Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 454 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania o nadanie Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-04-26
Data wydania:2012-04-18
Data wejscia w życie:2012-05-11
Data obowiązywania:2012-05-11

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 454 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 454

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

1) zdnia 18 kwietnia 2012r. zmieniające rozporządzenie wsprawie postępowania onadanie Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej Na podstawie art.10 ustawy zdnia 8 października 2004r. oustanowieniu Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej (Dz.U. Nr268, poz.2662) zarządza się, co następuje: §

1. Wrozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji zdnia 11 marca 2005r. wsprawie postępowania onadanie Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej (Dz.U. Nr65, poz.572) wprowadza się następujące zmiany:


1) w§ 6 ust.1 otrzymuje brzmienie: „1. Ewidencję osób wyróżnionych Medalem i pozbawionych Medalu prowadzi komórka organizacyjna do spraw osobowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych.”;

2) ałączniki nr1 i2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio wzałącznikach nr1 i2 do niniejszez go rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

1)

M inister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust.2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz.U. Nr248, poz.1491).

Dziennik Ustaw –2– Poz. 454

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zdnia 18 kwietnia 2012 ki (pozroz o Za ączn r do 454)

poz. …. ..) Załącznik nr1

WZÓR

(wypełnić pismem drukowanym)

Z

WNIOSEK O NADANIE Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej

1. NAZWISKO

2. IMIONA

3. Data urodzenia

(wypełnić dużymi literami)

(wypełnić dużymi literami)

4. Miejscowość urodzenia

..................................

5. Imiona rodziców

.................................. ..................................

...........................................

(dzień/miesiąc (słownie)/rok)

6. Obywatelstwo

7. Państwo stałego zamieszkania

8. Dokument tożsamości

........................................

(nazwa dokumentu)

.......................................

(seria, numer)

.......................................

(organ wydający)

.......................................

(dzień/miesiąc/rok) data wydania

9. Uzasadnienie nadania Medalu

Dziennik Ustaw –3– Poz. 454

10. Jednostka organizacyjna Straży Granicznej/komórka organizacyjna Komendy Głównej Straży Granicznej sporządzająca wniosek

.......................................

(nazwa jednostki organizacyjnej Straży Granicznej/komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej)

.......................................

(pieczęć)

.................................,

(miejscowość)

dnia ..................... 20.... r.

(dzień, miesiąc (słownie))

.......................................

(podpis kierownika jednostki organizacyjnej Straży Granicznej/ komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej)

11. WNOSZĘ O NADANIE Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej ......... STOPNIA

.........................................

(pieczęć)

............................,

(miejscowość)

dnia, ..................... 20.... r.

(dzień, miesiąc (słownie))

......................................

(podpis Komendanta Głównego Straży Granicznej)

12. DECYZJA O NADANIU MEDALU Nr ....................................... z dnia ....................................... 20.... r.

MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Dziennik Ustaw –4– Poz. 454

Załącznik nr2

WZÓR LEGITYMACJI STWIERDZAJĄCEJ NADANIE MEDALU ZA ZASŁUGI DLA STRAŻY GRANICZNEJ

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 454 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-31 poz. 1012

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie Medalu za Zasługi dla Policji, sposobu wręczania i noszenia odznaki Medalu, prowadzenia ewidencji osób wyróżnionych i pozbawionych Medalu oraz wzorów odpowiednich dokumentów.

 • Monitor Polski 2011 nr 67 poz. 658

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2011 r. nr 112-19-2011 o mianowaniu na stopień generała brygady Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw z 2012-04-26 poz. 453

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania „Odznaki Straży Granicznej”

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-30 poz. 1188

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-22 poz. 1678

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wyznaczenia i upoważnienia komendantów granicznych placówek kontrolnych Straży Granicznej do wykonania niektórych czynności w sprawach cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.