Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 385 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie rejestru wyrobów niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-04-10
Data wydania:2012-03-26
Data wejscia w życie:2012-04-25
Data obowiązywania:2012-04-25

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 385 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2012 r. Poz. 385

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW zdnia 26 marca 2012r. wsprawie rejestru wyrobów niezgodnych zzasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami Na podstawie art.39a ust.7 ustawy zdnia 30 sierpnia 2002r. osystemie oceny zgodności (Dz.U. z2010r. Nr138, poz.935 oraz z2011r. Nr102, poz.586 iNr227, poz.1367) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób prowadzenia rejestru wyrobów niezgodnych zzasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami, zwanego dalej „rejestrem”. § 2.


1. Rejestr jest prowadzony zwykorzystaniem systemu teleinformaycznego. t

2. Każdy wpis do rejestru dotyczy jednego wyrobu niezgodnego zzasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami. §

3. Rejestr jest udostępniany na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji iKonsumentów iumożliwia niezwłoczne wyszukanie, odczytanie oraz wydrukowanie całości albo części zapisanych danych. §

4. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji iKonsumentów dokonuje wpisu do rejestru niezwłocznie po dniu, wktórym wydana przez niego decyzja stanowiąca podstawę dokonania wpisu stała się ostateczna, lub niezwłocznie po otrzymaniu kopii ostatecznej decyzji stanowiącej podstawę dokonania wpisu od innego organu wyspecjalizowanego. § 5.

1. Wrejestrze umieszcza się następujące dane:

1) datę wpisu do rejestru;

2) numer identyfikacyjny wpisu;

3) oznaczenie decyzji, októrej mowa w§ 4;

4) nazwę wyrobu;

5) kod wyrobu według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów iUsług (PKWiU);

6) opis wyrobu pozwalający na jego identyfikację;

7) informację ogrupie użytkowników lub konsumentów, dla których wyrób jest przeznaczony;

8) nazwę kraju wytworzenia wyrobu, jeżeli jest to niezbędne do identyfikacji wyrobu;

9) ane przedsiębiorcy, który wprowadził do obrotu lub oddał do użytku wyrób albo dostarczył lub udostępnił wyrób po d jego wprowadzeniu do obrotu, wtym określenie, czy działał on jako producent, upoważniony przedstawiciel producenta, importer czy dystrybutor, jeżeli jest to niezbędne do identyfikacji wyrobu;

10) ane producenta, wprzypadku gdy przedsiębiorca, októrym mowa wpkt 9, nie jest producentem wyrobu, jeżeli jest to d niezbędne do identyfikacji wyrobu;

Dziennik Ustaw

11) opis rodzaju izakresu niezgodności wyrobu: a) zzasadniczymi wymaganiami, b) ze szczegółowymi wymaganiami, c) zinnymi wymaganiami;

12) określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób;

13) określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ wyspecjaizowany zastosował wodniesieniu do wyrobu niezgodnel go zzasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami;

14) inne informacje, jeżeli jest to niezbędne do identyfikacji wyrobu.

2. Wrejestrze może być umieszczone zdjęcie wyrobu. §

6. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1) Prezes Rady Ministrów: D. Tusk –2– Poz. 385

1)

N iniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów zdnia 13 sierpnia 2007r. wsprawie rejestru wyrobów niezgodnych zzasadniczymi lub innymi wymaganiami (Dz.U. Nr150, poz.1057), które utraciło moc zdniem 3 grudnia 2011r., zgodnie zart.9 ustawy zdnia 15 kwietnia 2011r. ozmianie ustawy osystemie oceny zgodności oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr102, poz.586).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 385 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2007-08-20 poz. 1057

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie rejestru wyrobów niezgodnych z zasadniczymi lub innymi wymaganiami

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-28 poz. 811

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie rejestru wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-28 poz. 815

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia krajowego systemu informacji o produktach niebezpiecznych

 • Dziennik Ustaw z 2007-08-09 poz. 1071

  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 9 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-29 poz. 1540

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu przepływu informacji dotyczących systemu kontroli wyrobów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.