Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 375 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-funkcjonariuszowi, weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi oraz najbliższym członkom jego rodziny

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-04-04
Data wydania:2012-03-30
Data wejscia w życie:2012-04-05
Data obowiązywania:2012-04-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 375 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2012 r. Poz. 375

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

1) zdnia 30 marca 2012r. wsprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-funkcjonariuszowi, weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi oraz najbliższym członkom jego rodziny Na podstawie art.23 ust.4 ustawy zdnia 19 sierpnia 2011r. oweteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. Nr205, poz.1203) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:


1) ryb udzielania i zakres pomocy psychologicznej przysługującej weteranowi-funkcjonariuszowi lub weteranowi t poszkodowanemu-funkcjonariuszowi oraz najbliższym członkom jego rodziny;

2) posób itryb postępowania wzakresie monitorowania realizacji prawa weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy s do pomocy psychologicznej oraz właściwość organów wtym zakresie. §

2. Pomocy psychologicznej udziela się po okazaniu przez:

1) eterana-funkcjonariusza lub weterana poszkodowanego-funkcjonariusza – odpowiednio legitymacji weterana lub w legitymacji weterana poszkodowanego wydanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

2) ajbliższego członka rodziny – pisemnego oświadczenia weterana-funkcjonariusza lub weterana poszkodowanegon -funkcjonariusza zawierającego numer legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego, że spełniają oni warunki bycia najbliższymi członkami rodziny wrozumieniu art.4 pkt 12 ustawy zdnia 19 sierpnia 2011r. oweteranach działań poza granicami państwa. §

3. Zakres pomocy psychologicznej obejmuje:

1) badanie diagnostyczne;

2) terapię psychologiczną: a) indywidualną, b) grupową, wtym rodzinną;

3) poradę indywidualną;

4) poradę rodzinną;

5) interwencję kryzysową. § 4.

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych monitoruje realizację prawa weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy do pomocy psychologicznej udzielanej wpodmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwanych dalej „podmiotami leczniczymi MSW”.

1)

M inister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust.2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz.U. Nr248, poz.1491).

Dziennik Ustaw –2– Poz. 375

2. Monitorowanie realizacji prawa weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy do pomocy psychologicznej obejmuje zbieranie ianalizę informacji dotyczących dostępności oraz zakresu udzielonej pomocy psychologicznej.

3. Monitorowanie, októrym mowa wust.2, polega na:

1) okonywaniu kompleksowej oceny dostępności pomocy psychologicznej dla weteranów poszkodowanych-funkcjonad riuszy; w

2) spółdziałaniu z podmiotami leczniczymi MSW w zakresie pozyskiwania informacji o realizacji prawa weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy do uzyskania pomocy psychologicznej;

3) dzielaniu odpowiedzi na skargi iwnioski weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy dotyczące korzystania zpou mocy psychologicznej. §

5. Podmioty lecznicze MSW przekazują ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych wterminie do dnia 31 stycznia każdego roku, za rok poprzedni, informacje o:

1) zakresie pomocy psychologicznej udzielonej weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom;

2) iczbie weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy, którzy skorzystali zpomocy psychologicznej udzielanej wpodl miotach leczniczych MSW. §

6. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem następującym po dniu ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 375 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-20 poz. 1613

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-19 poz. 291

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-12 poz. 336

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie pomocy psychologicznej dla weterana-funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub weterana poszkodowanego-funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw z 2012-04-04 poz. 376

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-17 poz. 1564

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.