Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 548 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-05-18
Data wydania:2012-05-02
Data wejscia w życie:2012-06-02
Data obowiązywania:2012-06-02

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 548 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 18 maja 2012 r. Poz. 548

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zdnia 2 maja 2012r. zmieniające rozporządzenie wsprawie orzekania ozdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich wtych sprawach Na podstawie art.30a ust.4 i5 ustawy zdnia 21 listopada 1967r. opowszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z2012r. poz.461) zarządza się, co następuje: §

1. Wrozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej zdnia 25 czerwca 2004r. wsprawie orzekania ozdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich wtych sprawach (Dz.U. Nr151, poz.1595, zpóźn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:


1) w§ 2 pkt1 i2 otrzymują brzmienie: „1) ołnierzu niezawodowym, należy przez to rozumieć żołnierza odbywającego lub pełniącego jeden zrodzajów ż czynnej służby wojskowej, októrych mowa wart.59 pkt1–5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

2) zynnej służbie wojskowej, należy przez to rozumieć odbywanie lub pełnienie jednego z rodzajów służby, c októrym mowa wart.59 pkt1–5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;”;

2) w§ 3: a) wust.1: – wpkt1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, inne osoby, podlegające ze względu na wiek obowiązkowi służby wojskowej, które zgłosiły się ochotniczo do jej odbywania, oraz żołnierzy niezawodowych, przeznaczonych do odbycia lub odbywających czynną służbę wojskową:”, – pkt3 otrzymuje brzmienie: „3) ołnierzy niezawodowych oraz żołnierzy rezerwy, którzy złożyli wniosek ozawarcie kontraktu na wykonyważ nie obowiązków wramach Narodowych Sił Rezerwowych;”, – pkt5 otrzymuje brzmienie: „5) ołnierzy niezawodowych odbywających zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia ż wojskowe, służbę przygotowawczą lub okresową służbę wojskową, którzy zpowodu choroby nie wykonują zadań służbowych przez kolejne 30 dni kalendarzowych;”, b) ust.2 otrzymuje brzmienie: „2. Do wojskowej komisji lekarskiej kieruje się również osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, wokresie, kiedy nie urzęduje powiatowa komisja lekarska, osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy iinne osoby podlegające ze względu na wiek obowiązkowi służby wojskowej, osoby, które zgłosiły się ochotniczo do odbywania czynnej służby wojskowej inieposiadające orzeczonej zdolności do tej służby, osoby przeznaczone do odbycia czynnej służby wojskowej oraz żołnierzy rezerwy, przeznaczonych do odbycia czynnej służby wojskowej.”;

1)

Z miany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone wDz.U. z2006r. Nr211, poz.1557, z2009r. Nr106, poz.886, z2010r. Nr189, poz.1268 oraz z2011r. Nr6, poz.24.

Dziennik Ustaw –2– Poz. 548

3) załączniku nr2 do rozporządzenia objaśnienia szczegółowe do rozdziału Iwzakresie dotyczącym Grupy Iotrzymują w brzmienie: „Grupa I(kolumna czwarta wykazu) obejmuje: a) osoby podlegające kwalifikacji wojskowej oraz ochotników, wtym kobiety, októrych mowa wart.32 ust.4 ustawy, b) soby podlegające ze względu na wiek obowiązkowi służby wojskowej, które zgłosiły się ochotniczo do jej odbywao nia, c) osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, d) żołnierzy zasadniczej służby wojskowej, e) żołnierzy służby przygotowawczej,  f) żołnierzy odbywających przeszkolenie wojskowe, g) soby podlegające kwalifikacji wojskowej przeznaczone do odbycia służby zastępczej lub pełnienia służby wformao cjach uzbrojonych niewchodzących wskład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 548 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-06-10 poz. 733

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

 • Dziennik Ustaw z 2011-03-24 poz. 326

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-03 poz. 886

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

 • Dziennik Ustaw z 2011-01-10 poz. 24

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

 • Dziennik Ustaw z 2010-11-30 poz. 1467

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej oraz emerytów i rencistów wojskowych, a także właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.