowanie również do spłaty kredytów lub pożyczek podlegających odliczeniu na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem wżycie niniejszej ustawy.

4. Przepis art.37 ust.3 ustawy wymienionej wart.3, wczęści dotyczącej utraty prawa do zwolnienia zpowodu ogłoszenia upadłości spółki, ma zastosowanie do spółek, które korzystają ze zwolnienia wdniu ogłoszenia ustawy lub uzyskają zwolnienie do dnia 31 marca 1994r.

5. Przepis art.22 ust.1a ustawy wymienionej wart.4 ma zastosowanie, jeżeli decyzja oodroczeniu terminu zapłaty lub rozłożeniu podatku na raty została wydana po dniu 1 stycznia 1994r.

6. Podmioty gospodarcze prowadzące, zgodnie zodrębnymi przepisami, podatkową księgę przychodów irozchodów są zobowiązane do posiadania rachunku bankowego nie później niż przed upływem 60 dni od dnia ogłoszenia ustawy; art.3 ust.3 ustawy wymienionej wart.5 stosuje się od dnia otwarcia rachunku.

7. Zawiadomień, októrych mowa wart.3 ust.3 ustawy wymienionej wart.5, należy dokonać wciągu 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy, zwyjątkiem podmiotów gospodarczych prowadzących podatkową księgę przychodów irozchodów, dla których termin ten wynosi do 60 dni. Art. 10. Minister Finansów ogłosi wDzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolite teksty ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy opodatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy ourzędzie Ministra Finansów oraz urzędach iizbach skarbowych, zuwzględnieniem zmian wynikających zprzepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitych tekstów. Art. 11. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 1994r., ztym że przepisy art.1 i2 stosuje się do opodatkowania dochodów uzyskanych od tego dnia, zwyjątkiem przepisów art.1 pkt15 lit.c) oraz pkt21 lit.d), które stosuje się również do rozliczenia podatku dochodowego za 1993r.”;

9) rt.23 ustawy zdnia 4 marca 1994r. ozakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr43, poz.163), który a stanowi: „Art. 23. Ustawa wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia zmocą od dnia 1 stycznia 1994r.”;

Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 361

10) rt.15 ustawy zdnia 7 lipca 1994r. ozmianie ustawy – Prawo spółdzielcze oraz ozmianie niektórych innych ustaw a (Dz.U. Nr90, poz.419 oraz z1995r. Nr5, poz.25), który stanowi: „Art. 15. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z tym że art. 3 i 6 wchodzą w życie zdniem 1 stycznia 1995r.”;

11) rt.20 ustawy zdnia 29 września 1994r. ozmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ozmianie niektórych ustaw (Dz.U. a Nr113, poz.547), który stanowi: „Art. 20. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem art.13, 17 i19, które wchodzą wżycie zdniem ogłoszenia, oraz art.18 ust.4, który wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 1995r.”;

12) rt. 12 ustawy z dnia 21 października 1994 r. o podatku od sprzedaży akcji w publicznym obrocie (Dz. U. Nr 123, a poz.602), który stanowi: „Art. 12. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 1995r., zwyjątkiem przepisu art.5 ust.4, który wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

13) rt.6 i7 ustawy zdnia 2 grudnia 1994r. ozmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektóa rych innych ustaw (Dz.U. z1995r. Nr5, poz.25), które stanowią: „Art. 6.

1. Przy ustalaniu podstawy obliczenia podatku, zgodnie zart.26 ust.1 ustawy wymienionej wart.1, podatnik może w latach 1995–1999 odliczyć od dochodu wydatki poniesione na spłatę zadłużenia z tytułu zaciągniętych przez spółdzielnie mieszkaniowe do dnia 31 maja 1992r. kredytów na budownictwo mieszkaniowe, októrych mowa wprzepisach dotyczących wykupu odsetek od tych kredytów ze środków budżetu państwa. Kwota tych odliczeń wkażdym roku podatkowym nie może przekroczyć 20% kwoty określonej wart.26 ust.3 tej ustawy; art.26 ust.3, 7 pkt1 iust.8–10a stosuje się odpowiednio.

2. Do opodatkowania dochodów uzyskanych i niewydatkowanych w 1994 r. przez podatników wymienionych wart.17 ust.1 pkt4, 4a, 4b, 4d, 4f–6 oraz pkt7 i8 ustawy, októrej mowa wart.2, stosuje się przepisy obowiązujące od 1995r.

3. Przepisy art.29 ustawy wymienionej wart.1 iart.21 ustawy wymienionej wart.2, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do podatników, którzy zawarli umowy po dniu 31 grudnia 1994r. Podatnicy, którzy zawarli umowy do końca 1994r., są obowiązani, wterminie 14 dni od dnia wejścia wżycie ustawy, zawiadomić urząd skarbowy właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych o zawarciu tych umów i przesłać temu urzędowi ich wykazy zawierające dane dotyczące stron umów, rodzaju i wartości transakcji oraz okresu, na jaki została zawarta umowa.

4. W1995r. nie stanowią kosztów uzyskania przychodów rezerwy utworzone zgodnie zustawą zdnia 29 września 1994r. orachunkowości (Dz.U. Nr121, poz.591), zwyjątkiem rezerw wymienionych wustawach, októrych mowa wart.1 i2.

5. Kwota wydatków na cele określone wart.26 ust.1 pkt5 lit.b)–f) ustawy, októrej mowa wart.1, odliczonych od dochodu uzyskanego w1995r., nie może przekroczyć kwoty limitu obowiązującego w1994r. Art. 7. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 1995r., ztym że art.1 i2 mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od tego dnia.”; a

14) rt. 44 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ozmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr133, poz.654), który stanowi: „Art. 44. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem przepisów art.35, 38 i39, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 1996r.”;

15) art.67 ustawy zdnia 18 stycznia 1996r. okulturze fizycznej (Dz.U. Nr25, poz.113), który stanowi: „Art. 67. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem przepisów art.59 i60, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 1996r. imają zastosowanie do dochodów uzyskiwanych od tego dnia.”;

16) rt.10 ustawy zdnia 31 maja 1996r. oświadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przya musowej oraz osadzonym wobozach pracy przez III Rzeszę iZwiązek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz.U. Nr87, poz.395), który stanowi: „Art. 10. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem przepisów art.4 ust.1 iart.5 ust.1, które wchodzą wżycie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.”;

Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 361

17) rt.2–7 i9 ustawy zdnia 21 listopada 1996r. ozmianie ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. a Nr137, poz.638 oraz z1998r. Nr74, poz.471), które stanowią: „Art. 2.

1. Jeżeli podatnik wlatach 1992–1996 korzystał, na podstawie art.26 ust.1 pkt6 ustawy wymienionej wart.1 wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 1997r., zodliczenia od dochodu (przychodu) wydatków poniesionych na budowę budynku mieszkalnego, z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali mieszkalnych na wynajem: z

1) achowuje prawo do odliczania wydatków ponoszonych na ten cel po dniu 1 stycznia 1997r., na zasadach określonych wtej ustawie,

2) przedaż lub zamiana takiego budynku, jego części lub lokali stanowi źródło przychodów, gdy sprzedaż lub zamiana s nastąpiła przed upływem dziesięciu lat licząc od końca roku podatkowego, wktórym nastąpiło wybudowanie.

2. Podatnikom, którzy wzeznaniach za lata 1992–1996 odliczyli od dochodu (przychodu) wydatki na cele określone wnastępujących przepisach ustawy wymienionej wart.1, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą:

1) art.27a wust.1 pkt1 lit.a) – kwotę przysługującego odliczenia od podatku, ustaloną zgodnie zart.27a ust.3 w pkt2, zmniejsza się o19% kwoty wydatków odliczonych wlatach 1992–1996,

2) art.27a wust.1 pkt1 lit.b)–f) oraz wpkt2 – kwotę przysługującego odliczenia od podatku, ustaloną zgodnie w zart.27a ust.3 pkt1 lit.a) ib), zmniejsza się o19% kwoty wydatków odliczonych wlatach 1992–1996. 2a. Kwotę przysługującego odliczenia od podatku, ustaloną zgodnie zart.27a ust.3 pkt1 lit.a) ib), zmniejsza się również o19% wydatków odliczonych od dochodu na podstawie ust.4a.

3. Do kwoty wydatków, októrych mowa wust.2, odliczonych od dochodu (przychodu) wlatach 1992–1996, dolicza się wydatki, które nie znalazły pokrycia wdochodach (przychodach) uzyskanych wtych latach, atakże wydatki, októrych mowa wust.4a, które nie znalazły pokrycia wdochodach (przychodach) uzyskanych w1997r. iwlatach następnych.

4. Podatnikom, którzy wlatach 1992–1996 nabyli prawo do odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na cele określone wart.26 ust.1 pkt5, 5a i6 ustawy wymienionej wart.1 wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1stycznia 1997r., awydatki te nie znalazły pokrycia wdochodach osiągniętych wtych latach, przysługuje prawo do odliczenia tych wydatków na zasadach określonych wart.26 ust.9 ustawy wymienionej wart.1 wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 1997r. 4a. Podatnikom, którzy wlatach 1992–1996 nabyli prawo do odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na cele określone wart.26 ust.1 pkt5 lit.b), e) if) ustawy wymienionej wart.1, wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 1997r., ipo tym dniu dokonali dalszych wydatków na budowę tego budynku mieszkalnego, nadbudowę lub rozbudowę tego budynku na cele mieszkalne lub przebudowę tego strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie tego lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu, przysługuje prawo do odliczania tych wydatków na zasadach określonych wart.26 ustawy wymienionej wart.1 wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 1997r. 4b. Jeżeli wokresie obowiązywania ustawy podatnik, októrym mowa wust.4 lub 4a, nabył prawo do odliczenia od podatku kwot, októrych mowa wart.27a ust.3 pkt1 lit.a) ib) – limit odliczenia od dochodu, określony wart.26 ust.3 ustawy wymienionej wart.1 wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 1997r., pomniejsza się okwotę wydatków podlegających odliczeniu od dochodu oraz okwotę wydatków stanowiących podstawę do dokonania odliczeń od podatku, októrych mowa wart.27a ust.1 pkt1 lit.b)–f) oraz pkt2.

5. Zasadę określoną wust.4 stosuje się odpowiednio do podatników, którzy wlatach 1994–1996 nabyli prawo do odliczenia poniesionych wydatków od przychodów.

6. Przepisy ust.1–5 stosuje się odpowiednio wsytuacjach, októrych mowa wart.27a ust.8 ustawy wymienionej wart.1, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

7. Podatnicy, którzy wlatach 1995–1996 nabyli prawo do odliczenia od dochodu wydatków na zakup przyrządów ipomocy naukowych, októrych mowa wart.26 ust.1 pkt7b ustawy wymienionej wart.1 wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 1997r., nie odliczoną, wzeznaniach za lata 1995 i1996, kwotę wydatków mogą odliczyć na zasadach określonych wart.26 ust.5a ustawy wymienionej wart.1 wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1stycznia 1997r.

Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 361

Art. 3. Przy ustalaniu podstawy obliczenia podatku, zgodnie zart.26 ustawy wymienionej wart.1 wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, podatnik może wlatach 1997–1999 odliczyć od dochodu wydatki poniesione na spłatę zadłużenia ztytułu zaciągniętych przez spółdzielnie mieszkaniowe, do dnia 31 maja 1992r., kredytów na budownictwo mieszkaniowe. Kwota tych odliczeń wkażdym roku podatkowym nie może przekroczyć 19% kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej iwskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalanego do celów obliczania premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy. Przepisy art.26 ust.4, art.27a ust.7, 8, 12 i14–17, art.34 ust.9 pkt2 iart.37 ust.1 pkt2 ustawy wymienionej wzdaniu pierwszym stosuje się odpowiednio. Art. 4. Przepis art.1 pkt9: w

1) części dotyczącej art.23 ust.1 pkt4 ustawy wymienionej wart.1 wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą – ma zastosowanie do odpisów amortyzacyjnych ztytułu zużycia samochodu odopuszczalnej ładowności nieprzekraczającej 500 kg, nabytego albo przyjętego do odpłatnego korzystania izaliczonego do środków trwałych podatnika – począwszy od dnia 1stycznia 1997r.,

2) części dotyczącej art.23 ust.1 pkt22 ustawy wymienionej wart.1 wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą – ma w zastosowanie do rezerw utworzonych od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy, w

3) części dotyczącej art.23 ust.1 pkt57 wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą – ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy. Art. 5.

1. Podatnicy, którzy przed dniem 1 stycznia 1997r. ponieśli wydatki inwestycyjne inabyli prawo do odliczeń zgodnie zprzepisami wydanymi na podstawie art.26 ust.13 ustawy, októrej mowa wart.1, wbrzmieniu dotychczasowym, zachowują to prawo do czasu wyczerpania – wzakresie ina zasadach określonych wtych przepisach.

2. Do dnia 31 grudnia 1998r. zachowują moc przepisy wydane na podstawie art.26 ust.13 ustawy wymienionej wart.1, dotyczące odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego przez podatników mających swą siedzibę wrejonach administracyjnych (gminach) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym oraz województwach lub rejonach administracyjnych (gminach) określonych jako zagrożone recesją idegradacją społeczną wodrębnych przepisach. Podatnicy, którzy nabędą prawo do tych odliczeń lub obniżek do dnia 31 grudnia 1998r., zachowują to prawo do czasu wyczerpania – wzakresie ina zasadach określonych wtych przepisach. Art. 6. Zdniem 1 stycznia 1997r. traci moc art.6 ust.1 ustawy zdnia 2 grudnia 1994r. ozmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z1995r. Nr5, poz.25). Art. 7. Wustawie zdnia 9 maja 1996r. owykonywaniu mandatu posła isenatora (Dz.U. Nr73, poz.350) wart.42 ust.2 otrzymuje brzmienie: „2. ieta parlamentarna jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych wgranicach określonych wodrębD nych przepisach dla diet otrzymywanych z tytułu pełnienia obowiązków obywatelskich inie może być zajęta wdrodze egzekucji.” „Art. 9. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 1997r. ima zastosowanie do opodatkowania dochodów uzyskanych od tego dnia, zwyjątkiem przepisów art.1 pkt8 lit.a), pkt12 wczęści dotyczącej art.26 ust.14, pkt14 lit.c) oraz pkt15 wczęści dotyczącej art.27a ust.18–21 – które wchodzą wżycie zdniem ogłoszenia.”; a

18) rt.5 ustawy zdnia 21 listopada 1996r. ozmianie ustawy ozakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ozmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr147, poz.686), który stanowi: „Art. 5. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 1997r.”;

19) rt. 10 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe (Dz. U. Nr 156, a poz.776), który stanowi: „Art. 10. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 1997r.”;

20) rt.172 ustawy zdnia 6 lutego 1997r. opowszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. Nr28, poz.153), który staa nowi: „Art. 172. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 1999r., zwyjątkiem art.167 i168, które wchodzą wżycie zdniem ogłoszenia.”;

21) rt.32 ustawy zdnia 6 marca 1997r. ozrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac wsferze budżetowej oraz a utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur irent (Dz.U. Nr30, poz.164), który stanowi: „Art. 32. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

Dziennik Ustaw – 16 – Poz. 361

22) art.46 ustawy zdnia 6 czerwca 1997r. oInspekcji Celnej (Dz.U. Nr71, poz.449), który stanowi: „Art. 46. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 lipca 1997r.”;

23) rt.19 ustawy zdnia 5 czerwca 1997r. okasach oszczędnościowo-budowlanych iwspieraniu przez państwo oszczędzaa nia na cele mieszkaniowe (Dz.U. Nr85, poz.538), który stanowi: „Art. 19. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem art.17, który wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 1998r.”;

24) art.68 ustawy zdnia 27 czerwca 1997r. oodpadach (Dz.U. Nr96, poz.592), który stanowi: „Art. 68. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 1998r., ztym że przepisy rozdziału 4 oraz art.47, 48 iart.64 pkt3 i10 wchodzą wżycie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.”;

25) rt.99 ustawy zdnia 20 sierpnia 1997r. – Przepisy wprowadzające ustawę oKrajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. a Nr121, poz.770), który stanowi: „Art. 99. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2001r., ztym że przepisy art.12–98 wchodzą wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

26) rt.70 ustawy zdnia 27 sierpnia 1997r. orehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawa nych (Dz.U. Nr123, poz.776), który stanowi: „Art. 70. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 1998r., ztym że:

1) art.6 ust.7 wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia zmocą od dnia 1 września 1997r.,

2) art.21 wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 1999r.,

3) art.31 ust.1 pkt2 oraz art.59 wchodzą wżycie zdniem ogłoszenia.”;

27) art.344 ustawy zdnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr137, poz.926), który stanowi: „Art. 344. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 1998r., ztym że przepisy art.22 §6, art.28 §3, art.46 §3, art.48 §3, art.56 §3, art.58, art.67 §3, art.79 §3, art.82 §3, art.83, art.84 §2, art.87 §5, art.119, art.196 §4, art.283 §3, art.303, art.314 pkt2 i3, art.316 pkt1 oraz art.328 wchodzą wżycie zdniem ogłoszenia.”;

28) rt.46 ustawy zdnia 22 sierpnia 1997r. opracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. Nr139, poz.932), który a stanowi: „Art. 46. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 1999r.”;

29) art.161 ustawy zdnia 28 sierpnia 1997r. ofunduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr139, poz.933), który stanowi: „Art. 161. Ustawa wchodzi wżycie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.”;

30) rt. 231 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139, a poz.934), który stanowi: „Art. 231. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 1999r., zwyjątkiem:

1) art.199–214 iart.230, które wchodzą wżycie zdniem 1 maja 1998r.,

2) art.1–60, art.147, 152, art.157–164, art.197, art.215–222, które wchodzą wżycie zdniem 1 sierpnia 1998r.”;

31) rt.97 ustawy zdnia 4 września 1997r. odziałach administracji rządowej (Dz.U. Nr141, poz.943 oraz z1998r. a Nr162, poz.1122), który stanowi: „Art. 97. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 kwietnia 1999r.”;

32) rt.48 ustawy zdnia 4 września 1997r. ofunduszach przemysłowych iich prywatyzacji wzwiązku zreformą systemu a ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr141, poz.945), który stanowi: „Art. 48. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, ztym że art.45 wchodzi wżycie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.”;

Dziennik Ustaw – 17 – Poz. 361

33) rt. 2 ustawy z dnia 8 maja 1998 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 66, a poz.430), który stanowi: „Art. 2. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia zmocą od dnia 1 stycznia 1998r.”;

34) rt.3 i4 ustawy zdnia 8 maja 1998 r, ozmianie ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych oraz ozmianie a ustawy zmieniającej ustawę opodatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr74, poz.471), które stanowią: „Art. 3. Wydatki odliczone od dochodu, zgodnie z art. 2, nie mogą zmniejszać podatku z zastosowaniem zasad określonych wart.27a ustawy, októrej mowa wart.1. Art. 4. Ustawa wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia ima zastosowanie do odliczania wydatków, októrych mowa wart.1 i2, poniesionych od dnia 1 stycznia 1997r.”;

35) art.20 ustawy zdnia 17 lipca 1998r. opożyczkach ikredytach studenckich (Dz.U. Nr108, poz.685), który stanowi: „Art. 20. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; a

36) rt.15 ustawy zdnia 18 lipca 1998r. ozmianie ustawy opowszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz ozmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr117, poz.756), który stanowi: „Art. 15. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 1999r., zwyjątkiem następujących przepisów ustawy wymienionej wart.1: a

1) rt.18, art.21 ust.3, art.26 ust.6, art.54, 54a, 56, 166, 167, 167a, 168a, art.169, 169a, 169b i169c, które wchodzą wżycie zdniem ogłoszenia,

2) art.55a, który wchodzi wżycie zdniem 1 lipca 1999r.,

3) art.4a, który wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2002r.”;

37) rt.127 ustawy zdnia 13 października 1998r. osystemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr137, poz.887), który a stanowi: „Art. 127. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 1999r., zwyjątkiem:

1) rt.24–31, 33, 73 ust.2, art.74 ust.1 i5, art.75 ust.1, ust.2 pkt1, 2, 9 i10 oraz ust.3, art.109, 117 ust.2–4, art.119 a i120, które wchodzą wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,

2) art.108, który wchodzi wżycie zdniem 1 grudnia 1998r.,

3) art.39 ust.1–4, który wchodzi wżycie zdniem 1 października 1999r.,

4) art.15 ust.2, art.22 ust.1 pkt4 iust.2, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2000r.,

5) art.22 ust.4, który wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2002r.”;

38) rt.58 ustawy zdnia 20 listopada 1998r. ozryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągaa nych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr144, poz.930), który stanowi: „Art. 58. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 1999r., ztym że przepisy art.16, art.35 ust.4, art.52 ust.2 oraz art.56 pkt4 lit.e) wchodzą wżycie zdniem ogłoszenia.”;

39) rt.19 ustawy zdnia 18 grudnia 1998r. owspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. Nr162, poz.1121), a który stanowi: „Art. 19. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

40) rt.26 ustawy zdnia 25 czerwca 1999r. oPolskiej Organizacji Turystycznej (Dz.U. Nr62, poz.689), który stanowi: a „Art. 26. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2000r., zwyjątkiem przepisów rozdziału 2 iart.24, które wchodzą wżycie zdniem ogłoszenia.”;

41) rt.8 ustawy zdnia 23 lipca 1999r. ozmianie ustawy ozrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac wsferze a budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur irent (Dz.U. Nr72, poz.801), który stanowi: „Art. 8. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

Dziennik Ustaw – 18 – Poz. 361

42) rt.6 ustawy zdnia 10 września 1999r. ozmianie ustawy ododatku iuprawnieniach przysługujących żołnierzom zaa stępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym wkopalniach węgla, kamieniołomach izakładach wydobywania rud uranu (Dz.U. Nr80, poz.902), który stanowi: „Art. 6. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2000r.”; a

43) rt.8 ustawy zdnia 29 czerwca 2000r. ouchyleniu ustawy ofunduszach przemysłowych iich prywatyzacji wzwiązku zreformą systemu ubezpieczeń społecznych oraz ozmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr60, poz.703), który stanowi: „Art. 8. Ustawa wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia.”;

44) rt.7 i8 ustawy zdnia 9 listopada 2000r. ozmianie ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych oraz ozmianie a niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr104, poz.1104, z2002r. Nr141, poz.1182 oraz z2003r. Nr202, poz.1956), które stanowią: „Art. 7.

1. Przepisy art. 1 pkt 5 lit. c)–f) mają zastosowanie także do strat poniesionych przez podatników za rok2000. 2.Przepisy art.1 pkt19: w 1) części dotyczącej art.22g ust.19 stosuje się odpowiednio do korekty wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych iprawnych oddanych do używania lub ulepszonych przed dniem 1 stycznia 2001r.; wtym przypadku dla określenia wartości początkowej tych środków iwartości stosuje się przepisy obowiązujące wmiesiącu oddania ich do używania lub ich ulepszenia, przy uwzględnieniu przyjętych wtej dacie zasad dokonywania odpisów amortyzacyjnych, w 2) części dotyczącej art.22i ust.1–6 można stosować także do środków trwałych oddanych do używania przed dniem 1 stycznia 2000r.

3. Ilekroć wustawie jest mowa odokonanych odpisach amortyzacyjnych – rozumie się przez to również odpisy amortyzacyjne dokonane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 7 ustawy wymienionej w art. 1 wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2001r. 4.Podatnicy, którzy przed dniem 1 stycznia 2001r. przekazali do używania samochody, októrych mowa wart.23 ust.1 pkt4, 46 i47 oraz wprzepisach wydanych na podstawie art.22 ust.7 ustawy wymienionej wart.1 wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2001r., określają wysokość kosztów uzyskania przychodów zgodnie zwymienionymi przepisami wbrzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2000r. 5.Dla środków trwałych oddanych do używania przed dniem 1 stycznia 2001r. podatnicy: 1) ontynuują stosowanie metody amortyzacji określonej dla danego środka trwałego w miesiącu rozpoczęcia jego k amortyzowania do czasu pełnego zamortyzowania, 2) ogą stosować stawki amortyzacyjne przyjęte po dniu 31 grudnia 1999r. albo stawki amortyzacyjne zWykazu stam wek amortyzacyjnych, stanowiącego załącznik nr1 do ustawy wymienionej wart.1; postanowienia art.22i ust.2–5 ustawy wymienionej wart.1 wbrzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2001r. stosuje się odpowiednio. 6.Zmiana symbolu grupy, podgrupy irodzaju środków trwałych ztytułu zastąpienia Klasyfikacji Rodzajowej Środków Trwałych (KRŚT) nową Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT) nie może powodować zmiany wysokości stosowanej stawki amortyzacyjnej dla środków trwałych oddanych do używania do dnia 31 grudnia 2000r. 7.Dla środków trwałych oddanych do używania przed dniem 1 stycznia 2001r., kwalifikowanych według Klasyfikacji Rodzajowej Środków Trwałych do grupy 5 i6, aktóre zgodnie zKlasyfikacją Środków Trwałych kwalifikuje się od dnia 1 stycznia 2001r. do grupy 2, stosuje się metody izasady ich amortyzacji przyjęte wprzepisach wydanych na podstawie art.22 ust.7 ustawy wymienionej wart.1 wbrzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2000r.

8. Przepis art. 1 pkt 18 lit. b) ma zastosowanie do odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów współdzielni objętych po dniu 31 grudnia 2000r. 9.Wprzypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) współce albo wkładów współdzielni objętych przed dniem 1stycznia 2001r. wzamian za wkład niepieniężny, koszt uzyskania przychodów określa się na podstawie przepisów obowiązujących wroku objęcia tych udziałów (akcji) lub wkładów; zasada ta ma zastosowanie także wprzypadku połączenia spółek, októrym mowa wart.24 ust.8 ustawy wymienionej wart.1.

Dziennik Ustaw – 19 – Poz. 361

10.Przepisy art.14 ust.3 pkt6 iart.23 ust.1 pkt40 ustawy wymienionej wart.1 wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2001r. dotyczące umorzenia pożyczek (kredytów) związanych zbankowym postępowaniem ugodowym wrozumieniu przepisów orestrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw ibanków mają zastosowanie do czasu zakończenia tego bankowego postępowania. 11.Przepisy art.1 pkt24 i27 lit.b) stosuje się do transakcji dokonywanych po dniu 31 grudnia 2000r. oraz transakcji wynikających z umów zawartych po tym dniu, a w przypadkach, w których zapłata należności wynikających ztransakcji dokonywana jest na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub wkraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową – do dokonanych transakcji albo umów zawartych wroku kalendarzowym następującym po roku, wktórym minister właściwy do spraw finansów publicznych określi wykaz krajów iterytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. 12.Podatnicy, którzy przed dniem 1 stycznia 2001r. ponieśli wydatki na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego zprzeznaczeniem znajdujących się wnim lokali mieszkalnych na wynajem oraz wydatki na zakup działki pod budowę tego budynku i nabyli prawo do odliczeń, na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 1997 r. oraz art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy wymienionej w art. 1 wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2001r., zachowują prawo do odliczania na zasadach określonych wtej ustawie wydatków, które nie znalazły pokrycia wuzyskanych dochodach. 13.Podatnikom, którzy przed dniem 1 stycznia 2001r. ponieśli wydatki, októrych mowa wust.12 inabyli prawo do odliczeń na podstawie art.26 ust.1 pkt6 ustawy wymienionej wart.1 wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 1997 r. oraz art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1stycznia 2001r. ipo tym dniu dokonali dalszych wydatków na zakup tej działki lub udziału we współwłasności tej działki oraz na budowę tego budynku, przysługuje prawo do odliczania, na zasadach określonych wtej ustawie, wydatków poniesionych od dnia 1 stycznia 2001r. do dnia 31 grudnia 2003r. 14.Podatnicy, którzy korzystali zodliczeń, októrych mowa wart.26 ust.1 pkt8 ustawy wymienionej wart.1, wbrzmieniu obowiązującym wlatach 1997–2000 iprzed upływem dziesięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, wktórym:

1) nastąpiło zbycie budynku, lokalu mieszkalnego, udziału we współwłasności lub w

2) ynajęto budynek albo lokal mieszkalny osobom, które w stosunku do właściciela lub chociażby do jednego ze współwłaścicieli zaliczone są do Igrupy podatkowej wrozumieniu przepisów ustawy opodatku od spadków idarowizn, lub

3) okonano zmiany przeznaczenia budynku lub lokalu zmieszkalnego na użytkowy albo przeznaczono budynek lub d lokal mieszkalny na potrzeby właściciela lub współwłaściciela, lub

4) zbyto działkę lub prawo wieczystego użytkowania gruntu pod budowę tego budynku – są obowiązani doliczyć do dochodów roku podatkowego, wktórym nastąpiły te okoliczności, uprzednio odliczone kwoty. 14a. Dziesięcioletni okres, októrym mowa wust.14:

1) pkt1–3 – liczy się od końca roku podatkowego, wktórym otrzymano decyzję właściwego organu opozwoleniu na w użytkowanie budynku lub lokalu, wzwiązku zbudową którego dokonano odliczeń,

2) pkt4 – liczy się od końca roku podatkowego, wktórym nabyto działkę lub prawo wieczystego użytkowania grunw tu pod budowę tego budynku.

15. Jeżeli podatnik korzystał z odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego zprzeznaczeniem znajdujących się wnim lokali mieszkalnych na wynajem oraz na zakup działki pod budowę tego budynku izbył działkę lub budynek, jego część lub lokal (lokale) przed upływem dziesięciu lat, licząc od końca roku podatkowego, wktórym nastąpiło wybudowanie, przychód uzyskany ztego zbycia podlega opodatkowaniu zgodnie zart.28 ustawy wymienionej wart.1. Przepis ten stosuje się odpowiednio wprzypadku zbycia działki, ztym że okres dziesięcioletni liczy się od końca roku, wktórym nastąpiło nabycie tej działki lub udziału we współwłasności działki. 16.Wprzypadku małżonków, wstosunku do których na podstawie odrębnych przepisów orzeczono separację, ponoszących wydatki określone wust.12, stosuje się odpowiednio przepisy art.27a ust.8 ustawy wymienionej wart.1 wbrzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2001r. 17.Wydatki na cele wymienione wust.12, zwyjątkiem wydatków na zakup gruntu, mogą być udokumentowane wyłącznie fakturami wystawionymi przez podatników podatku od towarów iusług niekorzystających ze zwolnienia od tych podatków lub dowodami odprawy celnej.

Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 361

18.Podatnicy, którzy przed dniem 1 stycznia 2001r. ponieśli wydatki inwestycyjne inabyli prawo do odliczeń, na podstawie art.26a ustawy wymienionej wart.1, wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2001r., zachowują prawo do tych odliczeń po dniu 31 grudnia 2000r., wzakresie ina zasadach wniej określonych. 19.Utrata prawa do odliczeń, októrych mowa wust.18, następuje po dniu 31 grudnia 2000r. na podstawie art.26a ustawy wymienionej wart.1 wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2001r.; wtym przypadku podatnicy są obowiązani do zwiększenia przychodu zdziałalności, októrej mowa wart.10 ust.1 pkt3 i4 ustawy wymienionej wart.1 wbrzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2001r., za miesiąc, wktórym utracili prawo do odliczeń, agdy utrata prawa wystąpi wostatnim miesiącu roku podatkowego – wrocznym rozliczeniu podatku. 20.Przepisy ust.18 i19 stosuje się odpowiednio do podatników, którzy poczynając od dnia 1 stycznia 2001r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2003r., poniosą zgodnie zart.26a ustawy wymienionej wart.1 wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2001r. wydatki inwestycyjne na kontynuację objętej ulgą inwestycji rozpoczętej przed dniem 1 stycznia 2001r. 21.Przy ocenie nabycia prawa do odliczeń na podstawie art.26a ustawy wymienionej wart.1 wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2001r., warunek określony wust.9 pkt4 tego przepisu uważa się za spełniony, mimo wystąpienia zaległości przewyższającej odpowiednio 3% kwoty należnego podatku, jeżeli podatnik dokona korekty iureguluje tę zaległość wraz znależnymi odsetkami albo wterminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji organu pierwszej instancji określającej zobowiązanie podatkowe ureguluje taką zaległość wraz znależnymi odsetkami. 22.Przy ocenie utraty prawa do odliczeń na podstawie art.26a ustawy wymienionej wart.1 wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2001r., zprzyczyn, októrych mowa wust.22 pkt1 tego przepisu, uznaje się, że nie występuje utrata tego prawa, jeżeli podatnik dokona korekty deklaracji podatkowej iureguluje tę zaległość wraz znależnymi odsetkami albo wterminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji organu pierwszej instancji określającej zobowiązanie podatkowe ureguluje taką zaległość wraz znależnymi odsetkami. 23.Zasady, októrych mowa wust.21 i22, mają zastosowanie również do podatników, którzy korzystali zodliczeń od dochodu przed dniem 1 stycznia 2001r., którym przysługuje prawo do odliczeń na podstawie art.4 ustawy zdnia 27sierpnia 1997r. ostosowaniu szczególnych rozwiązań podatkowych wzwiązku zlikwidacją skutków powodzi, która miała miejsce wlipcu 1997r. (Dz.U. Nr113, poz.736 iz1998r. Nr94, poz.593). 24.Przepis art.27a ust.5a ustawy wymienionej wart.1 wbrzmieniu obowiązującym po dniu 31 grudnia 2000r. ma zastosowanie do wydatków na cele, októrych mowa wart.27a ust.1 pkt1 lit.b)–f) ustawy wymienionej wart.1, które zostały odliczone od podatku po dniu 31 grudnia 2000r., wzwiązku zinwestycją podjętą po tym dniu. 25.Wydatki, októrych mowa wart.27a ust.1 pkt3 lit.d) ustawy wymienionej wart.1 wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2001r., poniesione w2001r., podlegają odliczeniu od podatku obliczonego za 2001r. wwysokości ina zasadach określonych wart.27a ust.3 pkt1 lit.f), ust.6 pkt3, ust.7 pkt3, ust.9 iust.16 ustawy wymienionej wart.1 wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2001r. 26.Przepisy ust.1, ust.2 pkt2, ust.3, 5–7, 12–17 iust.23–25 stosuje się odpowiednio do podatników, októrych mowa wart.6 ust.1 ustawy ozryczałtowanym podatku dochodowym. 27.Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy 2001, 2002, 2003, wdrodze obwieszczenia, wDzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość kwoty, októrej mowa wart.26 ust.3 ustawy wymienionej wart.1 wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 1997r. oraz wart.26 ust.2 ustawy wymienionej wart.1 wbrzmieniu obowiązującym wlatach 1997– 2000, zzastrzeżeniem ust.28.

28. W2003r. wysokość kwoty, októrej mowa wart.26 ust.3 ustawy wymienionej wart.1 wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 1997r. oraz wart.26 ust.2 ustawy wymienionej wart.1 wbrzmieniu obowiązującym wlatach 1997–2000, nie może ulec zmniejszeniu. Wtym celu dla ustalenia wysokości kwoty, októrej mowa wart.26 ust.3 ustawy wymienionej wart.1 wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 1997r. oraz wart.26 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym w latach 1997–2000, przyjmuje się najwyższy wokresie obowiązywania ustawy wskaźnik przeliczeniowy 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczania premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał. Art. 8. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2001r. ima zastosowanie do opodatkowania dochodów (strat) uzyskanych od tego dnia.”;

Dziennik Ustaw – 21 – Poz. 361

45) rt.7 ustawy zdnia 16 listopada 2000r. ozmianie ustawy ospecjalnych strefach ekonomicznych oraz ozmianie niektóa rych ustaw (Dz.U. Nr117, poz.1228), który stanowi: „Art. 7. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2001r., zwyjątkiem art.1 pkt1 ipkt3, art.2 iart.6, które wchodzą wżycie zdniem ogłoszenia.”; a

46) rt.7 ustawy zdnia 22 grudnia 2000r. ozmianie ustawy opowszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy opodatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy ozryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr122, poz.1324), który stanowi: „Art. 7. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 1, 3–10, 12–15, 19 lit. c), pkt20–29 i31–34 oraz art.3, które wchodzą wżycie zdniem 30 czerwca 2001r.”;

47) rt.17 ustawy zdnia 11 stycznia 2001r. ozmianie ustawy osystemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych a ustaw (Dz.U. Nr8, poz.64), który stanowi: „Art.17.Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem: 1)art.1 pkt2, 3, 4 i6 lit.b), które wchodzą wżycie zmocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1999r., 2) rt.1 pkt1 lit.a) pierwsze, drugie itrzecie tiret, pkt5, 11 lit.a)–b) if)–h) ipkt18 lit.a)–c) oraz art.5 i8, które wchoa dzą wżycie po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia wżycie ustawy.”;

48) rt.17 ustawy zdnia 8 czerwca 2001r. oprzeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz.U. Nr73, poz.764), który a stanowi: „Art. 17. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2002r.”;

49) rt.4 ustawy zdnia 20 czerwca 2001r. ozmianie ustawy oświadczeniu pieniężnym iuprawnieniach przysługujących a żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym wkopalniach węgla, kamieniołomach izakładach wydobywania rud uranu oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o emeryturach i rentach zFunduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr89, poz.968), który stanowi: „Art. 4. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2002r.”;

50) rt.21 ustawy zdnia 25 lipca 2001r. okrajowym systemie ewidencji gospodarstw rolnych izwierząt gospodarskich a oraz ozmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr125, poz.1363), który stanowi: „Art. 21. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

51) rt.17 ustawy zdnia 27 lipca 2001r. ozmianie ustawy – Prawo geologiczne igórnicze (Dz.U. Nr110, poz.1190), a który stanowi: „Art. 17. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2002r., zwyjątkiem art.1 pkt14 wzakresie dotyczącym art.26a ustawy, októrej mowa wart.1, który wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

52) rt.5 ustawy zdnia 23 sierpnia 2001r. ozmianie ustawy orachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr102, a poz.1117), który stanowi: „Art. 5. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem art.4, który wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2002r.”;

53) rt.4 i5 ustawy zdnia 6 września 2001r. ozmianie ustaw: opodatku dochodowym od osób fizycznych, opodatku doa chodowym od osób prawnych oraz opodatku od towarów iusług oraz opodatku akcyzowym (Dz.U. Nr106, poz.1150), które stanowią: „Art.4.Do umów najmu lub dzierżawy rzeczy lub praw majątkowych oraz umów opodobnym charakterze zawartych przed dniem 1 października 2001r. stosuje się odpowiednio przepisy ustaw wymienionych wart.1 albo wart.2 wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 października 2001r. Art. 5. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 października 2001r. ima zastosowanie do umów zawartych poczynając od tego dnia, zwyjątkiem przepisów art.1 pkt5 lit.a) tiret drugie ipkt8 oraz art.2 pkt1, 3 ipkt5 lit.a) tiret drugie, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2002r.”;

54) art.2 ustawy zdnia 6 września 2001r. ozmianie ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr125, poz.1370), który stanowi: „Art. 2. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2002r.”;

Dziennik Ustaw – 22 – Poz. 361

55) rt.4–14 pkt1, art.15 iart.16 ustawy zdnia 21 listopada 2001r. ozmianie ustawy opodatku dochodowym od osób a fizycznych oraz ustawy ozryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr134, poz.1509, z2002r. Nr141, poz.1182 oraz z2003r. Nr202, poz.1956), które stanowią: „Art.4.1.Podatnikom, którzy wlatach 1997–2001 nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych na cele określone wart.27a ust.1 pkt1 lit.a)–f) ipkt2 ustawy wymienionej wart.1, wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002r., aodliczenia te nie znalazły pokrycia wpodatku obliczonym za te lata, przysługuje prawo do dokonywania tych odliczeń na zasadach określonych wtej ustawie. 2.Podatnikom, którzy wlatach 1997–2001 nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych na cele określone w art. 27a ust.

1 pkt 1 lit. a)–f) ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1stycznia 2002r., przysługuje, na zasadach określonych wtej ustawie, prawo do odliczania od podatku dalszych wydatków na kontynuację danej inwestycji – poniesionych od dnia 1 stycznia 2002r. do dnia 31 grudnia 2004r. 3.Podatnikom, którzy zawarli umowę okredyt kontraktowy zbankiem prowadzącym kasę mieszkaniową osystematyczne gromadzenie oszczędności, według zasad określonych wprzepisach oniektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, iprzed dniem 1 stycznia 2002r. nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych na cel określony wart.27a ust.1 pkt2 ustawy wymienionej wart.1, wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1stycznia 2002r., przysługuje, na zasadach określonych wtej ustawie, prawo do odliczania od podatku dalszych kwot wpłaconych oszczędności na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na tym samym rachunku oszczędnościowo-kredytowym iwtym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, poniesionych od dnia 1 stycznia 2002 r., do upływu określonego przed dniem 1 stycznia 2002 r. terminu systematycznego gromadzenia oszczędności, wynikającego zumowy okredyt kontraktowy. Art.5.1.Jeżeli wlatach 1992–2001 podatnik, októrym mowa wart.3 ust.2 iart.4 ust.1, nabył prawo do odliczenia od podatku kwot, októrych mowa wart.27a ust.3 pkt1 lit.a) ib) ustawy wymienionej wart.1, wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002r. – limit odliczenia od dochodu, określony wart.26 ust.3 ustawy wymienionej wart.1, wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 1997r., pomniejsza się okwotę wydatków podlegających odliczeniu od dochodu oraz okwotę wydatków stanowiących podstawę do dokonania odliczeń od podatku, októrych mowa wart.27a ust.1 pkt1 lit.b)–f) ipkt2 ustawy wymienionej wart.1, wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002r. 2.Jeżeli wlatach 1992–2001 podatnik, októrym mowa wust.1 iart.4 ust.2 i3, nabył prawo do odliczenia od dochodu kwot, októrych mowa wart.26 ust.1 pkt5 lit.b)–f) ustawy wymienionej wart.1, wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 1997r. – limit odliczenia od podatku, określony wart.27a ust.2 ustawy wymienionej wart.1, wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002r., pomniejsza się o19% kwoty wydatków podlegających odliczeniu od dochodu oraz 19% kwoty wydatków stanowiących podstawę do dokonania odliczeń od podatku, októrych mowa wart.27a ust.1 pkt1 lit.b)–f), oraz 30% kwoty wydatków stanowiących podstawę do dokonania odliczeń, októrych mowa wart.27a ust.1 pkt2 ustawy wymienionej wart.1, wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002r. Art.6.1.Przepis art.27a ust.13 ustawy wymienionej wart.1, wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002r., ma zastosowanie do wymienionych wnim zdarzeń powstałych po dniu 1 stycznia 2002r. 2.Przepis art.45 ust.3a ustawy wymienionej wart.1, wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002r., ma zastosowanie do podatników, którzy przed dniem 1 stycznia 2002r. odliczyli od podatku wydatki poniesione na zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu, anastępnie po dniu 1 stycznia 2002r. zbyli ten grunt lub to prawo. Art.7.1.Spółdzielnie mieszkaniowe są obowiązane sporządzić za rok kalendarzowy, wtrzech egzemplarzach, według ustalonego wzoru, imienne informacje owysokości wycofanego wkładu budowlanego lub mieszkaniowego wniesionego do spółdzielni od dnia 1 stycznia 1992r., chyba że podatnik złoży spółdzielni oświadczenie, że wycofany wkład nie był odliczony od jego dochodu lub od podatku. Wterminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym spółdzielnie przekazują jeden egzemplarz informacji osobom, które wycofały ze spółdzielni wkład budowlany lub mieszkaniowy, adrugi egzemplarz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika. 2.Banki prowadzące kasy mieszkaniowe są obowiązane sporządzić za rok kalendarzowy, wtrzech egzemplarzach, według ustalonego wzoru, imienne informacje wprzypadkach, októrych mowa wart.27a ust.13 pkt4 i5 ustawy wymienionej wart.1, wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002r., chyba że podatnik złoży oświadczenie, że wycofane oszczędności nie były odliczone od jego dochodu lub podatku ani od dochodu lub podatku jego rodziców, albo że wycofane oszczędności, po określonym wumowie okredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania, zostaną wydatkowane zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez kasę mieszkaniową. Wterminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym banki prowadzące kasy mieszkaniowe przekazują jeden egzemplarz informacji podatnikowi, adrugi egzemplarz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika.

Dziennik Ustaw 3.(uchylony). 4.Informacje określone wust.

1 i2 są sporządzane na formularzu według wzoru określonego, wdrodze rozporządzenia, przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Art.8.1.Wydatki, októrych mowa wart.27a ust.1 pkt1 lit.g) ustawy wymienionej wart.1, wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002r., poniesione do dnia 31 grudnia 2001r., które nie znalazły pokrycia wpodatku obliczonym za lata 1997–2001, podlegają odliczeniu od podatku na zasadach określonych wart.27a ust.15 ustawy wymienionej wart.1, wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002r. 2.Wydatki, októrych mowa wart.27a ust.1 pkt1 lit.g) ustawy wymienionej wart.1, wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002r., poniesione w2002r. podlegają odliczeniu od podatku, obliczonego za 2002r., wwysokości ina zasadach określonych wart.27a ustawy wymienionej wart.1, wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1stycznia 2002r. Art.9.Przepisy art.3 ust.1 iart.4–8 stosuje się odpowiednio do podatników, októrych mowa wart.6 ust.1 ustawy zdnia 20 listopada 1998r. ozryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr144, poz.930, z2000r. Nr104, poz.1104 iNr122, poz.1324 oraz z2001r. Nr74, poz.784, Nr88, poz.961 iNr125, poz.1363 i1369). Art.10.1.Wlatach 2002–2003 nie mają zastosowania przepisy art.22 ust.2, 2a iust.11 ustawy wymienionej wart.1, wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002r. 2.W2002r.: 1) oszty uzyskania przychodów ztytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz k pracy nakładczej wynoszą 96 zł 26 gr miesięcznie, aza rok podatkowy nie więcej niż 1.155 zł 12 gr, 2)eżeli podatnik uzyskuje przychody, októrych mowa wpkt1, równocześnie od kilku zakładów pracy, koszty uzyskaj nia przychodu za rok podatkowy nie mogą przekroczyć łącznie 1.732 zł 72 gr, j 3)eżeli miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, wktórej znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę, miesięczne koszty uzyskania przychodu wynoszą 120zł 33 gr, aza rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1.443 zł 90 gr, 4)eżeli podatnik uzyskuje przychody, októrych mowa wpkt1, równocześnie od kilku zakładów pracy, amiejsce staj łego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, wktórej znajduje się zakład pracy, ipodatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę, koszty uzyskania przychodu za rok podatkowy nie mogą przekroczyć łącznie 2.165 zł 90 gr. 3.W2003r.: 1) oszty uzyskania przychodów ztytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz k pracy nakładczej wynoszą 99 zł 96 gr miesięcznie, aza rok podatkowy nie więcej niż 1.199 zł 52 gr, 2)eżeli podatnik uzyskuje przychody, októrych mowa wpkt1, równocześnie od kilku zakładów pracy, koszty uzyskaj nia przychodu za rok podatkowy nie mogą przekroczyć łącznie 1.799 zł 37 gr, j 3)eżeli miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, wktórej znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę, miesięczne koszty uzyskania przychodu wynoszą 124zł 95 gr, aza rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1.499 zł 40 gr, 4)eżeli podatnik uzyskuje przychody, októrych mowa wpkt1, równocześnie od kilku zakładów pracy, amiejsce staj łego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, wktórej znajduje się zakład pracy, ipodatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę, koszty uzyskania przychodu za rok podatkowy nie mogą przekroczyć łącznie 2.249 zł 21 gr. 4.Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów, określone wust.2 i3, są niższe od wydatków na dojazd do zakładu pracy lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, wrocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte wwysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi. 5.Wlatach 2002–2003 przepisy ust.1–4 uwzględnia się odpowiednio przy poborze podatku lub zaliczek na podatek przez płatników oraz wzeznaniu podatkowym, zgodnie zprzepisami rozdziału 7 i8 ustawy wymienionej wart.1. – 23 – Poz. 361

Dziennik Ustaw – 24 – Poz. 361

Art.11.1.Wzakresie odliczania składek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego ustalonego zgodnie z przepisami ustaw wymienionych w art. 1 i 2, nie ma zastosowania art. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2001r. ozmianie ustawy opowszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr88, poz.961). 2.Wzakresie ustalenia skali podatku dochodowego na 2002r. nie ma zastosowania art.27 ust.4 ustawy wymienionej wart.1, wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002r. Art.12.Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy 2002, 2003 i2004, wdrodze obwieszczenia, wDzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość kwoty, októrej mowa wart.26 ust.

3 ustawy wymienionej wart.1, wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1stycznia 1997r., oraz wysokość kwoty, októrej mowa wart.27a ust.2 ustawy wymienionej wart.1, wbrzmieniu obowiązującym wlatach 1997–2001, zzastrzeżeniem art.12a. Art. 12a. W latach 2003–2004 wysokość kwoty, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 1997 r. oraz w art. 27a ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1 wbrzmieniu obowiązującym wlatach 1997–2001, nie może ulec zmniejszeniu. Wtym celu dla ustalenia wysokości kwoty, októrej mowa wart.26 ust.3 ustawy wymienionej wart.1 wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 1997r. oraz wart.27a ust.2 ustawy wymienionej wart.1 wbrzmieniu obowiązującym wlatach 1997–2001, przyjmuje się najwyższy w okresie obowiązywania ustawy wskaźnik przeliczeniowy 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczania premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał. Art.13.Dotychczasowe akty wykonawcze zachowują moc do czasu wydania aktów wykonawczych na podstawie upoważnień ustawowych zmienianych niniejszą ustawą. Art.14.Zdniem 1 stycznia 2002r. traci moc: „1) rt.2 ustawy zdnia 21 listopada 1996r. ozmianie ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. a Nr137, poz.638 iz1998r. Nr74, poz.471),” „Art.15.Przepisy niniejszej ustawy mają zastosowanie do opodatkowania dochodów (strat) uzyskanych od dnia 1stycznia 2002r., zwyjątkiem art.1 pkt9 lit.a) tiret drugie, który ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych począwszy od dnia 1 marca 2002r. Art.16.Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2002r., zwyjątkiem: a 1) rt.1 pkt1 lit.a) tiret pierwsze, drugie, czwarte itiret piąte wzakresie dotyczącym skreślenia pkt56 i57, ilit.b) oraz pkt2 – które wchodzą wżycie zdniem 1 marca 2002r., 2) rt.11 ust.2 – który wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia.”; a

56) rt.81 ustawy zdnia 1 marca 2002r. ozmianach worganizacji ifunkcjonowaniu centralnych organów administracji a rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 25, poz. 253, Nr 200, poz.1689 iNr230, poz.1923), który stanowi: „Art.81.Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 kwietnia 2002r., zwyjątkiem: 1)art.31, który wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia zmocą od dnia 1 stycznia 2002r., 2)art.52 pkt12 lit.a), art.59, art.62 pkt1, art.71 ust.2 iart.79, które wchodzą wżycie zdniem ogłoszenia, 3)art.1 ust.1 pkt1, ust.5 oraz ust.6 iart.10 pkt1, które wchodzą wżycie zdniem 31 marca 2002r., 4)art.50 pkt7, który wchodzi wżycie zdniem 6 kwietnia 2002r., 5) rt.2 ust.3, art.25, art.36 pkt1, 2 i4, art.41, art.48, art.52 pkt5, art.63 pkt1 oraz art.80 ust.1 pkt1, które wchoa dzą wżycie zdniem 1 lipca 2002r.,

6) art.27 iart.52 pkt13 wzakresie dotyczącym art.33a ust.1 pkt9, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2003r.,

7) rt.2 ust.1, art.14, art.33, art.35, art.46 pkt1 i4, art.52 pkt2, art.54 oraz art.63 pkt3, które wchodzą wżycie a zdniem 1 stycznia 2004r.”;

57) art.235 ustawy zdnia 24 maja 2002r. oAgencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U. Nr74, poz.676), który stanowi: „Art. 235. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem art.227 iart.233, które wchodzą wżycie zdniem ogłoszenia.”;

Dziennik Ustaw – 25 – Poz. 361

58) art.32 ustawy zdnia 7 czerwca 2002r. ozniesieniu Generalnego Inspektora Celnego, ozmianie ustawy okontroli skarbowej oraz ozmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr89, poz.804), który stanowi: „Art. 32. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 lipca 2002r., zwyjątkiem: 1)art.27 ust.2, który wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia, 2)art.2, który wchodzi wżycie zdniem 30 czerwca 2002r., 3)art.9 pkt7 iart.21, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2003r.”;

59) art.14 ustawy zdnia 26 lipca 2002r. ozmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ozmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr135, poz.1146), który stanowi: „Art.14.Ustawa wchodzi wżycie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem: a 1) rt.1 pkt11, 14, 22, 26, 28, 32–38 oraz art.3 pkt1–3 i5, art.4, 5 i12 ustawy, które wchodzą wżycie pierwszego dnia roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, wktórym ustawa wchodzi wżycie, 2) rt.2, 3 pkt4 i6 oraz art.10, które wchodzą wżycie pierwszego dnia siódmego miesiąca roku kalendarzowego naa stępującego po roku kalendarzowym, wktórym ustawa wchodzi wżycie.”;

60) rt.7 i8 ustawy zdnia 27 lipca 2002r. ozmianie ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych oraz ozmianie a niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr141, poz.1182 iNr200, poz.1679), które stanowią: „Art.7.Dotychczasowe akty wykonawcze zachowują moc do czasu wydania aktów wykonawczych na podstawie upoważnień ustawowych zmienianych niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 30 kwietnia 2003r., oile nie są sprzeczne zniniejszą ustawą. Art. 8. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2003r. ima zastosowanie do dochodów (strat) uzyskanych od tego dnia, zwyjątkiem art.1 pkt21, który wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia.”;

61) rt.5 i7 ustawy zdnia 30 sierpnia 2002r. ozmianie ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy opoa datku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy ozryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr169, poz.1384), które stanowią: „Art.5.Przepisy ustawy, zwyjątkiem art.2 pkt1–4 oraz art.6, stosuje się do podatników, którzy po raz pierwszy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej począwszy od dnia jej wejścia wżycie.” „Art. 7. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem art.2 pkt1–4 iart.6, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2003r. imają zastosowanie do dochodów (strat) uzyskanych od tego dnia.”;

62) rt.23 ust.1 iart.26 ustawy zdnia 10 października 2002r. ominimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr200, a poz.1679), które stanowią: Art. 23. „1. Wysokość ulgi uczniowskiej, októrej mowa wart.27c ust.1 ustawy wymienionej wart.14 – dla podatników, którzy zakończyli szkolenie uczniów przed dniem 1 stycznia 2003r. iszkolenie to zostało zakończone pozytywnym wynikiem egzaminu – ustala się wwysokości określonej na podstawie art.27c ust.6 ustawy, októrej mowa wart.14, wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2003r.” „Art. 26. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2003r.”;

63) rt.12 ustawy zdnia 11 października 2002r. ozmianie ustawy ozaopatrzeniu inwalidów wojennych iwojskowych oraz a ich rodzin, ustawy okombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych iokresu powojennego, ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy ozasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych iwychowawczych (Dz.U. Nr181, poz.1515), który stanowi: „Art. 12.Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem art.1 pkt3 i4, art.2 pkt2 lit.b tiret drugie, lit.d ipkt4 oraz art.3–5, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2003r.”;

64) rt.18 i19 ustawy zdnia 20 grudnia 2002r. ozmianie ustawy orehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu a osób niepełnosprawnych oraz ozmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z2003r. Nr7, poz.79), które stanowią: „Art.18.Przepisu art.3 pkt4 nie stosuje się do płatników, którzy status zakładu pracy chronionej utracili przed dniem 1 stycznia 2004r.

Dziennik Ustaw – 26 – Poz. 361

Art.19.Ustawa wchodzi wżycie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, wktórym ustawa została ogłoszona, zwyjątkiem: 1)art.1 pkt44 lit.b, który wchodzi wżycie zdniem 1 lipca 2003r.; 2) rt.1 pkt9 wzakresie dotyczącym art.10b ust.3–5, pkt15, pkt16, pkt18, pkt24 wzakresie dotyczącym art.32 a ust.1 pkt4 oraz art.3–5, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2004r.; 3)art.2, 7 i8, które wchodzą wżycie zdniem ogłoszenia, zmocą od dnia 1 stycznia 2003r.”;

65) rt. 30 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy a zprzyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr90, poz.844), który stanowi: „Art.30.Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2004r., zwyjątkiem art.15, który wchodzi wżycie zdniem 1 lipca 2003r.”; a

66) rt.24 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003r. – Przepisy wprowadzające ustawę odziałalności pożytku publicznego iowolontariacie (Dz.U. Nr96, poz.874), który stanowi: „Art.24.Ustawa wchodzi wżycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem art.3 i4, art.6–14, art.16–19 oraz art.22 i23, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2004r.”;

67) art.29 ustawy zdnia 13 czerwca 2003r. ozatrudnieniu socjalnym (Dz.U. Nr122, poz.1143), który stanowi: „Art.29.Ustawa wchodzi wżycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem art.22 pkt1, który wchodzi wżycie zdniem 16 lipca 2003r.”;

68) rt.30 ustawy zdnia 27 czerwca 2003r. orencie socjalnej (Dz.U. Nr135, poz.1268), który stanowi: a „Art.30.Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 października 2003r., zwyjątkiem: 1)art.13 ust.1 i2 oraz art.26 ust.4 i5, które wchodzą wżycie zdniem 1 sierpnia 2003r.; a 2) rt.2 pkt3, który wchodzi wżycie zdniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa wUnii Europejskiej.”;

69) rt.40 ustawy zdnia 27 czerwca 2003r. outworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz ozmianie niektórych a ustaw regulujących zadania ikompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U. Nr137, poz.1302), który stanowi: „Art.40.Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 września 2003r., zwyjątkiem: 1) rt. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy wymienionej w art. 8 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, który wchodzi w życie a zdniem przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej; 2) rt.5 ust.9a i9b oraz art.7 ustawy wymienionej wart.15 wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, które wchodzą a wżycie zdniem 1 stycznia 2004r.; 3)art.32, który wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia ustawy.”;

70) rt.33 ustawy zdnia 9 lipca 2003r. ozatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. Nr166, poz.1608), który staa nowi: „Art. 33. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2004 r.”; a

71) rt.8–25 ustawy zdnia 12 listopada 2003r. ozmianie ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr202, poz.1956 oraz z2004r. Nr263, poz.2619), które stanowią: „Art.8.Przepisy art.14 ust.3 pkt6, art.23 ust.1 pkt40 iust.3 pkt2 ustawy wymienionej wart.1 wbrzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003r. zachowują moc po tym dniu do otwartego do dnia 30 września 2003r. postępowania układowego wrozumieniu przepisów opostępowaniu układowym oraz mają zastosowanie wokresie od dnia 1 października 2003r. do dnia 31 grudnia 2003r. do postępowania upadłościowego zmożliwością zawarcia układu wrozumieniu przepisów prawa upadłościowego inaprawczego wprzypadku ogłoszenia upadłości po dniu 30 września 2003r. Art.9.Przepisy art.23 ust.1 pkt57 ustawy wymienionej wart.1, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie także do umów zawartych lub odnowionych do dnia 31 grudnia 2003r., do których miały zastosowanie przepisy art.23 ust.1 pkt57 ustawy wymienionej wart.1, wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004r.

Dziennik Ustaw – 27 – Poz. 361

Art.10.Podatnicy, którzy odsetki od kredytu lub pożyczki odliczali lub odliczają na podstawie art.26b ustawy wymienionej wart.1, nie mogą korzystać ze zwolnienia określonego wart.21 ust.1 pkt32 lit.e ustawy wymienionej wart.1, wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004r. Art.11.Podatnikom, którym wlatach 2002–2003: 1) ostał udzielony kredyt (pożyczka) na inwestycję, októrej mowa wart.26b ust.1 pkt2 albo 3 ustawy wymienionej z wart.1, ukończoną wtych latach, i n 2) ie skorzystali z odliczenia wyłącznie z powodu, że nie został spełniony warunek dotyczący trzyletniego okresu trwania inwestycji, określony wart.26b ust.2 pkt4 ustawy wymienionej wart.1, wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004r. – apocząwszy od dnia 1 stycznia 2004r. spełnione są wszystkie warunki określone wart.26b ustawy wymienionej wart.1, wbrzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2004r., przysługuje prawo odliczenia od dochodu uzyskanego wlatach 2004–2005, oprócz wydatków na spłatę odsetek od tego kredytu poniesionych wlatach 2004–2005, również odsetek zapłaconych wlatach 2002–2003, od części kredytu, która nie przekracza kwoty 189 000 zł. Art. 12.

1. Podatnicy, którzy w 2003 r. wydatki, o których mowa w art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy wymienionej wart.1, wbrzmieniu obowiązującym w2003r., odliczali od podatku, aodliczenie to nie znalazło pokrycia wpodatku za 2003r., zachowują prawo do ich odliczania od podatku wlatach następnych, aż do całkowitego ich odliczenia. Przepisy art.27a ust.14 iart.45 ust.3a pkt1 ustawy wymienionej wart.1, wbrzmieniu obowiązującym w2003r. stosuje się odpowiednio. 2.Wydatki, októrych mowa wart.27a ust.1 pkt1 ustawy wymienionej wart.1, wbrzmieniu obowiązującym w2003r., poniesione wlatach 2004–2005 podlegają odliczeniu od podatku, wwysokości ina zasadach określonych wart.27a iart.45 ust.3a pkt1 ustawy wymienionej wart.1, wbrzmieniu obowiązującym w2003r. Art. 13.

1. Podatnikom, którzy przed dniem 1 stycznia 2004 r. nabyli prawo do obniżki podatku dochodowego okwotę ulgi uczniowskiej wzakresie ina zasadach określonych wart.27c ustawy wymienionej wart.1, wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004r., aodliczenia te nie znalazły pokrycia wpodatku dochodowym obliczonym za lata poprzedzające rok 2004, przysługuje prawo do dokonywania tych odliczeń na zasadach określonych wustawie wymienionej wart.1, wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004r. 2.Podatnicy, którzy przed dniem 1 stycznia 2004r. zawarli zuczniami lub szkołami właściwe umowy, októrych mowa wart.27c ustawy wymienionej wart.1, wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004r., oraz rozpoczęli praktyczną naukę zawodu lub szkolenie wcelu przygotowania zawodowego nie później niż wroku szkolnym 2003/2004, nabywają prawo do ulgi uczniowskiej po dniu 31 grudnia 2003r. wzakresie ina zasadach określonych wart.27c ustawy wymienionej wart.1, wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004r. 3.Wnioski oprzyznanie ulgi uczniowskiej, októrej mowa wart.27c ustawy wymienionej wart.1, wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004r., złożone przed tym dniem, podlegają rozpatrzeniu wzakresie ina zasadach określonych wart.27c ustawy wymienionej wart.1, wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004r. 4.Podatnicy, októrych mowa wust.1 i2, którym przysługuje prawo do korzystania zulgi uczniowskiej po dniu 31grudnia 2003r., mają prawo do obniżenia podatku opłacanego na zasadach określonych wart.27 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, pod warunkiem że kwoty te nie zostały odliczone od podatku opłacanego wformie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub wformie karty podatkowej.

5.Wlatach 2004–2007 kwoty wymienione wart.27c ust.6 ustawy wymienionej wart.1, wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004r., podlegają wkażdym roku podatkowym podwyższeniu wstopniu odpowiadającym wzrostowi cen towarów iusług konsumpcyjnych wokresie pierwszych trzech kwartałów wroku poprzedzającym ten rok podatkowy wstosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. 6.Wzrost cen, októrym mowa wust.5, jest określany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wkomunikacie wsprawie wskaźnika cen towarów iusług konsumpcyjnych wokresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy wstosunku do tego samego okresu roku poprzedniego, ogłaszanym na podstawie przepisów opodatkach iopłatach lokalnych wDzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 7.Minister właściwy do spraw finansów publicznych, wterminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy, wlatach 2003–2006 ogłasza, wdrodze rozporządzenia, na rok następny na podstawie komunikatu, októrym mowa wust.6, kwoty, októrych mowa wart.27c ust.6 ustawy wymienionej wart.1, wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004r., zuwzględnieniem terminów izasad określonych wust.5.

Dziennik Ustaw – 28 – Poz. 361

Art.14.Zwolnienie, októrym mowa wart.21 ust.1 pkt47b i48 ustawy wymienionej wart.1, wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004r., stosuje się wzakresie ina zasadach dotychczasowych do dnia 31 grudnia 2006r. Przepis art.23 ust.1 pkt56 ustawy wymienionej wart.1, wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004r., stosuje się odpowiednio. Art.15.Do odpraw iodszkodowań otrzymanych na podstawie ustawy zdnia 28 grudnia 1989r. oszczególnych zasadach rozwiązywania zpracownikami stosunków pracy zprzyczyn dotyczących zakładów pracy (Dz.U. z2002r. Nr112, poz.980, Nr135, poz.1146 iNr200, poz.1679 oraz z2003r. Nr90, poz.844) stosuje się art.21 ust.1 pkt3 ustawy wymienionej wart.1, wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004r. Art.16.1.Przepisu art.21 ust.1 pkt32 lit.aie ustawy, októrej mowa wart.1, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do podatników, którzy przychody ze sprzedaży nieruchomości ipraw majątkowych określonych wart.10 ust.1 pkt8 lit.a–c ustawy, októrej mowa wart.1, uzyskali przed dniem 1 stycznia 2004r. 2.Do podatników, októrych mowa wust.1, stosuje się przepisy art.21 ust.1 pkt32 lit.aie ustawy wymienionej wart.1, wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004r. Art.17.Wprzypadku odpłatnego zbycia po dniu 31 grudnia 2003r. udziałów (akcji) współkach mających osobowość prawną, albo wkładów współdzielniach, nabytych (objętych) przed dniem 1 stycznia 2004r., wzamian za wkład niepieniężny, koszty uzyskania przychodów ustala się na podstawie przepisów ustawy wymienionej wart.1, wbrzmieniu obowiązującym wroku nabycia (objęcia) tych udziałów (akcji) albo wkładów; zasada ta ma także zastosowanie wprzypadku połączenia ipodziału spółek kapitałowych. Art.18.Wrazie zwrotu kwot przekazanych wlatach 1995–1997 zdochodu uzyskanego przez spółdzielnie, aprzeznaczonego na powiększenie udziałów, spółdzielnie pobierają zryczałtowany podatek dochodowy, jeżeli wlatach tych nie pobierały zryczałtowanego podatku. Podatek wynosi 20% kwoty wypłaty ijest pobierany wdniu jej dokonania. Rolnicze spółdzielnie produkcyjne iinne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną ustalają kwotę wypłat podlegającą opodatkowaniu wtakim stosunku, wjakim wroku poprzedzającym te wypłaty przychody zdziałalności innej niż wymieniona wart.2 ust.1 pkt1 ustawy wymienionej wart.1 pozostają wogólnej kwocie przychodów. Przepis art.42 ust.1 ustawy wymienionej wart.1, wbrzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2004r., stosuje się odpowiednio. Art.19.1.Przepisów ustawy, októrej mowa wart.1, nie stosuje się do opodatkowania dochodów (poniesionych strat) uzyskanych po dniu 31 grudnia 2003r.: 1) odpłatnego zbycia nabytych przed dniem 1 stycznia 2003r. obligacji Skarbu Państwa wyemitowanych po dniu z 1stycznia 1989r. oraz obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego po dniu 1 stycznia 1997r.; 2) odpłatnego zbycia papierów wartościowych, októrych mowa wart.52 pkt1 lit.b ustawy wymienionej wart.1, z w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r., pod warunkiem że papiery te zostały nabyte przed dniem 1 stycznia 2004r.; 3) realizacji praw wynikających zpapierów wartościowych, októrych mowa wart.3 ust.3 ustawy zdnia 21 sierpnia z 1997r. – Prawo opublicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. z2002r. Nr49, poz.447 iNr240, poz.2055 oraz z2003r. Nr50, poz.424, Nr84, poz.774, Nr124, poz.1151 iNr170, poz.1651), nabytych przed dniem 1stycznia 2004r. 2.Przepisu ust.1 nie stosuje się do odpłatnego zbycia papierów wartościowych, októrych mowa wust.1, dokonywanego wramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Art.20.Podatnikom opodatkowanym wsposób określony wart.30c ustawy wymienionej wart.1 nie przysługuje prawo do dokonywania odliczeń i zwolnień od dochodu oraz od podatku obliczonych na zasadach określonych wart.30c ustawy wymienionej wart.1, októrych mowa w: 1)art.11–13 niniejszej ustawy; 2)art.21 ust.1 pkt36 i63a ustawy wymienionej wart.1; 3) rt.9 ust.1 i3 ustawy zdnia 16 grudnia 1993r. ozmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania a iniektórych innych ustaw (Dz.U. Nr134, poz.646), 4) rt. 3 i 5, w części dotyczącej nabycia i zachowania prawa do kontynuacji odliczeń, ustawy z dnia 21 listopada a 1996r. ozmianie ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr137, poz.638, z1998r. Nr74, poz.471 oraz z2001r. Nr134, poz.1509); 5) rt.7 ust.12–14a, 18 i20, wczęści dotyczącej nabycia izachowania prawa do kontynuacji odliczeń, oraz ust.23 a ustawy zdnia 9 listopada 2000r. ozmianie ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych oraz ozmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr104, poz.1104, z2002r. Nr141, poz.1182 oraz z2003r. Nr202, poz.1956);

Dziennik Ustaw – 29 – Poz. 361

6) rt.3, 4 i8 ustawy zdnia 21 listopada 2001r. ozmianie ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych oraz a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr134, poz.1509, z2002r. Nr19, poz.199, Nr78, poz.715 iNr141, poz.1182 oraz z2003r. Nr202, poz.1956); 7) rzepisach wydanych na podstawie ustawy zdnia 20 października 1994r. ospecjalnych strefach ekonomicznych p (Dz.U. Nr123, poz.600, z1996r. Nr106, poz.496, z1997r. Nr121, poz.770, z1998r. Nr106, poz.668, z2000r. Nr117, poz.1228, z2002r. Nr113, poz.984 iNr240, poz.2055 oraz z2003r. Nr188, poz.1840), wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2001r. Art.21.Do czasu wejścia wżycie przepisów wykonawczych na podstawie upoważnień zmienianych niniejszą ustawą zachowują moc przepisy dotychczasowe, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2004r. Art.22.Wzakresie ustalenia skali podatku dochodowego na 2004r. oraz kwot określonych wart.27 ust.4, ust.5a oraz wart.30 ust.1 pkt3 ustawy wymienionej wart.1, wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004r., nie ma zastosowania art.27 ust.7 ustawy wymienionej wart.1, wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004r. Art.23.Wzakresie ustalenia na 2004r. kwot określonych wlp. 8 załącznika nr2 do ustawy wymienionej wart.1, nie ma zastosowania art.24 ust.7 tej ustawy. Art. 24. Przepisy ustawy mają zastosowanie do dochodów (poniesionych strat) uzyskanych począwszy od dnia 1stycznia 2004r. Art.25.Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2004r., zwyjątkiem: 1) rt.1 pkt20 lit.d wczęści dotyczącej ust.11, art.4, art.5, art.7, art.8, art.13 ust.5–7, art.22 oraz art.23 – które a wchodzą wżycie zdniem ogłoszenia; 2)art.1 pkt10 lit.awczęści dotyczącej pkt47d – który wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2005r.”;

72) art.127 ustawy zdnia 23 stycznia 2004r. opodatku akcyzowym (Dz.U. Nr29, poz.257), który stanowi: „Art.127.Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 marca 2004r., ztym że przepisy art.1–26, art.27 ust.2–7, art.28 i29, art.30 ust.1, 2 i4, art.36, art.39–42, art.46 ust.2, art.54–60, art.62–122 oraz art.124–126 wchodzą wżycie zdniem 1 maja 2004r.”;

73) art.155 i176 ustawy zdnia 11 marca 2004r. opodatku od towarów iusług (Dz.U. Nr54, poz.535), które stanowią: „Art.155.Wprzypadkach nieuregulowanych wodrębnych przepisach, do przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie zalicza się należnego podatku od towarów iusług oraz zwróconej różnicy podatku od towarów iusług.” „Art.176.Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, ztym że: 1)art.23 ust.5, 6 i17, art.24 ust.4 i5, art.114 ust.1 iart.159 stosuje się od dnia ogłoszenia ustawy; 2)art.96–98, art.157 iart.158 stosuje się po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia ustawy; 3) rt.1–14, art.15 ust.1–6, art.16–22, art.23 ust.1–4 iust.7–16, art.24 ust.1–3 iust.6–12, art.25–40, art.41 ust.1–11 a i13–16, art.42–95, art.99–113, art.114 ust.2–5, art.115–146, art.148–151, art.153, art.156 iart.162–171 stosuje się od dnia 1 maja 2004r.; 4)art.41 ust.12 stosuje się od dnia 1 stycznia 2008r.”;

74) art.30 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. ozmianie ustawy ozakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr116, poz.1203 iNr254, poz.2533), który stanowi: „Art.30.Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 lipca 2004r., zwyjątkiem: 1)art.1 pkt6, który wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia; 2)art.7, który wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2005r.”;

75) rt.9 i10 ustawy zdnia 20 kwietnia 2004r. ozmianie ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy a opodatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr93, poz.894, Nr254, poz.

2533 iNr263, poz.2619), które stanowią: „Art.9.Ustawa ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy, zwyjątkiem przepisów art.21 ust.1 pkt20 i23a ustawy wymienionej wart.1, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, które mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2004r., oraz zwyjątkiem przepisów art.42c iart.42d ustawy wymienionej wart.1, art.4 pkt2 oraz art.6 iart.7, które mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1lipca 2005r.

Dziennik Ustaw – 30 – Poz. 361

Art.10.Ustawa wchodzi wżycie zdniem przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, zwyjątkiem:

1) rt.42 ust.7, art.42c iart.42d ustawy wymienionej wart.1, art.2 pkt2 lit.a, art.4 pkt2 oraz art.6 iart.7, które a wchodzą wżycie zdniem 1 lipca 2005r.; 2)art.2 pkt4 i5, który wchodzi wżycie zdniem 1 maja 2012r.”;

76) rt.152 ustawy zdnia 20 kwietnia 2004r. opromocji zatrudnienia iinstytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr99, poz.1001), a który stanowi: „Art.152.Ustawa wchodzi wżycie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia, zwyjątkiem: 1)art.138 pkt5–7, które wchodzą wżycie zdniem 1 maja 2004r.; 2)art.12 ust.2, który wchodzi wżycie zdniem 1 września 2004r.; 3)art.101 ust.2, który wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2005r.”; a

77) rt.49 ustawy zdnia 20 kwietnia 2004r. oindywidualnych kontach emerytalnych (Dz.U. Nr116, poz.1205), który stanowi: „Art.49.Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 września 2004r., zwyjątkiem art.13 ust.4 iart.48, które wchodzą wżycie zdniem ogłoszenia.”;

78) rt.62 ustawy zdnia 20 kwietnia 2004r. opracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. Nr116, poz.1207), który a stanowi: „Art.62.Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 czerwca 2004r., zwyjątkiem art.8 ust.2 pkt6, 7 i8, art.18 ust.6, art.25 ust.4 iart.43 ust.2 pkt2, 3 i4, które wchodzą wżycie zdniem 1 września 2004r.”;

79) rt.72 ustawy zdnia 30 kwietnia 2004r. opostępowaniu wsprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. Nr123, a poz.1291), który stanowi: „Art. 72. Ustawa wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia.”;

80) rt.6 ustawy zdnia 17 czerwca 2004r. ozmianie ustawy – Kodeks rodzinny iopiekuńczy oraz niektórych innych ustaw a (Dz.U. Nr162, poz.1691), który stanowi: „Art.6.Ustawa wchodzi wżycie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem art.1 pkt18, art.2 pkt1 i2 oraz art.5 ust.7, które wchodzą wżycie zdniem ogłoszenia.”;

81) rt.252 ustawy zdnia 27 sierpnia 2004r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych a (Dz.U. Nr210, poz.2135), który stanowi: „Art.252.Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 października 2004r., zwyjątkiem: 1)art.201, który wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2005r.; 2)art.239 ust.1 i2, które wchodzą wżycie zdniem ogłoszenia ustawy.”;

82) rt.6–9 ustawy zdnia 18 listopada 2004r. ozmianie ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych oraz ozmianie a niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr263, poz.2619 oraz z2005r. Nr30, poz.262), które stanowią: „Art.6.1.Podatnikom, którzy wterminie od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia złożenia zeznania podatkowego za 2004r., nie później jednak niż do dnia 30 kwietnia 2005r., dokonali wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego, działającej na podstawie ustawy zdnia 24 kwietnia 2003r. odziałalności pożytku publicznego iowolontariacie (Dz.U. Nr96, poz.873 oraz z2004r. Nr64, poz.593, Nr116, poz.1203 iNr210, poz.2135), przysługuje prawo do pomniejszenia należnego podatku dochodowego za 2004r. wynikającego zzeznania, októrym mowa wart.45 ust.1 ustawy, októrej mowa wart.1, zgodnie zart.27d ustawy, októrej mowa wart.1, wbrzmieniu obowiązującym w2004r. 2.Do zmniejszenia, októrym mowa wust.1, stosuje się art.27d ust.5 ustawy, októrej mowa wart.1, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 3.Wpłaty, odliczone zgodnie zust.1, nie mogą być podstawą do zmniejszenia: 1)dochodu, na zasadach określonych wart.26 ust.1 pkt9 ustawy, októrej mowa wart.1; 2)podatku, na zasadach określonych wart.27d ustawy, októrej mowa wart.1, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą;

Dziennik Ustaw – 31 – Poz. 361

3)przychodu, na zasadach określonych wustawie, októrej mowa wart.2; r 4) yczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych wart.14a ustawy, októrej mowa wart.2, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Art.7.1.Podatnikom opodatkowanym wformie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, którzy wterminie od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia złożenia zeznania podatkowego za 2004r., nie później jednak niż do dnia 31 stycznia 2005r., dokonali wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy zdnia 24 kwietnia 2003r. odziałalności pożytku publicznego iowolontariacie, przysługuje prawo do pomniejszenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2004 r., wynikającego z zeznania, zgodnie z art. 14a ustawy, o której mowa w art.

2, wbrzmieniu obowiązującym w2004r. 2.Do zmniejszenia, októrym mowa wust.1, stosuje się art.14a ust.5 ustawy, októrej mowa wart.2, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 3.Wpłaty, odliczone zgodnie zust.1, nie mogą być podstawą do zmniejszenia: r 1) yczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych wart.14a ustawy, októrej mowa wart.2, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą; 2)przychodu, na zasadach określonych wustawie, októrej mowa wart.2; p 3) odatku, na zasadach określonych wart.27d ustawy, októrej mowa wart.1, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą; 4)dochodu, na zasadach określonych wart.26 ust.1 pkt9 ustawy, októrej mowa wart.1. Art. 8.

1. Przepisy ustawy mają zastosowanie do dochodów (poniesionych strat) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2005r., zwyjątkiem: 1)art.1 pkt3, który ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2004r.; a 2) rt.30a ust.10 oraz art.30b ust.5c iust.8 ustawy, októrej mowa wart.1, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, które mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 lipca 2005r. 2.Podatnik, októrym mowa wart.6a ust.1 ustawy wymienionej wart.1, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wraz ze składanym zeznaniem podatkowym, októrym mowa wart.45 ust.1 ustawy wymienionej wart.1, składa wniosek owznowienie postępowania na podstawie art.240 §1 pkt8 ustawy zdnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr137, poz.926, zpóźn. zm.b)), jeżeli została wydana decyzja ostateczna wsprawie ustalenia zobowiązania podatkowego lub stwierdzenia nadpłaty na podstawie art.104 ustawy zdnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa. Art.9.c)Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2005r., zwyjątkiem: 1)art.3–5, które wchodzą wżycie zdniem 31 grudnia 2004r.; 2) rt.30a ust.10 oraz art.30b ust.5c iust.8 ustawy, októrej mowa wart.1, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, a które wchodzą wżycie zdniem 1 lipca 2005r.”;

Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2005r. Nr8, poz.60, Nr85, poz.727, Nr86, poz.732 iNr143, poz.1199, z2006r. Nr66, poz.470, Nr104, poz.708, Nr143, poz.1031, Nr217, poz.1590 iNr225, poz.1635, z2007r. Nr112, poz.769, Nr120, poz.818, Nr192, poz.1378 iNr225, poz.1671, z2008r. Nr118, poz.745, Nr141, poz.888, Nr180, poz.1109 iNr209, poz.1316, 1318 i1320 oraz z2009r. Nr18, poz.97, Nr44, poz.362, Nr57, poz.466, Nr131, poz.1075, Nr157, poz.1241, Nr166, poz.1317, Nr168, poz.1323, Nr213, poz.1652 iNr216, poz.1676. c) U tracił moc zdniem 18 lutego 2005r. wzakresie, wktórym ustala dzień 1 stycznia 2005r. jako datę wejścia wżycie: a) rt.1 pkt13 ustawy zdnia 18 listopada 2004r. wzakresie, wjakim wart.27 ust.1 ustawy zdnia 26 lipca 1991r. opodatku dochoa dowym od osób fizycznych (Dz.U. z2000r. Nr14, poz.176, ze zm.) wprowadza czwarty szczebel skali podatkowej wbrzmieniu „600 000 – 227 992 zł 48 gr + 50% nadwyżki ponad 600 000 zł”, b) rt.1 pkt19 lit.apowołanej na wstępie ustawy zdnia 18 listopada 2004r. wzakresie, wjakim wart.32 ust.1 ustawy zdnia 26 lipca a 1991r. dodaje pkt4, c) rt.1 pkt19 lit.b powołanej na wstępie ustawy zdnia 18 listopada 2004r. wzakresie, wjakim wart.32 ust.1a pkt2 ustawy zdnia a 26 lipca 1991r. wprowadza przepis oznaczony lit.c, d) rt.1 pkt22 powołanej na wstępie ustawy zdnia 18 listopada 2004r. wzakresie, wjakim wart.41a in fine ustawy zdnia 26 lipca a 1991r. wprowadza słowa „lub 50%”, e) rt.1 pkt26 powołanej na wstępie ustawy zdnia 18 listopada 2004r. wzakresie, wjakim wart.44 ust.3a ustawy zdnia 26 lipca a 1991r. wdodanym zdaniu czwartym in fine wprowadza słowa „lub 50%”,

b)

na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego zdnia 15 lutego 2005r. sygn. akt K 48/04 (Dz.U. Nr30, poz.262).

Dziennik Ustaw – 32 – Poz. 361

83) rt.12 ustawy zdnia 16 grudnia 2004r. orekompensacie przysługującej wzwiązku zodstąpieniem wroku 2002 od a waloryzacji dodatku kombatanckiego (Dz.U. Nr281, poz.2779), który stanowi: „Art.12.Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem art.9 pkt2, który wchodzi wżycie zdniem 1 lutego 2005r., oraz art.11, który wchodzi wżycie zdniem 31 grudnia 2004r.”;

84) rt.7 ustawy zdnia 16 grudnia 2004r. ozmianie ustawy osystemie oświaty oraz ustawy opodatku dochodowym od a osób fizycznych (Dz.U. Nr281, poz.2781), który stanowi: „Art. 7. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2005r.”;

85) rt.63 ustawy zdnia 20 stycznia 2005r. orecyklingu pojazdów wycofanych zeksploatacji (Dz.U. Nr25, poz.202), a który stanowi: „Art.63.Ustawa wchodzi wżycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, ztym że przepisy: 1)art.7, art.8, art.44, art.45, art.57 pkt2 iart.62 wchodzą wżycie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia; a 2) rt.11–17, art.28, art.47, art.55, art.56, art.57 pkt3, art.58 pkt1 i3 wzakresie dotyczącym art.401 ust.11 i12 iart.415 ust.5a i5b, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, iart.60 wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2006r.; 3) rt.23 ust.3 wstosunku do pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju przed dniem 1 lipca 2002r. stosuje się od a dnia 1 stycznia 2007r.; 4) rt.58 pkt1 wzakresie dotyczącym art.401 ust.1–10 i13–16, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wchodzą a wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

86) rt.11 ustawy zdnia 15 kwietnia 2005r. orekompensacie przysługującej wzwiązku zodstąpieniem wroku 2002 od a waloryzacji świadczeń pieniężnych przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym wkopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu ibatalionach budowlanych oraz osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym wobozach pracy przez III Rzeszę iZwiązek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz.U. Nr85, poz.725), który stanowi: „Art.11.Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem art.9 i10, które wchodzą wżycie zdniem 1 czerwca 2005r.”;

87) rt.25 ustawy zdnia 20 maja 2005r. ododatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów iosób pobierających a świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny (Dz.U. Nr102, poz.852 oraz z2007r. Nr35, poz.219), który stanowi: „Art.25.Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem art.23, który wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia.”;

88) rt.27 ustawy zdnia 30 czerwca 2005r. ozmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ozmianie niektórych innych a ustaw (Dz.U. Nr143, poz.1199), który stanowi: „Art.27.Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 września 2005r., zwyjątkiem: 1)art.1 pkt71, pkt105, pkt107, pkt112, pkt113 oraz pkt114, które wchodzą wżycie zdniem ogłoszenia; 2) rt.7 pkt5 i6, które wchodzą wżycie zdniem ogłoszenia imają zastosowanie do przychodów (dochodów) uzyskaa nych od dnia 1 lipca 2005r.; 3) rt.1 pkt1, pkt5 wzakresie dodawanego pkt3, pkt8, pkt30, pkt94, pkt96 lit.b, pkt106, pkt108, pkt109 lit.b a ipkt110, art.6, art.7 pkt1–4, art.10, art.16 pkt1 oraz art.17, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2006r.; 4) rt.1 pkt2–4, pkt29, pkt63, pkt65–69, pkt72 lit.aipkt73, art.3, art.4, art.5, art.12, art.13, art.14 oraz art.16 a pkt2–4, które wchodzą wżycie zdniem 16 sierpnia 2006r.; 5) rt.1 pkt5 wzakresie dodawanego pkt5, pkt49 lit.a, b id oraz art.18, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia a 2007r.”;

89) rt.7 ustawy zdnia 1 lipca 2005r. ozmianie ustawy oorganizacji ifunkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niea których innych ustaw (Dz.U. Nr143, poz.1202), który stanowi: „Art. 7. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

90) rt.29 ustawy zdnia 8 lipca 2005r. orealizacji prawa do rekompensaty ztytułu pozostawienia nieruchomości poza a obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr169, poz.1418), który stanowi: „Art. 29. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”;

Dziennik Ustaw – 33 – Poz. 361

91) rt.277 ustawy zdnia 27 lipca 2005r. – Prawo oszkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr164, poz.1365 oraz z2006r. Nr46, a poz.328), który stanowi: „Art.277.Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 września 2005r., ztym że: 1)art.94, 151, 155 oraz 157 wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2007r.; 2)art.107–150 oraz art.152–154, 156 oraz 158 wchodzą wżycie zdniem 1 września 2006r.; 3)art.99 ust.1 pkt3 i4 oraz art.199 wchodzą wżycie zdniem 1 października 2006r.”;

92) rt.22 ustawy zdnia 28 lipca 2005r. ozmianie ustawy opromocji zatrudnienia iinstytucjach rynku pracy oraz ozmiaa nie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr164, poz.1366), który stanowi: „Art.22.Ustawa wchodzi wżycie pierwszego dnia trzeciego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia, zwyjątkiem: 1)art.1 pkt6 lit.b, pkt7, 32, 35, 39 lit.b, pkt64 i67 lit.c, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2006r.; 2)art.1 pkt13 lit.a, który wchodzi wżycie zdniem 30 czerwca 2006r.; 3) rt.2 pkt1, który wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia ima zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycza nia 2005r.; 4)art.11 pkt1–3 i5–9, które wchodzą wżycie zdniem 1 września 2005r.; 5)art.11 pkt4 i10, które wchodzą wżycie zdniem ogłoszenia.”;

93) art.45 ustawy zdnia 28 lipca 2005r. opartnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. Nr169, poz.1420), który stanowi: „Art.45.Ustawa wchodzi wżycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem art.44, który wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2006r.”;

94) art.82 ustawy zdnia 29 lipca 2005r. osporcie kwalifikowanym (Dz.U. Nr155, poz.1298), który stanowi: „Art.82.Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem: 1)art.70 ust.4 iart.71, które wchodzą wżycie zdniem ogłoszenia; 2)art.60 iart.61, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2006r.; 3)art.45, który wchodzi wżycie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.”;

95) rt. 32 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 179, a poz.1484), który stanowi: „Art.32.Ustawa wchodzi wżycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem przepisów art.12–22 oraz art.26, 27 i29, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2006r.”;

96) rt.96 ustawy zdnia 29 lipca 2005r. ozużytym sprzęcie elektrycznym ielektronicznym (Dz.

U. Nr180, poz.1495), a który stanowi: „Art.96.Ustawa wchodzi wżycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem: 1)art.18–20, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2006r.; 2) rt.6–14, art.24, art.31, art.39, art.40, art.42, art.51, art.56, art.71, art.72 pkt4 i7, art.75 pkt3, art.76 pkt3–5, a art.77 pkt4, art.78 pkt3, art.80, art.85 iart.88, które wchodzą wżycie zdniem 1 lipca 2006r.; 3)art.21, art.33, art.72 pkt1 iart.84, które wchodzą wżycie zdniem 1 października 2006r.; 4) rt.28, art.30 ust.1, ust.2 pkt2 iust.3–6, art.64–69, art.82, art.83, art.87, art.89 iart.93, które wchodzą wżycie a zdniem 1 stycznia 2008r.; 5)art.30 ust.2 pkt1, który wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2009r.”;

97) art.225 ustawy zdnia 29 lipca 2005r. oobrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr183, poz.1538), który stanowi: „Art. 225. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”;

98) rt.12 ustawy zdnia 29 sierpnia 2005r. ozwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych zbudownia ctwem mieszkaniowym (Dz.U. Nr177, poz.1468), który stanowi: „Art. 12. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2006r.”;

Dziennik Ustaw – 34 – Poz. 361

99) rt.3 i4 ustawy zdnia 26 stycznia 2006r. ozmianie ustawy – Prawo oszkolnictwie wyższym oraz ustawy opodatku a dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr46, poz.328), które stanowią: „Art.3.Przepis art.21 ust.1 pkt39 ustawy zmienianej wart.2, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, ma zastosowanie także do dochodów uzyskanych od dnia 1 września 2005r. do dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy. Art. 4. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

100) rt.4 ustawy zdnia 12 maja 2006r. ozmianie ustawy oniektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz a niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr107, poz.723), który stanowi: „Art.4.Ustawa wchodzi wżycie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, ztym że art.2 i3 mają zastosowanie do dochodów uzyskanych (strat poniesionych) oraz wydatków poniesionych od dnia 1 stycznia 2006r.”;

101) rt.80 ustawy zdnia 9 czerwca 2006r. – Przepisy wprowadzające ustawę oSłużbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz a Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę osłużbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz.U. Nr104, poz.711), który stanowi: „Art. 80. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 5–56, oraz art. 77 iart.78, które wchodzą wżycie zdniem 1 października 2006r.”;

102) art.82 ustawy zdnia 21 lipca 2006r. onadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. Nr157, poz.1119), który stanowi: „Art.82.Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem: 1)art.79, który wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia; 2) rt.25 pkt1 lit.c ipkt3 lit.a, art.27–30, art.33 pkt1 i5–10, art.34, art.35 pkt1, 2 i4–7, art.41 pkt1, art.42, a art.45, art.47, art.49, art.50 pkt2 iart.51, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2008r.”;

103) art.19 ustawy zdnia 24 sierpnia 2006r. opodatku tonażowym (Dz.U. Nr183, poz.1353), który stanowi: „Art. 19. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2007r.”;

104) rt.17 ustawy zdnia 8 września 2006r. ofinansowym wsparciu rodzin wnabywaniu własnego mieszkania (Dz.U. a Nr183, poz.1354), który stanowi: „Art. 17. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

105) rt.5–22 ustawy zdnia 16 listopada 2006r. ozmianie ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych oraz ozmiaa nie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr217, poz.1588 oraz z2008r. Nr209, poz.1316), które stanowią: „Art.5.Przepis art.42 ust.1a ustawy wymienionej wart.1 stosuje się także wprzypadku, októrym mowa wart.18 ustawy zdnia 12 listopada 2003r. ozmianie ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr202, poz.1956 iNr222, poz.2201 oraz z2004r. Nr263, poz.2619). Art.6.Do samochodów nabytych przed dniem 1 stycznia 2007r. stosuje się przepisy ustawy wymienionej wart.1, wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007r. Art.7.1.Do przychodu (dochodu) zodpłatnego zbycia nieruchomości ipraw określonych wart.10 ust.1 pkt8 lit.a–c ustawy wymienionej wart.1, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w ustawie wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1stycznia 2007r. 2.Do przychodów zodpłatnego zbycia składników majątku, októrych mowa wart.12 ust.10 ustawy wymienionej wart.2, wykorzystywanych wpozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 stycznia 2007r., mają zastosowanie art.12 ust.10 ustawy wymienionej wart.2, wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007r., oraz art.28 ust.1 i2 zdanie pierwsze ustawy wymienionej wart.1, wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007r. 3.Do przychodów zodpłatnego zbycia składników majątku, októrych mowa wart.12 ust.10a ustawy wymienionej wart.2, wykorzystywanych wpozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 stycznia 2007r., mają zastosowanie art.12 ust.10a ustawy wymienionej wart.2, wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007r., iart.28 ustawy wymienionej wart.1, wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007r.

Dziennik Ustaw – 35 – Poz. 361

4.Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, wdrodze rozporządzenia, wzór deklaracji, októrej mowa wart.28 ust.4 ustawy wymienionej wart.1, wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007r., wraz zobjaśnieniami co do sposobu jej wypełniania, terminu imiejsca składania; rozporządzenie ma na celu umożliwienie identyfikacji podatnika iurzędu skarbowego, do którego kierowana jest deklaracja, oraz poprawnego obliczenia podatku. Art.8.1.Do obliczenia dochodów uzyskanych wlatach 2007–2008 nie mają zastosowania przepisy art.22 ust.2,9 pkt5, ust.11, 12 i13 ustawy wymienionej wart.1. 2.Do obliczenia dochodu uzyskanego w2007r. ztytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej koszty uzyskania przychodów: w 1) ynoszą 108 zł 50 gr miesięcznie, aza rok podatkowy nie więcej niż 1302 zł, wprzypadku gdy podatnik uzyskuje przychody ztytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej; n 2) ie mogą przekroczyć łącznie 1953 zł 23 gr za rok podatkowy, wprzypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie zwięcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej; 3) ynoszą 135 zł 63 gr miesięcznie, aza rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1627 zł 56 gr, wprzypadku gdy miejw sce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, wktórej znajduje się zakład pracy, apodatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę; 4) ie mogą przekroczyć łącznie 2441 zł 54 gr za rok podatkowy, wprzypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równ nocześnie zwięcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, amiejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, wktórej znajduje się zakład pracy, apodatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę. 3.Do obliczenia dochodu uzyskanego w2008r. ztytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej koszty uzyskania przychodów: w 1) ynoszą 111 zł 25 gr miesięcznie, aza rok podatkowy nie więcej niż 1335 zł, wprzypadku gdy podatnik uzyskuje przychody ztytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej; n 2) ie mogą przekroczyć łącznie 2002 zł 05 gr za rok podatkowy, wprzypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie zwięcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej; w 3) ynoszą 139 zł 06 gr miesięcznie, aza rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1668 zł 72 gr, wprzypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, wktórej znajduje się zakład pracy, apodatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę; 4) ie mogą przekroczyć łącznie 2502 zł 56 gr za rok podatkowy, wprzypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równ nocześnie zwięcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, amiejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, wktórej znajduje się zakład pracy, apodatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę. 4.Wlatach 2007–2008 koszty uzyskania przychodów ztytułów określonych wart.13 pkt5, 7 i9 ustawy wymienionej wart.1 ustala się: 1) 2007r. – wwysokości określonej wust.2 pkt1, ajeżeli podatnik tego samego rodzaju przychody uzyskuje od w więcej niż jednego podmiotu albo od tego samego podmiotu ale ztytułu kilku stosunków prawnych, roczne koszty uzyskania przychodu nie mogą przekroczyć 1953 zł 23 gr; w 2) 2008r. – wwysokości określonej wust.3 pkt1, ajeżeli podatnik tego samego rodzaju przychody uzyskuje od więcej niż jednego podmiotu albo od tego samego podmiotu ale ztytułu kilku stosunków prawnych, roczne koszty uzyskania przychodu nie mogą przekroczyć 2002 zł 05 gr. 5.Wlatach 2007–2008 do przychodów, októrych mowa wart.14 ustawy wymienionej wart.1, nie mają zastosowania koszty uzyskania przychodów określone wust.4 oraz art.22 ust.9 ustawy wymienionej wart.1. 6.Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów, októrych mowa wust.2 i3, wlatach 2007–2008 są niższe od wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, wrocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte przez pracownika lub przez płatnika pracownika, wwysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

Dziennik Ustaw – 36 – Poz. 361

7.Przepisów ust.2 pkt3 i4 oraz ust.3 pkt3 i4 nie stosuje się wprzypadku, gdy pracownik otrzymuje zwrot kosztów dojazdu do zakładu pracy, zwyjątkiem, gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu. 8.Do przychodów, októrych mowa wart.42e ustawy wymienionej wart.1, wlatach 2007–2008 stosuje się odpowiednio koszty uzyskania przychodów, októrych mowa wust.2 pkt1 i2 oraz wust.3 pkt1 i2. Art. 9.

1. Podatnikowi, któremu wlatach 2002–2006 został udzielony kredyt (pożyczka), októrym mowa wart.26b ustawy wymienionej wart.1, wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007r., zwany dalej „kredytem mieszkaniowym”, przysługuje na zasadach określonych wtej ustawie oraz wustawie wymienionej wart.2, wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007r., prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek:

1) od kredytu mieszkaniowego,

2) od kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego,

3) od każdego kolejnego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu (pożyczki), októrym mowa wpkt1 lub 2 – do upływu terminu spłaty określonego wumowie okredyt mieszkaniowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2007r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027r. 1a. Wprzypadku gdy kredyt (pożyczka), októrym mowa wust.1, stanowi część kredytu (pożyczki) przeznaczonego na spłatę również innych, niż wymienione wtym przepisie, zobowiązań kredytowych (pożyczkowych), odliczeniu podlegają odsetki od tej części kredytu (pożyczki), która proporcjonalnie przypada na spłatę kredytu (pożyczki), októrym mowa wust.1. 1b. Odsetki od kredytu (pożyczki), októrym mowa wust.1 pkt2 lub 3, zapłacone wlatach 2002–2007 wzwiązku zinwestycją zakończoną przed dniem 1 stycznia 2008r., zgodnie zart.26b ust.2 pkt4 ustawy wymienionej wart.1, wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007r., podlegają odliczeniu na zasadach określonych wustawie wymienionej wart.1 lub 2, wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007r., od dochodu (przychodu) uzyskanego wroku 2008 lub

2009. Do odliczenia wydatków, októrych mowa wzdaniu pierwszym, nie stosuje się art.26b ust.5–7 ustawy wymienionej wart.1, wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007r. Przepis ust.1a stosuje się odpowiednio. 1c. Przepisy ust.1 pkt2 i3, ust.1a i1b stosuje się do kredytu (pożyczki) zaciągniętego wbanku lub współdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę wpaństwie członkowskim Unii Europejskiej lub winnym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo wKonfederacji Szwajcarskiej. 2.Do podatników, którzy zaciągnęli kredyt na zasadach określonych wustawie zdnia 8 września 2006r. ofinansowym wsparciu rodzin wnabywaniu własnego mieszkania (Dz.U. Nr183, poz.1354), nie ma zastosowania przepis ust.1. 3.Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi na lata 2007–2027, wdrodze rozporządzenia, wzór oświadczenia, októrym mowa wart.26b ust.2 pkt5 ustawy wymienionej wart.1, wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007r., wraz zobjaśnieniem co do sposobu jego wypełnienia. Rozporządzenie ma na celu umożliwienie identyfikacji podatnika iurzędu skarbowego, do którego kierowany jest formularz, oraz zapewnienie kontroli poprawności stosowania odliczenia, októrym mowa wust.1, mającego wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego podatnika. 4.Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza na lata 2007–2027, do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wysokość kwoty, októrej mowa wart.26b ust.4 pkt2 ustawy wymienionej wart.1, wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007r., wcelu określenia tej części kredytu (pożyczki), od której podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia odsetek, stosownie do postanowień określonych wust.1. 5.Wkolejnych następujących po sobie latach podatkowych kwota, októrej mowa wart.26b ust.4 pkt2 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie może ulec zmniejszeniu. Wtym celu dla ustalania tej podstawy przyjmuje się najwyższy wokresie 2001–2026 wskaźnik przeliczeniowy 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczania premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał. Art.10.1.Do obliczenia podatku dochodowego za lata 2007–2008, októrym mowa wart.27 ustawy wymienionej wart.1, nie ma zastosowania skala podatkowa, októrej mowa wart.27 ust.1 ustawy wymienionej wart.1.

Dziennik Ustaw – 37 – Poz. 361

2.Podatek dochodowy, zzastrzeżeniem art.29–30e oraz art.44 ust.4 ustawy wymienionej wart.1, od dochodów uzyskanych w2007r. pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali: Podstawa obliczenia podatku wzłotych ponad do 43 405 43 405 85 528 85 528

Podatek wynosi 19% minus kwota zmniejszająca podatek 572 zł 54 gr 7674 zł 41 gr + 30% nadwyżki ponad 43 405 zł 20 311 zł 31 gr + 40% nadwyżki ponad 85 528 zł

3. Podatek dochodowy, zzastrzeżeniem art.29–30e oraz art.44 ust.4 ustawy wymienionej wart.1, od dochodów uzyskanych w2008r. pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali: Podstawa obliczenia podatku wzłotych ponad do 44 490 44 490 85 528 85 528

Podatek wynosi 19% minus kwota zmniejszająca podatek 586 zł 85 gr 7866 zł 25 gr + 30% nadwyżki ponad 44 490 zł 20 177 zł 65 gr + 40% nadwyżki ponad 85 528 zł

4.

Jeżeli przepisy ustaw wymienionych wart.1 i2 odwołują się do skali podatkowej, do przepisów tych wlatach 2007–2008 ma zastosowanie skala podatkowa określona wust.2 albo odpowiednio wust.3. Art.11.1.Osoba prowadząca gospodarstwo domowe zachowuje prawo do odliczenia, októrym mowa wart.27e ustawy wymienionej wart.1, wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007r., na zasadach określonych wtej ustawie oraz wustawie wymienionej wart.2, wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007r., ztytułu wydatków ponoszonych do końca obowiązywania umowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2007r. 2.Przepis ust.1 nie ma zastosowania do wydatków ponoszonych wzwiązku zprzedłużeniem umowy, októrej mowa wust.1, dokonanym po dniu 31 grudnia 2006r. Art.12.1.Jeżeli podatnik wokresie od dnia 1 maja 2006r. do dnia 31 grudnia 2006r. oraz od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia złożenia zeznania za 2006r., nie później jednak niż do dnia upływu terminu określonego dla złożenia tego zeznania, dokonał darowizny pieniężnej, októrej mowa wart.27d ustawy wymienionej wart.1, wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007r., podatek dochodowy wynikający zzeznania podatkowego za 2006r. zmniejsza się na zasadach określonych wtym artykule, zzastrzeżeniem ust.2. 2.Zmniejszenie, októrym mowa wust.1, stosuje się, jeżeli darowizna pieniężna, októrej mowa wart.27d ustawy wymienionej wart.1, wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007r., nie została odliczona od dochodu, na podstawie art.26 ust.1 pkt9 ustawy wymienionej wart.1 lub na podstawie odrębnych ustaw oraz od przychodu lub podatku na podstawie ustawy wymienionej wart.2. Art.13.Podatnicy, którzy przed dniem 1 stycznia 2007r. rozpoczęli amortyzację: 1)środków trwałych na podstawie art.22j ust.1 pkt3 iart.22k ust.4–6, 2)środków transportu na podstawie art.22k ust.1 – ustawy wymienionej wart.1, wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007r., stosują do amortyzacji tych środków przepisy art.22j ust.1 pkt3 oraz art.22k ust.1 i4–6 ustawy wymienionej wart.1, wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007r. Art.14.1.Przepis art.45 ust.3a pkt3 ustawy wymienionej wart.1, wbrzmieniu obowiązującym przed dniem

Dziennik Ustaw – 38 – Poz. 361

1stycznia 2007r., ma zastosowanie do wymienionego wnim zdarzenia powstałego po dniu 31 grudnia 2006r. 2.Przepis art.21 ust.2a pkt3 ustawy wymienionej wart.2, wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007r., ma zastosowanie do wymienionego wnim zdarzenia powstałego po dniu 31 grudnia 2006r. Art.15.1.Podatnicy, októrych mowa wart.6 ust.1 i1a ustawy wymienionej wart.2, którzy wokresie od dnia 1lutego 2006r. do dnia 31 grudnia 2006r. oraz od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia złożenia zeznania za 2006r., nie później jednak niż do dnia upływu terminu określonego dla złożenia tego zeznania, dokonali darowizny pieniężnej na rzecz organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy zdnia 24 kwietnia 2003r. odziałalności pożytku publicznego iowolontariacie (Dz.U. Nr96, poz.873, zpóźn. zm.d)), podatek dochodowy wynikający zzeznania owysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń inależnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2006r., zmniejszają na zasadach określonych wart.14a ustawy wymienionej wart.2, wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007r. 2.Zmniejszenie, októrym mowa wust.1, stosuje się, jeżeli darowizna pieniężna, októrej mowa wart.14a ustawy wymienionej wart.2, wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007r., nie została odliczona od przychodu na podstawie ustawy wymienionej wart.2 lub na podstawie odrębnych ustaw oraz od dochodu lub podatku dochodowego na podstawie ustawy wymienionej wart.1, wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007r. Art.16.Przepisy aktów prawnych wydanych na podstawie ustawy wymienionej wart.1, wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007r., zachowują moc do czasu wejścia wżycie aktów prawnych wydanych na mocy niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2007r. Art.17.Podatnicy, którzy przed dniem 1 stycznia 2007r. określali przychody należne na podstawie art.14 ust.1g ustawy wymienionej wart.1, wbrzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006r., aktórzy przed dniem 1 stycznia 2007r. wystawili faktury, których termin płatności określony jest po dniu 31 grudnia 2006r., dla ustalenia daty powstania przychodu należnego określonego w tym przepisie stosują przepis art. 14 ust. 1g ustawy, o której mowa wart.1, wbrzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007r. Art.18.Oświadczenie, októrym mowa wart.9a ust.7 ustawy wymienionej wart.1, wbrzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007r., owyborze sposobu opodatkowania dochodów zdziałów specjalnych produkcji rolnej ustalanych na podstawie prowadzonych ksiąg, na zasadach określonych wart.30c ustawy wymienionej wart.1, na rok 2007, podatnicy składają wterminie do dnia 20 stycznia 2007r.

Art.19.Ilekroć winnych ustawach jest mowa odochodzie określanym na podstawie deklaracji miesięcznej, rozumie się przez to dochód wykazany wzeznaniu podatkowym złożonym za rok poprzedzający rok podatkowy. Art.20.1.Przepis art.21 ust.1 pkt20 ustawy wymienionej wart.1, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, ma zastosowanie do dochodów uzyskanych w2006r., zzastrzeżeniem ust.2. 2.Przepis ust.1 nie ma zastosowania, jeżeli kwota dochodu korzystającego ze zwolnienia na podstawie art.21 ust.1 pkt20 ustawy wymienionej wart.1, wbrzmieniu obowiązującym w2006r., jest wyższa niż wynikająca zzastosowania art.21 ust.1 pkt20 ustawy wymienionej wart.1, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Art. 21. Przepisy art. 1 mają zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2007r., zwyjątkiem art.1 pkt15 lit.i–k, pkt28 lit.aoraz pkt37 lit.a, które mają zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2009r. Art.22.Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2007r., zwyjątkiem: 1)art.18, który wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia; 2)art.2 pkt1 lit.b ic, pkt2 lit.b, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2008r.; 3)art.1 pkt15 lit.i–k, pkt28 lit.aoraz pkt37 lit.a, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2009r.”;

106) rt.17 ustawy zdnia 16 listopada 2006r. oświadczeniu pieniężnym iuprawnieniach przysługujących cywilnym niea widomym ofiarom działań wojennych (Dz.U. Nr249, poz.1824), który stanowi: „Art. 17. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2007r.”;

d)

Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2004r. Nr64, poz.593, Nr116, poz.1203 iNr210, poz.2135, z2005r. Nr155, poz.1298, Nr169, poz.1420, Nr175, poz.1462 iNr249, poz.2104 oraz z2006r. Nr94, poz.651.

Dziennik Ustaw – 39 – Poz. 361

107) rt.6 ustawy zdnia 16 lutego 2007r. ozmianie ustawy ododatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów a iosób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr35, poz.219), który stanowi: „Art. 6. Ustawa wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia.”;

108) rt.4 ustawy zdnia 29 marca 2007r. ozmianie ustawy okombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami a represji wojennych iokresu powojennego oraz ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr99, poz.658), który stanowi: „Art.4.Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem art.2, który wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia, zmocą od dnia 1 stycznia 2007r.”;

109) rt.21 ustawy zdnia 15 czerwca 2007r. ozmianie ustawy orehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu a osób niepełnosprawnych oraz ozmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr115, poz.791), który stanowi: „Art.21.Ustawa wchodzi wżycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem: 1)art.1 pkt5 iart.13, które wchodzą wżycie zdniem ogłoszenia, zmocą od dnia 1 stycznia 2007r.; 2)art.1 pkt14, 15, 17 lit.aipkt34 oraz art.5, 11 i12, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2008r.; 3)art.8, który wchodzi wżycie zdniem 30 czerwca 2007r.”;

110) rt.9 ustawy zdnia 15 czerwca 2007r. ozmianie ustawy ozatrudnieniu socjalnym oraz ozmianie niektórych innych a ustaw (Dz.U. Nr115, poz.793), który stanowi: „Art.9.Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem art.1 pkt13 lit.a, art.4 oraz art.5 pkt2, które wchodzą wżycie zdniem 1 lipca 2007r.”;

111) rt.7 ust.7, 9 i11 iart.8 ustawy zdnia 24 sierpnia 2007r. ozmianie ustawy opromocji zatrudnienia iinstytucjach a rynku pracy oraz ozmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr176, poz.1243), które stanowią: Art. 7. „7. Osoba prowadząca gospodarstwo domowe, która przed dniem wejścia wżycie ustawy zawarła umowę na podstawie art.61c ustawy wymienionej wart.1 wdotychczasowym brzmieniu, jest obowiązana do poboru zaliczki na podatek dochodowy oraz do sporządzania deklaracji iinformacji, na zasadach określonych wart.35a ustawy wymienionej wart.4 wbrzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy, do końca obowiązywania tej umowy.” „9. Do pobranej przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy mają zastosowanie deklaracje iinformacje określone przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na podstawie art.45b pkt1 ustawy wymienionej wart.4 wbrzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy.” „11.Akt wykonawczy wydany na podstawie art.45b pkt1 ustawy wymienionej wart.4 wbrzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy, zachowuje moc do czasu wejścia wżycie aktu wykonawczego wydanego na podstawie art.45b pkt1 ustawy wymienionej wart.4 wbrzmieniu obowiązującym od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż do dnia 30 kwietnia 2008r.” „Art.8.Ustawa wchodzi wżycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem: 1)art.1 pkt46 i47 lit.e, które wchodzą wżycie zdniem ogłoszenia zmocą od dnia 1 kwietnia 2007r.; 2) rt.1 pkt5 lit.b–d, pkt6, 28 lit.a, pkt42, 47 lit.aib ipkt48 lit.aib, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia a 2008r.”;

112) rt.4 ustawy zdnia 24 sierpnia 2007r. ozmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr181, a poz.1288), który stanowi: „Art. 4. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

113) rt.2, 3 i4 ustawy zdnia 5 września 2007r. ozmianie ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. a Nr191, poz.1361), które stanowią: „Art. 2. W latach 2007 i 2008 do obliczenia kwoty odliczenia, o której mowa w art. 27f ustawy wymienionej wart.1, stosuje się kwoty zmniejszające podatek określone wpierwszym przedziale skali, októrej mowa odpowiednio wart.10 ust.2 i3 ustawy zdnia 16 listopada 2006r. ozmianie ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych oraz ozmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr217, poz.1588).

Dziennik Ustaw – 40 – Poz. 361

Art.3.Ustawa ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2007r. Art. 4. Ustawa wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia.”;

114) rt.13 ustawy zdnia 7 września 2007r. ozasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji wprocesie konsolidacji spółek a sektora elektroenergetycznego (Dz.U. Nr191, poz.1367), który stanowi: „Art. 13. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”;

115) rt.2 ustawy zdnia 25 kwietnia 2008r. ozmianie ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr97, a poz.623), który stanowi: „Art. 2. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

116) rt.14 ustawy zdnia 10 lipca 2008r. ozmianie ustawy oswobodzie działalności gospodarczej oraz ozmianie niektóa rych innych ustaw (Dz.U. Nr141, poz.888), który stanowi: „Art.14.Ustawa wchodzi wżycie po upływie 45 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem art.1 pkt8–13, które wchodzą wżycie zdniem 31 marca 2009r.”;

117) rt.18 ustawy zdnia 25 lipca 2008r. oszczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody a poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr143, poz.894), który stanowi: „Art. 18. Ustawa wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia.”; a

118) rt.8, 10, art.12 ust.1 iart.13–15 ustawy zdnia 6 listopada 2008r. ozmianie ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych, opodatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr209, poz.1316 oraz z2009r. Nr201, poz.1542), które stanowią: „Art.8.1.Do przychodu (dochodu) zodpłatnego zbycia nieruchomości ipraw określonych wart.10 ust.1 pkt8 lit. a–c ustawy zmienianej w art. 1, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2008r., stosuje się zasady określone wustawie zmienianej wart.1, wbrzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008r. 2.Do przychodów zodpłatnego zbycia składników majątku, októrych mowa wart.12 ust.10a ustawy zmienianej wart.4, wykorzystywanych wpozarolniczej działalności gospodarczej, które zostały nabyte lub wybudowane (oddane do użytkowania) wokresie od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2008r., mają zastosowanie przepisy art.12 ust.10a ustawy zmienianej wart.4, wbrzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008r., iart.21 ust.1 pkt126 oraz art.30e ustawy zmienianej wart.1, wbrzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008r. 3.Podatnicy, do których mają zastosowanie ust.1 lub ust.2, oświadczenie, októrym mowa wart.21 ust.21 ustawy zmienianej wart.1, wbrzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008r., składają wterminie złożenia zeznania, októrym mowa wart.45 ust.1 ustawy zmienianej wart.1, za rok podatkowy, wktórym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości ipraw określonych wart.10 ust.1 pkt8 lit.a–c ustawy zmienianej wart.1. Wprzypadku, októrym mowa wzdaniu pierwszym, 14-dniowy termin określony wart.21 ust.21 ustawy zmienianej wart.1, wbrzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008r., nie ma zastosowania.” „Art.10.1.Do przekazania 1% podatku należnego wynikającego zzeznań podatkowych lub ich korekt za 2008r. stosuje się wykaz, októrym mowa wust.5. 2.Organizacje pożytku publicznego, ujęte wwykazie, októrym mowa wust.5, są obowiązane do dnia 31 stycznia 2009r. przekazać naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według siedziby organizacji, numer rachunku bankowego, na który ma być przekazany 1% podatku. 3.Naczelnik urzędu skarbowego przekazuje 1% podatku należnego, októrym mowa wust.1, na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego, októrym mowa wust.2, wtrzecim lub wczwartym miesiącu licząc od końca miesiąca, wktórym upłynął termin dla złożenia zeznania podatkowego. Kwota ta jest pomniejszana okoszty przelewu bankowego. 4.Wprzypadku, gdy organizacja pożytku publicznego nie wypełniła obowiązku, októrym mowa wust.2, lub błędnie podała numer rachunku bankowego, naczelnik urzędu skarbowego odstępuje od przekazania 1% podatku na rzecz tej organizacji.

Dziennik Ustaw – 41 – Poz. 361

5.Wterminie do dnia 31 grudnia 2008r.

minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego wporozumieniu zMinistrem Sprawiedliwości ogłasza, wdrodze obwieszczenia, wDzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada 2008r.; w wykazie tym nie uwzględnia się organizacji prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, atakże pozostałych wyrobów alkoholowych ozawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów zmetali szlachetnych albo zudziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.” Art.12.„1.Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art.25 ust.8 ustawy zmienianej wart.1, zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 25 ust. 8 ustawy zmienianej wart.1, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2009r.” „Art.13.Do dokonywania rocznego obliczenia podatku za 2008r., zgodnie zart.34 iart.37 ustawy zmienianej wart.1, ma zastosowanie art.37 ust.1a pkt4 lit.b tej ustawy, wbrzmieniu obowiązującym do dnia 30 listopada 2008r. Art.14.Ustawa ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2009r., zwyjątkiem: a

1) rt.1 pkt1–3, pkt11 lit.atiret piąte, tiret ósme wzakresie dodawanego pkt26a, tiret szesnaste oraz lit.c wzakresie dodawanego ust.23, pkt19 lit.a, c ilit.e, 20, 22, pkt23 lit.awzakresie tiret pierwszego idrugiego oraz lit.c, pkt25, pkt27, pkt31, pkt37, pkt39 lit.g ilit.i, pkt40 wzakresie dodawanego art.45c ust.1–3 i5, art.4 pkt2, 4, pkt5 lit.b, pkt6 wzakresie dodawanego art.21b ust.1–3 i5, pkt7–9 oraz art.6 i7, które mają zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2008r.; 2) rt.1 pkt38 lit.b, e, f, h oraz lit.k iart.2 pkt12 lit.a–d, które mają zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniea sionej straty) od dnia 1 stycznia 2012r. Art.15.Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2009r., zwyjątkiem: 1) rt.1 pkt19 lit.a, c ilit.e, 20, 25, pkt27, pkt31, pkt37, pkt39 lit.g ipkt40, art.3, art.4 pkt2, 4, pkt5 lit.b, pkt6–9 a oraz art.6 i10, które wchodzą wżycie zdniem 1 grudnia 2008r.; 2)art.1 pkt38 lit.b, e, f, h oraz lit.k iart.2 pkt12 lit.a–d, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.”;

119) rt.10 ustawy zdnia 6 listopada 2008r. ozmianie ustawy – Kodeks rodzinny iopiekuńczy oraz niektórych innych a ustaw (Dz.U. Nr220, poz.1431), który stanowi: „Art. 10. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.”; a

120) rt.4 ustawy zdnia 6 listopada 2008r. ozmianie ustawy oindywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr220, poz.1432), który stanowi: „Art. 4. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2009r., zwyjątkiem art.1 pkt3 iart.3 pkt2, które wchodzą wżycie zdniem ogłoszenia.”;

121) rt.32 ustawy zdnia 21 listopada 2008r. owspieraniu termomodernizacji iremontów (Dz.U. Nr223, poz.1459), a który stanowi: „Art. 32. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.”;

122) art.46 ustawy zdnia 21 listopada 2008r. oemeryturach kapitałowych (Dz.U. Nr228, poz.1507), który stanowi: „Art. 46. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

123) rt.169 ustawy zdnia 6 grudnia 2008r. opodatku akcyzowym (Dz.U. z2009r. Nr3, poz.11), który stanowi: a „Art. 169. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 marca 2009r.”;

124) rt.40 ustawy zdnia 19 grudnia 2008r. ozmianie ustawy opromocji zatrudnienia iinstytucjach rynku pracy oraz a ozmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z2009r. Nr6, poz.33), który stanowi: „Art.40.Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem: 1)art.39, który wchodzi wżycie zdniem wejścia wżycie ustawy, zmocą od dnia 1 stycznia 2009r.; 2)art.1 pkt75 iart.18, które wchodzą wżycie zdniem 1 lipca 2009r.; 3)art.1 pkt49, który wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2010r.”;

Dziennik Ustaw – 42 – Poz. 361

125) rt.38 ustawy zdnia 19 grudnia 2008r. opartnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z2009r. Nr19, poz.100), który a stanowi: „Art. 38. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia.”;

126) rt.3–7 ustawy zdnia 5 marca 2009r. ozmianie ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy a opodatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr69, poz.587), które stanowią: „Art.3.Do kosztów prac rozwojowych rozpoczętych przed dniem 1 stycznia 2009r. stosuje się przepisy dotychczasowe. Art.4.1.Podatnicy, którzy wzwiązku zpodwyższeniem limitu przychodów, októrym mowa wart.5a pkt20 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, i art. 4a pkt 10 ustawy zmienianej w art. 2, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stali się małymi podatnikami, mogą wpłacać zaliczki kwartalne, októrych mowa wart.44 ust.

3g ustawy zmienianej wart.1 oraz wart.25 ust.1b ustawy zmienianej wart.2, począwszy od pierwszego kwartału następującego po kwartale, wktórym weszła wżycie niniejsza ustawa. 2.Przepis ust.1 stosuje się wprzypadku złożenia przez podatnika zawiadomienia, októrym mowa wart.44 ust.3i ustawy zmienianej wart.1 oraz wart.25 ust.1e ustawy zmienianej wart.2, wterminie do 20 dnia drugiego miesiąca kwartału następującego po kwartale, wktórym weszła wżycie niniejsza ustawa. Art.5.1.Wlatach podatkowych rozpoczynających się w2009r. i2010r. kwota limitu odpisów amortyzacyjnych, októrej mowa wart.22k ust.7 ustawy zmienianej wart.1 oraz art.16k ust.7 ustawy zmienianej wart.2, wynosi 100.000 euro wkażdym ztych lat podatkowych. 2.Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy wroku 2008 lub 2009 rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, mogą zgodnie zzasadami określonymi wart.22k ust.7–13 ustawy zmienianej wart.1 dokonywać odpisów amortyzacyjnych, do kwoty limitu określonej wust.1, także wroku podatkowym następującym bezpośrednio po roku podatkowym, wktórym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej. 3.Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, którzy wroku 2008 lub 2009 rozpoczęli prowadzenie działalności, mogą zgodnie zzasadami określonymi wart.16k ust.7–13 ustawy zmienianej wart.2 dokonywać odpisów amortyzacyjnych, do kwoty limitu określonej wust.1, także wroku podatkowym następującym bezpośrednio po roku podatkowym, wktórym rozpoczęli prowadzenie działalności. 4.Przepisu ust.3 nie stosuje się do podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których pierwszy rok podatkowy kończy się wdniu 31 grudnia 2010r. Art.6.Ustawa ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2009r., ztym że do podatników podatku dochodowego od osób prawnych, którzy rozpoczęli działalność w2008r., aktórych rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy izakończy się po dniu 31 grudnia 2008r., do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy art.5 nie mają zastosowania. Art. 7. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

127) art.122 ustawy zdnia 24 kwietnia 2009r. obateriach iakumulatorach (Dz.U. Nr79, poz.666), który stanowi: „Art.122.Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem: 1) rt.11 ust.2 i3, art.15 ust.1 pkt1 iust.2, art.48, art.49, art.77, art.86, art.87 iart.99, które wchodzą wżycie a wterminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia; 2)art.9 ust.4, który wchodzi wżycie zdniem 26 września 2009r.; 3)art.17–26 iart.79, które wchodzą wżycie zdniem 1 października 2009r.; 4) rt.30, art.32–43, art.53–56, art.65, art.69, art.72, art.80, art.82–85, art.89, art.90, art.100, art.104–106, a art.111 pkt1–13 i15–20 oraz art.114 pkt2, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2010r.; 5)art.111 pkt14, który wchodzi wżycie zdniem 1 maja 2010r.; 6)art.15 ust.1 pkt2 i3, które wchodzą wżycie zdniem 26 września 2011r.; 7)art.66–68, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.”;

128) rt.12 ustawy zdnia 7 maja 2009r. ozadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych wlaa tach 1956–1989 (Dz.U. Nr91, poz.741), który stanowi: „Art. 12. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”;

Dziennik Ustaw – 43 – Poz. 361

129) rt.30 ustawy zdnia 22 maja 2009r. onauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. Nr97, poz.800), a który stanowi: „Art.30.Ustawa wchodzi wżycie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia, zwyjątkiem art.26 pkt2, który wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia.”;

130) rt.22 ustawy zdnia 19 czerwca 2009r. opomocy państwa wspłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzieloa nych osobom, które utraciły pracę (Dz.U. Nr115, poz.964), który stanowi: „Art. 22. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

131) rt.37 ustawy zdnia 1 lipca 2009r. ołagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników iprzedsiębiora ców (Dz.U. Nr125, poz.1035), który stanowi: „Art. 37. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

132) rt.2 i3 ustawy zdnia 17 lipca 2009r. ozmianie ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr125, a poz.1037), które stanowią: „Art.2.Ustawa ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2009r. Art. 3. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

133) art.12 ustawy zdnia 17 lipca 2009r. opraktykach absolwenckich (Dz.U. Nr127, poz.1052), który stanowi: „Art. 12. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

134) rt.123 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę ofinansach publicznych (Dz.U. Nr157, a poz.1241), który stanowi: „Art.123.Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2010r., zwyjątkiem: 1)art.13 pkt3–5, art.

95, art.101 ust.3 iart.120, które wchodzą wżycie zdniem ogłoszenia; 2)art.10, art.11, art.18 pkt1, art.25, art.43, art.49 iart.50, które wchodzą wżycie zdniem 1 lipca 2010r.; a 3) rt.2 pkt3, art.3, art.5, art.6, art.8, art.13 pkt1, 2 i6, art.14, art.18 pkt2 lit.b ipkt3 lit.b ic, art.20, art.21, art.23, art.28, art.34, art.36, art.39 pkt2–6, art.40, art.41, art.45 pkt1 i6, art.46 pkt1 lit.ailit.c–e oraz pkt2–5, art.57 pkt2, art.58, art.59 pkt1–3, art.60, art.63, art.65 pkt3–5, art.66 pkt1 lit.aipkt2, art.67 pkt1, art.78, art.79, art.80 pkt3 oraz art.81, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2011r.; 4)art.17 pkt6, art.33, art.39 pkt1 iart.70, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.; 5)art.16, który wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2013r.”;

135) rt.23 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009r. ozmianie ustawy opowszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Pola skiej oraz ozmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr161, poz.1278), który stanowi: „Art.23.Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2010r., zwyjątkiem: 1)art.1 pkt36 lit.b, który wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia; 2)art.21, który wchodzi wżycie zdniem 30 grudnia 2009r.”;

136) art.244 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009r. oSłużbie Celnej (Dz.U. Nr168, poz.1323), który stanowi: „Art.244.Ustawa wchodzi wżycie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem art.148 ust.1 pkt3, który wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2011r.”;

137) rt.3 ustawy zdnia 23 października 2009r. ozmianie ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy a ozryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr201, poz.1541), który stanowi: „Art.3.Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2010r. ima zastosowanie do przychodów uzyskanych od tego dnia.”;

Dziennik Ustaw – 44 – Poz. 361

138) rt.145 ustawy zdnia 19 listopada 2009r. ograch hazardowych (Dz.U. Nr201, poz.1540), który stanowi: a „Art.145.Ustawa wchodzi wżycie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem: 1)art.95, wzakresie art.21 ust.1 pkt6, 2)art.102, art.106 pkt1 ipkt4 lit.a, art.111 oraz art.116 pkt4 – które wchodzą wżycie po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.”; a

139) rt.25 i26 ustawy zdnia 22 stycznia 2010r. ozmianie ustawy odziałalności pożytku publicznego iowolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr28, poz.146), które stanowią: „Art. 25. Przepisy art.21 ust. 1 pkt 113 i art.45c ustawy zmienianej w art.3 oraz art. 21b ustawy zmienianej wart.11, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2010r. Art. 26. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem:

1) art.1 pkt27, który wchodzi wżycie zdniem 1 września 2010r.;

2) art.3 pkt2 iart.11, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2011r.”;

140) rt.4 ustawy zdnia 19 lutego 2010r. ozmianie ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy opoa datku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr57, poz.352), który stanowi: „Art. 4. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2011r.”;

141) rt.6 i9 ustawy zdnia 18 marca 2010r. ozmianie ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy opoa datku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr75, poz.473), które stanowią: „Art. 6. Przepisy art.14 ust.2 pkt15 iart.21 ust.1 pkt68a ustawy zmienianej wart.1 oraz art.12 ust.1 pkt5c ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2010r.” „Art. 9. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

142) rt.4 ustawy zdnia 20 maja 2010r. ozmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy opodatku dochodowym od osób a fizycznych (Dz.U. Nr105, poz.655), który stanowi: „Art. 4. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”;

143) rt.11 ustawy zdnia 6 sierpnia 2010r. ozmianie ustawy oszczególnych zasadach odbudowy, remontów irozbiórek a obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wwyniku działania żywiołu oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr149, poz.996), który stanowi: „Art. 11. Ustawa wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia.”;

144) rt.4 ustawy zdnia 24 września 2010r. ozmianie ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy opoa datku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy ozryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr219, poz.1442), który stanowi: „Art. 4. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2011r.”;

145) rt.7 i14 ustawy zdnia 29 października 2010r. ozmianie ustawy orehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatruda nianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr226, poz.1475), które stanowią: „Art. 7. Przepis art.4 stosuje się do zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, naliczonych od wynagrodzeń iinnych dochodów należnych za okresy przypadające po dniu 1 stycznia 2011r.” „Art. 14. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2011r., zwyjątkiem:

1) rt.1 pkt10 lit.b, który wchodzi wżycie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia a ogłoszenia;

2) rt.1 pkt5 i8, które wchodzą wżycie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoa szenia;

3) art.1 pkt4 i14, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.”;

Dziennik Ustaw – 45 – Poz. 361

146) rt.4–6 oraz art.13 i14 ustawy zdnia 25 listopada 2010r. ozmianie ustawy opodatku dochodowym od osób fizycza nych, ustawy opodatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy ozryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr226, poz.1478 iNr257, poz.1726), które stanowią: „Art.4.Przepisy art.24 ust.17 i18 ustawy zmienianej wart.1 mają zastosowanie również do dochodu ztytułu objęcia udziałów lub akcji współce mającej osobowość prawną wzamian za wkład niepieniężny wpostaci know-how, powstałego przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy, jeżeli objęcie udziałów lub akcji nastąpiło wzwiązku zrealizacją celu Działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Inicjowanie działalności innowacyjnej”. Art. 5. Do odliczeń z tytułu ulgi na nowe technologie, o których mowa w art. 26c ust. 2 ustawy wymienionej wart.1 oraz wart.18b ust.2 ustawy wymienionej wart.2, dokonywanych przed dniem 1 października 2010r. ipo dniu 30 września 2010r. mają zastosowanie zarówno opinie wydane przez jednostki naukowe wrozumieniu ustawy zdnia 8 października 2004r. ozasadach finansowania nauki (Dz.U. z2008r. Nr169, poz.1049), jak iopinie wydane przez jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr96, poz.615). Art.6.Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art.45b pkt1 i5 ustawy, októrej mowa wart.1, wbrzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy, zachowują moc do czasu wejścia wżycie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art.45b pkt1 i5 ustawy, októrej mowa wart.1, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy.” „Art. 13. Przepisy ustaw zmienianych wart.1–3, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011r., zwyjątkiem:

1) art.6 ust.2 i2a ustawy, októrej mowa wart.1, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

2) art.21b ust.6 ustawy, októrej mowa wart.3, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą – które mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2010r. Art. 14. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2011r., zwyjątkiem:

1) art.1 pkt29, który wchodzi wżycie zdniem 3 stycznia 2011r.;

2) art.2 pkt11, który wchodzi wżycie zdniem 1 maja 2011r.”;

147) rt.14 ustawy zdnia 16 grudnia 2010r. ozmianie ustawy opromocji zatrudnienia iinstytucjach rynku pracy oraz a niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr257, poz.1725), który stanowi: „Art. 14. Ustawa wchodzi wżycie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po dniu ogłoszenia, zwyjątkiem:

1) art.7, który wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia zmocą od dnia 1 stycznia 2011r.;

2) art.1 pkt24, który wchodzi wżycie po upływie 7 miesięcy od dnia ogłoszenia.”;

148) art.79 ustawy zdnia 4 lutego 2011r. oopiece nad dziećmi wwieku do lat 3 (Dz.U. Nr45, poz.235), który stanowi: „Art. 79. Ustawa wchodzi wżycie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem:

1) art.6, który wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2013r.;

2) rt.50–53 i70–73, które wchodzą wżycie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 6 miesięcy od dnia a ogłoszenia;

3) art.62 i63, które wchodzą wżycie zdniem ogłoszenia;

4) art.64 ust.2, który wchodzi wżycie po upływie 12 miesięcy od dnia wejścia wżycie ustawy.”;

149) rt.38 ustawy zdnia 18 marca 2011r. ozmianie ustawy – Prawo oszkolnictwie wyższym, ustawy ostopniach naukoa wych itytule naukowym oraz ostopniach itytule wzakresie sztuki oraz ozmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr84, poz.455), który stanowi: „Art. 38. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 października 2011r., zwyjątkiem:

1) rzepisów art.1 pkt68–70, pkt71 wzakresie dotyczącym art.94b i94c, pkt73–79, pkt81 wzakresie dotyczącym p art.103 ust.2, pkt106, pkt147, pkt154 wzakresie dotyczącym art.209 ust.6, art.4 pkt1 lit.b id oraz pkt2 lit.b, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.;

Dziennik Ustaw – 46 – Poz. 361

2) rzepisów art.1 pkt71 wzakresie dotyczącym art.94a, pkt82, pkt119, pkt122 wzakresie dotyczącym art.173 p ust.1 pkt4 i5, pkt127, pkt129 wzakresie dotyczącym art.181 ust.2, pkt131 lit.b tiret drugie, pkt133, pkt144 wzakresie dotyczącym art.199 ust.3 ipkt145, które wchodzą wżycie zdniem 1 października 2012r.;

3) przepisu art.20 ust.2, który wchodzi wżycie zdniem 1 października 2012r.;

4) przepisu art.1 pkt83 wzakresie dotyczącym art.105, który wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2013r.;

5) przepisu art.1 pkt92, który wchodzi wżycie zdniem 1 października 2013r.”;

150) rt.33 ustawy zdnia 25 marca 2011r. ozmianie niektórych ustaw związanych zfunkcjonowaniem systemu ubezpiea czeń społecznych (Dz.U. Nr75, poz.398), który stanowi: „Art. 33. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 maja 2011r., zwyjątkiem art.2 pkt1, art.3 pkt1, pkt2 lit.a, pkt3, pkt5 ipkt6, art.4 pkt1–12, pkt13 lit.b ic, pkt14–25, pkt27, pkt28, pkt29 lit.a, pkt30–33, pkt34 lit.a, pkt35–39, pkt42–44 ipkt46–50, art.5, art.6, art.12, art.13, art.15, art.16 iart.31, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.”;

151) rt. 105 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców a (Dz.U. Nr106, poz.622), który stanowi: „Art. 105. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 lipca 2011r., zwyjątkiem:

1) art.36 pkt3 i4, które wchodzą wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;

2) art.44 iart.103, które wchodzą wżycie zdniem 1 października 2011r.;

3) art.20 pkt1, który wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.”; a

152) rt.7 i8 ustawy zdnia 15 kwietnia 2011r. ozmianie ustawy orachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr102, poz.585), które stanowią: „Art. 7.

1. Wokresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2012r. ilekroć wprzepisach ustaw wymienionych wart.2 iart.3 jest mowa osamochodzie osobowym – oznacza to pojazd samochodowy odopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie zkierowcą, zwyjątkiem:

1) ojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu p ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanego na podstawie przepisów prawa oruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van; p

2) ojazdu samochodowego mającego więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą iuktórego długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą asufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, októrej mowa wzdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu atylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona wlinii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu apunktem wyprowadzonym wpionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków;

3) pojazdu samochodowego, który ma otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków;

4) ojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako p konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu; p

5) ojazdu samochodowego będącego pojazdem specjalnym w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym oprzeznaczeniach wymienionych wzałączniku do niniejszej ustawy.

2. Wprzypadku pojazdów samochodowych odopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony spełnienie wymagań określonych wust.1 pkt1–4, pozwalających na niezaliczenie danego pojazdu samochodowego do samochodów osobowych, stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację ospełnieniu tych wymagań. Art. 8. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem:

1) rt.2 pkt1 lit.aipkt2, art.3 pkt1 lit.aipkt2, art.4, art.6 oraz art.7, które wchodzą wżycie zdniem ogłoszenia, a zmocą od dnia 1 stycznia 2011r.;

2) art.2 pkt1 lit.b ipkt3 oraz art.3 pkt1 lit.b ipkt3, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2013r.”;

Dziennik Ustaw – 47 – Poz. 361

153) rt.102 ustawy zdnia 12 maja 2011r. owyrobie irozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami iorganizacji a rynku wina (Dz.U. Nr120, poz.690), który stanowi: „Art. 102. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

154) rt.15 ustawy zdnia 13 maja 2011r. ozmianie ustawy oswobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych a ustaw (Dz.U. Nr131, poz.764), który stanowi: „Art.15.Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 lipca 2011r., zwyjątkiem: 1) rt.1 pkt7 lit.atiret czwarte, art.1 pkt7 lit.b ilit.e, art.1 pkt8 oraz art.4, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycza nia 2012r.; 2)art.6, który wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

155) rt.251 ustawy zdnia 9 czerwca 2011r. owspieraniu rodziny isystemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr149, poz.887), a który stanowi: „Art. 251. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2012r., zwyjątkiem art.77 ust.1, który wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2015r., iart.241, który wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

156) rt.4 ustawy zdnia 1 lipca 2011r. ozmianie ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy opodata ku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr178, poz.1059), który stanowi: „Art. 4. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2012r., zwyjątkiem art.2 pkt1 iart.3, które wchodzą wżycie zdniem ogłoszenia.”;

157) rt.6 ustawy zdnia 15 lipca 2011r. ozmianie ustawy ofinansowym wsparciu rodzin wnabywaniu własnego mieszkaa nia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr168, poz.1006), który stanowi: „Art. 6. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

158) rt.6 ustawy zdnia 28 lipca 2011r. ozmianie ustawy owspieraniu rozwoju obszarów wiejskich zudziałem środków a Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr205, poz.1202), który stanowi: „Art. 6. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

159) rt.8 ustawy zdnia 19 sierpnia 2011r. ozmianie ustawy oochronie roszczeń pracowniczych wrazie niewypłacalnośa ci pracodawcy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr197, poz.1170), który stanowi: „Art. 8. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem art.2 i3, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.”;

160) rt.45 ustawy zdnia 19 sierpnia 2011r. oweteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. Nr205, poz.1203), a który stanowi: „Art. 45. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.”; a

161) rt.17 ustawy zdnia 16 września 2011r. ozmianie ustawy oobrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr234, poz.1391), który stanowi: „Art. 17. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.”. Marszałek Sejmu: E. Kopacz

Dziennik Ustaw – 48 – Poz. 361

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zdnia 17 stycznia 2012r. (poz. 361)

USTAWA zdnia 26 lipca 1991r. opodatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot iprzedmiot opodatkowania Art. 1. stawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych. U Art. 2.

1. Przepisów ustawy nie stosuje się do:

1) rzychodów zdziałalności rolniczej, zwyjątkiem przychodów zdziałów specjalnych produkcji rolnej; p

2) rzychodów zgospodarki leśnej wrozumieniu ustawy olasach oraz ustawy oprzeznaczeniu gruntów rolnych do zalep sienia1);

3) rzychodów podlegających przepisom opodatku od spadków idarowizn; p

4) rzychodów wynikających zczynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy; p

5) rzychodów ztytułu podziału wspólnego majątku małżonków wwyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólp ności majątkowej oraz przychodów ztytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego znich;

6) rzychodów (dochodów) armatora opodatkowanych na zasadach wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. p opodatku tonażowym (Dz.U. Nr183, poz.1353 oraz z2008r. Nr209, poz.1316), zzastrzeżeniem art.24a ust.1a;

7) wiadczeń na zaspokojenie potrzeb rodziny, októrych mowa wart.27 Kodeksu rodzinnego iopiekuńczego, objętych ś wspólnością majątkową małżeńską.

2. Działalnością rolniczą, wrozumieniu ust.1 pkt1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych wstanie nieprzetworzonym (naturalnym) zwłasnych upraw albo hodowli lub chowu, wtym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa ipod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych isadownicza, hodowla iprodukcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa iowadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, atakże działalność, wktórej minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt iroślin, wtrakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej: m

1) iesiąc – wprzypadku roślin,

2) 6 dni – wprzypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek, 1

3) tygodni – wprzypadku pozostałego drobiu rzeźnego, 6

4) miesiące – wprzypadku pozostałych zwierząt 2 – licząc od dnia nabycia.

3. Działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy wszklarniach iogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów iich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa hodowla ichów drobiu rzeźnego inieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla ichów zwierząt futerkowych ilaboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla ichów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. 3a. Nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla ichów zwierząt wrozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych wzałączniku nr2 do ustawy, zwanym „załącznikiem nr2”.

1)

U traciła moc zdniem 15 stycznia 2004r. na podstawie art.15 ustawy zdnia 28 listopada 2003r. owspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących zSekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji iGwarancji Rolnej (Dz.U. Nr229, poz.2273), który wszedł wżycie zdniem 15 stycznia 2004r.

Dziennik Ustaw – 49 – Poz. 361

4. Ilekroć wustawie jest mowa ogospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne wrozumieniu przepisów ustawy opodatku rolnym.

5. (uchylony).2) Art. 3.

1. Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). 1a. Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1) osiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów p życiowych) lub

2) rzebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni wroku podatkowym. p

2. (uchylony).3) 2a. Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy). 2b. Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

1) racy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy p nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;

2) ziałalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynad grodzenia;

3) ziałalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; d

4) ołożonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, wtym ze sprzedaży takiej nieruchomości. p

3. Od podatku dochodowego od dochodu uzyskanego ze źródeł przychodów położonych za granicą wolni są członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych iurzędów konsularnych oraz inne osoby korzystające zprzywilejów iimmunitetów dyplomatycznych lub konsularnych na podstawie umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych, jak również członkowie ich rodzin pozostający znimi we wspólnocie domowej, jeżeli nie są obywatelami polskimi inie mają stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 4. (uchylony).4) Art. 4a. Przepisy art.3 ust.1, 1a, 2a i2b stosuje się zuwzględnieniem umów wsprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Art. 5. Za terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wrozumieniu ustawy uważa się również znajdującą się poza morzem terytorialnym wyłączną strefę ekonomiczną, wktórej Rzeczpospolita Polska na podstawie prawa wewnętrznego izgodnie zprawem międzynarodowym wykonuje prawa odnoszące się do badania ieksploatacji dna morskiego ijego podglebia oraz ich zasobów naturalnych. Art. 5a. Ilekroć wustawie jest mowa o:

1) nwestycjach – oznacza to środki trwałe wbudowie wrozumieniu ustawy zdnia 29 września 1994r. orachunkowości i (Dz.U. z2009r. Nr152, poz.1223, zpóźn. zm.5)), zwanej dalej „ustawą orachunkowości”;

P rzez art.1 pkt1 lit.c ustawy zdnia 9 listopada 2000r. ozmianie ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych oraz ozmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr104, poz.1104), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 2001r. ima zastosowanie do opodatkowania dochodów (strat) uzyskanych od tego dnia.

3) P rzez art.1 pkt1 lit.b ustawy zdnia 27 lipca 2002r. ozmianie ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych oraz ozmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr141, poz.1182 iNr200, poz.1679), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 2003r. ima zastosowanie do dochodów (strat) uzyskanych od tego dnia.

4) P rzez art.1 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 3.

5) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2009r. Nr157, poz.1241 iNr165, poz.1316, z2010r. Nr47, poz.278 oraz z2011r. Nr102, poz.585, Nr199, poz.1175 iNr232, poz.1378.

2)

Dziennik Ustaw – 50 – Poz. 361

2) kładnikach majątkowych – oznacza to aktywa wrozumieniu ustawy orachunkowości pomniejszone oprzejęte długi s funkcjonalnie związane zprowadzoną działalnością gospodarczą zbywcy, oile długi te nie zostały uwzględnione wcenie nabycia, októrej mowa wart.22g ust.3;

3) rzedsiębiorstwie – oznacza to przedsiębiorstwo wrozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; p

4) organizowanej części przedsiębiorstwa – oznacza to organizacyjnie ifinansowo wyodrębniony wistniejącym przedsięz biorstwie zespół składników materialnych iniematerialnych, wtym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania; O

5) rdynacji podatkowej – oznacza to ustawę zdnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z2005r. Nr8, poz.60, zpóźn. zm.6));

6) ziałalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową: d a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu iwydobywaniu kopalin ze złóż, c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych iprawnych – prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, wsposób zorganizowany iciągły, zktórej uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych wart.10 ust.1 pkt1, 2 i4–9;

7) stawie orehabilitacji zawodowej – rozumie się przez to ustawę zdnia 27 sierpnia 1997r. orehabilitacji zawodowej u ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z2011r. Nr127, poz.721, Nr171, poz.1016, Nr209, poz.1243 i1244 i Nr 291, poz. 1707);

8) rzędzie skarbowym – oznacza to urząd skarbowy, którym kieruje odpowiednio właściwy dla podatnika lub płatnika u naczelnik urzędu skarbowego;

9) stawie opublicznym obrocie papierami wartościowymi – oznacza to ustawę zdnia 21 sierpnia 1997r. – Prawo opubu licznym obrocie papierami wartościowymi7) (Dz.U. z2005r. Nr111, poz.937, Nr132, poz.1108, Nr143, poz.1199 iNr163, poz.1362); p

10) ublicznym obrocie – oznacza to obrót publiczny, októrym mowa wart.2 ustawy opublicznym obrocie papierami wartościowymi7);

11) apierach wartościowych – oznacza to papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca p 2005r. oobrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z2010r. Nr211, poz.1384 oraz z2011r. Nr106, poz.622, Nr131, poz.763 i Nr 234, poz. 1391);

12) yskoncie – oznacza to różnicę między kwotą uzyskaną zwykupu papieru wartościowego przez emitenta aceną zakupu d papieru wartościowego na rynku pierwotnym lub wtórnym, awprzypadku nabycia papierów wartościowych wdrodze spadku lub darowizny dyskonto oznacza różnicę pomiędzy ceną wykupu aceną zakupu tych papierów przez spadkodawcę lub darczyńcę;

13) ochodnych instrumentach finansowych – oznacza to instrumenty finansowe, októrych mowa wart.2 ust.1 pkt2 ustap wy zdnia 29 lipca 2005r. oobrocie instrumentami finansowymi;

14) unduszach kapitałowych – oznacza to fundusze inwestycyjne oraz fundusze zagraniczne, októrych mowa wprzepisach f ofunduszach inwestycyjnych, oraz ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe działające na podstawie przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej, z wyjątkiem funduszy emerytalnych, o których mowa w przepisach o organizacji ifunkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz.1199, z2006r. Nr66, poz.470, Nr104, poz.708, Nr143, poz.1031, Nr217, poz.1590 iNr225, poz.1635, z2007r. Nr112, poz.769, Nr120, poz.818, Nr192, poz.1378 iNr225, poz.1671, z2008r. Nr118, poz.745, Nr141, poz.888, Nr180, poz.1109 iNr209, poz.1316, 1318 i1320, z2009r. Nr18, poz.97, Nr44, poz.362, Nr57, poz.466, Nr131, poz.1075, Nr157, poz.1241, Nr166, poz.1317, Nr168, poz.1323, Nr213, poz.1652 iNr216, poz.1676, z2010r. Nr40, poz.230, Nr57, poz.355, Nr127, poz.858, Nr167, poz.1131, Nr182, poz.1228 iNr197, poz.1306 oraz z2011r. Nr34, poz.173, Nr75, poz.398, Nr106, poz.622, Nr134, poz.781, Nr171, poz.1016, Nr186, poz.1100, Nr199, poz.1175, Nr232, poz.1378, Nr234, poz.1391 iNr291, poz.1707.

7) U traciła moc zdniem 24 października 2005r. na podstawie art.224 ustawy zdnia 29 lipca 2005r. oobrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr183, poz.1538), która weszła wżycie zdniem 24 października 2005r.

6)

Dziennik Ustaw – 51 – Poz. 361

15) stawie ozryczałtowanym podatku dochodowym – oznacza to ustawę zdnia 20 listopada 1998r. ozryczałtowanym u podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr144, poz.930, zpóźn. zm.8));

16) stawie odziałalności pożytku publicznego – oznacza to ustawę zdnia 24 kwietnia 2003r. odziałalności pożytku pubu licznego iowolontariacie (Dz.U. z2010r. Nr234, poz.1536, zpóźn. zm.9));

17) stawie opodatku od towarów iusług – oznacza to ustawę zdnia 11 marca 2004r. opodatku od towarów iusług (Dz.U. u z2011r. Nr177, poz.1054);

18) stawie opartnerstwie publiczno-prywatnym – oznacza to ustawę zdnia 19 grudnia 2008r. opartnerstwie publicznou -prywatnym (Dz.U. z2009r. Nr19, poz.100, z2010r. Nr106, poz.675 oraz z2011r. Nr232, poz.1378); (

19) uchylony);10) 19a)11) samochodzie osobowym – oznacza to pojazd samochodowy odopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie zkierowcą, zwyjątkiem: a) ojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu p ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanego na podstawie przepisów prawa oruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van, b) pojazdu samochodowego mającego więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą iuktórego długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą asufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, októrej mowa wzdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu atylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona wlinii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu apunktem wyprowadzonym wpionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, c) pojazdu samochodowego, który ma otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków, d) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy inadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu, e) pojazdu samochodowego będącego pojazdem specjalnym – jeżeli zwyciągu ze świadectwa homologacji lub zodpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami prawa oruchu drogowym, lub zinnych dokumentów określonych wprzepisach wydanych na podstawie art.86a ust.

10 ustawy opodatku od towarów iusług, wynika, że jest to pojazd specjalny, f) pojazdu samochodowego innego niż wymieniony wlit.a–e, wktórym liczba miejsc (siedzeń) łącznie zmiejscem dla kierowcy wynosi: – 1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg, – 2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg, – 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg;

20) ałym podatniku – oznacza to podatnika, uktórego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz zkwotą należnego podatku m od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych weuro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, wzaokrągleniu do 1000 zł;

Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2000r. Nr104, poz.1104 iNr122, poz.1324, z2001r. Nr74, poz.784, Nr88, poz.961, Nr125, poz.1363 i1369 iNr134, poz.1509, z2002r. Nr141, poz.1183, Nr169, poz.1384, Nr 172, poz. 1412 iNr200, poz.1679, z2003r. Nr45, poz.391, Nr96, poz.874, Nr135, poz.1268, Nr137, poz.1302 iNr202, poz.1958, z2004r. Nr210, poz.2135 iNr263, poz.2619, z2005r. Nr143, poz.1199, Nr164, poz.1366 iNr169, poz.1420, z2006r. Nr183, poz.1353 iNr217, poz.1588, z2008r. Nr141, poz.888, Nr143, poz.894 iNr209, poz.1316, z2009r. Nr157, poz.1241 iNr201, poz.1541, z2010r. Nr3, poz.13, Nr28, poz.146, Nr75, poz.473, Nr219, poz.1442 iNr226, poz.1478 oraz z2011r. Nr106, poz.622 iNr131, poz.764.  

9) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2011r. Nr112, poz.654, Nr149, poz.887, Nr205, poz.1211, Nr208, poz.1241, Nr209, poz.1244 iNr232, poz.1378.

10) P rzez art.2 pkt1 lit.austawy zdnia 15 kwietnia 2011r. ozmianie ustawy orachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr102, poz.585), która weszła wżycie zdniem 2 czerwca 2011r.; wszedł wżycie zdniem 18 maja 2011r., zmocą od dnia 1 stycznia 2011r.

11) D odany przez art.2 pkt1 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 10; wejdzie wżycie zdniem 1 stycznia 2013r.

  8)

Dziennik Ustaw – 52 – Poz. 361

21) ertyfikacie rezydencji – oznacza to zaświadczenie omiejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych wydane c przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika;

22) agranicznym zakładzie – oznacza to: z a) tałą placówkę, poprzez którą podmiot mający miejsce zamieszkania na terytorium jednego państwa wykonuje całkos wicie lub częściowo działalność na terytorium innego państwa, awszczególności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabrykę, warsztat albo miejsce wydobywania bogactw naturalnych, b) lac budowy, budowę, montaż lub instalację, prowadzone na terytorium jednego państwa przez podmiot mający p miejsce zamieszkania na terytorium innego państwa, o c) sobę, która wimieniu ina rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania na terytorium jednego państwa działa na terytorium innego państwa, jeżeli osoba ta ma pełnomocnictwo do zawierania wjego imieniu umów ipełnomocnictwo to faktycznie wykonuje – chyba że umowa ounikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowi inaczej; u

23) stawie o emeryturach kapitałowych – oznacza to ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz.U. Nr228, poz.1507, z2010r. Nr254, poz.1700 iNr257, poz.1726 oraz z2011r. Nr75, poz.398); 24)12) PKWiU – oznacza to Polską Klasyfikację Wyrobów iUsług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów zdnia 29 października 2008r. wsprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów iUsług (PKWiU) (Dz.U. Nr207, poz.1293 iNr220, poz.1435 oraz z2009r. Nr33, poz.256 iNr222, poz.1753); o 25)12) znaczeniu „ex” – oznacza to, że zakres wymienionych wyrobów lub usług jest węższy niż określony wpodanym grupowaniu PKWiU; 26)13) spółce niebędącej osobą prawną – oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego; 27)14) rachunku zbiorczym – oznacza to rachunek zbiorczy wrozumieniu ustawy zdnia 29 lipca 2005r. oobrocie instrumentami finansowymi. Art. 5b.

1. Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: o

1) dpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, zwyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

2) ą one wykonywane pod kierownictwem oraz wmiejscu iczasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności; s

3) ykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego zprowadzoną działalnością. w

2. Jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej, przychody wspólnika zudziału wtakiej spółce, określone na podstawie art.8 ust.1, uznaje się za przychody ze źródła, októrym mowa wart.10 ust.1 pkt3. Art. 5c. (uchylony).15) Art. 5d.16)

1. Wprzypadku pojazdów samochodowych odopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony spełnienie wymagań określonych wart.5a pkt19a lit.a–d, pozwalających na niezaliczenie danego pojazdu samochodowego do samochodów osobowych, stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację ospełnieniu tych wymagań.

D odany przez art.1 pkt1 ustawy zdnia 24 września 2010r. ozmianie ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy opodatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy ozryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr219, poz.1442), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 2011r.

13) D odany przez art.1 pkt1 ustawy zdnia 25 listopada 2010r. ozmianie ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy opodatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy ozryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr226, poz.1478 iNr257, poz.1726), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 2011r.; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011r.

14) D odany przez art.4 pkt1 ustawy zdnia 16 września 2011r. ozmianie ustawy oobrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr234, poz.1391), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

15) P rzez art.2 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 10; wszedł wżycie zdniem 18 maja 2011r., zmocą od dnia 1 stycznia 2011r.

16) D odany przez art.2 pkt3 ustawy, októrej mowa wodnośniku 10; wejdzie wżycie zdniem 1 stycznia 2013r.

12)

Dziennik Ustaw – 53 – Poz. 361

2. Dopuszczalna ładowność pojazdów oraz liczba miejsc (siedzeń), októrych mowa wart.5a pkt19a lit.f, określona jest na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej zobowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie zprzepisami prawa oruchu drogowym. Pojazdy, które wwyciągu ze świadectwa homologacji lub wodpisie decyzji, októrej mowa wzdaniu pierwszym, nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub liczby miejsc, uznaje się również za samochody osobowe. Art. 6.

1. Małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów. 2.17) Małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, októrym mowa wart.3 ust.1, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający wzwiązku małżeńskim przez cały rok podatkowy mogą być, zzastrzeżeniem ust.8, na wspólny wniosek wyrażony wzeznaniu podatkowym, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie zart.9 ust.1 i1a, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego zmałżonków, kwot określonych wart.26 iart.26c; wtym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków wpodwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków. 2a.18) Wniosek, októrym mowa wust.2, może być wyrażony przez jednego zmałżonków. Wyrażenie wniosku przez jednego zmałżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia oupoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku ołączne opodatkowanie ich dochodów. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

3. Zasada wyrażona wust.2 ma zastosowanie również, jeżeli jeden zmałżonków wroku podatkowym nie uzyskał przychodów ze źródeł, zktórych dochód jest opodatkowany zgodnie zart.27, lub osiągnął dochody wwysokości niepowodującej obowiązku uiszczenia podatku. 3a. Zasady isposób opodatkowania, októrych mowa wust.2 i3, mają zastosowanie również do:

1) ałżonków, którzy mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych winnym niż Rzeczpospolita Polska państwie m członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo wKonfederacji Szwajcarskiej, m

2) ałżonków, zktórych jeden podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu wRzeczypospolitej Polskiej adrugi ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych winnym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub winnym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo wKonfederacji Szwajcarskiej – jeżeli osiągnęli podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychody wwysokości stanowiącej łącznie co najmniej 75% całkowitego przychodu osiągniętego przez oboje małżonków wdanym roku podatkowym iudokumentowali certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych; przepisy ust.8–10 stosuje się odpowiednio.

4. Od dochodów rodzica lub opiekuna prawnego, podlegającego obowiązkowi podatkowemu, októrym mowa wart.3 ust.1, będącego panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, wstosunku do której orzeczono separację wrozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą wzwiązku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun wroku podatkowym samotnie wychowuje dzieci:19)

1) ałoletnie, m

2) ez względu na ich wiek, które zgodnie zodrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę b socjalną,

3) o ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach d o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących winnym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli wroku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych wart.27 lub art.30b włącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych wpierwszym przedziale skali podatkowej, októrej mowa wart.27 ust.1, zwyjątkiem renty rodzinnej – podatek może być określony, zzastrzeżeniem ust.8, na wniosek wyrażony wrocznym zeznaniu podatkowym, wpodwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, zuwzględnieniem art.7, ztym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych wsposób zryczałtowany na zasadach określonych wtej ustawie.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt2 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2010r.

18) D odany przez art.1 pkt2 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2010r.

19) Z danie wstępne wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt2 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011r.

17) 

Dziennik Ustaw – 54 – Poz. 361

4a. Zasada isposób opodatkowania, októrych mowa wust.4, mają zastosowanie również do osób, októrych mowa wart.3 ust.2a, samotnie wychowujących wroku podatkowym dzieci, jeżeli łącznie spełniają następujące warunki: m

1) ają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych winnym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub winnym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo wKonfederacji Szwajcarskiej;

2) siągnęły podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychody wwysokości stanowiącej co o najmniej 75% całkowitego przychodu osiągniętego wdanym roku podatkowym;

3) dokumentowały certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. u 4b. Do podatników, októrych mowa wust.4a, przepisy ust.8–10 stosuje się odpowiednio.

5. (uchylony).20)

6. (uchylony).21)

7. (uchylony).22)

8. Sposób opodatkowania, októrym mowa wust.2 i4, nie ma zastosowania wsytuacji, gdy chociażby do jednego zmałżonków, osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy art.30c, ustawy ozryczałtowanym podatku dochodowym lub ustawy zdnia 24 sierpnia 2006r. opodatku tonażowym.

9. Zasada określona wust.8 nie dotyczy osób, októrych mowa wart.1 pkt2 ustawy ozryczałtowanym podatku dochodowym niekorzystających jednocześnie zopodatkowania przychodów zpozarolniczej działalności gospodarczej lub zdziałów specjalnych produkcji rolnej na zasadach określonych wart.30c albo wustawie ozryczałtowanym podatku dochodowym, albo wustawie zdnia 24 sierpnia 2006r. opodatku tonażowym.

10. Sposób opodatkowania, októrym mowa wust.2 i4, nie ma zastosowania do podatników, którzy wniosek, wyrażony wzeznaniu podatkowym, określony wust.2 i4, złożą po terminie, októrym mowa wart.45 ust.1.

11. Za całkowite przychody, októrych mowa wust.3a i4a, uważa się przychody osiągnięte ze źródeł określonych wart.10 ust.1, bez względu na miejsce położenia tych źródeł przychodów.

12. Przepisy ust.3a i4a stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej zumowy ounikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, wktórym osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

13. Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnicy, októrych mowa wust.3a i4a, są obowiązani udokumentować wysokość całkowitych przychodów osiągniętych wdanym roku podatkowym, przedstawiając zaświadczenie wydane przez właściwy organ podatkowy innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej, wktórym osoby te mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych lub inny dokument potwierdzający wysokość całkowitych przychodów osiągniętych wdanym roku podatkowym. Art. 6a.

1. Wniosek o łączne opodatkowanie dochodów małżonków, między którymi istniała w roku podatkowym wspólność majątkowa, może być także złożony przez podatnika, który:

1) awarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, ajego małżonek zmarł wtrakcie roku podatkowego; z p

2) ozostawał wzwiązku małżeńskim przez cały rok podatkowy, ajego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego.

P rzez art.1 pkt2 lit.d ustawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011r.

21) P rzez art.1 pkt1 lit.b ustawy zdnia 16 grudnia 1993r. ozmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania iniektórych innych ustaw (Dz.U. Nr134, poz.646), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 1994r. przy czym art.1 tej ustawy stosuje się do opodatkowania dochodów od tego dnia.

22) P rzez art.1 pkt1 lit.d ustawy zdnia 2 grudnia 1994r. ozmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z1995r. Nr5, poz.25), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 1995r.

20)

Dziennik Ustaw – 55 – Poz. 361

2. Do podatników, którzy złożyli wniosek, októrym mowa wust.1:

1) tosuje się sposób opodatkowania określony wart.6 ust.2; s

2) tosuje się przepisy art.6 ust.3, 3a i8–13; s

3) ie stosuje się przepisu art.6 ust.4. n Art. 7.

1. Dochody małoletnich dzieci własnych iprzysposobionych, zwyjątkiem dochodów zich pracy, stypendiów oraz dochodów zprzedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dolicza się do dochodów rodziców, chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci.

2. Jeżeli małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu, dochody małoletnich dzieci dolicza się po połowie do dochodu każdego zmałżonków.

3. Przepis ust.2 nie ma zastosowania do małżonków, wstosunku do których orzeczono separację wrozumieniu odrębnych przepisów. Art. 8. 1.23) Przychody zudziału współce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych ukażdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału wzysku (udziału) oraz, zzastrzeżeniem ust.1a, łączy się zpozostałymi przychodami ze źródeł, zktórych dochód podlega opodatkowaniu według skali, októrej mowa wart.27 ust.1. Wprzypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału wzysku (udziału) są równe. 1a. Przychodów zpozarolniczej działalności gospodarczej, októrych mowa wart.10 ust.1 pkt3, lub działów specjalnych produkcji rolnej, októrych mowa wart.10 ust.1 pkt4, osiąganych przez podatników opodatkowanych na zasadach określonych wart.30c, nie łączy się zpozostałymi przychodami ze źródeł, zktórych dochód podlega opodatkowaniu według skali, októrej mowa wart.27 ust.1.

2. Zasady wyrażone wust.1 stosuje się odpowiednio do:

1) ozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów istrat; r

2) lg podatkowych związanych zprowadzoną działalnością wformie spółki niebędącej osobą prawną. u

3. Zasady, októrych mowa wust.1 i2, mają również zastosowanie do małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągających ze źródła określonego wart.10 ust.1 pkt6 przychody ze wspólnej własności, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy, chyba że złożą pisemne oświadczenie oopodatkowaniu całości dochodu osiągniętego ztego źródła przez jednego znich.

4. Oświadczenie, októrym mowa wust.3, należy złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, wktórym został otrzymany, ze źródła określonego wart.10 ust.1 pkt6, pierwszy wroku podatkowym przychód ze wspólnej własności, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy.

5. Wybór zasady opodatkowania całości dochodu przez jednego zmałżonków, wyrażony woświadczeniu, októrym mowa wust.3, obowiązuje przy zapłacie zaliczek przez cały rok podatkowy oraz przy składaniu zeznania owysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), chyba że wwyniku rozwodu albo orzeczenia przez sąd separacji nastąpił podział majątku wspólnego małżonków iprzedmiot umowy przypadł temu zmałżonków, na którym nie ciążył obowiązek zapłaty zaliczek iskładania zeznania owysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) ztego tytułu. Art. 9.

1. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych wart.21, 52, 52a i52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. 1a.24) Jeżeli podatnik uzyskuje dochody zwięcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania wdanym roku podatkowym jest, zzastrzeżeniem art.29–30c, art.30e oraz art.44 ust.7e i7f, suma dochodów zwszystkich źródeł przychodów.

W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt3 ustawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011r.

24) W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt4 ustawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011r.

23)

Dziennik Ustaw – 56 – Poz. 361

2. Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art.24–25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów ztego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta wroku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

3. Owysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej wroku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany ztego źródła wnajbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, ztym że wysokość obniżenia wktórymkolwiek ztych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty. 3a. Przepis ust.3 nie ma zastosowania do strat:

1) odpłatnego zbycia rzeczy ipraw majątkowych, októrych mowa wart.10 ust.1 pkt8, oraz z

2) e źródeł przychodów, zktórych dochody są wolne od podatku dochodowego. z

4. Przepis ust.3 ma zastosowanie do straty zdziałów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli dochód zdziałów specjalnych produkcji rolnej przez okres następnych pięciu kolejnych lat podatkowych ustalany jest na podstawie ksiąg.

5. Przepis ust.3 stosuje się odpowiednio, gdy wokresie, októrym mowa wtym przepisie, podatnik jest opodatkowany na zasadach określonych wrozdziale 2 ustawy ozryczałtowanym podatku dochodowym. Wtym przypadku obniża się przychód, októrym mowa wart.6 ust.1 ustawy ozryczałtowanym podatku dochodowym.

6. Przepis ust.3 ma zastosowanie do strat zodpłatnego zbycia udziałów współkach mających osobowość prawną, papierów wartościowych, wtym zodpłatnego zbycia pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka) iodpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz zrealizacji praw znich wynikających, oraz ztytułu objęcia udziałów (akcji) współkach mających osobowość prawną albo wkładów współdzielniach wzamian za wkład niepieniężny wpostaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Art. 9a. 1.25) Dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, októrym mowa wart.10 ust.1 pkt3, są opodatkowane na zasadach określonych wart.27, zzastrzeżeniem ust.2 i3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie ozastosowanie form opodatkowania określonych wustawie ozryczałtowanym podatku dochodowym. Podatnicy podejmujący działalność gospodarczą wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych wustawie ozryczałtowanym podatku dochodowym mogą złożyć na podstawie przepisów oswobodzie działalności gospodarczej. 2.25) Podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych wart.30c. Wtym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia owyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów oswobodzie działalności gospodarczej, ajeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów – pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż wdniu uzyskania pierwszego przychodu.

3. Jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, októrym mowa wust.2, uzyska zdziałalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1) uchylony),26) (

2) ykonywał lub wykonuje wroku podatkowym w – wramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci wroku podatkowym prawo do opodatkowania wsposób określony wart.30c ijest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, októrej mowa wart.27 ust.1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości ztytułu tych zaliczek.

4. Wybór sposobu opodatkowania dokonany woświadczeniu, októrym mowa wust.2, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, wterminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi wformie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego orezygnacji ztego sposobu opodatkowania lub złoży wtym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie ozastosowanie form opodatkowania określonych wustawie ozryczałtowanym podatku dochodowym.

W brzmieniu ustalonym przez art.2 ustawy zdnia 13 maja 2011r. ozmianie ustawy oswobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr131, poz.764), która weszła wżycie zdniem 1 lipca 2011r.

26) P rzez art.1 pkt1 ustawy zdnia 18 marca 2010r. ozmianie ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy opodatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr75, poz.473), która weszła wżycie zdniem 20 maja 2010r.

25)

Dziennik Ustaw

5. Jeżeli podatnik:

1) rowadzi działalność gospodarczą samodzielnie ijest wspólnikiem spółki lub spółek niemających osobowości prawnej, p j

2) est wspólnikiem spółek niemających osobowości prawnej – wybór sposobu opodatkowania, októrym mowa wust.2, dotyczy wszystkich form prowadzenia tej działalności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy.

6. Dochody osiągane przez podatników ze źródła, októrym mowa wart.10 ust.1 pkt6, są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie ozryczałtowanym podatku dochodowym.

7. Podatnicy, którzy dochody ze źródła, októrym mowa wart.10 ust.1 pkt4, ustalają na podstawie prowadzonych ksiąg, mogą wybrać sposób opodatkowania tych dochodów na zasadach określonych wart.30c. Wtym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego wterminie, októrym mowa wart.43 ust.1, pisemnego oświadczenia owyborze tego sposobu opodatkowania, ajeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej wtrakcie roku podatkowego – wterminie, októrym mowa wart.43 ust.3. Przepis ust.5 stosuje się odpowiednio.

8. Wybór sposobu opodatkowania dokonany woświadczeniu, októrym mowa wust.7, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, wterminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy, zawiadomi wformie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego orezygnacji ztego sposobu opodatkowania. Rozdział 2 Źródła przychodów Art. 10.

1. Źródłami przychodów są: s

1) tosunek służbowy, stosunek pracy, wtym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo wrolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta; d

2) ziałalność wykonywana osobiście; p

3) ozarolnicza działalność gospodarcza;

4) ziały specjalne produkcji rolnej; d

5) uchylony);27) (

6) ajem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy opodobnym charakterze, wtym również dzierżawa, podn dzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą;

7) apitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 k lit.a–c;

8) dpłatne zbycie, zzastrzeżeniem ust.2: o a) nieruchomości lub ich części oraz udziału wnieruchomości, b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego współdzielni mieszkaniowej, c) prawa wieczystego użytkowania gruntów, d) innych rzeczy, – jeżeli odpłatne zbycie nie następuje wwykonaniu działalności gospodarczej izostało dokonane wprzypadku odpłatnego zbycia nieruchomości ipraw majątkowych określonych wlit.a–c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, wktórym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, ainnych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, wktórym nastąpiło nabycie; wprzypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej zosób dokonującej zamiany;

9) nne źródła. i

27)

– 57 –

Poz. 361

P rzez art.1 pkt4 ustawy zdnia 6 listopada 2008r. ozmianie ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy opodatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr209, poz.1316 oraz z2009r. Nr201, poz.1542), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 2009r.; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2009r.

Dziennik Ustaw – 58 – Poz. 361

2. Przepisów ust.1 pkt8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia:

1) a podstawie umowy przewłaszczenia wcelu zabezpieczenia wierzytelności, wtym pożyczki lub kredytu – do czasu n ostatecznego przeniesienia własności przedmiotu umowy; 2)28) wformie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki mającej osobowość prawną lub spółdzielni środków obrotowych, środków trwałych lub wartości niematerialnych iprawnych;

3) kładników majątku, októrych mowa wart.14 ust.2 pkt1, zzastrzeżeniem ust.3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały s wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane zdziałalności idniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

3. Przepisy ust.1 pkt8 mają zastosowanie do odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane zdziałalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału wgruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału wtakim prawie, związanych ztym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału wtakim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego współdzielni mieszkaniowej lub udziału wtakim prawie. Art. 11.

1. Przychodami, zzastrzeżeniem art.14–15, art.17 ust.1 pkt6, 9 i10 wzakresie realizacji praw wynikających zpochodnych instrumentów finansowych, art.19 iart.20 ust.3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika wroku kalendarzowym pieniądze iwartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń wnaturze iinnych nieodpłatnych świadczeń.

2. Wartość pieniężną świadczeń wnaturze, zzastrzeżeniem art.12 ust.2, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych wobrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju igatunku, zuwzględnieniem wszczególności ich stanu istopnia zużycia oraz czasu imiejsca ich uzyskania. 2a. Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

1) eżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące wzakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia – j według cen stosowanych wobec innych odbiorców;

2) eżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen zakupu; j

3) eżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku – według równowartości czynszu, jaki przysługij wałby wrazie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;

4) pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu w rzeczy lub praw tego samego rodzaju igatunku, zuwzględnieniem wszczególności ich stanu istopnia zużycia oraz czasu imiejsca udostępnienia. 2b. Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych wust.2 lub 2a, aodpłatnością ponoszoną przez podatnika.

3. (uchylony).29)

4. (uchylony).29) Art. 11a.30)

1. Przychody wwalutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski zostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

2. Koszty poniesione wwalutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski zostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

3. Kwoty uprawniające do odliczenia od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub obniżenia podatku, wydatki oraz podatek, wyrażone wwalutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski zostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku lub zapłaty podatku.

W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt5 ustawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011r.

29) P rzez art.1 pkt6 ustawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1stycznia 2011r.

30) W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt7 ustawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011r.

28)

Dziennik Ustaw – 59 – Poz. 361

Art. 12.

1. Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń wnaturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat iświadczeń, awszczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została zgóry ustalona, aponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

2. Wartość pieniężną świadczeń wnaturze przysługujących pracownikom na podstawie odrębnych przepisów ustala się według przeciętnych cen stosowanych wobec innych odbiorców – jeżeli przedmiotem świadczenia są rzeczy lub usługi wchodzące wzakres działalności pracodawcy.

3. Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych ustala się według zasad określonych wart.11 ust.2–2b. 3a. (uchylony).31)

4. Za pracownika wrozumieniu ustawy uważa się osobę pozostającą wstosunku służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy.

5. Nie wlicza się do przychodu osób wykonujących pracę nakładczą wartości surowców imateriałów pomocniczych dostarczonych przez te osoby oraz zwrotu poniesionych przez nie kosztów ztytułu transportu, zużytej energii, opału, konserwacji maszyn iurządzeń itp., jeżeli osoba, na rzecz której wykonywana jest praca nakładcza, wypłaca należność ztych tytułów wwyodrębnionej pozycji.

6. Za przychód ztytułu członkostwa wrolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną uważa się wszelkie przychody, októrych mowa wart.11, uzyskane przez członka spółdzielni lub jego domownika ztytułu wkładu pracy oraz innych tytułów przewidzianych wstatucie spółdzielni, po wyłączeniu ztych przychodów udziałów wdochodzie podzielnym spółdzielni ztytułu działalności rolniczej, zwyjątkiem polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej. Przepisy ust.2 i3 stosuje się odpowiednio.

7. Przez emeryturę lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych irentowych, wtym kwoty emerytur kapitałowych wypłacanych na podstawie ustawy oemeryturach kapitałowych, wraz ze wzrostami idodatkami, zwyłączeniem dodatków rodzinnych ipielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych.

8. (uchylony).31) Art. 13. Za przychody zdziałalności wykonywanej osobiście, októrej mowa wart.10 ust.1 pkt2, uważa się:

1) uchylony);32) (

2) rzychody zosobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej ipublicyp stycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody zuprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów ztytułu prowadzenia zawodów sportowych; p

3) rzychody zdziałalności duchownych, osiągane zinnego tytułu niż umowa opracę; p

4) rzychody zdziałalności polskich arbitrów uczestniczących wprocesach arbitrażowych zpartnerami zagranicznymi;

5) rzychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane zpełnieniem obowiązków społecznych lub obyp watelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, zwyjątkiem przychodów, októrych mowa wpkt7;

6) rzychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstap wie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, azwłaszcza przychody biegłych wpostępowaniu sądowym, dochodzeniowym iadministracyjnym oraz płatników, zzastrzeżeniem art.14 ust.2 pkt10, iinkasentów należności publicznoprawnych, atakże przychody ztytułu udziału wkomisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, zwyjątkiem przychodów, októrych mowa wpkt9;

7) rzychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadp zorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych;

31) 32)

Przez art.1 pkt8 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku

2. Przez art.1 pkt5 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 22.

Dziennik Ustaw – 60 – Poz. 361

8) rzychody ztytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy odzieło, uzyskiwane wyłącznie od: p o a) soby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej ijej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, w b) łaściciela (posiadacza) nieruchomości, wktórej lokale są wynajmowane, lub działającego wjego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych ztą nieruchomością – zwyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych wramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, októrych mowa wpkt9;

9) przychody uzyskane na podstawie umów ozarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów opodobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – zwyjątkiem przychodów, októrych mowa wpkt7. Art. 14.

1. Za przychód zdziałalności, októrej mowa wart.10 ust.1 pkt3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat iskont. Upodatników dokonujących sprzedaży towarów iusług opodatkowanych podatkiem od towarów iusług za przychód ztej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony onależny podatek od towarów iusług. 1a. (uchylony).33) 1b. (uchylony).34) 1c. Za datę powstania przychodu, októrym mowa wust.1, uważa się, zzastrzeżeniem ust.1e, 1h i1i, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

1) ystawienia faktury albo w

2) regulowania należności.

u 1d. (uchylony).35) 1e. Jeżeli strony ustalą, że usługa jest rozliczana wokresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego wumowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz wroku. 1f. (uchylony).36) 1g. (uchylony).36) 1h. Przepis ust.1e stosuje się odpowiednio do dostawy energii elektrycznej icieplnej oraz gazu przewodowego. 1i. Wprzypadku otrzymania przychodu zdziałalności gospodarczej, do którego nie stosuje się ust.1c, 1e i1h, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty.

2. Przychodem zdziałalności gospodarczej są również:

1) rzychody zodpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane zdziałalnością gospodarczą oraz przy prowap dzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących: a) środkami trwałymi, b) kładnikami majątku, októrych mowa wart.22d ust.1, zwyłączeniem składników, których wartość początkowa s ustalona zgodnie zart.22g nie przekracza 1500 zł, c) wartościami niematerialnymi iprawnymi – ujętych wewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych iprawnych, wtym także przychody zodpłatnego zbycia składników majątku wymienionych wlit.b, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału wtakim prawie nieujętych wewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych iprawnych, zzastrzeżeniem ust.2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust.1 iart.19 stosuje się odpowiednio;

P rzez art.1 pkt8 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011r.

34) P rzez art.1 pkt11 lit.b ustawy zdnia 16 listopada 2006r. ozmianie ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych oraz ozmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr217, poz.1588), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 2007r.

35) P rzez art.1 pkt8 lit.b ustawy zdnia 12 listopada 2003r. ozmianie ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr202, poz.1956 iNr222, poz.2201 oraz z2004r. Nr263, poz.2619), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia2004r.

36) Przez art.1 pkt11 lit.e ustawy, októrej mowa wodnośniku 34.

33)

Dziennik Ustaw – 61 – Poz. 361

2) otacje, subwencje, dopłaty iinne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, d zwyjątkiem gdy przychody te są związane zotrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych iprawnych, od których, zgodnie zart.22a–22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych;

3) óżnice kursowe; r o

4) trzymane kary umowne;

5) dsetki od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych wzwiązku zwykonywaną działalnością; o

6) artość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, zzastrzeżeniem ust.3 pkt6, wtym ztytułu zaciągniętych krew dytów (pożyczek), zwyjątkiem umorzonych pożyczek zFunduszu Pracy; w

7) artość zwróconych wierzytelności, które zostały, zgodnie zart.23 ust.1 pkt20, odpisane jako nieściągalne albo na które utworzono rezerwy zaliczone uprzednio do kosztów uzyskania przychodów; 7a) wartość zwróconych wierzytelności wynikających zumowy, októrej mowa wart.23f, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art.23h; 7b) wartość należności umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako nieściągalne wtej części, od której dokonane odpisy aktualizujące zostały uprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów; 7c) równowartość odpisów aktualizujących wartość należności, uprzednio zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, wprzypadku ustania przyczyn, dla których dokonano tych odpisów; 7d) wprzypadku obniżenia lub zwrotu podatku od towarów iusług lub zwrotu podatku akcyzowego zgodnie zodrębnymi przepisami – naliczony podatek od towarów iusług lub zwrócony podatek akcyzowy, wtej części, wktórej podatek uprzednio został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów; 7e) równowartość rozwiązanych lub zmniejszonych rezerw, októrych mowa wart.23 ust.1 pkt22, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów; 7f) kwota podatku od towarów iusług: a) nieuwzględniona wwartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych iprawnych, podlegających amortyzacji zgodnie zart.22a–22o, lub b) dotycząca innych rzeczy lub praw niebędących środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi, októrych mowa wlit.a – wtej części, wjakiej dokonano korekty powodującej zwiększenie podatku odliczonego zgodnie zart.91 ustawy opodatku od towarów iusług; 7g) przychody osiągnięte wzwiązku ze zwrotem lub otrzymaniem pożyczki (kredytu), jeżeli pożyczka (kredyt) była waloryzowana kursem waluty obcej, wprzypadku gdy: a) pożyczkodawca (kredytodawca) otrzymuje środki pieniężne stanowiące spłatę kapitału w wysokości wyższej od kwoty udzielonej pożyczki (kredytu) – wwysokości różnicy pomiędzy kwotą zwróconego kapitału akwotą udzielonej pożyczki (kredytu), b) pożyczkobiorca (kredytobiorca) zwraca tytułem spłaty pożyczki (kredytu) środki pieniężne stanowiące spłatę kapitału wwysokości niższej od kwoty otrzymanej pożyczki (kredytu) – wwysokości różnicy pomiędzy kwotą otrzymanej pożyczki (kredytu) akwotą zwróconego kapitału;

8) artość otrzymanych świadczeń wnaturze iinnych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie zart.11 ust.2–2b, w zzastrzeżeniem art.21 ust.1 pkt125;

9) otrzymane wynagrodzenie za obsługę pracowniczego programu emerytalnego uczestnika, wzwiązku ze zwrotem środków pochodzących ze składki dodatkowej;

10) ynagrodzenia płatników ztytułu: w a) terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa, b) (uchylona),37)

37)

Przez art.1 pkt8 lit.e tiret trzecie ustawy, októrej mowa wodnośniku 35.

Dziennik Ustaw – 62 – Poz. 361

c) ykonywania zadań związanych zustalaniem prawa do świadczeń iich wysokości oraz wypłatą świadczeń zubezw pieczenia chorobowego, określonych wprzepisach osystemie ubezpieczeń społecznych;

11) rzychody znajmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz zinnych umów opodobnym charakterze, składników p majątku związanych zdziałalnością gospodarczą;

12) trzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych zprowadzoną działalnością gospodaro czą lub zprowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej;

13) rodki zakładowego funduszu szkoleniowego, októrym mowa wart.67 ustawy zdnia 20 kwietnia 2004r. opromocji ś zatrudnienia iinstytucjach rynku pracy (Dz.U. z2008r. Nr69, poz.415, zpóźn. zm.38)), wczęści uznanej za koszt uzyskania przychodów: a) iewykorzystane wroku podatkowym, wktórym zostały wpłacone do tego funduszu, lub wciągu roku podatkowego n następującego po tym roku, b) ykorzystane niezgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub przepisami w ustawy ołagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników iprzedsiębiorców, c) wprzypadku likwidacji funduszu szkoleniowego;

14) rzychody zodpłatnego zbycia świadectw pochodzenia otrzymanych przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące p się wytwarzaniem energii elektrycznej wodnawialnych źródłach energii na wniosek, októrym mowa wart.9e ust.3 ustawy zdnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z2006r. Nr89, poz.625, zpóźn. zm.39)); 15)40) wcentrach badawczo-rozwojowych, októrych mowa wustawie zdnia 30 maja 2008r. oniektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. Nr116, poz.730, zpóźn. zm.41)) – środki funduszu innowacyjności, októrym mowa wart.21 tej ustawy: a) niewykorzystane wroku podatkowym, wktórym zostały przekazane do tego funduszu, lub wciągu roku podatkowego następującego po tym roku, b) wykorzystane niezgodnie zprzepisami wydanymi na podstawie art.21 ust.8 ustawy zdnia 30 maja 2008r. oniektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, c) wprzypadku utraty przez podatnika statusu centrum badawczo-rozwojowego; 16)42) środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną ztytułu wystąpienia ztakiej spółki; 17)42) rzychody zodpłatnego zbycia składników majątku: p a) pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, b) otrzymanych wzwiązku zlikwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika ztakiej spółki. 2a. Wrazie zwrotu części wierzytelności, októrych mowa wust.2 pkt7, przychód ustala się proporcjonalnie do udziału zwróconej części wierzytelności wjej ogólnej kwocie. 2b. Wprzypadku umowy najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów opodobnym charakterze, których przedmiotem są składniki majątku związane zdziałalnością gospodarczą, jeżeli wynajmujący lub wydzierżawiający przeniósł na rzecz osoby trzeciej wierzytelności ztytułu opłat wynikających ztakich umów, aumowy te między stronami nie wygasają, do przychodów wynajmującego lub wydzierżawiającego nie zalicza się kwot wypłaconych przez osobę trzecią ztytułu przeniesienia wierzytelności. Opłaty ponoszone przez najemcę lub dzierżawcę na rzecz osoby trzeciej stanowią przychód wynajmującego lub wydzierżawiającego wdniu wymagalności zapłaty.

Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134, poz. 850, Nr 171, poz.1056, Nr216, poz.1367 iNr237, poz.1654, z2009r. Nr6, poz.33, Nr69, poz.595, Nr91, poz.742, Nr97, poz.800, Nr115, poz.964, Nr125, poz.1035, Nr127, poz.1052, Nr161, poz.1278 iNr219, poz.1706, z2010r. Nr28, poz.146, Nr81, poz.531, Nr238, poz.1578, Nr239, poz.1593, Nr254, poz.1700 iNr257, poz.1725 i1726 oraz z2011r. Nr45, poz.235, Nr106, poz.622, Nr171, poz.1016, Nr205, poz.1206 i1211 iNr291, poz.1707.

39) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2006r. Nr104, poz.708, Nr158, poz.1123 iNr170, poz.1217, z2007r. Nr21, poz.124, Nr52, poz.343, Nr115, poz.790 iNr130, poz.905, z2008r. Nr180, poz.1112 iNr227, poz.1505, z2009r. Nr3, poz.11, Nr69, poz.586, Nr165, poz.1316 iNr215, poz.1664, z2010r. Nr21, poz.104 iNr81, poz.530 oraz z2011r. Nr94, poz.551, Nr135, poz.789, Nr205, poz.1208, Nr233, poz.1381 iNr234, poz.1392.

40) D odany przez art.1 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 26; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2010r.

41) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2010r. Nr75, poz.473, Nr96, poz.620 iNr257, poz.1726 oraz z2011r. Nr85, poz.457 iNr106, poz.622.

42) D odany przez art.1 pkt8 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011r.

38)

Dziennik Ustaw – 63 – Poz. 361

2c. Do przychodów, októrych mowa wust.2 pkt1, nie zalicza się przychodów zodpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane zdziałalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału wtakim lokalu, gruntu lub udziału wgruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału wtakim prawie, związanych ztym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału wtakim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego współdzielni mieszkaniowej lub udziału wtakim prawie. Przepis art.30e stosuje się odpowiednio. 2d. Przepis ust.2 pkt7f stosuje się odpowiednio wprzypadku zmiany prawa do obniżenia kwoty podatku należnego okwotę podatku naliczonego, októrej mowa wart.91 ust.7 ustawy opodatku od towarów iusług.

3. Do przychodów, októrych mowa wust.1 i2, nie zalicza się: p

1) obranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów iusług, które zostaną wykonane wnastępnych okresach sprawozdawczych, atakże otrzymanych pożyczek ikredytów oraz zwróconych pożyczek, zwyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek;

2) kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności, wtym również od udzielonych pożyczek;

3) wróconych, umorzonych lub zaniechanych podatków iopłat stanowiących dochody budżetu państwa albo budżetów z jednostek samorządu terytorialnego, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów; 3a) zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów; 3b) zwróconych, umorzonych lub zaniechanych wpłat dokonywanych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie odrębnych przepisów, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów; (

4) uchylony);43)

5) rzychodów, które wrozumieniu przepisów ozakładowym funduszu świadczeń socjalnych – zwiększają ten fundusz; p

6) woty stanowiącej równowartość umorzonych zobowiązań, wtym także umorzonych pożyczek (kredytów), jeżeli umok rzenie zobowiązań jest związane zpostępowaniem upadłościowym zmożliwością zawarcia układu wrozumieniu przepisów prawa upadłościowego inaprawczego;

7) wolnionych od wpłat należności ztytułu podatku od towarów iusług oraz zwróconej różnicy podatku od towarów z iusług, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów;

8) rzychodów zodpłatnego zbycia na podstawie umowy przewłaszczenia wcelu zabezpieczenia wierzytelności, wtym p pożyczki lub kredytu – do czasu ostatecznego przeniesienia własności przedmiotu umowy;

9) uchylony);44) ( 10)45) środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną ztytułu likwidacji takiej spółki; 11)45) środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki, wczęści odpowiadającej uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, októrych mowa wart.8, pomniejszonej owypłaty dokonane ztytułu udziału wtej spółce; 12)45) przychodów zodpłatnego zbycia składników majątku: a) pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, b) otrzymanych wzwiązku zlikwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika ztakiej spółki – jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, wktórym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika ztakiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat iodpłatne zbycie nie następuje wwykonaniu działalności gospodarczej.

4. (uchylony).46)

Przez art.1 pkt11 lit.d tiret pierwsze ustawy, októrej mowa wodnośniku

3. Przez art.1 pkt8 lit.g tiret drugie ustawy, októrej mowa wodnośniku 35.

45) D odany przez art.1 pkt8 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011r.

46) P rzez art.1 pkt1 lit.b ustawy zdnia 6 września 2001r. ozmianie ustaw: opodatku dochodowym od osób fizycznych, opodatku dochodowym od osób prawnych oraz opodatku od towarów iusług oraz opodatku akcyzowym (Dz.U. Nr106, poz.1150), która weszła wżycie zdniem 1 października 2001r. ima zastosowanie do umów zawartych poczynając od tego dnia.

43) 44)

Dziennik Ustaw

5. (uchylony).46)

6. (uchylony).46) 7.47) Przy określaniu wysokości przychodów, októrych mowa wust.2 pkt17, przepisy ust.1 iart.19 stosuje się odpowiednio. Art. 14a. (uchylony).48) Art. 14b.

1. Podatnicy ustalają różnice kursowe na podstawie art.24c, zzastrzeżeniem ust.2.

2. Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe mogą ustalać różnice kursowe na podstawie przepisów orachunkowości, pod warunkiem że wokresie, októrym mowa wust.4, sporządzane przez podatników sprawozdania finansowe będą badane przez podmioty uprawnione do ich badania.

3. Podatnicy, którzy wybrali metodę, októrej mowa wust.2, zaliczają odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów ujęte wksięgach rachunkowych różnice kursowe ztytułu transakcji walutowych iwynikające zdokonanej wyceny składników aktywów ipasywów wyrażonych wwalucie obcej, atakże wyceny pozabilansowych pozycji wwalutach obcych. Wycena ta dla celów podatkowych powinna być dokonywana na ostatni dzień każdego miesiąca ina ostatni dzień roku podatkowego lub na ostatni dzień kwartału ina ostatni dzień roku podatkowego albo tylko na ostatni dzień roku podatkowego, ztym że wybrany termin wyceny musi być stosowany przez pełny rok podatkowy inie może być zmieniony.

4. Wprzypadku wyboru metody, októrej mowa wust.2, podatnicy mają obowiązek stosować tę metodę przez okres nie krótszy niż trzy lata podatkowe, licząc od początku roku podatkowego, wktórym została przyjęta ta metoda, ztym że podatnicy mają obowiązek wterminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, awprzypadku podatników rozpoczynających działalność – w terminie 30 dni od dnia jej rozpoczęcia, zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego owyborze tej metody.

5. Wprzypadku rezygnacji ze stosowania metody ustalania różnic kursowych, októrej mowa wust.2, podatnicy są obowiązani zawiadomić wformie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego wterminie do końca roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, wktórym zamierzają zrezygnować ze stosowania tej metody. Rezygnacja może nastąpić po upływie okresu, októrym mowa wust.4.

6. Wprzypadku wyboru metody ustalania różnic kursowych, októrej mowa wust.2, podatnicy na pierwszy dzień roku podatkowego, wktórym została wybrana ta metoda, zaliczają odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów naliczone różnice kursowe ustalone na podstawie przepisów orachunkowości na ostatni dzień poprzedniego roku podatkowego. Od pierwszego dnia roku podatkowego, wktórym wybrali tę metodę, stosują zasady, októrych mowa wust.3.

7. Wprzypadku rezygnacji zmetody ustalania różnic kursowych, októrej mowa wust.2, podatnicy:

1) aliczają na ostatni dzień roku podatkowego, wktórym stosowali tę metodę, odpowiednio do przychodów lub kosztów z uzyskania przychodów naliczone różnice kursowe ustalone na podstawie przepisów orachunkowości;

2) d pierwszego dnia roku podatkowego, następującego po roku, wktórym stosowali tę metodę, stosują zasady, októrych o mowa wart.24c, ustalając różnice kursowe od dnia, októrym mowa wpkt1. Art. 15. Przychód zdziałów specjalnych produkcji rolnej ustala się według zasad określonych wart.14, jeżeli podatnik prowadzi księgi wykazujące te przychody. Ozamiarze założenia ksiąg podatnik jest obowiązany zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed rozpoczęciem roku podatkowego albo przed rozpoczęciem prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli nastąpiło ono wciągu roku. Art. 16. (uchylony).49) Art. 16a. Przy określaniu przychodów ztytułu umowy najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o podobnym charakterze, których przedmiotem nie są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą, przepis art.14 ust.2b stosuje się odpowiednio, ztym że opłaty ponoszone przez najemcę lub dzierżawcę na rzecz osoby trzeciej stanowią przychód wynajmującego lub wydzierżawiającego wdniu zapłaty.

D odany przez art.1 pkt8 lit.d ustawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011r.

48) Przez art.1 pkt11 ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

49) P rzez art.1 pkt8 ustawy, októrej mowa wodnośniku 27; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2009r.

47)

– 64 –

Poz. 361

Dziennik Ustaw – 65 – Poz. 361

Art. 17.

1. Za przychody zkapitałów pieniężnych uważa się:

1) dsetki od pożyczek; o o

2) dsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, zwyjątkiem środków pieniężnych związanych zwykonywaną działalnością gospodarczą;

3) dsetki (dyskonto) od papierów wartościowych; o d

4) ywidendy iinne przychody ztytułu udziału wzyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) współce mającej osobowość prawną lub spółdzielni, wtym również: a) dywidendy zakcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych, b) oprocentowanie udziałów członkowskich znadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) współdzielniach, c) podział majątku likwidowanej spółki (spółdzielni), d) artość dokonanych na rzecz udziałowców i akcjonariuszy nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, w określoną według zasad wynikających zart.11 ust.2–2b; p

5) rzychody ztytułu udziału wfunduszach kapitałowych, zzastrzeżeniem ust.1c;

6) ależne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z: n a) odpłatnego zbycia udziałów współkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych, b) realizacji praw wynikających zpapierów wartościowych, októrych mowa wart.3 pkt1 lit.b ustawy zdnia 29 lipca 2005r. oobrocie instrumentami finansowymi;

7) rzychody zodpłatnego zbycia prawa poboru, wtym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowp niczy fundusz emerytalny wimieniu członka funduszu;

8) rzychody członków pracowniczych funduszy emerytalnych ztytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunkach ilośp ciowych do aktywów tych funduszy; n

9) ominalną wartość udziałów (akcji) współce mającej osobowość prawną albo wkładów współdzielni objętych wzamian za wkład niepieniężny; p

10) rzychody zodpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz zrealizacji praw znich wynikających. 1a. Przychód określony wust.1 pkt9 powstaje wdniu:

1) arejestrowania spółki albo z

2) pisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo w

3) ydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane zwarunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego. w 1b. Przychód określony wust.1 pkt10 powstaje wmomencie realizacji praw wynikających zpochodnych instrumentów finansowych. 1c. Nie ustala się przychodu ztytułu umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu inwestycyjnego zwydzielonymi subfunduszami, wprzypadku zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego funduszu inwestycyjnego, dokonanej na podstawie ustawy zdnia 27 maja 2004r. ofunduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr146, poz.1546, zpóźn. zm.50)).

2. Przy ustalaniu wartości przychodów, októrych mowa wust.1 pkt4 lit.c, pkt6, 7, 9 i10, stosuje się odpowiednio przepisy art.19.

3. (uchylony).51)

4. (uchylony).52)

Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2005r. Nr83, poz.719, Nr183, poz.1537 i1538 iNr184, poz.1539, z2006r. Nr157, poz.1119, z2007r. Nr112, poz.769, z2008r. Nr231, poz.1546, z2009r. Nr18, poz.97, Nr42, poz.341, Nr168, poz.1323 iNr201, poz.1540, z2010r. Nr81, poz.530, Nr106, poz.670, Nr126, poz.853 iNr182, poz.1228 oraz z2011r. Nr106, poz.622, Nr152, poz.900 iNr234, poz.1389 i1391.

51) Przez art.1 pkt9 lit.d ustawy, októrej mowa wodnośniku 35.

52) P rzez art.1 pkt9 ustawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1stycznia 2011r.

50)

Dziennik Ustaw – 66 – Poz. 361

Art. 18. Za przychód zpraw majątkowych uważa się wszczególności przychody zpraw autorskich ipraw pokrewnych wrozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych iwzorów zdobniczych, wtym również zodpłatnego zbycia tych praw. Art. 19.

1. Przychodem zodpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, októrych mowa wart.10 ust.1 pkt8, jest ich wartość wyrażona wcenie określonej wumowie, pomniejszona okoszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej wwysokości wartości rynkowej. Przepis art.14 ust.1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

2. Przychodem zodpłatnego zbycia wdrodze zamiany nieruchomości lub praw majątkowych, atakże innych rzeczy, októrych mowa wart.10 ust.1 pkt8, ukażdej ze stron umowy przenoszącej własność jest wartość nieruchomości, rzeczy lub prawa zbywanego wdrodze zamiany. Przepisy ust.1, 3 i4 stosuje się odpowiednio.

3. Wartość rynkową, októrej mowa wust.1, rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych wobrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju igatunku, zuwzględnieniem wszczególności ich stanu istopnia zużycia oraz czasu imiejsca odpłatnego zbycia.

4. Jeżeli wartość wyrażona wcenie określonej wumowie odpłatnego zbycia znacznie odbiega od wartości rynkowej nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej wezwie strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. Wrazie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określi wartość zuwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych. Jeżeli wartość ustalona wten sposób odbiega co najmniej o33% od wartości wyrażonej wcenie, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi zbywający.

Art. 20. 1.53) Za przychody zinnych źródeł, októrych mowa wart.10 ust.1 pkt9, uważa się wszczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu zindywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty zindywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, wtym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne zubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione wart.14, dopłaty, nagrody iinne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych wart.12–14 i17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia wujawnionych źródłach. 1a.54) Za przychody zinnych źródeł, októrych mowa wart.10 ust.1 pkt9, uważa się również należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane przychody zdziałalności wytwórczej wrolnictwie wzakresie wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina wciągu roku podatkowego, októrych mowa wart.17 ust.3 ustawy zdnia 12 maja 2011r. owyrobie irozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami iorganizacji rynku wina (Dz.U. Nr120, poz.690 iNr171, poz.1016). Upodatników opodatkowanych podatkiem od towarów iusług za przychód ztej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony onależny podatek od towarów iusług.

2. Za zasiłki pieniężne zubezpieczenia społecznego, októrych mowa wust.1, uważa się kwoty wypłacanych przez zakład pracy lub organ rentowy zasiłków chorobowych, wyrównawczych, macierzyńskich, opiekuńczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych.

3. Wysokość przychodów nieznajdujących pokrycia wujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych ustala się na podstawie poniesionych przez podatnika wroku podatkowym wydatków iwartości zgromadzonego wtym roku mienia, jeżeli wydatki te iwartości nie znajdują pokrycia wmieniu zgromadzonym przed poniesieniem tych wydatków lub zgromadzeniem mienia, pochodzącym zprzychodów uprzednio opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania.

4. (uchylony).55) Art. 20a. (uchylony).56)

W brzmieniu ustalonym przez art.3 pkt1 ustawy zdnia 25 marca 2011r. ozmianie niektórych ustaw związanych zfunkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr75, poz.398), która weszła wżycie zdniem 1 maja 2011r.; wszedł wżycie zdniem 1stycznia 2012r.

54) D odany przez art.91 ustawy zdnia 12 maja 2011r. owyrobie irozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami iorganizacji rynku wina (Dz.U. Nr120, poz.690), która weszła wżycie zdniem 25 czerwca 2011r.

55) P rzez art.1 pkt10 ustawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1stycznia 2011r.

56) Przez art.1 pkt10 ustawy, októrej mowa wodnośniku 22.

53)

Dziennik Ustaw – 67 – Rozdział 3 Zwolnienia przedmiotowe Art. 21.

1. Wolne od podatku dochodowego są:

1) uchylony);57) (

2) enty przyznane na podstawie odrębnych przepisów ozaopatrzeniu inwalidów wojennych iwojskowych oraz ich ror dzin;

3) trzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost zprzepisów o odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, zwyjątkiem: a) określonych wprawie pracy odpraw iodszkodowań ztytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy opracę, b) dpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów oszczególnych zasadach rozwiązywania zpracownikami o stosunków pracy zprzyczyn niedotyczących pracowników, c) odpraw iodszkodowań ztytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym wstosunku służbowym, d) odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów ozakazie konkurencji, e) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych zprowadzoną działalnością gospodarczą,  f) dszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych zprowadzeniem działów specjalnych produkcji o rolnej, zktórych dochody są opodatkowane według skali, októrej mowa wart.27 ust.1, lub na zasadach, októrych mowa wart.30c, g) odszkodowań wynikających zzawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe; 3a) odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie przepisów ouznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego; 3b) inne odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej wtym wyroku lub tej ugodzie, zwyjątkiem odszkodowań lub zadośćuczynień: a) otrzymanych wzwiązku zprowadzoną działalnością gospodarczą, b) dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono; 3c) odszkodowania wpostaci renty otrzymane na podstawie przepisów prawa cywilnego wrazie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, przez poszkodowanego, który utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość; 3d) odszkodowania otrzymane na podstawie przepisów prawa geologicznego igórniczego;

4) woty otrzymane ztytułu ubezpieczeń majątkowych iosobowych, zwyjątkiem: k a) dszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub o prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, zktórych dochody są opodatkowane zgodnie zart.27 ust.1 lub art.30c, b) dochodu, októrym mowa wart.24 ust.15;

5) uchylony);58) ( 5a) kwoty zwracane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych wzwiązku zwygaśnięciem zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego – wwysokości wpłat wniesionych do funduszu;

P rzez art.1 pkt13 lit.austawy zdnia 6 marca 1993r. ozmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr28, poz.127), która weszła wżycie zdniem 16 kwietnia 1993r. zmocą od dnia 1 stycznia 1993r.

58) P rzez art.1 pkt1 lit.atiret drugie ustawy zdnia 21 listopada 2001r. ozmianie ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz.1509), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 2002r.; wszedł wżycie zdniem 1 marca 2002r.

57)

Poz. 361

Dziennik Ustaw – 68 – Poz. 361

6)59) wygrane wkasynach gry, wideoloteriach, grach na automatach, grach na automatach oniskich wygranych oraz grach wbingo pieniężne ifantowe urządzanych iprowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów ograch izakładach wzajemnych obowiązujących wpaństwie członkowskim Unii Europejskiej lub winnym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 6)60) wygrane wkasynach gry oraz wgrach bingo pieniężne ifantowe urządzanych iprowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub winnym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 6a) wygrane wgrach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych iloteriach fantowych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2280 zł, urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących wpaństwie członkowskim Unii Europejskiej lub winnym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

7) dprawy pośmiertne izasiłki pogrzebowe; o

8) wiadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów oświadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne ipielęgnacyjś ne, świadczenia pieniężne otrzymane wprzypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów;

9) ednorazowe zasiłki ztytułu urodzenia dziecka, wypłacane zfunduszów związków zawodowych; j 9a) zapomogi, inne niż wymienione wpkt26, wypłacane zfunduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, do wysokości nieprzekraczającej wroku podatkowym kwoty 638 zł;

10) artość ubioru służbowego (umundurowania), jeżeli jego używanie należy do obowiązków pracownika, lub ekwiwalenw tu pieniężnego za ten ubiór; 10a) wartość otrzymanego ubioru reprezentacyjnego isportowego członka polskiej reprezentacji olimpijskiej iparaolimpijskiej;

11) wiadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie ś ihigienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają zodrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw; 11a) świadczenia rzeczowe iekwiwalenty za te świadczenia, wynikające zzasad bezpieczeństwa ihigieny pracy, wtym ze względu na szczególne warunki icharakter pełnionej służby, przysługujące osobom pozostającym wstosunku służbowym, przyznane na podstawie odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw; 11b) wartość otrzymanych przez pracownika od pracodawcy bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do uzyskania na ich podstawie posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych, wprzypadku gdy pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego zprzepisów obezpieczeństwie ihigienie pracy, nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych;

12) uchylony);61) ( 12a) (uchylony);61)

13) kwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanoe wiące ich własność;

14) woty otrzymywane przez pracowników ztytułu zwrotu kosztów przeniesienia służbowego oraz zasiłków na zagospok darowanie iosiedlenie wzwiązku zprzeniesieniem służbowym, do wysokości 200% wynagrodzenia należnego za miesiąc, wktórym nastąpiło przeniesienie;

15) wiadczenia osób otrzymywane ztytułu odbywania lub pełnienia: ś a) iezawodowej służby wojskowej lub jej form równorzędnych, zwyjątkiem okresowej służby wojskowej, nadtermin nowej zasadniczej służby wojskowej oraz służby przygotowawczej, b) służby zastępczej – przyznane na podstawie odrębnych przepisów;

Wtym brzmieniu obowiązuje do wejścia wżycie zmiany, októrej mowa wodnośniku

60. W brzmieniu ustalonym przez art.95 ustawy zdnia 19 listopada 2009r. ograch hazardowych (Dz.U. Nr201, poz.1540), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 2010r.; wejdzie wżycie zdniem 2 stycznia 2016r.

61) Przez art.1 pkt10 lit.atiret piąte ustawy, októrej mowa wodnośniku 35.

59) 60)

Dziennik Ustaw

16) iety iinne należności za czas: d a) podróży służbowej pracownika, b) podróży osoby niebędącej pracownikiem – do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub wprzepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy wsprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu wpaństwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, ztytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, zzastrzeżeniem ust.13; d

17) iety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane zpełnieniem obowiązków społecznych iobywatelskich – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2280 zł; 18)62) dodatek za rozłąkę przysługujący na podstawie odrębnych ustaw, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw lub układów zbiorowych pracy, do wysokości diet za czas podróży służbowej na obszarze kraju, określonych wprzepisach wsprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu wpaństwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej ztytułu podróży służbowej na obszarze kraju; 19)62) wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę ztytułu zakwaterowania pracowników, zzastrzeżeniem ust.14 –do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 500 zł;

20) zęść przychodów osób, októrych mowa wart.3 ust.1, przebywających czasowo za granicą iuzyskujących przychody c ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za granicą, wktórym podatnik pozostawał wstosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczym stosunku pracy, wkwocie odpowiadającej 30% diety, określonej wprzepisach wsprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej ztytułu podróży służbowej poza granicami kraju, zzastrzeżeniem ust.15; 20a) (uchylony);63)

21) uchylony);63) (

22) uchylony);63) (

23) uchylony);63) ( 23a) część dochodów osób, októrych mowa wart.3 ust.1, przebywających czasowo za granicą iuzyskujących dochody ztytułu: a) typendiów – wwysokości stanowiącej równowartość diety ztytułu podróży służbowych poza granicami kraju, okreśs lonej wprzepisach wsprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu wpaństwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej ztytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, wktórym było otrzymywane stypendium, b) yczałtów na koszty utrzymania izakwaterowania wypłacanych zbudżetu państwa wzwiązku ze skierowaniem do r pracy dydaktycznej wszkołach iośrodkach akademickich za granicą, przyznanych na podstawie odrębnych przepisów; 23b) zwrot kosztów poniesionych przez pracownika ztytułu używania pojazdów stanowiących własność pracownika, dla potrzeb zakładu pracy, wjazdach lokalnych, jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika wprost zprzepisów innych ustaw – do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, określonych wodrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra, jeżeli przebieg pojazdu, zwyłączeniem wypłat ryczałtu pieniężnego, jest udokumentowany wewidencji przebiegu pojazdu prowadzonej przez pracownika; przepis art.23 ust.7 stosuje się odpowiednio;

W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt11 lit.atiret pierwsze ustawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011r.

63) Przez art.1 pkt10 lit.atiret ósme ustawy, októrej mowa wodnośniku 35.

62)

– 69 –

Poz. 361

Dziennik Ustaw – 70 – Poz. 361

24)64) świadczenia, dodatki iinne kwoty oraz wartość nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych ztytułu szkolenia, októrych mowa wart.31, art.44 ust.1, art.80 ust.1, art.81, art.83 ust.1 i4, art.84 pkt2 i3, art.140 ust.1 pkt1 iart.156 ust.4 ustawy zdnia 9 czerwca 2011r. owspieraniu rodziny isystemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr149, poz.887 iNr288, poz.1690) oraz środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego wbudynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, októrych mowa wart.83 ust.2 iart.84 pkt1 ustawy zdnia 9 czerwca 2011r. owspieraniu rodziny isystemie pieczy zastępczej wczęści przysługującej na umieszczone wrodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci iosoby, które osiągnęły pełnoletność przebywając wpieczy zastępczej;

25) yczałt energetyczny dla kombatantów; r 25a) dodatek kompensacyjny przyznany na podstawie ustawy zdnia 24 stycznia 1991r.

okombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych iokresu powojennego (Dz.U. z2002r. Nr42, poz.371, zpóźn. zm.65)); 25b) świadczenia pieniężne wypłacane osobom uprawnionym na podstawie ustawy zdnia 16 listopada 2006r. oświadczeniu pieniężnym iuprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz.U. Nr249, poz.1824, z2010r. Nr225, poz.1465 oraz z 2011 r. Nr 122, poz. 696);

26) apomogi otrzymane wprzypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub z śmierci – do wysokości nieprzekraczającej wroku podatkowym kwoty 2280 zł, zzastrzeżeniem pkt40 i79; 26a) świadczenia otrzymane ztytułu jednorazowej pomocy materialnej finansowanej ze środków budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego wzwiązku zzaistniałym zdarzeniem losowym; 26b) kwoty stanowiące zwrot kosztów ztytułu opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, otrzymane na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych do tych ustaw, finansowane zbudżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Funduszu Pracy lub zbudżetu Unii Europejskiej;

27) trzymywane zgodnie zodrębnymi przepisami świadczenia na: o a) ehabilitację zawodową, społeczną ileczniczą osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabir litacji Osób Niepełnosprawnych, z zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowych funduszy aktywności, b) oraźną lub okresową pomoc pieniężną dla kombatantów oraz pozostałych po nich członków rodzin ze środków, d októrych mowa wustawie zdnia 24 stycznia 1991r. okombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych iokresu powojennego;

28) rzychody uzyskane ztytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących wskład gospodarstwa rolnego; p zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które wzwiązku ztą sprzedażą utraciły charakter rolny;

29) rzychody uzyskane ztytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów ogospodarce nieruchomościami lub p ztytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie oraz ztytułu sprzedaży nieruchomości wzwiązku zrealizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów ogospodarce nieruchomościami; nie dotyczy to przypadków, gdy właściciel nieruchomości, októrej mowa wzdaniu pierwszym, nabył jej własność wokresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego bądź odpłatnym zbyciem nieruchomości za cenę niższą oco najmniej 50% od wysokości uzyskanego odszkodowania lub ceny zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub wzwiązku zrealizacją prawa pierwokupu; 29a)66) przychody uzyskane ztytułu: o a) dszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów ustawy zdnia 11 sierpnia 2001r. oszczególnych zasadach odbudowy, remontów irozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wwyniku działania żywiołu (Dz.U. Nr84, poz.906 oraz z2010r. Nr149, poz.996), wtym ztytułu wywłaszczenia nieruchomości; nie dotyczy to przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której mowa w zdaniu pierwszym, nabył jej własność wokresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego za cenę niższą oco najmniej 50% od wysokości uzyskanego odszkodowania,

W brzmieniu ustalonym przez art.209 ustawy zdnia 9 czerwca 2011r. owspieraniu rodziny isystemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr149, poz.887), która weszła w życie zdniem 1 stycznia 2012r.

65) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2002r. Nr181, poz.1515, z2003r. Nr72, poz.658, z2004r. Nr46, poz.444 iNr281, poz.2779, z2005r. Nr163, poz.1362, z2006r. Nr170, poz.1217, z2007r. Nr99, poz.658 iNr166, poz.1172, z2008r. Nr227, poz.1505, z2009r. Nr92, poz.753, z2011r. Nr187, poz.1109 oraz z 2012 r. poz. 76.

66) D odany przez art.2 ustawy zdnia 6 sierpnia 2010r. ozmianie ustawy oszczególnych zasadach odbudowy, remontów irozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wwyniku działania żywiołu oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr149, poz.996), która weszła wżycie zdniem 16 sierpnia 2010r.

64)

Dziennik Ustaw – 71 – Poz. 361

b) odpłatnego zbycia nieruchomości lub jej części na podstawie przepisów ustawy zdnia 11 sierpnia 2001r. oszczególnych zasadach odbudowy, remontów irozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wwyniku działania żywiołu, c) odstąpienia od obowiązku wniesienia dopłaty, októrym mowa wart.13h ust.4 ustawy zdnia 11 sierpnia 2001r. oszczególnych zasadach odbudowy, remontów irozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wwyniku działania żywiołu;

30) rzychody uzyskane z tytułu sprzedaży prawa wieczystego użytkowania oraz nieruchomości nabytych stosownie do p przepisów ogospodarce nieruchomościami wzamian za mienie pozostawione za granicą; 30a) przychody uzyskane ztytułu: a) realizacji prawa do rekompensaty na podstawie ustawy zdnia 8 lipca 2005r.

orealizacji prawa do rekompensaty ztytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr169, poz.1418, z2006r. Nr195, poz.1437, z2008r. Nr197, poz.1223 oraz z2010r. Nr257, poz.1726), przez osoby uprawnione na podstawie tej ustawy, b) sprzedaży nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, nabytych wzwiązku zrealizacją prawa do rekompensaty, októrej mowa wlit.a, do wysokości odpowiadającej procentowemu udziałowi wartości tej rekompensaty wcenie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego zdnia nabycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;

31) uchylony);67) (

32) uchylony);68) ( 32a) (uchylony);68) 32b) przychody zzamiany rzeczy lub praw, jeżeli ztytułu jednej umowy nie przekraczają kwoty 2280 zł;

33) uchylony);69) (

34) uchylony);70) (

35) uchylony);71) (

36) ochody ztytułu prowadzenia szkół wrozumieniu przepisów osystemie oświaty, wczęści wydatkowanej na cele szkod ły wroku podatkowym lub wroku po nim następującym;

37) ochody ztytułu urządzania przez uprawniony podmiot mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej loterii d fantowych igry bingo fantowe na podstawie zezwolenia wydanego na mocy odrębnych przepisów, oile zostały przeznaczone na realizację określonych wzezwoleniu iregulaminie gry celów społecznie użytecznych; 38)72) świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów wzwiązku złączącym ich uprzednio zzakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej wroku podatkowym kwoty 2280 zł; 39)73) stypendia otrzymywane na podstawie przepisów ostopniach naukowych itytule naukowym oraz ostopniach itytule wzakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów – Prawo oszkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe iza wyniki wnauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki iSzkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty iwychowania; 40)73) świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich iosób uczestniczących winnych formach kształcenia, pochodzące zbudżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół iuczelni – przyznane na podstawie przepisów osystemie oświaty oraz Prawo oszkolnictwie wyższym;

Przez art.1 pkt10 lit.atiret trzynaste ustawy, októrej mowa wodnośniku

35. Przez art.1 pkt14 lit.atiret trzecie ustawy, októrej mowa wodnośniku 34.

69) Przez art.1 pkt10 lit.atiret piętnaste ustawy, októrej mowa wodnośniku 35.

70) Przez art.1 pkt 13 lit.f ustawy, októrej mowa wodnośniku 57.

71) Przez art.1 pkt17 lit.atiret szesnaste ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

72) W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt11 lit.atiret drugie ustawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011r.

73) W brzmieniu ustalonym przez art.3 ustawy zdnia 18 marca 2011r. ozmianie ustawy – Prawo oszkolnictwie wyższym, ustawy ostopniach naukowych itytule naukowym oraz ostopniach itytule wzakresie sztuki oraz ozmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr84, poz.455), która weszła wżycie zdniem 1 października 2011r.

67) 68)

Dziennik Ustaw – 72 – Poz. 361

40a) nagrody wypłacane przez Polski Komitet Olimpijski iPolski Komitet Paraolimpijski za uzyskanie wyników na igrzyskach olimpijskich iparaolimpijskich; 40b)74) stypendia dla uczniów istudentów, których wysokość izasady udzielania zostały określone wuchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów istudentów przyznane przez organizacje, októrych mowa wart.3 ust.2 i3 ustawy odziałalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych wpomieszczeniach ogólnie dostępnych – do wysokości nieprzekraczającej wroku podatkowym kwoty 3800 zł; 40c) zwrot kosztów przejazdu, októrych mowa wart.17 ust.3 i3a ustawy zdnia 7 września 1991r. osystemie oświaty (Dz.U. z2004r. Nr256, poz.2572, zpóźn. zm.75));

41) uchylony);76) (

42) ochody uzyskane ztytułu sprzedaży akcji narodowych funduszy inwestycyjnych, utworzonych na podstawie ustawy d zdnia 30 kwietnia 1993r. onarodowych funduszach inwestycyjnych iich prywatyzacji (Dz.U. Nr44, poz.202, zpóźn. zm.77)) – wskali roku do łącznej wysokości połowy jednomiesięcznego przeciętnego wynagrodzenia wgospodarce narodowej;

43) ochody uzyskane ztytułu wynajmu pokoi gościnnych, wbudynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich d wgospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane ztytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5; p

44) rzychody członków Ochotniczych Straży Pożarnych, uzyskane ztytułu uczestnictwa wszkoleniach, akcjach ratowniczych iakcjach związanych zlikwidowaniem klęsk żywiołowych;

45) wiadczenie pieniężne przyznane na podstawie ustawy zdnia 31 maja 1996r. oświadczeniu pieniężnym przysługująś cym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym wobozach pracy przez III Rzeszę iZwiązek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz.U. Nr87, poz.395, zpóźn. zm.78));

46) dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli: a) pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, wtym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego iprezentacji Unii Europejskiej izprogramów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych ztymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, wtym również wprzypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz b) podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego zbezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca – bez względu na rodzaj umowy – wykonanie określonych czynności wzwiązku zrealizowanym przez niego programem; 46a) dochody uzyskane zinstytucji Unii Europejskiej iEuropejskiego Banku Inwestycyjnego, do których mają zastosowanie przepisy rozporządzenia nr260/68 zdnia 29 lutego 1968r. ustanawiającego warunki iprocedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz.Urz. WE L 056 z04.03.1968, zpóźn. zm.);

W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt11 lit.atiret trzecie ustawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011r.

75) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2004r. Nr273, poz.2703 iNr281, poz.2781, z2005r. Nr17, poz.141, Nr94, poz.788, Nr122, poz.1020, Nr131, poz.1091, Nr167, poz.1400 iNr249, poz.2104, z2006r. Nr144, poz.1043, Nr208, poz.1532 iNr227, poz.1658, z2007r. Nr42, poz.273, Nr80, poz.542, Nr115, poz.791, Nr120, poz.818, Nr180, poz.1280 iNr181, poz.1292, z2008r. Nr70, poz.416, Nr145, poz.917, Nr216, poz.1370 iNr235, poz.1618, z2009r. Nr6, poz.33, Nr31, poz.206, Nr56, poz.458, Nr157, poz.1241 iNr219, poz.1705, z2010r. Nr44, poz.250, Nr54, poz.320, Nr127, poz.857 iNr148, poz.991 oraz z2011r. Nr106, poz.622, Nr112, poz.654, Nr139, poz.814, Nr149, poz.887 iNr205, poz.1206.

76) Przez art.1 pkt17 lit.atiret dziewiętnaste ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

77) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z1994r. Nr84, poz.385, z1997r. Nr30, poz.164, Nr47, poz.298 iNr107, poz.691, z2000r. Nr122, poz.1319, z2001r. Nr63, poz.637, z2002r. Nr240, poz.2055, z2004r. Nr281, poz.2775 oraz z2007r. Nr50, poz.331.

78) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z1998r. Nr162, poz.1118, z1999r. Nr28, poz.257, z2001r. Nr154, poz.1788, z2003r. Nr110, poz.1060, z2005r. Nr85, poz.725, z2009r. Nr219, poz.1709 iNr220, poz.1734 oraz z2011r. Nr72, poz.380.

74)

Dziennik Ustaw – 73 – Poz. 361

46b) przychody posłów wybranych wRzeczypospolitej Polskiej do Parlamentu Europejskiego otrzymane na podstawie regulacji wewnętrznych Parlamentu Europejskiego na pokrycie kosztów związanych zwykonywaniem przez nich mandatu posła;

47) uchylony);79) ( 47a) dotacje zbudżetu państwa otrzymane na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych wramach Specjalnego Przedakcesyjnego Programu na Rzecz Rolnictwa iRozwoju Obszarów Wiejskich (SAPARD); 47b) (uchylony);80) 47c) woty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel k zbudżetu państwa; 47d) dotacje, subwencje, dopłaty iinne nieodpłatne świadczenia lub świadczenia częściowo odpłatne, otrzymane na cele związane zdziałalnością rolniczą zbudżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, od agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych; (

48) uchylony);81)

49) woty wypłacone osobom wymienionym wart.23 ust.1 i3 ustawy zdnia 22 czerwca 1995r. ozakwaterowaniu Sił k Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114 i Nr 185, poz.1092) ztytułu odprawy mieszkaniowej; 49a) ekwiwalent pieniężny wzamian za rezygnację zlokalu wypłacany na podstawie przepisów oBiurze Ochrony Rządu; 50)82) przychody otrzymane wzwiązku ze zwrotem udziałów lub wkładów współdzielni, do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni; 50a) wartość majątku otrzymanego wzwiązku zlikwidacją osoby prawnej wczęści stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów (akcji) albo wkładów współdzielni; 50b)83) przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika wnastępstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia ztakiej spółki;

51) rzychody otrzymane ztytułu zwrotu dopłat wniesionych uprzednio, zgodnie zodrębnymi przepisami, do spółki mająp cej osobowość prawną – do wysokości wniesionych dopłat;

52) dsetki ikwoty rekompensat otrzymanych na podstawie przepisów ustawy zdnia 20 grudnia 1996r. ozasadach realizao cji przedpłat na samochody osobowe (Dz.U. Nr156, poz.776);

53) artość rekompensaty pieniężnej otrzymanej na podstawie przepisów ozrekompensowaniu okresowego niepodwyższaw nia płac wsferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur irent;

54) uchylony);84) (

55) uchylony);85) (

56) uchylony);86) (

57) uchylony);86) (

Przez art.1 pkt14 lit.atiret czternaste ustawy, októrej mowa wodnośniku

3. Przez art.1 pkt10 lit.atiret dziewiętnaste ustawy, októrej mowa wodnośniku 35.

81) Przez art.1 pkt10 lit.atiret dwudzieste pierwsze ustawy, októrej mowa wodnośniku 35.

82) W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt11 lit.atiret czwarte ustawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011r.

83) D odany przez art.1 pkt11 lit.atiret piąte ustawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011r.

84) Przez art.1 pkt1 lit.atiret piąte ustawy, októrej mowa wodnośniku 58.

85) Przez art.1 pkt10 lit.atiret dwudzieste czwarte ustawy, októrej mowa wodnośniku 35.

86) Przez art.1 pkt1 lit.atiret piąte ustawy, októrej mowa wodnośniku 58; wszedł wżycie zdniem 1 marca 2002r.

79) 80)

Dziennik Ustaw 58)87) wypłaty: a) transferowe środków zgromadzonych wramach pracowniczego programu emerytalnego do innego pracowniczego programu emerytalnego lub na indywidualne konto emerytalne wrozumieniu przepisów oindywidualnych kontach emerytalnych, b) środków zgromadzonych wpracowniczym programie emerytalnym dokonane na rzecz uczestnika lub osób uprawnionych do tych środków po śmierci uczestnika, c) środków zgromadzonych w grupowej formie ubezpieczenia na życie związanej z funduszem inwestycyjnym lub winnej formie grupowego gromadzenia środków na cele emerytalne dla pracowników – do pracowniczego programu emerytalnego, zgodnie zprzepisami opracowniczych programach emerytalnych – zzastrzeżeniem ust.33; 58a) dochody ztytułu oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym, wrozumieniu przepisów oindywidualnych kontach emerytalnych, uzyskane wzwiązku z: a) gromadzeniem iwypłatą środków przez oszczędzającego, b) wypłatą środków dokonaną na rzecz osób uprawnionych do tych środków po śmierci oszczędzającego, c) wypłatą transferową – ztym że zwolnienie nie ma zastosowania wprzypadku, gdy oszczędzający gromadził oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym, chyba że przepisy te przewidują taką możliwość; 58b)88) wypłaty transferowe środków zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego: a) pomiędzy instytucjami finansowymi prowadzącymi indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego, b) na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego osoby uprawnionej, po śmierci oszczędzającego, c) wpostępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego oszczędzającego; w

59) ypłaty środków zotwartego funduszu emerytalnego na rzecz byłego współmałżonka członka tego funduszu, przekazane na rachunek tego współmałżonka wotwartym funduszu emerytalnym; 59a) zapomoga pieniężna, októrej mowa wustawie zdnia 20 maja 2005r. ozapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r. (Dz. U. Nr102, poz.852, z2006r. Nr104, poz.708 i711 oraz z2007r. Nr35, poz.219); 59b)89) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, októrym mowa wart.40a ustawy zdnia 13 października 1998r. osystemie ubezpieczeń społecznych, członka otwartego funduszu emerytalnego przekazane na rzecz byłego współmałżonka na subkonto, októrym mowa wart.40e tej ustawy;

60) uchylony);90) (

61) woty umorzonych pożyczek studenckich lub kredytów studenckich udzielonych na podstawie przepisów opożyczkach k ikredytach studenckich;

62) uchylony);91) (

63) wiadczenie pieniężne oraz ryczałt energetyczny przyznane na podstawie ustawy zdnia 2 września 1994r. oświadcześ niu pieniężnym iuprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym wkopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu ibatalionach budowlanych (Dz.U. z2001r. Nr60, poz.622, zpóźn. zm.92));

W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt11 lit.atiret szóste ustawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011r.

88) Dodany przez art.3 pkt2 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 53; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

89) Dodany przez art.3 pkt2 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 53.

90) P rzez art.2 pkt1 lit.b ustawy zdnia 29 czerwca 2000r. ouchyleniu ustawy ofunduszach przemysłowych iich prywatyzacji wzwiązku zreformą systemu ubezpieczeń społecznych oraz ozmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr60, poz.703), która weszła wżycie zdniem 27 lipca 2000r.

91) Przez art.1 pkt10 lit.atiret dwudzieste szóste ustawy, októrej mowa wodnośniku 35.

92) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2001r. Nr89, poz.968 iNr154, poz.1788, z2004r. Nr121, poz.1264 oraz z2005r. Nr85, poz.725.

87)

– 74 –

Poz. 361

Dziennik Ustaw – 75 – Poz. 361

63a) dochody podatników, zzastrzeżeniem ust.5a–5c, uzyskane zdziałalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, októrym mowa wart.16 ust.1 ustawy zdnia 20 października 1994r. ospecjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z2007r. Nr42, poz.274, z2008r. Nr118, poz.746 oraz z2009r. Nr18, poz.97), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej wformie niniejszego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy wnajwiększej wysokości, zgodnie zodrębnymi przepisami; d

64) odatki do rent rodzinnych dla sierot zupełnych, wypłacone na podstawie odrębnych przepisów;

65) asiłki chorobowe wypłacone na podstawie odrębnych przepisów oubezpieczeniu społecznym rolników oraz ubezpiez czeniu społecznym członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, spółdzielni kółek rolniczych oraz ich rodzin, wczęści odpowiadającej udziałowi dochodu ztytułu działalności rolniczej, zwyjątkiem polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, wdochodzie podzielnym spółdzielni; (

66) uchylony);93)

67) artość otrzymanych przez pracownika wzwiązku zfinansowaniem działalności socjalnej, októrej mowa wprzepisach w ozakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego wtym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych wcałości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej wroku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony iinne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi; 67a)94) świadczenia otrzymane zzakładowego funduszu świadczeń socjalnych, związane zpobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń wżłobkach lub klubach dziecięcych;

68) artość wygranych wkonkursach igrach organizowanych iemitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przew kazu (prasa, radio itelewizja) oraz konkursach zdziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa isportu, atakże nagród związanych ze sprzedażą premiową – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika wzwiązku zprowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód ztej działalności; 68a)95) wartość nieodpłatnych świadczeń, októrych mowa wart.20 ust.1, otrzymanych od świadczeniodawcy wzwiązku zjego promocją lub reklamą – jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą wstosunku cywilnoprawnym;

69) uchylony);84) (

70) uchylony);96) (

71) ochody ze sprzedaży produktów roślinnych izwierzęcych pochodzących zwłasnej uprawy lub hodowli, niestanowiąd cych działów specjalnych produkcji rolnej, przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na kiszeniu produktów roślinnych lub przetwórstwie mleka albo na uboju zwierząt rzeźnych iobróbce poubojowej tych zwierząt, wtym również na rozbiorze, podziale iklasyfikacji mięsa; 72)97) dochody ze sprzedaży surowców roślin zielarskich iziół dziko rosnących leśnych, jagód, owoców leśnych igrzybów leśnych (PKWiU ex 02.30.40.0) ze zbioru dokonywanego osobiście albo zudziałem członków najbliższej rodziny; –

73) woty jednorazowej pomocy finansowej wypłaconej ofiarom prześladowań hitlerowskich przez Fundację Polskok -Niemieckie Pojednanie;

74) trzymywane zzagranicy: o a) renty inwalidzkie ztytułu inwalidztwa wojennego, b) kwoty zaopatrzenia przyznane ofiarom wojny oraz członkom ich rodzin,

Przez art.1 pkt10 lit.atiret dwudzieste ósme ustawy, októrej mowa wodnośniku

35. D odany przez art.65 pkt1 ustawy zdnia 4 lutego 2011r. oopiece nad dziećmi wwieku do lat 3 (Dz.U. Nr45, poz.235), która weszła wżycie zdniem 4 kwietnia 2011r.

95) W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt3 ustawy, októrej mowa wodnośniku 26; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2010r.

96) Przez art.1 pkt10 lit.atiret trzydzieste pierwsze ustawy, októrej mowa wodnośniku 35.

97) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 12.

93) 94)

Dziennik Ustaw – 76 – Poz. 361

c) renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało wzwiązku zprzymusowym pobytem na robotach wIII Rzeszy Niemieckiej wlatach 1939–1945, – pod warunkiem przedstawienia płatnikowi dokumentu instytucji zagranicznej stwierdzającego charakter przyznanego świadczenia;

75) enty wypłacone osobom represjonowanym iczłonkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych wprzepisach r ozaopatrzeniu inwalidów wojennych iwojskowych oraz ich rodzin;

76) woty diet ikieszonkowego dla gości zagranicznych przybywających do Polski wramach programów iumów oraz wark tość wyżywienia dla tłumaczy (pilotów) towarzyszących tym gościom, zwyjątkiem ekwiwalentów za to wyżywienie;

77) ównoważniki pieniężne za brak kwatery, wypłacone: funkcjonariuszom Policji iSłużby Więziennej, Agencji Bezpier czeństwa Wewnętrznego iAgencji Wywiadu, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu oraz strażakom Państwowej Straży Pożarnej – do wysokości nieprzekraczającej kwoty 2280 zł;

78) opłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność wtym zakresie, wformie wczasów, d kolonii, obozów izimowisk, wtym również połączonego znauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, wplacówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych ileczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych ztym wypoczynkiem ipobytem na leczeniu – dzieci imłodzieży do lat 18: a) zfunduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie zodrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra – niezależnie od ich wysokości, b) zinnych źródeł – do wysokości nieprzekraczającej wroku podatkowym kwoty 760 zł; 78a) (uchylony);98)

79) wiadczenia zpomocy społecznej; ś 79a) wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznane przez sąd na podstawie art.162 Kodeksu rodzinnego iopiekuńczego; p

80) rzychody ze stosunku służbowego otrzymane wsłużbie kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej iPaństwowej Straży Pożarnej;

81) uchylony);99) (

82) posażenia funkcjonariuszy Organizacji Narodów Zjednoczonych, organizacji wyspecjalizowanych oraz innych mięu dzynarodowych instytucji i organizacji, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem i których statuty przewidują zwolnienie od podatku wypłacanych przez nie uposażeń, jeżeli funkcjonariusze znajdują się wwykazie Ministerstwa Spraw Zagranicznych; 83)100) świadczenia przyznane na podstawie odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw żołnierzom oraz pracownikom wojska wykonującym zadania poza granicami państwa: a) wskładzie jednostki wojskowej użytej wcelu udziału wkonflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, b) jako obserwator wojskowy lub osoba posiadająca status obserwatora wojskowego wmisjach pokojowych organizacji międzynarodowych isił wielonarodowych – zwyjątkiem wynagrodzenia za pracę oraz uposażeń iinnych należności pieniężnych przysługujących ztytułu pełnienia służby; 83a)101) świadczenia przyznane na podstawie odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw policjantom, funkcjonariuszom celnym iStraży Granicznej, pracownikom jednostek policyjnych lub jednostek organizacyjnych Straży Granicznej wykonującym zadania poza granicami państwa w składzie kontyngentu w celu udziału w: a) misji pokojowej, wtym jako obserwator wmisji pokojowej organizacji międzynarodowych isił wielonarodowych,

Przez art.1 pkt14 lit.atiret piąte ustawy, októrej mowa wodnośniku

34. Przez art.1 pkt10 lit.atiret trzydzieste trzecie ustawy, októrej mowa wodnośniku 35.

100) W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt11 lit.atiret siódme ustawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011r.

101) D odany przez art.1 pkt11 lit.atiret ósme ustawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011r.

98)   99)

Dziennik Ustaw – 77 – Poz. 361

b) akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, c) organizowaniu ikontroli ruchu granicznego, organizowaniu ochrony granicy państwowej lub zapewnieniu bezpieczeństwa wkomunikacji międzynarodowej – zwyjątkiem wynagrodzenia za pracę oraz uposażeń iinnych należności pieniężnych przysługujących ztytułu pełnienia służby;

84) artość świadczeń ztytułu uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowew go iautobusowego, wynikających zprzepisów ouprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego; w

85) artość świadczeń ztytułu realizacji uprawnień do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, przysługujących na podstawie odrębnych przepisów; (

86) uchylony);99)

87) artość świadczeń przysługujących na podstawie odrębnych przepisów dotyczących emerytów i rencistów z tytułu w abonamentowych opłat telewizyjnych iradiowych;

88) uchylony);99) (

89) artość świadczeń otrzymanych przez studentów od uczelni, na podstawie odrębnych przepisów, wzwiązku ze skierow waniem przez uczelnię na studenckie praktyki zawodowe – do wysokości nieprzekraczającej wroku podatkowym kwoty 2280 zł; 90)102) wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zwyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas zwolnienia zcałości lub części dnia pracy oraz za czas urlopu szkoleniowego; 90a)103) świadczenia, októrych mowa wart.19 ust.2, art.26–28 iart.36 ustawy zdnia 19 sierpnia 2011r. oweteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. Nr205, poz.1203);

91) ypłacone, za pośrednictwem płatnika, przy emeryturach irentach zagranicznych podwyżki (zwiększenia) mające charakw ter dodatków rodzinnych, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi dokumentu stwierdzającego wysokość podwyżki; 92)104) świadczenia otrzymane na podstawie odrębnych przepisów przez członków rodzin zmarłych pracowników oraz zmarłych emerytów lub rencistów, do wysokości nieprzekraczającej wroku podatkowym kwoty 2280 zł;

93) ochody uzyskane ztytułu zakupu zakładowych budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych przez dotychczasod wych najemców – wwysokości odpowiadającej różnicy między ceną rynkową tych budynków lub lokali aceną zakupu;

94) ynagrodzenia otrzymywane przez członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych ztytułu użytkowania przez spółw dzielnie wniesionych wkładów gruntowych;

95) dsetki ztytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń iświadczeń ztytułów, októrych mowa wart.10 ust.1 pkt1; o

96) uchylony);105) (

97) odatki mieszkaniowe iryczałty na zakup opału, przyznane na podstawie odrębnych przepisów ododatkach mieszkad niowych;

98) odatek kombatancki oraz dodatek za tajne nauczanie przyznawane na podstawie odrębnych przepisów; d 98a) kwoty refundacji ztytułu opłaconej składki na obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów samochodowych lub na dobrowolne ubezpieczenie casco pojazdów samochodowych, przyznanych na podstawie ustawy zdnia 29 maja 1974r. ozaopatrzeniu inwalidów wojennych iwojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z2010r. Nr101, poz.648 iNr113, poz.745, z2011r. Nr112, poz.654 oraz z 2012 r. poz. 118);

W brzmieniu ustalonym przez art.2 ustawy zdnia 20 maja 2010r. ozmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr105, poz.655), która weszła wżycie zdniem 16 lipca 2010r.

103) D odany przez art.39 ustawy zdnia 19 sierpnia 2011r. oweteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. Nr205, poz.1203), która wejdzie wżycie zdniem 30 marca 2012r.

104) W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt11 lit.atiret dziewiąte ustawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011r.

105) P rzez art.1 pkt10 lit.atiret trzydzieste piąte ustawy, októrej mowa wodnośniku 35.

102)

Dziennik Ustaw – 78 – Poz. 361

  98b) zwrot kwoty zniżki ztytułu opłacenia przez inwalidę wojennego iwojskowego składki na obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lub składki na dobrowolne ubezpieczenie casco, otrzymanej od organu rentowego;  

99) uchylony);106) (

100) merytury lub renty otrzymane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w okresie wojny e 1939–1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów, pod warunkiem posiadania przez podatnika:107) a) orzeczenia ouznaniu za inwalidę wzroku Ilub II grupy, wydanego przez właściwy organ, b) dokumentacji leczniczej (szpitalnej) zokresu wypadku, potwierdzającej wypadek, bądź poświadczonego notarialnie oświadczenia dwóch świadków potwierdzających utratę wzroku wwyniku działań wojennych wlatach 1939–1945 lub eksplozji niewypałów iniewybuchów pozostałych po tej wojnie, c) aktualnego zaświadczenia lekarskiego okulistycznego ourazowym uszkodzeniu wzroku bądź aktualnego zaświadczenia zprzeprowadzonej obdukcji sądowo-lekarskiej, potwierdzającego utratę lub uszkodzenie wzroku wwyniku zdarzeń, októrych mowa wlit.b, lub d) ażnej legitymacji Stowarzyszenia Niewidomych Cywilnych Ofiar Wojny lub Związku Ociemniałych Żołnierzy RP; w 101)108) przychody uzyskane przez krwiodawców ze sprzedaży pobranej od nich krwi lub jej składników;

102) zwrot kosztów otrzymany przez bezrobotnego na podstawie ustawy zdnia 20 kwietnia 2004r. opromocji zatrudnienia iinstytucjach rynku pracy ztytułu: a) przejazdu do miejsca pracy, b) przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne, p c) rzejazdu do miejsca odbywania stażu, szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, zajęć zzakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy waktywnym poszukiwaniu pracy, d) przejazdu do miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych, e) zakwaterowania wmiejscu pracy lub miejscu odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych, f)109) przejazdu na egzamin;

103) uchylony);106) (

104) trzymane przez posła lub senatora świadczenia pieniężne iwartość świadczeń rzeczowych (wnaturze) na podstawie o art.23 ust.3, art.43 ust.1, art.44 ust.1 i2 oraz art.46 ustawy zdnia 9 maja 1996r. owykonywaniu mandatu posła isenatora (Dz.U. z2011r. Nr7, poz.29 iNr117, poz.676); d

105) ochód uzyskany ze zbycia akcji (udziałów) otrzymanych wdrodze spadku albo darowizny – wczęści odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków idarowizn;

106) dszkodowania otrzymane na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych wypłacone osobom o poszkodowanym na skutek działań wojennych wKuwejcie;

107) agrody wypłacone na podstawie przepisów wydanych przez właściwego ministra wsprawie organizowania zajęć ren habilitacyjnych wszpitalach psychiatrycznych inagradzania uczestników tych zajęć;

108) woty pomocy pieniężnej iwartość innych świadczeń finansowanych ze środków budżetowych przyznawanych repak triantom oraz osobom, które ubiegają się ostatus uchodźcy;

109) ominalna wartość udziałów (akcji) współce mającej osobowość prawną albo wkładów współdzielni – objętych wzan mian za wkład niepieniężny wpostaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części;

Przez art.1 pkt10 lit.atiret trzydzieste ósme ustawy, októrej mowa wodnośniku

35. Z danie wstępne wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt11 lit.atiret dziesiąte ustawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011r.

108) W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt11 lit.atiret jedenaste ustawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011r.

109) D odana przez art.2 ustawy zdnia 16 grudnia 2010r. ozmianie ustawy opromocji zatrudnienia iinstytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr257, poz.1725), która weszła wżycie zdniem 1 lutego 2011r.

106) 107)

Dziennik Ustaw – 79 – Poz. 361

110) artość świadczeń przysługujących członkowi służby zagranicznej wykonującemu obowiązki służbowe wplacówce w zagranicznej oraz wartość świadczeń przysługujących pracownikom polskich jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, wynikających zprzepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie, zwyjątkiem wynagrodzeń za pracę, ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, dodatku zagranicznego (należności zagranicznej) oraz zasiłków chorobowych imacierzyńskich;

111) procentowanie otrzymane wzwiązku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych iinnych należności budżeo towych, atakże oprocentowanie zwrotu różnicy podatku od towarów iusług, wrozumieniu odrębnych przepisów;

112) wrot kosztów dojazdu pracownika do zakładu pracy, jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy z wynika wprost zprzepisów innych ustaw; w

113) artość świadczeń otrzymanych przez wolontariuszy na podstawie ustawy odziałalności pożytku publicznego;

114) artość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych w (wnaturze) finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, wramach rządowych programów;

115) wygrane inagrody otrzymane przez uczniów za udział wkonkursach, turniejach iolimpiadach organizowanych na podstawie przepisów osystemie oświaty;

116) opłaty bezpośrednie stosowane wramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, otrzymane na podstawie odd rębnych przepisów; 116a)110) umorzone należności i wierzytelności przypadające agencjom płatniczym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, atakże należności ztytułu nienależnie lub nadmiernie pobranych płatności wramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz wramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich zudziałem środków pochodzących zEuropejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, od ustalenia których odstąpiono;

117) artość otrzymanych świadczeń od wolontariuszy, udzielanych na zasadach określonych w ustawie o działalności w pożytku publicznego;

118) artość nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych, ztytułu: w a) studiów podyplomowych, b) szkoleń iprzygotowania zawodowego dorosłych, c) egzaminów lub licencji, d) badań lekarskich lub psychologicznych, e) ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków – otrzymanych na podstawie ustawy zdnia 20 kwietnia 2004r. opromocji zatrudnienia iinstytucjach rynku pracy;

119) dsetki od papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa oraz obligacji emitowanych przez jednostki o samorządu terytorialnego, wczęści odpowiadającej kwocie odsetek zapłaconych przy nabyciu tych papierów wartościowych od emitenta;

120) dszkodowania wypłacone, na podstawie wyroków sądowych izawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchoo dzących wskład gospodarstwa rolnego, ztytułu: a) ustanowienia służebności gruntowej, b) rekultywacji gruntów, c) szkód powstałych wuprawach rolnych idrzewostanie – wwyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej iproduktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, októrych mowa wart.143 ust.2 ustawy zdnia 21 sierpnia 1997r. ogospodarce nieruchomościami (Dz.U. z2010r. Nr102, poz.651, zpóźn. zm.111));

D odany przez art.2 ustawy zdnia 28 lipca 2011r. ozmianie ustawy owspieraniu rozwoju obszarów wiejskich zudziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ozmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr205, poz.1202), która weszła wżycie zdniem 14 października 2011r.

111) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2010r. Nr106, poz.675, Nr143, poz.963, Nr155, poz.1043, Nr197, poz.1307 iNr200, poz.1323 oraz z2011r. Nr64, poz.341, Nr106, poz.622, Nr115, poz.673, Nr129, poz.732, Nr130, poz.762, Nr135, poz.789, Nr163, poz.981, Nr187, poz.1110 iNr224, poz.1337.

110)

Dziennik Ustaw – 80 – Poz. 361

121) ednorazowe środki przyznane bezrobotnemu na podjęcie działalności, októrych mowa wart.46 ust.1 pkt2 ustawy j zdnia 20 kwietnia 2004r. opromocji zatrudnienia iinstytucjach rynku pracy;

122) kład własny podmiotu publicznego, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w otrzymany przez partnera prywatnego iprzeznaczony na cele określone wumowie opartnerstwie publiczno-prywatnym, zzastrzeżeniem ust.19;

123) woty zwrotu otrzymane na podstawie ustawy zdnia 29 sierpnia 2005r. ozwrocie osobom fizycznym niektórych wyk datków związanych zbudownictwem mieszkaniowym (Dz.U. Nr177, poz.1468, zpóźn. zm.112)); 124)113) dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych stosowane na podstawie ustawy zdnia 8 września 2006r. ofinansowym wsparciu rodzin iinnych osób wnabywaniu własnego mieszkania (Dz.U. z2012r. poz.90);

125) artość świadczeń wnaturze iinnych nieodpłatnych świadczeń, obliczona zgodnie zart.11 ust.2–2b, otrzymanych od w osób zaliczonych do IiII grupy podatkowej wrozumieniu przepisów opodatku od spadków idarowizn, zzastrzeżeniem ust.20;

126) uchylony);114) (

127) limenty: a a) na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia, oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie zodrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, b) na rzecz innych osób niż wymienione wlit.a, otrzymane na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł; ś

128) wiadczenia wypłacane bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych;

129) otacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek d samorządu terytorialnego;

130) dsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Skarb Państwa ioferowanych na rynkach zagranicznych oraz o dochody zodpłatnego zbycia tych obligacji uzyskane przez osoby fizyczne, októrych mowa wart.3 ust.2a;

131) ochody zodpłatnego zbycia nieruchomości ipraw majątkowych, októrych mowa wart.30e, wwysokości, która d odpowiada iloczynowi tego dochodu iudziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe wprzychodzie zodpłatnego zbycia nieruchomości ipraw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż wokresie dwóch lat od końca roku podatkowego, wktórym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu zodpłatnego zbycia nieruchomości ipraw majątkowych;

132) rzyznane przez krajowe izagraniczne organy władzy iich urzędy, wtym jednostki organizacyjne im podległe lub p przez nie nadzorowane, oraz krajowe, zagraniczne imiędzynarodowe organizacje (instytucje) iich organy, nagrody: a) za wybitne osiągnięcia zdziedziny nauki, kultury isztuki, b) ztytułu działalności na rzecz praw człowieka – wczęści przekazanej jako darowizna przez podatników, którzy otrzymali te nagrody, na rzecz instytucji realizującej cele określone wart.4 ustawy odziałalności pożytku publicznego, zzastrzeżeniem ust.31;

133) remia termomodernizacyjna, premia remontowa i premia kompensacyjna uzyskane na podstawie ustawy z dnia p 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459, z 2009 r. Nr 157, poz.1241, z2010r. Nr76, poz.493 oraz z2011r. Nr106, poz.622);

134) świadczenia pieniężne otrzymane na podstawie ustawy zdnia 7 maja 2009r. ozadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych wlatach 1956–1989 (Dz.U. Nr91, poz.741 oraz z2011r. Nr106, poz.622);

135) woty należności umorzonych na podstawie ustawy zdnia 19 czerwca 2009r. opomocy państwa wspłacie niektórych k kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę (Dz.U. Nr115, poz.964);

Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2007r. Nr23, poz.138 iNr192, poz.1382, z2010r. Nr56, poz.338, Nr182, poz.1228 iNr257, poz.1726 oraz z2011r. Nr171, poz.1016.

113) W brzmieniu ustalonym przez art.2 ustawy zdnia 15 lipca 2011r. ozmianie ustawy ofinansowym wsparciu rodzin wnabywaniu własnego mieszkania oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr168, poz.1006), która weszła wżycie zdniem 31 sierpnia 2011r.

114) Przez art.1 pkt11 lit.atiret piętnaste ustawy, októrej mowa wodnośniku 27.

112)

Dziennik Ustaw – 81 – Poz. 361

136) łatności na realizację projektów wramach programów finansowanych zudziałem środków europejskich, otrzymane p zBanku Gospodarstwa Krajowego, zwyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców;

137) rodki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego ś z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr157, poz.1240, zpóźn. zm.115)). 1a. Do przychodów pracowników tymczasowych, wrozumieniu odrębnych przepisów, otrzymanych od pracodawcy użytkownika ma zastosowanie ust.1 pkt11–11b, 13 i16.

2. (uchylony).116) 2a. (uchylony).116)

3. (uchylony).117)

4. (uchylony).118)

5. (uchylony).118) 5a. Zwolnienie, októrym mowa wust.1 pkt63a, przysługuje podatnikowi wyłącznie ztytułu dochodów uzyskanych zdziałalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy. 5b. Wrazie cofnięcia zezwolenia, októrym mowa wust.1 pkt63a, podatnik traci prawo do zwolnienia ijest obowiązany do zapłaty podatku za cały okres korzystania ze zwolnienia podatkowego. 5c. Wrazie wystąpienia okoliczności, októrych mowa wust.5b, podatnik jest obowiązany do zwiększenia podstawy opodatkowania okwotę dochodu, wodniesieniu do którego utracił prawo do zwolnienia, awrazie poniesienia straty do jej zmniejszenia otę kwotę – wrozliczeniu zaliczki za wybrany okres wpłaty zaliczek, októrym mowa wart.44, wktórym utracił to prawo, agdy utrata prawa nastąpi wostatnim okresie wpłaty zaliczek danego roku podatkowego – wzeznaniu rocznym. 5d. (uchylony).119)

6. (uchylony).120)

7. Za wydatki, októrych mowa wust.1 pkt36, poniesione ztytułu prowadzenia szkoły niepublicznej wrozumieniu przepisów osystemie oświaty, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, uważa się wydatki na:

1) akup stanowiących środki trwałe pomocy dydaktycznych iinnych urządzeń niezbędnych do prowadzenia szkoły; z

2) ydatki związane zorganizowaniem wypoczynku wakacyjnego uczniów, wczęści stanowiącej wynagrodzenie persow nelu wychowawczego iobsługi, jeżeli nie zostało pokryte przez wpłaty rodziców.

8. (uchylony).121)

9. (uchylony).121)

10. (uchylony).122)

Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr238, poz.1578 iNr257, poz.1726 oraz z2011r. Nr185, poz.1092, Nr201, poz.1183, Nr234, poz.1386, Nr240, poz.1429 iNr291, poz.1707.

116) Przez art.1 pkt14 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 34.

117) Przez art.1 pkt17 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

118) Przez art.1 pkt10 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 35.

119) P rzez art.1 pkt7 lit.b ustawy zdnia 18 listopada 2004r. ozmianie ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych oraz ozmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr263, poz.2619), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 2005r.

120) Przez art.1 pkt10 lit.d ustawy, októrej mowa wodnośniku 35.

121) Przez art.1 pkt10 lit.e ustawy, októrej mowa wodnośniku 35.

122) P rzez art.1 pkt11 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011r.

115)

Dziennik Ustaw

11. (uchylony).123)

12. (uchylony).123)

13. Przepis ust.1 pkt16 lit.b stosuje się, jeżeli otrzymane świadczenia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów izostały poniesione:

1) celu osiągnięcia przychodów lub w w

2) celu realizacji zadań organizacji ijednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów odrębnych ustaw, lub

3) rzez organy (urzędy) władzy lub administracji państwowej albo samorządowej oraz jednostki organizacyjne im podp ległe lub przez nie nadzorowane, lub

4) rzez osoby pełniące funkcje obywatelskie, októrych mowa wart.13 pkt5, wzwiązku zwykonywaniem tych funkcji. p

14. Zwolnienie, októrym mowa wust.1 pkt19, ma zastosowanie do pracowników, których miejsce zamieszkania jest położone poza miejscowością, wktórej znajduje się zakład pracy, apodatnik nie korzysta zkosztów uzyskania przychodów określonych wart.22 ust.2 pkt3 i4.

15. Zwolnienie, októrym mowa wust.1 pkt20, nie ma zastosowania do wynagrodzenia:

1) racownika odbywającego podróż służbową poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej; p 2)124) pracownika wzwiązku zjego pobytem poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wcelu udziału wkonflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, atakże wzwiązku zpełnieniem funkcji obserwatora wmisjach pokojowych organizacji międzynarodowych isił wielonarodowych, oile otrzymuje świadczenia zwolnione od podatku na podstawie ust.1 pkt83 lub 83a;

3) zyskiwanego przez członka służby zagranicznej. u

16. (uchylony).125)

17. (uchylony).126)

18. (uchylony).126)

19. Zwolnieniu, októrym mowa wust.1 pkt122, nie podlegają środki stanowiące zwrot wydatków poniesionych na realizację zadania publicznego lub przedsięwzięcia będącego przedmiotem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym przez partnera prywatnego lub za jego pośrednictwem oraz środki przeznaczone na nabycie udziałów lub akcji współce handlowej.

20. Zwolnienie, októrym mowa wust.1 pkt125, nie ma zastosowania do świadczeń otrzymywanych na podstawie stosunku pracy, pracy nakładczej lub na podstawie umów będących podstawą uzyskiwania przychodów zaliczonych do źródła, októrym mowa wart.10 ust.1 pkt2.

21. (uchylony).127)

22. (uchylony).127)

23. Zwolnienia, októrych mowa wust.1 pkt6 i6a, wodniesieniu do wygranych uzyskanych winnym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub winnym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej zumowy ounikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium loterie, gry lub zakłady wzajemne są urządzane iprowadzone.

Przez art.1 pkt10 lit.g ustawy, októrej mowa wodnośniku

35. W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt11 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011r.

125) Przez art.1 pkt14 lit.g ustawy, októrej mowa wodnośniku 34.

126) Przez art.1 pkt7 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 119.

127) Przez art.1 pkt11 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 27.

123) 124)

– 82 –

Poz. 361

Dziennik Ustaw – 83 – Poz. 361

24. Zwolnienie, októrym mowa wust.1 pkt46, nie ma zastosowania do otrzymanych dochodów ztytułu realizacji projektu wramach umowy owspółpracy bliźniaczej (umowy twinningowej), zawartej na podstawie prawa wspólnotowego, zgodnie zktórą instytucją wdrażającą jest instytucja polskiej administracji publicznej.

25. Za wydatki poniesione na cele, októrych mowa wust.1 pkt131, uważa się:

1) ydatki poniesione na: w a) nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału wtakim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału wtakim lokalu, atakże na nabycie gruntu lub udziału wgruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału wtakim prawie, związanych ztym budynkiem lub lokalem, b) nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału wtakim prawie, prawa do domu jednorodzinnego współdzielni mieszkaniowej lub udziału wtakim prawie, c) nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału wtakim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału wtakim prawie, wtym również zrozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału wgruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału wtakim prawie, jeżeli wokresie, októrym mowa wust.1 pkt131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego, d) budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, e) rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego – położonych wpaństwie członkowskim Unii Europejskiej lub winnym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo wKonfederacji Szwajcarskiej;

2) ydatki poniesione na: w a) spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu zodpłatnego zbycia, októrym mowa wart.10 ust.1 pkt8 lit.a–c, na cele określone wpkt1, b) spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu zodpłatnego zbycia, októrym mowa wart.10 ust.1 pkt8 lit.a–c, na spłatę kredytu (pożyczki), októrym mowa wlit.a, c) spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu zodpłatnego zbycia, októrym mowa wart.10 ust.1 pkt8 lit.a–c, na spłatę kredytu (pożyczki), októrych mowa wlit.alub b – wbanku lub współdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę wpaństwie członkowskim Unii Europejskiej lub winnym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo wKonfederacji Szwajcarskiej, zzastrzeżeniem ust.29 i30;

3) artość otrzymanego wramach odpłatnego zbycia wdrodze zamiany znajdującego się wpaństwie członkowskim Unii w Europejskiej lub winnym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo wKonfederacji Szwajcarskiej: a) budynku mieszkalnego, jego części lub udziału wtakim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału wtakim lokalu, lub b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub udziału wtych prawach, lub c) gruntu lub udziału wgruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału wtakim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, wtym również gruntu lub udziału wgruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału wtakim prawie zrozpoczętą budową budynku mieszkalnego, lub d) gruntu, udziału wgruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału wtakim prawie, związanych zbudynkiem lub lokalem wymienionym wlit.a.

26. Przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, októrych mowa wust.25 pkt1 lit.d ie, rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego współdzielni mieszkaniowej lub udział wtakich prawach.

Dziennik Ustaw – 84 – Poz. 361

27. Wprzypadku ponoszenia wydatków na cele mieszkaniowe winnym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub winnym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo wKonfederacji Szwajcarskiej, zwolnienie, októrym mowa wust.1 pkt131, stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej zumowy ounikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium podatnik ponosi wydatki na cele mieszkaniowe.

28. Za wydatki, októrych mowa wust.25, nie uważa się wydatków poniesionych na: n

1) abycie gruntu lub udziału wgruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału wtakim prawie, budynku, jego części lub udziału wbudynku, lub

2) udowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części b – przeznaczonych na cele rekreacyjne.

29. Wprzypadku gdy kredyt (pożyczka), októrym mowa wust.25 pkt2 lit.a–c, stanowi część kredytu (pożyczki) przeznaczonego na spłatę również innych niż wymienione wtych przepisach zobowiązań kredytowych (pożyczkowych) podatnika, za wydatki poniesione na cele, októrych mowa wust.1 pkt131, uważa się wydatki przypadające na spłatę kredytu (pożyczki) określonego wust.25 pkt2 lit a–c oraz zapłacone odsetki od tej części kredytu (pożyczki), która proporcjonalnie przypada na spłatę kredytu (pożyczki), októrych mowa wust.25 pkt2 lit.a–c.

30. Przepis ust.1 pkt131 nie ma zastosowania do tej części wydatków, októrych mowa wust.25 pkt2, które podatnik uwzględnił korzystając zulg podatkowych, wrozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, którymi sfinansowane zostały wydatki określone wust.25 pkt1, uwzględnione przez podatnika korzystającego zulg podatkowych, wrozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

31. Zwolnienie, októrym mowa wust.1 pkt132, stosuje się, jeżeli:

1) ysokość nagrody przekazanej na rzecz instytucji realizującej cele, októrych mowa wart.4 ustawy odziałalności pow żytku publicznego, jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej instytucji, awprzypadku nagrody innej niż pieniężna – dokumentem, zktórego wynika wartość przekazanej nagrody, oraz oświadczeniem obdarowanej instytucji ojej przyjęciu;

2) agroda, októrej mowa wpkt1, została przekazana najpóźniej do dnia upływu terminu dla złożenia zeznania podatkon wego, októrym mowa wart.45 ust.1, składanego za rok podatkowy, wktórym otrzymano nagrodę.

32. Zwolnienie, októrym mowa wust.1 pkt136, nie ma zastosowania do przychodów określonych wart.12 ust.1. 33.128) Przez pracownicze programy emerytalne rozumie się pracownicze programy emerytalne utworzone idziałające woparciu oprzepisy dotyczące pracowniczych programów emerytalnych obowiązujące wpaństwach członkowskich Unii Europejskiej lub winnych państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo wKonfederacji Szwajcarskiej. Rozdział 4 Koszty uzyskania przychodów Art. 22. 1.129) Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione wcelu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, zwyjątkiem kosztów wymienionych wart.23. 1a. (uchylony).130) 1b. Kosztami uzyskania przychodów są również wydatki poniesione przez pracodawcę na zapewnienie prawidłowej realizacji pracowniczego programu emerytalnego wrozumieniu przepisów opracowniczych programach emerytalnych.

D odany przez art.1 pkt11 lit.d ustawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011r.

129) W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt12 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011r.

130) Przez art.1 pkt15 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 34.

128)

Dziennik Ustaw – 85 – Poz. 361

1c. Upracodawców będących akcjonariuszami pracowniczych towarzystw emerytalnych kosztami uzyskania przychodu są także:

1) ydatki na pokrycie kosztów działalności pracowniczych towarzystw emerytalnych; w

2) płaty pobierane przez Komisję Nadzoru Finansowego, októrych mowa wprzepisach oorganizacji ifunkcjonowaniu o funduszy emerytalnych. 1d. Wprzypadku odpłatnego zbycia nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie nabytych rzeczy lub praw, atakże innych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie nabytych świadczeń, wzwiązku zktórymi, stosownie do art.11 ust.2–2b, określony został przychód, kosztem uzyskania przychodów zich odpłatnego zbycia, zuwzględnieniem aktualizacji zgodnie zodrębnymi przepisami, jest: w

1) artość przychodu określonego wart.11 ust.2 i2a albo

2) artość przychodu określonego wart.11 ust.2b, powiększona owydatki na nabycie częściowo odpłatnych rzeczy lub w praw albo innych świadczeń – pomniejszona osumę odpisów amortyzacyjnych, októrych mowa wart.22h ust.1 pkt1. 1e. Wprzypadku objęcia udziałów (akcji) współce albo wkładów współdzielni wzamian za wkład niepieniężny winnej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część – na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów – ustala się koszt uzyskania, przychodu, októrym mowa wart.17 ust.1 pkt9, wwysokości:

1) artości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszonej o sumę w dokonanych przed wniesieniem tego wkładu odpisów amortyzacyjnych, októrych mowa wart.22h ust.1 pkt1, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne iprawne;

2) artości: w a) nominalnej wnoszonych wformie wkładu niepieniężnego udziałów (akcji) współce albo wkładów współdzielni, wprzypadku gdy zostały objęte wzamian za wkład niepieniężny winnej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, b) określonej zgodnie zart.23 ust.1 pkt38, wprzypadku gdy udziały (akcje) współce albo wkłady współdzielni, które są wnoszone wformie wkładu niepieniężnego, nie zostały objęte wzamian za wkład niepieniężny, c) określonej zgodnie zust.1f, wprzypadku gdy udziały (akcje) współce albo wkłady współdzielni, które są wnoszone wformie wkładu niepieniężnego, zostały objęte wzamian za wkład niepieniężny wpostaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części – jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są udziały (akcje) współce albo wkłady współdzielni;

3) aktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, wydatków na nabycie innych niż wymief nione wpkt1 i2 składników majątku podatnika – jeżeli przedmiotem wkładu są te inne składniki; 4)131) wydatków na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów wjakiejkolwiek formie lub wartości początkowej takiego składnika majątku pomniejszonej o sumę dokonanych od tego składnika odpisów amortyzacyjnych – jeżeli składnik ten został otrzymany przez podatnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem ztakiej spółki; 5)132) przyjętej dla celów podatkowych wartości składników majątku, wynikającej zksiąg, ewidencji iwykazu, októrych mowa wart.24 ust.3a iart.24a ust.1, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji), nie wyższej jednak niż ich wartość nominalna zdnia objęcia – wprzypadku gdy te udziały (akcje) wnoszone wformie wkładu niepieniężnego zostały objęte wnastępstwie przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną współkę kapitałową. 1f. Wprzypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) współce albo wkładów współdzielni objętych wzamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji) albo wkładów, koszt uzyskania przychodów ustala się wwysokości:

1) ominalnej wartości objętych udziałów (akcji) albo wkładów zdnia ich objęcia – jeżeli te udziały (akcje) albo wkłady n zostały objęte wzamian za wkład niepieniężny winnej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część;

D odany przez art.1 pkt12 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011r.

132) D odany przez art.9 pkt1 lit.austawy zdnia 25 marca 2011r. oograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli iprzedsiębiorców (Dz.U. Nr106, poz.622), która weszła wżycie zdniem 1 lipca 2011r.

131)

Dziennik Ustaw – 86 – Poz. 361

2)133) przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej zksiąg iewidencji, októrych mowa wart.24a ust.1, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów, nie wyższej jednak niż ich wartość nominalna zdnia objęcia. 1g. Wprzypadku zbycia udziałów (akcji) objętych wwyniku podziału, októrym mowa wart.24 ust.5 pkt7, kosztem uzyskania przychodu zodpłatnego zbycia udziałów (akcji) współce przejmującej lub nowo zawiązanej jest ich wartość nominalna ustalona na dzień zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej albo na dzień zarejestrowania spółek nowo zawiązanych. 1h. Wprzypadku umowy najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów opodobnym charakterze, jeżeli wynajmujący lub wydzierżawiający przeniósł na rzecz osoby trzeciej wierzytelności ztytułu opłat wynikających ztakich umów, aumowy te między stronami nie wygasają, do kosztów uzyskania przychodów wynajmującego lub wydzierżawiającego zalicza się zapłacone osobie trzeciej dyskonto lub wynagrodzenie.

1i. Jeżeli podatnik wzwiązku zobejmowaniem udziałów (akcji) wzamian za wkład niepieniężny poniósł wydatki związane zobjęciem tych udziałów (akcji), to wydatki te powiększają koszty uzyskania przychodów, októrych mowa wust.1e. 1j. Dla partnera prywatnego określonego wumowie opartnerstwie publiczno-prywatnym, wrozumieniu ustawy opartnerstwie publiczno-prywatnym, wprzypadku nieodpłatnego przeniesienia na rzecz podmiotu publicznego lub innego podmiotu, októrym mowa wart.11 ust.2 tej ustawy, własności środków trwałych lub wartości niematerialnych iprawnych wterminie określonym wtej umowie, kosztem uzyskania przychodu jest wartość początkowa tych środków trwałych lub wartości niematerialnych iprawnych, pomniejszona osumę odpisów amortyzacyjnych, októrych mowa wart.22h ust.1 pkt1. 1k.134) Wprzypadku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wdrodze wkładu niepieniężnego (aportu), wartość poszczególnych składników majątku, wchodzących wskład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustala się:

1) wysokości wartości początkowej, określonej wewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych ipraww nych podmiotu wnoszącego wkład – wprzypadku składników zaliczonych do środków trwałych lub wartości niematerialnych iprawnych;

2) wysokości przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych podmiotu wnoszącego wkład na w dzień nabycia – wprzypadku pozostałych składników. 1l.134) Wprzypadku zbycia składników majątku wchodzących wskład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, nabytych wsposób, októrym mowa wust.1k, koszty uzyskania przychodów ustala się wwysokości, októrej mowa wtym przepisie, pomniejszonej odokonane od tych składników odpisy amortyzacyjne. 1ł.135) W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki powstałej z przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną współkę kapitałową, koszt uzyskania przychodów ustala się na dzień zbycia tych udziałów (akcji) wwysokości przyjętej dla celów podatkowych wartości składników majątku, wynikającej zksiąg, ewidencji iwykazu, októrych mowa wart.24 ust.3a iart.24a ust.1, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji), nie wyższej jednak niż ich wartość nominalna zdnia objęcia.

2. Koszty uzyskania przychodów ztytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej:

1) ynoszą 111 zł 25 gr miesięcznie, aza rok podatkowy nie więcej niż 1335 zł, wprzypadku gdy podatnik uzyskuje przyw chody ztytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;

2) ie mogą przekroczyć łącznie 2002 zł 05 gr za rok podatkowy, wprzypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równon cześnie ztytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;

3) ynoszą 139 zł 06 gr miesięcznie, aza rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1668 zł 72 gr, wprzypadku gdy miejsce w stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, wktórej znajduje się zakład pracy, apodatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę;

W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt12 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011r.

134) D odany przez art.1 pkt12 lit.d ustawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011r.

135) Dodany przez art.9 pkt1 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 132.

133)

Dziennik Ustaw – 87 – Poz. 361

4) ie mogą przekroczyć łącznie 2502 zł 56 gr za rok podatkowy, wprzypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równon cześnie ztytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, amiejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, wktórej znajduje się zakład pracy, apodatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę. 2a. (uchylony).136)

3. Jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, zktórych dochód podlega opodatkowaniu, oraz koszty związane zprzychodami zinnych źródeł, anie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, koszty te ustala się wtakim stosunku, wjakim pozostają przychody ztych źródeł wogólnej kwocie przychodów. 3a. Zasadę, októrej mowa wust.3, stosuje się również wprzypadku, gdy część dochodów ztego samego źródła przychodów podlega opodatkowaniu, a część jest wolna od opodatkowania, z wyłączeniem źródeł przychodów określonych wart.10 ust.1 pkt1 i2.

4. Koszty uzyskania przychodów, zzastrzeżeniem ust.5 i6, są potrącane tylko wtym roku podatkowym, wktórym zostały poniesione.

5. Upodatników prowadzących księgi rachunkowe koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane zprzychodami, poniesione wlatach poprzedzających rok podatkowy oraz wroku podatkowym, są potrącalne wtym roku podatkowym, wktórym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, zzastrzeżeniem ust.5a i5b. 5a. Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane zprzychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, aponiesione po zakończeniu tego roku podatkowego do dnia:

1) porządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie zodrębnymi przepisami, nie później jednak niż do upływu terminu s określonego do złożenia zeznania, jeżeli podatnicy są obowiązani do sporządzania takiego sprawozdania, albo

2) łożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia tego zeznania, jeżeli podatnicy, z zgodnie zodrębnymi przepisami, nie są obowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego – są potrącalne wroku podatkowym, wktórym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody. 5b. Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane zprzychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, aponiesione po dniu, októrym mowa wust.5a pkt1 albo pkt2, są potrącalne wroku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane jest zeznanie. 5c. Koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane zprzychodami, są potrącalne wdacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, anie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, wtakim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. 5d. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, zzastrzeżeniem ust.5e, 6ba, 6bb i7b, uważa się dzień, na który ujęto koszt wksięgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu wprzypadku braku faktury (rachunku), zwyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. 5e. Koszty zaniechanych inwestycji są potrącalne wdacie zbycia inwestycji lub ich likwidacji.

6. Zasady określone wust.5–5c, zzastrzeżeniem ust.6b, mają zastosowanie również do podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów irozchodów, pod warunkiem że stale wkażdym roku podatkowym księgi te będą prowadzone wsposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów uzyskania przychodów odnoszących się tylko do tego roku podatkowego. 6a. Wcelu ustalenia wartości zużytych wpozarolniczej działalności gospodarczej lub wdziałach specjalnych produkcji rolnej surowców imateriałów pochodzących zwłasnej produkcji roślinnej lub zwierzęcej oraz własnej gospodarki leśnej stosuje się odpowiednio przepis art.11 ust.2. 6b. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów wprzypadku podatników, októrych mowa wust.6, zzastrzeżeniem ust.5e, 6ba, 6bb i7b, uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu.

136)

Przez art.1 pkt11 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 35.

Dziennik Ustaw – 88 – Poz. 361

6ba. Należności ztytułów, októrych mowa wart.12 ust.1 i6, oraz zasiłki pieniężne zubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania przychodów wmiesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji wterminie wynikającym zprzepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. Wprzypadku uchybienia temu terminowi do należności tych stosuje się art.23 ust.1 pkt55. 6bb. Składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 6ba, określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. osystemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z2009r. Nr205, poz.1585, zpóźn. zm.137)), wczęści finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z zastrzeżeniem art.23 ust.1 pkt37, stanowią koszty uzyskania przychodów wmiesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone:

1) tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji wmiesiącu, za który są należne – wterminie wynikaz jącym zodrębnych przepisów; z

2) tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu następnym, w terminie wynikającym zprzepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony – nie później niż do 15 dnia tego miesiąca. Wprzypadku uchybienia tym terminom do składek tych stosuje się art.23 ust.1 pkt55a iust.3d. 6c. Koszty uzyskania przychodu ztytułu odpłatnego zbycia, októrym mowa wart.10 ust.1 pkt8 lit.

a–c, zzastrzeżeniem ust.6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone oudokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy ipraw majątkowych, poczynione wczasie ich posiadania. 6d. Za koszty uzyskania przychodu ztytułu odpłatnego zbycia, októrym mowa wart.10 ust.1 pkt8 lit.a–c, nabytych wdrodze spadku, darowizny lub winny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy ipraw majątkowych, poczynione wczasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków idarowizn wtakiej części, wjakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków idarowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy ipraw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków idarowizn. 6e. Wysokość nakładów, októrych mowa wust.6c i6d, ustala się na podstawie faktur VAT wrozumieniu przepisów opodatku od towarów iusług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych. 6f. Koszty nabycia lub koszty wytworzenia, októrych mowa wust.6c, są corocznie podwyższane, począwszy od roku następującego po roku, wktórym nastąpiło nabycie lub wytworzenie zbywanych rzeczy lub praw majątkowych, do roku poprzedzającego rok podatkowy, wktórym nastąpiło ich zbycie, wstopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów iusług konsumpcyjnych wokresie pierwszych trzech kwartałów roku podatkowego wstosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wDzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

7. (uchylony).138) 7a. (uchylony).138) 7b. Koszty prac rozwojowych mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów:

1) miesiącu, wktórym zostały poniesione albo począwszy od tego miesiąca wrównych częściach wokresie nie dłużw szym niż 12 miesięcy, albo

2) ednorazowo wroku podatkowym, wktórym zostały zakończone, albo j

3) oprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie zart.22m ust.1 pkt3 od wartości niematerialnych iprawnych, p októrych mowa wart.22b ust.2 pkt2.

8. Kosztem uzyskania przychodów są odpisy ztytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych iprawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie zart.22a–22o, zuwzględnieniem art.23.

Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2009r. Nr218, poz.1690, z2010r. Nr105, poz.668, Nr182, poz.1228, Nr225, poz.1474, Nr254, poz.1700 iNr257, poz.1725 oraz z2011r. Nr45, poz.235, Nr75, poz.398, Nr138, poz.808, Nr171, poz.1016, Nr197, poz.1170, Nr199, poz.1175, Nr232, poz.1378 iNr291, poz.1706.

138) Przez art.1 pkt18 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

137)

Dziennik Ustaw – 89 – Poz. 361

8a.139) W przypadku odpłatnego zbycia przez spółkę niebędącą osobą prawną rzeczy i praw będących przedmiotem wkładu do takiej spółki za koszt uzyskania przychodu uważa się:

1) artość początkową przyjętą przez spółkę wewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych iprawnych, w ustaloną zgodnie zart.22g ust.1 pkt4, pomniejszoną osumę odpisów amortyzacyjnych – jeżeli rzeczy te lub prawa były zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych iprawnych spółki;

2) artość poniesionych wydatków na nabycie albo wytworzenie przedmiotu wkładu, niezaliczonych do kosztów uzyskaw nia przychodów wjakiejkolwiek formie – jeżeli rzeczy te lub prawa nie były zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych iprawnych spółki.

9. Koszty uzyskania niektórych przychodów określa się: z

1) tytułu zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego – wwysokości 50% uzyskanego przychodu;

2) tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowez go, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej wpierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, zktórą zawarto umowę licencyjną – wwysokości 50% uzyskanego przychodu; z

3) tytułu korzystania przez twórców zpraw autorskich iartystów wykonawców zpraw pokrewnych, wrozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami – wwysokości 50% uzyskanego przychodu, ztym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego opotrącone przez płatnika wdanym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne irentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, októrych mowa wart.26 ust.1 pkt2 lit.b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód; 3a) (uchylony);140)

4) tytułów określonych wart.13 pkt2, 4, 6 i8 – wwysokości 20% uzyskanego przychodu, ztym że koszty te oblicza się z od przychodu pomniejszonego opotrącone przez płatnika wdanym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne irentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, októrych mowa wart.26 ust.1 pkt2 lit.b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód;

5) tytułów określonych wart.13 pkt5, 7 i9 wwysokości określonej wust.2 pkt1, ajeżeli podatnik tego samego rodzaz ju przychody uzyskuje od więcej niż jednego podmiotu albo od tego samego podmiotu, ale ztytułu kilku stosunków prawnych, wwysokości określonej wust.2 pkt2; 6)141) zinnych źródeł, októrych mowa wart.10 ust.1 pkt9, uzyskanych na podstawie umowy, do której stosuje się przepisy prawa cywilnego dotyczące umowy zlecenia lub odzieło – wwysokości 20% uzyskanego przychodu, ztym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego opotrącone przez płatnika lub opłacone przez podatnika wdanym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne irentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, októrych mowa wart.26 ust.1 pkt2 lit.b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód. 10.142) Jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające zzastosowania normy procentowej określonej wust.9 pkt1–4 ipkt6, koszty uzyskania przyjmuje się wwysokości kosztów faktycznie poniesionych.

11. Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów, októrych mowa wust.2, są niższe od wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, wrocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte przez pracownika lub przez płatnika pracownika wwysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi. 11a. (uchylony).143)

12. Do przychodów, októrych mowa wart.14, nie mają zastosowania koszty uzyskania przychodów określone wust.9.

D odany przez art.1 pkt12 lit.e ustawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011r.

140) P rzez art.1 pkt8 lit.d ustawy zdnia 21 listopada 1996r. ozmianie ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr137, poz.638), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 1997r. ima zastosowanie do opodatkowania dochodów uzyskanych od tego dnia.

141) Dodany przez art.65 pkt2 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 94.

142) Wbrzmieniu ustalonym przez art.65 pkt2 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 94.

143) Przez art.1 pkt15 lit.j ustawy, októrej mowa wodnośniku 34; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2009r.

139)

Dziennik Ustaw – 90 – Poz. 361

13. Przepisów ust.2 pkt3 i4 oraz ust.11 nie stosuje się wprzypadku, gdy pracownik otrzymuje zwrot kosztów dojazdu do zakładu pracy, zwyjątkiem, gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu. Art. 22a.

1. Amortyzacji podlegają, zzastrzeżeniem art.22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne izdatne do użytku wdniu przyjęcia do używania:

1) udowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, b

2) aszyny, urządzenia iśrodki transportu, m

3) nne przedmioty i – oprzewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane zprowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej wart.23a pkt1, zwane środkami trwałymi.

2. Amortyzacji podlegają również, zzastrzeżeniem art.22c, niezależnie od przewidywanego okresu używania:

1) rzyjęte do używania inwestycje wobcych środkach trwałych, zwane dalej „inwestycjami wobcych środkach trwap łych”,

2) udynki ibudowle wybudowane na cudzym gruncie, b s

3) kładniki majątku, wymienione w ust. 1, niestanowiące własności lub współwłasności podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby związane zprowadzoną działalnością na podstawie umowy określonej wart.23a pkt1, zawartej zwłaścicielem lub współwłaścicielami tych składników – jeżeli zgodnie zprzepisami rozdziału 4a odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający – zwane także środkami trwałymi, 4)144) tabor transportu morskiego wbudowie (PKWiU 30.11). Art. 22b.

1. Amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania wdniu przyjęcia do używania:

1) półdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, s

2) półdzielcze prawo do lokalu użytkowego, s

3) rawo do domu jednorodzinnego współdzielni mieszkaniowej, p

4) utorskie lub pokrewne prawa majątkowe, a

5) icencje, l

6) rawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, p poz.1117, zpóźn. zm.145)),

7) artość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych zwiedzą wdziedzinie przemysłowej, handlowej, w naukowej lub organizacyjnej (know-how) – oprzewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane zprowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej wart.23a pkt1, zwane wartościami niematerialnymi iprawnymi.

2. Amortyzacji podlegają również, zzastrzeżeniem art.22c, niezależnie od przewidywanego okresu używania: w

1) artość firmy, jeżeli wartość ta powstała wwyniku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części wdrodze: a) kupna,

144) 145)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt3 ustawy, októrej mowa wodnośniku

12. Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2004r. Nr33, poz.286, z2005r. Nr10, poz.68, Nr163, poz.1362 iNr167, poz.1398, z2006r. Nr170, poz.1217 i1218 iNr208, poz.1539, z2007r. Nr99, poz.662 iNr136, poz.958, z2008r. Nr180, poz.1113, Nr216, poz.1368 iNr227, poz.1505 oraz z2010r. Nr182, poz.1228.

Dziennik Ustaw – 91 – Poz. 361

b) przyjęcia do odpłatnego korzystania, aodpisów amortyzacyjnych, zgodnie zprzepisami rozdziału 4a, dokonuje korzystający,

2) oszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym, który może być wykorzystany na potrzeby działalnok ści gospodarczej podatnika, jeżeli: p a) rodukt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, adotyczące ich koszty prac rozwojowych wiarygodnie określone, oraz b) techniczna przydatność produktu lub technologii została przez podatnika odpowiednio udokumentowana ina tej podstawie podatnik podjął decyzję owytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii, oraz c) zdokumentacji dotyczącej prac rozwojowych wynika, że koszty prac rozwojowych zostaną pokryte spodziewanymi przychodami ze sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii, s

3) kładniki majątku, wymienione w ust. 1, niestanowiące własności lub współwłasności podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby związane zprowadzoną działalnością na podstawie umowy określonej wart.23a pkt1, zawartej zwłaścicielem lub współwłaścicielami albo uprawnionymi do korzystania ztych wartości – jeżeli zgodnie zprzepisami rozdziału 4a odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający – zwane także wartościami niematerialnymi iprawnymi. Art. 22c. Amortyzacji nie podlegają: g

1) runty iprawa wieczystego użytkowania gruntów, b

2) udynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się wnich dźwigami lub lokale mieszkalne, służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy, jeżeli podatnik nie podejmie decyzji oich amortyzowaniu,

3) zieła sztuki ieksponaty muzealne, d

4) artość firmy, jeżeli wartość ta powstała winny sposób niż określony wart.22b ust.2 pkt1, w s

5) kładniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów oswobodzie działalności gospodarczej albo zaprzestania działalności, wktórej te składniki były używane; wtym przypadku składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, wktórym zawieszono albo zaprzestano tę działalność – zwane odpowiednio środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi iprawnymi. Art. 22d.

1. Podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, o których mowa wart.22a i22b, których wartość początkowa, określona zgodnie zart.22g, nie przekracza 3500 zł; wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów wmiesiącu oddania ich do używania.

2. Składniki majątku, októrych mowa wart.22a–22c, zwyłączeniem składników wymienionych wust.1, wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych iprawnych zgodnie zart.22n, najpóźniej wmiesiącu przekazania ich do używania. Późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego lub wartości niematerialnej iprawnej, októrych mowa wart.22h ust.1 pkt4. Art. 22e.

1. Jeżeli podatnicy nabędą lub wytworzą we własnym zakresie składniki majątku wymienione wart.22a ust.1 iart.22b ust.1, owartości początkowej przekraczającej 3500 zł, ize względu na przewidywany przez nich okres używania równy lub krótszy niż rok nie zaliczą ich do środków trwałych albo wartości niematerialnych iprawnych, afaktyczny okres ich używania przekroczy rok – podatnicy są obowiązani, wpierwszym miesiącu następującym po miesiącu, wktórym ten rok upłynął:

1) aliczyć te składniki do środków trwałych albo wartości niematerialnych iprawnych, przyjmując je do ewidencji wcez nie nabycia albo koszcie wytworzenia;

2) mniejszyć koszty uzyskania przychodów oróżnicę między ceną nabycia lub kosztem wytworzenia akwotą odpisów z amortyzacyjnych, przypadającą na okres ich dotychczasowego używania, obliczonych dla środków trwałych przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych wWykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik nr1 do ustawy, zwanym „Wykazem stawek amortyzacyjnych”, adla wartości niematerialnych iprawnych przy zastosowaniu zasad określonych wart.22m;

Dziennik Ustaw – 92 – Poz. 361

3) tosować stawki amortyzacji, októrych mowa wpkt2, wcałym okresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych; s w

4) płacić, wterminie do 20 dnia tego miesiąca, do urzędu skarbowego kwotę odsetek naliczonych od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku do dnia, wktórym okres ich używania przekroczył rok, inaliczoną kwotę odsetek wykazać wzeznaniu, októrym mowa wart.45 ust.1 lub 1a pkt2; odsetki od różnicy, októrej mowa wpkt2, są naliczane według stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych obowiązującej wdniu zaliczenia składnika majątku do środków trwałych lub wartości niematerialnych iprawnych.

2. Przepisy ust.1 stosuje się odpowiednio wprzypadku zaliczenia wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku owartości początkowej przekraczającej 3500 zł do kosztów uzyskania przychodów, anastępnie zaliczenia tych składników do środków trwałych lub wartości niematerialnych iprawnych przed upływem roku od dnia ich nabycia lub wytworzenia; wtym przypadku odsetki nalicza się do dnia zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych iprawnych.

3. Jeżeli różnica, októrej mowa wust.1 pkt2, jest wyższa od kosztów danego miesiąca, nierozliczona nadwyżka kosztów pomniejsza koszty wnastępnych miesiącach. Art. 22f.

1. Podatnicy, zwyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość obejmującą likwidację majątku nie prowadzą działalności gospodarczej, dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych iprawnych, októrych mowa wart.22a ust.1 iust.2 pkt1–3 oraz wart.22b.

2. Podatnicy będący armatorami, zwyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość obejmującą likwidację majątku nie prowadzą działalności gospodarczej, mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych od zamówionego przez nich taboru transportu morskiego wbudowie, októrym mowa wart.22a ust.2 pkt4.

3. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się zgodnie zart.22h–22m, gdy wartość początkowa środka trwałego albo wartości niematerialnej iprawnej wdniu przyjęcia do używania jest wyższa niż 3500 zł. Wprzypadku gdy wartość początkowa jest równa lub niższa niż 3500 zł, podatnicy, zzastrzeżeniem art.22d ust.1, mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych zgodnie zart.22h–22m albo jednorazowo – wmiesiącu oddania do używania tego środka trwałego lub wartości niematerialnej iprawnej, albo wmiesiącu następnym.

4. Jeżeli tylko część nieruchomości, wtym budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej bądź wynajmowana lub wydzierżawiana – odpisów amortyzacyjnych dokonuje się wwysokości ustalonej od wartości początkowej nieruchomości, budynku lub lokalu odpowiadającej stosunkowi powierzchni użytkowej wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, wynajmowanej lub wydzierżawianej, do ogólnej powierzchni użytkowej tej nieruchomości, budynku lub lokalu.

5. Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych iprawnych, które zostały przewłaszczone wcelu zabezpieczenia wierzytelności, wtym pożyczki lub kredytu, dokonuje dotychczasowy właściciel, wtym pożyczkobiorca lub kredytobiorca. Art. 22g.

1. Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych iprawnych, zuwzględnieniem ust.2–18, uważa się: 1)146) wrazie odpłatnego nabycia – cenę ich nabycia; 1a) wrazie częściowo odpłatnego nabycia – cenę ich nabycia powiększoną owartość przychodu, określonego wart.11 ust.2b;

2) razie wytworzenia we własnym zakresie – koszt wytworzenia; w

3) razie nabycia wdrodze spadku, darowizny lub winny nieodpłatny sposób – wartość rynkową zdnia nabycia, chyba w że umowa darowizny albo umowa onieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość wniższej wysokości; 4)147) wrazie nabycia wpostaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki niebędącej osobą prawną: w a) artość początkową, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne – jeżeli przedmiot wkładu był amortyzowany,

W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt13 lit.atiret pierwsze ustawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011r.

147) W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt13 lit.atiret drugie ustawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011r.

146)

Dziennik Ustaw – 93 – Poz. 361

b) ydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w wjakiejkolwiek formie – jeżeli przedmiot wkładu nie był amortyzowany, c) artość określoną zgodnie z art. 19 – jeżeli ustalenie wydatków na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu w przez wspólnika wnoszącego wkład, będącego osobą fizyczną, jest niemożliwe iprzedmiot wkładu nie był wykorzystywany przez wnoszącego wkład wprowadzonej działalności gospodarczej, zwyłączeniem wartości niematerialnych iprawnych wytworzonych przez wspólnika we własnym zakresie;

5) razie otrzymania wzwiązku zlikwidacją osoby prawnej, zzastrzeżeniem ust.

14b, ustaloną przez podatnika wartość w poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych iprawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej. 1a.148) Przepis ust.1 pkt4 lit.aib stosuje się odpowiednio wprzypadku składnika majątku wnoszonego wpostaci wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki niebędącej osobą prawną przez wspólnika, który składnik ten otrzymał wnastępstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia ztakiej spółki.

2. Wartość początkową firmy stanowi dodatnia różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustaloną zgodnie zust.3 i5, awartością rynkową składników majątkowych wchodzących wskład kupionego, przyjętego do odpłatnego korzystania albo wniesionego do spółki przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, odpowiednio zdnia kupna, przyjęcia do odpłatnego korzystania albo wniesienia do spółki.

3. Za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną okoszty związane zzakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej iprawnej do używania, awszczególności okoszty transportu, załadunku iwyładunku, ubezpieczenia wdrodze, montażu, instalacji iuruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych iinnych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną opodatek od towarów iusług, zwyjątkiem przypadków, gdy zgodnie zodrębnymi przepisami podatek od towarów iusług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku wrozumieniu ustawy opodatku od towarów iusług. Wprzypadku importu cena nabycia obejmuje cło ipodatek akcyzowy od importu składników majątku.

4. Za koszt wytworzenia uważa się wartość, wcenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku iwykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz zpochodnymi iinne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka imałoletnich dzieci, kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych ikosztów operacji finansowych, wszczególności odsetek od pożyczek (kredytów) iprowizji, zwyłączeniem odsetek iprowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania.

5. Cenę nabycia, októrej mowa wust.3, oraz koszt wytworzenia, októrym mowa wust.4, koryguje się oróżnice kursowe, naliczone do dnia przekazania do używania środka trwałego lub wartości niematerialnej iprawnej.

6. Wartość początkową składników majątku nabytych wsposób określony wust.1 pkt3–5, wymagających montażu, powiększa się owydatki poniesione na ich montaż.

7. Wartość początkową inwestycji wobcych środkach trwałych oraz budynków ibudowli wybudowanych na obcym gruncie ustala się, stosując odpowiednio ust.3–5.

8. Jeżeli nie można ustalić ceny nabycia środków trwałych lub ich części nabytych przez podatników przed dniem założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu, októrych mowa wart.22n, wartość początkową tych środków przyjmuje się wwysokości wynikającej zwyceny dokonanej przez podatnika, zuwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju zgrudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu oraz stanu istopnia ich zużycia.

9. Jeżeli podatnik nie może ustalić kosztu wytworzenia, októrym mowa wust.4, wartość początkową środków trwałych ustala się wwysokości określonej zuwzględnieniem cen rynkowych, októrych mowa wust.8, przez biegłego, powołanego przez podatnika.

10. Podatnicy mogą ustalić wartość początkową budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych: wynajmowanych, wydzierżawianych albo używanych przez właściciela na cele prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, przyjmując wkażdym roku podatkowym wartość stanowiącą iloczyn metrów kwadratowych wynajmowanej, wydzierżawianej lub używanej przez właściciela powierzchni użytkowej tego budynku lub lokalu ikwoty 988 zł, przy czym za powierzchnię użytkową uważa się powierzchnię przyjętą dla celów podatku od nieruchomości.

148)

D odany przez art.1 pkt13 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011r.

Dziennik Ustaw – 94 – Poz. 361

11. Wrazie gdy składnik majątku stanowi współwłasność podatnika, wartość początkową tego składnika ustala się wtakiej proporcji jego wartości, wjakiej pozostaje udział podatnika we własności tego składnika majątku; zasada ta nie ma zastosowania do składników majątku stanowiących wspólność majątkową małżonków, chyba że małżonkowie wykorzystują składnik majątku wdziałalności gospodarczej prowadzonej odrębnie.

12.149) Wrazie zmiany formy prawnej, atakże połączenia albo podziału podmiotów dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów – wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych iprawnych ustala się wwysokości wartości początkowej określonej wewidencji (wykazie) podmiotu ozmienionej formie prawnej, podzielonego albo połączonego. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek niebędących osobami prawnymi.

13. Przepis ust.12 stosuje się odpowiednio wrazie:

1) odjęcia działalności przez podmiot po przerwie trwającej nie dłużej niż 3 lata, p

2) miany formy prawnej prowadzonej działalności, polegającej na połączeniu lub podziale dotychczasowych podmiotów z albo zmianie wspólników spółki niebędącej osobą prawną, (

3) uchylony),150)

4) uchylony),150) (

5) miany działalności wykonywanej samodzielnie przez jednego zmałżonków na działalność wykonywaną samodzielnie z przez drugiego zmałżonków – jeżeli przed przerwą lub zmianą składniki majątku były wprowadzone do ewidencji (wykazu).

14. Wrazie nabycia wdrodze kupna lub przyjęcia do odpłatnego korzystania przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych iprawnych stanowi: s

1) uma ich wartości rynkowej wprzypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy, ustalonej zgodnie zust.2;

2) óżnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustaloną zgodnie zust.3 i5, awartością r składników majątkowych niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi iprawnymi, wprzypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy. 14a.151) Przepis ust.12 stosuje się odpowiednio wrazie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części wdrodze wkładu niepieniężnego. 14b. Wprzypadku otrzymania wzwiązku zlikwidacją osoby prawnej środków trwałych oraz wartości niematerialnych iprawnych, które uprzednio zostały wniesione do tej osoby prawnej jako wkład niepieniężny wpostaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, przepis ust.12 stosuje się odpowiednio. 14c.152) Wprzypadku otrzymania, wzwiązku zlikwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika ztakiej spółki, środków trwałych oraz wartości niematerialnych iprawnych przepis ust.12 stosuje się odpowiednio.

15. Wrazie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części wdrodze spadku lub darowizny, łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych iprawnych stanowi suma ich wartości rynkowej, nie wyższa jednak od różnicy pomiędzy wartością tego przedsiębiorstwa albo jego zorganizowaną częścią awartością składników mienia, niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi iprawnymi, określoną dla celów podatku od spadków idarowizn.

16. Przy ustalaniu wartości początkowej poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych iprawnych, zgodnie zust.1 pkt3–5 oraz ust.2, 8, 9, 14 i15, przepis art.19 stosuje się odpowiednio.

W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt13 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011r.

150) Przez art.1 pkt18 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 34.

151) W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt13 lit.d ustawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011r.

152) D odany przez art.1 pkt13 lit.e ustawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011r.

149)

Dziennik Ustaw – 95 – Poz. 361

17. Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu wwyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków, ustaloną zgodnie zust.1, 3–9 i11–15, powiększa się osumę wydatków na ich ulepszenie, wtym także owydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3500 zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację wdanym roku podatkowym przekracza 3500 zł iwydatki te powodują wzrost wartości użytkowej wstosunku do wartości zdnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej wszczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych ikosztami ich eksploatacji.

18. Wartość początkową praw majątkowych, wtym licencji iautorskich praw majątkowych, stanowi cena nabycia tych praw; jeżeli wynagrodzenie (opłaty) wynikające zumowy licencyjnej albo zumowy oprzeniesienie innych praw majątkowych jest uzależnione od wysokości przychodów zlicencji lub praw uzyskanych przez licencjobiorcę albo nabywcę – przy ustalaniu wartości początkowej praw majątkowych, wtym licencji, nie uwzględnia się tej części wynagrodzenia.

19. (uchylony).153)

20. Wrazie trwałego odłączenia od danego środka trwałego części składowej lub peryferyjnej wartość początkową tego środka zmniejsza się, od następnego miesiąca po odłączeniu, oróżnicę między ceną nabycia (kosztem wytworzenia) odłączonej części aprzypadającą na nią, wokresie połączenia, sumą odpisów amortyzacyjnych obliczoną przy zastosowaniu metody amortyzacji istawki amortyzacyjnej stosowanej przy obliczaniu odpisów amortyzacyjnych tego środka trwałego.

21. Jeżeli odłączona część zostanie następnie przyłączona do innego środka trwałego, wmiesiącu połączenia zwiększa się wartość początkową tego innego środka oróżnicę, októrej mowa wust.20.

22. Przepis ust.12 ma zastosowanie, jeżeli zodrębnych przepisów wynika, że podmiot powstały wwyniku zmiany formy prawnej, podziału albo połączenia lub podmiot istniejący, do którego przeniesiono wwyniku wydzielenia część majątku podmiotu dzielonego, wstępuje we wszelkie prawa iobowiązki podmiotu ozmienionej formie prawnej, połączonego albo podzielonego. Art. 22h.

1. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się:

1) d wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych iprawnych, zzastrzeżeniem art.22k, począwo szy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, wktórym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji (wykazu), zzastrzeżeniem art.22e, do końca tego miesiąca, wktórym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych zich wartością początkową lub wktórym postawiono je wstan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których, zgodnie zart.23 ust.1, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów;

2) d zamówionego przez armatora taboru transportu morskiego wbudowie, októrym mowa wart.22a ust.2 pkt4, poo cząwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, wktórym armator poniósł wydatki (wtym dokonał wpłat zaliczek) na budowę taboru wwysokości co najmniej 10% wartości kontraktowej odrębnie dla każdego obiektu tego taboru; wartość kontraktową, októrej mowa wniniejszym punkcie, ustala się na dzień zawarcia umowy na budowę danego obiektu; o

3) d używanych sezonowo środków trwałych oraz wartości niematerialnych iprawnych wokresie ich wykorzystywania; wtym przypadku wysokość odpisu miesięcznego ustala się przez podzielenie rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych przez liczbę miesięcy wsezonie albo przez 12 miesięcy wroku;

4) d ujawnionych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nieobjętych dotychczas ewidencją, poo cząwszy od miesiąca następującego po miesiącu, wktórym te środki lub wartości zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych iprawnych.

2. Podatnicy, zzastrzeżeniem art.22l i22ł, dokonują wyboru jednej zmetod amortyzacji określonej wart.22i–22k dla poszczególnych środków trwałych przed rozpoczęciem ich amortyzacji; wybraną metodę stosuje się do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego.

3. Podmioty powstałe w wyniku zmiany formy prawnej, podziału albo połączenia podmiotów, o których mowa wart.22g ust.12 lub 13, dokonują odpisów amortyzacyjnych zuwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot ozmienionej formie prawnej, podzielony albo połączony, zuwzględnieniem art.22i ust.2–7.

153)

Przez art.1 pkt17 lit.d ustawy, októrej mowa wodnośniku 3.

Dziennik Ustaw – 96 – Poz. 361

3a. Przepis ust.3 stosuje się odpowiednio wrazie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części wdrodze wkładu niepieniężnego, jeżeli składniki majątku wchodzące wskład wkładu niepieniężnego były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych iprawnych podmiotu wnoszącego taki wkład. 3b. Wprzypadku otrzymania wzwiązku zlikwidacją osoby prawnej środków trwałych oraz wartości niematerialnych iprawnych, które uprzednio zostały wniesione do tej osoby prawnej jako wkład niepieniężny wpostaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, przepis ust.3 stosuje się odpowiednio. 3c.154) Wprzypadku otrzymania, wzwiązku zlikwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika ztakiej spółki, środków trwałych oraz wartości niematerialnych iprawnych przepis ust.3 stosuje się odpowiednio. P 3d.154) rzepis ust.3 stosuje się odpowiednio wprzypadku określonym wart.22g ust.1 pkt4 lit.a.

4. Podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych wrównych ratach co miesiąc albo wrównych ratach co kwartał, albo jednorazowo na koniec roku podatkowego, zuwzględnieniem art.22i. Suma odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych iprawnych dokonanych wpierwszym roku podatkowym, wktórym środki te zostały wprowadzone do ewidencji, nie może przekroczyć wartości tych odpisów przypadających za okres od wprowadzenia ich do ewidencji (wykazu) do końca tego roku podatkowego. Art. 22i.

1. Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, zzastrzeżeniem art.22j–22ł, dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych wWykazie stawek amortyzacyjnych izasad, októrych mowa wart.22h ust.1 pkt1.

2. Podatnicy mogą podane wWykazie stawek amortyzacyjnych stawki podwyższać: d

1) la budynków ibudowli używanych wwarunkach: a) pogorszonych – przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 1,2, b) złych – przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 1,4;

2) la maszyn, urządzeń iśrodków transportu, zwyjątkiem morskiego taboru pływającego, używanych bardziej intensywd nie wstosunku do warunków przeciętnych albo wymagających szczególnej sprawności technicznej – przy zastosowaniu wtym okresie współczynników nie wyższych niż 1,4;

3) la maszyn iurządzeń zaliczonych do grupy 4–6 i8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) wydanej na podstawie odd rębnych przepisów, zwanej dalej „Klasyfikacją”, poddanych szybkiemu postępowi technicznemu – przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 2,0.

3. Wrazie wystąpienia bądź ustania warunków uzasadniających podwyższenie stawek, októrych mowa wust.2 pkt1 i2, stawki te ulegają podwyższeniu lub obniżeniu od miesiąca następującego po miesiącu, wktórym zaistniały okoliczności uzasadniające te zmiany.

4. Podatnicy mogą podwyższać stawki dla środków trwałych wymienionych wust.2 pkt3 bądź rezygnować zich stosowania począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, wktórym środki te zostały wprowadzone do ewidencji, albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego.

5. Podatnicy mogą obniżać podane wWykazie stawek amortyzacyjnych stawki dla poszczególnych środków trwałych. Zmiany stawki dokonuje się począwszy od miesiąca, wktórym środki te zostały wprowadzone do ewidencji, albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego.

6. Wprzypadku podwyższenia stawek amortyzacyjnych, podanych wWykazie stawek amortyzacyjnych przy zastosowaniu współczynników określonych wust.2, należy dla poszczególnych środków trwałych stosować jeden wybrany współczynnik, przez który mnoży się stawkę amortyzacyjną właściwą dla danego środka trwałego, przyjętą zWykazu stawek amortyzacyjnych.

7. Wyjaśnienia dotyczące warunków używania budynków i budowli, określenia szczególnej sprawności technicznej maszyn, urządzeń iśrodków transportu oraz maszyn iurządzeń poddanych szybkiemu postępowi technicznemu, októrych mowa wust.2, zawarte są wobjaśnieniach do Wykazu stawek amortyzacyjnych.

154)

D odany przez art.1 pkt14 ustawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011r.

Dziennik Ustaw – 97 – Poz. 361

Art. 22j.

1. Podatnicy, zzastrzeżeniem art.22l, mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, ztym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż: d

1) la środków trwałych zaliczonych do grupy 3–6 i8 Klasyfikacji: a) 24 miesiące – gdy ich wartość początkowa nie przekracza 25 000 zł, b) 36 miesięcy – gdy ich wartość początkowa jest wyższa od 25 000 zł inie przekracza 50 000 zł, c) 60 miesięcy – wpozostałych przypadkach;

2) la środków transportu, wtym samochodów osobowych – 30 miesięcy; d d

3) la budynków (lokali) ibudowli, innych niż wymienione wpkt4 – 10 lat, zwyjątkiem: a) trwale związanych zgruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych wrodzaju 103 Klasyfikacji iinnych budynków niemieszkalnych wymienionych wrodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych zgruntem, b) kiosków towarowych okubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych ibudynków zastępczych – dla których okres amortyzacji – nie może być krótszy niż 3 lata;

4) la budynków (lokali) niemieszkalnych, dla których stawka amortyzacyjna zWykazu stawek amortyzacyjnych wynosi d 2,5% – 40 lat pomniejszone opełną liczbę lat, które upłynęły od dnia ich oddania po raz pierwszy do używania do dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych iprawnych prowadzonej przez podatnika, ztym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat.

2. Środki trwałe, októrych mowa wust.1 pkt1 i2, uznaje się za:

1) żywane – jeżeli podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 6 miesięcy, u lub

2) lepszone – jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ich ulepszenie stanowiły u co najmniej 20% wartości początkowej.

3. Środki trwałe, októrych mowa wust.1 pkt3, uznaje się za:

1) żywane – jeżeli podatnik wykaże, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 60 miesięcy, u lub

2) lepszone – jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie stanowiły co u najmniej 30% wartości początkowej.

4. Podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla przyjętych do używania inwestycji wobcych środkach trwałych, ztym że dla:

1) nwestycji wobcych budynkach (lokalach) lub budowlach – okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat; i

2) nwestycji wobcych środkach trwałych innych niż wymienione wpkt1 – okres amortyzacji ustala się według zasad i określonych wust.1 pkt1 i2.

5. (uchylony).155) Art. 22k.

1. Odpisów amortyzacyjnych można dokonywać od wartości początkowej maszyn iurządzeń zaliczonych do grupy 3–6 i8 Klasyfikacji oraz środków transportu, zwyłączeniem samochodów osobowych, wpierwszym podatkowym roku ich używania przy zastosowaniu stawek podanych wWykazie stawek amortyzacyjnych podwyższonych, zzastrzeżeniem ust.2, owspółczynnik nie wyższy niż 2,0, awnastępnych latach podatkowych od ich wartości początkowej pomniejszonej odotychczasowe odpisy amortyzacyjne, ustalonej na początek kolejnych lat ich używania. Począwszy od roku podatkowego, wktórym tak określona roczna kwota amortyzacji miałaby być niższa od rocznej kwoty amortyzacji obliczonej przy zastosowaniu metody określonej w art. 22i ust. 1, podatnicy dokonują dalszych odpisów amortyzacyjnych zgodnie zart.22i.

155)

Przez art.1 pkt20 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 3.

Dziennik Ustaw – 98 – Poz. 361

2. Wprzypadku używania środków trwałych, określonych wust.1, wzakładzie danego podatnika położonym na terenie gminy oszczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym albo wgminie zagrożonej recesją idegradacją społeczną, których wykaz na podstawie odrębnych przepisów ustala Rada Ministrów – stawki podane wWykazie stawek amortyzacyjnych można podwyższyć przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 3,0, dokonując obliczenia odpisów amortyzacyjnych zgodnie zzasadą określoną wust.1.

3. Jeżeli wtrakcie roku podatkowego:

1) mina zostanie wyłączona zwykazu, októrym mowa wust.2, lub g

2) odatnik przestanie mieć siedzibę na terenie gminy, októrej mowa wust.2 p – podatnik może stosować do końca tego roku podwyższone stawki amortyzacyjne.

4. (uchylony).156)

5. (uchylony).156)

6. (uchylony).156)

7. Podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust.11, oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3–8 Klasyfikacji, zwyłączeniem samochodów osobowych, wroku podatkowym, wktórym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych iprawnych, do wysokości nieprzekraczającej wroku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

8. Podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w ust. 7, nie wcześniej niż w miesiącu, wktórym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych iprawnych, lub stosować zasady określone wart.22h ust.4. Od następnego roku podatkowego podatnicy dokonują odpisów amortyzacyjnych zgodnie zust.1 lub art.22i; suma odpisów amortyzacyjnych, wtym dokonanych wpierwszym roku podatkowym oraz niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów zgodnie zart.22 ust.1, nie może przekroczyć wartości początkowej tych środków trwałych.

9. Przy określaniu limitu, októrym mowa wust.7, nie uwzględnia się odpisów amortyzacyjnych od nieprzekraczającej 3500 zł wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 22f ust.3.

10. Pomoc, októrej mowa wust.7, stanowi pomoc de minimis udzielaną wzakresie ina zasadach określonych wbezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy wramach zasady de minimis.

11. Przepis ust.7 nie ma zastosowania do podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej, który wroku rozpoczęcia tej działalności, atakże wokresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej lub działalność taką prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała wtym czasie wspólność majątkowa.

12. Przeliczenia na złote kwoty, októrej mowa wust.7, dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, wktórym wystąpiło zdarzenie, októrym mowa wtym przepisie, wzaokrągleniu do 1000 zł.

13. W przypadku spółki niemającej osobowości prawnej kwota limitu odpisów amortyzacyjnych, o której mowa wust.7, dotyczy spółki. Art. 22l.

1. Odpisów amortyzacyjnych od taboru transportu morskiego w budowie, wymienionego w art. 22a ust. 2 pkt4, dokonuje się wratach co miesiąc przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych dla taboru pływającego wWykazie stawek amortyzacyjnych.

2. Podstawę obliczenia odpisów amortyzacyjnych od obiektów taboru wymienionych wust.1 stanowi część wartości kontraktowej, októrej mowa wart.22h ust.1 pkt2, powiększona okolejne wydatki (zaliczki), ponoszone na budowę danego obiektu; wydatki te zwiększają sukcesywnie podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych wmiesiącu następującym po miesiącu ich poniesienia.

156)

Przez art.1 pkt21 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 34.

Dziennik Ustaw – 99 – Poz. 361

3. Odpisów amortyzacyjnych, októrych mowa wust.1, dokonuje się do końca miesiąca, wktórym dany obiekt taboru został przyjęty do używania; jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy przenoszącej na armatora własność zamawianego taboru, armator jest obowiązany zmniejszyć koszty uzyskania przychodów odokonane odpisy amortyzacyjne, obliczone zgodnie zust.1 i2, wmiesiącu, wktórym odstąpiono od umowy.

4. Odpisów amortyzacyjnych od przyjętego do używania taboru morskiego dokonuje się zgodnie zart.22i. Suma odpisów amortyzacyjnych dokonanych zgodnie zart.22i iodpisów amortyzacyjnych, októrych mowa wust.2, nie może przekroczyć wartości początkowej danego obiektu taboru transportu morskiego. Art. 22ł.

1. Od środków trwałych oraz wartości niematerialnych iprawnych otrzymanych do odpłatnego korzystania, zgodnie zumowami zawartymi na podstawie przepisów okomercjalizacji iprywatyzacji, jeżeli ztych umów wynika prawo zakupu tych środków albo wartości przez korzystającego za cenę ustaloną wumowach, podatnicy dokonują odpisów amortyzacyjnych na zasadach określonych wart.22h ust.1. Stawki amortyzacyjne, zuwzględnieniem art.22i i22m, ustala się wproporcji do okresu wynikającego zumowy, zwyjątkiem środków trwałych oraz wartości niematerialnych iprawnych okrótszym okresie amortyzacji niż okres trwania umowy.

2. Wrazie nabycia środków trwałych lub wartości niematerialnych iprawnych otrzymanych do odpłatnego korzystania na podstawie umów, októrych mowa wust.1, przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowa, podatnicy dokonują dalszych odpisów amortyzacyjnych od tych środków i wartości, kontynuując stosowanie zasad i stawek, określonych wust.1.

3. Wrazie przedłużenia okresu obowiązywania umowy zawartej na podstawie przepisów, októrych mowa wust.1, stawki odpisów amortyzacyjnych ulegają obniżeniu proporcjonalnie do okresu przedłużenia okresu obowiązywania umowy, zwyjątkiem środków trwałych lub wartości niematerialnych iprawnych ookresie amortyzacji krótszym niż okres obowiązywania umowy; zasada ta ma zastosowanie wyłącznie do stawek odpisów amortyzacyjnych, dokonywanych od następnego miesiąca po miesiącu, wktórym zmieniono umowę.

4. Od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, przekazanych do używania na podstawie innych umów niż wymienione wust.1, odpisów amortyzacyjnych od tych składników dokonują odpowiednio finansujący lub korzystający na zasadach określonych wart.22h–22k iart.22m, zuwzględnieniem przepisów rozdziału 4a.

5. Jeżeli umowy inne niż wymienione wust.1 dotyczą środków trwałych zaliczonych do grupy 3–6 Klasyfikacji izostały zawarte na okres co najmniej 60 miesięcy oraz zgodnie zprzepisami rozdziału 4a odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, podatnik może stosować zasady określone wust.1–3. 6.157) Jeżeli zgodnie zprzepisami rozdziału 4a:

1) dpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający albo o

2) inansujący rezygnuje zdokonywania odpisów amortyzacyjnych f – oraz nastąpi zmiana, wygaśnięcie lub rozwiązanie umów, októrych mowa wust.4 lub 5, iwzwiązku ztym nie zostanie przeniesiona na korzystającego własność środków trwałych lub wartości niematerialnych iprawnych, właściciel przejmując te składniki majątku określa ich wartość początkową, zgodnie zart.22g, przed zawarciem pierwszej umowy leasingu, pomniejszoną ospłatę wartości początkowej, októrej mowa wart.23a pkt7, oraz osumę dokonanych przez siebie odpisów amortyzacyjnych, októrych mowa wart.22h ust.1 pkt1. Art. 22m.

1. Zzastrzeżeniem ust.2 i3 oraz art.22ł ust.1–3, okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych iprawnych nie może być krótszy niż:

1) d licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich – 24 miesiące; o

2) d licencji na wyświetlanie filmów oraz na emisję programów radiowych itelewizyjnych – 24 miesiące; o

3) d poniesionych kosztów zakończonych prac rozwojowych – 12 miesięcy; o

4) d pozostałych wartości niematerialnych iprawnych – 60 miesięcy. o

2. Jeżeli wynikający zumowy okres używania praw majątkowych, októrych mowa wust.1 pkt2, jest krótszy od okresu ustalonego wtym przepisie, podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych wokresie wynikającym zumowy.

157)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.9 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 132.

Dziennik Ustaw – 100 – Poz. 361

3. Podatnicy ustalają stawki amortyzacyjne dla poszczególnych wartości niematerialnych i prawnych na cały okres amortyzacji przed rozpoczęciem dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

4. Odpisów amortyzacyjnych od własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego współdzielni mieszkaniowej dokonuje się przy zastosowaniu rocznej stawki amortyzacyjnej wwysokości 2,5%; przy ustalaniu wartości początkowej tych praw podatnicy mogą stosować zasadę określoną wart.22g ust.10, ztym że wówczas roczna stawka amortyzacyjna wynosi 1,5%. Art. 22n.

1. Podatnicy prowadzący, zgodnie z przepisami o rachunkowości, księgi rachunkowe są obowiązani do uwzględnienia wewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych iprawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie zart.22a–22m.

2. Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów irozchodów są obowiązani do prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych iprawnych, zawierającej, zzastrzeżeniem ust.3, co najmniej:

1) iczbę porządkową; l

2) atę nabycia; d d

3) atę przyjęcia do używania;

4) kreślenie dokumentu stwierdzającego nabycie; o o

5) kreślenie środka trwałego lub wartości niematerialnej iprawnej;

6) ymbol Klasyfikacji Środków Trwałych; s

7) artość początkową; w

8) tawkę amortyzacyjną; s

9) wotę odpisu amortyzacyjnego za dany rok podatkowy inarastająco za okres dokonywania tych odpisów, wtym także, k gdy składnik majątku był kiedykolwiek wprowadzony do ewidencji (wykazu), anastępnie zniej wykreślony iponownie wprowadzony;

10) aktualizowaną wartość początkową; z z

11) aktualizowaną kwotę odpisów amortyzacyjnych;

12) artość ulepszenia zwiększającą wartość początkową; w

13) atę likwidacji oraz jej przyczynę albo datę zbycia. d

3. Nie podlegają objęciu ewidencją budynki mieszkalne, lokale mieszkalne iwłasnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego współdzielni mieszkaniowej, których wartość początkową ustala się zgodnie zart.22g ust.10.

4. Zapisów dotyczących środków trwałych oraz wartości niematerialnych iprawnych dokonuje się wewidencji najpóźniej wmiesiącu przekazania ich do używania. Późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego, októrym mowa wart.22h ust.1 pkt4.

5. Wrazie zmiany formy opodatkowania podatnicy, zakładając ewidencję, októrej mowa wust.2, uwzględniają wniej odpisy amortyzacyjne przypadające za okres opodatkowania wformie zryczałtowanego podatku dochodowego lub podatku tonażowego.

6. Wrazie braku ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych iprawnych dokonywane odpisy amortyzacyjne nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Art. 22o.

1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, wdrodze rozporządzenia, tryb iterminy aktualizacji wyceny środków trwałych, októrych mowa wart.22a, wartości początkowej składników majątku, októrej mowa wart.22d ust.1, kwoty określonej wart.22g ust.10 do obliczenia wartości początkowej budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych, jednostkowej ceny nabycia części składowych iperyferyjnych, októrych mowa wart.22g ust.17, oraz wartości początkowej środków trwałych, októrej mowa wart.22j ust.1 pkt1 lit.aib, jeżeli wskaźnik wzrostu cen nakładów inwestycyjnych w okresie trzech kwartałów w roku poprzedzającym rok podatkowy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego przekroczy 10%.

Dziennik Ustaw – 101 – Poz. 361

2. Wskaźniki wzrostu cen nakładów inwestycyjnych ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w odstępach kwartalnych. Art. 23.

1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

1) ydatków na: w a) abycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, zwyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie grunn tów, b) abycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione wlit.aśrodków trwałych oraz wartości nien materialnych iprawnych, wtym również wchodzących wskład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części, c) lepszenie środków trwałych, które zgodnie zart.22g ust.17 powiększają wartość środków trwałych, stanowiącą u podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych – wydatki te, zaktualizowane zgodnie zodrębnymi przepisami, pomniejszone osumę odpisów amortyzacyjnych, októrych mowa wart.22h ust.1 pkt1, są jednak kosztem uzyskania przychodów przy określaniu dochodu zodpłatnego zbycia rzeczy określonych wart.10 ust.1 pkt8 lit.d, oraz gdy odpłatne zbycie rzeczy ipraw jest przedmiotem działalności gospodarczej, atakże wprzypadku odpłatnego zbycia składników majątku związanych zdziałalnością gospodarczą, októrych mowa wart.14 ust.2 pkt1, bez względu na czas ich poniesienia;

2) uchylony);158) (

3) uchylony);158) (

4) dpisów ztytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad określonych wart.22a–22o, wczęści o ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20 000 euro przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski zdnia przekazania samochodu do używania;

5) trat wśrodkach trwałych oraz wartościach niematerialnych iprawnych wczęści pokrytej sumą odpisów amortyzacyjs nych, októrych mowa wart.22h ust.1 pkt1;

6) trat powstałych wwyniku likwidacji nie wpełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność s gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności;

7) dpisów iwpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika; kosztem uzyskania przychodów są jednak: o a) odstawowe odpisy iwpłaty na te fundusze, jeżeli obowiązek lub możliwość ich tworzenia wciężar kosztów określap ją odrębne ustawy, b) dpisy izwiększenia, które wrozumieniu przepisów ozakładowym funduszu świadczeń socjalnych obciążają koszty o działalności pracodawcy, jeżeli środki pieniężne stanowiące równowartość tych odpisów izwiększeń zostały wpłacone na rachunek Funduszu;

8) ydatków na: w a) spłatę pożyczek (kredytów), zwyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów), ztym że kosztem uzyskania przychodów są wydatki na spłatę pożyczki (kredytu) wprzypadku, gdy pożyczka (kredyt) była waloryzowana kursem waluty obcej, jeżeli: – ożyczkobiorca (kredytobiorca) wzwiązku ze spłatą pożyczki (kredytu) zwraca kwotę kapitału większą niż kwota p otrzymanej pożyczki (kredytu) – wwysokości różnicy pomiędzy kwotą zwrotu kapitału akwotą otrzymanej pożyczki (kredytu), – ożyczkodawca (kredytodawca) otrzymuje środki pieniężne stanowiące spłatę kapitału w wysokości niższej od p kwoty udzielonej pożyczki (kredytu) – wwysokości różnicy pomiędzy kwotą udzielonej pożyczki (kredytu) akwotą zwróconego kapitału, b) spłatę innych zobowiązań, wtym ztytułu udzielonych gwarancji iporęczeń, c) morzenie kapitałów pozostających wzwiązku zutworzeniem (nabyciem), powiększeniem lub ulepszeniem źródła u przychodów;

9) dsetek od własnego kapitału włożonego przez podatnika wźródło przychodów; o

158)

Przez art.1 pkt5 lit.atiret pierwsze ustawy, októrej mowa wodnośniku 46.

Dziennik Ustaw – 102 – Poz. 361

10) artości własnej pracy podatnika, jego małżonka imałoletnich dzieci, awprzypadku prowadzenia działalności wforw mie spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej – także małżonków imałoletnich dzieci wspólników; d

11) arowizn iofiar wszelkiego rodzaju, ztym że kosztem uzyskania przychodów są koszty wytworzenia lub cena nabycia produktów spożywczych, októrych mowa wart.43 ust.1 pkt16 ustawy opodatku od towarów iusług, przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego wrozumieniu przepisów ustawy odziałalności pożytku publicznego, zprzeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje;

12) odatku dochodowego, podatku od spadków idarowizn; p j

13) ednorazowych odszkodowań ztytułu wypadków przy pracy ichorób zawodowych wwysokości określonej przez właściwego ministra oraz dodatkowej składki ubezpieczeniowej wprzypadku stwierdzenia pogorszenia warunków pracy; k

14) osztów egzekucyjnych związanych zniewykonaniem zobowiązań;

15) rzywien ikar pieniężnych orzeczonych wpostępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym iwsprawach g owykroczenia oraz odsetek od tych grzywien ikar; k

16) ar, opłat iodszkodowań oraz odsetek od tych zobowiązań ztytułu: a) nieprzestrzegania przepisów wzakresie ochrony środowiska, b) niewykonania nakazów właściwych organów nadzoru ikontroli dotyczących uchybień wdziedzinie bezpieczeństwa ihigieny pracy; 16a) dodatkowej opłaty produktowej, októrej mowa wart.17 ust.2 ustawy zdnia 11 maja 2001r. oobowiązkach przedsiębiorców wzakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz oopłacie produktowej (Dz.U. z2007r. Nr90, poz.607, z2009r. Nr79, poz.666 iNr215, poz.1664 oraz z2011r. Nr106, poz.622), ztym że kosztem uzyskania przychodów jest poniesiona opłata produktowa, októrej mowa wart.12 ust.2 tej ustawy; 16b) dodatkowej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów, októrej mowa wart.17 ust.2 ustawy zdnia 20 stycznia 2005r. orecyklingu pojazdów wycofanych zeksploatacji (Dz.U. Nr25, poz.202, zpóźn. zm.159)), ztym że kosztem uzyskania przychodów są poniesione opłaty, októrych mowa wart.12 ust.2 iart.14 tej ustawy; 16c) dodatkowej opłaty produktowej, októrej mowa wart.69 ust.2 ustawy zdnia 29 lipca 2005r. ozużytym sprzęcie elektrycznym ielektronicznym (Dz.U. Nr180, poz.1495, zpóźn.

zm.160)), ztym że kosztem uzyskania przychodów są poniesione opłaty, októrych mowa wart.9 ust.1 i3 oraz art.64 ust.2 tej ustawy; 16d) dodatkowej opłaty produktowej, októrej mowa wart.42 ust.2 ustawy zdnia 24 kwietnia 2009r. obateriach iakumulatorach (Dz.U. Nr79, poz.666 oraz z2011r. Nr152, poz.897, Nr171, poz.1016 iNr178, poz.1060), ztym że kosztem uzyskania przychodów są poniesione wydatki, októrych mowa wart.37 ust.4, oraz poniesione opłaty, októrych mowa wart.38 ust.2 tej ustawy;

17) ierzytelności odpisanych jako przedawnione; w

18) dsetek za zwłokę ztytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych iinnych należności, do których stosuje się o przepisy ustawy zdnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa;

19) ar umownych iodszkodowań ztytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót iusług oraz zwłoki wdostark czeniu towaru wolnego od wad lub zwłoki wusunięciu wad towarów albo wykonanych robót iusług;

20) ierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem takich wierzytelności nieściągalnych, które uprzednio na w podstawie art.14 zostały zarachowane jako przychody należne iktórych nieściągalność została uprawdopodobniona;

21) dpisów aktualizujących, ztym że kosztem uzyskania przychodów są odpisy aktualizujące wartość należności, określoo ne wustawie orachunkowości, od tej części należności, która była uprzednio zaliczona na podstawie art.14 do przychodów należnych, aich nieściągalność została uprawdopodobniona na podstawie ust.3;

22) ezerw, jeżeli obowiązek ich tworzenia wciężar kosztów nie wynika zodrębnych ustaw; nie są jednak kosztem uzyskar nia przychodów rezerwy utworzone zgodnie zustawą orachunkowości;

Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2005r. Nr175, poz.1458, z2007r. Nr176, poz.1236, z2009r. Nr79, poz.666, Nr92, poz.753 iNr215, poz.1664, z2010r. Nr28, poz.145 iNr76, poz.489 oraz z2011r. Nr63, poz.322.

160) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2008r. Nr223, poz.1464, z2009r. Nr79, poz.666 iNr215, poz.1664 oraz z2011r. Nr63, poz.322, Nr106, poz.622, Nr152, poz.897 iNr171, poz.1016.

159)

Dziennik Ustaw – 103 – Poz. 361

23) osztów reprezentacji, wszczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, wtym k alkoholowych;

24) uchylony);161) (

25) wot dodatkowych, które, zgodnie zprzepisami ocenach, podlegają wpłaceniu do budżetu państwa; k

26) wot dodatkowych opłat rocznych za niezabudowanie bądź niezagospodarowanie gruntów w określonym terminie, k wynikającym zprzepisów ogospodarce nieruchomościami;

27) dzielonych pożyczek, wtym straconych pożyczek; u

28) uchylony);162) (

29) płat, októrych mowa wart.21 ust.1 iwart.23 ustawy orehabilitacji zawodowej; w

30) kładek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa, zwyjątkiem: s a) płat podatników prowadzących działalność gospodarczą wdziedzinie turystyki, wypoczynku, sportu irekreacji na w rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, b) kładek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców ipracodawców, działających na podstawie odrębnych s ustaw – do wysokości łącznie nieprzekraczającej wroku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne; jeżeli przedsiębiorca nie wypłacał tych wynagrodzeń, kwota składek zaliczana do kosztów uzyskania przychodów wroku podatkowym nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej kwocie 114 zł; k

31) osztów uzyskania przychodów ze źródeł przychodów znajdujących się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody ztych źródeł wogóle nie podlegają opodatkowaniu albo są zwolnione od podatku dochodowego; n

32) aliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, wtym również od pożyczek (kredytów);

33) dsetek, prowizji iróżnic kursowych od pożyczek (kredytów) zwiększających koszty inwestycji wokresie realizacji o tych inwestycji;

34) trat zodpłatnego zbycia wierzytelności, chyba że wierzytelność ta uprzednio na podstawie art.14 została zarachowana s jako przychód należny;

35) uchylony);163) (

36) ydatków ponoszonych na rzecz pracowników ztytułu używania przez nich samochodów na potrzeby wykonywanej w działalności: a) wcelu odbycia podróży służbowej (jazdy zamiejscowe) wwysokości przekraczającej kwotę ustaloną przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu, b) wjazdach lokalnych – wwysokości przekraczającej wysokość miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo wwysokości przekraczającej stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu, określonych wodrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra;

37) kładek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy iinne fundusze celowe utworzone na podstawie odrębnych s ustaw – od nagród ipremii wypłaconych wgotówce lub papierach wartościowych zdochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym; w

38) ydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów współdzielni, udziałów (akcji) współce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, atakże wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa wfunduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu zodpłatnego zbycia tych udziałów (akcji), wkładów oraz innych papierów wartościowych, wtym ztytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, atakże zodkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa wfunduszach kapitałowych, albo umorzenia jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych wfunduszach kapitałowych, zzastrzeżeniem ust.3e;

P rzez art.2 pkt1 ustawy zdnia 27 lipca 2001r. ozmianie ustawy – Prawo geologiczne igórnicze (Dz.U. Nr110, poz.1190), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 2002r.

162) Przez art.1 pkt13 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 22.

163) Przez art.1 pkt16 lit.atiret trzecie ustawy, októrej mowa wodnośniku 27.

161)

Dziennik Ustaw – 104 – Poz. 361

38a) wydatków związanych znabyciem pochodnych instrumentów finansowych – do czasu realizacji praw wynikających ztych instrumentów albo rezygnacji zrealizacji praw wynikających ztych instrumentów albo ich odpłatnego zbycia – oile wydatki te, stosownie do art.22g ust.3 i4, nie powiększają wartości początkowej środka trwałego oraz wartości niematerialnych iprawnych; 38b) zapłaconych odsetek iprowizji od kredytu, za który nabyto papiery wartościowe, udziały lub pochodne instrumenty finansowe, przypadających proporcjonalnie na tę część kredytu, która nie została wydatkowana na nabycie tych papierów wartościowych, udziałów lub pochodnych instrumentów finansowych; 38c)164) wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) przekazywanych spółce nabywającej wdrodze wymiany udziałów; wydatki te stanowią koszt uzyskania przychodów wprzypadku odpłatnego zbycia otrzymanych za nie udziałów (akcji) spółki nabywającej, ustalony zgodnie zpkt38 iart.22 ust.1f; (

39) uchylony);162)

40) morzonych pożyczek, jeżeli ich umorzenie nie jest związane zpostępowaniem upadłościowym zmożliwością zawaru cia układu wrozumieniu przepisów prawa upadłościowego inaprawczego;

41) morzonych wierzytelności, zwyjątkiem tych, które uprzednio na podstawie art.14 zostały zarachowane jako przychou dy należne;

42) ydatków pracodawcy na działalność socjalną, októrej mowa wprzepisach ozakładowym funduszu świadczeń socjalw nych; kosztem uzyskania przychodów są jednak świadczenia urlopowe wypłacone zgodnie zprzepisami ozakładowym funduszu świadczeń socjalnych;

43) odatku od towarów iusług, ztym że jest kosztem uzyskania przychodów: p a) podatek naliczony: – jeżeli podatnik zwolniony jest od podatku od towarów iusług lub nabył towary iusługi wcelu wytworzenia albo odprzedaży towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów iusług, – tej części, wktórej zgodnie zprzepisami opodatku od towarów iusług podatnikowi nie przysługuje obniżenie w kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów iusług – jeżeli naliczony podatek od towarów iusług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej iprawnej, b)165) podatek należny: – przypadku importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jeżeli nie stanowi on podatku naliczow nego wrozumieniu przepisów opodatku od towarów iusług; kosztem uzyskania przychodów nie jest jednak podatek należny wczęści przekraczającej kwotę podatku od nabycia tych towarów iusług, która mogłaby stanowić podatek naliczony wrozumieniu przepisów opodatku od towarów iusług, – przypadku przekazania lub zużycia przez podatnika towarów lub świadczenia usług na potrzeby reprezentacji w ireklamy, obliczony zgodnie zodrębnymi przepisami, – d nieodpłatnie przekazanych towarów, obliczony zgodnie zodrębnymi przepisami, wprzypadku gdy wyłącznym o warunkiem ich przekazania jest uprzednie nabycie przez otrzymującego towarów lub usług od przekazującego wokreślonej ilości lub wartości, c) kwota podatku od towarów iusług, nieuwzględniona wwartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych iprawnych, podlegających amortyzacji zgodnie zart.22a–22o, lub dotycząca innych rzeczy lub praw niebędących środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi podlegającymi tej amortyzacji – w tej części, wjakiej dokonano korekty powodującej zmniejszenie podatku odliczonego zgodnie zart.91 ustawy opodatku od towarów iusług;

44) trat powstałych wwyniku nieobjętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ubytków wyrobów akcyzowych oraz pos datku akcyzowego od tych ubytków;

45) dpisów ztytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych iprawnych dokonywanych, według zasad o określonych wart.22a–22o, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych iprawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi wjakiejkolwiek formie;

D odany przez art.1 pkt15 lit.atiret pierwsze ustawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011r.

165) W brzmieniu ustalonym przez art.1 ustawy zdnia 19 lutego 2010r. ozmianie ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy opodatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr57, poz.352), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 2011r.

164)

Dziennik Ustaw – 105 – Poz. 361

45a) odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych iprawnych: a) nabytych nieodpłatnie, zwyjątkiem nabytych wdrodze spadku lub darowizny, jeżeli: – nabycie to nie stanowi przychodu ztytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw lub – dochód ztego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub – nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku, b) eżeli przed dniem 1 stycznia 1995r. zostały nabyte lecz niezaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialj nych iprawnych, c) oddanych do nieodpłatnego używania – za miesiące, wktórych składniki te były oddane do nieodpłatnego używania; 45b) odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wartości niematerialnych iprawnych wniesionych do spółki wpostaci wkładu niepieniężnego, stanowiących równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how);

46) oniesionych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem pkt 36, z tytułu używania p niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego, wtym także stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dla potrzeb działalności gospodarczej podatnika – wczęści przekraczającej kwotę wynikającą zpomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej wodrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; wcelu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu podatnik jest obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu; s

47) kładek na ubezpieczenie samochodu osobowego wwysokości przekraczającej ich część ustaloną wtakiej proporcji, wjakiej pozostaje równowartość 20 000 euro, przeliczona na złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski zdnia zawarcia umowy ubezpieczenia wwartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia; s

48) trat powstałych wwyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów powypadkowych, jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym; w

49) ydatków poniesionych na zakup zużywających się stopniowo rzeczowych składników majątku przedsiębiorstwa, niezaliczanych zgodnie zodrębnymi przepisami do środków trwałych – wprzypadku stwierdzenia, że składniki te nie są wykorzystywane dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, lecz służą celom osobistym podatnika, pracowników lub innych osób, albo bez uzasadnienia znajdują się poza siedzibą przedsiębiorstwa; o

50) płat sankcyjnych, które zgodnie zodrębnymi przepisami podlegają wpłacie do budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego; k

51) osztów utrzymania zakładowych obiektów socjalnych, wczęści pokrytej ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; w

52) artości diet ztytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą iosób znimi współpracujących – wczęści przekraczającej wysokość diet przysługujących pracownikom, określoną wodrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra;

53) uchylony);166) (

54) trat (kosztów) powstałych wwyniku utraty dokonanych przedpłat (zaliczek, zadatków) wzwiązku zniewykonaniem s umowy;

55) iewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności ztytun łów określonych wart.12 ust.1 i6, art.13 pkt2 i4–9 oraz wart.18, świadczeń pieniężnych ztytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127, poz.1052), atakże zasiłków pieniężnych zubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy, zzastrzeżeniem art.22 ust.6ba; 55a) nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, zzastrzeżeniem pkt37 oraz art.22 ust.6bb, określonych wustawie zdnia 13 października 1998r. osystemie ubezpieczeń społecznych, wczęści finansowanej przez płatnika składek;

56) ydatków ikosztów bezpośrednio sfinansowanych zdochodów (przychodów), októrych mowa wart.21 ust.1 pkt46, w 47a, 47c, 47d, 116, 122, 129, 136 i137;

166)

Przez art.1 pkt20 lit.atiret dziewiętnaste ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

Dziennik Ustaw – 106 – Poz. 361

57) kładek opłaconych przez pracodawcę ztytułu zawartych lub odnowionych umów ubezpieczenia na rzecz pracownis ków, zwyjątkiem umów dotyczących ryzyka grupy 1, 3 i5 działu Ioraz grupy 1 i2 działu II wymienionych wzałączniku do ustawy zdnia 22 maja 2003r. odziałalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z2010r. Nr11, poz.66, zpóźn. zm.167)) jeżeli uprawnionym do otrzymania świadczenia nie jest pracodawca iumowa ubezpieczenia wokresie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, wktórym ją zawarto lub odnowiono, wyklucza: a) wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy, b) możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających zumowy, c) wypłatę ztytułu dożycia wieku oznaczonego wumowie; s

58) kładek na ubezpieczenie zdrowotne, opłaconych wroku podatkowym przez podatnika zgodnie zprzepisami oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

59) odatkowej opłaty wymierzanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie przepisów osystemie ubezpied czeń społecznych;

60) uchylony);168) ( 61)169) poniesionych wydatków oraz wartości przekazanych rzeczy, praw lub wykonanych usług, wynikających zczynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, wszczególności wzwiązku zpopełnieniem przestępstwa określonego wart.229 ustawy zdnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr88, poz.553, zpóźn. zm.170)).

2. Za wierzytelności, októrych mowa wust.1 pkt20, uważa się te wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana: p

1) ostanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadające stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, albo

2) ostanowieniem sądu o: p a) oddaleniu wniosku oogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub b) umorzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, gdy zachodzi okoliczność, októrej mowa wlit.a, lub c) ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, albo

3) rotokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe iegzekucyjne związap ne zdochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty.

3. Nieściągalność wierzytelności, wprzypadku określonym wust.1 pkt21, uznaje się za uprawdopodobnioną, wszczególności gdy:

1) łużnik został wykreślony zewidencji działalności gospodarczej, postawiony wstan likwidacji lub została ogłoszona d jego upadłość obejmująca likwidację majątku albo

Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2010r. Nr81, poz.530, Nr126, poz.853 iNr127, poz.858 oraz z2011r. Nr75, poz.398, Nr80, poz.432, Nr106, poz.622, Nr112, poz.654, Nr133, poz.767, Nr205, poz.1210 iNr232, poz.1378.

168) Przez art.1 pkt22 lit.atiret trzecie ustawy, októrej mowa wodnośniku 34.

169) W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt15 lit.atiret drugie ustawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011r.

170) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z2000r. Nr48, poz.548, Nr93, poz.1027 iNr116, poz.1216, z2001r. Nr98, poz.1071, z2003r. Nr111, poz.1061, Nr121, poz.1142, Nr179, poz.1750, Nr199, poz.1935 iNr228, poz.2255, z2004r. Nr25, poz.219, Nr69, poz.626, Nr93, poz.889 iNr243, poz.2426, z2005r. Nr86, poz.732, Nr90, poz.757, Nr132, poz.1109, Nr163, poz.1363, Nr178, poz.1479 iNr180, poz.1493, z2006r. Nr190, poz.1409, Nr218, poz.1592 iNr226, poz.1648, z2007r. Nr89, poz.589, Nr123, poz.850, Nr124, poz.859 iNr192, poz.1378, z2008r. Nr90, poz.560, Nr122, poz.782, Nr171, poz.1056, Nr173, poz.1080 iNr214, poz.1344, z2009r. Nr62, poz.504, Nr63, poz.533, Nr166, poz.1317, Nr168, poz.1323, Nr190, poz.1474, Nr201, poz.1540 iNr206, poz.1589, z2010r. Nr7, poz.46, Nr40, poz.227 i229, Nr98, poz.625 i626, Nr125, poz.842, Nr127, poz.857, Nr152, poz.1018 i1021, Nr182, poz.1228, Nr225, poz.1474 i Nr 240, poz. 1602 oraz z2011r. Nr17, poz.78, Nr24, poz.130, Nr39, poz.202, Nr48, poz.245, Nr72, poz.381, Nr94, poz.549, Nr117, poz.678, Nr133, poz.767, Nr160, poz.964, Nr191, poz.1135, Nr217, poz.1280, Nr233, poz.1381 iNr240, poz.1431.

167)

Dziennik Ustaw – 107 – Poz. 361

2) ostało wszczęte postępowanie upadłościowe zmożliwością zawarcia układu wrozumieniu przepisów prawa upadłośz ciowego i naprawczego lub na wniosek dłużnika zostało wszczęte postępowanie ugodowe w rozumieniu przepisów orestrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw ibanków, albo

3) ierzytelność została zasądzona prawomocnym orzeczeniem sądu iskierowana na drogę postępowania egzekucyjnego, w albo

4) ierzytelność jest kwestionowana przez dłużnika, na drodze powództwa sądowego. w 3a. (uchylony).171) 3b. Przepis ust.1 pkt46 nie dotyczy samochodów osobowych używanych na podstawie umowy leasingu, októrej mowa wart.23a pkt1. 3c. Przepis ust.1 pkt43 lit.c stosuje się odpowiednio wprzypadku zmiany prawa do obniżenia kwoty podatku należnego okwotę podatku naliczonego, októrej mowa wart.91 ust.7 ustawy opodatku od towarów iusług. 3d. Przepis ust.1 pkt55a stosuje się odpowiednio, zzastrzeżeniem ust.1 pkt37 oraz art.22 ust.6bb, do składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 3e. Przepisu ust.1 pkt38 zdanie po średniku nie stosuje się przy zamianie jednostek uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego funduszu inwestycyjnego zwydzielonymi subfunduszami dokonanej na podstawie ustawy zdnia 27 maja 2004r. ofunduszach inwestycyjnych.

4. Ilekroć wust.1 jest mowa ostawce za jeden kilometr przebiegu pojazdu, rozumie się przez to stawkę określoną dla samochodów osobowych, uwzględniającą odpowiednio pojemność silnika.

5.

Przebieg pojazdu, októrym mowa wust.1 pkt36 i46, powinien być, zwyłączeniem ryczałtu pieniężnego, udokumentowany wewidencji przebiegu pojazdu potwierdzonej przez podatnika na koniec każdego miesiąca. Do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu obowiązana jest osoba używająca tego pojazdu. Wrazie braku tej ewidencji wydatki ponoszone przez podatnika ztytułu używania samochodów na potrzeby podatnika nie stanowią kosztu uzyskania przychodów.

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, wdrodze rozporządzenia, maksymalną wysokość wpłat dokonywanych przez przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą wdziedzinie turystyki, wypoczynku, sportu irekreacji, na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, uznawaną za koszt uzyskania przychodów.

7. Ewidencja przebiegu pojazdu, októrej mowa wust.5, powinna zawierać co najmniej następujące dane: nazwisko, imię iadres zamieszkania osoby używającej pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu ipojemność silnika, kolejny numer wpisu, datę icel wyjazdu, opis trasy (skąd – dokąd), liczbę faktycznie przejechanych kilometrów, stawkę za 1 km przebiegu, kwotę wynikającą zprzemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów istawki za 1 km przebiegu oraz podpis podatnika (pracodawcy) ijego dane. 8.172)Przepis ust.1 pkt38b stosuje się wyłącznie przy określaniu dochodu, októrym mowa wart.24 ust.5 pkt1 oraz art.30b ust.2 pkt1–4. Rozdział 4a Opodatkowanie stron umowy leasingu Art. 23a. Ilekroć wrozdziale jest mowa o:

1) mowie leasingu – rozumie się przez to umowę nazwaną wkodeksie cywilnym, atakże każdą inną umowę, na mocy u której jedna ze stron, zwana dalej „finansującym”, oddaje do odpłatnego używania albo używania ipobierania pożytków na warunkach określonych wustawie drugiej stronie, zwanej dalej „korzystającym”, podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne iprawne, atakże grunty;

2) odstawowym okresie umowy leasingu – rozumie się przez to czas oznaczony, na jaki została zawarta ta umowa, zwyp łączeniem czasu, na który może być przedłużona lub skrócona;

171) 172)

Przez art.1 pkt22 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku

34. W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt15 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011r.

Dziennik Ustaw – 108 – Poz. 361

3) dpisach amortyzacyjnych – rozumie się przez to odpisy amortyzacyjne dokonywane wyłącznie zgodnie zprzepisami o art.22a–22m, zuwzględnieniem art.23;

4) ormatywnym okresie amortyzacji – rozumie się przez to wodniesieniu do: n a) środków trwałych – okres, w którym odpisy amortyzacyjne, wynikające z zastosowania stawek amortyzacyjnych określonych wWykazie stawek amortyzacyjnych, zrównują się zwartością początkową środków trwałych, b) wartości niematerialnych iprawnych – okres ustalony wart.22m;

5) zeczywistej wartości netto – rozumie się przez to wartość początkową środków trwałych lub wartości niematerialnych r iprawnych zaktualizowaną zgodnie zodrębnymi przepisami, pomniejszoną osumę odpisów amortyzacyjnych, októrych mowa wart.22h ust.1 pkt1;

6) ipotetycznej wartości netto – rozumie się przez to wartość początkową określoną zgodnie zart.22g pomniejszoną o: h a) odpisy amortyzacyjne obliczone według zasad określonych w art. 22k ust. 1 z uwzględnieniem współczynnika 3 –wodniesieniu do środków trwałych, b) odpisy amortyzacyjne obliczone przy zastosowaniu trzykrotnie skróconych okresów amortyzowania, októrych mowa wpkt4b – wodniesieniu do wartości niematerialnych iprawnych;

7) płacie wartości początkowej – rozumie się przez to faktycznie otrzymaną przez finansującego wopłatach ustalonych s wumowie leasingu równowartość wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych iprawnych, określoną zgodnie zart.22g, wpodstawowym okresie umowy leasingu; spłaty tej nie koryguje się okwotę wypłaconą korzystającemu, októrej mowa wart.23d albo art.23h. Art. 23b. 1.173) Opłaty ustalone wumowie leasingu, ponoszone przez korzystającego wpodstawowym okresie umowy ztytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych iprawnych stanowią przychód finansującego iodpowiednio wprzypadku, októrym mowa wpkt1, koszt uzyskania przychodów korzystającego, zzastrzeżeniem ust.2 i3, jeżeli: u

1) mowa leasingu, wprzypadku gdy korzystającym nie jest osoba wymieniona wpkt2, została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli przedmiotem umowy leasingu są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 10 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości;

2) mowa leasingu, wprzypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, została u zawarta na czas oznaczony;

3) uma ustalonych opłat wumowie leasingu, októrej mowa wpkt1 lub 2, pomniejszona onależny podatek od towarów s iusług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych iprawnych.

2. Jeżeli finansujący wdniu zawarcia umowy leasingu korzysta ze zwolnień wpodatku dochodowym przysługujących na podstawie:

1) rt.6 ustawy zdnia 15 lutego 1992r. opodatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z2011r. Nr74, poz.397, a zpóźn. zm.174)),

2) rzepisów ospecjalnych strefach ekonomicznych, p

3) rt.23 i37 ustawy zdnia 14 czerwca 1991r. ospółkach zudziałem zagranicznym175) (Dz.U. z1997r. Nr26, poz.143, a z1998r. Nr160, poz.1063 oraz z1999r. Nr49, poz.484 iNr101, poz.1178) – do umowy tej stosuje się zasady opodatkowania określone wart.23f–23h. 3.176) W przypadku finansującego będącego spółką niemającą osobowości prawnej ograniczenia, o których mowa wust.2, dotyczą także wspólników tych spółek.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.9 pkt3 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

132. Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2011r. Nr102, poz.585, Nr106, poz.622, Nr134, poz.781, Nr178, poz.1059, Nr205, poz.1202 iNr234, poz.1389 i1391.

175) U traciła moc zdniem 1 kwietnia 2002r. na podstawie art.80 ust.2 ustawy zdnia 1 czerwca 2002r. ozmianach worganizacji ifunkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej ijednostek im podporządkowanych oraz ozmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr25, poz.253), która weszła wżycie zdniem 1 kwietnia 2002r.

176) Dodany przez art.9 pkt3 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 132.

173) 174)

Dziennik Ustaw – 109 – Poz. 361

Art. 23c. Jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu, októrej mowa wart.23b ust.1, finansujący przenosi na korzystającego własność środków trwałych lub wartości niematerialnych iprawnych, będących przedmiotem tej umowy: p

1) rzychodem ze sprzedaży środków trwałych lub wartości niematerialnych iprawnych jest ich wartość wyrażona wcenie określonej wumowie sprzedaży; jeżeli jednak cena ta jest niższa od hipotetycznej wartości netto środków trwałych lub wartości niematerialnych iprawnych, przychód ten określa się wwysokości wartości rynkowej według zasad określonych wart.19;

2) osztem uzyskania przychodów przy ustalaniu dochodu ze sprzedaży jest rzeczywista wartość netto. k Art. 23d.

1. Jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu, októrej mowa wart.23b ust.1, finansujący przenosi na osobę trzecią własność środków trwałych lub wartości niematerialnych iprawnych, będących przedmiotem tej umowy, oraz wypłaca korzystającemu ztytułu spłaty ich wartości uzgodnioną kwotę – przy określaniu przychodu ze sprzedaży ikosztu jego uzyskania stosuje się przepisy art.14, art.19, art.22 iart.23.

2. Kwota wypłacona korzystającemu, wprzypadku określonym wust.1, stanowi koszt uzyskania przychodów finansującego wdniu zapłaty do wysokości różnicy pomiędzy rzeczywistą wartością netto ahipotetyczną wartością netto.

3. Kwota otrzymana przez korzystającego, wprzypadku określonym wust.1, stanowi jego przychód wdniu jej otrzymania. Art. 23e.177)

1. Jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu, októrej mowa wart.23b ust.1 pkt1, finansujący oddaje korzystającemu do dalszego używania środki trwałe lub wartości niematerialne iprawne, będące przedmiotem tej umowy, przychodem finansującego iodpowiednio kosztem uzyskania przychodów korzystającego są opłaty ustalone przez strony tej umowy.

2. Jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu, októrej mowa wart.23b ust.1 pkt2, finansujący oddaje korzystającemu do dalszego używania środki trwałe lub wartości niematerialne iprawne, będące przedmiotem tej umowy, przychodem finansującego są opłaty ustalone przez strony tej umowy, także wtedy, gdy odbiegają znacznie od wartości rynkowej. Art. 23f.

1. Do przychodów finansującego iodpowiednio do kosztów uzyskania przychodów korzystającego nie zalicza się opłat, októrych mowa wart.23b ust.1, wczęści stanowiącej spłatę wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych iprawnych, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki: u

1) mowa leasingu została zawarta na czas oznaczony;

2) uma ustalonych wumowie leasingu opłat, pomniejszona onależny podatek od towarów iusług, odpowiada co najmniej s wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych iprawnych; 3)178) umowa zawiera postanowienie, że wpodstawowym okresie umowy leasingu: a) odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, wprzypadku gdy nie jest osobą wymienioną wlit.b, albo b) finansujący rezygnuje zdokonywania odpisów amortyzacyjnych, wprzypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.

2. Jeżeli wysokość kwoty spłaty wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych iprawnych przypadających na poszczególne opłaty nie jest określona wumowie leasingu, ustala się ją proporcjonalnie do okresu trwania tej umowy. Art. 23g.

1. Jeżeli są spełnione warunki, októrych mowa wart.23f ust.1, ipo upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi na korzystającego własność środków trwałych lub wartości niematerialnych iprawnych będących przedmiotem tej umowy:

1) rzychodem ze sprzedaży środków trwałych lub wartości niematerialnych iprawnych jest ich wartość wyrażona wcep nie określonej wumowie sprzedaży, także wtedy, gdy odbiega ona znacznie od ich wartości rynkowej;

2) o kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się wydatków poniesionych przez finansującego na nabycie lub wytwod rzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych iprawnych stanowiących przedmiot umowy leasingu; kosztem są jednak te wydatki pomniejszone ospłatę wartości początkowej, októrej mowa wart.23a pkt7.

177) 178)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.9 pkt4 ustawy, októrej mowa wodnośniku

132. Wbrzmieniu ustalonym przez art.9 pkt5 ustawy, októrej mowa wodnośniku 132.

Dziennik Ustaw – 110 – Poz. 361

2. Jeżeli są spełnione warunki, októrych mowa wart.23f ust.1, ipo upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący oddaje korzystającemu do dalszego używania środki trwałe lub wartości niematerialne iprawne, będące przedmiotem umowy, przychodem finansującego iodpowiednio kosztem uzyskania przychodów korzystającego są opłaty ustalone przez strony, także wtedy, gdy odbiegają znacznie od wartości rynkowej. Art. 23h.

1. Jeżeli są spełnione warunki, októrych mowa wart.23f ust.1, ipo upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi na osobę trzecią własność środków trwałych lub wartości niematerialnych iprawnych, będących przedmiotem umowy, oraz wypłaca korzystającemu ztytułu spłaty ich wartości uzgodnioną kwotę: p

1) rzy określaniu przychodu ze sprzedaży stosuje się przepisy, októrych mowa wart.14 iart.19;

2) o kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się wydatków poniesionych przez finansującego na nabycie lub wytwod rzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych iprawnych stanowiących przedmiot umowy; kosztem są jednak te wydatki pomniejszone ospłatę wartości początkowej, októrej mowa wart.23a pkt7.

2. Kwota wypłacona korzystającemu stanowi koszt uzyskania przychodów finansującego ijest przychodem korzystającego wdniu jej otrzymania. Art. 23i.

1. Jeżeli przedmiotem umowy leasingu zawartej na czas oznaczony są grunty, asuma ustalonych wniej opłat odpowiada co najmniej wartości gruntów równej wydatkom na ich nabycie – do przychodów finansującego iodpowiednio do kosztów uzyskania przychodów korzystającego nie zalicza się opłat ustalonych wtej umowie, ponoszonych przez korzystającego wpodstawowym okresie tej umowy ztytułu używania przedmiotu umowy, wczęści stanowiącej spłatę tej wartości; przepis art.23f ust.2 stosuje się odpowiednio.

2. Jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi na korzystającego lub osobę trzecią własność gruntów będących przedmiotem tej umowy, albo oddaje je korzystającemu do dalszego używania, do ustalenia przychodów ikosztów uzyskania przychodów stron umowy przepisy art.23g iart.23h stosuje się odpowiednio. Art. 23j. 1.179) Jeżeli w umowie leasingu została określona cena, po której korzystający ma prawo nabyć przedmiot umowy po zakończeniu podstawowego okresu tej umowy, cenę tę uwzględnia się wsumie opłat, októrych mowa wart.23b ust.1 pkt3 iart.23f ust.1 pkt2.

2. Do sumy opłat, októrej mowa wust.1, nie zalicza się:

1) łatności na rzecz finansującego za świadczenia dodatkowe, oile są one wyodrębnione zopłat leasingowych; p

2) odatków, wktórych obowiązek podatkowy ciąży na finansującym ztytułu własności lub posiadania środków trwałych, p będących przedmiotem umowy leasingu, oraz składek na ubezpieczenie tych środków trwałych, jeżeli wumowie leasingu zastrzeżono, że korzystający będzie ponosił ciężar tych podatków iskładek niezależnie od opłat za używanie;

3) aucji określonej wumowie leasingu wpłaconej finansującemu przez korzystającego. k

3. Kaucji, októrej mowa wust.2 pkt3, nie zalicza się do przychodów finansującego iodpowiednio do kosztów uzyskania przychodów korzystającego. Art. 23k.

1. Jeżeli finansujący przeniósł na rzecz osoby trzeciej wierzytelności ztytułu opłat, októrych mowa wart.23b ust.1, anie została przeniesiona na osobę trzecią własność przedmiotu umowy leasingu:

1) o przychodów finansującego nie zalicza się kwot wypłaconych przez osobę trzecią ztytułu przeniesienia wierzytelności; d

2) osztem uzyskania przychodów finansującego jest zapłacone osobie trzeciej dyskonto lub wynagrodzenie. k

2. Wprzypadku, októrym mowa w ust. 1, opłaty ponoszone przez korzystającego na rzecz osoby trzeciej stanowią przychód finansującego wdniu wymagalności zapłaty. Art. 23l.180) Do opodatkowania stron umowy zawartej na czas nieoznaczony lub na czas oznaczony, lecz niespełniającej warunków, określonych wart.23b ust.1 pkt3 lub art.23f ust.1, lub art.23i ust.1, stosuje się przepisy, októrych mowa wart.11, art.22 iart.23, dla umów najmu idzierżawy.

179) 180)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.9 pkt6 ustawy, októrej mowa wodnośniku

132. Wbrzmieniu ustalonym przez art.9 pkt7 ustawy, októrej mowa wodnośniku 132.

Dziennik Ustaw – 111 – Rozdział 5 Szczególne zasady ustalania dochodu Art. 24. 1.181) Upodatników, którzy prowadzą księgi rachunkowe, za dochód zdziałalności gospodarczej uważa się dochód wykazany na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg, zmniejszony odochody wolne od podatku izwiększony owydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, zaliczone uprzednio wciężar kosztów uzyskania przychodów.

2. Upodatników osiągających dochody zdziałalności gospodarczej iprowadzących księgi przychodów irozchodów dochodem zdziałalności jest różnica pomiędzy przychodem wrozumieniu art.14 akosztami uzyskania powiększona oróżnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego ipoczątkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych ipomocniczych, półwyrobów, produkcji wtoku, wyrobów gotowych, braków iodpadków, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego, lub pomniejszona oróżnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego ikońcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa.182) Dochodem zodpłatnego zbycia składników majątku, októrych mowa wart.14 ust.2 pkt1, wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, jest przychód zodpłatnego zbycia składników majątku, októrych mowa wart.14 ust.2 pkt1 lit.b, awpozostałych przypadkach dochodem lub stratą jest różnica między przychodem zodpłatnego zbycia a:

1) artością początkową wykazaną wewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych iprawnych, zzastrzeżew niem pkt2, powiększona osumę odpisów amortyzacyjnych, októrych mowa wart.22h ust.1 pkt1, dokonanych od tych środków iwartości lub w

2) artością wynikającą zdokumentu stwierdzającego nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału wtakim prawie, którego wartość początkową dla celów dokonywania odpisów amortyzacyjnych ustalono zgodnie zart.22g ust.10, powiększona osumę odpisów amortyzacyjnych, októrych mowa wart.22h ust.1 pkt1, dokonanych od tego prawa lub udziału wtakim prawie.

3. (uchylony).183) 3a.184) Wrazie likwidacji działalności gospodarczej, wtym także wformie spółki niebędącej osobą prawną, lub wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną, sporządza się wykaz składników majątku na dzień likwidacji działalności gospodarczej lub na dzień wystąpienia wspólnika ztakiej spółki. Wykaz powinien zawierać co najmniej następujące dane: liczbę porządkową, określenie (nazwę) składnika majątku, datę nabycia składnika majątku, kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku oraz kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów, wartość początkową, metodę amortyzacji, sumę odpisów amortyzacyjnych oraz wysokość wypłaconych środków pieniężnych należnych wspólnikom ztytułu udziału współce niebędącej osobą prawną na dzień wystąpienia lub likwidacji. 3b.184) Dochodem zodpłatnego zbycia składników majątku, októrych mowa wart.14 ust.2 pkt17 lit.a, jest różnica między przychodem zodpłatnego zbycia awydatkami na nabycie zbywanych składników, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów wjakiejkolwiek formie. 3c.184) Dochodem ztytułu wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną wprzypadku otrzymania środków pieniężnych jest różnica między przychodem ztego tytułu, ustalonym zgodnie zart.14, awydatkami na nabycie lub objęcie prawa do udziałów wtakiej spółce. 3d.184) Dochodem zodpłatnego zbycia innych niż środki pieniężne składników majątku otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną ztytułu wystąpienia ztakiej spółki lub ztytułu jej likwidacji jest różnica między przychodem uzyskanym zich odpłatnego zbycia awydatkami poniesionymi na ich nabycie lub wytworzenie, niezaliczonymi wjakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez wspólnika lub spółkę; przepisy art.22 ust.8a stosuje się odpowiednio. 3e.184) Przepisy ust.3c i3d stosuje się odpowiednio wprzypadku otrzymania przez występującego wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną równocześnie środków pieniężnych iinnych składników majątku.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.2 pkt4 ustawy, októrej mowa wodnośniku 10; wszedł wżycie zdniem 2 czerwca 2011r. Z danie pierwsze wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt16 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011r.

183) P rzez art.1 pkt16 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011r.

184) D odany przez art.1 pkt16 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011r.

181) 182)

Poz. 361

Dziennik Ustaw – 112 – Poz. 361

3f.185) Wykaz, októrym mowa wust.3a, sporządza się również na dzień przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wjednoosobową spółkę kapitałową.

4. Dochodem (stratą) zdziałów specjalnych produkcji rolnej jest różnica pomiędzy przychodem ztytułu prowadzenia tych działów aponiesionymi kosztami uzyskania, powiększona owartość przyrostu stada zwierząt na koniec roku podatkowego wporównaniu ze stanem na początek roku ipomniejszona owartość ubytków wtym stadzie wciągu roku podatkowego. Dochód zdziałów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg, októrych mowa wart.15, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu zokreślonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych wzałączniku nr2. 4a. Normy szacunkowe dochodu rocznego, októrych mowa wust.4, stosuje się od jednostek powierzchni upraw lub innych jednostek rodzajów produkcji określonych wkolumnie 3 załącznika nr2, ztym że wprzypadku:

1) praw w szklarniach i tunelach foliowych – od 1 m2 powierzchni ogólnej obliczanej według wewnętrznej długości u ścian;

2) praw grzybów iich grzybni – od 1 m2 powierzchni zajętej pod te uprawy; u

3) ylęgarni drobiu – od 1 sztuki pisklęcia uzyskanego zwylęgu; w

4) wierząt laboratoryjnych – od 1 sztuki sprzedanych zwierząt – na podstawie zawartych umów dla potrzeb laboratoryjz nych, badań idoświadczeń naukowych, analiz itestów prowadzonych wlaboratoriach, atakże kontroli procesów technologicznych;

5) odowli ichowu zwierząt wymienionych pod lp. 15 lit.b–h załącznika nr2 – od 1 sztuki zwierząt sprzedanych; h h

6) odowli ryb akwariowych – od 1 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi. 4b. Jeżeli rozmiary działów specjalnych produkcji rolnej przekraczają wielkości określone wzałączniku nr2, opodatkowaniu podlegają dochody uzyskane wroku podatkowym zcałej powierzchni upraw lub wszystkich jednostek produkcji. 4c. Jeżeli wciągu rocznego cyklu produkcji na tej samej powierzchni są prowadzone różne uprawy, dla których są ustalane różne normy szacunkowe dochodu, dochód zkażdego rodzaju uprawy oblicza się, zzastrzeżeniem ust.4e, przy zastosowaniu właściwej dla niej normy, proporcjonalnie do liczby miesięcy, wktórych była prowadzona taka uprawa, wliczając wto okres przygotowania do zaprowadzenia tej uprawy. 4d. Przepis ust.4c stosuje się również wrazie rozpoczęcia lub zaprzestania wciągu roku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej. 4e. Wszklarniach nieogrzewanych stosuje się normę roczną bez względu na okres irodzaj prowadzonej uprawy.

5. Dochodem (przychodem) zudziału wzyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany ztego udziału, wtym także:

1) ochód zumorzenia udziałów (akcji); d

2) uchylony);186) (

3) artość majątku otrzymanego wzwiązku zlikwidacją osoby prawnej; w

4) ochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, awspółdzielniach – dochód przeznaczony na podwyżd szenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) zinnych kapitałów (funduszy) osoby prawnej;

5) ywidendy zakcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych; d

6) przypadku połączenia lub podziału spółek – dopłaty wgotówce otrzymane przez udziałowców (akcjonariuszy) spółki w przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych;

185) 186)

Dodany przez art.9 pkt8 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

132. P rzez art.1 pkt16 lit.d ustawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011r.

Dziennik Ustaw – 113 – Poz. 361

7) przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, aprzy podziale przez wydzielenie także w majątek pozostający współce, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa – ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych współce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) współce dzielonej, obliczonymi zgodnie zart.22 ust.1f albo art.23 ust.1 pkt38; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) współce dzielonej, ustalona wtakiej proporcji, wjakiej pozostaje utego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) współce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem;

8) artość niepodzielonych zysków współkach kapitałowych wprzypadku przekształcenia tych spółek współki osobowe; w przychód określa się na dzień przekształcenia.

5a. Dochodem ztytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunku ilościowym członka pracowniczego funduszu emerytalnego do aktywów tego funduszu jest różnica pomiędzy wartością tych akcji wdniu przeniesienia, wycenionych według zasad wyceny aktywów funduszy emerytalnych, akosztem nabycia tych akcji. 5b. (uchylony).187) 5c. (uchylony).188) 5d.189) Dochodem zumorzenia udziałów lub akcji współkach mających osobowość prawną jest nadwyżka przychodu otrzymanego wzwiązku zumorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie zart.22 ust.1f albo 1ł, albo art.23 ust.1 pkt38; jeżeli nabycie nastąpiło wdrodze spadku lub darowizny, koszty ustala się dowysokości wartości zdnia nabycia spadku lub darowizny.

6. Dochodem zodpłatnego zbycia rzeczy określonych wart.10 ust.1 pkt8 lit.d, jeżeli przychód zodpłatnego zbycia nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej, jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia rzeczy akosztem ich nabycia, zmniejszona owartość nakładów poczynionych wczasie posiadania rzeczy.

7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wporozumieniu zministrem właściwym do spraw rolnictwa, poczynając od roku podatkowego 2002, ogłasza wdrodze rozporządzenia normy szacunkowe, októrych mowa wust.4, zmieniając je corocznie wstopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wDzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

8. Wprzypadku połączenia lub podziału spółek kapitałowych, zzastrzeżeniem ust.5 pkt7, dochód (przychód) udziałowca (akcjonariusza) spółki przejmowanej lub dzielonej, stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością nominalną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną awydatkami na nabycie (objęcie) udziałów (akcji) współce przejmowanej lub dzielonej nie podlega opodatkowaniu wmomencie połączenia lub podziału spółek; przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej udziałowiec (akcjonariusz) ustala koszt uzyskania przychodów na podstawie:

1) rt.22 ust.1f – jeżeli udziały (akcje) współce przejmowanej lub dzielonej zostały objęte wzamian za wkład niepienięża ny;

2) rt.23 ust.1 pkt38 – jeżeli udziały (akcje) współce przejmowanej lub dzielonej zostały nabyte albo objęte za wkład a pieniężny;

3) ysokości wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) współce dzielonej, ustalonych zgodnie zpkt1 lub pkt2, w wtakiej proporcji, wjakiej pozostaje utego udziałowca (akcjonariusza) wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) współce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem; pozostała część kwoty tych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów zodpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółek podzielonych przez wydzielenie. 8a.190) Jeżeli spółka nabywa od udziałowców (akcjonariuszy) innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz wzamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki własne udziały (akcje) albo wzamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz zzapłatą wgotówce wwysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), awprzypadku braku wartości nominalnej – wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

1) półka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu współce, której udziały (akcje) są nabywane, albo s

Przez art.1 pkt16 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku

35. Przez art.1 pkt11 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 119.

189) Wbrzmieniu ustalonym przez art.9 pkt8 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 132.

190) D odany przez art.1 pkt16 lit.e ustawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011r.

187) 188)

Dziennik Ustaw – 114 – Poz. 361

2) półka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, s zwiększa ilość udziałów (akcji) wtej spółce – do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział wtej transakcji podlegają wpaństwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów). 8b.190) Wprzypadku gdy spółka nabywająca lub spółka, której udziały (akcje) są nabywane, nie posiada siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepis ust.8a stosuje się, jeżeli jest ona podmiotem wymienionym wzałączniku nr3 do ustawy, lub spółką mającą siedzibę lub zarząd winnym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

9. (uchylony).191)

10. Jeżeli podatnik dokonuje odpłatnego zbycia papierów wartościowych nabytych po różnych cenach inie jest możliwe określenie ceny nabycia zbywanych papierów wartościowych, przy ustalaniu dochodu ztakiego zbycia stosuje się zasadę, że każdorazowo zbycie dotyczy kolejno papierów wartościowych nabytych najwcześniej. Zasadę, októrej mowa wzdaniu pierwszym, stosuje się odrębnie dla każdego rachunku papierów wartościowych. 11.192) Dochód stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji objętych (nabytych) przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia awydatkami poniesionymi na ich objęcie (nabycie) nie podlega opodatkowaniu wmomencie objęcia (nabycia) tych akcji. Zasadę określoną wzdaniu pierwszym stosuje się odpowiednio do dochodu stanowiącego nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji awydatkami poniesionymi na ich nabycie od spółki posiadającej osobowość prawną, która objęła (nabyła) te akcje wyłącznie wcelu przeniesienia tytułu ich własności na osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej emitentem akcji.

12. Zasada, októrej mowa wust.11, nie ma zastosowania do dochodu osiągniętego ze zbycia akcji, przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej emitentem akcji. 12a.193) Przepisy ust.11 i12 mają zastosowanie do dochodu uzyskanego przez osoby uprawnione ztytułu objęcia (nabycia) akcji spółek, których siedziba znajduje się na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

13. Wprzypadku odpłatnego zbycia pożyczonych papierów wartościowych na zasadach określonych wodrębnych przepisach (sprzedaż krótka), dochód ustala się na dzień, wktórym nastąpił zwrot pożyczonych papierów wartościowych lub miał nastąpić, zgodnie zzawartą umową pożyczki tych papierów.

14. Dochodem, o którym mowa w ust. 13, uzyskanym w roku podatkowym, jest różnica między sumą przychodów zodpłatnego zbycia pożyczonych papierów wartościowych awydatkami poniesionymi na nabycie zwróconych papierów wartościowych.

15. Dochodem ztytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej wzwiązku zumową ubezpieczenia zawartą na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej, w przypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi, jest różnica między wypłaconą kwotą świadczenia asumą składek wpłaconych do zakładu ubezpieczeń, które zostały przekazane na fundusz kapitałowy.

16. Dochód uzyskany ztytułu zamiany akcji spółki konsolidowanej na akcje spółki konsolidującej lub prawa do ekwiwalentu w spółce konsolidowanej na akcje spółki konsolidującej, dokonywanej na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego (Dz.U. Nr191, poz.1367 oraz z2009r. Nr13, poz.70) nie podlega opodatkowaniu wmomencie zamiany akcji lub prawa do ekwiwalentu na akcje. Dochód, októrym mowa wzdaniu pierwszym, przypadający zzamiany akcji spółki konsolidowanej na zbyte akcje spółki konsolidującej lub zamiany prawa do ekwiwalentu współce konsolidowanej na akcje spółki konsolidującej podlega opodatkowaniu w momencie uzyskania dochodu ze zbycia akcji spółki konsolidującej otrzymanych wwyniku zamiany.

Przez art.1 pkt24 lit.e ustawy, októrej mowa wodnośniku

3. W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt16 lit.f ustawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011r.

193) D odany przez art.1 pkt16 lit.g ustawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011r.

191) 192)

Dziennik Ustaw – 115 – Poz. 361

17.194) Dochód ztytułu objęcia udziałów lub akcji współce mającej osobowość prawną wzamian za wkład niepieniężny wpostaci know-how, wzwiązku zrealizacją celu Działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Inicjowanie działalności innowacyjnej”, ustala się, zzastrzeżeniem ust.18, na dzień, wktórym upływa 5 lat od dnia uzyskania przychodu, októrym mowa wart.17 ust.1a, wwysokości określonej według stanu zdnia uzyskania przychodu. 18.194) Wprzypadku zbycia lub ustania bytu prawnego udziałów lub akcji, októrych mowa wust.17, przed upływem 5lat od dnia uzyskania przychodu, októrym mowa wart.17 ust.1a, dochód ztytułu objęcia tych udziałów lub akcji ustala się na dzień ich zbycia lub ustania bytu prawnego wwysokości określonej według stanu zdnia uzyskania przychodu. Art. 24a.

1. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów irozchodów, zwaną dalej „księgą”, zzastrzeżeniem ust.

3 i5, albo księgi rachunkowe, zgodnie zodrębnymi przepisami, wsposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania iwysokości należnego podatku za rok podatkowy, wtym za okres sprawozdawczy, atakże uwzględniać wewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych iprawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie zprzepisami art.22a–22o. 1a. Podatnicy będący armatorami wrozumieniu ustawy zdnia 24 sierpnia 2006r. opodatku tonażowym prowadzący działalność opodatkowaną podatkiem tonażowym oraz inną działalność opodatkowaną podatkiem dochodowym, są obowiązani wprowadzonej księdze albo wprowadzonych księgach rachunkowych, októrych mowa wust.1, wyodrębnić przychody izwiązane znimi koszty na poszczególne rodzaje działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem tonażowym ipodatkiem dochodowym.

2. Obowiązek prowadzenia księgi dotyczy również osób:

1) ykonujących działalność na podstawie umów agencyjnych iumów na warunkach zlecenia, zawartych na podstawie w odrębnych przepisów;

2) rowadzących działy specjalne produkcji rolnej, jeżeli osoby te zgłosiły zamiar prowadzenia tych ksiąg; p

3) uchownych, które zrzekły się opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego. d

3. Obowiązek prowadzenia księgi nie dotyczy osób, które:

1) płacają podatek dochodowy wformach zryczałtowanych; o

2) ykonują wyłącznie usługi przewozu osób itowarów taborem konnym; w

3) ykonują zawód adwokata wyłącznie wzespole adwokackim; w 4)195) dokonują odpłatnego zbycia składników majątku: a) po likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, b) otrzymanych wzwiązku zlikwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem ztakiej spółki.

4. Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody, wrozumieniu art.14, za poprzedni rok podatkowy wyniosły wwalucie polskiej co najmniej równowartość kwoty określonej weuro wprzepisach orachunkowości.

5. Osoba fizyczna, spółka cywilna osób fizycznych, spółka jawna osób fizycznych lub spółka partnerska może prowadzić księgi rachunkowe również od początku następnego roku podatkowego, jeżeli przychody, wrozumieniu art.14, za poprzedni rok podatkowy są niższe niż równowartość wwalucie polskiej kwoty określonej weuro wprzepisach orachunkowości. Wtym przypadku osoba ta lub wspólnicy spółki przed rozpoczęciem roku podatkowego są obowiązani do zawiadomienia otym naczelnika urzędu skarbowego właściwego wsprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.

6. Wyrażone weuro wielkości, októrych mowa wust.4 i5, przelicza się na walutę polską według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego wdniu 30 września roku poprzedzającego rok podatkowy.

D odany przez art.1 pkt16 lit.h ustawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011r.

195) W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt17 ustawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011r.

194)

Dziennik Ustaw – 116 – Poz. 361

7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, wdrodze rozporządzenia, określi sposób prowadzenia podatkowej księgi przychodów irozchodów, szczegółowe warunki, jakim powinna odpowiadać ta księga, aby stanowiła dowód pozwalający na określenie zobowiązań podatkowych, oraz szczegółowy zakres obowiązków związanych zjej prowadzeniem, atakże terminy zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego oprowadzeniu księgi. Art. 24b.

1. Jeżeli ustalenie dochodu (straty) wsposób przewidziany wart.24 i24a nie jest możliwe, dochód (stratę) ustala się wdrodze oszacowania.

2. Wprzypadku podatników niebędących podatnikami, októrych mowa wart.3 ust.1 i3, obowiązanych do prowadzenia ksiąg wymienionych wart.24a, gdy określenie dochodu na podstawie tych ksiąg nie jest możliwe, dochód określa się wdrodze oszacowania, zzastosowaniem wskaźnika dochodu wstosunku do przychodu wwysokości:

1) % – zdziałalności wzakresie handlu hurtowego lub detalicznego; 5

2) 0% – zdziałalności budowlanej lub montażowej albo wzakresie usług transportowych; 1

3) 0% – zdziałalności wzakresie pośrednictwa, jeżeli wynagrodzenie jest określone wformie prowizji; 6 8

4) 0% – zdziałalności wzakresie usług adwokackich lub rzeczoznawstwa;

5) 0% – zpozostałych źródeł przychodów. 2

3. Przez działalność wzakresie handlu hurtowego lub detalicznego, októrej mowa wust.2 pkt1, wykonywaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników niebędących podatnikami, októrych mowa wart.3 ust.1 i3, rozumie się odpłatne zbycie towarów polskim odbiorcom bez względu na miejsce zawarcia umowy.

4. Przepisów ust.2 i3 nie stosuje się, jeżeli umowa wsprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, zawarta zkrajem, na terytorium którego podatnik ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, stanowi inaczej. Art. 24c.

1. Różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe wkwocie wynikającej zróżnicy między wartościami określonymi wust.2 i3.

2. Dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość:

1) rzychodu należnego wyrażonego wwalucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez p Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego przychodu wdniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty ztego dnia;

2) oniesionego kosztu wyrażonego wwalucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez p Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego kosztu wdniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty ztego dnia;

3) trzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych wwalucie obcej wdniu ich wpływu jest niższa od wartości o tych środków lub wartości pieniężnych wdniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty ztych dni, zzastrzeżeniem pkt4 i5;

4) redytu (pożyczki) wwalucie obcej wdniu jego udzielenia jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) wdniu jego k zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty ztych dni;

5) redytu (pożyczki) wwalucie obcej wdniu jego otrzymania jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) wdniu k jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty ztych dni.

3. Ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość:

1) rzychodu należnego wyrażonego wwalucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez p Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego przychodu wdniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty ztego dnia;

2) oniesionego kosztu wyrażonego wwalucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez p Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego kosztu wdniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty ztego dnia;

3) trzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych wwalucie obcej wdniu ich wpływu jest wyższa od waro tości tych środków lub wartości pieniężnych wdniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty ztych dni, zzastrzeżeniem pkt4 i5;

Dziennik Ustaw – 117 – Poz. 361

4) redytu (pożyczki) wwalucie obcej wdniu jego udzielenia jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) wdniu jego k zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty ztych dni;

5) redytu (pożyczki) wwalucie obcej wdniu jego otrzymania jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) wdniu jego k spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty ztych dni. 4.196) Przy obliczaniu różnic kursowych, októrych mowa wust.2 i3, uwzględnia się kursy faktycznie zastosowane wprzypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań. Wpozostałych przypadkach, atakże gdy do otrzymanych należności lub zapłaty zobowiązań nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty wdanym dniu, stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski zostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.

5. Jeżeli faktycznie zastosowany kurs waluty, októrym mowa wust.2 i3, jest wyższy lub niższy odpowiednio owięcej niż powiększona lub pomniejszona o5% wartość kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski zostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień faktycznie zastosowanego kursu waluty, organ podatkowy może wezwać strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających zastosowanie kursu waluty. Wrazie niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają zastosowanie faktycznego kursu waluty, organ podatkowy określi ten kurs opierając się na kursach walut ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski.

6. Przez średni kurs ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, októrym mowa wust.2 i3, rozumie się kurs zostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu.

7. Za koszt poniesiony, októrym mowa wust.2 i3, uważa się koszt wynikający zotrzymanej faktury (rachunku) albo innego dowodu wprzypadku braku faktury (rachunku), aza dzień zapłaty, októrym mowa wust.2 i3, dzień uregulowania zobowiązań wjakiejkolwiek formie, wtym wwyniku potrącenia wierzytelności.

8. Podatnicy wyznaczają kolejność wyceny środków lub wartości pieniężnych wwalucie obcej, októrej mowa wust.2 pkt3 iust.3 pkt3, według przyjętej metody stosowanej wrachunkowości, której nie mogą zmieniać wtrakcie roku podatkowego.

9. Przepisy ust.2 pkt4 i5 oraz ust.3 pkt4 i5 stosuje się odpowiednio do kapitałowych rat kredytów (pożyczek).

10. Zasady ustalania różnic kursowych określone wust.1–9 stosują podatnicy prowadzący działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej. Art. 25.

1. Jeżeli: p

1) odatnik podatku dochodowego mający siedzibę (zarząd) lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „podmiotem krajowym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio wzarządzaniu przedsiębiorstwem położonym za granicą lub wjego kontroli albo posiada udział wkapitale tego przedsiębiorstwa, albo

2) soba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania albo siedzibę (zarząd) za granicą, zwana dalej „podmiotem o zagranicznym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio wzarządzaniu podmiotem krajowym lub wjego kontroli albo posiada udział wkapitale tego podmiotu krajowego, albo

3) e same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział wzarządzaniu podmiotem t krajowym ipodmiotem zagranicznym lub wich kontroli albo posiadają udział wkapitale tych podmiotów – ijeżeli wwyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, iwwyniku tego podmiot nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały – dochody danego podmiotu oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających ztych powiązań.

2. Dochody, októrych mowa wust.1, określa się, wdrodze oszacowania, stosując następujące metody:

1) orównywalnej ceny niekontrolowanej; p

2) eny odprzedaży; c

3) ozsądnej marży („koszt plus”). r

3. Jeżeli nie jest możliwe zastosowanie metod wymienionych wust.2, stosuje się metody zysku transakcyjnego.

196)

W brzmieniu ustalonym przez art.1 ustawy zdnia 1 lipca 2011r. ozmianie ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy opodatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr178, poz.1059), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

Dziennik Ustaw – 118 – Poz. 361

3a. Wprzypadku wydania przez właściwy organ podatkowy, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, decyzji o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi, wzakresie określonym wtej decyzji stosuje się metodę wniej wskazaną.

4. Przepisy ust.1–3a stosuje się odpowiednio, gdy:

1) odmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio wzarządzaniu innym podmiotem krajowym lub wjego konp troli albo posiada udział wkapitale innego podmiotu krajowego, albo

2) e same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział wzarządzaniu podmiotami t krajowymi lub wich kontroli albo posiadają udział wkapitale tych podmiotów. 4a. Wprzypadku gdy podmiot krajowy dokonuje transakcji zpodmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub wkraju wymienionym wrozporządzeniu, októrym mowa wart.25a ust.6, awarunki ustalone w takiej transakcji odbiegają od warunków jakie ustaliłyby między sobą niezależne podmioty i w wyniku tego podmiot krajowy nie wykazuje dochodów lub wykazuje dochody wzaniżonej wysokości – dochody podmiotu krajowego określa się wdrodze oszacowania stosując metody wskazane wust.2 i3 lub stosuje się odpowiednio art.19.

5. Przepisy ust.4 stosuje się również do powiązań ocharakterze rodzinnym lub wynikających ze stosunku pracy albo majątkowych pomiędzy podmiotami krajowymi lub osobami pełniącymi wtych podmiotach funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze oraz jeżeli którakolwiek osoba łączy funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze wtych podmiotach. 5a. Posiadanie udziału wkapitale innego podmiotu, októrym mowa wust.1 i4, oznacza sytuację, wktórej dany podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada wkapitale innego podmiotu udział nie mniejszy niż 5%. 5b. Określając wielkość udziału pośredniego, jaki podmiot posiada wkapitale innego podmiotu, przyjmuje się zasadę, że jeżeli jeden podmiot posiada wkapitale drugiego podmiotu określony udział, aten drugi posiada taki sam udział wkapitale innego podmiotu, to pierwszy podmiot posiada udział pośredni wkapitale tego innego podmiotu wtej samej wysokości; jeżeli wartości te są różne, za wysokość udziału pośredniego przyjmuje się wartość niższą.

6. Przez pojęcie powiązań rodzinnych, októrych mowa wust.

5, rozumie się małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia. 6a. Przepisy ust.1–3 stosuje się odpowiednio przy określaniu części dochodu upodatnika, októrym mowa wart.3 ust.2a, prowadzącego działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, podlegającej przypisaniu temu zakładowi. 6b. Jeżeli dochody podatnika będącego podmiotem krajowym zostaną przez administrację podatkową innego państwa uznane za dochody powiązanego zpodatnikiem podmiotu zagranicznego izaliczone do podlegających opodatkowaniu dochodów tego podmiotu zagranicznego, wcelu wyeliminowania podwójnego opodatkowania dokonuje się korekty dochodów podatnika będącego podmiotem krajowym, jeżeli przepisy właściwych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, taką korektę przewidują. 6c. Korekta dochodów, októrej mowa wust.6b, służy określeniu dochodów podatnika będącego podmiotem krajowym, jakie byłyby przez ten podmiot uzyskane, gdyby warunki handlowe lub finansowe ustalone zpodmiotem zagranicznym, októrym mowa wust.6b, odpowiadały warunkom, jakie byłyby uzgodnione między podmiotami niezależnymi. 6d. Przepisy ust. 6b i 6c stosuje się odpowiednio do podmiotu zagranicznego posiadającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, wzakresie dochodów uzyskanych za pośrednictwem tego zakładu iuwzględnionych wjego dochodach.

7. (uchylony).197) 7a. (uchylony).197)

8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, wdrodze rozporządzenia, sposób itryb określania dochodów w drodze oszacowania oraz sposób i tryb eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, uwzględniając wszczególności wytyczne Organizacji Współpracy Gospodarczej iRozwoju,

197)

Przez art.1 pkt18 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 35.

Dziennik Ustaw – 119 – Poz. 361

atakże postanowienia Konwencji zdnia 23 lipca 1990r. wsprawie eliminowania podwójnego opodatkowania wprzypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych198) oraz Kodeksu postępowania wspierającego skuteczne wykonanie Konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych (Dz.Urz. UE C 176 z28.07.2006, str. 8–12). Art. 25a.

1. Podatnicy dokonujący transakcji zpodmiotami powiązanymi ztymi podatnikami – wrozumieniu art.25 ust.1 i4 – lub transakcji, wzwiązku zktórymi zapłata należności wynikających ztakich transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub wkraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej (takich) transakcji, obejmującej: o

1) kreślenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące wtransakcji (uwzględniając użyte aktywa ipodejmowane ryzyko);

2) kreślenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych ztransakcją oraz formę itermin zapłaty; o

3) etodę isposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji; m

4) kreślenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach – w przypadku gdy na wartość transakcji miała o wpływ strategia przyjęta przez podmiot;

5) skazanie innych czynników – w przypadku gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty w uczestniczące wtransakcji uwzględnione zostały te inne czynniki;

6) kreślenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych zuzyskaniem o świadczeń – wprzypadku umów dotyczących świadczeń (wtym usług) ocharakterze niematerialnym.

2. Obowiązek, októrym mowa wust.1, obejmuje transakcję lub transakcje między podmiotami powiązanymi, wktórych łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca zumowy lub rzeczywiście zapłacona wroku podatkowym łączna kwota wymagalnych wroku podatkowym świadczeń przekracza równowartość: 3

1) 0 000 euro – wprzypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych iprawnych, albo

2) 0 000 euro – wpozostałych przypadkach. 5

3. Obowiązek sporządzenia dokumentacji, októrym mowa wust.1, obejmuje również transakcję, wzwiązku zktórą zapłata należności wynikająca ztakiej transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub wkraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca zumowy lub rzeczywiście zapłacona wroku podatkowym łączna kwota wymagalnych wroku podatkowym świadczeń przekracza równowartość 20 000 euro.

4. Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnicy są obowiązani do przedłożenia dokumentacji, októrej mowa wust.1–3, wterminie 7 dni od dnia doręczenia żądania tej dokumentacji przez te organy.

5. Wyrażone weuro wielkości, októrych mowa wust.2 i3, przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym wostatnim dniu roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, wktórym została zawarta transakcja objęta obowiązkiem, októrym mowa wust.1. 5a. Przepisy ust.1–5 stosuje się odpowiednio do podatników, októrych mowa wart.3 ust.2a, prowadzących działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład.

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, wdrodze rozporządzenia, wykaz krajów iterytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. Sporządzając wykaz krajów iterytoriów, minister właściwy do spraw finansów publicznych uwzględnia wszczególności treść ustaleń wtym zakresie podjętych przez Organizację Współpracy Gospodarczej iRozwoju (OECD).

198)

R atyfikowana ustawą zdnia 8 czerwca 2006r. oratyfikacji Konwencji, sporządzonej wBrukseli dnia 8 grudnia 2004r., wsprawie przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii iRepubliki Słowackiej do Konwencji wsprawie eliminowania podwójnego opodatkowania wprzypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, sporządzonej wBrukseli dnia 23lipca 1990 r., zmienionej Konwencją w sprawie przystąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji do Konwencji wsprawie eliminowania podwójnego opodatkowania wprzypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, sporządzoną wBrukseli dnia 21 grudnia 1995r., oraz Protokołem zmieniającym Konwencję wsprawie eliminowania podwójnego opodatkowania wprzypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, sporządzonym wBrukseli dnia 25 maja 1999r. (Dz.U. Nr144, poz.1039).

Dziennik Ustaw – 120 – Rozdział 6 Podstawa obliczenia iwysokość podatku Art. 26.

1. Podstawę obliczenia podatku, zzastrzeżeniem art.29–30c oraz art.30e, stanowi dochód ustalony zgodnie zart.9, art.24 ust.1, 2, 3b–3e, 4, 4a–4e, ust.6 lub art.24b ust.1 i2, lub art.25, po odliczeniu kwot:199)

1) uchylony);200) (

2) kładek określonych wustawie zdnia 13 października 1998r. osystemie ubezpieczeń społecznych: s a) zapłaconych wroku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób znim współpracujących, b) potrąconych wroku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika, ztym że wprzypadku podatnika osiągającego przychody określone wart.12 ust.6, tylko wczęści obliczonej, wsposób określony wart.33 ust.4, od przychodu podlegającego opodatkowaniu – odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku; 2a) składek zapłaconych wroku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne podatnika lub osób znim współpracujących, zgodnie zprzepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego obowiązującymi winnym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub winnym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub wKonfederacji Szwajcarskiej, zzastrzeżeniem ust.13a–13c; 2b)201) wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonanych przez podatnika wroku podatkowym, do wysokości określonej wprzepisach oindywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego;

3) uchylony);202) (

4) uchylony);202) (

5) okonanych wroku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podd legający opodatkowaniu, wkwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika;

6) ydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych zułatwieniem wykonywania czynności życiowych, pow niesionych wroku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne; 6a)203) wydatków ponoszonych przez podatnika ztytułu użytkowania sieci Internet, wwysokości nieprzekraczającej wroku podatkowym kwoty 760 zł;

7) uchylony);204) (

8) uchylony);205) (

9) arowizn przekazanych na cele: d a) określone wart.4 ustawy odziałalności pożytku publicznego, organizacjom, októrych mowa wart.3 ust.2 i3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym wprzepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących winnym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego wsferze zadań publicznych, realizującym te cele, zzastrzeżeniem ust.6e,

Z danie wstępne wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt18 lit.atiret pierwsze ustawy, o której mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011r.

200) Przez art.1 pkt25 lit.atiret drugie ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

201) Dodany przez art.3 pkt3 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 53; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

202) Przez art.1 pkt19 lit.atiret trzecie ustawy, októrej mowa wodnośniku 35.

203) W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt18 lit.atiret drugie ustawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011r.

204) Przez art.2 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 161.

205) Przez art.1 pkt25 lit.atiret czwarte ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

199)

Poz. 361

Dziennik Ustaw b) kultu religijnego, k c) rwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie zart.6 ustawy zdnia 22 sierpnia 1997r. opublicznej służbie krwi (Dz.U. Nr106, poz.681, zpóźn. zm.206)), wwysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art.11 ust.2 tej ustawy – wwysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu; (

10) uchylony);207)

2. (uchylony).208)

3. (uchylony).208)

4. (uchylony).208)

5. Łączna kwota odliczeń ztytułów określonych wust.1 pkt9 nie może przekroczyć wroku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu, ztym że odliczeniu nie podlegają darowizny poniesione na rzecz: o

1) sób fizycznych;

2) sób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodaro czą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, atakże pozostałych wyrobów alkoholowych ozawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów zmetali szlachetnych albo zudziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

6. Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów iusług, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz zpodatkiem od towarów iusług, wczęści przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie zprzepisami opodatku od towarów iusług ztytułu dokonania tej darowizny. Przy określaniu wartości tych darowizn stosuje się odpowiednio art.19. 6a. (uchylony).209) 6b. Podatnicy korzystający zodliczenia darowizn, októrym mowa wust.1 pkt9 oraz wynikającego zodrębnych ustaw, są obowiązani wykazać wzeznaniu, októrym mowa wart.45 ust.1, kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, wszczególności jego nazwę iadres. 6c. Wprzypadku zwrotu dokonanej darowizny, obdarowany jest obowiązany przekazać urzędowi skarbowemu informację ozwróconej podatnikowi darowiźnie, wterminie miesiąca od dnia dokonania zwrotu. 6d. Przepis ust.7 stosuje się odpowiednio do darowizn odliczanych na podstawie odrębnych ustaw. 6e. Prawo do odliczenia darowizny, októrej mowa wust.1 pkt9 lit.a, na rzecz organizacji określonej wprzepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących winnym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącej działalność pożytku publicznego wsferze zadań publicznych, przysługuje podatnikowi pod warunkiem:

1) dokumentowania przez podatnika oświadczeniem tej organizacji, iż na dzień przekazania darowizny była ona równou ważną organizacją do organizacji, októrych mowa wart.3 ust.2 i3 ustawy odziałalności pożytku publicznego, realizującą cele określone wart.4 ustawy odziałalności pożytku publicznego iprowadzącą działalność pożytku publicznego wsferze zadań publicznych oraz

2) stnienia podstawy prawnej wynikającej zumowy ounikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych i umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium organizacja posiada siedzibę. 6f. Odliczenia darowizn, októrym mowa wust.1 pkt9, nie stosuje się wprzypadku, gdy podatnik zaliczył wartość przekazanej darowizny do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art.23 ust.1 pkt11.

Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z1998r. Nr117, poz.756, z2001r. Nr126, poz.1382, z2003r. Nr223, poz.2215, z2007r. Nr166, poz.1172, z2010r. Nr96, poz.620 oraz z2011r. Nr112, poz.654.

207) Przez art.1 pkt19 lit.atiret szóste ustawy, októrej mowa wodnośniku 35.

208) Przez art.1 pkt25 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

209) Przez art.1 pkt26 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 34.

206)

– 121 –

Poz. 361

Dziennik Ustaw – 122 – Poz. 361

6g.210) Odliczenia, októrym mowa wust.1 pkt2b, dokonuje się wzeznaniu podatkowym. 7.211) Wysokość wydatków na cele określone wust.1, zzastrzeżeniem ust.7c, ustala się na podstawie:

1) owodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego – wprzypadku darowizny pieniężnej; d

2) owodu, zktórego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz zoświadczeniem d obdarowanego ojej przyjęciu – wprzypadku darowizny innej niż pieniężna lub innej niż określona wust.1 pkt9 lit.c; z

3) aświadczenia jednostki organizacyjnej realizującej zadania wzakresie pobierania krwi oilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę;

4) okumentu stwierdzającego ich poniesienie, zawierającego wszczególności: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę d usługi lub towaru) i sprzedającego (towar lub usługę), rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty – wprzypadkach innych niż wymienione wpkt1–3. 7a. Za wydatki, októrych mowa wust.1 pkt6, uważa się wydatki poniesione na:

1) daptację iwyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających zniepełnosprawa ności; p

2) rzystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających zniepełnosprawności;

3) akup inaprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń inarzędzi technicznych niezbędnych wrehabilitacji oraz ułatwiająz cych wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego;

4) akup wydawnictw imateriałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających zniepełnosprawności; z

5) dpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym; o

6) dpłatność za pobyt na leczeniu wzakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt wzakładzie rehabilitacji leczniczej, o zakładach opiekuńczo-leczniczych ipielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne;

7) płacenie przewodników osób niewidomych Ilub II grupy inwalidztwa oraz osób zniepełnosprawnością narządu ruchu o zaliczonych do Igrupy inwalidztwa, wkwocie nieprzekraczającej wroku podatkowym 2280 zł; 8)212) utrzymanie przez osoby niewidome iniedowidzące zaliczone do Ilub II grupy inwalidztwa oraz osoby zniepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do Igrupy inwalidztwa psa asystującego, októrym mowa wustawie orehabilitacji zawodowej, wkwocie nieprzekraczającej wroku podatkowym 2280 zł;

9) piekę pielęgniarską wdomu nad osobą niepełnosprawną wokresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie o się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do Igrupy inwalidztwa;

10) płacenie tłumacza języka migowego; o

11) olonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły k 25roku życia;

12) eki – wwysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami wdanym miesiącu akwotą 100zł, l jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo); o

13) dpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne: a) osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego, b) osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do Ilub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi środkami transportu niż wymienione wlit.a;

14) żywanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do Ilub u II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do Ilub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych zkoniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280zł;

Dodany przez art.3 pkt3 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 53; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2012r. W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt18 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011r.

212) W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt18 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011r.

210) 211)

Dziennik Ustaw – 123 – Poz. 361

15) dpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane zpobytem: o a) na turnusie rehabilitacyjnym, b) wzakładach, októrych mowa wpkt6, c) na koloniach iobozach dla dzieci imłodzieży, októrych mowa wpkt11. 7b.213) Wydatki, októrych mowa wust.7a, podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi wjakiejkolwiek formie.

Wprzypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) ztych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami akwotą sfinansowaną (dofinansowaną) ztych funduszy (środków) lub zwróconą wjakiejkolwiek formie. 7c.213) Wprzypadku wydatków, októrych mowa wust.7a pkt7, 8 i14, nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających ich wysokość. Jednakże na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, wszczególności: w

1) skazać zimienia inazwiska osoby, które opłacono wzwiązku zpełnieniem przez nie funkcji przewodnika;

2) kazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego; o

3) kazać dokument potwierdzający zlecenie iodbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych. o 7d. Warunkiem odliczenia wydatków, októrych mowa wust.7a, jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

1) rzeczenia ozakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego ztrzech stopni niepełnosprawności, określonych o wodrębnych przepisach, lub

2) ecyzji przyznającej rentę ztytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjald ną, albo

3) rzeczenia oniepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepio sów. 7e. Przepisy ust.7a–7d iust.7g stosuje się odpowiednio do podatników, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne iprzysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie isynowe – jeżeli wroku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 9120 zł. 7f. Ilekroć wprzepisach ust.7a jest mowa oosobach zaliczonych do:

1) grupy inwalidztwa – należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, wstosunku do których, na podstawie odrębnych I przepisów, orzeczono: a) całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo b) znaczny stopień niepełnosprawności;

2) I grupy inwalidztwa – należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, wstosunku do których, na podstawie odrębnych I przepisów, orzeczono: a) całkowitą niezdolność do pracy albo b) umiarkowany stopień niepełnosprawności. 7g. Odliczenie, októrym mowa wust.1 pkt6, może być dokonane również wprzypadku, gdy osoba, której dotyczy wydatek, posiada orzeczenie oniepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997r. 7h. Kwota, októrej mowa wust.1 pkt5, przekraczająca kwotę dochodu, októrym mowa wust.1, może być odliczona od dochodu uzyskanego wnajbliższych kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych.

213)

W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt18 lit.d ustawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011r.

Dziennik Ustaw

8. (uchylony).214)

9. (uchylony).214)

10. (uchylony).214)

11. (uchylony).214)

12. (uchylony).214)

13. (uchylony).215) 13a. Wydatki na cele określone wust.1 podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy ozryczałtowanym podatku dochodowym lub od dochodu na podstawie ustawy zdnia 24 sierpnia 2006r. opodatku tonażowym albo nie zostały zwrócone podatnikowi wjakiejkolwiek formie. 13b. Odliczenie, októrym mowa wust.1 pkt2a, nie dotyczy składek:

1) tórych podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów ounikaniu podwójk nego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska;

2) dliczonych winnym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub winnym państwie naleo żącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub wKonfederacji Szwajcarskiej od dochodu (przychodu) albo podatku osiągniętego wtym państwie, albo od podatku na podstawie art.27b ust.1 pkt2. 13c. Odliczenie, októrym mowa wust.1 pkt2a, stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej zumowy ounikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, wktórym podatnik opłacał składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne.

14. (uchylony).214) Art. 26a. (uchylony).216) Art. 26b. (uchylony).217) Art. 26c.

1. Od podstawy obliczenia podatku (opodatkowania), ustalonej zgodnie zart.26 ust.1, odlicza się wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii. 2.218) Za nowe technologie, wrozumieniu ust.

1, uważa się wiedzę technologiczną wpostaci wartości niematerialnych iprawnych, wszczególności wyniki badań iprac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług iktóra nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej wrozumieniu ustawy zdnia 30 kwietnia 2010r. ozasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr96, poz.615 oraz z2011r. Nr84, poz.455 iNr185, poz.1092). 2a. Przez nabycie nowej technologii rozumie się nabycie praw do wiedzy technologicznej, o której mowa w ust. 2, wdrodze umowy oich przeniesienie, oraz korzystanie ztych praw.

3. Prawo do odliczeń przysługuje podatnikowi uzyskującemu przychody ze źródła określonego wart.10 ust.1 pkt3. Kwota odliczeń nie może wroku podatkowym przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika ztego źródła.

4. Prawo do odliczeń nie przysługuje podatnikowi, jeżeli wroku podatkowym lub wroku poprzedzającym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.

Przez art.1 pkt25 lit.e ustawy, októrej mowa wodnośniku

2. Przez art.1 pkt19 lit.iustawy, októrej mowa wodnośniku 35.

216) Przez art.1 pkt26 ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

217) Przez art.1 pkt27 ustawy, októrej mowa wodnośniku 34.

218) W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt19 ustawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011r.

214) 215)

– 124 –

Poz. 361

Dziennik Ustaw – 125 – Poz. 361

5. Podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzględnionych wwartości początkowej, wczęści, wjakiej została zapłacona podmiotowi uprawnionemu wroku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych iprawnych lub wroku następującym po tym roku, oraz wktórej nie została zwrócona podatnikowi wjakiejkolwiek formie.

6. Jeżeli podatnik dokonał przedpłat (zadatków) na poczet wydatków określonych wust.5 wroku poprzedzającym rok, wktórym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych iprawnych, uznaje się je za poniesione wroku jej wprowadzenia do tej ewidencji.

7. Odliczenia dokonuje się wzeznaniu za rok podatkowy, wktórym poniesiono wydatki, októrych mowa wust.5 i6. Wsytuacji gdy podatnik osiąga za rok podatkowy stratę lub wielkość dochodu zpozarolniczej działalności podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia odpowiednio wcałej kwocie lub wpozostałej części dokonuje się wzeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe licząc od końca roku, wktórym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych iprawnych.

8. Odliczenia związane znabyciem nowej technologii nie mogą przekroczyć 50% kwoty ustalonej zgodnie zust.5 i6.

9. Podatnik traci prawo do odliczeń związanych znabyciem nowej technologii, jeżeli przed upływem trzech lat podatkowych licząc od końca roku podatkowego, wktórym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych iprawnych:

1) dzieli wjakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do nowej technologii; nie dotyczy to przeniesienia u prawa wwyniku przekształcenia formy prawnej oraz łączenia lub podziału dotychczasowych przedsiębiorców – dokonywanych na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, albo z

2) ostanie ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację majątku, lub zostanie postawiony wstan likwidacji, albo o

3) trzyma zwrot wydatków na tę technologię wjakiejkolwiek formie.

10. Wrazie wystąpienia okoliczności, októrych mowa wust.9, podatnik jest obowiązany wzeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym wystąpiły te okoliczności, do zwiększenia podstawy obliczenia podatku (opodatkowania) o kwotę dokonanych odliczeń, do których utracił prawo, a w razie poniesienia straty – do jej zmniejszenia o tę kwotę. Wprzypadku, októrym mowa wust.9 pkt3, kwotę odliczeń, do której podatnik utracił prawo, określa się proporcjonalnie do udziału zwróconych wydatków wwartości początkowej nowej technologii.

11. Do odliczeń, októrych mowa wust.1, nie mają zastosowania przepisy art.23 ust.1 pkt45. Art. 26d. (utracił moc).219) Art. 27.

1. Podatek dochodowy, zzastrzeżeniem art.29–30e, pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali:220) Podstawa obliczenia podatku wzłotych ponad do 85 528 85 528 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr 14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł Podatek wynosi

2. Jeżeli upodatników, którzy osiągają wyłącznie przychody ztytułu emerytur irent niepodlegających podwyższeniu stosownie do art.55 ust.6, po odliczeniu podatku według skali określonej wust.1, pozostaje kwota przychodu niższa niż kwota stanowiąca 20% górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej określonej wust.1, wstosunku rocznym, podatek określa się tylko wwysokości nadwyżki ponad tę kwotę.

3. Przepis ust.2 stosuje się, jeżeli prawo do określonych wnim świadczeń oraz obowiązek podatkowy istniały wdniu 1stycznia 1992r. lub powstały, poczynając od świadczeń należnych od tego dnia.

U tracił moc zdniem 31 grudnia 2006r. na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego zdnia 20 lipca 2006r. sygn. akt K 40/05 (Dz.U. Nr136, poz.970).

220) Z danie wstępne wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt20 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011r.

219)

Dziennik Ustaw

4. (uchylony).221)

5. (uchylony).221) 5a. (uchylony).221)

6. (uchylony).221)

7. (uchylony).221)

8. Jeżeli podatnik, októrym mowa wart.3 ust.1, oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu, zgodnie zust.1, osiągał również dochody ztytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów ounikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych – podatek określa się wnastępujący sposób: d

1) o dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku iod sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej wust.1;

2) stala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów; u

3) staloną zgodnie zpkt2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodou wym. 9.222) Jeżeli podatnik, októrym mowa wart.3 ust.1, osiąga również dochody ztytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, aumowa ounikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi ozastosowaniu metody określonej wust.8, lub zpaństwem, wktórym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy ounikaniu podwójnego opodatkowania, dochody te łączy się zdochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wtym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu wobcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany wpaństwie obcym. 9a. Wprzypadku podatnika, októrym mowa wart.3 ust.1, uzyskującego wyłącznie dochody ztytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie są zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub zpaństwem, wktórym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy ounikaniu podwójnego opodatkowania, zasady określone wust.9 stosuje się odpowiednio.

10. (uchylony).223) Art. 27a. (uchylony).224) Art. 27b.

1. Podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu okwotę:

1) kładki na ubezpieczenie zdrowotne, októrej mowa wustawie zdnia 27 sierpnia 2004r. oświadczeniach opieki zdros wotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z2008r. Nr164, poz.1027, zpóźn. zm.225)): a) opłaconej wroku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie zprzepisami oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

Przez art.1 pkt21 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku

35. Z e zmianą wprowadzoną przez art.1 pkt20 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011r.

223) Przez art.1 pkt21 lit.f ustawy, októrej mowa wodnośniku 35.

224) Przez art.1 pkt22 ustawy, októrej mowa wodnośniku 35.

225) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2008r. Nr216, poz.1367, Nr225, poz.1486, Nr227, poz.1505, Nr234, poz.1570 iNr237, poz.1654, z2009r. Nr6, poz.33, Nr22, poz.120, Nr26, poz.157, Nr38, poz.299, Nr92, poz.753, Nr97, poz.800, Nr98, poz.817, Nr111, poz.918, Nr118, poz.989, Nr157, poz.1241, Nr161, poz.1278 iNr178, poz.1374, z2010r. Nr50, poz.301, Nr107, poz.679, Nr125, poz.842, Nr127, poz.857, Nr165, poz.1116, Nr182, poz.1228, Nr205, poz.1363, Nr225, poz.1465, Nr238, poz.1578 iNr257, poz.1723 i1725, z2011r. Nr45, poz.235, Nr73, poz.390, Nr81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz.1016, Nr205, poz.1203 iNr232, poz.1378 oraz z 2012 r. poz. 123.

221) 222)

– 126 –

Poz. 361

Dziennik Ustaw – 127 – Poz. 361

b) obranej wroku podatkowym przez płatnika zgodnie zprzepisami oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowap nych ze środków publicznych – obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku;

2) kładki zapłaconej wroku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne podatnika lub s osób znim współpracujących, zgodnie zprzepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego obowiązującymi winnym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub winnym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub wKonfederacji Szwajcarskiej, zzastrzeżeniem ust.4.

2. Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, októrą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

3. Wysokość wydatków na cele określone wust.1 ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.

4. Obniżenie, októrym mowa wust.1 pkt2, stosuje się, pod warunkiem że: n

1) ie dotyczy składki, której podstawą wymiaru jest dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów ounikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska;

2) kładka na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne zapłacona winnym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkows skim Unii Europejskiej lub winnym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub wKonfederacji Szwajcarskiej nie została odliczona od dochodu (przychodu) albo podatku wtym państwie albo nie została odliczona na podstawie art.26 ust.1 pkt2a;

3) stnieje podstawa prawna wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych i umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym podatnik opłacał składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Art. 27c. (uchylony).226) Art. 27d. (uchylony).227) Art. 27e. (uchylony).227) Art. 27f.

1. Od podatku dochodowego obliczonego zgodnie zart.27, pomniejszonego okwotę składki, októrej mowa wart.27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie zust.2 na każde małoletnie dziecko, wstosunku do którego wroku podatkowym:

1) ykonywał władzę rodzicielską; w

2) ełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko znim zamieszkiwało; p s

3) prawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

2. Odliczeniu podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej wpierwszym przedziale skali, októrej mowa wart.27 ust.1, za każdy miesiąc kalendarzowy, wktórym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, októrych mowa wust.1. Odliczenie nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, wktórym dziecko:

1) a podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone winstytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie wrozumieniu n przepisów oświadczeniach rodzinnych;

2) stąpiło wzwiązek małżeński. w

3. Wprzypadku gdy wtym samym miesiącu kalendarzowym wstosunku do dziecka wykonywana jest władza, pełniona funkcja lub sprawowana opieka, októrych mowa wust.1, każdemu zpodatników przysługuje odliczenie wkwocie stanowiącej 1/30 kwoty obliczonej zgodnie zust.2 za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem.

226) 227)

Przez art.1 pkt24 ustawy, októrej mowa wodnośniku

35. Przez art.1 pkt29 ustawy, októrej mowa wodnośniku 34.

Dziennik Ustaw – 128 – Poz. 361

4. Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających wzwiązku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku wczęściach równych lub wdowolnej proporcji przez nich ustalonej.

5. Odliczenia dokonuje się wzeznaniu, októrym mowa wart.45 ust.1, podając liczbę dzieci iich numery PESEL, awprzypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, wszczególności:

1) dpis aktu urodzenia dziecka; o

2) aświadczenie sądu rodzinnego oustaleniu opiekuna prawnego dziecka; z

3) dpis orzeczenia sądu oustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą astarostą; o z

4) aświadczenie ouczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

6. Przepisy ust.1–5 stosuje się odpowiednio do podatników utrzymujących pełnoletnie dzieci, októrych mowa wart.6 ust.4 pkt2 i3, wzwiązku zwykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz wzwiązku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej.

7. Przepisy art.6 ust.8 i9 stosuje się odpowiednio do dzieci, októrych mowa wust.1 i6. Art. 27g.

1. Podatnik podlegający obowiązkowi podatkowemu określonemu wart.3 ust.1, rozliczający na zasadach określonych wart.27 ust.9 albo 9a uzyskane wroku podatkowym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochody:

1) e źródeł, októrych mowa wart.12 ust.1, art.13, art.14, lub z

2) praw majątkowych wzakresie praw autorskich ipraw pokrewnych wrozumieniu odrębnych przepisów, zwykonywaz nej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej ipublicystycznej, zwyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych ztytułu korzystania ztych praw lub rozporządzania nimi – ma prawo odliczyć od podatku dochodowego, obliczonego zgodnie zart.27, pomniejszonego okwotę składki, októrej mowa wart.27b, kwotę obliczoną zgodnie zust.2.

2. Odliczeniu podlega kwota stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym zgodnie zart.27 ust.9 albo 9a akwotą podatku obliczonego od dochodów ze źródeł, októrych mowa wust.1, przy zastosowaniu do tych dochodów zasad określonych wart.27 ust.8.

3. Odliczenia nie stosuje się, gdy dochody ze źródeł, októrych mowa wust.1, uzyskane zostały wkrajach ina terytoriach wymienionych wrozporządzeniu wydanym na podstawie art.25a ust.6.

4. Przepisy ust.1–3 stosuje się odpowiednio do podatku obliczanego zgodnie zart.30c. Art. 28. (uchylony).228) Art. 29.

1. Podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, októrych mowa wart.3 ust.2a, przychodów: 1)229) zdziałalności określonej wart.13 pkt2 i6–9 oraz zodsetek innych niż wymienione wart.30a ust.1, zpraw autorskich lub zpraw pokrewnych, zpraw do projektów wynalazczych, znaków towarowych iwzorów zdobniczych, wtym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, wtym także środka transportu, oraz za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem wdziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) – pobiera się wformie ryczałtu wwysokości 20% przychodu; z

2) opłat za usługi wzakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą, aorganizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pobiera się wformie ryczałtu wwysokości 20% przychodu;

228) 229)

Przez art.1 pkt31 ustawy, októrej mowa wodnośniku

34. W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt21 ustawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011r.

Dziennik Ustaw – 129 – Poz. 361

3) tytułu należnych opłat za wywóz ładunków ipasażerów przyjętych do przewozu wportach polskich przez zagraniczne z przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, zwyjątkiem ładunków ipasażerów tranzytowych – pobiera się wformie ryczałtu wwysokości 10% przychodów;

4) zyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej – pobiera u się wformie ryczałtu wwysokości 10% przychodów;

5) tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania ikontroz li, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników ipozyskiwania personelu, gwarancji iporęczeń oraz świadczeń opodobnym charakterze – pobiera się wformie ryczałtu wwysokości 20% przychodu.

2. Przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie ztaką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

3. Przepisów ust.1 nie stosuje się, jeżeli przychody, októrych mowa wust.1, są uzyskane przez podatnika, októrym mowa wart.3 ust.2a, prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, pod warunkiem że podatnik posiada zaświadczenie oistnieniu zagranicznego zakładu, wydane przez właściwy organ podatkowy państwa, wktórym ma on miejsce zamieszkania, albo przez właściwy organ podatkowy państwa, wktórym ten zagraniczny zakład jest położony.

4. Jeżeli podatnicy, októrych mowa wart.3 ust.2a:

1) ają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych winnym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii m Europejskiej lub winnym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo wKonfederacji Szwajcarskiej i

2) dokumentowali certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych u – uzyskane przychody, o których mowa w ust. 1, podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą, na wniosek wyrażony wzeznaniu podatkowym składanym za dany rok podatkowy, opodatkować na zasadach określonych wart.27 ust.1. Wtym przypadku pobrany od tych przychodów zryczałtowany podatek dochodowy, októrym mowa wust.1, traktuje się na równi zpobraną przez płatnika zaliczką na podatek dochodowy.

5. Przepis ust.4 stosuje się, jeżeli istnieje podstawa prawna wynikająca zumowy ounikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, wktórym osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. Art. 30.

1. Od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy: (

1) uchylony);230) 1a) (uchylony);230) 1b) (uchylony);230) 1c) (uchylony);230)

2) tytułu wygranych wkonkursach, grach izakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyz skanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zzastrzeżeniem art.21 ust.1 pkt6, 6a i68 – wwysokości 10% wygranej lub nagrody;

3) uchylony);231) ( 4)232) ztytułu świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów, wzwiązku złączącym ich uprzednio zzakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, zzastrzeżeniem art.21 ust.1 pkt26 i38 – wwysokości 10% należności;

Przez art.1 pkt26 lit.atiret drugie ustawy, októrej mowa wodnośniku

35. Przez art.1 pkt26 lit.atiret trzecie ustawy, októrej mowa wodnośniku 35.

232) W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt22 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011r.

230) 231)

Dziennik Ustaw – 130 – Poz. 361

4a) ztytułu świadczeń pieniężnych otrzymywanych po zwolnieniu ze służby przez funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy, wzwiązku ze zwolnieniem tych osób ze służby stałej na podstawie odrębnych ustaw, przez okres roku co miesiąc lub za okres roku jednorazowo albo co miesiąc przez okres trzech miesięcy – wwysokości 20% należności;

5) wynagrodzeń za udzielanie pomocy Policji, organom kontroli skarbowej, funkcjonariuszom celnym, Straży Graniczz nej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu iCentralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, wypłacanych zfunduszu operacyjnego – wwysokości 20% wynagrodzenia; 5a)233) ztytułu, októrym mowa wart.13 pkt2 i5–9, jeżeli kwota należności określona wumowie zawartej zosobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł – wwysokości 18% przychodu;

6) uchylony);234) (

7) d dochodów znieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia wujawnionych źródłach – wwysoo kości 75% dochodu; 7a) ztytułu gromadzenia oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym, wrozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych – w wysokości 75% uzyskanego dochodu na każdym indywidualnym koncie emerytalnym; (

8) uchylony);234)

9) uchylony);235) (

10) uchylony);235) (

11) uchylony);235) (

12) uchylony);235) (

13) d jednorazowych odszkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia, wypłacanych żołnierzom zwalnianym zzawodoo wej służby wojskowej na podstawie art.14 ust.2 ustawy zdnia 25 maja 2001r. oprzebudowie imodernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z2009r. Nr67, poz.570 iNr157, poz.1241 – oraz z2011r. Nr81, poz.439) wwysokości 20% przychodu. 1a. (uchylony).236) 1b. (uchylony).236) 1c. (uchylony).236) 1d. (uchylony).236)

2. (uchylony).237)

3. Zryczałtowany podatek, októrym mowa wust.1 pkt2, 4–5a i13, pobiera się bez pomniejszania przychodu okoszty uzyskania. 3a. Dochodem, októrym mowa wust.1 pkt7a, jest różnica między kwotą stanowiącą wartość środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym asumą wpłat na indywidualne konto emerytalne. Dochodu tego nie pomniejsza się ostraty zkapitałów pieniężnych ipraw majątkowych poniesionych wroku podatkowym oraz wlatach poprzednich.

4. (uchylony).238)

5. (uchylony).239)

W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt22 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011r.

234) P rzez art.56 pkt4 lit.austawy zdnia 20 listopada 1998r. ozryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr144, poz.930), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 1999r.

235) Przez art.1 pkt26 lit.atiret szóste ustawy, októrej mowa wodnośniku 35.

236) Przez art.1 pkt26 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 35.

237) Przez art.56 pkt4 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 234.

238) Przez art.56 pkt4 lit.d ustawy, októrej mowa wodnośniku 234.

239) Przez art.1 pkt26 lit.d ustawy, októrej mowa wodnośniku 35.

233)

Dziennik Ustaw

6. (uchylony).240)

7. (uchylony).240)

8. Dochodów (przychodów), októrych mowa wust.1, nie łączy się zdochodami opodatkowanymi na zasadach określonych wart.27.

9. Przepisy ust.1 pkt2, 4–5a i7a stosuje się zuwzględnieniem umów ounikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej zumowy ounikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie ztaką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania przez podatnika jego miejsca zamieszkania dla celów podatkowych certyfikatem rezydencji. Art. 30a.

1. Od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, zzastrzeżeniem art.52a:

1) odsetek od pożyczek, zwyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej; z

2) odsetek idyskonta od papierów wartościowych; z

3) odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub winnych forz mach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, zwyjątkiem środków pieniężnych związanych zwykonywaną działalnością gospodarczą;

4) dywidend iinnych przychodów ztytułu udziału wzyskach osób prawnych; z

5) d dochodu ztytułu udziału wfunduszach kapitałowych; o 6)241) od kwot wypłacanych po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub spadkobiercy: a) wrozumieniu przepisów oorganizacji ifunkcjonowaniu funduszy emerytalnych, b) zsubkonta, októrym mowa wart.40a ustawy zdnia 13 października 1998r. osystemie ubezpieczeń społecznych;

7) d dochodu członka pracowniczego funduszu emerytalnego ztytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunku ilościoo wym do aktywów tego funduszu;

8) tytułu zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny wimieniu członka funduszu; z

9) d kwot jednorazowo wypłacanych przez otwarty fundusz emerytalny członkowi funduszu, któremu rachunek funduszu o otwarto wzwiązku ze śmiercią jego współmałżonka; 9a)242) od kwot jednorazowo wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zsubkonta, októrym mowa wart.40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku ze śmiercią współmałżonka ubezpieczonego;

10) d dochodu oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym ztytułu zwrotu albo częściowego zwrotu, wrozuo mieniu przepisów oindywidualnych kontach emerytalnych, środków zgromadzonych na tym koncie;

11) d dochodu uczestnika pracowniczego programu emerytalnego z tytułu zwrotu środków zgromadzonych w ramach o programu, wrozumieniu przepisów opracowniczych programach emerytalnych; 12)243) od kwot: a) ypłaty gwarantowanej po śmierci uprawnionego do dożywotniej emerytury kapitałowej w rozumieniu ustawy w oemeryturach kapitałowych, b) ypłaconych środków gwarantowanych po śmierci uprawnionego do dożywotniej emerytury kapitałowej, októrych w mowa wart.40f ustawy zdnia 13 października 1998r. osystemie ubezpieczeń społecznych.

2. Przepisy ust.1 pkt1–5 stosuje się zuwzględnieniem umów ounikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej zwłaściwej umowy ounikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie ztaką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

Przez art.56 pkt4 lit.f ustawy, októrej mowa wodnośniku

234. Wbrzmieniu ustalonym przez art.3 pkt4 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 53.

242) Dodany przez art.3 pkt4 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 53.

243) Wbrzmieniu ustalonym przez art.3 pkt4 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 53.

240) 241)

– 131 –

Poz. 361

Dziennik Ustaw – 132 – Poz. 361

2a.244) Od dochodów (przychodów) ztytułu należności, októrych mowa wust.1 pkt2, 4 lub 5, przekazanych na rzecz podatników uprawnionych zpapierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona wtrybie przewidzianym wustawie, októrej mowa wart.5a pkt11, podatek, októrym mowa wust.1, płatnik pobiera według stawki określonej wust.1 od łącznej wartości dochodów (przychodów) przekazanych przez niego na rzecz wszystkich takich podatników za pośrednictwem posiadacza rachunku zbiorczego.

3. Jeżeli nie jest możliwa identyfikacja umarzanych jednostek uczestnictwa wfunduszach inwestycyjnych, umarzanych albo wykupywanych certyfikatów inwestycyjnych wtych funduszach lub winny sposób unicestwianych tytułów udziału wfunduszach kapitałowych, przyjmuje się, że kolejno są to odpowiednio jednostki, certyfikaty lub tytuły począwszy od nabytych przez podatnika najwcześniej (FIFO). Zasadę, októrej mowa wzdaniu pierwszym, stosuje się odrębnie dla każdego rachunku inwestycyjnego.

4. Zasadę określoną wust.3 stosuje się odpowiednio do ustalania dyskonta od papierów wartościowych.

5. Dochodu, októrym mowa wust.1 pkt5, nie pomniejsza się ostraty ztytułu udziału wfunduszach kapitałowych oraz inne straty zkapitałów pieniężnych ipraw majątkowych, poniesione wroku podatkowym oraz wlatach poprzednich. 6.245)Zryczałtowany podatek, októrym mowa wust.1 pkt1–4 oraz pkt6, 8 i9, pobiera się bez pomniejszania przychodu okoszty uzyskania, zzastrzeżeniem art.24 ust.5 pkt1 i4, ust.5a i5d.

7. Dochodów (przychodów), októrych mowa wust.1, nie łączy się zdochodami opodatkowanymi na zasadach określonych wart.27. 8.246) Dochodem, októrym mowa wust.1 pkt10, jest różnica między kwotą stanowiącą wartość środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym asumą wpłat na indywidualne konto emerytalne. 8a.247) Dochodem przy całkowitym zwrocie, który został poprzedzony zwrotami częściowymi, jest różnica pomiędzy wartością środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym na dzień całkowitego zwrotu asumą wpłat na indywidualne konto emerytalne pomniejszoną okoszty częściowych zwrotów. 8b.247) W przypadku częściowego zwrotu dochodem jest kwota zwrotu pomniejszona o koszty przypadające na ten zwrot. Za koszt, októrym mowa wzdaniu pierwszym, uważa się iloczyn kwoty zwrotu iwskaźnika stanowiącego udział sumy wpłat na indywidualne konto emerytalne do wartości środków zgromadzonych na tym koncie. 8c.247) Przy kolejnym częściowym zwrocie przepisy ust.8a i8b stosuje się odpowiednio, ztym że do ustalenia wartości środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym bierze się aktualny stan środków na tym koncie. 8d.247) Dochodu, októrym mowa wust.8–8c, nie pomniejsza się ostraty zkapitałów pieniężnych ipraw majątkowych poniesionych wroku podatkowym oraz wlatach poprzednich. 8e.247) Przepisy ust.8–8d stosuje się odpowiednio do określania dochodu, októrym mowa wust.1 pkt11.

9. Podatnicy, októrych mowa wart.3 ust.1, uzyskujący poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przychody (dochody) określone wust.1 pkt1–5, od zryczałtowanego podatku obliczonego zgodnie zust.1, od tych przychodów (dochodów), odliczają kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą, jednakże odliczenie to nie może przekroczyć kwoty podatku obliczonego od tych przychodów (dochodów) przy zastosowaniu stawki 19%.

10. Jeżeli podatnik, októrym mowa wart.3 ust.1, osiąga przychody (dochody) określone wart.42c ust.5 pkt1–3 ze źródeł przychodów położonych:

1) Republice Austrii, Królestwie Belgii, Wielkim Księstwie Luksemburga, Księstwie Andory, Księstwie Liechtensteiw nu, Księstwie Monako, Republice San Marino iKonfederacji Szwajcarskiej lub

Dodany przez art.4 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku

14. W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt23 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011r.

246) W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt23 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011r.

247) D odany przez art.1 pkt23 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011r.

244) 245)

Dziennik Ustaw – 133 – Poz. 361

2) a terytoriach zależnych lub terytoriach stowarzyszonych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii iIrlandii Północn nej oraz Królestwa Niderlandów, zktórymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy wsprawie opodatkowania przychodów (dochodów) zoszczędności osób fizycznych – podatek od tych przychodów (dochodów) zapłacony wpaństwach, októrych mowa wpkt1, oraz na terytoriach, októrych mowa wpkt2, podlega odliczeniu od kwoty podatku obliczonego zgodnie zust.1 i9.

11. Kwoty zryczałtowanego podatku obliczonego od przychodów (dochodów), októrych mowa wust.1 pkt1–5, uzyskanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kwoty podatku zapłaconego za granicą, októrych mowa wust.9 i10, podatnicy są obowiązani wykazać wzeznaniu podatkowym, októrym mowa wart.45 ust.1 lub 1a. Art. 30b.

1. Od dochodów uzyskanych zodpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, izrealizacji praw znich wynikających oraz zodpłatnego zbycia udziałów współkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach wzamian za wkład niepieniężny wpostaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

2. Dochodem, októrym mowa wust.1, jest:

1) óżnica między sumą przychodów uzyskanych ztytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych akosztami uzyskar nia przychodów, określonymi na podstawie art.22 ust.1f lub ust.1g, lub art.23 ust.1 pkt38, zzastrzeżeniem art.24 ust.13 i14, r

2) óżnica między sumą przychodów uzyskanych zrealizacji praw wynikających zpapierów wartościowych, októrych mowa wart.3 pkt1 lit.b ustawy zdnia 29 lipca 2005r. oobrocie instrumentami finansowymi, akosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art.23 ust.1 pkt38a,

3) óżnica między sumą przychodów uzyskanych ztytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz r z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt38a,

4) óżnica między sumą przychodów uzyskanych ztytułu odpłatnego zbycia udziałów współkach mających osobowość r prawną akosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art.22 ust.1f lub art.23 ust.1 pkt38,

5) óżnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) współkach mających osobowość prawną albo wkłar dów współdzielniach wzamian za wkład niepieniężny winnej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część akosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art.22 ust.1e, 6)248) różnica między przychodem uzyskanym zodpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki kapitałowej powstałej wwyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wjednoosobową spółkę kapitałową akosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art.22 ust.1ł – osiągnięta wroku podatkowym.

3. Przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie ztaką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

4. Przepisu ust.1 nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych ipochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw znich wynikających następuje wwykonywaniu działalności gospodarczej.

5. Dochodów, októrych mowa wust.1, nie łączy się zdochodami opodatkowanymi na zasadach określonych wart.27 oraz art.30c. 5a. Jeżeli podatnik, októrym mowa wart.3 ust.1, osiąga dochody, októrych mowa wust.1, zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak ipoza jej granicami, dochody te łączy się iod podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu za granicą. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany za granicą.

248)

Dodany przez art.9 pkt9 ustawy, októrej mowa wodnośniku 132.

Dziennik Ustaw – 134 – Poz. 361

5b. Wprzypadku podatnika, októrym mowa wart.3 ust.1, uzyskującego dochody, októrych mowa wust.1, wyłącznie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zasadę określoną wust.5a stosuje się odpowiednio. 5c. Jeżeli podatnik, októrym mowa wart.3 ust.1, osiąga przychody (dochody) określone wart.42c ust.5 pkt4 ze źródeł przychodów położonych: w

1) Republice Austrii, Królestwie Belgii, Wielkim Księstwie Luksemburga, Księstwie Andory, Księstwie Liechtensteinu, Księstwie Monako, Republice San Marino iKonfederacji Szwajcarskiej lub

2) a terytoriach zależnych lub terytoriach stowarzyszonych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii iIrlandii Północn nej oraz Królestwa Niderlandów, zktórymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy wsprawie opodatkowania przychodów (dochodów) zoszczędności osób fizycznych – podatek od tych przychodów (dochodów) zapłacony wpaństwach, októrych mowa wpkt1, oraz na terytoriach, októrych mowa wpkt2, podlega odliczeniu od kwoty podatku obliczonego zgodnie zust.1 oraz zust.5a i5b.

6. Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany wzeznaniu podatkowym, októrym mowa wart.45 ust.1a pkt1, wykazać dochody uzyskane wroku podatkowym zodpłatnego zbycia papierów wartościowych, wtym również dochody, októrych mowa wart.24 ust.14, idochody zodpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, atakże dochody zrealizacji praw znich wynikających oraz zodpłatnego zbycia udziałów współkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach wzamian za wkład niepieniężny wpostaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, iobliczyć należny podatek dochodowy.

7. Przepis art.30a ust.3 stosuje się odpowiednio.

8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłosi, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wykaz terytoriów, októrych mowa wust.5c pkt2 oraz art.30a ust.10 pkt2. Art. 30c. 1.249) Podatek dochodowy od dochodów zpozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, októrych mowa wart.9a ust.2 lub 7, zzastrzeżeniem art.29, 30 i30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. 2.250) Podstawą obliczenia podatku, októrej mowa wust.1, jest dochód ustalony zgodnie zart.9 ust.1, 2, 3, 3a i5, art.24 ust.1, 2, 3b–3e iust.4 zdanie pierwsze lub art.24b ust.1 i2, lub art.25. Dochód ten podatnicy mogą pomniejszać oskładki na ubezpieczenie społeczne określone wart.26 ust.1 pkt2 lit.aipkt2a oraz wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego określone wart.26 ust.1 pkt2b. Wysokość składek iwpłat ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.

3. Składki na ubezpieczenie społeczne, októrych mowa wart.26 ust.1 pkt2 lit.aipkt2a, oraz wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego określone wart.26 ust.1 pkt2b, podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały:251)

1) aliczone do kosztów uzyskania przychodów lub z

2) dliczone od dochodów opodatkowanych na zasadach określonych wart.27, lub o

3) dliczone od przychodów na podstawie ustawy ozryczałtowanym podatku dochodowym lub od dochodu na podstawie o ustawy zdnia 24 sierpnia 2006r. opodatku tonażowym, lub

4) wrócone podatnikowi wjakiejkolwiek formie. z 3a. Przepisy art.26 ust.13b i13c stosuje się odpowiednio. 3b.252) Odliczenia wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, októrym mowa wust.2, dokonuje się wzeznaniu podatkowym.

W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt24 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011r.

250) Wbrzmieniu ustalonym przez art.3 pkt5 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 53; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

251) Z danie wstępne wbrzmieniu ustalonym przez art.3 pkt5 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 53; wszedł wżycie zdniem 1stycznia 2012r.

252) Dodany przez art.3 pkt5 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 53; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

249)

Dziennik Ustaw – 135 – Poz. 361

4.253) Jeżeli podatnik, októrym mowa wart.3 ust.1, osiąga również dochody ztytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, adochody te nie są zwolnione od opodatkowania na podstawie umowy ounikaniu podwójnego opodatkowania lub gdy zpaństwem, wktórym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy ounikaniu podwójnego opodatkowania, dochody te łączy się zdochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wtym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu wobcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany wobcym państwie.

5. Wprzypadku podatnika, októrym mowa wart.3 ust.1, uzyskującego wyłącznie dochody ztytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie są zwolnione od podatku dochodowego na podstawie umowy ounikaniu podwójnego opodatkowania, lub gdy zpaństwem, wktórym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy ounikaniu podwójnego opodatkowania, zasadę określoną wust.4 stosuje się odpowiednio.

6. Dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych wsposób określony wust.1, nie łączy się zdochodami opodatkowanymi na zasadach określonych wart.27 oraz art.30b i30e. Art. 30d.

1. Jeżeli właściwy organ podatkowy lub właściwy organ kontroli skarbowej określi, na podstawie art.25, dochód podatnika wwysokości wyższej (stratę wwysokości niższej) niż zadeklarowana przez podatnika wzwiązku zdokonaniem transakcji, októrych mowa wart.25a, apodatnik nie przedstawi tym organom wymaganej przez te przepisy dokumentacji podatkowej – różnicę między dochodem zadeklarowanym przez podatnika aokreślonym przez te organy opodatkowuje się stawką 50%.

2. Przepis ust.1 ma zastosowanie do podatników, których dochody są opodatkowane na zasadach określonych wart.27 lub wart.30c. Art. 30e.

1. Od dochodu zodpłatnego zbycia nieruchomości ipraw określonych wart.10 ust.1 pkt8 lit.a–c podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

2. Podstawą obliczenia podatku, októrej mowa wust.1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem zodpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie zart.19, akosztami ustalonymi zgodnie zart.22 ust.6c i6d, powiększoną osumę odpisów amortyzacyjnych, októrych mowa wart.22h ust.1 pkt1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

3. Wprzypadku odpłatnego zbycia wdrodze zamiany nieruchomości lub praw określonych wart.10 ust.1 pkt8 lit.a–c dochód ustala się ukażdej ze stron umowy na zasadach, októrych mowa wust.2.

4. Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany wzeznaniu podatkowym, októrym mowa wart.45 ust.1a pkt3, wykazać:

1) ochody uzyskane wroku podatkowym zodpłatnego zbycia nieruchomości ipraw majątkowych określonych wart.10 d ust.1 pkt8 lit.a–c iobliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art.21 ust.1 pkt131, lub

2) ochody, októrych mowa wart.21 ust.1 pkt131. d

5. Dochodu zodpłatnego zbycia nieruchomości ipraw majątkowych określonych wart.10 ust.1 pkt8 lit.a–c nie łączy się zdochodami (przychodami) zinnych źródeł.

6. Przepisy ust.1–4 nie mają zastosowania, jeżeli:

1) udowa isprzedaż budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych oraz sprzedaż gruntów iprawa wieczystego użytb kowania gruntów są przedmiotem działalności gospodarczej podatnika;

2) rzychód ze sprzedaży nieruchomości ipraw stanowi przychód zdziałalności gospodarczej lub zdziałów specjalnych p produkcji rolnej wrozumieniu art.14 ust.2 pkt1.

253)

Z e zmianą wprowadzoną przez art.1 pkt24 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011r.

Dziennik Ustaw – 136 – Poz. 361

7. Wprzypadku niewypełnienia warunków określonych wart.21 ust.1 pkt131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, októrym mowa wart.45 ust.1a pkt3, ido zapłaty podatku wraz zodsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, októrym mowa wart.45 ust.4 pkt4, do dnia zapłaty podatku włącznie. 8.254) Jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga również dochody określone w ust. 1 poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, adochody te nie są zwolnione od opodatkowania na podstawie umowy ounikaniu podwójnego opodatkowania lub gdy zpaństwem, wktórym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy ounikaniu podwójnego opodatkowania, dochody te łączy się z dochodami osiągniętymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wtym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu wobcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany wobcym państwie.

9. Wprzypadku podatnika, októrym mowa wart.3 ust.1, osiągającego dochody określone wust.1 wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie są zwolnione od podatku dochodowego na podstawie umowy ounikaniu podwójnego opodatkowania, lub gdy zpaństwem, wktórym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy ounikaniu podwójnego opodatkowania, zasadę określoną wust.8 stosuje się odpowiednio. Rozdział 7 Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników Art. 31. Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać ipobierać wciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne zubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, awspółdzielniach pracy – wypłaty ztytułu udziału wnadwyżce bilansowej. Art. 32.

1. Zaliczki, októrych mowa wart.31, za miesiące od stycznia do grudnia, zzastrzeżeniem ust.1a, wynoszą:

1) a miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, wktórym dochód podatnika uzyskany od początku roku wtym z zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali – 18% dochodu uzyskanego wdanym miesiącu;

2) a miesiące następujące po miesiącu, wktórym dochód uzyskany od początku roku przekroczył kwotę, októrej mowa z wpkt1 – 32% dochodu uzyskanego wdanym miesiącu. 1a. Jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok zamierza opodatkować dochody łącznie zmałżonkiem bądź na zasadach określonych wart.6 ust.4, aza rok podatkowy przewidywane, określone woświadczeniu:

1) ochody podatnika nie przekroczą górnej granicy pierwszego przedziału skali, aodpowiednio małżonek lub dziecko nie d uzyskują żadnych dochodów zwyjątkiem renty rodzinnej – zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18% dochodu uzyskanego wdanym miesiącu isą dodatkowo pomniejszane za każdy miesiąc okwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej wpierwszym przedziale skali podatkowej;

2) ochody podatnika przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie d uzyskują żadnych dochodów zwyjątkiem renty rodzinnej lub dochody małżonka mieszczą się wniższym przedziale skali, zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18% dochodu uzyskanego wdanym miesiącu. 1b. Płatnicy, którym podatnik złożył oświadczenie wymienione wust.1a, pobierają zaliczki według zasad określonych wust.1a pkt1 i2 począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, wktórym zostało złożone oświadczenie. 1c. Wrazie faktycznej zmiany stanu upoważniającego do obniżki zaliczek lub utraty możliwości do opodatkowania dochodów zgodnie zart.6, podatnik jest zobowiązany poinformować otym płatnika; wtym przypadku od miesiąca następującego po miesiącu, wktórym podatnik przestał spełniać warunki do obniżki zaliczek, zaliczki są pobierane według zasad określonych wust.1. 1d. (uchylony).255)

Z e zmianą wprowadzoną przez art.1 pkt25 ustawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011r.

255) Przez art.1 pkt33 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

254)

Dziennik Ustaw – 137 – Poz. 361

2. Za dochód, októrym mowa wust.1 i1a, uważa się uzyskane wciągu miesiąca przychody wrozumieniu art.12 oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez płatnika, po odliczeniu kosztów uzyskania w wysokości określonej wart.22 ust.2 pkt1 lub 3 oraz po odliczeniu potrąconych przez płatnika wdanym miesiącu składek na ubezpieczenie społeczne, októrych mowa wart.26 ust.1 pkt2 lit.b lub pkt2a. Jeżeli świadczenia wnaturze, świadczenia ponoszone za podatnika lub inne nieodpłatne świadczenia przysługują podatnikowi za okres dłuższy niż miesiąc, przy obliczaniu zaliczek za poszczególne miesiące przyjmuje się ich wartość wwysokości przypadającej na jeden miesiąc. Jeżeli nie jest możliwe określenie, jaka część tych świadczeń przypada na jeden miesiąc, adoliczenie całej wartości wmiesiącu ich uzyskania spowodowałoby niewspółmiernie wysoką zaliczkę wstosunku do wypłaty pieniężnej, zakład pracy, na wniosek podatnika, ograniczy pobór zaliczki za dany miesiąc ipobierze pozostałą część zaliczki wnastępnych miesiącach roku podatkowego.

3. Zaliczkę obliczoną wsposób określony wust.1, 1a i2 zmniejsza się okwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej wpierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej, jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia wroku podatkowym złoży zakładowi pracy oświadczenie według ustalonego wzoru, wktórym stwierdzi, że:

1) ie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika; n

2) ie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się n produkcją rolną; n

3) ie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art.44 ust.3; 4)256) nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych zFunduszu Pracy lub zFunduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

5) en zakład pracy jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia. t 3a. Oświadczenia, októrym mowa wust.3, nie składa się, jeżeli stan faktyczny wynikający zoświadczenia złożonego wlatach poprzednich nie uległ zmianie. 3b. Zaliczkę obliczoną wsposób określony wust.3 zmniejsza się okwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, októrej mowa wart.27b, pobranej wtym miesiącu przez zakład pracy ze środków podatnika.

4. Zakład pracy nie zmniejsza zaliczki wsposób określony wust.3, jeżeli podatnik powiadomił go ozmianach stanu faktycznego wynikającego zoświadczenia.

5. Zakład pracy przy obliczaniu zaliczki stosuje koszty uzyskania przychodów określone wart.22 ust.2 pkt3, jeżeli pracownik złoży oświadczenie ospełnieniu warunku określonego wtym przepisie; przepisy ust.3a i4 stosuje się odpowiednio.

6. Zakład pracy nie pobiera zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych przez pracownika zpracy wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem że dochody te podlegają lub będą podlegać opodatkowaniu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na wniosek podatnika zakład pracy pobiera zaliczki na podatek dochodowy, stosownie do przepisów ust.1–5, zuwzględnieniem art.27 ust.9 i9a. Art. 33.

1. Rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną są obowiązane jako płatnicy pobierać wciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od dokonywanych na rzecz członków spółdzielni lub ich domowników wypłat ztytułu dniówek obrachunkowych, udziału wdochodzie podzielnym spółdzielni, atakże uzyskiwanych od spółdzielni przez te osoby zasiłków pieniężnych zubezpieczenia społecznego.

2. Zaliczki, októrych mowa wust.1, za miesiące od stycznia do grudnia ustala się wsposób określony wart.32 ust.1–1c minus kwota obliczona zgodnie zart.32 ust.3 miesięcznie.

3. Dla obliczenia zaliczek od wypłat ztytułu dniówek obrachunkowych do opodatkowania przyjmuje się ich część ustaloną wtakim stosunku procentowym, wjakim pozostawał wroku poprzedzającym rok podatkowy udział dochodu zwolnionego od podatku dochodowego od osób prawnych, na podstawie art.17 ust.1 pkt15 ustawy zdnia 15 lutego 1992r. opodatku dochodowym od osób prawnych, wogólnej kwocie wypłat ztytułu dniówek obrachunkowych, pomniejszoną opotrącone przez płatnika wdanym miesiącu składki, októrych mowa wart.26 ust.1 pkt2 lit.b, obliczonych od przychodu podlegającego opodatkowaniu. Jeżeli wroku poprzedzającym rok podatkowy nie wystąpił dochód określony wzdaniu poprzednim, płatnicy, októrych mowa wust.1, nie potrącają wroku podatkowym zaliczek na podatek dochodowy.

256)

W brzmieniu ustalonym przez art.2 pkt1 ustawy zdnia 19 sierpnia 2011r. ozmianie ustawy oochronie roszczeń pracowniczych wrazie niewypłacalności pracodawcy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr197, poz.1170), który wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

Dziennik Ustaw – 138 – Poz. 361

3a. Zaliczkę od dochodów, októrych mowa wust.1, obliczoną wsposób określony wust.2 i3 zmniejsza się okwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, októrej mowa wart.27b, pobranej wtym miesiącu przez spółdzielnię ze środków podatnika.

4. Po zakończeniu roku podatkowego płatnicy, októrych mowa wust.1, określają za ten rok, według zasad wynikających zust.3, udział dochodu zwolnionego od podatku dochodowego od osób prawnych wogólnej kwocie wypłat ztytułu dniówek obrachunkowych oraz kwoty składek na ubezpieczenia społeczne izdrowotne obliczonych od przychodów podlegających opodatkowaniu irozliczają podatek zgodnie zart.37–40.

5. Wewidencji księgowej dochodów ikosztów, prowadzonej przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną, powinny być wyodrębnione dochody ikoszty dotyczące produkcji rolniczej roślinnej izwierzęcej niepolegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej.

6. Przy ustalaniu wyodrębnionych dochodów ikosztów zdziałalności, októrej mowa wust.5, stosuje się odpowiednio zasady obowiązujące przy ewidencjonowaniu dochodów ikosztów zcałokształtu działalności spółdzielni. Art. 34.

1. Organy rentowe są obowiązane jako płatnicy pobierać zaliczki miesięczne od wypłacanych bezpośrednio przez te organy emerytur irent, świadczeń przedemerytalnych izasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, zasiłków pieniężnych zubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych oraz rent socjalnych. 1a.257) Płatnik nie pobiera zaliczek na podatek od dochodów, októrych mowa wart.21 ust.1 pkt100, jeżeli podatnik przedłoży płatnikowi dokumenty określone wtym przepisie.

2. Zaliczki, o których mowa w ust. 1, za miesiące od stycznia do grudnia, ustala się w sposób określony w art. 32 ust.1–1c odejmując kwotę obliczoną zgodnie zart.32 ust.3 miesięcznie. 2a. Organ rentowy na wniosek podatnika oblicza ipobiera zaliczki na podatek dochodowy wciągu roku bez pomniejszania o kwotę określoną w art. 32 ust. 3, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony wniosek.

3. Zaliczkę, októrej mowa wust.1, od zasiłków zubezpieczenia społecznego wypłaconych bezpośrednio przez organ rentowy pobiera się, stosując najniższą stawkę podatkową określoną wskali, októrej mowa wart.27 ust.1.

4. Zaliczkę obliczoną wsposób określony wust.3 zmniejsza się okwotę obliczoną zgodnie zart.32 ust.3, jeżeli:

1) ypłata zasiłków dotyczy okresu pełnego miesiąca kalendarzowego izwiązana jest zpozostawaniem wstosunku służw bowym, wstosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy oraz

2) ącznie z dokumentacją uzasadniającą wypłatę zasiłków organowi rentowemu złożone zostanie przez zasiłkobiorcę ł oświadczenie według ustalonego wzoru, wktórym stwierdzi, że wokresie zasiłkowym: a) nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika, b) nie osiąga innych dochodów poza dochodami uzyskiwanymi wzakładzie pracy, wktórym ubezpieczenie ztytułu zatrudnienia jest podstawą powstania prawa do zasiłku, c) zakład pracy, októrym mowa pod lit.b, oblicza zaliczki od dochodów pracownika wsposób określony wart.32 ust.3, d)258) nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych zFunduszu Pracy lub zFunduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Przepis art.32 ust.4 stosuje się odpowiednio. 4a. Zaliczkę obliczoną wsposób określony wust.2 zmniejsza się okwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, októrej mowa wart.27b, pobranej wtym miesiącu przez organ rentowy ze środków podatnika.

5. (uchylony).259)

D odany przez art.1 pkt26 ustawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011r.

258) Wbrzmieniu ustalonym przez art.2 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 256, który wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

259) Przez art.1 pkt29 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 35.

257)

Dziennik Ustaw – 139 – Poz. 361

6. Wprzypadku wypłaty zasiłków bezpośrednio przez organ rentowy po ustaniu zatrudnienia, zasady określone wust.3 i4 oraz wart.32 ust.3 stosuje się odpowiednio.

7. Organy rentowe są obowiązane, wterminie do końca lutego, po upływie roku podatkowego, sporządzić iprzekazać roczne obliczenie podatku, według ustalonego wzoru, podatnikom uzyskującym dochód zemerytur irent, rent strukturalnych, rent socjalnych, świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych inauczycielskich świadczeń kompensacyjnych oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, awprzypadku podatnika, októrym mowa wart.3 ust.2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy wsprawach opodatkowania osób zagranicznych; obowiązek ten nie dotyczy podatników:

1) stosunku do których ustał obowiązek poboru zaliczek; w

2) tórym zaliczki były ustalane wsposób określony wart.32 ust.1a–1c, chyba że podatnik przed końcem roku podatkok wego złoży oświadczenie orezygnacji zzamiaru opodatkowania wsposób określony wart.6 ust.2 lub ust.4;

3) stosunku do których, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, zwolniono organ rentowy wcałości lub wczęści w zobowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy;

4) tórym nie pobierano zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów ounikaniu podwójnego opodatk kowania.

8. Wprzypadku gdy organ rentowy nie jest obowiązany do dokonania rocznego obliczenia podatku, októrym mowa wust.7, sporządza wterminie do końca lutego, po upływie roku podatkowego, imienną informację owysokości uzyskanego dochodu, według ustalonego wzoru, iwtym samym terminie przekazuje podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, awprzypadku podatników, októrych mowa wart.3 ust.2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy wsprawach opodatkowania osób zagranicznych. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, organ rentowy sporządza również wprzypadku, gdy dokonuje wypłaty świadczeń określonych wart.21 ust.1 pkt2, 75 i100.

9. Jeżeli podatnik poza dochodami uzyskanymi od organu rentowego:

1) ie uzyskał wroku podatkowym innych dochodów, zwyjątkiem określonych wart.30–30c oraz art.30e, n

2) ie korzysta zodliczeń, zzastrzeżeniem ust.10–10b, n

3) ie korzysta zmożliwości łącznego opodatkowania jego dochodów zdochodami małżonka bądź nie korzysta zmożlin wości opodatkowania, októrym mowa wart.6 ust.4,

4) ie uzyskał dochodów powodujących obliczenie należnego podatku wsposób określony wart.27 ust.8, n

5) uchylony),260) (

6) ie ma obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych, zzastrzeżeniem ust.11, n – podatek wynikający z rozliczenia rocznego obniżony o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa wart.27b, pobranej wroku podatkowym przez organ rentowy ze środków podatnika, jest podatkiem należnym od podatnika za dany rok, chyba że naczelnik urzędu skarbowego wyda decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego winnej wysokości.

10. Jeżeli podatnik dokonał zwrotu nienależnie pobranych emerytur irent lub zasiłków zubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych, rent socjalnych, świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, otrzymanych bezpośrednio ztego organu, aobowiązek poboru zaliczek przez ten organ trwa – organ rentowy odejmuje od dochodu kwoty zwrotów dokonanych w roku podatkowym przy ustalaniu wysokości zaliczek oraz wrocznym obliczeniu dochodu, zamieszczając na tym rozliczeniu odpowiednie informacje. 10a. Wprzypadku przyznania podatnikowi prawa do emerytury, renty ztytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej, renty strukturalnej lub zasiłków zubezpieczenia społecznego, za okres, za który podatnik pobierał świadczenie zinnego organu rentowego wwysokości uwzględniającej zaliczkę na podatek iskładkę na ubezpieczenie zdrowotne – organ rentowy odejmuje te kwoty od przyznanego świadczenia przy ustalaniu wysokości zaliczek oraz wrocznym obliczeniu podatku, zamieszczając na tym rozliczeniu odpowiednie informacje.

260)

Przez art.1 pkt39 lit.c tiret drugie ustawy, októrej mowa wodnośniku 34.

Dziennik Ustaw – 140 – Poz. 361

10b. Wprzypadku przyznania podatnikowi prawa do emerytury, renty ztytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, zasiłków zubezpieczenia społecznego lub renty rodzinnej, za okres, za który podatnik pobierał zasiłek, dodatek szkoleniowy, stypendium albo inne świadczenie pieniężne ztytułu pozostawania bez pracy, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, pobrane ztego tytułu kwoty wwysokości uwzględniającej zaliczkę na podatek i składkę na ubezpieczenie zdrowotne – organ rentowy odejmuje od przyznanego świadczenia przy ustalaniu wysokości zaliczek oraz wrocznym obliczeniu podatku, zamieszczając na tym rozliczeniu odpowiednie informacje.

11. Jeżeli podatnik otrzymał bezpośrednio od tego organu zwrot uprzednio zapłaconej iodliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne, aobowiązek poboru zaliczek przez ten organ trwa – organ rentowy wrocznym obliczeniu podatku sporządzanym za rok, wktórym dokonał zwrotu składki, dolicza do podatku obliczonego zgodnie zart.27 kwotę tej składki.

12. Różnicę między podatkiem wynikającym zrocznego obliczenia podatku asumą zaliczek pobranych za miesiące od stycznia do grudnia pobiera się zdochodu za marzec lub kwiecień roku następnego.

Pobraną różnicę płatnicy wpłacają na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby płatnika, łącznie zzaliczkami za te miesiące. Jeżeli zrocznego obliczenia podatku wynika nadpłata, zalicza się ją na poczet zaliczki należnej za marzec, ajeżeli po pobraniu tej zaliczki pozostaje nadpłata, płatnik zwraca ją podatnikowi wgotówce. Wrazie gdy stosunek uzasadniający pobór zaliczek ustał wstyczniu albo wlutym, różnicę pobiera się zdochodu za miesiąc, za który pobrana została ostatnia zaliczka. Zwrócone nadpłaty wgotówce płatnik potrąca zkwot pobranych zaliczek przekazywanych urzędom skarbowym, wykazując je wdeklaracji, októrej mowa wart.38 ust.1a. Art. 35.

1. Do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane: o

1) soby prawne iich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur irent zzagranicy – od wypłacanych przez nie emerytur irent,

2) ednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne – od wypłacanych j przez nie stypendiów, o

3) rgany zatrudnienia – od świadczeń wypłacanych zFunduszu Pracy, 3a)261) wojewódzkie urzędy pracy – od świadczeń wypłacanych zFunduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a

4) reszty śledcze oraz zakłady karne – od należności za pracę przypadającej tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,

5) półdzielnie – od oprocentowania wkładów pieniężnych członków spółdzielni, zaliczonego w ciężar kosztów spółs dzielni,

6) ddziały Wojskowej Agencji Mieszkaniowej – od wypłacanych żołnierzom świadczeń pieniężnych wynikających o zprzepisów ustawy ozakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

7) centrum integracji społecznej – od wypłacanych świadczeń integracyjnych imotywacyjnej premii integracyjnej, przyznanych na podstawie ustawy zdnia 13 czerwca 2003r. ozatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z2011r. Nr43, poz.225 iNr205, poz.1211),

8) odmiot przyjmujący na praktykę absolwencką – od świadczeń pieniężnych wypłacanych ztytułu odbywania praktyk p absolwenckich, októrych mowa wustawie zdnia 17 lipca 2009r. opraktykach absolwenckich, 9)262) instytucja finansowa, októrej mowa wart.34a ust.3 ustawy zdnia 20 kwietnia 2004r. oindywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. Nr116, poz.1205, zpóźn. zm.263)) – od środków wypłacanych zgodnie zart.34a ust.3 tej ustawy – pomniejszonych opotrącone przez płatnika wdanym miesiącu składki, októrych mowa wart.26 ust.1 pkt2 lit.b.

2. Za stypendia, októrych mowa wust.1 pkt2, uważa się wszczególności stypendia przyznawane uczestnikom studiów doktoranckich, stypendia naukowe, stypendia iinne należności otrzymywane przez osoby kierowane za granicę wcelach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych, stypendia za rozwiązywanie zadań badawczych i wdrożeniowych oraz przyznawane studentom studiów dziennych stypendia za wyniki wnauce istypendia ministra za osiągnięcia wnauce.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.2 pkt3 ustawy, októrej mowa wodnośniku 256, który wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2012r. Dodany przez art.3 pkt6 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 53; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

263) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2005r. Nr183, poz.1538, z2006r. Nr157, poz.1119, z2008r. Nr220, poz.1432, z2009r. Nr165, poz.1316, z2010r. Nr18, poz.98 iNr257, poz.1724 oraz z2011r. Nr75, poz.398 iNr171, poz.1016.

261) 262)

Dziennik Ustaw – 141 – Poz. 361

3. Zaliczki, októrych mowa wust.1 pkt1, 2, 4 i7, za miesiące od stycznia do grudnia ustala się wsposób określony wart.32 ust.1–1c, ztym że wprzypadku poboru zaliczek od emerytur irent zzagranicy stosuje się postanowienia umowy ounikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej zpaństwem, zktórego pochodzą te emerytury irenty. 3a. Podatnik przy odbiorze emerytury lub renty, októrej mowa wust.3, może wpłacić płatnikowi ustaloną zaliczkę wzłotych. Wpłatę tę uznaje się za zaliczkę potrąconą przez płatnika.

4. Zaliczkę obliczoną wsposób określony wust.3 zmniejsza się okwotę, októrej mowa wart.32 ust.3, jeżeli zaliczkę pobierają płatnicy określeni wust.1 pkt1, 2, 4 i7, apodatnik przed pierwszą wypłatą należności wroku podatkowym lub przed upływem miesiąca, wktórym zaczął osiągać takie dochody, złoży płatnikowi oświadczenie według ustalonego wzoru, że nie osiąga równocześnie innych dochodów, zwyjątkiem określonych wart.30–30c oraz art.30e.

5. Zaliczkę od przychodów, októrych mowa wust.1 pkt3 i3a, pobiera się, stosując najniższą stawkę podatkową określoną wskali, októrej mowa wart.27 ust.1, pomniejszoną okwotę, októrej mowa wart.32 ust.3. 6.264) Zaliczkę od przychodów, októrych mowa wust.1 pkt5, 6, 8 i9, pobiera się, stosując najniższą stawkę podatkową określoną wskali, októrej mowa wart.27 ust.1.

7. (uchylony).265)

8. (uchylony).266)

9. Zaliczkę od dochodów, októrych mowa wust.1, obliczoną wsposób określony wust.3–8, zmniejsza się okwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, októrej mowa wart.27b, pobranej wtym miesiącu przez płatnika ze środków podatnika.

10. Płatnicy stypendiów, októrych mowa wart.21 ust.1 pkt40b, są obowiązani wterminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym sporządzić informację owysokości wypłaconego stypendium, według ustalonego wzoru, i przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, zzastrzeżeniem art.37. 11.267) Wprzypadku jednorazowej wypłaty środków zgromadzonych na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego, na wniosek oszczędzającego, instytucja finansowa, o której mowa w art. 34a ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. oindywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, nie pobiera zaliczki na podatek dochodowy, lecz jest obowiązana, wterminie do końca lutego, po upływie roku podatkowego, sporządzić iprzekazać podatnikowi oraz naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, awprzypadku podatnika, októrym mowa wart.3 ust.2a – naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu wsprawach opodatkowania osób zagranicznych imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru. Art. 35a. (uchylony).268) Art. 36. Wstosunku do podatników, którzy osiągają wyłącznie przychody ztytułu emerytur irent niepodlegających podwyższeniu stosownie do art.55 ust.6, przy ustalaniu zaliczki oraz dokonywaniu obliczenia rocznego stosuje się odpowiednio przepis art.27 ust.2, ztym że zaliczkę ustala się wwysokości nadwyżki ponad 1/12 kwoty określonej wtym przepisie. Art. 37.

1. Jeżeli podatnik, od którego zaliczki miesięczne pobierają płatnicy określeni wart.31, art.33 lub art.35 ust.1 pkt1, 2, 4 i7, złoży płatnikowi przed dniem 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym oświadczenie sporządzone według ustalonego wzoru, które traktuje się na równi zzeznaniem, że:

1) oza dochodami uzyskanymi od płatnika nie uzyskał innych dochodów, zwyjątkiem dochodów określonych wart.30–30c p oraz art.30e,

2) ie korzysta zodliczeń, zzastrzeżeniem ust.1a pkt2–4, n

3) ie korzysta zmożliwości opodatkowania dochodów na zasadach określonych wart.6 ust.2 lub 4, n

Wbrzmieniu ustalonym przez art.3 pkt6 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 53; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2012r. Przez art.1 pkt30 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 35.

266) Przez art.1 pkt36 lit.e ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

267) Dodany przez art.3 pkt6 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 53; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

268) P rzez art.4 pkt2 ustawy zdnia 24 sierpnia 2007r. ozmianie ustawy opromocji zatrudnienia iinstytucjach rynku pracy oraz ozmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr176, poz.1243), która weszła wżycie zdniem 26 października 2007r.

264) 265)

Dziennik Ustaw

4) uchylony),269) (

5) ie ma obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych, zzastrzeżeniem ust.1a pkt5 n – płatnik jest obowiązany sporządzić, według ustalonego wzoru, roczne obliczenie podatku, na zasadach określonych wart.27, od dochodu uzyskanego przez podatnika wroku podatkowym. 1a. Przy dokonywaniu rocznego obliczenia podatku, októrym mowa wust.1, płatnik:

1) względnia koszty, októrych mowa wart.22 ust.11; u

2) dlicza od dochodu pobrane wciągu roku składki na ubezpieczenia społeczne, októrych mowa wart.26 ust.1 pkt2 o lit.b lub pkt2a;

3) a wniosek podatnika odlicza od dochodu: n a) (uchylona),270) b) zwrócone płatnikowi świadczenia, októrych mowa wart.26 ust.1 pkt5 – jeżeli nie zostały one potrącone od dochodu przy poborze zaliczek;

4) dlicza od podatku kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, októrej mowa wart.27b, pobranej wroku podatkowym o ze środków podatnika;

5) olicza do podatku obliczonego zgodnie zart.27 otrzymany za jego pośrednictwem zwrot uprzednio zapłaconej iodlid czonej składki na ubezpieczenie zdrowotne, októrym mowa wustawie zdnia 27 sierpnia 2004r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 1b. Podatek wynikający zobliczenia rocznego przez płatnika jest podatkiem dochodowym należnym od podatnika za dany rok, chyba że naczelnik urzędu skarbowego wyda decyzję określającą inną wysokość zobowiązania wpodatku dochodowym.

2. (uchylony).271)

3. Roczne obliczenie podatku, októrym mowa wust.1, płatnicy sporządzają wterminie do końca lutego po upływie roku podatkowego iwtym samym terminie przekazują podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, awprzypadku podatników, októrych mowa wart.3 ust.2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy wsprawach opodatkowania osób zagranicznych.

4. Różnicę między podatkiem wynikającym zrocznego obliczenia asumą zaliczek pobranych za miesiące od stycznia do grudnia pobiera się zdochodu za marzec roku następnego. Różnicę tę, na wniosek podatnika, pobiera się zdochodu za kwiecień roku następnego. Wrazie gdy stosunek uzasadniający pobór zaliczek ustał wstyczniu lub wlutym, różnicę pobiera się z dochodu za miesiąc, za który pobrana została ostatnia zaliczka. Pobraną różnicę płatnicy wpłacają na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy dla płatnika naczelnik urzędu skarbowego, łącznie zzaliczkami za te miesiące. Jeżeli zobliczenia rocznego wynika nadpłata, zalicza się ją na poczet zaliczki należnej za marzec, ajeżeli po pobraniu tej zaliczki pozostaje nadpłata, płatnik zwraca ją podatnikowi wgotówce. Zwrócone nadpłaty wgotówce płatnik potrąca z kwot pobranych zaliczek przekazywanych urzędom skarbowym, wykazując je w deklaracji, o której mowa w art. 38 ust.1a. Art. 38.

1. Płatnicy, októrych mowa wart.31 i33–35, przekazują, zzastrzeżeniem ust.2 i2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek wterminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, wktórym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, ajeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jeżeli między kwotą potrąconego podatku akwotą wpłaconego podatku występuje różnica, należy ją wyjaśnić wdeklaracji, októrej mowa wust.1a. 1a. Wterminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, októrych mowa wart.31 i33–35, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, ajeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczną deklarację, według ustalonego wzoru.

Przez art.1 pkt42 lit.atiret drugie ustawy, októrej mowa wodnośniku

34. Przez art.1 pkt31 lit.b tiret pierwsze ustawy, októrej mowa wodnośniku 35.

271) Przez art.1 pkt31 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 35.

269) 270)

– 142 –

Poz. 361

Dziennik Ustaw – 143 – Poz. 361

1b. Wrazie zaprzestania przez płatników, októrych mowa wart.31 i33–35, prowadzenia działalności przed końcem stycznia roku następującego po roku podatkowym deklarację, októrej mowa wust.1a, płatnik przekazuje wterminie do dnia zaprzestania tej działalności.

2. Płatnicy będący:

1) akładami pracy chronionej kwoty pobranych zaliczek na podatek od przychodów ztytułów określonych wart.12 oraz z od zasiłków pieniężnych zubezpieczenia społecznego, wypłacanych przez tych płatników: a) za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, wktórym dochód podatnika uzyskany od początku roku utego płatnika przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali, októrej mowa wart.27 ust.1, przekazują: –272) w40% na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w –272) 60% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, b) za miesiące następujące po miesiącu, wktórym dochód podatnika uzyskany od początku roku utego płatnika przekroczył kwotę, októrej mowa wlit.a, przekazują na zasadach określonych wust.1; z

2) akładami aktywności zawodowej kwoty pobranych zaliczek na podatek od przychodów ztytułów określonych wart.12 oraz od zasiłków pieniężnych zubezpieczenia społecznego, wypłacanych przez tych płatników: a) za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, wktórym dochód podatnika uzyskany od początku roku utego płatnika przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali, októrej mowa wart.27 ust.1, przekazują na zakładowy fundusz aktywności, b) za miesiące następujące po miesiącu, wktórym dochód podatnika uzyskany od początku roku utego płatnika przekroczył kwotę, októrej mowa wlit.a, przekazują na zasadach określonych wust.1. 2a. Płatnicy, októrych mowa wart.31, którzy utracili status zakładu pracy chronionej, zatrudniający osoby niepełnosprawne, kwoty pobranych zaliczek na podatek od przychodów tych osób ztytułów określonych wart.12 oraz od zasiłków pieniężnych zubezpieczenia społecznego wypłacanych przez tych płatników tym osobom: z

1) a miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, wktórym dochód osoby niepełnosprawnej uzyskany od początku roku utego płatnika przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali, októrej mowa wart.27 ust.1, przekazują wwysokości: a) 25% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych – wprzypadku płatników osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wwysokości od 25 do 30%, b) 50% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych – wprzypadku płatników osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wwysokości od 30 do 35%, c) 75% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych – wprzypadku płatników osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wwysokości od 35 do 40%, d) 100% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych – wprzypadku płatników osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wwysokości co najmniej 40% – wpozostałej części na zasadach określonych wust.1; z

2) a miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód osoby niepełnosprawnej uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę, októrej mowa wpkt1, kwoty pobranych zaliczek na podatek płatnicy przekazują na zasadach określonych wust.1. 2b. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, októrym mowa wust.2a, ustala się na podstawie art.21 ust.1 i5 oraz art.28 ust.3 ustawy orehabilitacji zawodowej. 2c. Przepisy ust.2a i2b stosuje się wokresie 5 lat, licząc od końca roku, wktórym płatnik utracił status zakładu pracy chronionej, jeżeli spełnia warunki określone wprzepisach ustawy orehabilitacji zawodowej.

3. (uchylony).273)

T iret wbrzmieniu ustalonym przez art.4 ustawy zdnia 29 października 2010r. ozmianie ustawy orehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr226, poz.1475), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 2011r.; stosuje się do zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, naliczonych od wynagrodzeń iinnych dochodów należnych za okresy przypadające po dniu 1 stycznia 2011r.

273) Przez art.1 pkt32 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 35.

272)

Dziennik Ustaw

4. (uchylony).273)

5. (uchylony).273) Art. 39.

1. Wterminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, októrych mowa wart.31, art.33 iart.35, wprzypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przekazać podatnikowi iurzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, awprzypadku podatnika, októrym mowa wart.3 ust.2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych – imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, zzastrzeżeniem ust.5. Informację, októrej mowa wzdaniu pierwszym, sporządza się również wprzypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych wart.21 ust.1 pkt46 i74. Winformacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów ounikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

2. Jeżeli obowiązek poboru przez płatników, októrych mowa wart.31, art.33 iart.35, zaliczek na podatek ustał wciągu roku, płatnicy na pisemny wniosek podatnika, wterminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku, są obowiązani do sporządzenia iprzekazania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, lub urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy wsprawach opodatkowania osób zagranicznych, imiennej informacji, októrej mowa wust.1, zzastrzeżeniem ust.5.

3. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne iich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane, wterminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, awprzypadku podatnika, októrym mowa wart.3 ust.2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych – imienne informacje owysokości dochodu, októrym mowa wart.30b ust.2, sporządzone według ustalonego wzoru.

4. Na pisemny wniosek podatnika, októrym mowa wart.3 ust.2a, wzwiązku zzamiarem opuszczenia przez niego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podmiot, októrym mowa wust.3, wterminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku, jest obowiązany do sporządzenia iprzesłania podatnikowi iurzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy wsprawach opodatkowania osób zagranicznych, informacji, októrej mowa wust.3. 4a.274) Informacje, októrych mowa wust.3, sporządzane przez podmiot prowadzący rachunki zbiorcze, nie obejmują dochodów wymienionych wart.30b, uzyskanych zpapierów wartościowych zapisanych na tych rachunkach.

5. Płatnicy określeni wart.35 ust.1 pkt2 wypłacający podatnikom wyłącznie stypendia, októrych mowa wart.21 ust.1 pkt40b, sporządzają jedynie informację, októrej mowa wart.35 ust.10. Art. 40. Podatnicy, októrych mowa wart.31, 33, 34 i35, jeżeli osiągają inne dochody, od których płatnicy nie mają obowiązku poboru zaliczek na podatek, są obowiązani wpłacić zaliczki na podatek należny od tych dochodów według zasad określonych wart.44 ust.3a. Art. 41.

1. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne iich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa wart.13 pkt2 i4–9 oraz art.18, osobom określonym wart.3 ust.1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, zzastrzeżeniem ust.

4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego omiesięczne koszty uzyskania przychodów wwysokości określonej wart.22 ust.9 oraz opotrącone przez płatnika wdanym miesiącu składki, októrych mowa wart.26 ust.1 pkt2 lit.b, najniższą stawkę podatkową określoną wskali, októrej mowa wart.27 ust.1. 1a. Zaliczkę od dochodów, o których mowa w ust. 1, obliczoną w sposób określony w tym przepisie zmniejsza się okwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, októrej mowa w art.27b, pobranej ze środków podatnika przez płatnika, októrym mowa wust.1.

2. Płatnicy nie są obowiązani do poboru zaliczek od należności ztytułów, októrych mowa wart.13 pkt2 i8, jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą wzakres prowadzonej działalności gospodarczej, októrej mowa wart.10 ust.1 pkt3. 2a. Płatnicy nie są obowiązani do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od należności, o których mowa wart.29, pod warunkiem udokumentowania miejsca zamieszkania podatnika, októrym mowa wart.3 ust.2a, prowadzącego działalność gospodarczą poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji oraz uzyskania pisemnego oświadczenia, że należności te związane są zdziałalnością tego zakładu; przepis art.42 ust.6 stosuje się odpowiednio.

274)

– 144 –

Poz. 361

Dodany przez art.4 pkt3 ustawy, októrej mowa wodnośniku 14.

Dziennik Ustaw – 145 – Poz. 361

2b. Oświadczenie, októrym mowa wust.2a, powinno zawierać dane identyfikacyjne podatnika prowadzącego działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, awszczególności pełną nazwę, adres inumer identyfikacji podatkowej podatnika oraz adres zagranicznego zakładu podatnika.

3. (uchylony).275) 3a. (uchylony).276) 4.277) Płatnicy, októrych mowa wust.1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych wart.29, art.30 ust.1 pkt2, 4–5a i13 oraz art.30a ust.1, zzastrzeżeniem ust.4d, 5 oraz

10. 4a. (uchylony).278) 4b. (uchylony).278) 4c. Spółka przejmująca, nowo zawiązana lub powstała wwyniku przekształcenia jest obowiązana, jako płatnik, pobierać zryczałtowany podatek dochodowy, októrym mowa wart.30a ust.1 pkt4, od dochodu określonego wart.24 ust.5 pkt7 lub

8. 4d.279) Zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów (przychodów), októrych mowa wart.30a ust.1 pkt4, wzakresie dywidendy oraz dochodów (przychodów) określonych wart.24 ust.5 pkt1, 3 lub 6, atakże zryczałtowany podatek dochodowy, októrym mowa wart.30a ust.1 pkt2 i5, pobierają, jako płatnicy, podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla podatników, jeżeli dochody (przychody) te zostały uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej iwiążą się zpapierami wartościowymi zapisanymi na tych rachunkach, awypłata świadczenia na rzecz podatnika następuje za pośrednictwem tych podmiotów.

5. Wrazie przeznaczenia dochodu na powiększenie kapitału zakładowego lub akcyjnego, awspółdzielniach funduszu udziałowego płatnicy, októrych mowa wust.4, pobierają zryczałtowany podatek dochodowy wterminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego odokonaniu wpisu opodwyższeniu kapitału zakładowego lub akcyjnego, awspółdzielniach od dnia podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały dotyczącej podwyższenia funduszu udziałowego. 5a. (uchylony).280)

6. (uchylony).280) 6a. (uchylony).280)

7. Jeżeli przedmiotem:

1) ygranych (nagród), októrych mowa wart.30 ust.1 pkt2, w

2) wiadczeń, októrych mowa wart.30 ust.1 pkt4, ś

3) wiadczeń, októrych mowa wart.13 pkt2 i4–9 oraz wart.18 ś – nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

8. Podatnik uzyskujący dochód, októrym mowa wart.24 ust.5 pkt7 lub 8, jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku dochodowego przed terminem określonym wart.42 ust.1.

9. Wprzypadku, októrym mowa wust.4, płatnik pobiera zryczałtowany podatek dochodowy na zasadach określonych wart.29 bez względu na to, czy podatnik ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wrozumieniu art.3 ust.1a, jeżeli uzyska od tego podatnika certyfikat rezydencji.

Przez art.1 pkt24 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

140. Przez art.1 pkt12 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 58.

277) Wbrzmieniu ustalonym przez art.4 pkt4 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 14.

278) Przez art.1 pkt34 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 35.

279) Dodany przez art.4 pkt4 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 14.

280) Przez art.1 pkt34 lit.e ustawy, októrej mowa wodnośniku 35.

275) 276)

Dziennik Ustaw – 146 – Poz. 361

10.281) Wzakresie papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych płatnikami zryczałtowanego podatku dochodowego, októrym mowa wart.30a ust.1 pkt4, wzakresie dywidendy oraz dochodów (przychodów) określonych wart.24 ust.5 pkt1, 3 lub 6, atakże zryczałtowanego podatku dochodowego, októrym mowa wart.30a ust.1 pkt2 i5, są podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za pośrednictwem których należności ztych tytułów są wypłacane. Podatek pobiera się wdniu przekazania należności zdanego tytułu do dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego. Art. 41a. Płatnicy, októrych mowa wart.31, art.33–35 iart.41 ust.1, na wniosek podatnika obliczają ipobierają wciągu roku zaliczki na podatek dochodowy, stosując zamiast najniższej stawki określonej wskali, októrej mowa wart.27 ust.1, wyższą stawkę podatkową określoną wtej skali. Art. 41b. Jeżeli podatnik dokonał zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, przy ustalaniu wysokości podatku (zaliczek) płatnicy, októrych mowa wart.31, 33, 35 i41, odejmują od dochodu kwotę dokonanych zwrotów, łącznie zpobranym podatkiem (zaliczką). Art. 42. 1.282) Płatnicy, októrych mowa wart.41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku wterminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, wktórym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, ajeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże wprzypadku, gdy podatek został pobrany zgodnie zart.30a ust.2a, płatnicy, októrych mowa wart.41 ust.10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy wsprawach opodatkowania osób zagranicznych. 1a.283) Wterminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, októrych mowa wart.41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, ajeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Jednakże roczne deklaracje dotyczące podatku pobranego zgodnie zart.30a ust.2a, płatnicy, októrych mowa wart.41 ust.10, przesyłają do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy wsprawach opodatkowania osób zagranicznych. Przepis art.38 ust.1b stosuje się odpowiednio.

2. Wterminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, októrych mowa wust.1, są obowiązani przesłać podatnikom, októrych mowa: w

1) art.3 ust.1, oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika – imienne informacje owysokości dochodu, októrym mowa wart.41 ust.1, sporządzone według ustalonego wzoru; w

2) art.3 ust.2a, oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi wsprawach opodatkowania osób zagranicznych – imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, również gdy płatnik wroku podatkowym sporządzał iprzekazywał informacje wtrybie przewidzianym wust.4.

3. Wrazie zaprzestania przez płatnika prowadzenia działalności przed końcem lutego roku następującego po roku podatkowym, płatnik przekazuje informacje, októrych mowa wust.2, wterminie do dnia zaprzestania działalności.

4. Na pisemny wniosek podatnika, októrym mowa wart.3 ust.2a, płatnik, wterminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku, jest obowiązany do sporządzenia iprzesłania podatnikowi iurzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy wsprawach opodatkowania osób zagranicznych – imiennej informacji, októrej mowa wust.2 pkt2.

5. Informacje, októrych mowa wust.2 pkt1, sporządzają iprzekazują również podmioty, októrych mowa wart.41, dokonujące wypłat świadczeń, októrych mowa wart.21 ust.1 pkt46.

6. Informacje, októrych mowa wust.2 pkt2, sporządzają iprzekazują również podmioty, októrych mowa wart.41, gdy na podstawie umowy ounikaniu podwójnego opodatkowania lub ustawy nie są obowiązane do poboru podatku, októrym mowa wart.29–30a. Przepisy ust.3 i4 stosuje się odpowiednio.

7. Winformacji, októrej mowa wust.2 pkt2, nie wykazuje się przychodów (dochodów) wymienionych wart.42c ust.5, dla których sporządza się informację, októrej mowa wart.42c ust.1.

Dodany przez art.4 pkt4 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku

14. Wbrzmieniu ustalonym przez art.4 pkt5 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 14.

283) Wbrzmieniu ustalonym przez art.4 pkt5 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 14.

281) 282)

Dziennik Ustaw – 147 – Poz. 361

8.284) Jeżeli płatnik, októrym mowa wart.41 ust.10, dokonał wypłaty należności ztytułu określonego wart.30a ust.1 pkt2, 4 lub 5, na rzecz podatników będących osobami uprawnionymi zpapierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona wtrybie przewidzianym wustawie, októrej mowa wart.5a pkt11, przepisów ust.2–7 nie stosuje się wzakresie dotyczącym takich podatników. Art. 42a. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne iich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa wart.20 ust.1, zwyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych wart.21, art.52, art.52a iart.52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru owysokości przychodów iwterminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, awprzypadku podatników, októrych mowa wart.3 ust.2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy wsprawach opodatkowania osób zagranicznych. Art. 42b. (uchylony).285) Art. 42c.

1. Wterminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego podmiotu wypłacającego przychody (dochody), o których mowa w ust. 5, podmiot ten jest obowiązany przesłać, sporządzone według ustalonego wzoru, imienne informacje otych przychodach (dochodach):

1) aktycznemu albo pośredniemu odbiorcy, któremu wypłaca lub stawia do dyspozycji przychody (dochody) iktóry ze f względu na miejsce zamieszkania lub odpowiednio siedzibę (miejsce prowadzenia działalności) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów: a) winnym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, lub b) na terytoriach zależnych lub terytoriach stowarzyszonych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii iIrlandii Północnej oraz Królestwa Niderlandów, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy w sprawie opodatkowania przychodów (dochodów) zoszczędności osób fizycznych;

2) rzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy wsprawach opodatkowania osób zagrau nicznych.

2. Podmiotem wypłacającym, októrym mowa wust.1, jest:

1) soba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która wypłaca lub stao wia do dyspozycji przychody (dochody), októrych mowa wust.5, wzwiązku zprowadzoną działalnością gospodarczą, na rzecz faktycznego lub pośredniego odbiorcy;

2) ośredni odbiorca, mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który wypłaca lub stawia do p dyspozycji przychody (dochody), októrych mowa wust.5, na rzecz faktycznego odbiorcy.

3. Faktycznym odbiorcą, októrym mowa wust.1 pkt1, jest osoba fizyczna, która osiąga przychody (dochody), októrych mowa wust.5.

4. Pośrednim odbiorcą, októrym mowa wust.1 pkt1 iust.2 pkt2, jest podmiot, któremu są wypłacane lub stawiane do dyspozycji przychody (dochody), októrych mowa wust.5, osiągane przez faktycznego odbiorcę, chyba że udokumentuje podmiotowi wypłacającemu, że:

1) est osobą prawną inną niż spółki jawne ikomandytowe utworzone według prawa Królestwa Szwecji (handelsbolag j (HB) ikommanditbolag (KB) iRepubliki Fińskiej (avoin yhtiö (Ay) ikommandiittiyhtiö (Ky)/öppet bolag ikommanditbolag) lub

2) ego dochody podlegają opodatkowaniu na zasadach przewidzianych dla opodatkowania dochodów zdziałalności goj spodarczej, lub

3) est funduszem inwestycyjnym, lub j

4) a podstawie wydanego przez właściwy organ zaświadczenia, jest traktowany jako fundusz inwestycyjny. n

284) 285)

Dodany przez art.4 pkt5 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku

14. Przez art.1 pkt37 ustawy, októrej mowa wodnośniku 35.

Dziennik Ustaw – 148 – Poz. 361

5. Imienne informacje, októrych mowa wust.1, obejmują przychody (dochody):

1) odsetek wypłacanych lub stawianych do dyspozycji, związanych zwierzytelnościami wszelkiego rodzaju, awszczez gólności ze skarbowych papierów wartościowych, zobligacji lub skryptów dłużnych, włącznie zpremiami inagrodami mającymi związek ztakimi papierami, obligacjami iskryptami dłużnymi, zwyjątkiem opłat karnych za opóźnione płatności,

2) odsetek naliczonych lub skapitalizowanych wmomencie sprzedaży, zwrotu lub umorzenia wierzytelności, októrych z mowa wpkt1,

3) zyskane zodsetek, bezpośrednio lub za pośrednictwem pośredniego odbiorcy, wypłacane przez: u a) podmioty, októrych mowa wust.4 pkt3 i4, b) przedsiębiorstwa wspólnego inwestowania ustanowione poza terytorium Unii Europejskiej,

4) zyskane wzwiązku ze sprzedażą, zwrotem lub umorzeniem akcji, udziałów lub jednostek w: u a) podmiotach, októrych mowa wust.4 pkt3 i4, b) przedsiębiorstwach wspólnego inwestowania ustanowionych poza terytorium Unii Europejskiej – jeżeli zainwestowały one bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty lub przedsiębiorstwa, ponad 40% swoich aktywów wwierzytelności, októrych mowa wpkt1, wzakresie, wjakim przychód (dochód) ten odpowiada zyskom osiąganym bezpośrednio lub pośrednio zodsetek wrozumieniu pkt1 i2.

6. Wprzypadku, gdy podmiot wypłacający nie posiada imiennych informacji dotyczących:

1) rzychodu (dochodu) uzyskanego zodsetek, októrym mowa wust.5 pkt3 i4, za przychód zodsetek uznaje się całość p wypłaconej lub postawionej do dyspozycji kwoty; u

2) działu aktywów zainwestowanych wwierzytelności, akcje, udziały lub jednostki, októrych mowa wust.5 pkt4, uznaje się, że udział aktywów wynosi ponad 40%; jeżeli podmiot wypłacający nie jest wstanie określić kwoty przychodu uzyskanego przez faktycznego odbiorcę, uznaje się, że przychód odpowiada zyskom ze sprzedaży, zwrotu lub umorzenia akcji, udziałów lub jednostek.

7. Udział procentowy, określony wust.5 pkt4 oraz ust.6 pkt2, od dnia 1 stycznia 2011r. wynosi 25%.

8. Przepisy art.42 ust.3 i4 stosuje się odpowiednio.

9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór imiennych informacji oprzychodach (dochodach), októrych mowa wust.1, wraz zobjaśnieniami co do sposobu ich wypełniania, terminu imiejsca składania, wszczególności wcelu umożliwienia podmiotowi wypłacającemu wskazania faktycznego lub pośredniego odbiorcy, oraz wysokości wypłacanych lub stawianych do dyspozycji przychodów (dochodów). Art. 42d.

1. Wcelu sporządzenia imiennych informacji, októrych mowa wart.42c ust.1, podmiot wypłacający:

1) stala tożsamość faktycznego odbiorcy na podstawie przedstawionego przez niego dokumentu stwierdzającego tożsau mość; p

2) rzyjmuje, że państwem (terytorium), wktórym faktyczny odbiorca podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów, jest wskazane wprzedstawionym przez niego dokumencie stwierdzającym tożsamość państwo (terytorium) miejsca stałego zamieszkania, chyba że faktyczny odbiorca wykaże, że podlega takiemu opodatkowaniu winnym państwie (terytorium).

2. Jeżeli podmiot wypłacający ma uzasadnione wątpliwości, czy osoba fizyczna, której wypłaca lub stawia do dyspozycji przychody (dochody), októrych mowa wart.42c ust.5, jest faktycznym odbiorcą, podejmuje czynności wcelu ustalenia tożsamości faktycznego odbiorcy zgodnie zust.1. Jeżeli podmiot wypłacający nie jest wstanie ustalić tożsamości faktycznego odbiorcy, traktuje tę osobę fizyczną jako faktycznego odbiorcę.

3. Jeżeli przychody (dochody), októrych mowa wart.42c ust.5, są wypłacane lub stawiane do dyspozycji osobie fizycznej działającej wimieniu faktycznego lub pośredniego odbiorcy, to podmiot wypłacający jest obowiązany uzyskać od takiej osoby imię inazwisko albo nazwę oraz adres odpowiednio faktycznego albo pośredniego odbiorcy. Jeżeli podmiot wypłacający nie jest wstanie ustalić tożsamości faktycznego odbiorcy, traktuje tę osobę fizyczną jako faktycznego odbiorcę.

Dziennik Ustaw – 149 – Poz. 361

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, wdrodze rozporządzenia, sposób ustalania tożsamości imiejsca stałego zamieszkania faktycznych odbiorców, wcelu umożliwienia podmiotom wypłacającym dokonywania identyfikacji faktycznych odbiorców przychodów (dochodów), októrych mowa wart.42c ust.5. Art. 42e.

1. Wprzypadku gdy za zakład pracy wypłaty świadczeń określonych wart.12 dokonuje komornik sądowy lub podmiot niebędący następcą prawnym zakładu pracy, przejmujący jego zobowiązania wynikające ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, jest on obowiązany, jako płatnik, do poboru zaliczki na podatek, stosując do wypłacanych świadczeń najniższą stawkę podatkową określoną wskali, októrej mowa wart.27 ust.1.

2. Przy obliczaniu zaliczki, októrej mowa wust.1, uwzględnia się:

1) oszty uzyskania przychodu wwysokości określonej wart.22 ust.2 pkt1; k

2) kładki na ubezpieczenie społeczne, októrych mowa wart.26 ust.1 pkt2 lit.b, potrącone wdanym miesiącu, zgodnie s zodrębnymi przepisami.

3. Zaliczkę obliczoną wsposób określony wust.1 i2 zmniejsza się okwotę:

1) której mowa wart.32 ust.3; o

2) kładki na ubezpieczenie zdrowotne, októrej mowa wart.27b, pobranej wdanym miesiącu ze środków podatnika. s

4. Kwoty pobranych zaliczek na podatek płatnik przekazuje wterminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, wktórym pobrano zaliczki – na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

5. Wterminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnik jest obowiązany przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, ajeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczną deklarację, według ustalonego wzoru. Przepis art.38 ust.1b stosuje się odpowiednio.

6. Wterminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnik jest obowiązany przekazać podatnikowi ido urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, awprzypadku podatnika, októrym mowa wart.3 ust.2a, do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy wsprawach opodatkowania osób zagranicznych – imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru. Art. 43.

1. Podatnicy, którzy osiągają dochody zdziałów specjalnych produkcji rolnej, są obowiązani składać wterminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy urzędowi skarbowemu deklaracje według ustalonego wzoru orodzajach irozmiarach zamierzonej produkcji wroku następnym.

2. Jeżeli dochód zdziałów specjalnych produkcji rolnej jest ustalany na podstawie ksiąg, podatnicy składają ponadto urzędowi skarbowemu wterminie określonym wust.1 deklarację owysokości przewidywanego dochodu wroku następnym.

3. Podatnicy, októrych mowa wust.1, są obowiązani zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego wterminie 7 dni o:

1) aistnieniu zmian wprowadzonej produkcji wstosunku do podanej wdeklaracji; z

2) aprzestaniu lub rozpoczęciu wciągu roku eksploatacji obiektów umożliwiających całoroczny cykl produkcji; z

3) ozpoczęciu wciągu roku podatkowego prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej; wtym wypadku podatnicy r ci składają deklaracje, októrych mowa wust.1, orodzajach irozmiarach zamierzonej produkcji wtym roku.

4. Podatnicy, októrych mowa wust.1, są obowiązani wpłacać do kasy lub na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne wwysokości ustalonej decyzją naczelnika tego urzędu skarbowego obniżone okwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, októrej mowa wart.27b, opłaconej wtym miesiącu przez podatnika wterminach określonych wart.44 ust.6.

5. Jeżeli podatnicy, októrych mowa wust.1, osiągają poza dochodem zdziałów specjalnych produkcji rolnej inne dochody, od dochodów tych opłacają zaliczki według zasad określonych wart.44, bez łączenia tych dochodów zdochodem zdziałów specjalnych produkcji rolnej.

Dziennik Ustaw Art. 44.

1. Podatnicy osiągający dochody:

1) działalności gospodarczej, októrej mowa wart.14, z z

2) najmu lub dzierżawy – są obowiązani bez wezwania wpłacać wciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych wust.3, zzastrzeżeniem ust.3f–3h. 1a. Podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników:

1) e stosunku pracy zzagranicy, z

2) emerytur irent zzagranicy, z

3) tytułów określonych wart.13 pkt2, 4 i6–9, zzastrzeżeniem ust.1 pkt1 z – są obowiązani bez wezwania wpłacać wciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy, według zasad określonych wust.3a. 1b. Podatnicy, októrych mowa wart.3 ust.2a, uzyskujący przychody określone wart.29 bez pośrednictwa płatników, są obowiązani bez wezwania wpłacać zryczałtowany podatek dochodowy na zasadach, októrych mowa wart.29, za miesiące, wktórych uzyskali ten przychód, wterminie do dnia 20 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Podatek za grudzień jest płatny wterminie złożenia zeznania. 1c.286) Podatnik uzyskujący przychody zinnych źródeł, októrych mowa wart.10 ust.1 pkt9, na podstawie umowy, do której stosuje się przepisy prawa cywilnego dotyczące umowy zlecenia lub odzieło, może wciągu roku podatkowego wpłacać zaliczki miesięczne, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną wskali, októrej mowa wart.27 ust.1. Przy obliczaniu zaliczki podatnik może stosować wyższą stawkę podatkową określoną wskali, októrej mowa wart.27 ust.1. Za dochód podlegający opodatkowaniu uważa się przychód uzyskany wdanym miesiącu pomniejszony okoszty uzyskania określone wart.22 ust.9 pkt6. 1d.286) Podatnik, októrym mowa wust.1c, jeżeli dokonał wtrakcie roku podatkowego wpłaty zaliczki jest obowiązany do wpłacania kolejnych zaliczek od dochodów uzyskanych ztego tytułu wnastępnych miesiącach, aż do końca tego roku podatkowego. 1e.286) Zaliczkę obliczoną wsposób określony wust.1c zmniejsza się okwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, októrej mowa wart.27b, zapłaconej wdanym miesiącu ze środków podatnika. 1f.286) Miesięczne zaliczki obliczone wsposób określony wust.1c i1e podatnik jest obowiązany wpłacać, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy naczelnik urzędu skarbowego, wterminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, wktórym uzyskał dochód, aza grudzień – wterminie złożenia zeznania podatkowego.

2. Dochodem zdziałalności gospodarczej stanowiącym podstawę obliczenia zaliczki upodatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów jest różnica pomiędzy wynikającym z tych ksiąg przychodem i kosztami jego uzyskania. Jeżeli jednak podatnik na koniec miesiąca sporządza remanent towarów, surowców imateriałów pomocniczych lub naczelnik urzędu skarbowego zarządzi sporządzenie takiego remanentu, dochód ustala się według zasad określonych wart.24 ust.2.

3. Podatnicy, októrych mowa wust.1, są obowiązani wpłacać zaliczki miesięczne. Wysokość zaliczek, zzastrzeżeniem ust.3f, ustala się wnastępujący sposób:287)

1) bowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od miesiąca, wktórym dochody te przekroczyły kwotę powodującą o obowiązek zapłacenia podatku;

2) aliczkę za ten miesiąc stanowi podatek obliczony od tego dochodu według zasad określonych wart.26, 27 i27b; z

3) aliczkę za dalsze miesiące ustala się wwysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od z początku roku asumą zaliczek za miesiące poprzedzające.

286) 287)

– 150 –

Poz. 361

Dodany przez art.65 pkt3 ustawy, októrej mowa wodnośniku

94. Z danie wstępne wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt38 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 27; wszedł wżycie zdniem 1stycznia 2012r.

Dziennik Ustaw – 151 – Poz. 361

3a. Podatnicy uzyskujący dochody, októrych mowa wust.1a, są obowiązani wterminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, wktórym dochód był uzyskany, aza grudzień – wterminie złożenia zeznania podatkowego, wpłacać zaliczki miesięczne, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa wart.27 ust.1. Za dochód, októrym mowa wzdaniu pierwszym, uważa się uzyskane wciągu miesiąca przychody po odliczeniu miesięcznych kosztów uzyskania wwysokości określonej wart.22 ust.2 lub 9 oraz zapłaconych wdanym miesiącu składek, októrych mowa wart.26 ust.1 pkt2 lub 2a. Przy obliczaniu zaliczki podatnik może stosować wyższą stawkę podatkową określoną wskali, októrej mowa wart.27 ust.1. 3b. (uchylony).288) 3c. Zaliczkę obliczoną wsposób określony wust.3a zmniejsza się okwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, októrej mowa wart.27b, zapłaconej wdanym miesiącu ze środków podatnika. 3d. Podatnicy, októrych mowa wart.3 ust.2a, uzyskujący zzagranicy dochody zpracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku pracy, są obowiązani wpłacać zaliczki na zasadach określonych wust.3a i3c, po przekroczeniu okresu, który zgodnie zumową ounikaniu podwójnego opodatkowania stanowi warunek wyłączenia zopodatkowania tych dochodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; wtym przypadku przy obliczaniu pierwszej zaliczki podatnik jest obowiązany uwzględnić dochody uzyskane od początku roku podatkowego. 3e. Przepisy ust.1a i7 stosuje się zuwzględnieniem umów ounikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Przepisy art.27 ust.9 i9a stosuje się odpowiednio. 3f. Podatnicy, októrych mowa wust.1 pkt1, opodatkowani na zasadach określonych wart.30c, są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy naczelnik urzędu skarbowego, zaliczki miesięczne wwysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonym zgodnie zart.30c, asumą należnych zaliczek za poprzednie miesiące, zuwzględnieniem art.27b. 3g. Podatnicy, októrych mowa wust.1 pkt1, będący małymi podatnikami oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, októrych mowa wart.22k ust.11, mogą wpłacać zaliczki kwartalne. Wysokość zaliczek, zzastrzeżeniem ust.3h, ustala się wnastępujący sposób:289)

1) bowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od kwartału, wktórym dochody przekroczyły kwotę powodującą o obowiązek zapłacenia podatku;

2) aliczkę za ten kwartał stanowi podatek obliczony od dochodu według zasad określonych wart.26, 27 i27b; z

3) aliczkę za kolejne kwartały ustala się wwysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego z od początku roku asumą zaliczek za poprzednie kwartały. 3h. Podatnicy, o których mowa w ust. 3f, będący małymi podatnikami oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej mogą wpłacać na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy naczelnik urzędu skarbowego, zaliczki kwartalne wwysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonym zgodnie z art. 30c, a sumą należnych zaliczek za poprzednie kwartały, z uwzględnieniem art. 27b. Przepis art.22k ust.11 stosuje się odpowiednio. 3i. Mali podatnicy, którzy wybrali kwartalny sposób wpłacania zaliczek, są obowiązani do dnia 20 lutego roku podatkowego zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego owyborze tego sposobu wpłacania zaliczek.

Podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności wtrakcie roku podatkowego, składają zawiadomienie wterminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż wdniu uzyskania pierwszego przychodu. Zawiadomienie dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, wterminie do dnia 20 lutego roku podatkowego, zawiadomi wformie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego orezygnacji zkwartalnego sposobu wpłacania zaliczek.

4. (uchylony).290)

5. (uchylony).291)

Przez art.1 pkt43 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku

2. Z danie wstępne wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt38 lit.e ustawy, októrej mowa wodnośniku 27; wszedł wżycie zdniem 1stycznia 2012r.

290) P rzez art.1 pkt27 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011r.

291) Przez art.1 pkt38 lit.f ustawy, októrej mowa wodnośniku 35.

288) 289)

Dziennik Ustaw – 152 – Poz. 361

6.292) Zaliczki miesięczne od dochodów wymienionych wust.1, wpłaca się wterminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczki kwartalne podatnicy wpłacają wterminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca wterminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych wart.45. 6a. (uchylony).293) 6b. Podatnicy, októrych mowa wust.1 pkt1, mogą wpłacać zaliczki miesięczne wdanym roku podatkowym wuproszczonej formie wwysokości 1/12 kwoty obliczonej, zzastrzeżeniem ust.6h i6i, przy zastosowaniu skali podatkowej obowiązującej wdanym roku podatkowym określonej wart.27 ust.1, od dochodu zpozarolniczej działalności gospodarczej wykazanego wzeznaniu owysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), októrym mowa wart.45 ust.1, lub wzeznaniu owysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) zpozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych na zasadach określonych wart.30c, októrym mowa wart.45 ust.1a pkt2, złożonym:

1) roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy albo w w

2) roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy odwa lata – jeżeli wzeznaniu, októrym mowa wpkt1, podatnicy nie wykazali dochodu zpozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód wwysokości nieprzekraczającej kwoty niepowodującej obowiązku zapłaty podatku wynikającej zpierwszego przedziału skali podatkowej, októrej mowa wart.27 ust.1; jeżeli również wtym zeznaniu podatnicy nie wykazali dochodu zpozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód ztego źródła wwysokości nieprzekraczającej kwoty niepowodującej obowiązku zapłaty podatku wynikającej zpierwszego przedziału skali podatkowej, októrej mowa wart.27 ust.1, nie są możliwe wpłaty zaliczek wuproszczonej formie. 6c. Podatnicy, którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, są obowiązani:

1) o dnia 20 lutego roku podatkowego, wktórym po raz pierwszy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, zawiad domić wformie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego owyborze tej formy; s

2) tosować uproszczoną formę wpłacania zaliczek przez cały rok podatkowy;

3) płacać zaliczki wterminach określonych wust.6; w

4) okonać rozliczenia podatku za rok podatkowy zgodnie zart.45. d 6d. Zawiadomienie, októrym mowa wust.6c pkt1, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, wterminie do dnia 20 lutego roku podatkowego, zawiadomi wformie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego orezygnacji zuproszczonej formy wpłacania zaliczek. 6e. Przepisy ust.6b–6d, 6h iust.6i nie mają zastosowania do podatników, którzy po raz pierwszy podjęli działalność wroku podatkowym albo wroku poprzedzającym rok podatkowy. 6f. Jeżeli podatnik złoży korektę zeznania, októrym mowa wart.45 ust.1 lub ust.1a pkt2, powodującą zmianę wysokości podstawy obliczenia miesięcznych zaliczek wpłacanych wuproszczonej formie, kwota tych zaliczek: 1)294) ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu, odpowiednio do zmiany wysokości podstawy ich obliczenia – jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone wurzędzie skarbowym do końca roku poprzedzającego rok, za który zaliczki są płacone wuproszczonej formie; 2)294) ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, wktórym została złożona korekta, odpowiednio do zmiany wysokości podstawy ich obliczenia – jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone wroku, za który zaliczki są płacone wuproszczonej formie;

3) ie zmienia się – jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone wterminie późniejszym niż wymieniony wpkt1 i2. n 6g. Wprzypadku gdy właściwy organ podatkowy lub właściwy organ kontroli skarbowej stwierdzi inną wysokość dochodu zpozarolniczej działalności gospodarczej niż wysokość dochodu ztej działalności wykazana wzeznaniu, októrym mowa wart.45 ust.1 lub ust.1a pkt2, albo wzeznaniu korygującym, przepisy ust.6f stosuje się odpowiednio.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt38 lit.f ustawy, októrej mowa wodnośniku 27; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2012r. Przez art.1 pkt38 lit.h ustawy, októrej mowa wodnośniku 35.

294) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt38 lit.h ustawy, októrej mowa wodnośniku 27; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

292) 293)

Dziennik Ustaw – 153 – Poz. 361

6h. Podatnicy opodatkowani wdanym roku podatkowym na zasadach określonych wart.30c, którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, kwotę zaliczek obliczają, zzastrzeżeniem ust.6i, od dochodu, októrym mowa wust.6b, przy zastosowaniu stawki podatku wwysokości 19%. 6i. Kwotę zaliczki podlegającą wpłacie, obliczoną wsposób określony wust.6b lub 6h, zmniejsza się okwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, októrej mowa wart.27b, zapłaconej wdanym miesiącu przez podatnika.

7. Podatnicy, októrych mowa wart.3 ust.1, czasowo przebywający za granicą, którzy osiągają dochody ze źródeł przychodów położonych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, są obowiązani wterminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, wktórym wrócili do kraju, wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy. Jeżeli termin płatności przypada po zakończeniu roku podatkowego, należny podatek jest płatny wterminie złożenia zeznania. Do obliczenia należnej zaliczki stosuje się odpowiednio ust.3a oraz 3c. 7a. Podatnicy, którzy po raz pierwszy rozpoczęli prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, są zwolnieni na warunkach określonych wust.7c zobowiązków wynikających zust.6, ztytułu tej działalności, wroku podatkowym następującym: b

1) ezpośrednio po roku, wktórym rozpoczęli prowadzenie tej działalności, jeżeli wroku jej rozpoczęcia działalność ta była prowadzona co najmniej przez pełnych 10 miesięcy, albo

2) wa lata po roku, wktórym rozpoczęli prowadzenie tej działalności, jeżeli nie został spełniony warunek, októrym mod wa wpkt1. 7b. Przez podatnika rozpoczynającego po raz pierwszy prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej rozumie się osobę, która wroku rozpoczęcia tej działalności, atakże wokresie trzech lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, nie prowadziła pozarolniczej działalności gospodarczej samodzielnie lub jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej oraz działalności takiej nie prowadził małżonek tej osoby, oile między małżonkami istniała wtym czasie wspólność majątkowa. 7c. Zwolnienie, októrym mowa wust.7a, dotyczy podatników, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

1) okresie poprzedzającym rok korzystania ztego zwolnienia osiągnęli przychód zpozarolniczej działalności gospodarw czej średniomiesięcznie wwysokości stanowiącej równowartość wzłotych kwoty co najmniej 1000 euro, przeliczonej według średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, zostatniego dnia roku poprzedzającego rok rozpoczęcia tej działalności; o

2) d dnia rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej do dnia 1 stycznia roku podatkowego, wktórym rozpoczynają korzystanie ze zwolnienia, byli małym przedsiębiorcą wrozumieniu przepisów odziałalności gospodarczej, awokresie poprzedzającym rok korzystania ze zwolnienia zatrudniali, na podstawie umowy opracę, wkażdym miesiącu co najmniej 5 osób wprzeliczeniu na pełne etaty; 3)295) wprowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej nie wykorzystują środków trwałych oraz wartości niematerialnych iprawnych, atakże innych składników majątku, oznacznej wartości, udostępnionych im nieodpłatnie przez osoby zaliczone do IiII grupy podatkowej wrozumieniu przepisów opodatku od spadków idarowizn, wykorzystywanych uprzednio wdziałalności gospodarczej prowadzonej przez te osoby istanowiących ich własność;

4) łożyli właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o korzystaniu z tego zwolnienia; oświadczenie z składa się wformie pisemnej wterminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego, wktórym podatnik będzie korzystał ztego zwolnienia;

5) roku korzystania ze zwolnienia są opodatkowani na zasadach określonych wart.27 ust.1. w 7d.296) Przez znaczną wartość rozumie się łączną wartość środków trwałych oraz wartości niematerialnych iprawnych, atakże innych składników majątku, wymienionych wust.7c pkt3, stanowiącej równowartość wzłotych kwoty co najmniej 10 000 euro, przeliczonej według średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, zostatniego dnia roku poprzedzającego rok korzystania ztego zwolnienia. Przy określaniu tych wartości art.19 stosuje się odpowiednio. 7e. Podatnicy korzystający ze zwolnienia, októrym mowa wust.7a, wykazują wzeznaniu owysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) składanym za rok podatkowy, wktórym korzystali ztego zwolnienia, dochód osiągnięty (stratę poniesioną) zpozarolniczej działalności gospodarczej. Dochodu tego nie łączy się zdochodami zinnych źródeł. Strata podlega rozliczeniu zgodnie zart.9.

W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt27 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011r.

296) W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt27 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011r.

295)

Dziennik Ustaw – 154 – Poz. 361

7f. Dochód zpozarolniczej działalności gospodarczej, októrym mowa wust.7e, łączy się zdochodem (stratą) ztego źródła, wykazanym wzeznaniach owysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) składanych za pięć kolejnych lat następujących bezpośrednio po roku, wktórym podatnik korzystał ze zwolnienia – wwysokości 20% tego dochodu wkażdym ztych lat. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do podatników, którzy wlatach następujących po roku korzystania ze zwolnienia wybrali sposób opodatkowania na zasadach określonych wart.30c. 7g. Podatnicy tracą prawo do zwolnienia, jeżeli odpowiednio wroku lub za rok korzystania ze zwolnienia albo wpięciu następnych latach podatkowych:

1) likwidowali działalność gospodarczą albo została ogłoszona ich upadłość obejmująca likwidację majątku lub upadłość z obejmująca likwidację majątku spółki, której są wspólnikami, lub o

2) siągnęli przychód zpozarolniczej działalności gospodarczej średniomiesięcznie wwysokości stanowiącej równowartość wzłotych kwoty niższej niż 1000 euro, przeliczonej według średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, zostatniego dnia roku poprzedniego, lub

3) którymkolwiek zmiesięcy wtych latach zmniejszą przeciętne miesięczne zatrudnienie na podstawie umowy opracę w owięcej niż 10%, wstosunku do najwyższego przeciętnego miesięcznego zatrudnienia wroku poprzedzającym rok podatkowy, lub

4) ają zaległości ztytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa, ceł oraz składek na ubezpieczenie społeczne m iubezpieczenie zdrowotne, októrym mowa wustawie zdnia 27 sierpnia 2004r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; określenie lub wymierzenie winnej formie – wwyniku postępowania prowadzonego przez właściwy organ – zaległości zwymienionych tytułów nie pozbawia podatnika prawa do skorzystania ze zwolnienia, jeżeli zaległość ta wraz zodsetkami za zwłokę zostanie uregulowana wterminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji ostatecznej. 7h. Przeciętne miesięczne zatrudnienie, októrym mowa wust.7c pkt2 oraz ust.7g pkt3, ustala się wprzeliczeniu na pełne etaty, pomijając liczby po przecinku; wprzypadku gdy przeciętne miesięczne zatrudnienie jest mniejsze od jedności, przyjmuje się liczbę jeden. 7i. Podatnicy, którzy utracili prawo do zwolnienia: 1)297) wroku podatkowym, wktórym korzystają ztego zwolnienia – są obowiązani do wpłacenia należnych zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, wterminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, wktórym utracili prawo do zwolnienia, chyba że przed upływem tego terminu złożyli zeznanie owysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w którym korzystali ze zwolnienia, i zapłacili podatek na zasadach określonych wart.45; wtych przypadkach nie nalicza się odsetek za zwłokę od zaległości ztytułu tych zaliczek;

2) okresie między dniem 1 stycznia następnego roku aterminem określonym dla złożenia zeznania owysokości osiągw niętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy, wktórym korzystali ze zwolnienia – są obowiązani do złożenia zeznania owysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) wroku podatkowym, wktórym korzystali ze zwolnienia izapłaty podatku, na zasadach określonych wart.45; wtym przypadku nie nalicza się odsetek za zwłokę od zaległości ztytułu zaliczek za poszczególne miesiące roku, wktórym podatnicy korzystali ze zwolnienia;

3) okresie między upływem terminu określonego dla złożenia zeznania owysokości osiągniętego dochodu (poniesionej w straty) za rok podatkowy, wktórym korzystali ze zwolnienia, aterminem określonym dla złożenia zeznania owysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za pierwszy rok podatkowy następujący po roku, w którym korzystali ze zwolnienia – są obowiązani do złożenia korekty zeznania, októrym mowa wpkt2, izapłaty podatku wraz zodsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od dnia następnego po upływie terminu określonego dla złożenia zeznania owysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy, wktórym mieli obowiązek złożyć to zeznanie;

4) okresie od upływu terminu określonego dla złożenia zeznania owysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w za pierwszy rok podatkowy następujący po roku, wktórym korzystali ze zwolnienia, do końca piątego roku podatkowego następującego po roku, wktórym korzystali ze zwolnienia – są obowiązani do złożenia: a) korekty zeznania, októrym mowa wpkt2, izapłaty podatku wraz zodsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od dnia następnego po upływie terminu określonego dla złożenia zeznania owysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy, wktórym mieli obowiązek złożyć to zeznanie, b) korekt zeznań owysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), wktórych doliczyli po 20% dochodu, októrym mowa wust.7e, składanych za kolejne lata podatkowe następujące po roku korzystania ze zwolnienia.

297)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt38 lit.k ustawy, októrej mowa wodnośniku 27; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

Dziennik Ustaw – 155 – Poz. 361

7j. Przepis ust.7i stosuje się odpowiednio również do podatników, którzy wybrali sposób opodatkowania na zasadach określonych wart.30c. 7k. Pomoc, októrej mowa wust.7a, 7e i7f, stanowi pomoc de minimis udzielaną wzakresie ina zasadach określonych wbezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy wramach zasady de minimis.

8. (uchylony).298)

9. (uchylony).299)

10. Podatnik, októrym mowa wust.1 pkt1, który na podstawie przepisów oswobodzie działalności gospodarczej zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej, jest zwolniony, wzakresie tej działalności, zobowiązków wynikających zust.1 pkt1, ust.3, 3f, 3g, 6 i6b za okres objęty zawieszeniem.

11. Podatnik, októrym mowa wust.1 pkt1, który jest wspólnikiem spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, jeżeli spółka zawiesiła wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jest zwolniony, w zakresie tej działalności, z obowiązków wynikających zust.1 pkt1, ust.3, 3f, 3g, 6 i6b za okres objęty zawieszeniem.

12. Przepis ust.11 stosuje się, jeżeli podatnik będący wspólnikiem spółki nie później niż przed upływem 7 dni od dnia złożenia wniosku owpis informacji ozawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów oswobodzie działalności gospodarczej zawiadomi wformie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego ookresie zawieszenia wykonywania tej działalności.

13. Po okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów oswobodzie działalności gospodarczej podatnicy, októrych mowa wust.10 i11, wpłacają zaliczki według zasad, októrych mowa wust.3, 3f, 3g, 6 i6b. Art. 44a. (uchylony).300) Art. 44b. (uchylony).300) Rozdział 8 Zeznania podatkowe Art. 45.

1. Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, owysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) wroku podatkowym, wterminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, zzastrzeżeniem ust.7 i8. 1a. Wterminie określonym wust.1 podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, owysokości osiągniętego wroku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z:

1) apitałów opodatkowanych na zasadach określonych wart.30b; k p

2) ozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych na zasadach określonych wart.30c;

3) dpłatnego zbycia nieruchomości ipraw majątkowych opodatkowanych na zasadach określonych wart.30e. o 1b. Urzędem skarbowym, októrym mowa wust.1 i1a, jest urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wostatnim dniu roku podatkowego, agdy zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed tym dniem – według ostatniego miejsca zamieszkania na jej terytorium, zzastrzeżeniem ust.1c. 1c. Wprzypadku podatników, októrych mowa wart.3 ust.2a, urzędem skarbowym, októrym mowa wust.1 i1a, jest urząd skarbowy właściwy wsprawach opodatkowania osób zagranicznych.

2. Obowiązek złożenia zeznania nie dotyczy podatników wymienionych wart.37.

Przez art.1 pkt38 lit.s ustawy, októrej mowa wodnośniku

35. Przez art.1 pkt43 lit.f ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

300) Przez art.1 pkt15 ustawy, októrej mowa wodnośniku 58.

298) 299)

Dziennik Ustaw – 156 – Poz. 361

3.301) Zeznaniami, o których mowa w ust. 1 i ust. 1a pkt 2, nie obejmuje się dochodów opodatkowanych zgodnie zart.29–30a, zzastrzeżeniem ust.3c. 3a.302) Jeżeli podatnik, obliczając podatek należny, dokonał odliczeń od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub podatku, anastępnie otrzymał zwrot odliczonych kwot (wcałości lub wczęści), wzeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, wktórym otrzymał ten zwrot, dolicza odpowiednio kwoty poprzednio odliczone. 3b. W zeznaniu, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 1a, wykazuje się należny podatek dochodowy, o którym mowa wart.29–30a, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika. 3c.303) Podatnicy, októrych mowa wart.3 ust.1, są obowiązani wykazać kwoty dochodów (przychodów) określonych wart.30a ust.1 pkt2, 4 lub 5, od których podatek został pobrany zgodnie zart.30a ust.2a, wzeznaniu podatkowym, októrym mowa wust.1 lub 1a.

4. Wterminie określonym wust.1, zzastrzeżeniem ust.7, podatnicy są obowiązani wpłacić:

1) óżnicę między podatkiem należnym wynikającym zzeznania, októrym mowa wust.1, asumą należnych za dany rok r zaliczek, wtym również sumą zaliczek pobranych przez płatników;

2) ależny podatek dochodowy wynikający zzeznania, októrym mowa wust.1a pkt1; n

3) ależny podatek dochodowy wynikający zzeznania, októrym mowa wust.1a pkt2, albo różnicę pomiędzy podatkiem n należnym wynikającym zzeznania, októrym mowa wust.1a pkt2, asumą należnych za dany rok zaliczek;

4) ależny podatek wynikający zzeznania, októrym mowa wust.1a pkt3. n 5.304) Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego dołączają do zeznania sprawozdanie finansowe. 5a. Podatnicy, którym właściwy organ podatkowy, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, wydał decyzję ouznaniu prawidłowości wyboru istosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi, dołączają do zeznania sprawozdanie orealizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej. 5b. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, wdrodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, októrym mowa wust.5a, wcelu usprawnienia weryfikacji stosowania metody określonej wdecyzji ouznaniu prawidłowości wyboru istosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi, uwzględniający wszczególności dane identyfikujące podmioty powiązane, wielkość sprzedaży uzyskanej przy zastosowaniu uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej, ceny stosowane wtransakcjach zpodmiotami powiązanymi oraz okres stosowania metody. 5c. (uchylony).305) 5d. (uchylony).305) 5e. (uchylony).305) 5f. (uchylony).305) 5g. (uchylony).305)

6. Podatek dochodowy wynikający zzeznania jest podatkiem należnym od dochodów podatnika uzyskanych wroku podatkowym, chyba że właściwy organ podatkowy lub właściwy organ kontroli skarbowej wyda decyzję, wktórej określi inną wysokość podatku. Wrazie niezłożenia zeznania owysokości osiągniętego dochodu, właściwy organ podatkowy lub właściwy organ kontroli skarbowej wyda decyzję określającą wysokość zobowiązania wpodatku dochodowym.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.4 pkt6 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

14. W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt28 ustawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011r.

303) Dodany przez art.4 pkt6 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 14.

304) Wbrzmieniu ustalonym przez art.2 pkt5 ustawy, októrej mowa wodnośniku 10.

305) Przez art.1 pkt39 lit.g ustawy, októrej mowa wodnośniku 27; wszedł wżycie zdniem 1 grudnia 2008r.

301) 302)

Dziennik Ustaw – 157 – Poz. 361

7. Podatnicy, októrych mowa wart.3 ust.2a, jeżeli osiągnęli dochody ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez pośrednictwa płatników lub za pośrednictwem płatników nieobowiązanych do dokonania rocznego obliczenia podatku lub osiągnęli dochody określone wart.30b, izamierzają opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed terminem, októrym mowa wust.1, są obowiązani złożyć zeznania, októrych mowa wust.1 i1a, za rok podatkowy przed opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zzastrzeżeniem ust.7a. 7a. Podatnicy, októrych mowa wart.3 ust.2a, którzy wybrali sposób opodatkowania określony wart.6 ust.3a, 4a lub wart.29 ust.4, składają zeznanie podatkowe wterminie określonym wust.1. Do zeznania podatkowego podatnicy dołączają certyfikat rezydencji dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

8. Podatnicy, októrych mowa wart.44 ust.3d, są obowiązani wciągu trzech miesięcy po przekroczeniu okresu, który zgodnie zumową ounikaniu podwójnego opodatkowania stanowi warunek wyłączenia zopodatkowania dochodów, złożyć zeznanie owysokości dochodów zpracy uzyskanych wroku poprzedzającym rok podatkowy iwpłacić należny podatek. Jeżeli zamierzają opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed terminem, októrym mowa wzdaniu pierwszym, są obowiązani złożyć zeznanie podatkowe przed opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Art.45a.306) Jeżeli jest to uzasadnione ochroną informacji niejawnych iwymogami bezpieczeństwa państwa: z

1) adania naczelnika urzędu skarbowego, októrym mowa wart.37 ust.3, art.39 ust.1, art.42 ust.2 pkt2, pełni organ wymieniony wart.13a Ordynacji podatkowej;

2) adania urzędu skarbowego, októrym mowa wart.45 ust.1, pełni urząd obsługujący organ, októrym mowa wart.13a z Ordynacji podatkowej;

3) rzekazania 1% podatku należnego zzeznań podatkowych albo ich korekt, októrym mowa wart.45c ust.1, złożonych p urzędowi, októrym mowa wpkt2, dokonuje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby urzędu, októrym mowa wpkt2, na podstawie otrzymanej od tego urzędu pisemnej informacji. Art. 45b. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, wdrodze rozporządzenia, wzory:

1) eklaracji iinformacji, októrych mowa wart.35 ust.10, art.38 ust.1a, art.39 ust.1 i3, art.42 ust.1a i2, art.42a, d art.42e ust.5 i6 oraz art.43 ust.1,

2) ocznego obliczenia podatku, októrym mowa wart.37 ust.1, r

3) ocznego obliczenia podatku wraz zinformacją, októrych mowa wart.34 ust.7 i8, r

4) eznań podatkowych, októrych mowa wart.45 ust.1 i1a, z 5)307) oświadczeń, októrych mowa wart.32 ust.3, art.34 ust.4, art.35 ust.4 iart.37 ust.1 – wraz zobjaśnieniami co do sposobu ich wypełniania, terminu imiejsca składania; rozporządzenie ma na celu umożliwienie identyfikacji podatnika, płatnika iurzędu skarbowego, do którego kierowany jest formularz, oraz poprawnego obliczenia przez płatnika lub podatnika podatku oraz zaliczek na podatek. Art. 45c.

1. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego, na wniosek, októrym mowa wust.3, przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy odziałalności pożytku publicznego, wybranej przez podatnika zwykazu, októrym mowa wustawie odziałalności pożytku publicznego, zwanej dalej „organizacją pożytku publicznego”, kwotę wwysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego:

1) zeznania podatkowego złożonego wterminie określonym dla jego złożenia, albo z

2) korekty zeznania, októrym mowa wpkt1, jeżeli została dokonana wciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia z zeznania podatkowego – po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy wdół.

W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt29 ustawy, októrej mowa wodnośniku 13; wszedł wżycie zdniem 3 stycznia 2011r. ima zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011r.

307) W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt30 ustawy, októrej mowa wodnośniku 13; ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011r.

306)

Dziennik Ustaw – 158 – Poz. 361

2. Warunkiem przekazania kwoty, októrej mowa wust.1, jest zapłata wpełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego, nie później niż wterminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Za zapłacony podatek, o którym mowa wzdaniu pierwszym, uważa się również zaległość podatkową, której wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską Spółkę Akcyjną za polecenie przesyłki listowej.

3. Za wniosek uważa się wskazanie przez podatnika wzeznaniu podatkowym albo wkorekcie zeznania, októrych mowa wust.1, jednej organizacji pożytku publicznego poprzez podanie jej numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz kwoty do przekazania na rzecz tej organizacji, wwysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego.

4. Kwotę, októrej mowa wust.1, naczelnik urzędu skarbowego przekazuje wterminie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie podatkowe, na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego wskazany wwykazie, októrym mowa wustawie odziałalności pożytku publicznego. Kwota ta jest pomniejszana okoszty przelewu bankowego.

5. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby organizacji pożytku publicznego, we wrześniu roku następującego po roku podatkowym przekazuje organizacji pożytku publicznego zbiorczą informację o: d

1) anych identyfikacyjnych (imię, nazwisko iadres), wtym obojga małżonków, którzy na wniosek podlegają łącznemu opodatkowaniu, oraz

2) ysokości kwoty, októrej mowa wust.1, przekazanej na rzecz tej organizacji, w p

3) rzeznaczeniu kwoty, októrej mowa wust.1, przez organizację pożytku publicznego (cel szczegółowy) – jeżeli podatnik wzeznaniu podatkowym lub wkorekcie zeznania, októrych mowa wust.1, wyraził zgodę na przekazanie organizacji pożytku publicznego danych wymienionych wpkt1 i2, lub wskazał cel szczegółowy, októrym mowa wpkt3.

6. Naczelnik urzędu skarbowego odstępuje od przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, jeżeli organizacja ta nie podała lub nie zweryfikowała, zgodnie zustawą odziałalności pożytku publicznego, numeru rachunku bankowego lub podany numer rachunku bankowego do przekazania 1% zzeznań podatkowych za rok podatkowy zmieniła wokresie od dnia 15 marca do dnia 31 lipca roku następującego po roku podatkowym. Zasada wyrażona wzdaniu pierwszym nie ma zastosowania, jeżeli zmiana numeru rachunku bankowego nastąpiła zprzyczyn niezależnych od organizacji.

7. Podatnicy, októrych mowa wart.3 ust.2a, składający zeznanie podatkowe wtrakcie roku podatkowego, wybierają organizację pożytku publicznego zwykazu, októrym mowa wust.1, określonego za poprzedni rok podatkowy. Rozdział 9 Zmiany wprzepisach obowiązujących Art. 46–51. (pominięte).308) Rozdział 10 Przepisy przejściowe ikońcowe Art. 52. Zwalnia się od podatku dochodowego:

1) okresie od dnia 1 stycznia 2001r.

do dnia 31 grudnia 2003r. dochody: w a) z odpłatnego zbycia nabytych przed dniem 1 stycznia 2003 r. obligacji Skarbu Państwa wyemitowanych po dniu 1stycznia 1989r. oraz obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego po dniu 1 stycznia 1997r., b) zodpłatnego zbycia papierów wartościowych, które są dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, nabytych na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych, albo wregulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego wtrybie art.92 lub 93 przepisów ustawy zdnia 21 sierpnia 1997r. – Prawo opublicznym obrocie papierami wartościowymi7) (Dz.U. Nr118, poz.754 iNr141, poz.945, z1998r. Nr107, poz.669 iNr113, poz.715 oraz z2000r. Nr22, poz.270, Nr60, poz.702 i703, Nr94, poz.1037 iNr103, poz.1099),

308)

Zamieszczone wobwieszczeniu.

Dziennik Ustaw c) (uchylona)309) – przy czym zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli sprzedaż tych papierów wartościowych jest przedmiotem działalności gospodarczej, d) uzyskane zrealizacji praw wynikających zpapierów wartościowych, októrych mowa wart.3 ust.3 ustawy zdnia 21sierpnia 1997r. – Prawo opublicznym obrocie papierami wartościowymi7) (Dz.U. Nr118, poz.754 iNr141, poz.945, z1998r. Nr107, poz.669 iNr113, poz.715 oraz z2000r. Nr22, poz.270, Nr60, poz.702 i703, Nr94, poz.1037 iNr103, poz.1099);

2) ypłacane po dniu 31 grudnia 1991r. należne za okres do 31 grudnia 1991r.: w a) przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz ztytułu umów opracę nakładczą, b) prowizje, premie, nagrody zzysku (dochodu) oraz nagrody zzakładowego funduszu nagród należne ztytułów, októrych mowa pod lit.a, – jeżeli przychody te były zwolnione w1991r. od podatku od wynagrodzeń na podstawie przepisów płacowych;

3) dprawy emerytalno-rentowe, nagrody jubileuszowe iinne jednorazowe wypłaty, do których pracownik nabył prawo o w1992r. iktórych podstawę naliczania stanowi wynagrodzenie ustalone według stawek lub kwot obowiązujących do dnia 31 grudnia 1991r., jeżeli przychody te były zwolnione w1991r. od podatku od wynagrodzeń na podstawie przepisów płacowych;

4) rajowe emerytury i renty oraz inne świadczenia z ubezpieczenia społecznego należne za okres do dnia 31 grudnia k 1991r.;

5) uchylony).310) ( Art. 52a.

1. Zwalnia się od podatku dochodowego:

1) ochody ztytułu odsetek idyskonta od papierów wartościowych wyemitowanych przez Skarb Państwa oraz obligacji d wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – nabytych przez podatnika przed dniem 1 grudnia 2001r.;

2) ochody (przychody), októrych mowa wart.30a ust.1 pkt3, jeżeli są wypłacane albo stawiane do dyspozycji podatnid ka od środków pieniężnych zgromadzonych przez podatnika przed dniem 1 grudnia 2001r., na podstawie umów zawartych na czas oznaczony przed tym dniem;

3) ochody ztytułu udziału wfunduszach kapitałowych, októrych mowa wart.30a ust.1 pkt5, jeżeli dochody te są wyd płacane podatnikowi na podstawie umów zawartych lub zapisów dokonanych przez podatnika przed dniem 1 grudnia 2001r.; zwolnienie nie dotyczy dochodów uzyskanych wzwiązku zprzystąpieniem podatnika do programu oszczędzania zfunduszem kapitałowym, bez względu na formę tego programu – wzakresie dochodów ztytułu wpłat (wkładów) do funduszu dokonanych począwszy od dnia 1 grudnia 2001r., zzastrzeżeniem art.21 ust.1 pkt58 i59;

4) uchylony);311) (

5) dsetki ipremie gwarancyjne od wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych. o

2. Zwolnienie, októrym mowa wust.1 pkt2, nie ma zastosowania do dochodów (przychodów) od środków pieniężnych zgromadzonych przez podatnika przed dniem 1 grudnia 2001r., na podstawie umów zawartych na czas oznaczony przed tym dniem – wypłacanych lub stawianych do dyspozycji na podstawie tych umów zmienionych, przedłużonych lub odnowionych począwszy od dnia 1 grudnia 2001r.

3. Jeżeli wypłata dochodów (przychodów) wynika zumów zawartych wokresie od dnia 1 grudnia 2001r. do dnia 28lutego 2002r., podatek, októrym mowa wart.30a ust.1 pkt3, określa się wwysokości przypadającej proporcjonalnie na okres, wktórym podatnikowi nie przysługuje zwolnienie na podstawie ust.1 pkt2.

4. Przepis ust.3 stosuje się odpowiednio do odsetek idyskonta od obligacji określonych wust.1 pkt1.

Przez art.1 pkt8 ustawy, októrej mowa wodnośniku 46; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2002r. P rzez art.2 pkt2 ustawy zdnia 23 lipca 1999r. ozmianie ustawy ozrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac wsferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur irent (Dz.U. Nr72, poz.801), która weszła wżycie zdniem 15 września 1999r.

311) Przez art.1 pkt41 lit.atiret drugie ustawy, októrej mowa wodnośniku 35.

309) 310)

– 159 –

Poz. 361

Dziennik Ustaw – 160 – Poz. 361

5. Zwolnienie, októrym mowa wust.1 pkt2, nie ma również zastosowania do dochodów (przychodów) od środków pieniężnych zgromadzonych przez podatnika przed dniem 1 grudnia 2001r., na podstawie umów zawartych na czas oznaczony przed tym dniem, wprzypadku gdy umowa ta: 1)312) została rozwiązana przed upływem okresu, na który została zawarta, bez względu na przyczynę tego rozwiązania;

2) rzewiduje możliwość wypłaty całości lub części kapitału, wtym ztytułu skapitalizowanych odsetek, zgromadzonego p przez podatnika wtrakcie trwania umowy, apodatnik ztej możliwości skorzystał.

6. Wprzypadku, októrym mowa wust.5, podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia rachunku podatnika albo do gromadzenia środków pieniężnych podatnika winnych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania pobiera podatek, októrym mowa wart.30a ust.1 pkt3, wdniu rozwiązania umowy albo wypłaty całości lub części kapitału, októrym mowa wust.5 pkt2. Przepisy ust.3 iart.42 stosuje się odpowiednio, ztym że podatek pobiera się od sumy dochodów (przychodów) uzyskanych począwszy od dnia 1 marca 2002r.

7. Przepisu ust. 5 pkt 1 nie stosuje się, jeżeli rozwiązanie umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od podatnika, wtym wszczególności wzwiązku zlikwidacją albo upadłością banku lub wystąpieniem zdarzeń losowych. Art. 52b. (uchylony).313) Art. 52c.

1. Zwalnia się zpodatku dochodowego świadczenie finansowe wypłacane żołnierzowi na pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 500 zł, októrym mowa wart.17 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. ozmianie ustawy ozakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr116, poz.1203, zpóźn. zm.314)).

2. Zwalnia się zpodatku dochodowego ekwiwalent wzamian za rezygnację zosobnej kwatery stałej, októrym mowa wart.19 ust.3 iart.22 ust.2 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. ozmianie ustawy ozakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw. Art. 52d. Zwalnia się zpodatku dochodowego kwoty rekompensaty wypłacane na podstawie:

1) stawy zdnia 16 grudnia 2004r. orekompensacie przysługującej wzwiązku zodstąpieniem wroku 2002 od waloryzau cji dodatku kombatanckiego (Dz.U. Nr281, poz.2779); u

2) stawy zdnia 15 kwietnia 2005r. orekompensacie przysługującej wzwiązku zodstąpieniem wroku 2002 od waloryzacji świadczeń pieniężnych przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym wkopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu ibatalionach budowlanych oraz osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym wobozach pracy przez III Rzeszę iZwiązek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz.U. Nr85, poz.725). Art. 52e. Zwalnia się od podatku dochodowego kwoty umorzenia zaległości oraz zwrotu wynikające zustawy zdnia 25lipca 2008r. oszczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr143, poz.894). Art. 53. (uchylony).315) Art. 54.

1. Zdniem 1 stycznia 1992r. tracą moc:

1) stawa zdnia 4 lutego 1949r. opodatku od wynagrodzeń (Dz.U. Nr7, poz.41, z1956r. Nr44, poz.201, z1959r. u Nr11, poz.69 oraz z1963r. Nr57, poz.309);

2) stawa zdnia 26 lutego 1982r. oopodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz.U. z1987r. Nr12, poz.77, u z1989r. Nr3, poz.12, Nr35, poz.192 iNr74, poz.443, z1990r. Nr21, poz.126 oraz z1991r. Nr9, poz.30) – wczęści dotyczącej podatku od płac;

U tracił moc zdniem 11 marca 2002r. wzakresie dopuszczającym opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym dochodów (przychodów) od środków pieniężnych zgromadzonych przez podatnika przed dniem 1 grudnia 2001r. na podstawie umów zawartych przed tym dniem na czas oznaczony, wprzypadku gdy umowa ta została rozwiązana zprzewidzianych przez prawo przyczyn nieleżących po stronie podatnika, na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego zdnia 27 lutego 2002r., sygn. akt K 47/2001 (Dz.U. Nr19, poz.199).

313) Przez art.1 pkt47 ustawy, októrej mowa wodnośniku 3.

314) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2004r. Nr151, poz.1596 iNr254, poz.2533, z2005r. Nr33, poz.290, z2008r. Nr51, poz.299 oraz z2010r. Nr28, poz.143.

315) Przez art.1 pkt47 ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

312)

Dziennik Ustaw – 161 – Poz. 361

3) stawa zdnia 28 lipca 1983r. opodatku wyrównawczym (Dz.U. Nr42, poz.188, z1984r. Nr52, poz.268, z1988r. u Nr34, poz.254, z1989r. Nr35, poz.192 orazz1991r. Nr78, poz.345);

4) stawa z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym (Dz. U. z 1989 r. Nr 27, poz. 147, Nr 74, poz. 443 oraz u z1991r. Nr9, poz.30, Nr35, poz.155 iNr60, poz.253); u

5) stawa zdnia 15 listopada 1984r. opodatku rolnym (Dz.U. Nr52, poz.268, z1986r. Nr46, poz.225, z1988r. Nr1, poz.1, z1989r. Nr7, poz.45, Nr10, poz.53, Nr35, poz.192 iNr74, poz.443, z1990r. Nr34, poz.198 oraz z1991r. Nr7, poz.24) – wzakresie dotyczącym podatku rolnego od dochodów osób fizycznych zdziałów specjalnych produkcji rolnej;

6) rt.27 ustawy zdnia 14 czerwca 1991r. ospółkach zudziałem zagranicznym (Dz.U. Nr60, poz.253); a

7) rzepisy ustaw szczególnych, w części zawierającej przedmiotowe lub podmiotowe zwolnienia osób fizycznych od p podatków, októrych mowa wpkt1–5, albo obniżki tych podatków.

2. Przepisy:

1) staw wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 3–7 mają zastosowanie przy opodatkowaniu dochodów osiągniętych do dnia u 31grudnia 1991r.;

2) stawy wymienionej wust.1 pkt2 mają zastosowanie przy opodatkowaniu wynagrodzeń obciążających koszty działalu ności jednostek gospodarczych do dnia 31 grudnia 1991r.

3. Ulgi mieszkaniowe iinwestycyjne przyznane na podstawie ustawy wymienionej wust.1 pkt3 oraz ulgi inwestycyjne przyznane na podstawie ustawy wymienionej wust.1 pkt4 i5, niewyczerpane wokresie do dnia 1 stycznia 1992r., stosuje się odpowiednio do dochodu ipodatku dochodowego pobieranego na podstawie niniejszej ustawy.

4. (uchylony).316)

5. Okresowe zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art.10 oraz art.22 pkt1 ustawy wymienionej wust.1 pkt4 pozostają wmocy do czasu ich wygaśnięcia.

6. Upodatników, którzy na podstawie ustawy wymienionej wust.1 pkt3 gromadzili dochody na specjalnym rachunku bankowym, kwoty podjęte ztego rachunku po dniu 1 stycznia 1992r. traktuje się jako dochód podlegający opodatkowaniu wrozumieniu ustawy, ztym jednak że w1992r. zwalnia się od podatku dochodowego takie kwoty do wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału wskali określonej wart.27 ust.1. Wtym wypadku, jeżeli podatnik osiąga również inne dochody, zwyjątkiem określonych wart.28, 30 iart.41 ust.3, dla ustalenia obowiązku podatkowego iwysokości podatku należnego od tych dochodów łączy się je zkwotą pobraną ze specjalnego rachunku bankowego. Art. 55. (pominięty).308) Art. 56. (pominięty).308) Art. 57.

1. Do czasu wygaśnięcia skutków prawnych umów agencyjnych iumów na warunkach zlecenia, zawartych na podstawie odrębnych przepisów, źródłem przychodów wrozumieniu art.10 jest również działalność wykonywana na podstawie tych umów.

2. Przychód zdziałalności, októrej mowa wust.1, ustala się według zasad określonych wart.14. Przy ustalaniu dochodu odpłatność na rzecz zleceniodawcy wynikająca zumowy na warunkach zlecenia stanowi koszt uzyskania, jeżeli odnosi się do danego roku podatkowego, chociażby jej jeszcze nie poniesiono.

3. Podatnicy, którzy osiągają dochody określone wust.1, są obowiązani wpłacać zaliczki miesięczne na podatek oraz składać zeznania roczne według zasad określonych wart.44 i45. Art. 58. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 1992r., zwyjątkiem art.46, 47, 50 i51, które wchodzą wżycie zdniem ogłoszenia317) zmocą od dnia 1 lipca 1991r.

P rzez art.1 pkt36 ustawy, októrej mowa wodnośniku 57; zgodnie zart.15 ust.4 tej ustawy, przepis wzakresie dotyczącym skreślenia wart.54 ust.4 ma zastosowanie również do opodatkowania dochodów irozliczenia podatku za 1992r.

317) Ustawa została ogłoszona wdniu 10 września 1991r.

316)

Dziennik Ustaw – 162 – Poz. 361

Załączniki do ustawy zdnia 26 lipca 1991r.

Załącznik nr 1

WYKAZ ROCZNYCH STAWEK AMORTYZACYJNYCH

Pozycja Stawka % Symbol KŚT (grupa lub podgrupa, lub rodzaj) 1 2 3 01 1,5 11

Nazwa środków trwałych

Powiązanie z KRŚT

4 Budynki mieszkalne

5 15, 16

122 2,5 10

Lokale mieszkalne Budynki niemieszkalne 10,11,12 13,14,15 17,18,19 154 159

110

Z rodzaju 110 placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy opieki społecznej bez opieki medycznej Lokale niemieszkalne Podziemne garaże i zadaszone parkingi oraz budynki kontroli ruchu powietrznego (wieże)

121 4,5 102

227 293 200 202 203 205 209 220 221 222 125 169 198 001

104

Zbiorniki, silosy oraz magazyny podziemne, zbiorniki i komory podziemne ( z wyłączeniem budynków magazynowych i naziemnych)

10

103 109 010

Kioski towarowe o kubaturze poniżej 500 m3 – trwale związane z gruntem Domki kempingowe, budynki zastępcze – trwale związane z gruntem Plantacje wikliny

Dziennik Ustaw – 163 – Poz. 361

02

2,5

224

Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji, doków stałych zalądowionych, wałów i grobli

250 251 253 254 255 259 293 297 256

21

Budowle sklasyfikowane jako budowle do uzdatniania wód, z wyjątkiem studni wierconych

290

Budowle sportowe i rekreacyjne, z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych Wieże przeciwpożarowe Melioracje podstawowe Melioracje szczegółowe Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych Przewody sieci technologicznych wewnątrzzakładowych Urządzenia zabezpieczające ruch pociągów Z rodzaju 202 wieże ekstrakcyjne Z rodzaju 200 wieże wiertnicze, wieżo maszty Kotły i maszyny energetyczne Silniki spalinowe na paliwo lekkie Silniki spalinowe na paliwo ciężkie Silniki spalinowe na paliwo gazowe Silniki powietrzne Z rodzaju 343 zespoły elektroenergetyczne przenośne z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie Zespoły elektroenergetyczne z silnikami spalinowymi na paliwo ciężkie Reaktory jądrowe 431 - 0 filtry (prasy) błotniarki 431 - 4 cedzidła mechaniczne

28

4,5

291 225 226 2

291 01 01 2

10

211 221 202 200 3 323 324 325 326 343

651 680 507 510 3 323 324 325 326 343

14 20 03 7 14

344 349 04 7 431

344 349 431

Dziennik Ustaw – 164 – Poz. 361

450

Piece do przerobu surowców (z wyjątkiem 450 - 50 piece do przerobu surowca wielokomorowe) Piece do przetwarzania paliw ( z wyjątkiem 451 - 0 piece koksownicze) Piece do wypalania tunelowe Aparaty bębnowe Suszarki komorowe: 477-0 do 4 oraz 477-6 do 8 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Obrabiarki do metali Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów Aparaty do wymiany ciepła (z wyjątkiem rodzaju 465 i 469-0) Maszyny, urządzenia i aparaty do operacji i procesów materiałowych (z wyjątkiem rodzaju 474, 475, 4770 do 4 i 6-8 oraz 479-0) Z rodzaju 449-90 urządzenia dystrybucyjne do benzyny i olejów elektryczne i przepływomierze składowe do cieczy i paliw płynnych Z rodzaju 465 wymienniki płynów obiegowych przy produkcji sody 469-0 chłodnice odmulin i prób kołowych rozkładni gazu Kolumny nitracyjne i denitracyjne 479-0 odbieralnice hydrauliczne rozkładni gazu Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem chemicznym i elektrogalwanicznym Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem cieplnym 484-0 urządzenia do spawania i napawania łukowego w ochronie gazów oraz do spawania i napawania plazmowego Z rodzaju 484-1 wytwornice acetylenowe przenośne wysokiego ciśnienia, 484-3 zgrzewarki oporowe i tarcicowe Z rodzaju 484-6 urządzenia do metalizacji natryskowej i do natryskiwania tworzywami sztucznymi

450

451 454 475 477 10 14 4 41 44 46 47

451 454 475 477 4 40,41 44 46 47

18

449

449

465 469 474 479 481

465 469 474 479 481

482

482

484

484

Dziennik Ustaw – 165 – Poz. 361

490

Maszyny i urządzenia do przygotowywania maszynowych nośników danych oraz maszyny analityczne Samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami Z rodzaju 493 roboty przemysłowe 434-01 maszyny do zamykania słoi Z rodzaju 434-02 maszyny do zamykania puszek Wymienniki przeponowe rurowe sklasyfikowane jako chłodnice kwasu siarkowego Zespoły komputerowe 506-1 i 506-2 aparaty do rektyfikacji powietrza 507-2 i 507-3 krystalizatory 507-4 komory potne 548-0 maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji materiału zecerskiego 583-0 koparki i zwałowarki w kopalniach odkrywkowych węgla 583-1 koparki w piaskowniach przemysłu węglowego

490

492 493 434

492 493 434

20

465

465

30 05 7

491 506 507 548

491 506 507 548

583

583

10

512 513 514

Maszyny i urządzenia do eksploatacji otworów wiertniczych Maszyny i urządzenia do przeróbki mechanicznej rud i węgla 514-0 maszyny i urządzenia aglomerowni 514-1 maszyny i urządzenia wielkopiecowe 514-2 maszyny i urządzenia hutnicze stalowni Z rodzaju 514-3 do 6 nożyce hutnicze do cięcia na gorąco, tabor hutniczy, walcowniczy 514-9 inne maszyny, urządzenia i aparaty hutnicze

512 513 514

520

Z rodzaju 520 maszyny i urządzenia przemysłu kamieniarskiego: 520-0 i 520-1 traki ramowe i tarczowe

520

Dziennik Ustaw – 166 – Poz. 361

520-2 cyrkulaki 520-3 szlifierki 520-4 tokarki i wiertarki do kamienia 520-5 kombajny do robót przygotowawczych 523 525 529 Maszyny i urządzenia przemysłu cementowego 525-31 autoklawy Z rodzaju 529 maszyny i urządzenia do produkcji materiałów budowlanych: 529-81 do produkcji elementów z lastryko 529-82 do produkcji sztucznego kamienia Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych Z rodzaju 582-1 pojemniki do bitumu stalowe powyżej 20.000 l pojemności oraz z rodzaju 582-2 odśnieżarki o mocy silników powyżej 120 KM Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu chemicznego Maszyny i urządzenia torfiarskie Maszyny dla przemysłu surowców mineralnych Maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych Maszyny, urządzenia i aparaty do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny i aparaty papiernicze i poligraficzne Maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów włókienniczych i odzieżowych oraz do obróbki skóry i produkcji z niej 561-6 maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji napoi Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu piekarniczego (z wyjątkiem 568-40 do

48) Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów spożywczych Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej 505-1 piece prażalnicze fluidezyjne Maszyny, urządzenia i aparaty wiertnicze, górnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie oraz geodezyjne i kartograficzne 523 525 529

56 582

56 582

14

50 517 52 53 54

50 517 52 53 54

55

55

561 568 57 59 18 505 51

561 568 57 59 505 51

Dziennik Ustaw – 167 – Poz. 361

58 20 506 510 511 518

Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 506-3 odgazowywacze Maszyny i urządzenia wiertnicze Obudowy zmechanizowane Z rodzaju 518 aparaty i urządzenia do: 518-01 pomiarów magnetycznych 518-02 pomiarów geologicznych 518-03 pomiarów sejsmicznych i radiometrycznych 518-1 elektrycznego profilowania odwiertów, karotażu gazowego, perforacji otworów wiertniczych

58 506 510 511 518

535

Z rodzaju 535-0 aparaty specjalne do wytwarzania kwasu wolframowego i maszyny do redukcyjnych, próżniowych i specjalnych wytopów metali Z rodzaju 535-1 maszyny do produkcji węglanów i past emulsyjnych Z rodzaju 535-7 urządzenia do produkcji półprzewodników

535

579

579-000 dystrybutory 579-003 młynki młotkowe 579-01 maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych na mąkę pastewną i tłuszcze utylizacyjne 579-09 inne maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych

579

580 581 582 25 501

Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych Maszyny do robót budowlanych 582-3 szczotki mechaniczne i osprzęt do utrzymania dróg 501-0 aparaty szklane i porcelanowe do destylacji 501-1 porcelanowe młyny kulowe Maszyny górnicze, z wyłączeniem obudów zmechanizowanych Z rodzaju 524 piece do topienia żużla wielkopiecowego i bazaltu 571-8 autoklawy do hydrolizy 571-30 i 571-31 neutralizatory stalowe oraz neutralizatory i hydrolizatory betonowe lub murowane

580 581 582 501

511 524 571

511 524 571

Dziennik Ustaw – 168 – Poz. 361

581

581-2 wibratory 581-4 wibromłoty oraz z rodzaju 581-3 zacieraczki do tynku Zbiorniki naziemne ceglane Zbiorniki naziemne betonowe (z wyjątkiem z wykładziną chemoodporną dla kwasu ponitracyjnego) 623-7 urządzenia telefoniczne systemów nośnych na liniach WN Z rodzaju 641-7 wyciągi kopalniane (bez wyciągów przy głębieniu szybów) Towarowe kolejki linowe i dźwignie linowe Akumulatory hydrauliczne Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane Urządzenia techniczne Z podgrupy 61 urządzenia rozdzielcze i aparatura energii elektrycznej przewoźna Dźwigniki, wciągarki i wciągniki przejezdne oraz nieprzejezdne, kołowroty, wyciągniki (z wyjątkiem rodzaju 641-63 oraz z rodzaju 641-7 wyciągniki kopalniane łącznie z wyciągami przy głębieniu szybów, a także wyciągi kolei i kolejek linowych)

581

06

4,5

600 601

600 601

623 641 648 657 660 10 18 6 61 641

623 641 648 657 660 6 610 do 615 641

20

662 681 629 669

662-1 projektory przenośne 16 mm i 35 mm Kontenery Telefony komórkowe Kasy fiskalne i rejestrujące ( z wyjątkiem zaliczonych do poz. 04 – zespoły komputerowe) Baterie akumulatorów elektrycznych stacjonarnych Baterie akumulatorów elektrycznych zasadowych 662-5 ekrany kinowe 644-0 do 4 przenośniki w kopalniach i zakładach przetwórczych rud i węgla Z rodzaju 664 urządzenia do przeprowadzania badań technicznych 644-0 przenośniki zgrzebłowe ciężkie i lekkie Kolejowy tabor szynowy naziemny Kolejowy tabor szynowy podziemny

662 681 629 669

633 634 662 644 664 25 07 7 644 70 71

633 634 662 644 664 644 70 71

Dziennik Ustaw – 169 – Poz. 361

14

72 73 77 700 710

Tramwajowy tabor szynowy Pozostały tabor szynowy naziemny Tabor pływający 700-7 drezyny i przyczepy do drezyn 710-01 lokomotywy akumulatorowe 710-02 i 710-03 lokomotywy ognioszczelne i typu „Karlik” 710-10 do 14 wozy kopalniane

770 773 780 781 743 745 746 747 748

770-13 kontenerowce 773-1010 wodoloty Samoloty Śmigłowce Samochody specjalne Z rodzaju 745 trolejbusy i samochody ciężarowe o napędzie elektrycznym Ciągniki Naczepy Przyczepy

72 73 77 700-7 710 do 03 710-02 i 710-03 710-10 do 14 770-13 773-1010 780 781 743 745 746 747 748 750 751 752 753 754 76

76

Pozostały tabor bezszynowy (wózki jezdniowe akumulatorowe, widłowe i inne wózki jezdniowe) Z rodzaju 745 pozostałe samochody o napędzie elektrycznym Balony Inne środki transportu lotniczego Środki transportu pozostałe Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe Samochody osobowe Samochody ciężarowe Autobusy i autokary Szybowce Z rodzaju 805 wyposażenie kin, teatrów, placówek kulturalno-oświatowych oraz instrumenty muzyczne Kioski, budki, baraki, domki kempingowe – niezwiązane trwale z gruntem 803-0 do 1 maszyny biurowe

18

745 783 788 79 740 741 742 744 782 805

745 783 788 740 741 742 744 782 805

20

08

10

806 14 803

806 803

Dziennik Ustaw – 170 – Poz. 361

803-30 dalekopisy do maszyn matematycznych 20 25 8 801 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 801-0 elektroniczna aparatura kontrolno-pomiarowa do przeprowadzania badań laboratoryjnych 802-0 aparaty i sprzęt do hydro- i mechanoterapii Z rodzaju 804 wyposażenie cyrkowe 8 801

802 804

802 804

Objaśnienia:

1. Za pogorszone warunki używania budynków i budowli, o których mowa w art. 22i ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, uważa się używanie tych środków trwałych pod ciągłym działaniem wody, par wodnych, znacznych drgań, nagłych zmian temperatury oraz innych czynników powodujących przyspieszenie zużycia obiektu.

2. Za złe warunki używania budynków i budowli, o których mowa w art. 22i ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy, uważa się używanie tych środków trwałych pod wpływem niszczących środków chemicznych, a zwłaszcza gdy służą one produkcji, wytwarzaniu lub przechowywaniu żrących środków chemicznych. Dotyczy to również przypadków silnego działania na budynek lub budowlę niszczących środków chemicznych rozproszonych w atmosferze, wodzie lub wydzielających się w postaci oparów, których źródłem są inne obiekty znajdujące się w pobliżu.

3. Przez maszyny, urządzenia i środki transportu wymagające szczególnej sprawności technicznej, o których mowa w art. 22i ust. 2 pkt 2 ustawy, rozumie się te obiekty, które używane są w pracy na trzy zmiany, mimo że nie działają ze swej istoty w ruchu ciągłym, używane w warunkach terenowych, w warunkach leśnych, pod ziemią lub innych wskazujących na bardziej intensywne zużycie.

4. Przez maszyny i urządzenia grupy 4–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), poddanych szybkiemu postępowi technicznemu, o których mowa w art. 22i ust. 2 pkt 3 ustawy, rozumie się maszyny, urządzenia i aparaturę, w których zastosowane są układy mikroprocesorowe lub systemy komputerowe, spełniające założone funkcje dzięki wykorzystaniu w nich najnowszych zdobyczy techniki, a także pozostałą aparaturę naukowo-badawczą i doświadczalno-produkcyjną.

Dziennik Ustaw – 171 – Poz. 361

Załącznik nr 2

TABELA RODZAJÓW IROZMIARÓW DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ ORAZ NORM SZACUNKOWYCH DOCHODU ROCZNEGO

Lp. 1 1 Rodzaje upraw i produkcji 2 Uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2: a) rośliny ozdobne b) pozostałe Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m2 Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2: a) rośliny ozdobne b) pozostałe Uprawy grzybów i ich grzybni – powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej Drób rzeźny – powyżej 100 szt.: a) kurczęta b) gęsi c) kaczki d) indyki Drób nieśny powyżej 80 szt.: a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym) b) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym) c) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym) d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym) e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym) f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych) Wylęgarnie drobiu: a) kurczęta b) gęsi c) kaczki d) indyki Zwierzęta futerkowe a) lisy i jenoty b) norki c) tchórze d) szynszyle e) nutrie powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego f) króliki powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego 9 10 11 12 13 14 Zwierzęta laboratoryjne: a) szczury białe b) myszy białe Jedwabniki – produkcja kokonów Pasieki powyżej 80 rodzin Uprawy roślin in vitro – powierzchnia półek Hodowla entomofagów – powierzchnia upraw roślin żywicielskich Hodowla dżdżownic – powierzchnia łoża hodowlanego Jednostka powierzchni upraw lub rodzajów produkcji 3

2

Norma szacunkowa dochodu rocznego zł 4 gr

2 3

1m 2 1m 1m

2

7 2 1

60 60

4 5

1m 1 m2 1m

2

2

5 3 3

20 20

6

1 sztuka 1 sztuka 1 sztuka 1 sztuka 1 sztuka 1 sztuka 1 sztuka 1 sztuka 1 sztuka 1 sztuka 1 sztuka 1 sztuka 1 sztuka 1 sztuka od 1 samicy stada podstawowego powyżej 2 szt. samic stada podstawowego powyżej 2 szt. samic stada podstawowego powyżej 2 szt. samic stada podstawowego od 1 samicy stada podstawowego od 1 samicy stada podstawowego 1 sztuka 1 sztuka 1 dm3 1 rodzina 1 m2 1m

2 2

10 79 21 51 1 1 1 2 8 1 98 66 10 05 70 45 1 5 2 5 29 13 10 15 3 3 78 10 13 49 58 58

7

8

2 120 100 50

9 2 20

1m

Dziennik Ustaw

15

– 172 –

Poz. 361

Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym: a) krowy powyżej 5 sztuk b) cielęta powyżej 10 sztuk c) bydło rzeźne powyżej 10 sztuk (z wyjątkiem opasów) d) tuczniki powyżej 50 sztuk e) prosięta i warchlaki powyżej 50 sztuk f) chów i hodowla owiec powyżej 10 sztuk g) tucz owiec powyżej 15 sztuk h) konie rzeźne i) konie hodowlane

j) hodowla ryb akwariowych powyżej 700 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi k) hodowla psów rasowych 1 sztuka stada podstawowego l) hodowla kotów rasowych 1 sztuka stada podstawowego

1 sztuka 1 sztuka 1 sztuka 1 sztuka 1 sztuka od 1 matki 1 sztuka 1 sztuka 1 sztuka stada podstawowego 1 dm3

200 42 22 25 10 4 6 300 240 90 27 10

Dziennik Ustaw – 173 – Poz. 361

Załącznik nr 3318)

LISTA PODMIOTÓW, DO KTÓRYCH ZASTOSOWANIE MAJĄ ART. 23 UST. 1 PKT 38C I ART. 24 UST. 8A I 8B USTAWY

Lp. 1 1

Państwo członkowskie Unii Europejskiej 2 Królestwo Belgii

Zakres podmiotowy 3 spółki utworzone według prawa belgijskiego, określane jako: „société anonyme”/„naamloze vennootschap”, „société en commandite par actions”/„commanditaire vennootschap op aandelen”, „société privée ą responsabilité limitée”/„besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, „société coopérative ą responsabilité limitée”/„coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, „société coopérative ą responsabilité illimitée”/„coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid”, „société en nom collectif”/„vennootschap onder firma”, „société en commandite simple”/„gewone commanditaire vennootschap”, przedsiębiorstwa publiczne, które przybrały jedną z wymienionych wyżej form prawnych i inne spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa belgijskiego podlegające opodatkowaniu belgijskim podatkiem dochodowym od osób prawnych spółki utworzone według prawa duńskiego, określane jako: „aktieselskab” i „anpartsselskab” oraz inne spółki podlegające opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, w takim zakresie, w jakim ich dochód podlegający opodatkowaniu jest obliczany i opodatkowany zgodnie z ustawodawstwem podatkowym mającym zastosowanie do „aktieselskaber” spółki utworzone według prawa hiszpańskiego, określane jako: „sociedad anónima”, „sociedad comanditaria por acciones”, „sociedad de responsabilidad limitada”, jak również podmioty prawa publicznego, które działają na podstawie prawa prywatnego spółki utworzone według prawa niderlandzkiego, określane jako: „naamloze vennootschap”, „besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, „open commanditaire vennootschap”, „coöperatie”, „onderlinge waarborgmaatschappij”, „fonds voor gemene rekening”, „vereniging op coöperatieve grondslag”, „vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt” oraz inne spółki utworzone zgodnie z prawem niderlandzkim podlegające opodatkowaniu niderlandzkim podatkiem dochodowym od osób prawnych

2

Królestwo Danii

3

Królestwo Hiszpanii

4

Królestwo Niderlandów

318)

D odany przez art. 1 pkt 31 ustawy, o której mowa w odnośniku 13, i ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011 r.

Dziennik Ustaw – 174 – Poz. 361

5

Królestwo Szwecji

spółki utworzone według prawa szwedzkiego, określane jako: „aktiebolag”, „bankaktiebolag”, „försäkringsaktiebolag”, „ekonomiska föreningar”, „sparbanker” oraz „ömsesidiga försäkringsbolag” spółki utworzone według prawa maltańskiego, określane jako: „Kumpaniji ta’ Responsabilita Limitata” oraz „Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f’azzjonijiet” spółki utworzone według prawa austriackiego, określane jako: „Aktiengesellschaft”, „Gesellschaft mit beschränkter Haftung” oraz „Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften” spółki utworzone według prawa cypryjskiego: „εταιρείες”, jak określono w przepisach dotyczących podatku dochodowego spółki utworzone według prawa czeskiego, określane jako: „akciová společnost” oraz „společnost s ručením omezeným” spółki utworzone według prawa estońskiego, określane jako: „täisühing”, „usaldusühing”, „osaühing”, „aktsiaselts” oraz „tulundusühistu” spółki utworzone według prawa niemieckiego, określane jako: „Aktiengesellschaft”, „Kommanditgesellschaft auf Aktien”, „Gesellschaft mit beschränkter Haftung”, „Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit”, „Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft”, „Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts” i inne spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa niemieckiego podlegające opodatkowaniu niemieckim podatkiem dochodowym od osób prawnych spółki utworzone według prawa fińskiego, określane jako: „osakeyhtiö”/„aktiebolag”, „osuuskunta“/„andelslag”, „säästöpankki”/„sparbank” oraz „vakuutusyhtiö”/„försäkringsbolag” spółki utworzone według prawa francuskiego, określane jako: „société anonyme”, „société en commandite par actions”, „société ą responsabilité limitée”, „sociétés par actions simplifiées”, „sociétés d’assurances mutuelles”, „caisses d’épargne et de prévoyance”, „sociétés civiles”, które automatycznie podlegają podatkowi dochodowemu od osób prawnych, „coopératives”, „unions de coopératives”, przemysłowe i handlowe instytucje publiczne oraz przedsiębiorstwa i inne spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa francuskiego podlegające opodatkowaniu francuskim podatkiem dochodowym od osób prawnych

6

Republika Malty

7

Republika Austrii

8

Republika Cypryjska

9

Republika Czeska

10

Republika Estońska

11

Republika Federalna Niemiec

12

Republika Finlandii

13

Republika Francuska

Dziennik Ustaw – 175 – Poz. 361

14

Republika Grecka

spółki utworzone według prawa greckiego, określane jako: „αvώvυμη εταιρεία”, „εταιρεία περιoρισμέvης ευθύvης (Ε.Π.Ε.)” spółki utworzone lub istniejące według prawa irlandzkiego, podmioty zarejestrowane zgodnie z Industrial and Provident Societies Act, „building societies”, utworzone zgodnie z Building Societies Acts i „trustee savings banks” w rozumieniu Trustee Savings Banks Act z 1989 r. spółki utworzone według prawa litewskiego spółki utworzone według prawa łotewskiego, określane jako: „akciju sabiedrība” oraz „sabiedrība ar ierobežotu atbildību” spółki handlowe lub spółki prawa cywilnego mające formę handlową, jak również inne osoby prawne prowadzące działalność przemysłową lub handlową, które są utworzone zgodnie z prawem portugalskim spółki utworzone według prawa słowackiego, określane jako: „akciová spoločnost”, „spoločnosť s ručením obmedzeným”, „komanditná spoločnosť” spółki utworzone według prawa słoweńskiego, określane jako: „delniška družba”, „komanditna družba”, „družba z omejeno odgovornostjo” spółki utworzone według prawa węgierskiego, określane jako: „közkereseti társaság”, „betéti társaság”, „közös vállalat”, „korlátolt felelősségű társaság”, „részvénytársaság”, „egyesülés”, „közhasznú társaság” oraz „szövetkezet” spółki utworzone według prawa włoskiego, określane jako: „societą per azioni”, „societą in accomandita per azioni”, „societą a responsabilitą limitata”, „societą cooperative”, „societą di mutua assicurazione” oraz jednostki publiczne i prywatne, których działalność jest w całości lub w przeważającej części handlowa

15

Irlandia

16 17

Republika Litewska Republika Łotewska

18

Republika Portugalska

19

Republika Słowacka

20

Republika Słowenii

21

Republika Węgierska

22

Republika Włoska

23

Wielkie Księstwo Luksembur- spółki utworzone według prawa luksemburskiego, ga określane jako: „société anonyme”, „société en commandite par actions”, „société ą responsabilité limitée”, „société coopérative”, „société coopérative organisée comme une société anonyme”, „association d’assurances mutuelles”, „association d’épargnepension”, „entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l’État, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public” i inne spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa luksemburskiego podlegające opodatkowaniu luksemburskim podatkiem dochodowym od osób prawnych

Dziennik Ustaw – 176 – Poz. 361

24

Zjednoczone Królestwo Wiel- spółki utworzone według prawa Zjednoczonego Królekiej Brytanii i Irlandii Północ- stwa nej spółki (SE) utworzone zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) i dyrektywą Rady 2001/86/EWG z dnia 8 października 2001 r. uzupełniającą statut spółki europejskiej w odniesieniu do uczestnictwa pracowników; spółdzielnie (SCE) utworzone zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1435/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu spółdzielni europejskiej (SCE) i dyrektywą Rady 2003/72/WE z dnia 22 lipca 2003 r. uzupełniającą statut spółdzielni europejskiej w odniesieniu do zaangażowania pracowników Republika Bułgarii spółki prawa bułgarskiego, określane jako: „cъбиpaтeлното дружество”, „командитното дружество”, „дружеството с ограничена отговорност”, „акционерното дружество”, „командитното дружество с акции”, „кооперации”, „кооперативни съюзи” oraz „държавни предприятия” utworzone zgodnie z przepisami prawa bułgarskiego i prowadzące działalność gospodarczą spółki prawa rumuńskiego, określane jako: „societăţi pe acţiuni”, „societăţi în comandită pe acţiuni”, „societăţi cu răspundere limitată”

25

26

27

Rumunia

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 361 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-11-30 poz. 1542

  Ustawa z dnia 23 października 2009 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-09 poz. 1741

  Wyrok Trybynału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2002 r. sygn. akt. P. 13/02.

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-27 poz. 399

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Monitor Polski 2012 poz. 952

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe

 • Monitor Polski 2002 nr 60 poz. 843

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane