Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 546 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie stopni wojskowych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadających stopniom policyjnym

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-05-18
Data wydania:2012-04-24
Data wejscia w życie:2012-06-02
Data obowiązywania:2012-06-02

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 546 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 18 maja 2012 r. Poz. 546

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW zdnia 24 kwietnia 2012r. wsprawie stopni wojskowych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego iSłużby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadających stopniom policyjnym Na podstawie art.47 ust. 2 ustawy zdnia 6 kwietnia 1990r. oPolicji (Dz.U. z2011r. Nr287, poz.1687, Nr217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371) zarządza się, co następuje: § 1. Stopnie wojskowe, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadające stopniom policyjnym określa załącznik do rozporządzenia. § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1) Prezes Rady Ministrów: D. Tusk


1)

 iniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stopni N wojskowych Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i  Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadających stopniom policyjnym (Dz.  U. Nr 236, poz. 1706), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. ozmianie ustawy oPolicji (Dz.U. Nr207, poz.1229).

Dziennik Ustaw –2– Poz. 546

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów zdnia 24 kwietnia 2012r. (poz.546)

Rady Mini trów STOPNIE WOJSKOWE, STRAŻY GRANICZNEJ, BIURA OCHRONY RZĄDU, SŁUŻBY CELNEJ, z AGENCJI nia 2012 r PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO, nia 24 kwie WYWIADU, SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO B URA O H KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO ODPOWIADAJĄCE I SŁUŻBY ONY ZĄDU, UŻB TOP IE K WE T ŻY GR ZN J EJ PA TW EJ S R Y P Ż RNE STOPNIOM POLICYJNYM N GO AGENCJI WYW ADU SŁU

Stopnie wojskowe Stopnie wojskowe Marynarki Wojennej Stopnie Straży Granicznej Stopnie Biura Stopnie Ochrony Służby Celnej Rządu Stopnie Państwowej Straży Pożarnej Stopnie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu 7 szeregowy Stopnie Służby Stopnie policyjne Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego 8 szeregowy 9 posterunkowy

1 szeregowy

2 marynarz

3

4

5 aplikant celny strażak

6

I. Korpus szeregowych Policji szeregowy Straży szeregowy Granicznej (marynarz Straży Granicznej) starszy marynarz starszy szeregowy starszy Straży Granicznej szeregowy (starszy marynarz Straży Granicznej) mat starszy mat bosmanmat starszy bosmanmat1) bosman kapral Straży Granicznej (mat Straży Granicznej) plutonowy Straży Granicznej (bosmanmat Straży Granicznej) sierżant Straży Granicznej (bosman Straży Granicznej) sierżant starszy sierżant Straży Granicznej (starszy bosman Straży Granicznej) sierżant sztabowy starszy Straży Granicznej sierżant (bosman sztabowy Straży Granicznej) kapral plutonowy

starszy szeregowy

starszy starszy strażak starszy szeregowy starszy aplikant celny szeregowy

starszy posterunkowy

II. Korpus podoficerów Policji kapral starszy kapral plutonowy starszy plutonowy1) sierżant młodszy rewident celny rewident celny starszy rewident celny młodszy rachmistrz celny rachmistrz celny starszy rachmistrz celny ogniomistrz starszy sierżant starszy sierżant starszy sierżant Policji sierżant sztabowy starszy sierżant sztabowy młodszy chorąży młodszy aspirant Policji chorąży aspirant Policji starszy chorąży starszy aspirant Policji młodszy chorąży sztabowy chorąży sztabowy starszy chorąży sztabowy aspirant sztabowy Policji sierżant sztabowy Policji sekcyjny starszy sekcyjny młodszy ogniomistrz kapral starszy kapral plutonowy kapral starszy kapral plutonowy sierżant Policji

starszy plutonowy starszy plutonowy sierżant sierżant

starszy sierżant

starszy bosman

sierżant sztabowy1) starszy sierżant sztabowy1)

bosman sztabowy1) starszy bosman sztabowy1)

starszy ogniomistrz

sierżant sztabowy starszy sierżant sztabowy młodszy chorąży chorąży

III. Korp