Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 572 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-05-23
Data wydania:2012-03-26
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 572 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ zdnia 26 marca 2012r. wsprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oszkolnictwie wyższym

1. Na podstawie art.16 ust.1 zdanie pierwsze ustawy zdnia 20 lipca 2000r. oogłaszaniu aktów normatywnych iniektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z2011r. Nr197, poz.1172 iNr232, poz.1378) ogłasza się wzałączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365), zuwzględnieniem zmian wprowadzonych:


1) stawą zdnia 26 stycznia 2006r. ozmianie ustawy – Prawo oszkolnictwie wyższym oraz ustawy opodatku dochodou wym od osób fizycznych (Dz. U. Nr46, poz.328),

2) stawą zdnia 9 czerwca 2006r. – Przepisy wprowadzające ustawę oSłużbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie u Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr104, poz.711), u

3) stawą zdnia 11 kwietnia 2007r. ozmianie ustawy osystemie oświaty oraz ozmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr80, poz.542), u

4) stawą z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 120, poz.818),

5) stawą zdnia 24 sierpnia 2007r. ozmianie niektórych ustaw wzwiązku zczłonkostwem Rzeczypospolitej Polskiej u wUnii Europejskiej (Dz. U. Nr176, poz.1238), u

6) stawą zdnia 24 sierpnia 2007r. ozmianie ustawy ozakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy – Prawo oszkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr176, poz.1240),

7) ustawą zdnia 7 września 2007r. oKarcie Polaka (Dz. U. Nr180, poz.1280),

8) stawą zdnia 18 marca 2008r. ozmianie ustawy oudzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej u Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr70, poz.416),

9) stawą zdnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę ofinansach publicznych (Dz. U. Nr157, poz.1241, u z2010r. Nr238, poz.1578 oraz z2011r. Nr178, poz.1061),

10) stawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej u oraz ozmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr161, poz.1278),

11) ustawą zdnia 5 listopada 2009r. ozmianie ustawy – Prawo oszkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr202, poz.1553),

12) ustawą zdnia 12 lutego 2010r. ozmianie ustawy – Prawo oszkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr75, poz.471),

13) stawą zdnia 5 marca 2010r. zmieniającą ustawę ozmianie ustawy ozawodach lekarza ilekarza dentysty oraz ustawę u – Prawo oszkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr57, poz.359),

Dziennik Ustaw –2– Poz. 572

14) ustawą zdnia 30 kwietnia 2010r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. Nr96, poz.620),

15) ustawą zdnia 4 lutego 2011r. oopiece nad dziećmi wwieku do lat 3 (Dz. U. Nr45, poz.235),

16) stawą zdnia 18 marca 2011r. ozmianie ustawy – Prawo oszkolnictwie wyższym, ustawy ostopniach naukowych u itytule naukowym oraz ostopniach itytule wzakresie sztuki oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr84, poz.455 iNr112, poz.654),

17) ustawą zdnia 15 kwietnia 2011r. odziałalności leczniczej (Dz. U. Nr112, poz.654),

18) ustawą zdnia 15 lipca 2011r. ozawodach pielęgniarki ipołożnej (Dz. U. Nr174, poz.1039),

19) stawą zdnia 15 lipca 2011r. okontroli wadministracji rządowej (Dz. U. Nr185, poz.1092) u oraz zmian wynikających zprzepisów ogłoszonych przed dniem 1 lutego 2012r.

2. Podany wzałączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1) rt.231–251 ustawy zdnia 27 lipca 2005r. – Prawo oszkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr164, poz.1365), które stanoa wią: „Art. 231. Wustawie zdnia 15 listopada 1984r. opodatku rolnym (Dz. U. z1993r. Nr94, poz.431, zpóźn. zm.a)) wart.12 wust.2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) uczelnie,”. Art.232. Wustawie zdnia 25 lipca 1985r. ojednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z2001r. Nr33, poz.388, zpóźn. zm.b)) wart.2 wust.4 po wyrazach „studia podyplomowe” dodaje się przecinek iwyrazy „na zasadach określonych wustawie zdnia 27 lipca 2005r. – Prawo oszkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr164, poz.1365)”. Art. 233. Wustawie zdnia 6 kwietnia 1990r. oPolicji (Dz. U. z2002r. Nr7, poz.58, zpóźn. zm.c)) wart.4 po ust.3 dodaje się ust.3a wbrzmieniu: „3a. rganizację i zakres działania Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie jako szkoły wyższej oraz tryb wyznaczania O i odwoływania rektora oraz wyznaczania, wyboru i odwoływania prorektorów reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo oszkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr164, poz.1365).”. Art. 234. Wustawie zdnia 12 stycznia 1991r. opodatkach iopłatach lokalnych (Dz. U. z2002r. Nr9, poz.84, zpóźn. zm.d)) wart.7 wust.2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) czelnie, zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą,”. u Art. 235. Wustawie zdnia 14 czerwca 1991r. ofinansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zbudżetu państwa (Dz. U. Nr61, poz.259) art.1 otrzymuje brzmienie: „Art. 1. atolicki Uniwersytet Lubelski otrzymuje dotacje iinne środki zbudżetu państwa na zasadach określonych dla K uczelni publicznych, z wyjątkiem finansowania kosztów realizacji środków trwałych w budowie służących procesowi dydaktycznemu.”.

Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z1994r. Nr1, poz.


3, z1996r. Nr91, poz.409, z1997r. Nr43, poz.272 iNr137, poz.926, z1998r. Nr108, poz.681, z2001r. Nr81, poz.875, z2002r. Nr200, poz.1680, z2003r. Nr110, poz.1039 iNr162, poz.1568 oraz z2005r. Nr143, poz.1199. b) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr200, poz.1683 iNr240, poz.2052 oraz z2003r. Nr238, poz.2390. c) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2002r. Nr19, poz.185, Nr74, poz.676, Nr81, poz.731, Nr113, poz.984, Nr115, poz.996, Nr176, poz.1457 iNr200, poz.1688, z2003r. Nr90, poz.844, Nr113, poz.1070, Nr130, poz.1188 i1190, Nr137, poz.1302, Nr166, poz.1609, Nr192, poz.1873 iNr210, poz.2036, z2004r. Nr171, poz.1800, Nr179, poz.1842, Nr210, poz.2135, Nr273, poz.2703 iNr277, poz.2742 oraz z2005r. Nr10, poz.70. d) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2002r. Nr200, poz.1683, z2003r. Nr96, poz.874, Nr110, poz.1039, Nr188, poz.1840, Nr200, poz.1953 iNr203, poz.1966, z2004r. Nr92, poz.880 i884, Nr96, poz.959, Nr123, poz.1291 iNr281, poz.2782 oraz z2005r. Nr130, poz.1087 iNr143, poz.1199.

a)

Dziennik Ustaw –3– Poz. 572

Art. 236. Wustawie zdnia 26 lipca 1991r. opodatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z2000r. Nr14, poz.176, zpóźn. zm.e)) wprowadza się następujące zmiany:

1) wart.6 wust.4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) zieci do ukończenia 25 lat uczące się wszkołach, októrych mowa wprzepisach osystemie oświaty lub wprzed pisach – Prawo oszkolnictwie wyższym, jeżeli wroku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, zwyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów wwysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku”;

2) wart.21 wust.1 pkt 39 i40 otrzymują brzmienie: „39) typendia otrzymywane na podstawie przepisów ostopniach naukowych itytule naukowym oraz ostopniach s itytule wzakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów – Prawo oszkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe za wyniki wnauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty iwychowania,  

40) wiadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich iosób uczestniś czących winnych formach kształcenia, pochodzące zbudżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół iuczelni – przyznane na podstawie przepisów osystemie oświaty, Prawo oszkolnictwie wyższym, atakże przepisów ostopniach naukowych itytule naukowym oraz ostopniach itytule wzakresie sztuki,”. Art. 237. Wustawie zdnia 24 sierpnia 1991r. oPaństwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z2002r. Nr147, poz.1230, zpóźn. zm.f)) wart.17 ust.1 otrzymuje brzmienie: „1. rganizację izakres działania Szkoły Głównej Służby Pożarniczej wWarszawie jako szkoły wyższej oraz tryb wyO znaczania i odwoływania rektora oraz wyznaczania, wyboru i odwoływania prorektorów reguluje ustawa z dnia 27lipca 2005r. – Prawo oszkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr164, poz.1365).”. Art.238. Wustawie zdnia 30 sierpnia 1991r. ozakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr91, poz.408, zpóźn. zm.g)) wprowadza się następujące zmiany:

1) art.6 wust.3, wart.8 wust.1 wpkt 3a, wart.43e wust.1 i2, wart.44a wust.2a, wart.44c wust.1 i3, wart.45 w wust.1 wpkt 2 wlit.e, wart.53a wust.2, wart.55 wust.3, wart.56 wust.2, wart.60 wust.6, wart.66 wust.1 oraz wart.67 wust.3a użyty dwukrotnie wróżnej liczbie iprzypadku wyraz „państwowa” zastępuje się użytym wodpowiedniej liczbie iprzypadku wyrazem „publiczna”;

2) art.36a wust.1 użyty czterokrotnie wróżnej liczbie iprzypadku wyraz „państwowa” zastępuje się użytym wodw powiedniej liczbie iprzypadku wyrazem „publiczna”.

Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2000r. Nr22, poz.270, Nr60, poz.703, Nr70, poz.816, Nr104, poz.1104, Nr117, poz.1228 iNr122, poz.1324, z2001r. Nr4, poz.27, Nr8, poz.64, Nr52, poz.539, Nr73, poz.764, Nr74, poz.784, Nr88, poz.961, Nr89, poz.968, Nr102, poz.1117, Nr106, poz.1150, Nr110, poz.1190, Nr125, poz.1363 i1370 iNr134, poz.1509, z2002r. Nr19, poz.199, Nr25, poz.253, Nr74, poz.676, Nr78, poz.715, Nr89, poz.804, Nr135, poz.1146, Nr141, poz.1182, Nr169, poz.1384, Nr181, poz.1515, Nr200, poz.1679 iNr240, poz.2058, z2003r. Nr7, poz.79, Nr45, poz.391, Nr65, poz.595, Nr84, poz.774, Nr90, poz.844, Nr96, poz.874, Nr122, poz.1143, Nr135, poz.1268, Nr137, poz.1302, Nr166, poz.1608, Nr202, poz.1956, Nr222, poz.2201, Nr223, poz.2217 iNr228, poz.


2255, z2004r. Nr29, poz.257, Nr54, poz.535, Nr93, poz.894, Nr99, poz.1001, Nr109, poz.1163, Nr116, poz.1203, 1205 i1207, Nr120, poz.1252, Nr123, poz.1291, Nr162, poz.1691, Nr210, poz.2135, Nr263, poz.2619 iNr281, poz.2779 i2781 oraz z2005r. Nr25, poz.202, Nr30, poz.262, Nr85, poz.725, Nr86, poz.732, Nr90, poz.757, Nr102, poz.852, Nr143, poz.1199 i1202 iNr155, poz.1298. f) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2002r. Nr153, poz.1271, z2003r. Nr59, poz.516 iNr166, poz.1609, z2004r. Nr210, poz.2135 iNr273, poz.2703 oraz z2005r. Nr100, poz.836. g) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z1992r. Nr63, poz.315, z1994r. Nr121, poz.591, z1995r. Nr138, poz.682, z1996r. Nr24, poz.110, z1997r. Nr104, poz.661, Nr121, poz.769 iNr158, poz.1041, z1998r. Nr106, poz.668, Nr117, poz.756 iNr162, poz.1115, z1999r. Nr28, poz.255 i256 iNr84, poz.935, z2000r. Nr3, poz.28, Nr12, poz.136, Nr43, poz.489, Nr84, poz.948, Nr114, poz.1193 iNr120, poz.1268, z2001r. Nr5, poz.45, Nr88, poz.961, Nr100, poz.1083, Nr111, poz.1193, Nr113, poz.1207, Nr126, poz.1382–1384 iNr128, poz.1407, z2002r. Nr113, poz.984, z2003r. Nr45, poz.391, Nr124, poz.1151 i1152, Nr171, poz.1663, Nr213, poz.2081 iNr223, poz.2215 oraz z2004r. Nr210, poz.2135 iNr273, poz.2703.

e)

Dziennik Ustaw –4– Poz. 572

Art. 239. Wustawie zdnia 4 lutego 1994r. oprawie autorskim iprawach pokrewnych (Dz. U. z2000r. Nr80, poz.904, zpóźn. zm.h)) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art.15 dodaje się art.15a wbrzmieniu: U „Art. 15a. czelni wrozumieniu przepisów oszkolnictwie wyższym przysługuje pierwszeństwo wopublikowaniu pracy dyplomowej studenta. Jeżeli uczelnia nie opublikowała pracy dyplomowej wciągu 6 miesięcy od jej obrony, student, który ją przygotował, może ją opublikować, chyba że praca dyplomowa jest częścią utworu zbiorowego.”;

2) art.93 otrzymuje brzmienie: D „Art. 93. o prawa do artystycznego wykonania stosuje się odpowiednio przepisy art.15a oraz art.33 pkt 10 Kodeksu rodzinnego iopiekuńczego.”;

3) art.122 otrzymuje brzmienie: „Art. 122. ciganie przestępstw określonych wart.116 ust.1, 2 i4, art.117 ust.1, art.118 ust.1, art.1181 oraz Ś art.119 następuje na wniosek pokrzywdzonego.”. Art. 240. Wustawie zdnia 11 kwietnia 1997r. oujawnieniu pracy lub służby worganach bezpieczeństwa państwa lub współpracy znimi wlatach 1944–1990 osób pełniących funkcje publiczne (Dz. U. z1999r. Nr42, poz.428, zpóźn. zm.i)) wart.3 ust.1 otrzymuje brzmienie: „1. sobami pełniącymi funkcje publiczne wrozumieniu ustawy są: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, poseł, senator O oraz osoba powołana, wybrana lub mianowana na określone winnych ustawach kierownicze stanowisko państwowe, przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejm, Prezydium Sejmu, Senat, Sejm iSenat, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu lub Prezesa Rady Ministrów, Szef Służby Cywilnej, dyrektor generalny wministerstwie, urzędzie centralnym lub urzędzie wojewódzkim oraz sędzia, prokurator iadwokat, atakże rektor, prorektor, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej wpublicznej iniepublicznej szkole wyższej, członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego iczłonek Państwowej Komisji Akredytacyjnej, członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni iTytułów.”. Art. 241. Wustawie zdnia 25 kwietnia 1997r. oPolskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr75, poz.469, zpóźn. zm.j)) wart.36 ust.4 otrzymuje brzmienie: „4.Instytut może prowadzić: s

1) tudia doktoranckie, na zasadach określonych wustawie zdnia 14 marca 2003r. ostopniach naukowych itytule naukowym oraz ostopniach itytule wzakresie sztuki (Dz. U. Nr65, poz.595),

2) tudia podyplomowe oraz inną działalność zzakresu kształcenia, zwyłączeniem studiów doktoranckich, na zasas dach określonych wustawie zdnia 27 lipca 2005r. – Prawo oszkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr164, poz.1365).”. Art. 242. W ustawie z dnia 26 czerwca 1997 r. o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie zbudżetu państwa (Dz. U. Nr103, poz.650) art.1 otrzymuje brzmienie: „Art. 1. apieska Akademia Teologiczna wKrakowie otrzymuje dotacje iinne środki zbudżetu państwa na zasadach P określonych dla uczelni publicznych, zwyjątkiem finansowania kosztów realizacji środków trwałych wbudowie służących procesowi dydaktycznemu.”. Art. 243. Wustawie zdnia 17 lipca 1998r. opożyczkach ikredytach studenckich (Dz. U. Nr108, poz.685, zpóźn. zm.k)) wart.1 wust.1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: s „1) tudenci uczelni, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr164, poz.1365),”.

Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2001r. Nr128, poz.1402, z2002r. Nr126, poz.1068 iNr197, poz.1662, z2003r. Nr166, poz.1610 oraz z2004r. Nr91, poz.869, Nr96, poz.959 iNr172, poz.1804. i) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.

U. z 1999r. Nr57, poz.618, Nr62, poz.681 iNr63, poz.701, z2000r. Nr43, poz.488 iNr50, poz.600, z2002r. Nr14, poz.128, Nr74, poz.676, Nr84, poz.765, Nr153, poz.1271 iNr175, poz.1434, z2003r. Nr44, poz.390 iNr99, poz.921 oraz z2004r. Nr25, poz.219. j) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z1997r. Nr141, poz.943, z1999r. Nr49, poz.484, z2004r. Nr238, poz.2390 oraz z2005r. Nr10, poz.71. k) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2000r. Nr48, poz.550, z2004r. Nr146, poz.1546 iNr152, poz.1598 oraz z2005r. Nr23, poz.187.

h)

Dziennik Ustaw –5– Poz. 572

Art.244. Wustawie zdnia 7 października 1999r. ojęzyku polskim (Dz. U. Nr90, poz.999, zpóźn. zm.l)) art.9 otrzymuje brzmienie: „Art. 9. ęzyk polski jest językiem nauczania oraz językiem egzaminów iprac dyplomowych wszkołach publicznych J iniepublicznych wszystkich typów oraz wplacówkach oświatowych iinnych instytucjach edukacyjnych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.”. Art. 245. W ustawie z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz ozmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr110, poz.1255, zpóźn. zm.m)) wprowadza się następujące zmiany:

1) wart.2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) aństwowa sfera budżetowa – rozumie się państwowe jednostki budżetowe, państwowe zakłady budżetowe, gosp podarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych, które prowadzą gospodarkę finansową na zasadach określonych wart.18–20 ustawy zdnia 26 listopada 1998r. ofinansach publicznych (Dz. U. z2003r. Nr15, poz.148, zpóźn. zm.n)), zwanej dalej „ustawą ofinansach publicznych”,”;

2) wart.9 ust.3 otrzymuje brzmienie: „3. ada Ministrów określa, wdrodze rozporządzenia, przypadki, wktórych wynagrodzenia wzakładach budżetoR wych igospodarstwach pomocniczych państwowych jednostek budżetowych oraz finansowane zfunduszy motywacyjnych mogą być wypłacane ponad wynagrodzenia, ustalone zgodnie zart.6, zuwzględnieniem:

1) przepisów ustaw tworzących fundusze motywacyjne,

2) uzyskania ponadplanowych dochodów wzakładach budżetowych igospodarstwach pomocniczych,

3) wynagrodzeń prowizyjnych za czynności egzekucyjne,

4) wyrównania do kwoty minimalnego wynagrodzenia, określonego na podstawie odrębnych przepisów,

5) zmian organizacyjnych.”. Art. 246. Wustawie zdnia 25 lipca 2001r. oPaństwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr113, poz.1207, zpóźn. zm.o)) wart.30 uchyla się ust.4. Art. 247. Wustawie zdnia 30 października 2002r. opodatku leśnym (Dz. U. Nr200, poz.1682 iNr216, poz.1826 oraz z2005r. Nr143, poz.1199) wart.7 wust.2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) uczelnie;”. Art. 248. Wustawie zdnia 27 lutego 2003r. outworzeniu Akademii Obrony Narodowej (Dz. U. Nr56, poz.496 oraz z2004r. Nr152, poz.1598) wart.3 uchyla się ust.3. Art. 249. W ustawie z dnia 27 lutego 2003 r. o utworzeniu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego (Dz. U. Nr60, poz.534 oraz z2004r. Nr152, poz.1598) wart.3 uchyla się ust.3. Art. 250. Wustawie zdnia 27 lutego 2003r. outworzeniu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte (Dz. U. Nr60, poz.533 oraz z2004r. Nr152, poz.1598) wart.3 uchyla się ust.4. Art. 251. Wustawie zdnia 14 marca 2003r. ostopniach naukowych itytule naukowym oraz ostopniach itytule wzakresie sztuki (Dz. U. Nr65, poz.595) wprowadza się następujące zmiany:

1) wart.6 dodaje się ust.5 wbrzmieniu: „5. entralna Komisja wuzasadnionych przypadkach może uznać, że osoby reprezentujące pokrewne dziedziny naC uki lub sztuki, wtym pokrewne dyscypliny naukowe iartystyczne, spełniają warunki, októrych mowa wust.1–3.”;

Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2000r. Nr29, poz.358, z2002r. Nr144, poz.1204, z2003r. Nr73, poz.661, z2004r. Nr92, poz.878 oraz z2005r. Nr17, poz.141. m) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2000r. Nr19, poz.239, z2001r. Nr85, poz.924, Nr100, poz.1080 iNr154, poz.1784 i1799, z2002r. Nr74, poz.676, Nr152, poz.1267, Nr213, poz.1802 iNr214, poz.1805, z2003r. Nr149, poz.1454, Nr166, poz.1609, Nr179, poz.1750, Nr199, poz.1939 iNr228, poz.2256 oraz z2004r. Nr116, poz.1203, Nr240, poz.2407 iNr273, poz.2703. n) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2003r. Nr45, poz.391, Nr65, poz.594, Nr96, poz.874, Nr166, poz.1611 iNr189, poz.1851, z2004r. Nr19, poz.177, Nr93, poz.890, Nr121, poz.1264, Nr123, poz.1291, Nr210, poz.2135 iNr273, poz.2703 oraz z2005r. Nr14, poz.114 iNr64, poz.565. o) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2001r. Nr154, poz.1801, z2002r. Nr241, poz.2073, z2003r. Nr45, poz.391 iNr124, poz.1152 oraz z2004r. Nr210, poz.2135.

l)

Dziennik Ustaw

2) wart.9: a) uchyla się ust.5, b) ust.6 otrzymuje brzmienie: „6. chwały Centralnej Komisji wsprawach, októrych mowa wust.2 pkt 2 i3 oraz wust.4, ogłasza Centralna U Komisja wDzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.”;

3) art.19 otrzymuje brzmienie: „Art. 19.

1. chwała onadaniu stopnia doktora habilitowanego staje się prawomocna zchwilą jej podjęcia. U W

2. przypadku niezatwierdzenia uchwały onadaniu stopnia doktora habilitowanego podjętej przez radę właściwej jednostki organizacyjnej rada tej jednostki organizacyjnej lub osoba ubiegająca się onadanie tego stopnia może, wterminie 3miesięcy od dnia doręczenia jej rozstrzygnięcia, wystąpić do Centralnej Komisji zwnioskiem oponowne rozpatrzenie sprawy.

3. entralna Komisja rozpatruje wniosek, októrym mowa wust.2, wterminie 4 miesięcy od dnia jego doC ręczenia. W

4. postępowaniu, októrym mowa wust.3, mogą brać udział recenzenci powołani wprzewodzie habilitacyjnym.”;

4) wart.20: a) ust.2 otrzymuje brzmienie: „2. o głosowania, októrym mowa wust.1, uprawnieni są członkowie właściwej rady jednostki organizacyjnej D posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego.”, b) ust.5 otrzymuje brzmienie: „5. przewodach doktorskich powołuje się co najmniej dwóch recenzentów, a w przewodach habilitacyjnych W powołuje się czterech recenzentów, wtym nie więcej niż jednego zatrudnionego wtej samej uczelni lub winnej placówce naukowej, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się onadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego, albo będącego członkiem rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód.”, c) dodaje się ust.5a i5b wbrzmieniu: „5a. Recenzentów wprzewodzie habilitacyjnym powołują:

1) rada właściwej jednostki organizacyjnej – wliczbie dwóch;

2) Centralna Komisja – wliczbie dwóch. R 5b. ecenzenci, o których mowa w ust. 5a, uczestniczą w przewodzie habilitacyjnym na takich samych zasadach.”, d) ust.6 otrzymuje brzmienie: „6. romotorem w przewodzie doktorskim oraz recenzentem rozprawy doktorskiej lub habilitacyjnej może być P osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego wzakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej lub artystycznej.”;

5) art.23 otrzymuje brzmienie: „Art.23.1. racownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, przygotowująceP mu rozprawę doktorską lub habilitacyjną, przysługuje, na jego wniosek, wuzgodnionym zpracodawcą terminie, urlop wwymiarze dwudziestu ośmiu dni, które wrozumieniu odrębnych przepisów są dla tego pracownika dniami pracy, na przygotowanie obrony rozprawy doktorskiej lub kolokwium habilitacyjnego oraz zwolnienie od pracy na przeprowadzenie obrony rozprawy doktorskiej lub kolokwium habilitacyjnego. Z

2. a okres urlopu oraz za czas zwolnienia od pracy, októrych mowa wust.1, przysługuje pracownikowi wynagrodzenie ustalane jak za urlop wypoczynkowy.”;

6) wart.27 ust.4 otrzymuje brzmienie: „4. postępowaniu onadanie tytułu profesora powołuje się czterech recenzentów, wtym nie więcej niż jednego W zatrudnionego wtej samej szkole wyższej lub winnej placówce naukowej, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się onadanie tytułu profesora, albo będącego członkiem rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej postępowanie. Recenzentem może być osoba posiadająca tytuł profesora wzakresie danej lub pokrewnej dziedziny nauki lub sztuki. Recenzentów, po dwóch, powołują rada właściwej jednostki organizacyjnej oraz Centralna Komisja, uczestniczą oni wpostępowaniu onadanie tytułu profesora na takich samych zasadach.”; –6– Poz. 572

Dziennik Ustaw

7) art.28 otrzymuje brzmienie: „Art. 28.

1. ada właściwej jednostki organizacyjnej po podjęciu uchwały popierającej wniosek o nadanie tytułu R profesora przesyła go wraz zaktami postępowania, wterminie 1 miesiąca od podjęcia uchwały, do Centralnej Komisji. C

2. entralna Komisja podejmuje uchwałę oprzedstawieniu albo oodmowie przedstawienia kandydata do tytułu profesora wterminie do 6 miesięcy od dnia otrzymania uchwały.

3. entralna Komisja, wterminie 1 miesiąca od podjęcia uchwały oprzedstawieniu kandydata do tytułu, C składa do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wniosek onadanie tytułu profesora.

4. przypadku podjęcia uchwały oodmowie przedstawienia kandydata do tytułu profesora, rada jednostki W organizacyjnej lub osoba ubiegająca się onadanie tytułu może, wterminie 3 miesięcy od dnia doręczenia jej rozstrzygnięcia, wystąpić do Centralnej Komisji zwnioskiem oponowne rozpatrzenie sprawy.

5. entralna Komisja rozpatruje wniosek, októrym mowa wust.4, wterminie 6 miesięcy od dnia jego doC ręczenia.

6. postępowaniu, októrym mowa wust.5, mogą brać udział recenzenci powołani wprzewodzie onadaW nie tytułu profesora.”;

8) wart.29 ust.1 otrzymuje brzmienie: W „1. postępowaniach dotyczących nadania stopnia doktora idoktora habilitowanego albo tytułu profesora oraz nadania, ograniczenia, zawieszenia ipozbawienia uprawnienia do nadawania tych stopni wzakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Do zaskarżania decyzji wydanych wtych postępowaniach stosuje się przepisy ozaskarżaniu decyzji administracyjnych do sądu administracyjnego.”;

9) po art.29 dodaje się art.29a wbrzmieniu: R „Art. 29a.

1. ada właściwej jednostki organizacyjnej lub odpowiednio Centralna Komisja, wdrodze decyzji, stwierdza nieważność postępowania wsprawie nadania tytułu lub stopnia, jeżeli wpracy stanowiącej podstawę nadania tytułu lub stopnia osoba ubiegająca się otytuł lub stopień przypisała sobie autorstwo istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu lub ustalenia naukowego. D

2. ecyzje, októrych mowa wust.1, nie wyłączają odpowiedzialności dyscyplinarnej, karnej icywilnoprawnej.”;

10) wart.33 wust.2 dodaje się zdanie drugie wbrzmieniu: „Termin wyrażenia opinii wsprawie zatrudnienia wszkole wyższej na stanowisku profesora nadzwyczajnego osoby nieposiadającej stopnia doktora habilitowanego wynosi 3 miesiące od dnia przedstawienia wniosku.”;

11) wart.35 ust.3 i4 otrzymują brzmienie: „3. entralna Komisja podejmuje uchwały po zasięgnięciu opinii co najmniej jednego recenzenta. Uchwały onieC zatwierdzeniu uchwał onadanie stopnia lub odmowie przedstawienia kandydata do tytułu profesora wsprawach, októrych mowa wart.15 ust.2 oraz wart.28 ust.4, mogą być podjęte po zasięgnięciu opinii co najmniej dwóch recenzentów, wtym co najmniej jednego spoza składu Centralnej Komisji.

4. entralna Komisja podejmuje uchwały wsprawach, októrych mowa wart.15 ust.3, wart.19 ust.2, po zasięgC nięciu opinii co najmniej jednego recenzenta.”;

12) rozdział 6 otrzymuje brzmienie: „Rozdział6 Studia doktoranckie wplacówkach naukowych Art.37.1. tudia doktoranckie określone wniniejszej ustawie, zwane dalej „studiami doktoranckimi”, mogą prowaS dzić placówki naukowe niebędące szkołami wyższymi, posiadające uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Przez placówki naukowe niebędące szkołami wyższymi rozumie się instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk albo instytuty naukowo-badawcze działające na podstawie przepisów ojednostkach badawczo-rozwojowych. 2.Studia doktoranckie przygotowują do uzyskania stopnia doktora. 3.Studia doktoranckie wplacówce naukowej są tworzone przez jej dyrektora.

4. adzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje rada placówki naukowej prowadzącej te stuN dia. 5.Studia doktoranckie są prowadzone jako studia stacjonarne lub niestacjonarne. –7– Poz. 572

Dziennik Ustaw –8– Poz. 572

6. ięcej niż połowa programu stacjonarnych studiów doktoranckich wymaga obecności uczestników tych W studiów wprowadzącej je jednostce organizacyjnej ijest realizowana wformie zajęć dydaktycznych ipracy naukowej wymagających bezpośredniego udziału uczestników studiów doktoranckich iich opiekunów naukowych. Organizacja niestacjonarnych studiów doktoranckich zapewnia możliwość odbywania studiów doktoranckich osobom zatrudnionym wramach stosunku pracy. 7.Stacjonarne studia doktoranckie są bezpłatne.

8. ysokość opłat za niestacjonarne studia doktoranckie, jeżeli są one odpłatne, ustala dyrektor placówki W naukowej prowadzącej te studia.

9. tudia doktoranckie mogą być studiami środowiskowymi prowadzonymi przez placówki, októrych mowa S wust.1, przy udziale innych jednostek organizacyjnych. Zadania placówki naukowej iinnych jednostek organizacyjnych oraz sposób finansowania studiów doktoranckich określają umowy zawarte między placówką naukową itymi jednostkami. Art.38.1.Do podstawowych obowiązków uczestników studiów doktoranckich należy:

1) uczestnictwo wrealizacji programu studiów iskładanie wyznaczonych egzaminów;

2) prowadzenie badań naukowych lub działalności artystycznej iskładanie sprawozdań zich przebiegu.

2. czestnicy studiów doktoranckich niewywiązujący się zobowiązków, októrych mowa wust.1, mogą U zostać skreśleni zlisty uczestników studiów. Decyzję oskreśleniu podejmuje kierownik studiów. Od tej decyzji służy odwołanie do dyrektora placówki naukowej prowadzącej studia, wterminie 14 dni od jej otrzymania. U

3. czestnicy studiów doktoranckich podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej na zasadach określonych dla uczestników studiów doktoranckich prowadzonych wszkołach wyższych. Art.39.1.Uczestnicy studiów doktoranckich mają prawo do:

1) corocznej przerwy wokresie wakacji, wwymiarze 8 tygodni;

2) bezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych u wodrębnych przepisach.

2. kres odbywania studiów doktoranckich, niezależnie od daty ich zakończenia, nie dłuższy niż 4 lata, zaO licza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, jeżeli obrona rozprawy doktorskiej nastąpiła wciągu roku od daty zakończenia tych studiów.

3. o okresu, od którego zależą uprawnienia pracownicze, zalicza się również okres odbywania dziennych D studiów doktoranckich, jeżeli zostały one przerwane zpowodu podjęcia zatrudnienia wcharakterze nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego iwokresie przewidzianym dla tych studiów został uzyskany stopień doktora. Przepis ust.2 stosuje się odpowiednio.

4. eżeli regulamin, októrym mowa wart.8 ust.2 ustawy zdnia 4 marca 1994r. ozakładowym funduszu J świadczeń socjalnych (Dz. U. z1996r. Nr70, poz.335, zpóźn. zm.p)), tak stanowi, zzakładowego funduszu świadczeń socjalnych mogą korzystać także uczestnicy studiów doktoranckich. Art.40.1.Uczestnik studiów doktoranckich może otrzymywać stypendium doktoranckie.

2. inimalne stypendium, októrym mowa wust.1, nie może być niższe niż 60% minimalnego wynagrodzeM nia zasadniczego asystenta ustalonego wprzepisach owynagradzaniu nauczycieli akademickich.

3. ecyzję oprzyznaniu stypendium doktoranckiego oraz jego wysokości podejmuje dyrektor placówki naD ukowej prowadzącej te studia.

4. czestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich mogą podejmować pracę zarobkową, z zastrzeżeniem U ust.

5. Wykonywanie tej pracy nie powinno kolidować z zajęciami wynikającymi z programu studiów doktoranckich.

5. czestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich otrzymujący stypendium mogą podejmować pracę zaU robkową wyłącznie wniepełnym wymiarze czasu pracy, po uzyskaniu zgody kierownika tych studiów. Art.41. inister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego wporozumieniu zministrem właściwym do spraw nauki M określi, wdrodze rozporządzenia, warunki itryb organizowania studiów doktoranckich określonych wustawie, ich prowadzenia iodbywania oraz przyznawania stypendiów osobom je odbywającym, uwzględniając:

1) zas trwania studiów imożliwość przedłużania go, wtym prawo do dodatkowego przedłużenia okresu odbyc wania studiów doktoranckich oczas trwania urlopu macierzyńskiego określonego wodrębnych przepisach;

p)

Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z1996r. Nr118, poz.561, Nr139, poz.647 iNr147, poz.686, z1997r. Nr82, poz.518 iNr121, poz.770, z1998r. Nr75, poz.486 iNr113, poz.717, z2002r. Nr135, poz.1146 oraz z2003r. Nr213, poz.2081.

Dziennik Ustaw

2) sposób przeprowadzania rekrutacji;

3) zczegółowe uprawnienia dyrektora placówki prowadzącej studia doktoranckie, rady placówki ikierownis ka studiów doktoranckich;

4) wzór legitymacji uczestnika studiów doktoranckich iświadectwa ich ukończenia;

5) wysokość opłat za wydanie legitymacji iświadectwa.”.”;

2) rt.4 ustawy zdnia 26 stycznia 2006r. ozmianie ustawy – Prawo oszkolnictwie wyższym oraz ustawy opodatku doa chodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr46, poz.328), który stanowi: „Art. 4. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; a

3) rt. 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr104, poz.711), który stanowi: „Art. 80. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem art.5–56, oraz art.77 iart.78, które wchodzą wżycie zdniem 1 października 2006r.”;

4) rt.10 ustawy zdnia 11 kwietnia 2007r. ozmianie ustawy osystemie oświaty oraz ozmianie niektórych innych ustaw a (Dz. U. Nr80, poz.542), który stanowi: „Art. 10. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem: a

1) rt.9a ust.2 pkt 1–2 i6, art.9c ust.2 pkt 1, 2, 3 i4 oraz 8 iust.5 pkt 2 lit.b ic oraz art.10 i10a ustawy, októrej mowa wart.1, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, które wchodzą wżycie zdniem 1 lipca 2007r.;

2) rt.53, art.54 iart.64a ustawy, októrej mowa wart.1, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, które wchodzą wżya cie zdniem 1 września 2007r.”;

5) rt.23 ustawy zdnia 24 maja 2007r. ozmianie ustawy ocudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr120, a poz.818), który stanowi: „Art. 23. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

6) rt.45 ustawy zdnia 24 sierpnia 2007r. ozmianie niektórych ustaw wzwiązku zczłonkostwem Rzeczypospolitej Pola skiej wUnii Europejskiej (Dz. U. Nr176, poz.1238), który stanowi: „Art. 45. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem art.11 pkt 2 lit.b ic, który wchodzi wżycie po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia.”;

7) rt.3 ustawy zdnia 24 sierpnia 2007r. ozmianie ustawy ozakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy – Prawo oszkola nictwie wyższym (Dz. U. Nr176, poz.1240), który stanowi: „Art. 3. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2008r.”;

8) rt.32 ustawy zdnia 7 września 2007r. oKarcie Polaka (Dz. U. Nr180, poz.1280), który stanowi: a „Art. 32. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.”;

9) rt.22 ustawy zdnia 18 marca 2008r. ozmianie ustawy oudzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczya pospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr70, poz.416), który stanowi: „Art. 22. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”;

10) rt.123 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę ofinansach publicznych (Dz. U. Nr157, a poz.1241, z2010r. Nr238, poz.1578 oraz z2011r. Nr178, poz.1061), który stanowi: „Art. 123.Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2010r., zwyjątkiem: 1)art.13 pkt 3–5, art.95, art.101 ust.3 iart.120, które wchodzą wżycie zdniem ogłoszenia; 2)art.10, art.11, art.18 pkt 1, art.25, art.43, art.49 iart.50, które wchodzą wżycie zdniem 1 lipca 2010r.; 3) rt.2 pkt 3, art.3, art.5, art.6, art.8, art.13 pkt 1, 2 i6, art.14, art.18 pkt 2 lit.b ipkt 3 lit.b ic, art.20, art.21, a art.23, art.28, art.34, art.36, art.39 pkt 2–6, art.40, art.41, art.45 pkt 1 i6, art.46 pkt 1 lit.ailit.c–e oraz pkt 2–5, art.57 pkt 2, art.58, art.59 pkt 1–3, art.60, art.63, art.65 pkt 3–5, art.66 pkt 1 lit.aipkt 2, art.67 pkt 1, art.78, art.79, art.80 pkt 3 oraz art.81, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2011r.; –9– Poz. 572

Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 572

4)art.16, art.17 pkt 6, art.39 pkt 1 iart.70, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.; 5)(uchylony);

6) art.33, który wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2015r.”;

11) rt.23 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009r. ozmianie ustawy opowszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej a oraz ozmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr161, poz.1278), który stanowi: „Art. 23. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2010r., zwyjątkiem:

1) art.1 pkt 36 lit.b, który wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;

2) art.21, który wchodzi wżycie zdniem 30 grudnia 2009r.”;

12) rt.2 ustawy zdnia 5 listopada 2009r. ozmianie ustawy – Prawo oszkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr202, poz.1553), a który stanowi: „Art. 2. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; a

13) rt.2 i3 ustawy zdnia 12 lutego 2010r. ozmianie ustawy – Prawo oszkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr75, poz.471), które stanowią: „Art. 2.

1. W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy założyciel albo organ kolegialny uczelni niepublicznej przedłoży ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego do zatwierdzenia statut odpowiadający przepisom niniejszej ustawy.

2. Przepisu ust.1 nie stosuje się, jeżeli:

1) wdniu nadania albo uchwalenia statutu uczelni niepublicznej nie działał wtej uczelni związek zawodowy;

2) wdniu wejścia wżycie niniejszej ustawy wuczelni niepublicznej nie działa wtej uczelni związek zawodowy;

3) tatut uczelni niepublicznej obowiązujący wdniu wejścia wżycie niniejszej ustawy był zaopiniowany przez działająs cy wtej uczelni związek zawodowy. Art. 3. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

14) rt. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty a oraz ustawę – Prawo oszkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr57, poz.359), który stanowi: „Art. 3. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 23 kwietnia 2010r.”;

15) rt.81 ustawy zdnia 30 kwietnia 2010r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. Nr96, a poz.620), który stanowi: „Art. 81. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 października 2010r., zwyjątkiem:

1) art.5 pkt 1, który wchodzi wżycie zdniem 1 lipca 2010r.;

2) art.10 pkt 1 lit.b oraz art.12 pkt 1 lit.b, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2011r.”;

16) art.79 ustawy zdnia 4 lutego 2011r. oopiece nad dziećmi wwieku do lat 3 (Dz. U. Nr45, poz.235), który stanowi: „Art. 79. Ustawa wchodzi wżycie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem: 1)art.6, który wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2013r.; 2) rt.50–53i70–73, które wchodzą wżycie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 6 miesięcy od dnia a ogłoszenia; 3)art.62 i63, które wchodzą wżycie zdniem ogłoszenia; 4)art.64 ust.2, który wchodzi wżycie po upływie 12 miesięcy od dnia wejścia wżycie ustawy.”;

17) rt.16–38 ustawy zdnia 18 marca 2011r. ozmianie ustawy – Prawo oszkolnictwie wyższym, ustawy ostopniach naa ukowych itytule naukowym oraz ostopniach itytule wzakresie sztuki oraz ozmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr84, poz.455 iNr112, poz.654), które stanowią: „Art. 16.1.Jednostki organizacyjne uczelni niespełniające wymagań określonych wart.11 ust.2–4 ustawy, októrej mowa wart.1, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, prowadzące wdniu wejścia wżycie ustawy studia na kierunku studiów ipoziomie kształcenia bez konieczności uzyskania decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego mogą je prowadzić do zakończenia całego cyklu kształcenia.

Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 572

2.Wszczęte iniezakończone postępowania dotyczące uprawnień do prowadzenia kierunku studiów wsprawach zaopiniowanych przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy przez Państwową Komisję Akredytacyjną są rozpatrywane na zasadach iwtrybie określonych wprzepisach dotychczasowych.

3.Podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, októrych mowa wust.1, posiadające uprawnienia do prowadzenia kształcenia na określonym kierunku studiów ipoziomie kształcenia zachowują te uprawnienia bez konieczności uzyskania decyzji ministra, októrej mowa wart.11 ust.3 ustawy, októrej mowa wart.1, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jeżeli wciągu 12 miesięcy od dnia wejścia wżycie ustawy dostosują programy kształcenia: 1) o wzorcowych efektów kształcenia, októrych mowa wart.9 ust.2 ustawy, októrej mowa wart.1, wbrzmieniu d nadanym niniejszą ustawą, albo 2)do opisu efektów kształcenia opracowanego przez senat uczelni. 4.Jeżeli dostosowanie, októrym mowa wust.3 pkt 2, wymaga dokonania wprogramie kształcenia zmiany zajęć dydaktycznych, za które można uzyskać więcej niż 30% punktów ECTS, podstawowa jednostka organizacyjna uczelni może prowadzić kształcenie na określonym kierunku studiów ipoziomie kształcenia po pozytywnym zaopiniowaniu opisu efektów kształcenia przez Polską Komisję Akredytacyjną. 5.Wprzypadku negatywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego cofa albo zawiesza uprawnienia do prowadzenia studiów na danym kierunku iokreślonym poziomie kształcenia. Art. 17.

1. Studia podyplomowe prowadzone wdniu wejścia wżycie niniejszej ustawy są prowadzone do ich zakończenia na zasadach dotychczasowych.

2. Wszczęte iniezakończone postępowania wsprawach wniosków oudzielenie zgody na prowadzenie studiów podyplomowych, zaopiniowane przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego są rozpatrywane na zasadach iwtrybie określonych wprzepisach dotychczasowych.

3. Wszczęte iniezakończone postępowania wsprawach wniosków oudzielenie zgody na prowadzenie studiów podyplomowych, niezaopiniowane do dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego umarza się. Art. 18.1. Wszczęte iniezakończone przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy postępowania wsprawach dotyczących pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej lub przeniesienia pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej na rzecz innej osoby fizycznej lub prawnej są rozpatrywane na podstawie przepisów ustawy, októrej mowa wart.1, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Wprzypadkach pozwoleń na utworzenie uczelni zaopiniowanych przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy przez Państwową Komisję Akredytacyjną minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego nie zasięga ponownie opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

3. Wydane przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznych na czas określony stają się pozwoleniami na czas nieokreślony, jeżeli wdniu wejścia wżycie niniejszej ustawy uczelnia prowadzi kształcenie. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego wterminie sześciu miesięcy od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy dokona odpowiednich zmian wrejestrze uczelni niepublicznych. Art. 19.

1. Członkowie Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz Państwowej Komisji Akredytacyjnej stają sięzdniem wejścia wżycie niniejszej ustawy członkami Rady Głównej Nauki iSzkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej ipełnią swoje funkcje do końca kadencji, na którą zostali wybrani. 2.Osoby, októrych mowa wart.46 ust.1 pkt 2, 3 i6 ustawy, októrej mowa wart.1, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zostaną z dniem 1 stycznia 2012 r. włączone do składu Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Osoby te będą pełnić funkcje członków Rady Głównej Nauki iSzkolnictwa Wyższego do końca kadencji na którą zostali wybrani.

3. Osoby, o których mowa w ust. 2, wybiorą spośród siebie zastępcę przewodniczącego Rady Głównej Nauki iSzkolnictwa Wyższego. 4.Kobiety stanowią co najmniej 10% składu Polskiej Komisji Akredytacyjnej pierwszej kadencji członków powołanych na podstawie przepisów art.48 ustawy, októrej mowa wart.1, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz co najmniej 20% składu Komisji drugiej kadencji.

Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 572

Art. 20.1.Właściwe organy uczelni wterminie roku od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy mogą przekształcić zamiejscowe ośrodki dydaktyczne w jednostki, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 2.Wprzypadku nieprzekształcenia zamiejscowych ośrodków dydaktycznych wpodstawowe jednostki organizacyjne uczelni lub filie mogą one prowadzić kształcenie do zakończenia cyklu kształcenia. Zamiejscowe ośrodki dydaktyczne nie dokonują po dniu wejścia wżycie ustawy rekrutacji na studia. 3.Wszczególnie uzasadnionych przypadkach związanych zdużymi nakładami uczelni na infrastrukturę, wysoką jakością kadry naukowo-dydaktycznej, atakże dostępem do kształcenia, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego może, wdrodze decyzji administracyjnej, wyrazić zgodę na wydłużenie okresu, októrym mowa wust.1 lub

2. Art. 21.1.Organy jednoosobowe ikolegialne uczelni pełnią swoją funkcję do końca kadencji, na którą zostały wybrane. 2.Uprawnione organy uczelni, wterminie sześciu miesięcy od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy, dostosują statuty uczelni do przepisów ustawy, októrej mowa wart.1, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 3.Uprawnione organy uczelni wojskowych iuczelni służb państwowych przedłożą odpowiednio Ministrowi Obrony Narodowej albo ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych do zatwierdzenia statuty odpowiadające przepisom ustawy, októrej mowa wart.1, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wterminie określonym wust.2. Art. 22.1.Osoba zatrudniona przed dniem wejścia wżycie ustawy na stanowisku docenta, na podstawie mianowania na czas nieokreślony albo umowy opracę na czas nieokreślony, pozostaje na tym stanowisku, jednak nie dłużej niż do końca roku akademickiego, wktórym ukończyła sześćdziesiąty piąty rok życia. 2.Osoba zatrudniona przed dniem wejścia wżycie ustawy na stanowisku docenta, na podstawie mianowania na czas określony albo umowy opracę na czas określony, pozostaje na tym stanowisku do czasu upływu okresu wskazanego wakcie zatrudnienia. Art. 23.1.Osoba zatrudniona przed dniem wejścia wżycie ustawy na podstawie mianowania albo umowy opracę na czas nieokreślony pozostaje zatrudniona wtej samej formie stosunku pracy. 2.Osoba zatrudniona przed dniem wejścia wżycie ustawy na podstawie mianowania albo umowy opracę na czas określony pozostaje zatrudniona na dotychczasowym stanowisku do czasu upływu okresu zatrudnienia wskazanego wakcie mianowania albowumowie opracę. Art. 24. Nauczyciel akademicki, który wdniu wejścia wżycie niniejszej ustawy wykonuje dodatkowe zatrudnienie wramach stosunku pracy może je wykonywać przez okres nie dłuższy niż 3 lata od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy, chyba że uzyska zgodę na podstawie art.129 ust.1, 5 lub 10 ustawy, októrej mowa wart.1, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Art. 25. Nauczycielom akademickim, którym wszczęto przewód habilitacyjny na podstawie przepisów dotychczasowych, przygotowującym rozprawę habilitacyjną przysługuje wokresie dwóch lat od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy płatny urlop naukowy na dotychczasowych zasadach. Art. 26. Pracownicy uczelni niepublicznych otrzymujący przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy dodatek za staż pracy zachowują prawo do tego dodatku wwysokości przysługującej przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy. Art. 27.1. Za przypadające po dniu wejścia wżycie ustawy okresy niezdolności do pracy, spowodowane przyczynami, októrych mowa wart.92 Kodeksu pracy, oraz inne okresy usprawiedliwionej nieobecności wpracy, nauczycielom akademickim przysługują świadczenia, określone wprzepisach dotyczących świadczeń pieniężnych zubezpieczenia społecznego wrazie choroby imacierzyństwa. Przepis zdania pierwszego ma zastosowanie także do przypadków, gdy okres niezdolności do pracy lub innej usprawiedliwionej nieobecności wpracy zaczął biec przed dniem wejścia wżycie ustawy itrwa nadal po tym dniu.

2. Wskazane wust.1 okresy niezdolności do pracy lub innej usprawiedliwionej nieobecności wpracy, zakończone lub rozpoczęte przed dniem wejścia wżycie ustawy, za które nauczyciel akademicki otrzymał wynagrodzenie, wlicza się do okresów pobierania świadczeń, na zasadach określonych w przepisach dotyczących świadczeń pieniężnych zubezpieczenia społecznego wrazie choroby imacierzyństwa. Art. 28.Uczelnie dostosują stosunki pracy powstałe przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy do wymogów przepisów art.118 ust.7 iart.135 ust.2 ustawy, októrej mowa wart.1, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wterminie dwunastu miesięcy od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy.

Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 572

Art. 29.1.Studenci przyjęci na studia przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy oraz wroku akademickim 2011/2012 studiują według programów opracowanych na podstawie dotychczasowych przepisów do końca okresu studiów przewidzianego wprogramie iplanie studiów.

2. Studenci przyjęci na studia przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy oraz wroku akademickim 2011/2012: s 1) tudiujący bez opłat za kształcenie na więcej niż jednym kierunku studiów nie wnoszą opłat, októrych mowa wart.99 ust.1 pkt 1a ustawy, októrej mowa wart.1, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do końca okresu studiów przewidzianego wprogramie iplanie studiów; 2) noszący opłaty za kształcenie wnoszą opłaty na dotychczasowych zasadach do końca okresu studiów przewidzianew go wprogramie iplanie studiów. Art. 30.Wpierwszym roku następującym po roku wejścia wżycie niniejszej ustawy podstawę do ustalenia procentu zwiększenia liczby studentów studiów stacjonarnych ustalanego na podstawie art.8 ust.4 ustawy, októrej mowa wart.1, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stanowi liczba studentów studiów stacjonarnych studiujących wdanej uczelni wroku akademickim 2009/2010.

Art. 31. Student studiów stacjonarnych przyjęty na studia przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy jest obowiązany do złożenia oświadczenia, októrym mowa wart.184 ust.7 ustawy, októrej mowa wart.1, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wterminie trzech miesięcy od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy. Art. 32. Jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopni naukowych na podstawie dotychczasowych przepisów dostosują warunki do nadawania stopni doktora idoktora habilitowanego, określone wart.6 ust.1–4 ustawy, októrej mowa wart.2, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wokresie dwóch lat od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy. Jeżeli wtym okresie jednostka nie spełni wymagań określonych wniniejszej ustawie, traci uprawnienie. Art. 33.1.Przewody doktorskie ihabilitacyjne oraz postępowania onadanie tytułu profesora, niezakończone do dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy, są prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych. 2.Wokresie dwóch lat od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy, na wniosek osoby ubiegającej sięonadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego albo tytułu profesora, mogą być prowadzone przewody doktorskie ihabilitacyjne oraz postępowania onadanie tytułu profesora na podstawie przepisów dotychczasowych albo przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu profesora na podstawie przepisów ustawy, o której mowa wart.2, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Art. 34.1.Centralna Komisja do Spraw Stopni iTytułów wdotychczasowym składzie pełni swoje funkcje do dnia 31 grudnia 2012r. 2.Wterminie trzech miesięcy od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy Centralna Komisja do Spraw Stopni iTytułów dostosuje swój statut do wymogów niniejszej ustawy iprzedłoży Prezesowi Rady Ministrów do zatwierdzenia. Art. 35.1. Biuro Centralnej Komisji do Spraw Stopni iTytułów działające na podstawie przepisów dotychczasowych staje sięzdniem 1 stycznia 2012r. Biurem Centralnej Komisji do Spraw Stopni iTytułów określonym wart.33 ust.4 ustawy, októrej mowa wart.2, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Pracownicy Biura Centralnej Komisji do Spraw Stopni iTytułów działającego na podstawie przepisów dotychczasowych stają się pracownikami Biura Centralnej Komisji do Spraw Stopni iTytułów określonym wart.33 ust.4 ustawy, októrej mowa wart.2, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Art. 36. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zsiedzibą wWarszawie zachowuje uprawnienia do prowadzenia studiów doktoranckich istudiów podyplomowych wdziedzinie nauk medycznych na zasadach określonych wustawie, októrej mowa wart.1, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Na prowadzenie tych studiów Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego otrzymuje dotacje zbudżetu państwa ze środków pozostających wdyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia. Art. 37.Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:

1) rt.6 ust.3, art.9, art.15 ust.3, art.29 ust.7, art.96, 105, 162, art.165 ust.2, art.167 ust.3, art.187, art.192 ust.1 a i4 iart.201 ustawy, októrej mowa wart.1, zachowują moc do dnia wejścia wżycie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art.8 ust.9, art.9, 9b, 9c, art.15 ust.3, art.29 ust.7, art.96, 105, 162, art.165 ust.3, art.167 ust.3, art.187, art.191a ust.8, art.192 ust.1 iart.201 ustawy, októrej mowa wart.1, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą;

2) rt.7 ust.1, art.22 ust.2, art.24 ust.4, art.30 ust.2, art.31, art.33 ust.5 iart.34 ust.5 ustawy, októrej mowa a wart.2, zachowują moc do dnia wejścia wżycie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art.7 ust.1, art.22 ust.2, art.24 ust.5, art.30 ust.3, art.31, art.33 ust.5 iart.34a ust.3 ustawy, októrej mowa wart.2, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 572

Art. 38.Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 października 2011r., zwyjątkiem: 1) rzepisów art.1 pkt 68–70, pkt 71 wzakresie dotyczącym art.94b i94c, pkt 73–79, pkt 81 wzakresie dotyczącym p art.103 ust.2, pkt 106, pkt 147, pkt 154 wzakresie dotyczącym art.209 ust.6, art.4 pkt 1 lit.b id oraz pkt 2 lit.b, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.; 2) rzepisów art.1 pkt 71 wzakresie dotyczącym art.94a, pkt 82, pkt 119, pkt 122 wzakresie dotyczącym art.173 ust.1 p pkt 4 i5, pkt 127, pkt 129 wzakresie dotyczącym art.181 ust.2, pkt 131 lit.b tiret drugie, pkt 133, pkt 144 wzakresie dotyczącym art.199 ust.3 ipkt 145, które wchodzą wżycie zdniem 1 października 2012r.; 3)przepisu art.20 ust.2, który wchodzi wżycie zdniem 1 października 2012r.; 4)przepisu art.1 pkt 83 wzakresie dotyczącym art.105, który wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2013r.; 5)przepisu art.1 pkt 92, który wchodzi wżycie zdniem 1 października 2013r.”;

18) art.221 ustawy zdnia 15 kwietnia 2011r. odziałalności leczniczej (Dz. U. Nr112, poz.654), który stanowi: „Art. 221.Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 lipca 2011r., zwyjątkiem art.17 ust.2 i3, art.25, art.88 ust.3, art.106 ust.2 zdanie trzecie, ust.3 pkt 13, ust.4 pkt 11 iust.5, art.148 pkt 6 oraz art.172 pkt 10, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.”;

19) art.104 ustawy zdnia 15 lipca 2011r. ozawodach pielęgniarki ipołożnej (Dz. U. Nr174, poz.1039), który stanowi: „Art. 104. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2012r., zwyjątkiem art.95 iart.99, które wchodzą wżycie zdniem ogłoszenia.”;

20) art.78 ustawy zdnia 15 lipca 2011r. okontroli wadministracji rządowej (Dz. U. Nr185, poz.1092), który stanowi: „Art. 78. Ustawa wchodzi wżycie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.”. Marszałek Sejmu: E. Kopacz

Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 572

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zdnia 26 marca 2012r. (poz.572)

Ustawa zdnia 27 lipca 2005r. Prawo oszkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.1.

1. Ustawę stosuje się do publicznych iniepublicznych szkół wyższych.

2. Ustawy nie stosuje się do szkół wyższych iwyższych seminariów duchownych prowadzonych przez kościoły izwiązki wyznaniowe, zwyjątkiem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, chyba że ustawa lub umowa między rządem awładzami kościołów lub związków wyznaniowych stanowi inaczej. Art. 2.

1. Użyte wustawie określenia oznaczają:

1) uczelnia – szkołę prowadzącą studia wyższe, utworzoną wsposób określony wustawie; u

2) czelnia publiczna – uczelnię utworzoną przez państwo reprezentowane przez właściwy organ władzy lub administracji publicznej;

3) czelnia niepubliczna – uczelnię utworzoną przez osobę fizyczną albo osobę prawną niebędącą państwową ani samou rządową osobą prawną; 4)1) założyciel uczelni niepublicznej – osobę, októrej mowa wpkt 3, która utworzyła uczelnię lub prowadzi uczelnię na podstawie art.26 ust.3; 5)1) studia wyższe – studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, prowadzone przez uczelnię uprawnioną do ich prowadzenia;

6) (uchylony);2) 7)3) studia pierwszego stopnia – formę kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończącą się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia; 8)3) studia drugiego stopnia – formę kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończącą się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia; 9)3) jednolite studia magisterskie – formę kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończącą się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia; 10)3) studia trzeciego stopnia – studia doktoranckie, prowadzone przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów, na które są przyjmowani kandydaci posiadający kwalifikacje drugiego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia; 11)3) studia podyplomowe – formę kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia, prowadzoną w uczelni, instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym lub Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, kończące się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych;

W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 1 lit.atiret pierwsze ustawy zdnia 18 marca 2011r. ozmianie ustawy – Prawo oszkolnictwie wyższym, ustawy ostopniach naukowych itytule naukowym oraz ostopniach itytule wzakresie sztuki oraz ozmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr84, poz.455 iNr112, poz.654), która weszła wżycie zdniem 1 października 2011r.

2) Przez art.1 pkt 1 lit.atiret drugie ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

3) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 1 lit.atiret trzecie ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

1)

Dziennik Ustaw – 16 – Poz. 572

11a)4) forma studiów – studia stacjonarne istudia niestacjonarne; 12)5) studia stacjonarne – formę studiów wyższych, w której co najmniej połowa programu kształcenia jest realizowana wpostaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich istudentów; 13)5) studia niestacjonarne – formę studiów wyższych, inną niż studia stacjonarne, wskazaną przez senat uczelni; 14)5) kierunek studiów – wyodrębnioną część jednego lub kilku obszarów kształcenia, realizowaną w uczelni w sposób określony przez program kształcenia; 14a)6) obszar kształcenia – zasób wiedzy iumiejętności zzakresu jednego zobszarów wiedzy określonych wprzepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz ostopniach itytule wzakresie sztuki (Dz. U. Nr65, poz.595, zpóźn. zm.7)); 14b)6) program kształcenia – opis określonych przez uczelnię spójnych efektów kształcenia, zgodny zKrajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, oraz opis procesu kształcenia, prowadzącego do osiągnięcia tych efektów, wraz zprzypisanymi do poszczególnych modułów tego procesu punktami ECTS;

15) (uchylony);8)

16) (uchylony);8)

17) (uchylony);8) 18)9) standardy kształcenia – zbiór reguł kształcenia na studiach przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela oraz zawodów, dla których wymagania dotyczące procesu kształcenia ijego efektów są określone wprzepisach prawa Unii Europejskiej; 18a)10) Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego – opis, przez określenie efektów kształcenia, kwalifikacji zdobywanych wpolskim systemie szkolnictwa wyższego; 18b)10) kwalifikacje – efekty kształcenia, poświadczone dyplomem, świadectwem, certyfikatem lub innym dokumentem wydanym przez uprawnioną instytucję potwierdzającym uzyskanie zakładanych efektów kształcenia; 18c)10) efekty kształcenia – zasób wiedzy, umiejętności ikompetencji społecznych uzyskanych wprocesie kształcenia przez osobę uczącą się; 18d)10) punkty ECTS – punkty zdefiniowane weuropejskim systemie akumulacji itransferu punktów zaliczeniowych jako miara średniego nakładu pracy osoby uczącej się, niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia; 18e)10) profil kształcenia – profil praktyczny, obejmujący moduł zajęć służących zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych albo profil ogólnoakademicki, obejmujący moduł zajęć służących zdobywaniu przez studenta pogłębionych umiejętności teoretycznych; 18f)10) kwalifikacje pierwszego stopnia – efekt kształcenia na studiach pierwszego stopnia, zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, inżyniera lub równorzędnego określonego kierunku studiów iprofilu kształcenia, potwierdzony odpowiednim dyplomem; 18g)10) kwalifikacje drugiego stopnia – efekt kształcenia na studiach drugiego stopnia, zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego określonego kierunku studiów iprofilu kształcenia, potwierdzony odpowiednim dyplomem; 18h)10) kwalifikacje trzeciego stopnia – uzyskanie, w drodze przewodu doktorskiego przeprowadzonego na podstawie art.11 ust.1 ustawy zdnia 14 marca 2003r. ostopniach naukowych itytule naukowym oraz ostopniach itytule wzakresie sztuki, stopnia naukowego doktora wokreślonej dziedzinie nauki wzakresie dyscypliny nauki lub doktora sztuki określonej dziedziny sztuki wzakresie dyscypliny artystycznej, potwierdzone odpowiednim dyplomem;

Dodany przez art.1 pkt 1 lit.atiret czwarte ustawy, októrej mowa wodnośniku

1. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 1 lit.atiret piąte ustawy, októrej mowa wodnośniku

1.  

6) Dodany przez art.1 pkt 1 lit.atiret szóste ustawy, októrej mowa wodnośniku

1.  

7) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2005r. Nr164, poz.1365, z2010r. Nr96, poz.620 iNr182, poz.1228 oraz z2011r. Nr84, poz.455.  

8) Przez art.1 pkt 1 lit.atiret siódme ustawy, októrej mowa wodnośniku

1.  

9) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 1 lit.atiret ósme ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

10) Dodany przez art.1 pkt 1 lit.atiret dziewiąte ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

4)   5)

Dziennik Ustaw – 17 – Poz. 572

18i)10) kwalifikacje podyplomowe – osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych, potwierdzone świadectwem; 18j)10) filia uczelni – zamiejscową jednostkę organizacyjną uczelni, wktórej skład wchodzą co najmniej dwie podstawowe jednostki organizacyjne uczelni; 18k)10) student – osobę kształcącą się na studiach wyższych; 18l)10) doktorant – uczestnika studiów doktoranckich; 18m)10) słuchacz – uczestnika studiów podyplomowych;

19) immatrykulacja – akt przyjęcia wpoczet studentów uczelni;

20) (uchylony);11)

21) (uchylony);11)

22) czelnia akademicka – uczelnię, wktórej przynajmniej jedna jednostka organizacyjna posiada uprawnienie do nadawau nia stopnia naukowego doktora; u

23) czelnia zawodowa – uczelnię prowadzącą studia pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie nieposiadającą uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora;

24) uczelnia wojskowa – uczelnię publiczną nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej;

25) uczelnia służb państwowych – uczelnię publiczną nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych; u

26) czelnia artystyczna – uczelnię publiczną nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw kultury iochrony dziedzictwa narodowego;

27) uczelnia medyczna – uczelnię publiczną nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw zdrowia;

28) uczelnia morska – uczelnię publiczną nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej; 29)12) podstawowa jednostka organizacyjna – wydział lub inną jednostkę organizacyjną uczelni określoną wstatucie, prowadzącą co najmniej jeden kierunek studiów, studia doktoranckie lub badania co najmniej wjednej dyscyplinie naukowej;

30) nauka ibadania naukowe – także odpowiednio – sztukę itwórczość artystyczną;

31) topień naukowy doktora istopień naukowy doktora habilitowanego – także odpowiednio – stopień doktora sztuki istos pień doktora habilitowanego sztuki;

32) tytuł naukowy profesora – także odpowiednio – tytuł profesora sztuki; 33)13) podstawowe miejsce pracy – uczelnię albo jednostkę naukową, wktórej nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy jest zatrudniony wpełnym wymiarze czasu pracy, wskazaną wakcie stanowiącym podstawę zatrudnienia jako podstawowe miejsce pracy; wtym samym czasie podstawowe miejsce pracy może być tylko jedno; 34)14) jednostka naukowa – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy albo międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych przepisów, działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2.15) Ilekroć wustawie jest mowa o:

1) studiach bez bliższego określenia – rozumie się przez to studia wyższe;

2) oziomie kształcenia – rozumie się przez to studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia p magisterskie albo studia trzeciego stopnia;

Przez art.1 pkt 1 lit.atiret dziesiąte ustawy, októrej mowa wodnośniku

1. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 1 lit.atiret jedenaste ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

13) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 1 lit.atiret dwunaste ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

14) Dodany przez art.1 pkt 1 lit.atiret trzynaste ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

15) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 1 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

11) 12)

Dziennik Ustaw – 18 – Poz. 572

3) wiązku uczelni, bez bliższego określenia – rozumie się przez to związek uczelni publicznych albo związek uczelni z niepublicznych;

4) tytule zawodowym – rozumie się przez to tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub tytuł równorzędny.

3. Wuczelni, wktórej nie ma podstawowych jednostek organizacyjnych, przepisy ustawy dotyczące takich jednostek stosuje się odpowiednio do całej uczelni. Art. 3. 1.16) Wyraz „uniwersytet” może być używany wnazwie uczelni, której jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora co najmniej wdziesięciu dyscyplinach, wtym co najmniej po dwa uprawnienia wkażdej znastępujących grup dziedzin nauki:

1) humanistycznych, prawnych, ekonomicznych lub teologicznych;

2) matematycznych, fizycznych, nauk oZiemi lub technicznych;

3) biologicznych, medycznych, chemicznych, farmaceutycznych, rolniczych lub weterynaryjnych. 2.16) Wyrazy „uniwersytet techniczny” mogą być używane wnazwie uczelni, której jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora co najmniej wdziesięciu dyscyplinach, wtym co najmniej sześć uprawnień wzakresie nauk technicznych.

3. Wyraz „uniwersytet” uzupełniony innym przymiotnikiem lub przymiotnikami wcelu określenia profilu uczelni może być używany wnazwie uczelni, której jednostki organizacyjne posiadają co najmniej sześć uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, wtym co najmniej cztery wzakresie nauk objętych profilem uczelni.

4. Wyraz „politechnika” może być używany wnazwie uczelni, której jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora co najmniej wsześciu dyscyplinach, wtym co najmniej cztery wzakresie nauk technicznych.

5. Wyraz „akademia” może być używany wnazwie uczelni, której jednostki organizacyjne posiadają co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Art. 4.

1. Uczelnia jest autonomiczna we wszystkich obszarach swojego działania na zasadach określonych wustawie. 2.17) Uczelnie kierują się zasadami wolności nauczania, badań naukowych itwórczości artystycznej.

3. Uczelnie, pełniąc misję odkrywania iprzekazywania prawdy poprzez prowadzenie badań ikształcenie studentów, stanowią integralną część narodowego systemu edukacji inauki. 4.18) Uczelnie współpracują z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz podmiotów gospodarczych, w wyodrębnionych formach działalności, w tym wdrodze utworzenia spółki celowej, októrej mowa wart.86a, atakże przez udział przedstawicieli pracodawców wopracowywaniu programów kształcenia iwprocesie dydaktycznym.

5. Organy administracji rządowej iorgany jednostek samorządu terytorialnego mogą podejmować decyzje dotyczące uczelni tylko wprzypadkach przewidzianych wustawach. Art. 5.

1. Uczelnie wojskowe są jednocześnie jednostkami wojskowymi w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1967r. opowszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461) irealizują zadania związane zobroną narodową.

2. Zakres działania uczelni służb państwowych jako jednostki organizacyjnej właściwej służby określają odrębne przepisy.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 2 ustawy, októrej mowa wodnośniku

1. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 3 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 1.

18) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 3 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

16) 17)

Dziennik Ustaw Art. 6.19)

1. Uczelnia ma wszczególności prawo do:

1) prowadzenia badań naukowych iprac rozwojowych oraz określania ich kierunków;

2) spółpracy zinnymi jednostkami akademickimi inaukowymi, wtym zagranicznymi, wrealizacji badań naukowych w iprac rozwojowych, na podstawie porozumień wcelu pozyskiwania funduszy zrealizacji badań, wtym zich komercjalizacji oraz wspierania mobilności naukowców; w

3) spierania badań naukowych prowadzonych przez młodych naukowców, wszczególności przez przeprowadzanie konkursów finansowanych ze środków, októrych mowa wart.18 ust.1 pkt 3 ustawy zdnia 30 kwietnia 2010r. ozasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr96, poz.615 oraz z2011r. Nr84, poz.455 iNr185, poz.1092);

4) rowadzenia kształcenia na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich p istudiach doktoranckich zgodnie zprzysługującymi jej uprawnieniami, wtym: a) stalania warunków przyjęcia na studia, wtym liczby miejsc na kierunkach iformach studiów, zwyjątkiem studiów u na kierunkach lekarskim ilekarsko-dentystycznym, wzakresie wjakim mają do nich zastosowanie przepisy wydane na podstawie art.8 ust.9, u b) stalania planów studiów i programów kształcenia, uwzględniających efekty kształcenia zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, zwanymi dalej „Krajowymi Ramami Kwalifikacji”, dla obszarów kształcenia określonych wprzepisach wydanych na podstawie art.9 ust.1 pkt 2;

5) prowadzenia studiów podyplomowych, kursów dokształcających iszkoleń; w

6) ydawania dyplomów ukończenia studiów potwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego oraz świadectw ukończenia studiów podyplomowych ikursów dokształcających.

2. Uprawnione jednostki organizacyjne uczelni mają prawo nadawania stopni naukowych doktora idoktora habilitowanego oraz występowania onadanie tytułu naukowego profesora na zasadach określonych wustawie zdnia 14 marca 2003r. ostopniach naukowych itytule naukowym oraz ostopniach itytule wzakresie sztuki. Art. 7. Uczelnia może prowadzić działalność gospodarczą wyodrębnioną organizacyjnie ifinansowo od działalności, októrej mowa wart.13 i14, wzakresie iformach określonych wstatucie. Art. 8.20)

1. Studia wuczelni są prowadzone wramach kierunku studiów; przyjęcie studenta na określony kierunek studiów następuje nie później niż po upływie pierwszego roku studiów. Kierunek studiów może być prowadzony przez podstawową jednostkę organizacyjną uczelni albo łącznie przez kilka takich jednostek.

2. Uczelnia, która ma co najmniej cztery uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego może organizować indywidualne studia międzyobszarowe, obejmujące co najmniej dwa obszary kształcenia i prowadzące do uzyskania dyplomu na co najmniej jednym kierunku studiów, prowadzonym wdanej uczelni przez podstawową jednostkę organizacyjną, mającą uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora wobszarze wiedzy związanym ztym kierunkiem.

3. Liczbę studentów studiów stacjonarnych wuczelni publicznej, finansowanych zbudżetu państwa na poszczególnych kierunkach studiów określa senat uczelni, wdrodze uchwały, kierując się zasadą odpowiedzialności za jakość kształcenia oraz możliwościami zapewnienia finansowania ich ze środków publicznych.

4. Zwiększenie ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych wuczelni publicznej powyżej 2% ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych studiujących wpoprzednim roku akademickim następuje wdrodze decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego albo właściwego ministra nadzorującego uczelnię, októrym mowa wart.33 ust.2, podjętej wuzgodnieniu zministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego, uwzględniającej:

1) liczbę studentów na poszczególnych kierunkach studiów, wtym kierunkach priorytetowych dla rozwoju kraju;

2) oceny jakości kształcenia dokonane przez Polską Komisję Akredytacyjną;

3) zasadę równomiernego dostępu do studiów nieodpłatnych na obszarze kraju.

5. Zwiększenie ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych w uczelni publicznej nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw kultury idziedzictwa narodowego nie wymaga decyzji, októrej mowa wust.4.

19) 20)

– 19 –

Poz. 572

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 4 ustawy, októrej mowa wodnośniku

1. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 5 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 572

6. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, wdrodze rozporządzenia, tryb podejmowania decyzji, októrych mowa wust.4, uwzględniając terminy składania wniosków izakres danych niezbędnych do podjęcia decyzji.

7. Uczelnia może prowadzić studia podyplomowe wzakresie obszaru kształcenia, zktórym związany jest co najmniej jeden kierunek studiów prowadzony przez uczelnię.

8. Wprzypadku gdy program studiów podyplomowych wykracza poza zakres, októrym mowa wust.7, do prowadzenia tych studiów wymagana jest zgoda ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego wydana po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki iSzkolnictwa Wyższego.

9. Minister właściwy do spraw zdrowia wporozumieniu zministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, limit przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny w poszczególnych uczelniach, uwzględniając zasady określone wust.4, możliwości dydaktyczne uczelni oraz zapotrzebowanie na absolwentów tych kierunków.

10. Minister Obrony Narodowej określi, wdrodze rozporządzenia, limit miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych, uwzględniając możliwości dydaktyczne uczelni oraz zapotrzebowanie na absolwentów tych kierunków.

11. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, wdrodze rozporządzenia, limit miejsc na kierunki studiów strażaków wsłużbie kandydackiej oraz strażaków wsłużbie stałej, uwzględniając możliwości dydaktyczne uczelni oraz zapotrzebowanie na absolwentów tych kierunków. Art. 8a.21) Studia podyplomowe trwają nie krócej niż dwa semestry. Program kształcenia powinien umożliwiać uzyskanie przez słuchacza co najmniej 60 punktów ECTS, przy czym uczelnia jest obowiązana do określenia ich efektów kształcenia oraz sposobu ich weryfikowania idokumentacji. Art. 9.22)

1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, wdrodze rozporządzenia:

1) arunki, jakie musi spełniać opis kwalifikacji pierwszego idrugiego stopnia, uwzględniając przyporządkowanie kwaliw fikacji do obszarów kształcenia oraz dziedzin idyscyplin określonych na podstawie ustawy zdnia 14 marca 2003r. ostopniach naukowych itytule naukowym oraz ostopniach itytule wzakresie sztuki;

2) rajowe Ramy Kwalifikacji, wtym opis efektów kształcenia dla obszarów kształcenia, zuwzględnieniem poziomów K iprofili kształcenia.

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, wdrodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki iSzkolnictwa Wyższego, wzorcowe efekty kształcenia dla wybranych kierunków studiów, uwzględniając poziom iprofil kształcenia wposzczególnych obszarach kształcenia.

3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, wdrodze rozporządzenia:

1) arunki, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne, aby prowadzić studia na określonym kierunku ipoziomie kształw cenia, awszczególności: a) iczbę nauczycieli akademickich, posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy lub osób, które nabyły uprawl nienia równoważne zuprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art.21a ustawy zdnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, zaliczanych do minimum kadrowego, b) proporcje liczby pracowników, októrych mowa wlit.a, do liczby studentów na danym kierunku studiów – zuwzględnieniem zasad, określonych wart.9a iart.112a;

2) warunki, jakie musi spełniać program kształcenia uwzględniając: a) zakładane efekty kształcenia, b) pis procesu kształcenia prowadzącego do uzyskania tych efektów zpunktami ECTS przypisanymi do poszczególo nych modułów, c) sposób weryfikacji efektów;

21) 22)

Dodany przez art.1 pkt 6 ustawy, októrej mowa wodnośniku

1. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 7 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

Dziennik Ustaw – 21 – Poz. 572

3) warunki oceny programowej, októrej mowa wart.48a ust.3, uwzględniając wszczególności: a) spełnianie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie iprofilu kształcenia, b) akredytacje lub certyfikaty instytucji międzynarodowych, c) działanie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia wzakresie analizy efektów kształcenia – mając na uwadze zapewnienie właściwej jakości kształcenia;

4) warunki oceny instytucjonalnej, októrej mowa wart.48a ust.4, uwzględniając wszczególności: a) funkcjonowanie idoskonalenie systemów zapewnienia jakości kształcenia, b) akredytacje lub certyfikaty instytucji międzynarodowych, c) wyniki oceny programowej kierunków studiów prowadzonych wpodstawowej jednostce organizacyjnej uczelni – mając na uwadze zapewnienie właściwej jakości kształcenia;

5) zczegółowe warunki tworzenia i funkcjonowania filii oraz zamiejscowej podstawowej jednostki organizacyjnej, s uwzględniając obowiązek spełnienia warunków określonych wprzepisach wydanych na podstawie pkt 1, odrębnie dla każdego kierunku studiów. Art. 9a.23)

1. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni zalicza do minimum kadrowego tylko nauczyciela akademickiego zatrudnionego wpełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie złożonego przez niego oświadczenia, októrym mowa wart.112a.

2. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni prowadząca studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym może zaliczyć do minimum kadrowego, wmiejsce nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego lub osoby, która nabyła uprawnienie równoważne zuprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art.21a ustawy zdnia 14 marca 2003r. ostopniach naukowych itytule naukowym oraz ostopniach itytule wzakresie sztuki, dwie osoby posiadające stopień naukowy doktora.

3. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, o której mowa w ust. 2, może zaliczyć do minimum kadrowego, wmiejsce nauczyciela akademickiego posiadającego stopień naukowy doktora, dwie osoby posiadające tytuł zawodowy magistra iznaczne doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią wdziedzinie związanej zkierunkiem studiów.

4. Liczba osób, októrych mowa wust.2 lub 3, nie może przekroczyć 50% liczby osób zaliczanych do minimum kadrowego, określonych wprzepisach wydanych na podstawie art.9 ust.3 pkt 1, wgrupie nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego lub osób, które nabyły uprawnienia równoważne zuprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art.21a ustawy zdnia 14 marca 2003r. ostopniach naukowych itytule naukowym oraz ostopniach itytule wzakresie sztuki, atakże 50% liczby osób zaliczonych do grupy nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora. Art. 9b.23)

1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego wporozumieniu zministrem właściwym do spraw zdrowia określi, wdrodze rozporządzenia, standardy kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa ipołożnictwa, uwzględniając wymogi dotyczące kształcenia iszkolenia przygotowujące do wykonywania zawodu lekarza, lekarza-dentysty, farmaceuty, pielęgniarki ipołożnej, określone wprzepisach Unii Europejskiej.

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, wdrodze rozporządzenia, standardy kształcenia dla kierunków studiów weterynarii oraz architektury, uwzględniając wymogi dotyczące kształcenia iszkolenia przygotowujące do wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz architekta, określone wprzepisach Unii Europejskiej. Art. 9c.23) Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego wporozumieniu zministrem właściwym do spraw oświaty iwychowania określi, wdrodze rozporządzenia, mając na uwadze wymagania rynku pracy, standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uwzględniając:

1) efekty kształcenia wzakresie: a) wiedzy merytorycznej imetodycznej, b) iedzy pedagogicznej ipsychologicznej, wtym wzakresie wychowania, zuwzględnieniem przygotowania do pracy w zuczniami ospecjalnych potrzebach edukacyjnych,

23)

Dodany przez art.1 pkt 8 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

Dziennik Ustaw – 22 – Poz. 572

c) przygotowania wzakresie stosowania technologii informacyjnej, d) poziomu znajomości języka obcego;

2) czas trwania studiów oraz studiów podyplomowych, wymiar isposób organizacji praktyk. Art. 10. (uchylony).24) Art. 11.25)

1. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni posiadająca uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego ispełniająca warunki określone wprzepisach wydanych na podstawie art.9 ust.3 pkt 1, może prowadzić studia na określonym przez senat uczelni, wdrodze uchwały, kierunku studiów ipoziomie kształcenia, wramach obszarów kształcenia oraz dziedzin odpowiadających uprawnieniom do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego. Uchwała senatu uczelni określa efekty kształcenia, do których są dostosowane plany studiów iprogramy kształcenia, odpowiednio do poziomu iprofilu kształcenia.

2. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni nieposiadająca uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, może prowadzić studia na określonym kierunku, poziomie iprofilu kształcenia zgodnie z:

1) zorcowym opisem efektów kształcenia dla kierunku ipoziomu kształcenia określonym wprzepisach wydanych na w podstawie art.9 ust.2 lub

2) pisem efektów kształcenia określonym przez senat uczelni dla kierunku innego niż kierunki określone wprzepisach o wydanych na podstawie art.9 ust.2.

3. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni nieposiadająca uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego może uzyskać uprawnienie do prowadzenia studiów, októrych mowa wust.2, na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, wydanej po zasięgnięciu opinii ministra nadzorującego uczelnię oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej wzakresie spełniania warunków określonych wprzepisach wydanych na podstawie art.9 ust.3 pkt

1. Wprzypadku kierunku studiów innego niż określony wprzepisach wydanych na podstawie art.9 ust.2 jest wymagana również opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej oefektach kształcenia określonych przez senat uczelni. 3a.26) Warunkiem wydania decyzji, o której mowa w ust. 3, uprawniającej do prowadzenia studiów na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo jest uzyskanie akredytacji ministra właściwego do spraw zdrowia na podstawie art.59 ustawy zdnia 15 lipca 2011r. ozawodach pielęgniarki ipołożnej (Dz. U. Nr174, poz.1039 iNr291, poz.1707).

4. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, októrej mowa wust.2, spełniająca warunki określone wprzepisach wydanych na podstawie art.9 ust.3 pkt 1 iart.9b lub art.9c, może uzyskać uprawnienie do prowadzenia studiów na kierunku, októrym mowa wart.9b, na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, wydanej po zasięgnięciu opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej iministra nadzorującego uczelnię.

5. Do prowadzenia studiów przez jednostki międzyuczelniane lub jednostki wspólne, atakże jednostki organizacyjne związku uczelni stosuje się odpowiednio przepisy ust.1–4. Art. 11a.27)

1. Rektor zawiadamia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, ministra nadzorującego uczelnię iPolską Komisję Akredytacyjną ouruchomieniu kształcenia na kierunku studiów, wterminie miesiąca od dnia rozpoczęcia kształcenia na tym kierunku.

2. Polska Komisja Akredytacyjna ocenia jakość kształcenia na danym kierunku studiów, uwzględniając jego efekty, atakże spełnianie warunków określonych wart.9a oraz wprzepisach wydanych na podstawie art.9 ust.3 pkt 1 iart.9b lub art.9c. Ocena ta może być również dokonana na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

3. Wprzypadku wątpliwości co do spełniania warunków do prowadzenia studiów określonych wart.9a oraz wprzepisach wydanych na podstawie art.9 ust.3 pkt 1 iart.9b lub art.9c, przez podstawowe jednostki organizacyjne, októrych mowa w art. 11, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego niezwłocznie, po zawiadomieniu go przez rektora ouruchomieniu kształcenia, występuje do Polskiej Komisji Akredytacyjnej zwnioskiem odokonanie oceny.

Przez art.1 pkt 9 ustawy, októrej mowa wodnośniku

1. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 10 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

26) D odany przez art.88 pkt 1 ustawy zdnia 15 lipca 2011r. ozawodach pielęgniarki ipołożnej (Dz. U. Nr174, poz.1039), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

27) Dodany przez art.1 pkt 11 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

24) 25)

Dziennik Ustaw – 23 – Poz. 572

Art. 11b.27)

1. Rektor zawiadamia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, ministra nadzorującego uczelnię iPolską Komisję Akredytacyjną wterminie nie dłuższym niż trzy miesiące, ozaprzestaniu spełniania przez podstawową jednostkę organizacyjną warunków do prowadzenia studiów, wtym ozmianach wstanie zatrudnienia wpływających na uprawnienie do prowadzenia studiów. Jeżeli wterminie dwunastu miesięcy od zaprzestania spełniania wymaganych warunków podstawowa jednostka organizacyjna nie spełni tych warunków, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, wdrodze decyzji, zawiesza uprawnienia podstawowej jednostki organizacyjnej do prowadzenia studiów na danym kierunku iokreślonym poziomie kształcenia.

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego zawiesza uprawnienia podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni do prowadzenia studiów na danym kierunku studiów ipoziomie kształcenia wprzypadku niezawiadomienia przez rektora wwyznaczonym terminie ozaprzestaniu spełniania przez tę jednostkę warunków do prowadzenia studiów.

3. Wprzypadku negatywnej oceny kształcenia dokonanej przez Polską Komisję Akredytacyjną, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, uwzględniając wszczególności rodzaj izakres stwierdzonych naruszeń, wdrodze decyzji, cofa albo zawiesza uprawnienia do prowadzenia studiów na danym kierunku iokreślonym poziomie kształcenia. 3a.28) Przepis ust.3 stosuje się także wprzypadku odmowy albo cofnięcia akredytacji wydanej na podstawie art.59 ustawy zdnia 15 lipca 2011r. ozawodach pielęgniarki ipołożnej przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

4. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego powiadamia Polską Komisję Akredytacyjną opodjętych decyzjach w sprawie zawieszenia lub cofnięcia podstawowej jednostce organizacyjnej uprawnień do prowadzenia studiów, o których mowa w ust. 1–3 oraz o decyzjach o wygaśnięciu uprawnienia lub uchyleniu zawieszenia, o których mowa wart.11c ust.4 i6. Art. 11c.27)

1. Wterminie nie dłuższym niż dwanaście miesięcy od dnia podjęcia decyzji ozawieszeniu uprawnień, októrym mowa wart.11b ust.1–3, uczelnia jest obowiązana do usunięcia stwierdzonych naruszeń.

2. Wokresie zawieszenia uprawnień podstawowej jednostki organizacyjnej do prowadzenia studiów na danym kierunku iokreślonym poziomie kształcenia zostają wstrzymane przyjęcia studentów na ten kierunek ipoziom kształcenia.

3. Wterminie nie dłuższym niż trzy miesiące po upływie terminu, októrym mowa wust.1, Polska Komisja Akredytacyjna wydaje opinię dotyczącą przywrócenia zawieszonych uprawnień.

4. Wprzypadku negatywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego wydaje decyzję owygaśnięciu zawieszonego uprawnienia.

5. Wprzypadku cofnięcia albo wygaśnięcia uprawnień do prowadzenia studiów na danym kierunku iokreślonym poziomie kształcenia, októrych mowa wust.4 iwart.11b ust.3, rektor uczelni zapewnia studentom możliwość kontynuowania studiów na tym kierunku.

6. Wprzypadku pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego wydaje decyzję ouchyleniu decyzji zawieszającej uprawnienie.

7. Wprzypadku cofnięcia albo wygaśnięcia uprawnień do prowadzenia studiów na danym kierunku kształcenia zponownym wnioskiem oprzyznanie uprawnień do prowadzenia studiów na tym samym kierunku, poziomie iprofilu kształcenia uczelnia może wystąpić po upływie co najmniej dwunastu miesięcy. Art. 11d.27)

1. Wprzypadku połączenia podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni lub zmiany nazwy jednostki, uprawnienia do prowadzenia kierunków studiów pozostają przy nowo utworzonej jednostce organizacyjnej lub jednostce onowej nazwie, jeżeli spełniają one warunki określone wprzepisach wydanych na podstawie art.9 ust.3 pkt

1.

2. Wprzypadku nieuruchomienia studiów na danym kierunku ipoziomie kształcenia wokresie dwóch lat od dnia uzyskania uprawnienia, októrym mowa wart.11 ust.3, uprawnienie to wygasa.

3. Wprzypadku podziału podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni posiadane uprawnienia do prowadzenia kierunków studiów zachowują te nowo utworzone jednostki organizacyjne uczelni, które spełniają warunki określone wprzepisach wydanych na podstawie art.9 ust.3 pkt

1.

4. Rektor uczelni jest obowiązany powiadomić ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, ministra nadzorującego uczelnię oraz Polską Komisję Akredytacyjną odecyzjach wsprawach, októrych mowa wust.1 lub 3, wterminie miesiąca od dnia podjęcia uchwały przez senat uczelni.

28)

Dodany przez art.88 pkt 2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 26.

Dziennik Ustaw Art.12. Uczelnia ma osobowość prawną. Art. 13.

1. Podstawowymi zadaniami uczelni, zzastrzeżeniem ust.2 i3, są: 1)29) kształcenie studentów wcelu zdobywania iuzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych wpracy zawodowej; 2)wychowywanie studentów wpoczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji iposzanowanie praw człowieka;

3) prowadzenie badań naukowych iprac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych;

4) kształcenie ipromowanie kadr naukowych; u

5) powszechnianie ipomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej itechniki, wtym poprzez gromadzenie iudostępnianie zbiorów bibliotecznych iinformacyjnych; 6)30) prowadzenie studiów podyplomowych, kursów iszkoleń wcelu kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy wsystemie uczenia się przez całe życie;

7) stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów;

8) działanie na rzecz społeczności lokalnych iregionalnych; 9)31) stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału wprocesie kształcenia iwbadaniach naukowych.

2. Uczelnia zawodowa prowadząca wyłącznie studia pierwszego stopnia nie jest obowiązana do wykonywania zadań określonych wust.1 pkt3 i4. 3.32) Zadaniem uczelni medycznej lub podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni działającej w dziedzinie nauk medycznych albo weterynaryjnych może być także uczestniczenie wsprawowaniu opieki medycznej albo weterynaryjnej wzakresie iformach określonych wprzepisach odziałalności leczniczej iprzepisach ozakładach leczniczych dla zwierząt. Art. 13a.33) Uczelnia monitoruje kariery zawodowe swoich absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów iprogramów kształcenia do potrzeb rynku pracy, wszczególności po trzech ipięciu latach od dnia ukończenia studiów. Art. 14. Uczelnia może prowadzić domy studenckie istołówki studenckie. Art. 15.

1. Władze publiczne, na zasadach określonych wustawie, zapewniają uczelniom publicznym środki finansowe niezbędne do wykonywania ich zadań oraz udzielają pomocy uczelniom niepublicznym wzakresie iformach określonych wustawie. 2.34) Środki finansowe niezbędne do funkcjonowania Polskiej Komisji Akredytacyjnej są zapewniane wczęści budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego. Środki finansowe niezbędne do funkcjonowania Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz komisji dyscyplinarnej przy tej Radzie są zapewniane wczęściach budżetu państwa, których dysponentami są minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego iminister właściwy do spraw nauki. Funkcjonowanie Rzecznika Praw Absolwenta przy Radzie Głównej Nauki iSzkolnictwa Wyższego jest finansowane wramach środków przyznanych Radzie. 3.34) Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, wdrodze rozporządzenia:

1) posób obsługi administracyjnej ifinansowej Rady Głównej Nauki iSzkolnictwa Wyższego, komisji dyscyplinarnej s przy Radzie Głównej Nauki iSzkolnictwa Wyższego oraz Rzecznika Praw Absolwenta przy Radzie Głównej Nauki iSzkolnictwa Wyższego, mając na uwadze zapewnienie sprawnej obsługi prowadzonych przez nich prac; – 24 – Poz. 572

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 12 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

1. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 12 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

31) Dodany przez art.1 pkt 12 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

32) W brzmieniu ustalonym przez art.176 pkt 1 ustawy zdnia 15 kwietnia 2011r. odziałalności leczniczej (Dz. U. Nr112, poz.654), która weszła wżycie zdniem 1 lipca 2011r.

33) Dodany przez art.1 pkt 13 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

34) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 14 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 1.

29) 30)

Dziennik Ustaw – 25 – Poz. 572

2) ysokość wynagrodzenia członków Rady Głównej Nauki iSzkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej w ikomisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki iSzkolnictwa Wyższego, wyznaczanych przez nie recenzentów iekspertów, rzeczników dyscyplinarnych przy komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki iSzkolnictwa Wyższego oraz Rzecznika Praw Absolwenta, uwzględniając zasadę, że wysokość wynagrodzenia członków Rady Głównej Nauki iSzkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Rzecznika Praw Absolwenta ikomisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki iSzkolnictwa Wyższego będzie ustalana wrelacji do minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, określonej wprzepisach owynagradzaniu nauczycieli akademickich, w wysokości adekwatnej do wykonywanych zadań. 4.35) Zwrot kosztów podróży członkom Rady Głównej Nauki iSzkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej ikomisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki iSzkolnictwa Wyższego, wyznaczonym przez nie recenzentom iekspertom, rzecznikom dyscyplinarnym przy komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rzecznikowi Praw Absolwenta następuje na zasadach określonych dla pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej wprzepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.775 ustawy zdnia 26czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z1998r. Nr21, poz.94, zpóźn. zm.36)). Art. 16.

1. Akademickim tytułem honorowym jest tytuł doktora honoris causa.

2. Tytuł doktora honoris causa nadaje senat, awuczelni niepublicznej organ kolegialny wskazany wstatucie, na wniosek podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni uprawnionej do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego.

3. Szczegółowe warunki nadawania tytułu doktora honoris causa oraz tryb postępowania określa statut uczelni. Art. 17. Sprawy związane zfunkcjonowaniem uczelni nieuregulowane wustawie określa statut uczelni, zwany dalej „statutem”. Rozdział 2 Tworzenie ilikwidacja uczelni Art. 18.37)

1. Utworzenie publicznej uczelni akademickiej, jej likwidacja, zmiana nazwy oraz połączenie zinną uczelnią publiczną następują wdrodze ustawy, zzastrzeżeniem ust.6.

2. Utworzenie publicznej uczelni zawodowej, jej likwidacja, zmiana nazwy oraz połączenie zinną publiczną uczelnią zawodową następują wdrodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

3. Likwidacja uczelni publicznej, jej połączenie zinną uczelnią publiczną oraz zmiana jej nazwy następują po zasięgnięciu opinii senatu lub senatów uczelni, których te akty dotyczą.

4. Utworzenie publicznej uczelni zawodowej, jej likwidacja, zmiana nazwy albo połączenie zinną publiczną uczelnią zawodową następują odpowiednio na wniosek sejmiku województwa lub rektora albo sejmiku województwa lub rektorów uczelni.

5. Do wniosku, októrym mowa wust.4, dołącza się akt notarialny zawierający zobowiązanie przeniesienia, zdniem utworzenia publicznej uczelni zawodowej, na jej rzecz własności nieruchomości niezbędnych do prawidłowego działania.

6. Do włączenia uczelni publicznej do innej uczelni publicznej stosuje się odpowiednio przepisy ust.1 i3, ztym że włączenie publicznej uczelni zawodowej do publicznej uczelni akademickiej następuje wdrodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek rektorów uczelni po zaopiniowaniu przez ich senaty.

Dodany przez art.1 pkt 14 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku

1. Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z1998r. Nr106, poz.668 iNr113, poz.717, z1999r. Nr99, poz.1152, z2000r. Nr19, poz.239, Nr43, poz.489, Nr107, poz.1127 iNr120, poz.1268, z2001r. Nr11, poz.84, Nr28, poz.301, Nr52, poz.538, Nr99, poz.1075, Nr111, poz.1194, Nr123, poz.1354, Nr128, poz.1405 iNr154, poz.1805, z2002r. Nr74, poz.676, Nr135, poz.1146, Nr196, poz.1660, Nr199, poz.1673 iNr200, poz.1679, z2003r. Nr166, poz.1608 iNr213, poz.2081, z2004r. Nr96, poz.959, Nr99, poz.1001, Nr120, poz.1252 iNr240, poz.2407, z2005r. Nr10, poz.71, Nr68, poz.610, Nr86, poz.732 iNr167, poz.1398, z2006r. Nr104, poz.708 i711, Nr133, poz.935, Nr217, poz.1587 iNr221, poz.1615, z2007r. Nr64, poz.426, Nr89, poz.589, Nr176, poz.1239, Nr181, poz.1288 iNr225, poz.1672, z2008r. Nr93, poz.586, Nr116, poz.740, Nr223, poz.1460 iNr237, poz.1654, z2009r. Nr6, poz.33, Nr56, poz.458, Nr58, poz.485, Nr98, poz.817, Nr99, poz.825, Nr115, poz.958, Nr157, poz.1241 iNr219, poz.1704, z2010r. Nr105, poz.655, Nr135, poz.912, Nr182, poz.1228, Nr224, poz.1459, Nr249, poz.1655 iNr254, poz.1700 oraz z2011r. Nr36, poz.181, Nr63, poz.322, Nr80, poz.432, Nr144, poz.855, Nr149, poz.887 iNr232, poz.1378.

37) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 15 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

35) 36)

Dziennik Ustaw – 26 – Poz. 572

7. Uprawnienia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, októrych mowa wust.2, wprzypadku tworzenia lub likwidacji wojskowej uczelni zawodowej, jej połączenia zinną wojskową uczelnią zawodową oraz zmiany jej nazwy wykonuje Minister Obrony Narodowej wporozumieniu zministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego.

8. Uprawnienia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, októrych mowa wust.2, wprzypadku tworzenia lub likwidacji uczelni zawodowej służb państwowych, jej połączenia zinną uczelnią zawodową służb państwowych oraz zmiany jej nazwy wykonuje minister właściwy do spraw wewnętrznych wporozumieniu zministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego. Art. 19.

1. Akt prawny outworzeniu uczelni publicznej określa jej nazwę oraz siedzibę.

2. Pierwszego rektora uczelni publicznej powołuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

3. Pierwszy statut uczelni publicznej nadaje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, przy czym statut obowiązuje do czasu uchwalenia przez senat uczelni lub zatwierdzenia przez odpowiedniego ministra nowego statutu.

4. Pierwsza kadencja organów nowo utworzonej uczelni publicznej trwa do dnia 31 sierpnia roku następującego po roku akademickim, wktórym uczelnia została utworzona.

5. Uprawnienia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego określone wust.2 i3 wodniesieniu do uczelni wojskowych, służb państwowych, artystycznych, medycznych i morskich wykonują odpowiednio ministrowie wskazani wart.33 ust.2.

6. Przepisy ust.1–5 stosuje się odpowiednio wprzypadku połączenia uczelni publicznej zinną uczelnią publiczną. Art. 20.

1. Zwnioskiem opozwolenie na utworzenie uczelni niepublicznej może wystąpić do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego osoba fizyczna albo osoba prawna niebędąca państwową ani samorządową osobą prawną.

2. Utworzenie uczelni niepublicznej oraz uzyskanie przez nią uprawnień do prowadzenia studiów wyższych na danym kierunku iokreślonym poziomie kształcenia wymaga pozwolenia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. 2a.38) Uzyskanie pozwolenia, októrym mowa wust.2, na prowadzenie studiów na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo wymaga posiadania akredytacji ministra właściwego do spraw zdrowia na podstawie art.59 ustawy zdnia 15 lipca 2011r. ozawodach pielęgniarki ipołożnej.

3. Wpozwoleniu, októrym mowa wust.2, określa się założyciela uczelni, jej nazwę, siedzibę, prowadzone kierunki studiów ipoziom kształcenia, atakże minimalną wielkość irodzaj środków majątkowych, które założyciel jest obowiązany przeznaczyć na jej utworzenie i funkcjonowanie, z tym że wysokość środków finansowych nie może być niższa niż 500 tysięcy złotych.

4. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego odmawia udzielenia pozwolenia, jeżeli zwniosku owydanie pozwolenia wynika, że uczelnia niepubliczna lub jej jednostki organizacyjne nie będą spełniały warunków niezbędnych do prowadzenia studiów określonych wustawie iaktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

5. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego odmawia udzielenia pozwolenia osobie fizycznej, która:

1) została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;

2) została wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego;

3) posiada wymagalne zobowiązania wobec Skarbu Państwa.

6. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego odmawia udzielenia pozwolenia osobie prawnej wprzypadku:

1) postawienia wstan likwidacji;

2) postawienia wstan upadłości;

3) wpisania do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego;

38)

Dodany przez art.88 pkt 3 ustawy, októrej mowa wodnośniku 26.

Dziennik Ustaw – 27 – Poz. 572

4) posiadania wymagalnych zobowiązań wobec Skarbu Państwa;

5) dy wstosunku choćby do jednej zosób umocowanych do reprezentacji zachodzi przynajmniej jedna zprzesłanek okreśg lonych wust.5. 7.39) Decyzje, októrych mowa wust.5 i6, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego wydaje bez zasięgania opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej. 8.39) Pozwolenie, októrym mowa wust.2, wydaje się na czas nieokreślony.

9. (uchylony).40)

10. (uchylony).40)

11. (uchylony).40)

12. (uchylony).40) Art. 21. Wzwiązku zpostępowaniem owydanie pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej pobierana jest opłata związana zkosztami postępowania opiniodawczego. Opłata stanowi dochód budżetu państwa. Art. 22. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określa, wdrodze rozporządzenia, zakres danych iinformacji objętych wnioskiem owydanie pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej oraz sposób pobierania iwysokość opłaty na wydatki związane zkosztami postępowania opiniodawczego, uwzględniając wykaz dokumentów, jakie muszą być dołączone do wniosku, wtym wykaz dokumentów dotyczących założyciela uczelni idokumentów dotyczących zobowiązań igwarancji finansowych oraz założeń organizacyjnych idydaktycznych uczelni,atakże mając na uwadze, aby uczelnie były tworzone przez osoby właściwie do tego przygotowane igwarantujące należyte wypełnianie obowiązków założyciela oraz uwzględniając zasadę, że pobierane opłaty powinny pokrywać rzeczywiste koszty ponoszone wzwiązku zprowadzonym postępowaniem. Art. 23.

1. Po uzyskaniu pozwolenia, októrym mowa wart.20 ust.2, założyciel składa wformie aktu notarialnego oświadczenie woli o założeniu uczelni niepublicznej, zwane dalej „aktem założycielskim”. Akt założycielski określa wszczególności założyciela, nazwę, siedzibę iszczegółowy zakres działalności uczelni, wielkość środków majątkowych przeznaczonych na utworzenie uczelni, w tym wartość rzeczy przekazanych jej na własność, termin ich przekazania oraz sposób dalszego finansowania uczelni.

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego cofa pozwolenie, jeżeli:

1) ałożyciel wterminie trzech miesięcy od dnia uzyskania pozwolenia nie złoży aktu założycielskiego, októrym mowa z wust.1;

2) ałożyciel nie przekazał środków majątkowych, októrych mowa wust.1, wterminie trzech miesięcy od dnia wpisania z uczelni do rejestru;

3) czelnia niepubliczna wciągu roku od dnia wpisu do rejestru, októrym mowa wart.29 ust.1, nie rozpoczęła kształceu nia studentów. Art. 24.

1. Pierwszy statut uczelni niepublicznej nadaje jej założyciel.

2. Pierwszego rektora uczelni niepublicznej powołuje założyciel uczelni. Pierwsza kadencja rektora nowo utworzonej uczelni trwa do dnia 31 sierpnia roku następującego po roku akademickim, wktórym uczelnia została utworzona.

3. Założyciel uczelni niepublicznej może podejmować decyzje dotyczące uczelni tylko w przypadkach określonych przez jej statut. Art. 25. Przepisy art.20–24 stosuje się odpowiednio do połączenia uczelni niepublicznej zinną uczelnią niepubliczną. Art. 26.

1. Założyciel, za zgodą ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, może zlikwidować uczelnię niepubliczną po zapewnieniu studentom możliwości kontynuowania studiów.

39) 40)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 16 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

1. Przez art.1 pkt 16 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

Dziennik Ustaw – 28 – Poz. 572

2.41) Postawienie uczelni niepublicznej wstan likwidacji następuje zdniem, wktórym decyzja ocofnięciu ostatniego uprawnienia do prowadzenia kierunku studiów stała się ostateczna albo zdniem wydania decyzji opowołaniu likwidatora, wydanej na podstawie art.37 ust.4; dzień ten jest dniem otwarcia likwidacji. 3.41) Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, na wniosek osoby, której udzielono pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej, przenosi to pozwolenie wdrodze decyzji, na rzecz innej osoby fizycznej lub prawnej, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte wpozwoleniu oraz nie zachodzą przesłanki określone wart.20 ust.5 lub 6.

4. Przepisy ust.3 stosuje się odpowiednio do przeniesienia pozwolenia na wniosek osoby, na którą, wdrodze decyzji, pozwolenie na utworzenie uczelni niepublicznej zostało przeniesione. Art. 27.

1. Likwidacja uczelni niepublicznej polega na zadysponowaniu składnikami materialnymi iniematerialnymi jej majątku po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, wszczególności pracowników istudentów.

2. Majątek uczelni niepublicznej pozostały po zaspokojeniu wierzycieli przeznacza się na cele określone wstatucie.

3. Likwidację uczelni niepublicznej prowadzi likwidator powołany wtrybie określonym wstatucie, zzastrzeżeniem art.37 ust.3.

4. Otwarcie likwidacji uczelni niepublicznej powoduje, że:

1) kompetencje organów uczelni wzakresie dysponowania jej majątkiem przejmuje likwidator;

2) uczelnia nie prowadzi przyjęć na studia.

5. Studia prowadzone wdniu otwarcia likwidacji mogą być kontynuowane nie dłużej niż do końca roku akademickiego, wktórym nastąpiło otwarcie likwidacji.

6. Koszty likwidacji uczelni niepublicznej są pokrywane zjej majątku, zpierwszeństwem przed roszczeniami wierzycieli.

7. Likwidator zawiadamia niezwłocznie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego ozakończeniu likwidacji. Zdniem zakończenia likwidacji uczelnia niepubliczna zostaje wykreślona zrejestru, októrym mowa wart.29 ust.1.

8. Tryb likwidacji uczelni niepublicznej wzakresie nieuregulowanym wustawie określa jej statut. Art. 28.

1. Wcelu wspólnego wykonywania zadań, o których mowa wart.13, wtrybie właściwym dla utworzenia uczelni publicznych albo uczelni niepublicznych może być utworzony związek uczelni publicznych albo związek uczelni niepublicznych.

2. Związek uczelni ma osobowość prawną. 3.42) Utworzenie związku uczelni publicznych następuje wdrodze aktu prawnego właściwego dla utworzenia uczelni wchodzących wjego skład, zzastrzeżeniem ust.4, po przyjęciu przez właściwe organy kolegialne zainteresowanych uczelni jednobrzmiącej uchwały o utworzeniu związku, określającej w szczególności uczestników związku, jego zadania oraz składniki mienia przekazywane przez uczestników wcelu wykonywania zadań związku oraz statut związku. 3a.43) Utworzenie związku uczelni niepublicznych następuje wdrodze decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, po przyjęciu przez właściwe organy kolegialne zainteresowanych uczelni jednobrzmiącej uchwały outworzeniu związku, określającej wszczególności uczestników związku, jego zadania oraz składniki mienia przekazywane przez uczestników wcelu wykonywania zadań związku oraz statut związku. 4.44) Utworzenie związku publicznej uczelni akademickiej ipublicznej uczelni zawodowej następuje wdrodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 17 ustawy, októrej mowa wodnośniku

1. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 18 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 1.

43) Dodany przez art.1 pkt 18 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

44) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 18 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

41) 42)

Dziennik Ustaw – 29 – Poz. 572

5.44) Statut związku uczelni określa jego uczestników, ustrój, wtym organy jednoosobowe ikolegialne, tryb ich wyboru, odwołania iuzupełniania składu oraz kompetencje, zasady zatrudniania przez związek pracowników, wtym pracowników uczestników związku, zasady funkcjonowania oraz zasady finansowania związku ze środków jego uczestników, a także zasady itryb likwidacji związku, wtym przeznaczenie jego majątku pozostałego po likwidacji. 6.44) Regulamin samorządu studenckiego i samorządu doktorantów związku uczelni określa także zasady działania samorządu studenckiego isamorządu doktorantów tego związku. Przepisy art.202 ust.3 i4 stosuje się odpowiednio. 7.44) Związek uczelni może zostać przekształcony wuczelnię wtrybie właściwym dla utworzenia uczelni publicznych albo uczelni niepublicznych. Przepis ust.3 i3a stosuje się odpowiednio. Art.29.

1. Uczelnia niepubliczna oraz związek uczelni niepublicznych uzyskują osobowość prawną zchwilą wpisania do rejestru uczelni niepublicznych izwiązków uczelni niepublicznych, zwanego dalej „rejestrem”. 2.Wpis uczelni do rejestru dokonywany jest na wniosek jej założyciela, awprzypadku związku uczelni, na zgodny wniosek wszystkich założycieli uczelni tworzących związek.

3. Rejestr prowadzi minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

4. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego odmawia wpisania uczelni niepublicznej lub związku uczelni niepublicznych do rejestru, jeśli akt założycielski lub statut albo akt prawny tworzący związek jest niezgodny zprzepisami prawa lub udzielonym pozwoleniem.

5. Rejestr jest jawny. Każdy ma prawo:

1) dostępu do danych zawartych wrejestrze;

2) do otrzymania poświadczonych odpisów, wyciągów izaświadczeń odanych zawartych wrejestrze.

6. Za wydawanie odpisów, wyciągów izaświadczeń, októrych mowa wust.5 pkt 2, jest pobierana opłata. Opłata stanowi dochód budżetu państwa.

7. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określa, wdrodze rozporządzenia: 1)45) sposób prowadzenia rejestru, uwzględniając dane, jakie musi zawierać wniosek o wpisanie uczelni niepublicznej lub związku uczelni niepublicznych do rejestru, wtym rodzaj dokumentów, które założyciele są obowiązani dołączyć do wniosku, nazwy rubryk rejestru, tryb dokonywania wpisów izmian wrejestrze oraz warunki wykreślenia zrejestru;

2) szczegółowy tryb udostępniania rejestru, uwzględniając sposób sporządzania iwydawania odpisów, wyciągów izaświadczeń, októrych mowa wust.5 pkt2, oraz wysokość opłat za ich wydawanie. Art. 30.46) Udzielenie albo odmowa udzielenia pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej lub związku uczelni niepublicznych, cofnięcie pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej lub związku uczelni niepublicznych, nadanie iodmowa nadania uprawnienia do prowadzenia studiów na danym kierunku ipoziomie kształcenia, uzyskanie, zawieszenie i cofnięcie uprawnienia do prowadzenia studiów na danym kierunku i poziomie kształcenia, pozwolenie na połączenie uczelni niepublicznych, wpis albo odmowa wpisu uczelni niepublicznej lub związku uczelni niepublicznych do rejestru, zarządzenie wpisu wrejestrze, zawieszenie działalności albo nakaz likwidacji uczelni niepublicznej lub związku uczelni niepublicznych, nakaz zaprzestania oraz usunięcia skutków działalności niezgodnej zprzepisami ustawy, statutem lub pozwoleniem, następują wdrodze decyzji administracyjnej. Art. 31. 1.47) Uczelnia może na podstawie umowy utworzyć centrum naukowe zinnymi uczelniami, instytutami naukowymi Polskiej Akademii Nauk oraz instytutami badawczymi, w tym również z zagranicznymi jednostkami naukowymi iinstytutami międzynarodowymi prowadzącymi działalność naukowo-badawczą. Centrum naukowe tworzy rektor, wskazując podstawową jednostkę organizacyjną uczelni, która wchodzi wskład centrum. Uczelnia może również utworzyć centrum naukowe wramach swojej struktury. 2.47) Rektor wskazuje również podstawową jednostkę organizacyjną uczelni, która będzie reprezentować uczelnię wcentrum Polskiej Akademii Nauk lub wcentrum naukowo-przemysłowym utworzonym przez instytut badawczy.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 19 ustawy, októrej mowa wodnośniku

1. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 20 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

47) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 21 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

45) 46)

Dziennik Ustaw 3.47) Umowa, októrej mowa wust.1, określa: o

1) rganizację, sposób funkcjonowania ifinansowania centrum naukowego, wtym własność aparatury badawczej, praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej, a także podział środków uzyskanych w wyniku komercjalizacji badań;

2) posób wykorzystania infrastruktury centrum naukowego oraz zasobów naukowych do prowadzenia wspólnych stus diów doktoranckich. 4.47) Do zadań centrum naukowego należy:

1) prowadzenie, wspieranie ikoordynowanie badań naukowych iprac rozwojowych;

2) nicjowanie ikoordynowanie udziału uczelni iinnych jednostek naukowych wmiędzynarodowych programach badawi czych;

3) inicjowanie organizowania środowiskowych centrów aparaturowych inadzór nad nimi;

4) współdziałanie worganizowaniu środowiskowych studiów doktoranckich;

5) spieranie mobilności pracowników naukowych uczelni, instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk iinstytutów w badawczych;

6) rozwijanie programów staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora winstytutach centrum;

7) ozyskiwanie i obsługa projektów badawczych międzynarodowych, wspólnych projektów badawczych krajowych p iprojektów finansowanych zfunduszy europejskich.

5. Uczelnie zawodowe mogą współdziałać zuczelniami akademickimi, wszczególności poprzez zawieranie umów dotyczących zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia wzakresie przedmiotów podstawowych, rozwoju naukowego nauczycieli akademickich, kontynuacji studiów przez absolwentów oraz wspierania uczelni zawodowych wysoko kwalifikowaną kadrą. Art. 31a.48)

1. Uczelnia może, na podstawie porozumienia zinnymi uczelniami, tworzyć jednostki międzyuczelniane ijednostki wspólne.

2. Uczelnia może tworzyć, wtrybie określonym wust.1, jednostki wspólne także zinnymi podmiotami, wszczególności zinstytucjami naukowymi, wtym również zagranicznymi.

3. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, określa organizację, sposób funkcjonowania i finansowania jednostki międzyuczelnianej lub jednostki wspólnej, zasady prowadzenia studiów i kształcenia w innych formach, określonych wart.13 ust.1 pkt 6, oraz zasady wydawania dyplomów ukończenia studiów iświadectw ukończenia kształcenia. Art. 32.

1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego ogłasza wwydawanym przez siebie dzienniku urzędowym wykaz uczelni izwiązków uczelni, obwieszczenia outworzeniu ilikwidacji uczelni, atakże informacje ozawieszeniu icofnięciu uprawnień uczelni do prowadzenia studiów.

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego ogłasza na stronach internetowych właściwego ministerstwa dane, októrych mowa wust.1. Rozdział 3 Nadzór nad uczelniami Art. 33.

1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego sprawuje nadzór nad zgodnością działań uczelni zprzepisami prawa istatutem oraz ztreścią udzielonego pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej, atakże nad prawidłowością wydatkowania środków publicznych. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego może żądać informacji iwyjaśnień od organów uczelni oraz założyciela uczelni niepublicznej, atakże dokonywać kontroli działalności uczelni.

2. Uprawnienia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego wzakresie nadzoru, októrym mowa wust.1, sprawują odpowiednio:

1) Minister Obrony Narodowej – wodniesieniu do uczelni wojskowych;

2) minister właściwy do spraw wewnętrznych – wodniesieniu do uczelni służb państwowych;

48)

– 30 –

Poz. 572

Dodany przez art.1 pkt 22 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

Dziennik Ustaw – 31 – Poz. 572

3) minister właściwy do spraw kultury iochrony dziedzictwa narodowego – wodniesieniu do uczelni artystycznych;

4) minister właściwy do spraw zdrowia – wodniesieniu do uczelni medycznych;

5) minister właściwy do spraw gospodarki morskiej – wodniesieniu do uczelni morskich.

3. Publiczne uczelnie teologiczne iwydziały teologiczne uczelni publicznych znajdują się także, wzakresie określonym przez umowę międzynarodową zawartą ze Stolicą Apostolską oraz ustawy regulujące stosunki między Rzeczpospolitą Polską a innymi kościołami i związkami wyznaniowymi oraz przez statuty tych uczelni, pod nadzorem władz kościołów izwiązków wyznaniowych. Art. 34. 1.49) Kontrola, októrej mowa wart.33 ust.1, obejmuje badanie zgodności działania organów uczelni zprzepisami prawa, statutem oraz uzyskanymi uprawnieniami, awprzypadku uczelni niepublicznej – również ztreścią udzielonego pozwolenia na jej utworzenie, atakże prawidłowości wydatkowania środków publicznych. Przedmiotem kontroli może być również badanie warunków realizacji procesu dydaktycznego. 1a.50) Protokół może zawierać wnioski izalecenia pokontrolne.

2. (uchylony).51)

3. (uchylony).51) Art. 34a.52)

1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego prowadzi System Informacji oSzkolnictwie Wyższym, obejmujący dane, októrych mowa wart.35 ust.1 i2 oraz ust.3 pkt 2 i3, oraz wykazy, októrych mowa wart.129a iart.170c. System może być prowadzony wformie elektronicznej.

2. Wprzypadku prowadzenia Systemu Informacji oSzkolnictwie Wyższym wformie elektronicznej minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego może zlecić instytutowi badawczemu administrowanie bazami danych Systemu, zapewniając na ten cel środki finansowe. Art. 35.

1. Rektor uczelni przedstawia wterminie do dnia 15 października roku następującego po roku sprawozdawczym ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego roczne sprawozdanie zdziałalności uczelni wraz zinformacją dotyczącą obsady kadrowej na prowadzonych kierunkach studiów. 2.53) Rektor uczelni przedstawia wterminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku sprawozdawczym ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego sprawozdanie zwykonania planu rzeczowo-finansowego.

3. Rektor uczelni przekazuje ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego, wterminie miesiąca od podjęcia, uchwały właściwych organów uczelni wsprawach:

1) przyjęcia lub zmiany statutu;

2) ruchomienia lub zniesienia kierunku studiów wraz zinformacją oobsadzie kadrowej na prowadzonych kierunkach u studiów;

3) tworzenia zamiejscowej jednostki organizacyjnej wraz z informacją o bazie materialnej i obsadzie kadrowej tej u jednostki;

4) (uchylony);54)

5) rzyjęcia lub zmiany regulaminu studiów lub regulaminu studiów doktoranckich oraz zasad itrybu przyjmowania na p studia istudia doktoranckie wraz zuchwałami odpowiednio uczelnianego organu uchwałodawczego samorządu studenckiego podjętymi na podstawie art.161 ust.2 lub uczelnianego organu uchwałodawczego samorządu doktorantów podjętymi na podstawie art.161 ust.2 wzwiązku zart.196 ust.2.

Z e zmianą wprowadzoną przez art. 67 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz.1092), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

50) Dodany przez art.1 pkt 23 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

51) Przez art.67 pkt 2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 49.

52) Dodany przez art.1 pkt 24 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

53) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 25 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 1.

54) Przez art.1 pkt 25 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

49)

Dziennik Ustaw – 32 – Poz. 572

4. Przepisy ust.1–3 stosuje się odpowiednio do organu zarządzającego związku uczelni.

5. Przepisy ust.1–3 wodniesieniu do uczelni wojskowych, służb państwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich stosuje się odpowiednio do ministrów wskazanych wart.33 ust.2. 6.55) Organy, októrych mowa wust.4 i5, przekazują dane, októrych mowa wust.1 i2 oraz ust.3 pkt 2 i3 również ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego. 7.55) Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego wporozumieniu zMinistrem Obrony Narodowej, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, ministrem właściwym do spraw kultury iochrony dziedzictwa narodowego, ministrem właściwym do spraw zdrowia oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej określi, wdrodze rozporządzenia, wzory sprawozdań, wtym sprawozdań, októrych mowa wust.1 i2, uwzględniając cele polityki rozwoju nauki iszkolnictwa wyższego. Art. 36.

1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego stwierdza nieważność uchwały organu kolegialnego uczelni lub decyzji rektora uczelni, zwyłączeniem decyzji administracyjnej, wprzypadku stwierdzenia jej niezgodności zprzepisami prawa lub statutem uczelni, nie później niż wterminie dwóch miesięcy od otrzymania uchwały lub decyzji. Na rozstrzygnięcie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały lub decyzji służy, wterminie trzydziestu dni od dnia jego doręczenia, skarga do właściwego sądu administracyjnego. Przepisy ozaskarżaniu do sądu administracyjnego decyzji zzakresu administracji publicznej stosuje się odpowiednio.

2. Uprawnienia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego określone wust.1 wodniesieniu do uczelni wojskowych, służb państwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich wykonują odpowiednio ministrowie wskazani wart.33 ust.2.

3. Przepis ust.1, wzakresie określonym wumowie, ustawach istatutach, októrych mowa wart.33 ust.3, stosuje się odpowiednio do kompetencji właściwych władz kościołów izwiązków wyznaniowych wodniesieniu do uczelni teologicznych iwydziałów teologicznych uczelni publicznych. Art. 37.56)

1. Jeżeli uczelnia lub założyciel uczelni niepublicznej prowadzą działalność niezgodną zprzepisami prawa, statutem lub pozwoleniem, o którym mowa w art. 20 ust. 2, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego wzywa organy uczelni lub założyciela uczelni niepublicznej do zaprzestania tej działalności iusunięcia jej skutków, wyznaczając wtym celu odpowiedni termin.

2. Przepis ust.1 stosuje się odpowiednio wprzypadku stwierdzenia, że uczelnia lub założyciel uczelni niepublicznej nie realizują wniosków izaleceń, sporządzonych wwyniku kontroli działalności uczelni, októrej mowa wart.34 ust.1.

3. Jeżeli uczelnia lub założyciel uczelni niepublicznej wrażący sposób naruszają przepisy ustawy, statut lub pozwolenie, októrym mowa wart.20 ust.2, wszczególności nie realizują zaleceń lub wniosków, októrych mowa wust.1 i2, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego wszczyna postępowanie w sprawie likwidacji uczelni publicznej albo cofa pozwolenie na utworzenie uczelni niepublicznej oraz nakazuje jej likwidację przez założyciela wwyznaczonym terminie.

4. Jeżeli założyciel uczelni niepublicznej nie przystąpi wwyznaczonym terminie do likwidacji uczelni zgodnie znakazem, októrym mowa wust.3, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego powołuje likwidatora uczelni oraz wyznacza termin zakończenia likwidacji. Koszty likwidacji uczelni iwynagrodzenia likwidatora są pokrywane zmajątku uczelni. Art. 37a.57)

1. W przypadku stwierdzenia, że uczelnia organizuje lub prowadzi kształcenie prowadzące do wydania dyplomu ukończenia studiów wyższych bez pozwolenia lub wymaganych uprawnień, októrych mowa wustawie, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego nakazuje uczelni zaprzestanie prowadzenia studiów. Decyzji wsprawie zaprzestania prowadzenia studiów nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

2. Organizowanie lub prowadzenie kształcenia prowadzącego do wydania dyplomu ukończenia studiów, bez pozwolenia lub uprawnień wymaganych ustawą, stanowi podstawę do odpowiedzialności rektora na zasadach określonych dla funkcjonariuszy publicznych.

Dodany przez art.1 pkt 25 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku

1. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 26 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

57) Dodany przez art.1 pkt 27 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

55) 56)

Dziennik Ustaw – 33 – Poz. 572

3. Wprzypadku stwierdzenia, że uczelnia utworzyła jednostkę organizacyjną niezgodnie zprzepisami ustawy, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego nakazuje likwidację tej jednostki. Przepis ust.1 stosuje się odpowiednio.

4. Uprawnienia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego określone wust.1–3 iwart.37 ust.1–3 wodniesieniu do uczelni wojskowych, służb państwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich wykonują odpowiednio ministrowie wskazani wart.33 ust.2 wporozumieniu zministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego. Art. 38.

1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego może wystąpić do senatu uczelni zwnioskiem oodwołanie rektora wprzypadku stwierdzenia istotnych naruszeń przez rektora przepisów prawa lub statutu. Senat uczelni po zaopiniowaniu wniosku przekazuje go organowi właściwemu do odwołania rektora albo założycielowi uczelni niepublicznej, jeżeli jest właściwy do odwołania rektora.

2. Wnioski oodwołanie rektora rozpatrywane są wterminie trzydziestu dni od ich złożenia.

3. Do czasu rozpatrzenia wniosku o odwołanie rektora minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego może zawiesić go wpełnieniu funkcji.

4. Rektor zostaje zawieszony wpełnieniu funkcji zmocy prawa, wprzypadku gdy toczy się przeciwko niemu postępowanie karne zoskarżenia publicznego. 5.58) Wprzypadku rażącego naruszenia prawa przez rektora, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego może odwołać rektora po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki iSzkolnictwa Wyższego oraz odpowiednio Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich albo Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich iwyznaczyć termin do powołania rektora wtrybie określonym wstatucie uczelni.

6. Uprawnienia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego określone wust.1, 3 i5 wodniesieniu do uczelni wojskowych, służb państwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich wykonują odpowiednio ministrowie wskazani wart.33 ust.2. Art. 39. Przepisy art.33, art.34, art.36 ust.1, art.37 oraz art.38 stosuje się odpowiednio do związku uczelni. Art. 40. 1.59) Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego lub minister właściwy do spraw oświaty iwychowania wuzgodnieniu zministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego, po zasięgnięciu opinii senatu uczelni, mogą zlecić uczelni wykonanie określonego zadania wdziedzinie nauczania lub kształcenia kadr naukowych, zapewniając odpowiednie środki na jego realizację.

2. Uprawnienia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego określone wust.1 wodniesieniu do uczelni wojskowych, służb państwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich wykonują odpowiednio ministrowie wskazani wart.33 ust.2. 3.60) Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego lub minister właściwy do spraw oświaty iwychowania, po zasięgnięciu opinii właściwego ministra wskazanego wart.33 ust.2, może zlecić uczelni wojskowej, służb państwowych, artystycznej, medycznej oraz morskiej wykonanie zadania, októrym mowa wust.1. 4.61) Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, wprzypadku klęski żywiołowej lub wcelu wykonania zobowiązań międzynarodowych, może zlecić uczelni wykonanie także innych zadań, zapewniając środki na ich realizację. Rozdział 4 Współpraca międzynarodowa uczelni wzakresie kształcenia ibadań naukowych Art. 41.

1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrami właściwymi do spraw wewnętrznych, do spraw zdrowia, do spraw kultury iochrony dziedzictwa narodowego, do spraw nauki oraz do spraw gospodarki morskiej koordynuje współpracę uczelni zzagranicznymi instytucjami naukowymi wramach umów międzynarodowych zawieranych przez Rzeczpospolitą Polską.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 28 ustawy, októrej mowa wodnośniku

1. W brzmieniu ustalonym przez art.3 pkt 1 ustawy zdnia 11 kwietnia 2007r. ozmianie ustawy osystemie oświaty oraz ozmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr80, poz.542), która weszła wżycie zdniem 24 maja 2007r.

60) D odany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 202, poz.1553), która weszła wżycie zdniem 16 grudnia 2009r.

61) Dodany przez art.1 pkt 29 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

58) 59)

Dziennik Ustaw – 34 – Poz. 572

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego oraz odpowiednio ministrowie wskazani wart.33 ust.2 przekazują nadzorowanym przez siebie uczelniom środki finansowe na wykonanie realizowanych przez nie zadań wynikających zumów, októrych mowa wust.1. Art.42.

1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, zzastrzeżeniem ust.2, określa, wdrodze rozporządzenia, warunki kierowania osób za granicę wcelach naukowych, dydaktycznych iszkoleniowych oraz szczególne ich uprawnienia, określając wszczególności:

1) ormy kształcenia, na które mogą być kierowane osoby, oraz warunki, jakie muszą spełniać, aby ubiegać się oskierowaf nie,

2) formy pomocy materialnej dla osób skierowanych za granicę, wtym stypendia izwrot kosztów przejazdów,

3) okresy izasady wypłacania świadczeń osobom skierowanym za granicę,

4) warunki itryb odwoływania osób skierowanych za granicę,

5) uprawnienia osób kierowanych za granicę pozostających wzatrudnieniu – uwzględniając zapewnienie możliwie szerokiego dostępu do kształcenia iprowadzenia badań naukowych za granicą.

2. Warunki itryb kierowania przez uczelnię za granicę jej pracowników, doktorantów istudentów wcelach, októrych mowa wust.1, określa senat uczelni. Art.43.

1. Osoby niebędące obywatelami polskimi, zwane dalej „cudzoziemcami”, mogą podejmować iodbywać studia, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, atakże uczestniczyć wbadaniach naukowych ipracach rozwojowych na zasadach określonych wustawie, zzastrzeżeniem ust.2. 2.Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować iodbywać kształcenie oraz uczestniczyć wbadaniach naukowych ipracach rozwojowych, októrych mowa wust.1:

1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się; 1a) (uchylony);62)

2) cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany wRzeczypospolitej Polskiej;

3) cudzoziemcy korzystający zochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 4)63) pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia oWolnym Handlu (EFTA) – strony umowy oEuropejskim Obszarze Gospodarczym, atakże członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 5) udzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminoc wego Wspólnot Europejskich; 6) udzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczoc ny wzwiązku zokolicznością, októrej mowa wart.53 ust.1 pkt 7, 13 i14 ustawy zdnia 13 czerwca 2003r. ocudzoziemcach (Dz. U. z2011r. Nr264, poz.1573); 6a)64) cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 7)65) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia oWolnym Handlu (EFTA) – stron umowy oEuropejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej iczłonkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.

D odany przez art.31 pkt 1 ustawy zdnia 7 września 2007r. oKarcie Polaka (Dz. U. Nr180, poz.1280), która weszła wżycie zdniem 29 marca 2008r.; uchylony przez art.1 pkt 30 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 1.

63) W brzmieniu ustalonym przez art.38 pkt 1 lit.austawy zdnia 24 sierpnia 2007r. ozmianie niektórych ustaw wzwiązku zczłonkostwem Rzeczypospolitej Polskiej wUnii Europejskiej (Dz. U. Nr176, poz.1238), która weszła wżycie zdniem 10 października 2007r.

64) D odany przez art.13 ustawy zdnia 18 marca 2008r. ozmianie ustawy oudzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr70, poz.416), która weszła wżycie zdniem 29 maja 2008r.

65) D odany przez art.16 pkt 1 lit.b ustawy zdnia 24 maja 2007r. ozmianie ustawy ocudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr120, poz.818), która weszła wżycie zdniem 20 lipca 2007r.

62)

Dziennik Ustaw – 35 – Poz. 572

3.Cudzoziemcy niewymienieni wust.2, zzastrzeżeniem ust.5, mogą podejmować iodbywać kształcenie oraz uczestniczyć wbadaniach naukowych ipracach rozwojowych, októrych mowa wust.1, na podstawie:

1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych wtych umowach;

2) umów zawieranych zpodmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych wtych umowach;

3) decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub odpowiedniego ministra wskazanego wart.33 ust.2;

4) decyzji rektora uczelni.

4. Cudzoziemcy, októrych mowa wust.3, mogą podejmować iodbywać kształcenie oraz uczestniczyć wbadaniach naukowych ipracach rozwojowych, októrych mowa wust.1:

1) jako stypendyści strony polskiej;

2) na zasadach odpłatności;

3) bez odpłatności iświadczeń stypendialnych;

4) jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę;

5) jako stypendyści uczelni. 5.66) Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia oWolnym Handlu (EFTA) – stron umowy oEuropejskim Obszarze Gospodarczym iczłonkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować iodbywać studia wyższe, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, atakże uczestniczyć wbadaniach naukowych ipracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich, ztym że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg, albo na zasadach określonych wust.

3 i4. 5a.67) Posiadacze ważnej Karty Polaka mogą podejmować studia wyższe, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, atakże uczestniczyć wbadaniach naukowych ipracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich albo na zasadach określonych wust.3 i4. 6.68) Za członków rodzin osób, októrych mowa wust.2 pkt 4 i7 oraz wust.5, uważa się osoby wymienione wart.2 pkt4 ustawy zdnia 14 lipca 2006r. owjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe ztego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej iczłonków ich rodzin. 6a.69) Rektor uczelni niezwłocznie informuje ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz Komendanta Głównego Straży Granicznej o:

1) przyjęciu na studia cudzoziemców, októrych mowa wust.3 pkt 2 i4;

2) iepodjęciu kształcenia przez cudzoziemców, októrych mowa wust.3, lub skreśleniu ich zlisty studentów, podając n imię inazwisko, datę urodzenia, adres stałego zamieszkania, informacje oposiadaniu Karty Polaka lub spełnieniu wymagań określonych wart.5 ust.1–3 ustawy zdnia 9 listopada 2000r. orepatriacji (Dz. U. z2004r. Nr53, poz.532, zpóźn. zm.70)). 6b.69) Rektor przekazuje ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego, wterminie do 15 stycznia każdego roku, wykazy cudzoziemców, októrych mowa wust.3 i4, sporządzone według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, ze wskazaniem osób posiadających Kartę Polaka lub spełniających wymagania określone wart.5 ust.1–3 ustawy zdnia 9 listopada 2000r. orepatriacji, zawierające: imię inazwisko cudzoziemca, państwo zamieszkania, kierunek irok studiów lub inny rodzaj kształcenia oraz jednostkę organizacyjną uczelni, w której cudzoziemiec odbywa kształcenie, atakże warunki finansowe kształcenia.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 30 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku

1. Dodany przez art.1 pkt 30 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

68) Wbrzmieniu ustalonym przez art.16 pkt 2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 65.

69) Dodany przez art.1 pkt 30 lit.d ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

70) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2005r. Nr94, poz.788, z2006r. Nr249, poz.1828, z2007r. Nr120, poz.818 oraz z2008r. Nr70, poz.416 iNr216, poz.1367.

66) 67)

Dziennik Ustaw – 36 – Poz. 572

7.71) Cudzoziemcy, którzy spełniają wymagania określone wart.5 ust.1–3 ustawy zdnia 9 listopada 2000r. orepatriacji istudiujący wkraju swojego zamieszkania, mogą być stypendystami, októrych mowa wust.4 pkt

1.

8. Stypendystom, októrych mowa wust.4 pkt 1 iust.7, stypendia przyznaje oraz ustala ich wysokość minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego lub, odpowiednio, minister wskazany wart.33 ust.2.

9. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego oraz odpowiednio ministrowie wskazani wart.33 ust.2 podają do wiadomości wwydawanych przez siebie dziennikach urzędowych limit stypendiów dla osób, do których ma zastosowanie ust.3 pkt 1 i3, wtym, wporozumieniu zministrem właściwym do spraw zagranicznych, limit stypendiów dla osób określonych wust.7. Art.44.

1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określa, wdrodze rozporządzenia:

1) formy studiów iszkoleń, na które mogą być przyjmowani cudzoziemcy,

2) ymagania, jakie muszą spełniać cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia, studia doktoranckie i szkolenia w lub ouczestniczenie wbadaniach naukowych ipracach rozwojowych, uwzględniając poziom wykształcenia odpowiedni do podjęcia danej formy studiów lub szkolenia, stan zdrowia ipredyspozycje do studiów na określonych kierunkach oraz rodzaje dokumentów, które są obowiązani przedstawić,

3) posób ustalania wysokości stypendiów przyznawanych wramach limitu, októrym mowa wart.43 ust.9, przyjmując s za podstawę minimalną stawkę wynagrodzenia zasadniczego asystenta zatrudnionego wuczelni oraz tryb ich przyznawania, wypłacania, zawieszania icofania,

4) posób ustalania wuczelniach publicznych odpłatności za studia, studia doktoranckie, szkolenia iuczestniczenie wbas daniach naukowych ipracach rozwojowych, uwzględniając planowane koszty kształcenia, możliwość obniżania izwalniania zopłat iorgany uprawnione do podejmowania decyzji wtych sprawach oraz sposób wnoszenia opłat iprzypadki, wktórych opłaty podlegają zwrotowi – mając na uwadze zapewnienie możliwie szerokiego dostępu do kształcenia iprowadzenia badań naukowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz urzeczywistnienie zasady równego traktowania.

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego wporozumieniu zministrem właściwym do spraw zagranicznych określa, wdrodze rozporządzenia:

1) ymagania, jakie muszą spełniać cudzoziemcy, o których mowa w art. 43 ust. 7, uwzględniając kraj zamieszkania w oraz formę ikierunek studiów,

2) ryb przyznawania oraz sposób ustalania wysokości stypendiów przyznawanych osobom, o których mowa w art. 43 t ust.7 – mając na uwadze zapewnienie możliwie szerokiego dostępu do kształcenia iprowadzenia badań naukowych wkraju zamieszkania oraz urzeczywistnienie zasady równego traktowania.

3. Stypendystom, októrych mowa wart.43 ust.7, stypendia mogą być wypłacane za pośrednictwem polskich placówek konsularnych lub polskich organizacji pozarządowych.

4. Warunki przyznawania stypendiów cudzoziemcom, októrych mowa wart.43 ust.4 pkt 5, oraz ich wysokość ustala przyznający stypendium. Rozdział 5 Rada Główna Nauki iSzkolnictwa Wyższego72) Art. 45.73)

1. Rada Główna Nauki iSzkolnictwa Wyższego, zwana dalej „Radą”, jest wybieralnym organem przedstawicielskim nauki iszkolnictwa wyższego.

2. Rada wswoich pracach kieruje się zasadą rzetelności, bezstronności iprzejrzystości.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 30 lit.e ustawy, októrej mowa wodnośniku

1. Tytuł wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 31 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

73) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 32 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

71) 72)

Dziennik Ustaw – 37 – Poz. 572

3. Rada współdziała zministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego, ministrem właściwym do spraw nauki oraz zinnymi organami władzy iadministracji publicznej wustalaniu polityki państwa wzakresie szkolnictwa wyższego, polityki naukowej iinnowacyjnej państwa, awszczególności:

1) yraża zwłasnej inicjatywy opinie we wszystkich sprawach dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki, kultury ioświaw ty; może również zwracać się wtych sprawach do organów władzy publicznej, jednostek naukowych iuczelni, wtym oudzielenie wyjaśnień iinformacji, zawiadamiając otym ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego iministra właściwego do spraw nauki oraz innych ministrów;

2) porządza opinie wsprawach przedstawionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, ministra s właściwego do spraw nauki oraz inne organy władzy iadministracji publicznej lub zinicjatywy własnej; o

3) piniuje projekty aktów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego oraz rozwoju nauki iinnowacyjności, atakże zawieranych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych dotyczących szkolnictwa wyższego inauki;

4) yraża opinie wsprawach projektu budżetu państwa wzakresie części, których dysponentami są minister właściwy w do spraw szkolnictwa wyższego oraz minister właściwy do spraw nauki, wsprawach zasad przyznawania uczelniom dotacji zbudżetu państwa, atakże wsprawach środków na naukę iszkolnictwo wyższe przewidzianych wczęściach budżetu państwa, których dysponentami są ministrowie wskazani wart.33 ust.2;

5) opiniuje plany isprawozdania zdziałalności Narodowego Centrum Nauki iNarodowego Centrum Badań iRozwoju; o

6) piniuje wnioski ofinansowanie inwestycji wzakresie dużej infrastruktury badawczej oraz sprawozdania zjego wykorzystania, uwzględniając związki polskiej infrastruktury badawczej zinfrastrukturą europejską;

7) wyraża opinie wsprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla obszarów kształcenia;

8) wyraża opinie wsprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów, októrych mowa wart.9b i9c;

9) rzedstawia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego propozycje dotyczące wzorcowych opisów efekp tów kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów, zuwzględnieniem poziomu iprofilu kształcenia, przypisanych do odpowiednich obszarów kształcenia.

4. Rada może współpracować zkrajowymi imiędzynarodowymi organizacjami działającymi wobszarze szkolnictwa wyższego inauki. Art. 46.73)

1. Wskład Rady wchodzą:

1) auczyciele akademiccy wybrani przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Konferencję Rekn torów Zawodowych Szkół Polskich spośród kandydatów wyłonionych przez uczelnie na podstawie wyborów – wliczbie czternastu, zpodziałem tej liczby pomiędzy obie Konferencje proporcjonalnie do łącznej liczby studentów studiujących wuczelniach członkowskich każdej ztych Konferencji;

2) przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk, wybrani przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk – wliczbie pięciu;

3) przedstawiciele instytutów badawczych, wybrani przez Radę Główną Instytutów Badawczych – wliczbie czterech;

4) studenci, wybrani przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej – wliczbie czterech;

5) doktoranci, wybrani przez Krajową Reprezentację Doktorantów – wliczbie dwóch;

6) przedstawiciele pracodawców, wybrani przez organizacje pracodawców – wliczbie trzech.

2. Kandydaci na członków Rady nie mogą mieć wdniu rozpoczęcia kadencji więcej niż siedemdziesiąt lat.

3. Podmioty wybierające kandydatów na członków Rady kierują się zasadami dążenia do wyrównywania udziału kobiet imężczyzn wpracach Rady oraz zapewnienia wjej składzie osobowym właściwej reprezentacji instytucjonalnej ikadrowej. Art. 46a.74)

1. Członkostwa wRadzie nie można łączyć zczłonkostwem w:

1) Polskiej Komisji Akredytacyjnej;

2) Centralnej Komisji do Spraw Stopni iTytułów;

3) Radzie Głównej Instytutów Badawczych;

4) Komitecie Ewaluacji Jednostek Naukowych.

74)

Dodany przez art.1 pkt 33 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

Dziennik Ustaw – 38 – Poz. 572

2. Członkiem Rady nie może być również osoba będąca założycielem uczelni niepublicznej lub pełniąca funkcję:

1) rektora, prorektora lub kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni;

2) kanclerza uczelni;

3) dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk;

4) dyrektora instytutu badawczego;

5) prezesa lub wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk;

6) prezesa lub wiceprezesa Polskiej Akademii Umiejętności;

7) dyrektora Narodowego Centrum Badań iRozwoju lub Narodowego Centrum Nauki.

3. Członkiem Rady może być osoba, która:

1) korzysta zpełni praw publicznych;

2) ma nieposzlakowaną opinię iprzestrzega zasad etyki naukowej;

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4. Ta sama osoba może pełnić funkcję członka Rady nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.

5. Kadencja Rady rozpoczyna się 1 stycznia itrwa cztery lata. Przedstawiciele studentów idoktorantów są powoływani na członków Rady na okres określony odpowiednio wstatucie Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej iKrajowej Reprezentacji Doktorantów. Art. 46b.74)

1. Przewodniczący Rady stwierdza wygaśnięcie mandatu członka Rady wprzypadku:

1) śmierci;

2) złożenia rezygnacji;

3) niespełniania choćby jednego zwymagań określonych wart.46a;

4) nieuczestniczenia wpracach Rady przez okres dłuższy niż sześć miesięcy.

2. Wprzypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady wtrakcie kadencji dokonuje się na jego miejsce wyboru nowej osoby wtrybie określonym wart.46, na okres do końca kadencji. Niepełnej kadencji nie wlicza się do okresu, októrym mowa wart.46a ust.4. Art. 46c.74)

1. Rada działa na posiedzeniach plenarnych iprzez swoje organy. Organizację itryb działania Rady oraz jej organy iich kompetencje określa statut, uchwalony przez Radę na posiedzeniu plenarnym.

2. Wposiedzeniach plenarnych Rady uczestniczą zgłosem doradczym przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych wrozumieniu ustawy zdnia 6 lipca 2001r. oTrójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych iwojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr100, poz.1080, zpóźn. zm.75)) działających wuczelniach, instytutach badawczych iPolskiej Akademii Nauk, po jednym zkażdego związku.

3. Rektor, na wniosek członka Rady będącego nauczycielem akademickim, może zwolnić go całkowicie lub częściowo zobowiązków dydaktycznych. Art. 46d.74)

1. Przy Radzie działa Rzecznik Praw Absolwenta, powoływany przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

2. Rzecznik Praw Absolwenta współdziała zRadą wzakresie ograniczenia barier wdostępie do wykonywania zawodu zgodnego zkierunkiem studiów absolwenta. Wtym celu Rzecznik Praw Absolwenta analizuje sytuację absolwentów na rynku pracy i stopień ich dostępu do określonych zawodów oraz przedstawia wnioski Radzie i ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.

75)

Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1793 i 1800, z 2002 r. Nr 10, poz. 89 i Nr 240, poz.2056, z2004r. Nr240, poz.2407 oraz z2009r. Nr219, poz.1707.

Dziennik Ustaw – 39 – Poz. 572

Art. 47.76)

1. Rada zamieszcza uchwały podjęte wsprawach, októrych mowa wart.45 ust.3, na swojej stronie internetowej.

2. Obsługę administracyjną Rady iRzecznika Praw Absolwenta wykonują jednostki organizacyjne urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Rozdział6 Polska Komisja Akredytacyjna77) Art. 48.78)

1. Polską Komisję Akredytacyjną, zwaną dalej „Komisją”, powołuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego powołuje członków Komisji spośród kandydatów zgłoszonych przez Radę, Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencję Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, senaty uczelni oraz ogólnokrajowe stowarzyszenia naukowe iorganizacje pracodawców.

3. Członkiem Komisji może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudniony wuczelni jako podstawowym miejscu pracy.

4. Powołując członków Komisji, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego uwzględnia wymóg reprezentowania wskładzie Komisji przedstawicieli wszystkich obszarów kształcenia oraz zapewnia co najmniej 30% udział kobiet wjej składzie.

5. Kandydaci na członków Komisji nie mogą mieć wdniu rozpoczęcia kadencji więcej niż siedemdziesiąt lat.

6. Do członków Komisji stosuje się odpowiednio przepisy art.46a ust.1–4.

7. Członkiem Komisji zmocy prawa jest przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Przewodniczący Komisji stwierdza wygaśnięcie mandatu członka Komisji zprzyczyn określonych wart.46b ust.1. Do powołania nowego członka stosuje się odpowiednio przepis art.46b ust.2.

9. Członek Komisji może być odwołany, na wniosek prezydium Komisji, przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Do powołania nowego członka stosuje się odpowiednio przepis art.46b ust.2.

10. Komisja liczy nie mniej niż siedemdziesięciu inie więcej niż dziewięćdziesięciu członków.

11. Kadencja Komisji rozpoczyna się 1 stycznia itrwa cztery lata.

12. Rektor, na wniosek członka Komisji będącego nauczycielem akademickim, może zwolnić go całkowicie lub częściowo zobowiązku prowadzenia zajęć dydaktycznych. Art. 48a.79)

1. Komisja jest instytucją działającą niezależnie na rzecz doskonalenia jakości kształcenia.

2. Komisja wswoich pracach kieruje się zasadą rzetelności, bezstronności iprzejrzystości oraz dążeniem do wyrównywania udziału kobiet imężczyzn wjej pracach.

3. Komisja dokonuje oceny jakości kształcenia na kierunkach studiów (ocena programowa), mając na uwadze efekty kształcenia odpowiadające Krajowym Ramom Kwalifikacji wzakresie obszarów kształcenia ikierunków studiów oraz spełniania warunków niezbędnych do prowadzenia studiów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 pkt1–4 oraz art.9b i9c.

4. Komisja może dokonywać oceny działalności podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (ocena instytucjonalna), wtym oceny jakości kształcenia na prowadzonych przez nią studiach trzeciego stopnia istudiach podyplomowych; ocenę instytucjonalną przeprowadza się wjednostce, wktórej wcześniej dokonano oceny programowej na większości prowadzonych przez nią kierunków studiów.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 34 ustawy, októrej mowa wodnośniku

1. Tytuł wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 35 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

78) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 36 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

79) Dodany przez art.1 pkt 37 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

76) 77)

Dziennik Ustaw – 40 – Poz. 572

5. Komisja dokonuje ocen, októrych mowa wust.3 i4, zinicjatywy własnej lub na wniosek uczelni oraz wprzypadkach określonych wart.11a ust.2 i3 iart.49 ust.4, na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

6. Do członków oraz ekspertów Komisji stosuje się odpowiednio przepisy art.24 ustawy zdnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z2000r. Nr98, poz.1071, zpóźn. zm.80)). Wyłączenia członka Komisji lub eksperta dokonuje przewodniczący Komisji. Art. 49.81)

1. Komisja przedstawia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego opinie iwnioski dotyczące:

1) tworzenia uczelni oraz przyznania uczelni lub jej jednostce organizacyjnej uprawnień do prowadzenia studiów na dau nym kierunku iokreślonym poziomie kształcenia; d

2) okonanej oceny programowej, wtym kształcenia nauczycieli, oraz oceny instytucjonalnej, atakże przestrzegania warunków prowadzenia studiów;

3) przywrócenia zawieszonych uprawnień do prowadzenia studiów na określonym kierunku ipoziomie kształcenia;

4) utworzenia przez uczelnię zagraniczną uczelni lub filii, októrej mowa wart.85 ust.5.

2. Opinie iwnioski wsprawach, októrych mowa wust.1 pkt 1–3, wodniesieniu do uczelni wojskowych, służb państwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich Komisja przekazuje również odpowiednio ministrom wskazanym wart.33 ust.2.

3. Wsprawach, októrych mowa wust.1, Komisja może zwracać się do uczelni oudzielenie wyjaśnień iinformacji oraz przeprowadzać wizytacje uczelni.

4. W uzasadnionych przypadkach na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego Komisja, poza przyjętym przez siebie harmonogramem prac, dokonuje oceny programowej we wskazanej uczelni lub jej jednostce organizacyjnej, októrej mowa wust.1 pkt 2 lub dokonuje oceny instytucjonalnej, októrej mowa wart.48a ust.4, wszczególności dla zbadania przesłanek do podjęcia decyzji, októrej mowa wart.37 ust.4.

5. Komisja może, na wniosek zainteresowanej uczelni, dokonywać oceny kształcenia, włączając to zadanie do harmonogramu prac Komisji.

6. Komisja dokonując ocen, októrych mowa wust.1 pkt 2 oraz ust.4, stosuje skalę ocen: wyróżniająca, pozytywna, warunkowa, negatywna.

7. Opinie wsprawach, októrych mowa wust.1 pkt 1, 3 i5, Komisja wyraża wterminie nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia otrzymania wniosku, aoceny, októrych mowa wust.4, wterminie nie dłuższym niż trzy miesiące. Wuzasadnionych przypadkach przewodniczący Komisji może wnioskować oprzedłużenie tego terminu.

8. Oceny, októrych mowa wust.1 pkt 2, wraz zuzasadnieniem iwynikającymi znich wnioskami, Komisja przedstawia niezwłocznie po ich sporządzeniu.

9. Wzwiązku zwykonywaniem zadań, októrych mowa wust.1–4, Komisja może przetwarzać dane osobowe nauczycieli akademickich istudentów ocenianych uczelni wzakresie niezbędnym do wykonania tych zadań. Art. 49a.82) Komisja współpracuje zkrajowymi imiędzynarodowymi instytucjami iorganizacjami działającymi wobszarze szkolnictwa wyższego, wszczególności ztymi, których przedmiotem działania jest ocena jakości kształcenia iakredytacja. Art.50. 1.Komisja działa na posiedzeniach plenarnych oraz przez swoje organy. 2.Organami Komisji są:

1) przewodniczący;

2) sekretarz;

3) prezydium.

Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2001r. Nr49, poz.509, z2002r. Nr113, poz.984, Nr153, poz.1271 iNr169, poz.1387, z2003r. Nr130, poz.1188 iNr170, poz.1660, z2004r. Nr162, poz.1692, z2005r. Nr64, poz.565, Nr78, poz.682 iNr181, poz.1524, z2008r. Nr229, poz.1539, z2009r. Nr195, poz.1501 iNr216, poz.1676, z2010r. Nr40, poz.230, Nr167, poz.1131, Nr182, poz.1228 iNr254, poz.1700 oraz z2011r. Nr6, poz.18, Nr34, poz.173, Nr106, poz.622 iNr186, poz.1100.

81) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 38 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

82) Dodany przez art.1 pkt 39 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

80)

Dziennik Ustaw 3.Wskład prezydium wchodzą:

1) przewodniczący Komisji;

2) sekretarz;

3) przewodniczący zespołów, októrych mowa wust.4;

4) przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej; 5)83) dwaj przedstawiciele organizacji pracodawców. 4.84) Wskład Komisji wchodzą zespoły działające wramach obszarów kształcenia określonych wprzepisach wydanych na podstawie art.9 ust.1 pkt

2. 5.84) Wskład zespołu wchodzi co najmniej pięciu członków Komisji, będących przedstawicielami obszaru kształcenia, wtym co najmniej trzech posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego wdziedzinach lub dyscyplinach naukowych związanych ztym obszarem kształcenia, atakże co najmniej jeden przedstawiciel organizacji pracodawców. Art.51. 1.Przewodniczącego Komisji oraz jej sekretarza powołuje iodwołuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego. 2.Przewodniczący Komisji zwołuje posiedzenia plenarne Komisji, przewodniczy jej obradom, reprezentuje ją na zewnątrz oraz podpisuje uchwały Komisji. 3.Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie Komisji iwykonywanie przez nią zadań. 4.Przewodniczących zespołów wybierają ich członkowie spośród swego grona. Art.52. 1.85) Prezydium podejmuje uchwały wsprawach, októrych mowa wart.49 ust.1 i4, kierując się sprawozdaniem przedłożonym przez jeden spośród zespołów, októrych mowa wart.50 ust.4. 2.85) Strona niezadowolona zuchwały prezydium podjętej wsprawach, októrych mowa wart.49 ust.1 i4, może zwrócić się zwnioskiem oponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek kieruje się do Komisji wterminie trzydziestu dni od dnia doręczenia uchwały. 3.Wniosek, októrym mowa wust.2, jest rozpatrywany na wspólnym posiedzeniu zespołu iprezydium Komisji wterminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia otrzymania wniosku. Art. 53. 1.86) Organizację itryb działania Komisji, szczegółowe kompetencje jej organów, szczegółowe kryteria itryb dokonywania ocen oraz sposób wyznaczania recenzentów określa statut uchwalony przez Komisję na posiedzeniu plenarnym. 2.86) Obsługę administracyjną ifinansową Komisji wykonuje Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej, zwane dalej „biurem”.

3. Biuro jest państwową jednostką budżetową finansowaną ze środków ustalanych wczęści budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

4. Dyrektora biura powołuje iodwołuje przewodniczący Komisji. Pozostałych pracowników zatrudnia dyrektor.

5. Szczegółowy zakres działalności biura oraz jego organizację określa regulamin organizacyjny nadany przez przewodniczącego Komisji. Art. 53a.87)

1. Komisja zamieszcza na swojej stronie internetowej iwBiuletynie Informacji Publicznej podjęte uchwały, dotyczące jakości kształcenia wraz zuzasadnieniem.

2. Komisja może zamieszczać na swojej stronie internetowej raporty zespołów oceniających. – 41 – Poz. 572

Dodany przez art.1 pkt 40 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

1. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 40 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

85) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 41 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

86) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 42 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

87) Dodany przez art.1 pkt 43 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

83) 84)

Dziennik Ustaw – 42 – Rozdział 7 Konferencje rektorów Art. 54.

1. Uczelnie akademickie, wktórych kształci się łącznie więcej niż połowa ogólnej liczby studentów studiujących wuczelniach akademickich, mogą utworzyć Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

2. Uczelnie zawodowe, wktórych kształci się łącznie więcej niż połowa ogólnej liczby studentów studiujących wuczelniach zawodowych, mogą utworzyć Konferencję Rektorów Zawodowych Szkół Polskich.

3. Do konferencji rektorów, októrych mowa wust.1 i2, stosuje się odpowiednio przepisy art.10 ust.1 i2, art.11, art.25, art.28 iart.29 oraz art.33–39 ustawy zdnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo ostowarzyszeniach (Dz. U. z2001r. Nr79, poz.855, zpóźn. zm.88)), zzachowaniem przepisów niniejszej ustawy.

4. Organem nadzorującym konferencje rektorów, októrych mowa wust.1 i2, jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

5. Statuty konferencji rektorów, októrych mowa wust.1 i2, określają wszczególności zasady członkostwa zwykłego oraz członkostwa stowarzyszonego – indywidualnego izbiorowego, atakże kryteria reprezentacji uczelni członkowskich różnych typów worganach konferencji.

6. Kadencja organów konferencji rektorów, o których mowa w ust. 1 i 2, jest zgodna z kadencją organów uczelni publicznych. Art.55.

1. Konferencje rektorów, októrych mowa wart.54 ust.1 i2, działają na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, nauki ikultury, awszczególności:

1) ystępują do organów władzy publicznej wistotnych sprawach szkolnictwa wyższego, nauki ikultury oraz wżywotw nych sprawach środowiska akademickiego;

2) yrażają zwłasnej inicjatywy opinie iprzedstawiają wnioski wsprawach dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki w ikultury; 3)89) wspierają imonitorują działania na rzecz systematycznego podnoszenia jakości kształcenia oraz promowania jednostek oferujących kształcenie wysokiej jakości, co mogą realizować poprzez środowiskowe komisje akredytacyjne.

2. Organy władzy publicznej zasięgają opinii konferencji rektorów, októrych mowa wart.54 ust.1 i2, wsprawach:

1) asad działania ikierunków rozwoju szkolnictwa wyższego, systemu badań naukowych, kształcenia ipomocy materialz nej dla studentów idoktorantów, zarządzania uczelniami, kształcenia kadr ipolityki naukowej oraz bazy materialnej szkół wyższych;

2) projektu budżetu państwa wczęści dotyczącej szkolnictwa wyższego; p

3) rojektów aktów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki ikultury, atakże promocji nauki polskiej za granicą;

4) rozwiązań wsystemie oświaty mających znaczenie dla szkół wyższych.

3. Termin na wyrażenie opinii wsprawach, októrych mowa wust.2 pkt 2–4, wynosi miesiąc. Wprzypadku bezskutecznego upływu tego terminu wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony. Poz. 572

Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2003r. Nr96, poz.874, z2004r. Nr102, poz.1055, z2007r. Nr112, poz.766 oraz z2011r. Nr112, poz.654.

89) Dodany przez art.1 pkt 44 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

88)

Dziennik Ustaw – 43 – Dział II Ustrój uczelni Rozdział 1 Statut uczelni Art. 56.

1. Statut uczelni publicznej uchwala jej senat większością co najmniej dwóch trzecich głosów swojego składu, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających wuczelni. 1a.90) Związki zawodowe przedstawiają opinię wterminie 30 dni. 1b.90) Wprzypadku bezskutecznego upływu terminu, októrym mowa wust.1a, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony. 2.91) Statut uczelni publicznej wchodzi wżycie zdniem określonym wuchwale senatu.

3. (uchylony).92)

4. (uchylony).92) 5.93) Statut uczelni wojskowej i uczelni służb państwowych wchodzi w życie z dniem wydania odpowiednio przez Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych decyzji zatwierdzającej statut, chyba że wstatucie został określony termin późniejszy. Art. 57.94)

1. Statut publicznej uczelni teologicznej jest uchwalany przez właściwy organ uczelni w porozumieniu zwłaściwymi władzami kościołów izwiązków wyznaniowych. Statut wchodzi wżycie zdniem określonym wtej uchwale.

2. Przepisy ust.1 stosuje się odpowiednio do innych uczelni publicznych, wktórych działa teologiczna podstawowa jednostka organizacyjna, ztym że porozumienie zwłaściwymi władzami kościołów izwiązków wyznaniowych dotyczy tylko postanowień statutu związanych zfunkcjonowaniem teologicznej podstawowej jednostki organizacyjnej. Art. 58. 1.95) Statut uczelni niepublicznej nadaje jej założyciel albo uchwala organ kolegialny uczelni wskazany wstatucie, zzastrzeżeniem art.24 ust.1, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających wuczelni. 1a.96) Związki zawodowe przedstawiają opinię wterminie 30 dni. 1b.96) Wprzypadku bezskutecznego upływu terminu, októrym mowa wust.1a, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony.

2. Statut uczelni niepublicznej określa sposób przejęcia funkcji założyciela wrazie jego śmierci, jeżeli jest osobą fizyczną, albo likwidacji, jeżeli jest osobą prawną, oraz zasady itryb likwidacji uczelni, zuwzględnieniem zobowiązań założyciela uczelni wprzypadku jej likwidacji. Przejęcie funkcji założyciela wymaga zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego wyrażonej wformie decyzji administracyjnej.

3. (uchylony).97) Poz. 572

D odany przez art.1 pkt 1 ustawy zdnia 12 lutego 2010r. ozmianie ustawy – Prawo oszkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr75, poz.471), która weszła wżycie zdniem 20 maja 2010r.

91) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 45 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 1.

92) Przez art.1 pkt 45 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

93) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 45 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku

1.  

94) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 46 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

95) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 2 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 90.

96) Dodany przez art.1 pkt 2 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 90.

97) Przez art.1 pkt 47 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

1.  

90)

Dziennik Ustaw – 44 – Poz. 572

4.98) Statut uczelni niepublicznej wchodzi wżycie zdniem określonym wuchwale organu kolegialnego wskazanego wstatucie lub wdecyzji założyciela.

5. (uchylony).99) Art. 59. Przepisy art.56–58 stosuje się odpowiednio do zmiany wstatucie. Rozdział 2 Organy uczelni Art. 60.

1. Organami kolegialnymi uczelni publicznej są senat irady podstawowych jednostek organizacyjnych, zzastrzeżeniem ust.2. 2.100) Statut publicznej uczelni może przewidywać zamiast lub obok senatu inny organ kolegialny. 3.100) Przepisy ustawy dotyczące senatu uczelni mogą być stosowane, wzakresie określonym wstatucie uczelni, do organu kolegialnego. 4.100) Wpublicznej uczelni, jeżeli statut tak stanowi, obok senatu lub organu kolegialnego może działać konwent. 4a.101) Wpublicznej uczelni zawodowej działa konwent.

5. Organy kolegialne uczelni niepublicznej określa jej statut. Przepisy ustawy dotyczące senatu stosuje się odpowiednio do najwyższego organu kolegialnego uczelni niepublicznej.

6. Organami jednoosobowymi uczelni są rektor ikierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych. Kierownikiem wydziału jest dziekan.

7. Statut uczelni niepublicznej może przewidywać istnienie innego, oprócz rektora, organu jednoosobowego.

8. Organami wyborczymi uczelni publicznej są kolegia elektorów.

9. W organach kolegialnych uczelni i organach wyborczych uczelni publicznej są reprezentowani nauczyciele akademiccy, doktoranci, studenci oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi. Art. 61.

1. Skład senatu uczelni określa statut.

2. Statut uczelni publicznej określa tryb wyboru i procentowy udział w składzie senatu przedstawicieli nauczycieli akademickich, doktorantów, studentów oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, z uwzględnieniem ust.3.

3. Udział przedstawicieli studentów idoktorantów wsenacie uczelni nie może być mniejszy niż 20%. Liczbę przedstawicieli studentów i doktorantów ustala się proporcjonalnie do liczebności obu tych grup w uczelni, z tym że studenci idoktoranci są reprezentowani co najmniej przez jednego przedstawiciela każdej ztych grup.

4. Wpublicznej uczelni akademickiej nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego stanowią więcej niż połowę statutowego składu senatu, nie więcej jednak niż trzy piąte.

5. Wpublicznej uczelni zawodowej nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora stanowią więcej niż połowę statutowego składu senatu, ztym że statut uczelni zawodowej prowadzącej studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie może ustalić inny skład senatu.

6. Przewodniczącym senatu uczelni jest rektor.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 47 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku

1. Przez art.1 pkt 47 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

100) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 48 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 1.

101) Dodany przez art.1 pkt 48 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

98)   99)

Dziennik Ustaw – 45 – Poz. 572

7. Wposiedzeniach senatu uczelni publicznej uczestniczą, zgłosem doradczym, kanclerz, kwestor, dyrektor biblioteki głównej oraz przedstawiciele związków zawodowych działających wtej uczelni, po jednym zkażdego związku.

8. Wpublicznej uczelni zawodowej wskład senatu wchodzą kanclerz oraz przedstawiciel uczelni wskazany przez rektora uczelni akademickiej, zktórą publiczna uczelnia zawodowa współdziała na podstawie zawartej umowy. Art. 62.102)

1. Kompetencje senatu uczelni określa statut uczelni, zwyjątkiem spraw uregulowanych wustawie.

2. Wuczelni, wktórej nie ma podstawowych jednostek organizacyjnych, senat pełni również funkcję rady takiej jednostki.

3. Senat uczelni zatwierdza sprawozdanie finansowe uczelni zgodnie zprzepisami orachunkowości. Art. 63.

1. Wskład konwentu uczelni publicznej mogą wchodzić wszczególności przedstawiciele:

1) organów państwowych;

2) organów samorządu terytorialnego izawodowego;

3) instytucji istowarzyszeń naukowych, zawodowych oraz twórczych;

4) organizacji pracodawców oraz, jeżeli statut tak stanowi, organizacji samorządu gospodarczego;

5) przedsiębiorców iinstytucji finansowych.

2. W skład konwentu publicznej uczelni zawodowej mogą wchodzić przedstawiciele uczelni akademickiej, z którą publiczna uczelnia zawodowa współdziała.

3. Szczegółowy skład konwentu oraz sposób powoływania jego członków, w tym przedstawicieli wymienionych wust.1, określa statut. 4.103) Minister Obrony Narodowej określi, wdrodze rozporządzenia, skład konwentu nadzorowanych przez niego uczelni zawodowych, uwzględniając zadania uczelni jako jednostki wojskowej. 5.103) Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, skład konwentu nadzorowanych przez niego uczelni zawodowych, uwzględniając zadania uczelni jako jednostki właściwej służby państwowej. Art. 64.

1. Kompetencje konwentu uczelni publicznej określa statut.

2. Statut uczelni publicznej może określać wspólne kompetencje senatu ikonwentu, atakże ustalać tryb zwoływania iprowadzenia wspólnych posiedzeń oraz podejmowania wspólnych uchwał. Art. 65.

1. Uchwały senatu uczelni publicznej podjęte wzakresie kompetencji stanowiących są wiążące dla innych organów uczelni publicznej, jej pracowników, doktorantów istudentów.

2. Rektor uczelni publicznej zawiesza wykonanie uchwały senatu naruszającej przepisy ustawy lub statutu uczelni iwterminie czternastu dni od jej podjęcia zwołuje posiedzenie senatu wcelu ponownego rozpatrzenia uchwały. Jeżeli senat nie zmieni albo nie uchyli zawieszonej uchwały, rektor przekazuje ją ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego lub właściwemu ministrowi wskazanemu wart.33 ust.2, wcelu rozpatrzenia wtrybie określonym wart.36 ust.1.

3. Rektor uczelni publicznej zawiesza wykonanie uchwały senatu naruszającej ważny interes uczelni iwterminie czternastu dni od jej podjęcia zwołuje posiedzenie senatu wcelu ponownego rozpatrzenia uchwały. Zawieszona uchwała wchodzi wżycie, jeżeli senat wypowie się za jej utrzymaniem większością co najmniej trzech czwartych głosów, wobecności co najmniej dwóch trzecich swojego statutowego składu.

4. Przepisy ust.2 i3 stosuje się do uczelni niepublicznej, jeżeli jej statut nie stanowi inaczej. Art. 66.

1. Rektor kieruje działalnością uczelni ireprezentuje ją na zewnątrz, jest przełożonym pracowników, studentów idoktorantów uczelni. 1a.104) Rektor opracowuje i realizuje strategię rozwoju uczelni, uchwalaną przez organ kolegialny uczelni wskazany wstatucie. Uchwała może określić środki na wdrażanie tej strategii, wtym pochodzące zfunduszu rozwoju uczelni.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 49 ustawy, októrej mowa wodnośniku

1. Dodany przez art.1 pkt 50 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

104) Dodany przez art.1 pkt 51 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 1.

102) 103)

Dziennik Ustaw – 46 – Poz. 572

2. Rektor uczelni publicznej podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących uczelni, zwyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę lub statut do kompetencji innych organów uczelni lub kanclerza, wszczególności: 1)105) podejmuje decyzje dotyczące mienia igospodarki uczelni, wtym wzakresie zbycia lub obciążenia mienia, do wysokości określonej wart.90 ust.4;

2) (uchylony);106)

3) sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną ibadawczą uczelni; 3a)107) sprawuje nadzór nad wdrożeniem idoskonaleniem uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia;

4) sprawuje nadzór nad administracją igospodarką uczelni;

5) dba oprzestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie uczelni;

6) określa zakres obowiązków prorektorów.

3. (uchylony).108)

4. Rektor uczelni wojskowej oraz uczelni służb państwowych jest jednocześnie komendantem uczelni wrozumieniu przepisów, odpowiednio, osłużbie wojskowej albo owłaściwej służbie państwowej.

5. Do kompetencji rektora uczelni niepublicznej należą sprawy, októrych mowa wust.2 pkt3 i5, oraz inne sprawy określone wstatucie uczelni.

6. Statut uczelni niepublicznej może przekazać kompetencje określone wust.2 pkt1 i4 do właściwości organu, októrym mowa wart.60 ust.7. Art. 67.

1. Skład rady podstawowej jednostki organizacyjnej określa statut.

2. Przewodniczącym rady podstawowej jednostki organizacyjnej jest jej kierownik.

3. Statut określa tryb wyboru iprocentowy udział wskładzie rady podstawowej jednostki organizacyjnej przedstawicieli nauczycieli akademickich, doktorantów, studentów oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi jednostki, zuwzględnieniem ust.4 i5.

4. Udział przedstawicieli studentów idoktorantów wradzie podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni nie może być mniejszy niż 20%. Liczbę przedstawicieli studentów idoktorantów ustala się proporcjonalnie do liczebności obu tych grup w podstawowej jednostce organizacyjnej, z tym że studenci i doktoranci są reprezentowani co najmniej przez jednego przedstawiciela każdej ztych grup.

5. Wuczelni akademickiej, nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego stanowią więcej niż połowę statutowego składu rady podstawowej jednostki organizacyjnej.

6. W posiedzeniach rady podstawowej jednostki organizacyjnej uczestniczą, z głosem doradczym, przedstawiciele związków zawodowych działających wuczelni, po jednym zkażdego związku. Art. 68.

1. Do kompetencji rady podstawowej jednostki organizacyjnej należy wszczególności:

1) ustalanie ogólnych kierunków działalności jednostki; 2)109) uchwalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego, zgodnie zwytycznymi ustalonymi przez senat uczelni publicznej lub organ kolegialny uczelni niepublicznej, planów studiów iprogramów kształcenia;

3) chwalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów, zgodnie z wytycznymi ustalonymi u przez senat uczelni publicznej lub organ kolegialny uczelni niepublicznej, planów iprogramów studiów doktoranckich;

4) chwalanie, zgodnie zwytycznymi ustalonymi przez senat uczelni publicznej lub organ kolegialny uczelni niepubliczu nej, planów iprogramów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 51 lit.b tiret pierwsze ustawy, októrej mowa wodnośniku

1. Przez art.1 pkt 51 lit.b tiret drugie ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

107) Dodany przez art.1 pkt 51 lit.b tiret trzecie ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

108) Przez art.1 pkt 51 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

109) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 52 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 1.

105) 106)

Dziennik Ustaw – 47 – Poz. 572

2. Szczegółowe kompetencje rady podstawowej jednostki organizacyjnej określa statut.

3. Uchwały rady podstawowej jednostki organizacyjnej wsprawach należących do jej kompetencji są wiążące dla kierownika, pracowników, doktorantów istudentów tej jednostki.

4. Od uchwały rady podstawowej jednostki organizacyjnej kierownikowi tej jednostki służy odwołanie do senatu uczelni. 5.110) Senat uczelni uchyla uchwałę rady podstawowej jednostki organizacyjnej sprzeczną zustawą, statutem, uchwałą senatu lub najwyższego organu kolegialnego uczelni niepublicznej, regulaminami i innymi przepisami wewnętrznymi uczelni lub naruszającą ważny interes uczelni. Art. 69.

1. Tryb zwoływania posiedzeń itryb pracy organów kolegialnych uczelni określa jej statut.

2. Uchwały organów kolegialnych uczelni zapadają zwykłą większością głosów wobecności co najmniej połowy statutowej liczby ich członków, chyba że ustawa lub statut określają wyższe wymagania. Art. 70. 1.111) Kompetencje kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni określa statut. Do kompetencji kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni należy wszczególności opracowanie strategii rozwoju jednostki zgodnej ze strategią rozwoju uczelni.

2. Od decyzji kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej służy odwołanie do rektora.

3. Rektor uchyla decyzję kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej sprzeczną z ustawą, statutem, uchwałą senatu lub najwyższego organu kolegialnego uczelni niepublicznej, uchwałą rady tej jednostki organizacyjnej, regulaminami lub innymi przepisami wewnętrznymi uczelni lub naruszającą ważny interes uczelni. Art. 71.

1. Statut uczelni publicznej określa skład kolegium elektorów oraz tryb wyboru jego członków, tryb wyboru organów jednoosobowych, przedstawicieli do organów kolegialnych oraz osób pełniących inne funkcje zwyboru, zzachowaniem następujących zasad:

1) ednoosobowe organy są wybierane przez kolegia elektorów; nie mniej niż 20% składu kolegium elektorów stanowią j przedstawiciele studentów idoktorantów; liczbę przedstawicieli studentów idoktorantów ustala się proporcjonalnie do liczebności obu tych grup odpowiednio wuczelni lub jednostce organizacyjnej, ztym że studenci idoktoranci są reprezentowani co najmniej przez jednego przedstawiciela każdej ztych grup; 2)112) czynne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym wuczelni jako podstawowym miejscu pracy, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, studentom oraz doktorantom; 3)112) bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym wuczelni jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie ukończyli sześćdziesiątego piątego roku życia, awprzypadku osób posiadających tytuł profesora – siedemdziesiątego roku życia, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, zatrudnionym wpełnym wymiarze czasu pracy, studentom oraz doktorantom;

4) każdy wyborca, októrym mowa wpkt 2, ma prawo do zgłaszania kandydatów;

5) głosowanie jest tajne; w

6) ybór uważa się za dokonany, jeżeli kandydat uzyskał więcej niż połowę ważnych głosów, chyba że statut uczelni wymaga innej większości kwalifikowanej; c

7) zas imiejsce wyborów podaje się do wiadomości wtakim terminie iwtaki sposób, aby wyborca miał możliwość wzięcia udziału wwyborach;

8) wybory przeprowadzają komisje wyborcze, powołane wtrybie określonym wstatucie.

2. Tryb wyboru oraz czas trwania kadencji przedstawicieli studentów idoktorantów określają odpowiednio regulamin samorządu studenckiego iregulamin samorządu doktorantów.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 52 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku

1. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 53 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

112) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 54 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 1.

110) 111)

Dziennik Ustaw – 48 – Poz. 572

3.113) Wpublicznych uczelniach zawodowych czynne prawo wyborcze przysługuje także nauczycielom akademickim zatrudnionym wuczelni jako dodatkowym miejscu pracy.

4. Wpublicznych uczelniach artystycznych oraz wartystycznych podstawowych jednostkach organizacyjnych innych uczelni publicznych czynne ibierne prawo wyborcze przysługuje także pracownikom zatrudnionym co najmniej wpołowie pełnego wymiaru czasu pracy, abierne prawo wyborcze – pracownikom zatrudnionym co najmniej wpołowie pełnego wymiaru czasu pracy, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego. Art. 72. 1.114) Rektor uczelni publicznej może być powołany wdrodze wyborów albo wdrodze konkursu. 2.114) Rektorem uczelni może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora. Warunkiem pełnienia funkcji rektora jest zatrudnienie wuczelni jako podstawowym miejscu pracy. 2a.115) Sposób powołania rektora, szczegółowe wymagania kwalifikacyjne, jakie musi spełniać kandydat na rektora oraz warunki itryb przeprowadzania konkursu określa statut.

3. Rektor uczelni publicznej niespełniający wchwili wyboru wymogu zatrudnienia wuczelni jest zatrudniany, zpominięciem wymagań określonych wart.121 ust.3, na warunkach określonych wust.1 najpóźniej wdniu poprzedzającym objęcie funkcji rektora.

4. Wprzypadku utworzenia nowej uczelni publicznej stosunek pracy zpierwszym jej rektorem nawiązuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, awodniesieniu do uczelni wojskowej, służb państwowych, artystycznej, medycznej oraz morskiej odpowiednio właściwy minister wskazany wart.33 ust.2.

5. Wpublicznej uczelni morskiej rektor może być wybrany także spośród osób zatrudnionych wtej uczelni na stanowisku profesora nadzwyczajnego iposiadających najwyższy stopień oficerski, ustalony wprzepisach okwalifikacjach zawodowych iskładzie załóg polskich statków morskich, zwany dalej „najwyższym stopniem oficerskim”. Wpublicznej uczelni artystycznej rektor może być wybrany także spośród osób zatrudnionych wtej uczelni na stanowisku profesora nadzwyczajnego iodznaczających się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi.

6. Przewodniczący komisji wyborczej stwierdza na piśmie wybór rektora iniezwłocznie zawiadamia owyborze ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub, odpowiednio, właściwego ministra wskazanego wart.33 ust.2. Art. 73.116)

1. Rektora uczelni wojskowej wyznacza Minister Obrony Narodowej, spośród żołnierzy zawodowych, spełniających warunki określone wart.72 ust.2.

2. Wszczególnych przypadkach Minister Obrony Narodowej może wyznaczyć rektora uczelni wojskowej spośród oficerów niespełniających warunków określonych wart.72 ust.2, posiadających co najmniej stopień wojskowy generała brygady lub kontradmirała.

3. Prorektora właściwego do spraw realizacji zadań uczelni wojskowej jako jednostki wojskowej wyznacza Minister Obrony Narodowej na wniosek rektora, spośród żołnierzy zawodowych. Art. 74.116)

1. Rektora uczelni służb państwowych jako jednostki organizacyjnej właściwej służby wyznacza minister właściwy do spraw wewnętrznych spośród funkcjonariuszy właściwej służby państwowej, spełniających warunki określone wart.72 ust.2.

2. W szczególnych przypadkach minister właściwy do spraw wewnętrznych może wyznaczyć rektora uczelni służb państwowych spośród oficerów, niespełniających warunków określonych wart.72 ust.2, posiadających stopień we właściwej służbie państwowej odpowiadający co najmniej stopniowi generała brygady.

3. Prorektora właściwego do spraw realizacji zadań uczelni służb państwowych jako jednostek organizacyjnych właściwej służby wyznacza minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek rektora, spośród funkcjonariuszy właściwej służby państwowej.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 54 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku

1. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 55 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 1.

115) Dodany przez art.1 pkt 55 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

116) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 56 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

113) 114)

Dziennik Ustaw – 49 – Poz. 572

Art. 75. 1.117) Prorektorzy wuczelni publicznej są powoływani wdrodze wyborów albo wdrodze konkursu. Sposób powoływania prorektorów, ich liczbę, szczegółowe wymagania kwalifikacyjne oraz warunki, zasady itryb przeprowadzania konkursu określa statut. Warunkiem pełnienia funkcji prorektora jest zatrudnienie wuczelni jako podstawowym miejscu pracy.

2. (uchylony).118) 3.119) Osoba kandydująca na prorektora do spraw studenckich musi uzyskać zgodę większości przedstawicieli studentów idoktorantów worganie dokonującym wyboru lub wkomisji rozstrzygającej konkurs. Niezajęcie stanowiska wterminie wskazanym wstatucie uważa się za wyrażenie zgody.

4. Jeżeli nowo wybrany rektor uczelni morskiej nie posiada najwyższego stopnia oficerskiego, co najmniej jeden zprorektorów powinien posiadać taki stopień. Art. 76. 1.120) Wuczelni publicznej kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej lub jego zastępcy są powoływani wdrodze wyborów albo wdrodze konkursu.

2. Warunkiem pełnienia funkcji kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej lub jego zastępcy jest zatrudnienie wuczelni jako podstawowym miejscu pracy. 3.121) Sposób powoływania osób, októrych mowa wust.1, liczbę zastępców kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, szczegółowe wymagania kwalifikacyjne oraz warunki, zasady itryb przeprowadzania konkursu określa statut.

4. (uchylony).122)

5. Przepis art.75 ust.3 stosuje się odpowiednio do wyboru prodziekana właściwego do spraw studenckich, ajeżeli statut przewiduje wybór zastępców kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych niebędących wydziałami, także do wyboru zastępcy właściwego do spraw studenckich.

6. Jeżeli statut przewiduje powoływanie kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych iich zastępców, kandydatura zastępcy kierownika właściwego do spraw studenckich wymaga zgody organu samorządu studenckiego lub organu samorządu doktorantów danej jednostki organizacyjnej, wskazanego wregulaminie samorządu studenckiego isamorządu doktorantów. Jeżeli samorząd studencki isamorząd doktorantów nie zajmą stanowiska wtej sprawie wterminie siedmiu dni, kandydaturę uważa się za przyjętą. Art. 77.

1. Kadencja kolegialnych i jednoosobowych organów uczelni publicznej trwa cztery lata i rozpoczyna się wdniu 1 września wroku wyborów, akończy wdniu 31 sierpnia wroku, wktórym upływa kadencja.

2. Wuczelni publicznej rektor, prorektor, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej ijego zastępca nie mogą być wybrani do pełnienia tej samej funkcji na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje. 2a.123) Wuczelni publicznej ta sama osoba nie może być członkiem senatu lub członkiem konwentu dłużej niż dwie następujące po sobie kadencje. Nie dotyczy to osób wchodzących wskład senatu lub konwentu wzwiązku zpełnieniem funkcji organu jednoosobowego uczelni. 2b.123) Ograniczenia wynikające zust.2a nie dotyczą uczelni publicznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw kultury idziedzictwa narodowego.

3. Statut uczelni publicznej określa przypadki wygaśnięcia mandatu członka organu kolegialnego i mandatu organu jednoosobowego przed upływem kadencji oraz tryb wyborów uzupełniających.

4. Organy kolegialne uczelni publicznej pełnią swoje funkcje do czasu ukonstytuowania się organów nowej kadencji.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 57 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

1. Przez art.1 pkt 57 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

119) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 57 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

120) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 58 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 1.

121) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 58 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

122) Przez art.1 pkt 58 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

123) Dodany przez art.1 pkt 59 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

117) 118)

Dziennik Ustaw – 50 – Poz. 572

Art. 78. 1.124) Rektor iprorektor uczelni publicznej powołani wdrodze wyborów mogą być odwołani przez organ, który dokonał wyboru, awprzypadku rektora iprorektora powołanych wdrodze konkursu przez senat uczelni kwalifikowaną większością dwóch trzecich statutowego składu senatu, zzastrzeżeniem ust.5 i6. 2.124) Wniosek oodwołanie rektora może być zgłoszony przez co najmniej połowę statutowego składu senatu uczelni. Wniosek oodwołanie prorektora może być zgłoszony przez rektora, apisemny wniosek oodwołanie prorektora właściwego do spraw studenckich może być zgłoszony również przez co najmniej trzy czwarte przedstawicieli studentów idoktorantów wchodzących wskład senatu.

3. Uchwała oodwołaniu rektora jest podejmowana większością co najmniej trzech czwartych głosów wobecności co najmniej dwóch trzecich statutowego składu organu, który dokonał wyboru.

4. Uchwała o odwołaniu prorektora jest podejmowana bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich statutowego składu organu, który dokonał wyboru. 5.125) Rektora uczelni wojskowej iprorektora właściwego do realizacji zadań tej uczelni jako jednostki wojskowej może odwołać Minister Obrony Narodowej wtrybie określonym wprzepisach osłużbie żołnierzy zawodowych. 6.125) Rektora uczelni służb państwowych iprorektora właściwego do spraw realizacji zadań tej uczelni jako jednostki organizacyjnej właściwej służby może odwołać minister właściwy do spraw wewnętrznych wtrybie określonym wprzepisach osłużbie funkcjonariuszy właściwej służby państwowej. Art.79.

1. Funkcji organu jednoosobowego uczelni lub jego zastępcy nie może pełnić osoba pełniąca funkcję organu jednoosobowego winnej uczelni albo będąca założycielem innej uczelni niepublicznej.

2. Statut może zakazać łączenia funkcji członka organu kolegialnego uczelni zfunkcją organu jednoosobowego innej uczelni, ze statusem założyciela innej uczelni niepublicznej będącego osobą fizyczną albo ze statusem członka organu osoby prawnej będącej założycielem innej uczelni niepublicznej. Art.80. 1.126) Organy jednoosobowe uczelni niepublicznej iich zastępców powołuje iodwołuje założyciel lub organ wskazany wstatucie, po zasięgnięciu opinii senatu uczelni. Założyciel zwołuje posiedzenie senatu wcelu zasięgnięcia opinii wsprawie powołania iodwołania organów jednoosobowych iich zastępców.

2. Szczegółowy tryb powoływania iodwoływania organów jednoosobowych uczelni niepublicznej określa statut. Art. 81.

1. Kanclerz uczelni publicznej kieruje jej administracją i gospodarką w zakresie określonym przez statut oraz rektora.

2. Kanclerza uczelni publicznej zatrudnia rektor po zasięgnięciu opinii senatu.

3. Kanclerz uczelni publicznej odpowiada za swoją działalność przed rektorem. Art. 82.

1. Kwestor uczelni publicznej pełni funkcję głównego księgowego i jest zastępcą kanclerza. Obowiązki iuprawnienia kwestora jako głównego księgowego regulują odrębne przepisy.

2. Kwestora uczelni publicznej powołuje iodwołuje rektor na wniosek kanclerza. Art. 83.

1. Organizację oraz zasady działania administracji uczelni publicznej określa regulamin organizacyjny, chyba że statut stanowi inaczej. Tryb ustalania regulaminu organizacyjnego określa statut.

2. Organizację oraz zasady działania administracji uczelni niepublicznej określa regulamin organizacyjny nadany przez założyciela lub przez organ wskazany wstatucie.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 60 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

1. Dodany przez art.1 pkt 60 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

126) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 61 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

124) 125)

Dziennik Ustaw – 51 – Rozdział 3 Organizacja uczelni Art. 84. 1.127) Podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, wtym jednostki zamiejscowe, tworzy, przekształca ilikwiduje rektor po zasięgnięciu opinii senatu.

2. (uchylony).128) 3.129) Wuczelni mogą być tworzone inne jednostki organizacyjne. Rodzaje, warunki itryb tworzenia, likwidacji iprzekształcania tych jednostek, zzastrzeżeniem art.85 ust.1–4, określa statut. 3a.130) Wuczelni wcelu organizacji indywidualnych studiów międzyobszarowych, októrych mowa wart.8 ust.2, może być utworzona międzywydziałowa jednostka organizacyjna uczelni, której rada określa plany studiów iprogramy kształcenia.

4. (uchylony).131) Art. 84a.132)

1. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni lub centrum naukowe działające w strukturze uczelni, prowadzące badania naukowe na najwyższym poziomie wokreślonej dziedzinie nauki, powiązane zprowadzonymi studiami doktoranckimi onajwyższej jakości, mogą uzyskać status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego, zwanego dalej „KNOW”.

2. Status KNOW może uzyskać również centrum naukowe, októrym mowa wart.31 ust.1, ikonsorcjum naukowe, októrym mowa wustawie zdnia 30 kwietnia 2010r. ozasadach finansowania nauki, jeżeli prowadzą studia doktoranckie wspólnie zjednostką organizacyjną uczelni. Art. 84b.132)

1. Status KNOW nadaje, wdrodze decyzji, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na okres pięciu lat.

2. KNOW jest wyłaniany wdrodze konkursu przeprowadzanego wdziedzinowo określonych obszarach wiedzy ikształcenia, ogłaszanego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego iministra właściwego do spraw nauki.

3. Liczba KNOW wjednym obszarze wiedzy ikształcenia nie może być większa niż

3.

4. Konkurs przeprowadza komisja, powoływana przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego spośród ekspertów określonych dyscyplin naukowych, wtym także ekspertów zagranicznych.

5. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, wdrodze rozporządzenia, kryteria, warunki itryb ubiegania się ostatus KNOW, uwzględniając wszczególności jakość prowadzonych badań naukowych oraz jakość kształcenia iwspółpracy zotoczeniem społeczno-gospodarczym.

6. KNOW jest dofinansowywany zdotacji na zadania projakościowe, októrej mowa wart.94b ust.1 pkt

1.

7. Status KNOW uwzględnia się przy ubieganiu się ośrodki zbudżetu państwa iśrodki zfunduszy strukturalnych Unii Europejskiej na finansowanie inwestycji dotyczących aparatury badawczej oraz inwestycji związanych zdydaktyką.

8. Komisja, októrej mowa wust.4, po pięciu latach od dnia uzyskania przez jednostkę statusu KNOW dokonuje oceny efektów działania KNOW na podstawie raportu końcowego prezentującego wyniki przeprowadzonych badań naukowych, ich powiązanie zosiągnięciami naukowymi pracowników idoktorantów, powiązanie zprocesem dydaktycznym, otoczeniem społeczno-gospodarczym, atakże na podstawie końcowego sprawozdania finansowego. Poz. 572

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 62 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

1. Przez art.1 pkt 62 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

129) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 62 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

130) Dodany przez art.1 pkt 62 lit.d ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

131) Przez art.1 pkt 62 lit.e ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

132) Dodany przez art.1 pkt 63 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

127) 128)

Dziennik Ustaw – 52 – Poz. 572

Art. 85.133)

1. Uczelnia w celu realizacji zadań dydaktycznych może utworzyć poza swoją siedzibą zamiejscową jednostkę organizacyjną wformie:

1) podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni;

2) filii.

2. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni może prowadzić kształcenie wobiektach położonych wtym samym co siedziba uczelni obszarze metropolitalnym, októrym mowa wustawie zdnia 27 marca 2003r. oplanowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr80, poz.717, zpóźn. zm.134)), bez potrzeby tworzenia zamiejscowych jednostek organizacyjnych.

3. Uczelnia może utworzyć poza swoją siedzibą zamiejscową jednostkę organizacyjną ozadaniach innych niż dydaktyczne, także wformie innej niż określona wust.1.

4. Utworzenie za granicą zamiejscowej jednostki organizacyjnej uczelni wymaga pozwolenia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, wydanego wdrodze decyzji administracyjnej, po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw zagranicznych.

5. Uczelnie zagraniczne mogą tworzyć uczelnie ifilie zsiedzibą na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, wydanej po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zagranicznych iKomisji.

6. Uczelnię lub filię może tworzyć uczelnia zagraniczna, która uzyskała pozytywną ocenę agencji oceniającej jakość kształcenia uznawanej przez władze macierzystego kraju albo zarejestrowanej wEuropejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych (EQAR) lub agencji innego kraju, której oceny są uznawane przez Komisję.

7. Do uczelni ifilii utworzonych przez uczelnie zagraniczne nie mają zastosowania przepisy niniejszej ustawy, zwyjątkiem ust.5 i6. Art.86. 1.Wcelu lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego itechnicznego uczelni oraz transferu wyników prac naukowych do gospodarki, uczelnie mogą prowadzić akademickie inkubatory przedsiębiorczości oraz centra transferu technologii.

2. Akademicki inkubator przedsiębiorczości tworzy się wcelu wsparcia działalności gospodarczej środowiska akademickiego lub pracowników uczelni istudentów będących przedsiębiorcami.

3. Akademicki inkubator przedsiębiorczości utworzony: 1)wformie jednostki ogólnouczelnianej działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez senat uczelni; 2)wformie spółki handlowej lub fundacji działa woparciu oodpowiednie dokumenty ustrojowe. 4.Centrum transferu technologii tworzy się wcelu sprzedaży lub nieodpłatnego przekazywania wyników badań iprac rozwojowych do gospodarki.

5. Centrum transferu technologii utworzone: 1)wformie jednostki ogólnouczelnianej działa woparciu oregulamin zatwierdzony przez senat uczelni; 2)wformie spółki handlowej lub fundacji działa woparciu oodpowiednie dokumenty ustrojowe. 6.Wakademickim inkubatorze przedsiębiorczości lub centrum transferu technologii, utworzonych wformie ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych, tworzy się rady nadzorujące, których skład ikompetencje określone są odpowiednio wich regulaminach.

133) 134)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 64 ustawy, októrej mowa wodnośniku

1. Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2004r. Nr6, poz.41 iNr141, poz.1492, z2005r. Nr113, poz.954 iNr130, poz.1087, z2006r. Nr45, poz.319 iNr225, poz.1635, z2007r. Nr127, poz.880, z2008r. Nr199, poz.1227, Nr201, poz.1237 iNr220, poz.1413, z2010r. Nr24, poz.124, Nr75, poz.474, Nr106, poz.675, Nr119, poz.804, Nr130, poz.871, Nr149, poz.996 iNr155, poz.1043 oraz z2011r. Nr32, poz.159 iNr153, poz.901.

Dziennik Ustaw – 53 – Poz. 572

7.135) Dyrektora akademickiego inkubatora przedsiębiorczości lub centrum transferu technologii, działających wformie ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych, powołuje rektor po zasięgnięciu opinii senatu uczelni, spośród kandydatów przedstawionych przez rady nadzorujące tych jednostek. Art. 86a.136)

1. Uczelnia, wcelu komercjalizacji wyników badań naukowych iprac rozwojowych tworzy spółkę zograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, zwaną dalej „spółką celową”. Spółkę celową tworzy rektor za zgodą senatu uczelni lub innego organu kolegialnego uczelni. Do zadań spółki celowej należy wszczególności obejmowanie udziałów współkach kapitałowych lub tworzenie spółek kapitałowych, które powstają wcelu wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych wuczelni.

2. Rektor, w drodze umowy, może powierzyć spółce celowej zarządzanie prawami własności przemysłowej uczelni wzakresie jej komercjalizacji.

3. Uczelnia wcelu realizacji zadań określonych wust.1 i2 przekazuje spółce celowej wformie aportu wyniki badań naukowych iprac rozwojowych, wszczególności uzyskane prawa własności przemysłowej.

4. Wypłaconą dywidendę spółki celowej uczelnia przeznacza na działalność statutową uczelni. Art. 86b.136)

1. Spółka celowa może zostać utworzona przez kilka uczelni publicznych albo kilka uczelni niepublicznych.

2. Wprzypadku, októrym mowa wust.1, każda zuczelni może powierzyć spółce celowej zadania określone wart.86a ust.1 i2 wdrodze odrębnej umowy, zawartej między rektorem uczelni aspółką celową. Art. 86c.136) Senat, awprzypadku uczelni niepublicznej organ wskazany wstatucie, uchwala regulamin zarządzania prawami autorskimi iprawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych iprac rozwojowych, który określa: p

1) rawa iobowiązki uczelni, pracowników oraz studentów idoktorantów wzakresie ochrony ikorzystania zpraw autorskich ipraw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej;

2) zasady wynagradzania twórców;

3) zasady iprocedury komercjalizacji wyników badań naukowych iprac rozwojowych;

4) asady korzystania zmajątku uczelni wykorzystywanego do komercjalizacji wyników badań naukowych iprac rozwoz jowych oraz świadczenia usług naukowo-badawczych. Art. 87.137) Status szpitali będących bazą dydaktyczną inaukowo-badawczą uczelni medycznych lub innych uczelni prowadzących działalność dydaktyczną ibadawczą wdziedzinie nauk medycznych regulują przepisy odziałalności leczniczej. Art. 88.

1. W uczelni działa system biblioteczno-informacyjny, którego podstawę stanowi biblioteka. Organizację ifunkcjonowanie systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni, wtym zasady korzystania zniego przez osoby niebędące pracownikami, doktorantami lub studentami uczelni, określa statut.

2. Dyrektora biblioteki zatrudnia rektor po zasięgnięciu opinii senatu uczelni. W uczelni akademickiej dyrektorem biblioteki może być osoba posiadająca uprawnienia do zajmowania stanowisk wymienionych wart.113 lub stopień naukowy.

3. Wuczelni działa rada biblioteczna jako organ opiniodawczy rektora. Skład ikompetencje rady bibliotecznej oraz tryb jej powoływania określa statut uczelni.

4. Uczelnia w związku z funkcjonowaniem systemu biblioteczno-informacyjnego może przetwarzać określone w jej statucie dane osobowe osób korzystających ztego systemu.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 65 ustawy, októrej mowa wodnośniku

1. Dodany przez art.1 pkt 66 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

137) Wbrzmieniu ustalonym przez art.176 pkt 3 ustawy, októrej mowa wodnośniku 32.

135) 136)

Dziennik Ustaw – 54 – Poz. 572

5. Zbiór danych osobowych, októrych mowa wust.4, jest zwolniony zobowiązku rejestracji zbiorów danych osobowych, októrych mowa wart.40 ustawy zdnia 29 sierpnia 1997r. oochronie danych osobowych (Dz. U. z2002r. Nr101, poz.926, zpóźn. zm.138)).

6. Uczelnia prowadzi archiwum. Działalność archiwum regulują przepisy ustawy zdnia 14 lipca 1983r. onarodowym zasobie archiwalnym iarchiwach (Dz. U. z2011r. Nr123, poz.698 iNr171, poz.1016). Rozdział 4 Mienie ifinanse uczelni Art. 89. Mienie uczelni obejmuje własność iinne prawa majątkowe. Art. 90.

1. Wakcie outworzeniu uczelni publicznej wskazuje się mienie lub organ, który ją wto mienie wyposaża.

2. Na wyposażenie, októrym mowa wust.1, tworzonej uczelni przeznacza się nieruchomości zzasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Na wyposażenie uczelni tworzonej zpołączenia kilku uczelni przeznacza się nieruchomości stanowiące własność łączonych uczelni; na jej wyposażenie mogą być również przeznaczone nieruchomości zzasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

3. Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać uczelniom nieruchomości wtrybie ina zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651, zpóźn. zm.139)). 4.140) Rozporządzanie przez uczelnię publiczną składnikami aktywów trwałych wrozumieniu przepisów orachunkowości, wzakresie określonym wustawie zdnia 8 sierpnia 1996r. ozasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr106, poz.493, zpóźn. zm.141)), wymaga zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, wprzypadkach gdy wartość rynkowa przedmiotu rozporządzenia przekracza równowartość wzłotych kwoty 250 000 euro, obliczonej na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, według stanu zdnia wystąpienia ozgodę. Do wystąpienia dołącza się zgodę senatu uczelni.

5. Wprzypadku likwidacji uczelni publicznej jej mienie, po spłaceniu zobowiązań, staje się, odpowiednio do źródła pochodzenia tego mienia zgodnie z ust. 2, mieniem Skarbu Państwa albo mieniem jednostki samorządu terytorialnego. Oprzeznaczeniu mienia zlikwidowanej uczelni publicznej decyduje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, awprzypadku uczelni wojskowej, służb państwowych, artystycznej, medycznej oraz morskiej odpowiednio ministrowie wskazani wart.33 ust.2.

6. Przepis ust.5 stosuje się odpowiednio do mienia przekazanego uczelni niepublicznej wtrybie ust.3.

7. (uchylony).142) Art. 91.

1. Działalność uczelni, októrej mowa wart.13 ust.1 iart.14, podlega zwolnieniu zpodatku dochodowego, podatku od towarów iusług, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego ipodatku od czynności cywilnoprawnych na zasadach określonych wodrębnych ustawach.

2. Uczelnia jest zwolniona zopłat ztytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, zwyjątkiem opłat określonych wprzepisach ogospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2002r. Nr153, poz.1271, z2004r. Nr25, poz.219 iNr33, poz.285, z2006r. Nr104, poz.708 i711, z2007r. Nr165, poz.1170 iNr176, poz.1238, z2010r. Nr41, poz.233, Nr182, poz.1228 i Nr229, poz.1497 oraz z 2011 r. Nr230, poz.1371.

139) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2010r. Nr106, poz.675, Nr143, poz.963, Nr155, poz.1043, Nr197, poz.1307 iNr200, poz.1323 oraz z2011r. Nr64, poz.341, Nr106, poz.622, Nr115, poz.673, Nr129, poz.732, Nr130, poz.762, Nr135, poz.789, Nr163, poz.981, Nr187, poz.1110 iNr224, poz.1337.

140) W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 68 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 1; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

141) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z1996r. Nr156, poz.775, z1997r. Nr106, poz.673, Nr115, poz.741 iNr141, poz.943, z1998r. Nr155, poz.1014, z2000r. Nr48, poz.550, z2001r. Nr4, poz.26, z2002r. Nr25, poz.253 iNr240, poz.2055, z2004r. Nr99, poz.1001, Nr123, poz.1291 iNr273, poz.2703, z2005r. Nr169, poz.1417 iNr183, poz.1538, z2006r. Nr107, poz.721, z2009r. Nr157, poz.1241 iNr206, poz.1590, z2010r. Nr229, poz.1496, z2011r. Nr34, poz.171, Nr122, poz.695 iNr185, poz.1092 oraz z 2012 r. poz. 459.

142) Przez art.176 pkt 4 ustawy, októrej mowa wodnośniku 32.

138)

Dziennik Ustaw – 55 – Poz. 572

Art. 92. 1.143) Działalność uczelni publicznej jest finansowana zdotacji zbudżetu państwa na zadania ustawowo określone oraz może być finansowana zprzychodów własnych. 2.144) Przychody własne uczelnia publiczna gromadzi na odrębnych rachunkach bankowych. Art. 93.

1. Wydatki budżetu państwa planowane na finansowanie działalności uczelni publicznych, wczęści dotyczącej wynagrodzeń waloryzowane są corocznie, co najmniej ośrednioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń wpaństwowej sferze budżetowej ustalony wustawie budżetowej na dany rok budżetowy. 2.Wydatki budżetu państwa planowane na finansowanie działalności uczelni publicznych, wczęści niedotyczącej wynagrodzeń waloryzowane są corocznie, co najmniej ośrednioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów iusług ustalony wustawie budżetowej na dany rok budżetowy. Art. 94.

1. Zbudżetu państwa uczelnia publiczna otrzymuje dotacje na: 1)145) zadania związane zkształceniem studentów studiów stacjonarnych, wtym studentów, októrych mowa wart.99 ust.1a, zwyłączeniem kształcenia, októrym mowa wart.99 ust.1 pkt 1a, kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich ikadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, wtym na remonty;

2) zadania uczelni wojskowej związane zobroną narodową;

3) zadania uczelni służb państwowych związane zbezpieczeństwem obywateli; z

4) adania uczelni artystycznej związane zdziałalnością kulturalną wrozumieniu przepisów oorganizowaniu iprowadzeniu działalności kulturalnej; 5)146) zadania uczelni morskiej związane zutrzymaniem statków szkolnych ispecjalistycznych ośrodków szkoleniowych dla kadr morskich;

6) adania uczelni kształcącej personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego, związane zutrzymaniem powietrznych statków z szkolnych ispecjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych;

7) adania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów w zakresie określonym w art. 173 ust. 1 oraz dla z doktorantów wzakresie określonym wart.199 ust.1; 8)147) zadania związane ze świadczeniami zdrowotnymi, wykonywanymi wramach kształcenia studentów studiów stacjonarnych wpodstawowej jednostce organizacyjnej uczelni medycznej lub innej uczelni publicznej, wktórej prowadzone jest kształcenie na kierunkach medycznych pod bezpośrednim nadzorem nauczycieli akademickich posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego właściwego ze względu na treści kształcenia;

9) adania związane zprowadzeniem podyplomowego kształcenia wcelu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy z dentystów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, pielęgniarki ipołożne oraz przez diagnostów laboratoryjnych; 10)148) dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji, wtym służących kształceniu studentów idoktorantów, będących osobami niepełnosprawnymi – realizowanych wszczególności zudziałem zbudżetu państwa, państwowych funduszy celowych lub środków rozwojowych pochodzących zUnii Europejskiej lub zinnych źródeł zagranicznych, októrych mowa wustawie zdnia 6 grudnia 2006r. ozasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z2009r. Nr84, poz.712 i Nr157, poz.1241 oraz z2011r. Nr279, poz.1644); 11)148) zadania związane ze stwarzaniem studentom idoktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału wprocesie kształcenia.

Oznaczenie ust.1 nadane przez art.1 pkt 69 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2012r. Dodany przez art.1 pkt 69 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

145) W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 70 lit.atiret pierwsze ustawy, októrej mowa wodnośniku 1; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

146) W brzmieniu ustalonym przez art.11 pkt 1 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009r. ozmianie ustawy opowszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ozmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr161, poz.1278), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 2010r.

147) W brzmieniu ustalonym przez art.2 pkt 1 lit.austawy zdnia 24 sierpnia 2007r. ozmianie ustawy ozakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy – Prawo oszkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr176, poz.1240), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 2008r.

148) W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 70 lit.atiret drugie ustawy, októrej mowa wodnośniku 1; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

143) 144)

Dziennik Ustaw – 56 – Poz. 572

2. Uczelnia publiczna wramach dotacji na pomoc materialną dla studentów idoktorantów, októrej mowa wust.1 pkt7, może dofinansować remonty domów oraz stołówek studenckich.

3. Dotacje, októrych mowa wust.1, są udzielane zbudżetu państwa zczęści, której dysponentem jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, ztym że dla: u

1) czelni wojskowej dotacje, októrych mowa wust.1 pkt 1, 2 i10, są udzielane zczęści, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej, zzastrzeżeniem, że dotacja, októrej mowa wust.1 pkt 1, wzakresie dotyczącym zadań związanych zkształceniem studentów studiów stacjonarnych oraz uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich obejmuje żołnierzy zawodowych lub kandydatów na żołnierzy zawodowych;

2) czelni służb państwowych dotacje, októrych mowa wust.1 pkt 1, 3, 7, 10 i11, są udzielane zczęści, której dysponenu tem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych;

3) czelni artystycznej dotacje, októrych mowa wust.1 pkt1, 4, 7, 10 i11, są udzielane zczęści, której dysponentem jest u minister właściwy do spraw kultury iochrony dziedzictwa narodowego; u

4) czelni morskiej dotacje, októrych mowa wust.1 pkt1, 5, 7, 10 i11, są udzielane zczęści, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki morskiej; u

5) czelni kształcącej personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego dotacje, o których mowa w ust. 1 pkt 6, są udzielane zczęści, której dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu; 6)149) uczelni medycznej lub innej uczelni publicznej będącej podmiotem, który utworzył lub prowadzi podmiot leczniczy prowadzący szpital, wczęści dotyczącej jednostek organizacyjnych tej uczelni prowadzących działalność dydaktyczną ibadawczą wdziedzinie nauk medycznych, dotacje, októrych mowa wust.1 pkt 1 i7–11, są udzielane zczęści, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.

4. Uczelnia niepubliczna otrzymuje dotację na zadania związane zbezzwrotną pomocą materialną dla studentów, wzakresie określonym wart.173 ust.1 oraz dla doktorantów, wzakresie określonym wart.199 ust.1. 4a.150) Uczelnia niepubliczna otrzymuje dotację na zadania związane ze stwarzaniem studentom idoktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału wprocesie kształcenia.

5. Uczelnia niepubliczna spełniająca warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 95 ust. 1 może otrzymać:

1) otację przeznaczoną na pokrycie części opłat wnoszonych przez studentów studiów stacjonarnych oraz uczestników d stacjonarnych studiów doktoranckich; 2)151) dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji zadań wymienionych wust.1 pkt 1, 2, 4 i5 oraz 8–10. 6.152) Uczelnia może otrzymywać inne środki finansowe zbudżetu państwa oraz zbudżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, przy czym zbudżetów tych jednostek iich związków może otrzymywać także dotacje celowe na zadania, októrych mowa wust.1, jeżeli dotowane zadanie jest związane zzadaniami własnymi jednostek samorządu terytorialnego.

7. Przepisy ust.3, 4 i5 stosuje się odpowiednio do związku uczelni. Art. 94a.153) Dotacje na zadania, októrych mowa wart.94 ust.1 pkt 7, dla doktorantów wjednostkach naukowych, wzakresie określonym wart.199 ust.1, są udzielane zczęści budżetu, której dysponentem jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.176 pkt 5 ustawy, októrej mowa wodnośniku

32. Dodany przez art.1 pkt 70 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 1; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

151) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 70 lit.d ustawy, októrej mowa wodnośniku 1; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

152) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 70 lit.e ustawy, októrej mowa wodnośniku 1; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

153) Dodany przez art.1 pkt 71 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1; wejdzie wżycie zdniem 1 października 2012r.

149) 150)

Dziennik Ustaw – 57 – Poz. 572

Art. 94b.154)

1. W budżecie państwa jest określana dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań projakościowych, przeznaczona na: d

1) ofinansowanie jednostek organizacyjnych mających status KNOW, w tym z tytułu dodatku do wynagrodzenia dla pracowników oraz specjalnych stypendiów naukowych dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich oraz specjalnych stypendiów naukowych dla studentów;

2) ofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni posiadających ocenę wyróżniającą na podstawie d opinii Komisji, dotyczącej oceny kształcenia, októrej mowa wart.49 ust.1 pkt 2 iust.5; d

3) ofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji;

4) inansowanie zadań związanych z kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych f wuczelniach niepublicznych; dotacja nie przysługuje: a) eżeli wydano prawomocną decyzję ocofnięciu uprawnienia do prowadzenia wdanej uczelni jednego zkierunków j studiów wokresie ostatnich pięciu lat lub b) istnieje zagrożenie ciągłości finansowania uczelni;

5) inansowanie zwiększenia wysokości stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200a, dla 30% najlepszych f doktorantów, wuczelniach publicznych iniepublicznych.

2. Zadania określone wust.1 pkt 3 są finansowane wdrodze konkursu.

3. Wydatki budżetu państwa planowane na dotację, októrej mowa wust.1, są waloryzowane corocznie co najmniej ośrednioroczny wskaźnik, októrym mowa wart.93 ust.2.

4. Dotacja, októrej mowa wust.1, jest udzielana zbudżetu państwa zczęści, której dysponentem jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego. Art. 94c.154) Środki finansowe przyznawane na finansowanie zadań, określonych w art. 94 ust. 1 pkt 1–9 i 11 oraz art.94b ust.1 są przekazywane wformie dotacji podmiotowej, aśrodki finansowe na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji, atakże zakupów środków trwałych służących kształceniu studentów idoktorantów, będących osobami niepełnosprawnymi, określone wart.94 ust.1 pkt 10 są przekazywane wformie dotacji celowej. Art.95. 1.155) Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, wdrodze rozporządzenia, warunki itryb występowania przez uczelnie niepubliczne o dotacje, o których mowa w art. 94, oraz sposób kontroli ich wykorzystania, uwzględniając jakość kształcenia wuczelni, liczbę nauczycieli akademickich, dla których uczelnia jest podstawowym miejscem pracy, liczbę kształconych wuczelni studentów studiów stacjonarnych iuczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, zaangażowanie własnych środków wrozwój bazy materialnej uczelni oraz osiągnięcia uczelni wdotychczasowym kształceniu.

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego przyznaje dotacje, októrych mowa wart.94 ust.1, 4 i5, określając ich wysokość i przeznaczenie. Dotacje, o których mowa w art. 94 ust. 3, przyznaje właściwy minister wymieniony wart.94 ust.3, określając ich wysokość iprzeznaczenie.

3. (uchylony).156) Art. 96.157)

1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, wdrodze rozporządzenia:

1) posób itryb ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego s i drugiego stopnia jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich wposzczególnych dziedzinach nauki, mając na uwadze warunki związane zprowadzeniem tych studiów,

2) posób podziału dotacji, októrej mowa wart.94 ust.1 pkt 7 iust.4 oraz art.94a, biorąc pod uwagę wszczególności s liczbę studentów idoktorantów, wtym znajdujących się wtrudnej sytuacji materialnej oraz liczbę studentów idoktorantów, będących osobami niepełnosprawnymi,

3) tryb udzielania oraz zasady itryb rozliczania dotacji, októrej mowa wart.94 ust.1 pkt 10 – aby zapewnić efektywne wydatkowanie tych środków, zuwzględnieniem jakości kształcenia.

Dodany przez art.1 pkt 71 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2012r. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 72 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 1.

156) Przez art.1 pkt 72 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

157) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 73 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

154) 155)

Dziennik Ustaw – 58 – Poz. 572

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego wporozumieniu zMinistrem Obrony Narodowej oraz ministrami właściwymi do spraw wewnętrznych, do spraw zdrowia, do spraw kultury iochrony dziedzictwa narodowego oraz do spraw gospodarki morskiej określi, wdrodze rozporządzenia, sposób podziału dotacji, októrych mowa wart.94 ust.1 pkt 1–6, 8, 9 i11 oraz ust.4a, biorąc pod uwagę wszczególności:

1) zakresie zadań, októrych mowa wart.94 ust.1 pkt 1 – kosztochłonność kierunków studiów stacjonarnych istacjow narnych studiów doktoranckich wposzczególnych dziedzinach nauki oraz jakość kształcenia iliczbę studentów studiów stacjonarnych iuczestników stacjonarnych studiów doktoranckich,

2) zakresie zadań, októrych mowa wart.94 ust.1 pkt 8 – dane oliczbie studentów studiów stacjonarnych, wramach w kształcenia których są wykonywane zadania związane zudzielaniem świadczeń zdrowotnych,

3) zakresie zadań, októrych mowa wart.94 ust.1 pkt 11 iust.4a – dane oliczbie studentów idoktorantów będących w osobami niepełnosprawnymi – aby zapewnić efektywne wydatkowanie tych środków. Art. 96a.158) Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, sposób podziału itryb przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych, októrych mowa wart.94b ust.1, biorąc pod uwagę:

1) zakresie zadań, o których mowa w art. 94b ust. 1 pkt 1 – możliwość ich dofinansowania przez okres pięciu lat w oraz przedłużenia dofinansowania na kolejny okres pięciu lat, uwzględniając dane oliczbie pracowników, wtym nauczycieli akademickich, doktorantów istudentów wjednostkach organizacyjnych mających status KNOW,

2) zakresie zadań, októrych mowa wart.94b ust.1 pkt 2 – możliwość dofinansowania nie więcej niż dwudziestu pięciu w podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni przez okres trzech lat, uwzględniając dane o liczbie nauczycieli akademickich, studentów idoktorantów wjednostkach organizacyjnych posiadających ocenę wyróżniającą Komisji, w

3) zakresie zadań, októrych mowa wart.94b ust.1 pkt 3 – poprawę jakości kształcenia oraz restrukturyzację organizacyjną iprogramową zgodną zKrajowymi Ramami Kwalifikacji,

4) zakresie zadań, októrych mowa wart.94b ust.1 pkt 4 – dane oliczbie doktorantów na stacjonarnych studiach doktow ranckich, dane owynikach oceny kształcenia na kierunkach studiów, dokonanej przez Komisję, uwzględniając zaprzestanie finansowania wprzypadku uzyskania przez uczelnię niepubliczną lub jej podstawową jednostkę organizacyjną negatywnej oceny programowej,

5) wzakresie zadań, októrych mowa wart.94b ust.1 pkt 5 – możliwość zwiększania stypendiów doktoranckich – uwzględniając jakość badań naukowych ikształcenia oraz stopień ich konkurencyjności wskali międzynarodowej. Art. 97.159) Zasady itryb finansowania badań naukowych iprac rozwojowych prowadzonych wuczelni, zakwalifikowanych do finansowania ze środków przewidzianych wbudżecie państwa na naukę, określa ustawa zdnia 30 kwietnia 2010r. ozasadach finansowania nauki. Art. 98.

1. Przychodami uczelni publicznej są wszczególności: 1)160) dotacje zbudżetu państwa, októrych mowa wart.94 ust.1 pkt 1–6, 8, 9 i11 oraz art.94b;

2) uzyskane zbudżetu państwa środki na naukę, októrych mowa wustawie wymienionej wart.97; 3)161) odpłatności za świadczone usługi edukacyjne, wszczególności za kształcenie, októrym mowa wart.99 ust.1 pkt 1a, oraz za kształcenie na studiach istudiach doktoranckich prowadzonych wformach niestacjonarnych, atakże za świadczone przez uczelnie artystyczne usługi artystyczne;

4) opłaty za postępowanie związane zprzyjęciem na studia;

Dodany przez art.1 pkt 74 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2012r. W brzmieniu ustalonym przez art.26 pkt 1 ustawy zdnia 30 kwietnia 2010r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. Nr96, poz.620), która weszła wżycie zdniem 1 października 2011r.

160) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 75 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 1; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

161) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 75 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 1; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

158) 159)

Dziennik Ustaw – 59 – Poz. 572

5) jednorazowe opłaty za wydanie dyplomu, świadectwa oraz innego dokumentu związanego ztokiem studiów;

6) dpłatności za usługi badawcze ispecjalistyczne, specjalistyczne iwysokospecjalistyczne usługi diagnostyczne, rehabio litacyjne lub lecznicze, atakże opłaty licencyjne iprzychody zdziałalności kulturalnej;

7) przychody zdziałalności gospodarczej;

8) przychody zudziałów iodsetek;

9) rzychody ze sprzedaży składników własnego mienia oraz zodpłatności za korzystanie ztych składników przez osoby p trzecie na podstawie umowy najmu, dzierżawy albo innej umowy;

10) przychody ztytułu darowizn, dziedziczenia, zapisów oraz ofiarności publicznej;

11) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi;

12) środki, októrych mowa wart.94 ust.6. 2.162) Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego ustala na rok akademicki, wdrodze rozporządzenia, maksymalną wysokość opłaty, októrej mowa wust.

1 pkt 4, uwzględniając specyfikę kierunków studiów, wtym konieczność przeprowadzenia testów sprawdzających uzdolnienia artystyczne lub sprawność fizyczną kandydata. 2a.163) Rektor uczelni ustala na rok akademicki wysokość opłaty, októrej mowa wust.1 pkt 4, uwzględniając zasadę, że opłata nie może przekraczać kosztów planowanych do poniesienia w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych zprzyjmowaniem na studia na danym kierunku iokreślonym poziomie kształcenia.

3. Niewykorzystane wdanym roku środki finansowe pozostają wdyspozycji uczelni. Art. 99.

1. Uczelnia publiczna może pobierać opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z:

1) kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych oraz uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich; 1a)164) kształceniem studentów na studiach stacjonarnych, jeżeli są to ich studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów wformie stacjonarnej; 1b)164) kształceniem studentów na studiach stacjonarnych, w przypadku korzystania z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS określonym wart.170a ust.2;

2) owtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz stacjonarnych studiach doktoranckich zpowodu niep zadowalających wyników wnauce;

3) prowadzeniem studiów wjęzyku obcym;

4) prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów;

5) prowadzeniem studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających. 1a.165) Do studentów studiów stacjonarnych, októrych mowa wust.1 pkt 1a, nie zalicza się:

1) tudentów, którzy po ukończeniu studiów pierwszego stopnia kontynuują studia do uzyskania tytułu magistra lub równos rzędnego;

2) tudentów, októrych mowa wart.170a ust.3 i4, studiujących drugi kierunek studiów na studiach stacjonarnych bez s wnoszenia opłat;

3) studentów studiujących na kierunkach, októrych mowa wart.170b ust.1.

W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 2 lit.austawy zdnia 26 stycznia 2006r. ozmianie ustawy – Prawo oszkolnictwie wyższym oraz ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr46, poz.328), która weszła wżycie zdniem 5 kwietnia 2006r.

163) Dodany przez art.1 pkt 2 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 162.

164) Dodany przez art.1 pkt 76 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 1; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

165) Dodany przez art.1 pkt 76 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 1; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

162)

Dziennik Ustaw – 60 – Poz. 572

1b.165) Wprzypadku podjęcia studiów równocześnie na kilku kierunkach studiów stacjonarnych uczelni publicznej pobiera się opłaty za drugi wskazany przez studenta kierunek studiów, jeżeli nie posiada uprawnień do korzystania zzajęć bez wnoszenia opłat, októrych mowa wart.170a ust.3 i4 oraz za każdy kolejny kierunek studiów. 2.166) Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, ustala rektor uczelni publicznej, z tym że opłaty, o których mowa wust.1 pkt 1, 1a i2, nie mogą przekraczać kosztów ponoszonych wzakresie niezbędnym do uruchomienia iprowadzenia wdanej uczelni, odpowiednio studiów lub studiów doktoranckich, októrych mowa wust.1 pkt 1 i1a, oraz zajęć na studiach istudiach doktoranckich, októrych mowa wust.1 pkt 2, zuwzględnieniem kosztów przygotowania iwdrażania strategii rozwoju uczelni, w szczególności rozwoju kadr naukowych i infrastruktury dydaktyczno-naukowej, w tym amortyzacji iremontów. 2a.167) Informację owysokości opłat za usługi edukacyjne, októrych mowa wust.1, oraz wysokości kosztów ponoszonych wzakresie niezbędnym do świadczenia tych usług uczelnia zamieszcza na swojej stronie internetowej. 3.168) Senat uczelni publicznej określa zasady pobierania opłat, wiążące rektora przy zawieraniu umów ze studentem, októrych mowa wart.160 ust.3, oraz tryb iwarunki zwalniania – wcałości lub części – ztych opłat studentów lub doktorantów, wszczególności osiągających wybitne wyniki wnauce, atakże tych, którzy znaleźli się wtrudnej sytuacji materialnej. 4.169) Zasady pobierania opłat iwysokość opłat wuczelni niepublicznej określa organ wskazany wstatucie, ztym że opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane zkształceniem studentów na studiach istudiach doktoranckich oraz opłaty związane zpowtarzaniem określonych zajęć na studiach istudiach doktoranckich nie mogą przekraczać kosztów ponoszonych wzakresie niezbędnym do uruchomienia iprowadzenia wdanej uczelni, odpowiednio studiów lub studiów doktoranckich oraz zajęć na studiach lub studiach doktoranckich, zuwzględnieniem kosztów przygotowania iwdrażania strategii rozwoju uczelni, w szczególności rozwoju kadr naukowych i infrastruktury dydaktyczno-naukowej, w tym amortyzacji iremontów. Art. 99a.170) Uczelnia nie pobiera opłat za rejestrację na kolejny semestr lub rok studiów, egzaminy, wtym egzamin poprawkowy, egzamin komisyjny, egzamin dyplomowy, wydanie dziennika praktyk zawodowych, złożenie iocenę pracy dyplomowej oraz wydanie suplementu do dyplomu. Art. 100.

1. Uczelnia publiczna pokrywa koszty swojej działalności, zobowiązania oraz wydatki na rozwój iinne potrzeby zprzychodów określonych wart.98 ust.1. 2.171) Uczelnia publiczna prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu rzeczowo-finansowego, zatwierdzanego przez senat uczelni, zgodnie zprzepisami ofinansach publicznych oraz orachunkowości. 2a.172) Uczelnia niepubliczna prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu rzeczowo-finansowego, zatwierdzanego przez organ kolegialny wskazany wstatucie uczelni, zgodnie zprzepisami orachunkowości, awzakresie gospodarowania środkami pochodzącymi zbudżetu państwa, również zgodnie zprzepisami ofinansach publicznych. 3.173) Plan rzeczowo-finansowy wterminie czternastu dni od jego uchwalenia:

1) czelnia publiczna przekazuje ministrowi, który sprawuje nad nią nadzór, oraz ministrowi właściwemu do spraw finanu sów publicznych;

2) uczelnia niepubliczna przekazuje ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego. Art. 100a.174)

1. Uczelnia publiczna, wktórej suma strat netto wokresie nie dłuższym niż pięć ostatnich lat przekracza 25% kwoty dotacji zbudżetu państwa otrzymanej wroku poprzedzającym bieżący rok budżetowy na zadania, októrych mowa wart.94 ust.1 pkt 1, jest obowiązana do opracowania programu naprawczego.

2. Uczelnia publiczna opracowuje program naprawczy nie później niż wokresie trzech miesięcy od stwierdzenia straty, októrej mowa wust.1.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 76 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 1; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2012r. Dodany przez art.1 pkt 76 lit.d ustawy, októrej mowa wodnośniku 1; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

168) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 76 lit.e ustawy, októrej mowa wodnośniku 1; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

169) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 76 lit.f ustawy, októrej mowa wodnośniku 1; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

170) Dodany przez art.1 pkt 77 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

171) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 78 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 1; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

172) Dodany przez art.1 pkt 78 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 1; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

173) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 78 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 1; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

174) Dodany przez art.1 pkt 79 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

166) 167)

Dziennik Ustaw – 61 – Poz. 572

3. Program naprawczy obejmuje działania mające na celu odzyskanie równowagi finansowej przez zrównoważenie planowanych kosztów działalności zprzychodami określonymi wart.98 ust.1 wokresie nie dłuższym niż trzy lata od dnia uchwalenia programu naprawczego.

4. Senat uczelni publicznej uchwala program naprawczy i przedkłada go ministrowi nadzorującemu uczelnię. Senat uczelni publicznej przedkłada ministrowi okresowe sprawozdania zwykonania programu naprawczego wraz ze sprawozdaniem zwykonania planu rzeczowo-finansowego, októrym mowa wart.35 ust.2. Pierwsze sprawozdanie składa się wroku kalendarzowym następującym po roku, wktórym program naprawczy został uchwalony.

5. W przypadku gdy uczelnia publiczna nie wprowadzi programu naprawczego w trybie określonym w ust. 2–4 albo ocena rezultatów programu naprawczego przedstawianych wokresowych sprawozdaniach, októrych mowa wust.4, wskazuje, że nie zostaną osiągnięte jego cele, minister nadzorujący tę uczelnię powołuje, na okres nie dłuższy niż trzy lata, osobę pełniącą obowiązki rektora, powierzając jej zadania dotyczące opracowania iwdrożenia programu naprawczego.

6. Zdniem powołania osoby pełniącej obowiązki rektora:

1) otychczasowy rektor uczelni publicznej zostaje zawieszony wpełnieniu obowiązków; wokresie zawieszenia rektorod wi nie przysługuje dodatek funkcyjny do wynagrodzenia;

2) awieszona zostaje działalność organów kolegialnych uczelni publicznej wzakresie decydowania ogospodarce finanz sowej, wszczególności wzakresie kompetencji określonych wart.90 ust.4; pozostałe kompetencje organów kolegialnych są realizowane na zasadach dotychczasowych;

3) osoba pełniąca obowiązki rektora staje się przewodniczącym senatu uczelni publicznej.

7. Zawieszenie, októrym mowa wust.6 pkt 1 i2, pozostaje bez wpływu na upływ kadencji rektora iczłonków organów kolegialnych. Wprzypadku gdy kadencja rektora upłynie wtrakcie okresu, na który została powołana osoba pełniąca obowiązki rektora, do końca tego okresu nie przeprowadza się wyboru lub konkursu na rektora na kolejną kadencję.

8. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, wdrodze rozporządzenia, zakres itryb realizacji programu naprawczego prowadzącego do uzyskania równowagi finansowej, uwzględniając poziom zadłużenia ispecyfikę uczelni. Art. 101.

1. Uczelnia publiczna tworzy:

1) fundusz zasadniczy;

2) inne fundusze, których utworzenie przewidują odrębne przepisy. 1a.175) Uczelnia może utworzyć fundusz rozwoju uczelni. 2.176) Zysk netto przeznacza się na fundusz zasadniczy, awprzypadku utworzenia funduszu rozwoju uczelni, również na ten fundusz.

3. Stratę netto pokrywa się zfunduszu zasadniczego.

4. Roczne sprawozdanie finansowe uczelni publicznej podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Art. 102.

1. Fundusz zasadniczy odzwierciedla wartość mienia uczelni publicznej.

2. Wuczelni publicznej środki trwałe oraz wartości niematerialne iprawne, zwyjątkiem budynków ilokali oraz obiektów inżynierii lądowej iwodnej, podlegają amortyzacji na zasadach określonych wodrębnych przepisach.

3. Budynki ilokale oraz obiekty inżynierii lądowej iwodnej są umarzane.

175) 176)

Dodany przez art.1 pkt 80 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

1. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 80 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

Dziennik Ustaw – 62 – Poz. 572

Art. 103.

1. Uczelnia tworzy fundusz pomocy materialnej dla studentów idoktorantów. 2.177) Fundusz, októrym mowa wust.1, tworzy się z:

1) otacji, októrej mowa wart.94 ust.1 pkt 7 iust.4, zwyłączeniem środków na stypendia ministra, októrych mowa d wart.173 ust.1 pkt 4;

2) opłat za korzystanie zdomu studenckiego;

3) opłat za korzystanie ze stołówki studenckiej;

4) innych przychodów, wtym zopłat za wynajem pomieszczeń wdomach istołówkach studenckich. 3.178) Fundusz pomocy materialnej dla studentów idoktorantów wczęści, októrej mowa wust.2 pkt 1, przeznacza się na wypłaty stypendiów izapomóg, awprzypadku uczelni publicznej także na remonty domów oraz stołówek studenckich. Dotacja przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów nie może być mniejsza niż wynika to zproporcji liczby doktorantów do liczby studentów oraz nie większa niż 6% wysokości dotacji określonej wust.2 pkt

1.

4. Fundusz pomocy materialnej dla studentów idoktorantów wczęści, októrej mowa wust.2 pkt 2–4, przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania domów istołówek studenckich, awprzypadku uczelni publicznej także na wynagrodzenia pracowników uczelni zatrudnionych wtych domach istołówkach oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla tych pracowników, októrym mowa wart.157.

5. Fundusz pomocy materialnej dla studentów idoktorantów wczęści, októrej mowa wust.2 pkt 2–4, może być również przeznaczony na wypłatę stypendiów izapomóg oraz remonty imodernizację domów istołówek studenckich.

6. Fundusz pomocy materialnej dla studentów idoktorantów, wczęści nieprzekraczającej wdanym roku budżetowym 0,2% dotacji, októrej mowa wart.94 ust.1 pkt 7 iust.4, może być przeznaczony na pokrywanie kosztów realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów, ponoszonych przez uczelnię.

7. Niewykorzystane wdanym roku budżetowym środki funduszu pomocy materialnej dla studentów idoktorantów pochodzące ze źródła, októrym mowa wust.2 pkt 1, przechodzą na rok następny do wykorzystania na cele określone wust.3, aśrodki pochodzące ze źródeł określonych wust.2 pkt 2–4, na cele określone wust.4 i5. Art. 103a.179) Przepis art.103 stosuje się odpowiednio do jednostek naukowych prowadzących studia doktoranckie. Art. 104.

1. Uczelnia może utworzyć, ze środków innych niż określone wart.94 ust.1 i6, własny fundusz stypendialny na stypendia dla pracowników i studentów oraz doktorantów. Stypendia z tego funduszu mogą być przyznawane, jeżeli statut uczelni tak stanowi, niezależnie od stypendiów, októrych mowa wart.173 ust.1 oraz wart.199 ust.1.

2. Stypendia, októrych mowa wust.1, są przyznawane studentom idoktorantom wuzgodnieniu odpowiednio zuczelnianym organem wykonawczym samorządu studenckiego wskazanym wregulaminie samorządu studenckiego lub zuczelnianym organem wykonawczym samorządu doktorantów wskazanym wregulaminie samorządu doktorantów. Art. 105.180) Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady gospodarki finansowej uczelni publicznych, zuwzględnieniem:

1) zasad sporządzania planu rzeczowo-finansowego;

2) zasad tworzenia oraz zmian stanu funduszy;

3) zasad rozliczania kosztów;

4) sposobu dostosowania dotychczasowych zasad gospodarki finansowej szkół wyższych do postanowień ustawy.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 81 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2012r. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 81 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

179) Dodany przez art.1 pkt 82 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1; wejdzie wżycie zdniem 1 października 2012r.

180) Wtym brzmieniu obowiązuje do wejścia wżycie zmiany, októrej mowa wodnośniku 181.

177) 178)

Dziennik Ustaw – 63 – Poz. 572

Art. 105.181) Rada Ministrów określi, wdrodze rozporządzenia, szczegółowe zasady gospodarki finansowej uczelni publicznych, wtym:

1) zasady sporządzania planu rzeczowo-finansowego,

2) zasady tworzenia oraz zmian stanu funduszy, wtym funduszu rozwoju uczelni,

3) zasady rozliczania, wtym ewidencji kosztów, biorąc pod uwagę: a) ozliczanie kosztów według rodzajów działalności, zwyodrębnieniem finansowania zdotacji zbudżetu państwa r oraz zprzychodów własnych, b) ozliczanie kosztów wramach działalności dydaktycznej wpodziale na koszty kształcenia na studiach stacjor narnych istudiach niestacjonarnych,

4) sposób dostosowania dotychczasowych zasad gospodarki finansowej uczelni do postanowień ustawy – wcelu zapewnienia efektywnego wykorzystania środków publicznych. Art. 106. Prowadzenie przez uczelnię działalności dydaktycznej, naukowej, badawczej, doświadczalnej, artystycznej, sportowej, diagnostycznej, rehabilitacyjnej lub leczniczej nie stanowi działalności gospodarczej wrozumieniu przepisów ustawy zdnia 2 lipca 2004r. oswobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z2010r. Nr220, poz.1447, zpóźn. zm.182)). Dział III Pracownicy uczelni Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.107. Pracownikami uczelni są nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi. Art. 108. Nauczycielami akademickimi są:

1) pracownicy naukowo-dydaktyczni;

2) pracownicy dydaktyczni;

3) pracownicy naukowi;

4) dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji iinformacji naukowej. Art. 109.

1. Nauczycielem akademickim może zostać osoba, która:

1) posiada kwalifikacje określone wustawie;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych;

3) nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;

4) nie została ukarana karą dyscyplinarną wymienioną wart.140 ust.1 pkt 4;

5) korzysta zpełni praw publicznych.

2. (uchylony).183)

3. Zatrudnienie wuczelni wcharakterze nauczyciela akademickiego cudzoziemca następuje bez konieczności uzyskania zezwolenia izgody organu zatrudnienia. Zezwolenia izgody nie wymaga także powierzenie cudzoziemcowi innej pracy zarobkowej wzakresie zadań, októrych mowa wart.111.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 83 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1; wejdzie wżycie zdniem 1 stycznia 2013r. Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2010r. Nr239, poz.1593 oraz z2011r. Nr85, poz.459, Nr106, poz.622, Nr112, poz.654, Nr120, poz.690, Nr131, poz.764, Nr132, poz.766, Nr153, poz.902, Nr163, poz.981, Nr171, poz.1016, Nr199, poz.1175, Nr204, poz.1195 iNr232, poz.1378.

183) Przez art.1 pkt 84 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

181) 182)

Dziennik Ustaw – 64 – Poz. 572

3a.184) Przy zatrudnianiu osoby, októrej mowa wust.3, atakże obywatela polskiego, który stopień naukowy, stopień wzakresie sztuki lub tytuł zawodowy uzyskał za granicą, można odstąpić od warunków określonych wart.114.

4. Osoba, októrej mowa wust.3, podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych iubezpieczeń zdrowotnych, atakże korzysta zuprawnień przewidzianych wustawie oraz innych uprawnień na zasadach obowiązujących obywateli polskich pozostających wstosunku pracy. Art. 110.

1. Pracownicy naukowo-dydaktyczni inaukowi są zatrudniani na stanowiskach:

1) profesora zwyczajnego;

2) profesora nadzwyczajnego;

3) profesora wizytującego;

4) adiunkta;

5) asystenta.

2. Pracownicy dydaktyczni są zatrudniani na stanowiskach:

1) starszego wykładowcy;

2) wykładowcy;

3) lektora lub instruktora.

3. Wuczelni zawodowej pracownicy dydaktyczni mogą być zatrudniani także na stanowiskach wskazanych wust.1 pkt1–3 i5.

4. (uchylony).185) Art. 111.186)

1. Pracownicy naukowo-dydaktyczni są obowiązani:

1) ształcić i wychowywać studentów, w tym nadzorować opracowywanie przez studentów prac zaliczeniowych, k semestralnych, dyplomowych, pod względem merytorycznym imetodycznym;

2) prowadzić badania naukowe iprace rozwojowe, rozwijać twórczość naukową albo artystyczną;

3) uczestniczyć wpracach organizacyjnych uczelni.

2. Pracownicy naukowi mają obowiązki określone wust.1 pkt 2 i3.

3. Do obowiązków nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego należy również kształcenie kadry naukowej.

4. Pracownicy dydaktyczni są obowiązani: k

1) ształcić i wychowywać studentów, w tym nadzorować opracowywanie przez studentów prac zaliczeniowych, semestralnych, dyplomowych, pod względem merytorycznym imetodycznym;

2) podnosić swoje kwalifikacje zawodowe;

3) uczestniczyć wpracach organizacyjnych uczelni.

5. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni wuczelni zawodowej mogą uczestniczyć wpracach badawczych. Warunki prowadzenia tych prac określa organ kolegialny uczelni wskazany wstatucie. Art. 112. 1.187) Nauczyciele akademiccy zatrudnieni wuczelni medycznej lub innej uczelni prowadzącej działalność wdziedzinie nauk medycznych uczestniczą wsprawowaniu opieki zdrowotnej poprzez wykonywanie zadań dydaktycznych ibadawczych wpowiązaniu zudzielaniem świadczeń zdrowotnych wjednostkach organizacyjnych niezbędnych do prowadzenia działalności dydaktycznej ibadawczej udostępnionych tym uczelniom na zasadach określonych wprzepisach odziałalności leczniczej.

Dodany przez art.38 pkt 2 ustawy, októrej mowa wodnośniku

63. Przez art.1 pkt 85 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

186) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 86 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

187) Wbrzmieniu ustalonym przez art.176 pkt 6 ustawy, októrej mowa wodnośniku 32.

184) 185)

Dziennik Ustaw – 65 – Poz. 572

2.187) Wudzielaniu świadczeń zdrowotnych, októrych mowa wust.1, nauczyciele akademiccy uczestniczą na podstawie odrębnej umowy zawartej zpodmiotem prowadzącym działalność leczniczą udostępniającym jednostkę, októrej mowa wust.1.

3. Przepisy ust.1 i2 stosuje się odpowiednio do podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni publicznych działających wzakresie nauk weterynaryjnych. Art. 112a.188)

1. Nauczyciel akademicki składa wuczelni oświadczenie, wktórym upoważnia wybraną podstawową jednostkę organizacyjną uczelni do zaliczania go do minimum kadrowego jednego kierunku jednolitych studiów magisterskich albo jednego kierunku studiów pierwszego oraz drugiego stopnia albo jednego kierunku studiów tylko pierwszego stopnia albo jednego kierunku studiów tylko drugiego stopnia.

2. Nauczyciel akademicki może dodatkowo złożyć wjednostce organizacyjnej tej samej uczelni albo wjednostce organizacyjnej innej uczelni co najwyżej jedno oświadczenie, upoważniające tę jednostkę do zaliczenia go do minimum kadrowego jednego kierunku studiów pierwszego stopnia.

3. Oświadczenia, októrych mowa wust.1 i2, składa się przed rozpoczęciem roku akademickiego, nie później jednak niż do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok akademicki. Art. 113. Dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji iinformacji naukowej są zatrudniani na stanowiskach:

1) starszego kustosza dyplomowanego, starszego dokumentalisty dyplomowanego;

2) kustosza dyplomowanego, dokumentalisty dyplomowanego;

3) adiunkta bibliotecznego, adiunkta dokumentacji iinformacji naukowej;

4) asystenta bibliotecznego, asystenta dokumentacji iinformacji naukowej. Art. 114.

1. Na stanowisku profesora zwyczajnego może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł naukowy profesora.

2. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego może być zatrudniona osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora.

3. Na stanowisku profesora wizytującego może być zatrudniona osoba będąca pracownikiem innej uczelni, posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora, zzastrzeżeniem art.115 ust.3.

4. Wuczelni morskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego może być zatrudniona także osoba posiadająca stopień naukowy doktora oraz najwyższy stopień morski.

5. Na stanowisku adiunkta może być zatrudniona osoba, która posiada co najmniej stopień naukowy doktora.

6. Na stanowisku asystenta może być zatrudniona osoba, która posiada co najmniej tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny.

7. Na stanowiskach pracowników dydaktycznych, októrych mowa wart.110 ust.2, mogą być zatrudnione osoby posiadające tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny.

8. (uchylony).189) Art. 115.

1. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego może być zatrudniona osoba niespełniająca wymagań określonych odpowiednio w art. 114 ust. 2 i 3, jeżeli posiada stopień naukowy doktora oraz znaczne itwórcze osiągnięcia wpracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, potwierdzone wtrybie określonym wstatucie.

2. (uchylony).190) 3.191) Wuczelni wojskowej na stanowisku profesora wizytującego może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień wojskowy generała brygady lub kontradmirała.

Dodany przez art.1 pkt 87 ustawy, októrej mowa wodnośniku

1. Przez art.1 pkt 88 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

190) Przez art.1 pkt 89 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 1.

191) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 89 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

188) 189)

Dziennik Ustaw – 66 – Poz. 572

3a.192) Wuczelni służb państwowych na stanowisku profesora wizytującego może być zatrudniona osoba posiadająca stopień we właściwej służbie państwowej odpowiadający co najmniej stopniowi generała brygady.

4. (uchylony).193)

5. (uchylony).193) Art. 116. Statut uczelni może określać dodatkowe wymagania ikwalifikacje zawodowe osób zatrudnianych na stanowiskach, októrych mowa wart.110. Art. 117. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, wdrodze rozporządzenia:

1) arunki, jakie powinien spełniać kandydat na dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokuw mentacji i informacji naukowej, uwzględniając w szczególności wymagania w zakresie posiadanego wykształcenia, stażu pracy iosiągnięć naukowych, warunkujące dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego oraz warunki uzyskiwania zwolnienia ztego postępowania,

2) ormę i tryb postępowania kwalifikacyjnego stanowiącego podstawę do przyznawania uprawnień dyplomowanego f bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji iinformacji naukowej, uwzględniając tryb powoływania oraz sposób funkcjonowania komisji egzaminacyjnej,

3) arunki awansowania dyplomowanego bibliotekarza i dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naw ukowej, uwzględniając wymagania kwalifikacyjne warunkujące awans zawodowy, wykaz specjalizacji zawodowych oraz ich zakres tematyczny,

4) zór zaświadczenia ouzyskaniu kwalifikacji zawodowych,uwzględniając potrzebę umieszczenia wszystkich danych w potwierdzających uzyskane kwalifikacje zawodowe – uwzględniając wszczególności sprawne funkcjonowanie systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni. Rozdział 2 Stosunek pracy pracowników uczelni Art. 118. 1.194)  Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim następuje na podstawie mianowania albo umowy opracę. Na podstawie mianowania zatrudnia się wyłącznie nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora. Zatrudnienie na podstawie mianowania następuje wpełnym wymiarze czasu pracy.

2. Stosunek pracy znauczycielem akademickim wuczelni publicznej nawiązuje irozwiązuje rektor wtrybie określonym wstatucie, zzastrzeżeniem art.121 ust.4.

3. Stosunek pracy znauczycielem akademickim wuczelni niepublicznej nawiązuje irozwiązuje organ uczelni wskazany wstatucie, zzastrzeżeniem art.121 ust.5, wtrybie określonym wstatucie.

4. (uchylony).195)

5. W uczelni wojskowej żołnierzy zawodowych wyznacza się na stanowiska nauczycieli akademickich na zasadach iwtrybie określonych wprzepisach osłużbie wojskowej żołnierzy zawodowych, zzachowaniem przepisów art.114–116.

6. Wuczelni służb państwowych funkcjonariuszy wyznacza się na stanowiska nauczycieli akademickich na zasadach iwtrybie określonych wprzepisach dotyczących tych służb, zzachowaniem przepisów ustawy. 7.196) Pomiędzy nauczycielem akademickim azatrudnionym wtej samej uczelni jego małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia włącznie oraz osobą pozostającą wstosunku przysposobienia, opieki lub kurateli nie może powstać stosunek bezpośredniej podległości służbowej. Nie dotyczy to osób pełniących funkcje organów jednoosobowych uczelni, dla których ustawa przewiduje powoływanie ich wdrodze wyborów. Art. 118a.197)

1. Zatrudnienie nauczyciela akademickiego wwymiarze przewyższającym połowę etatu na czas określony lub nieokreślony w uczelni publicznej na stanowiskach, o których mowa w art. 110, następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu. Tryb iwarunki postępowania konkursowego określa statut.

Dodany przez art.1 pkt 89 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku

1. Przez art.1 pkt 89 lit.d ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

194) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 90 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 1.

195) Przez art.1 pkt 90 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

196) Dodany przez art.1 pkt 90 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

197) Dodany przez art.1 pkt 91 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

192) 193)

Dziennik Ustaw – 67 – Poz. 572

2. Informację okonkursach, októrych mowa wust.1 oraz wart.72 ust.1, art.75 ust.1 iart.76 ust.1, ogłasza się na stronach internetowych uczelni, urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz ministra nadzorującego uczelnię, atakże na stronach internetowych Komisji Europejskiej weuropejskim portalu dla mobilnych naukowców, przeznaczonym do publikacji ofert pracy naukowców.

3. Nauczyciela akademickiego, który nabył uprawnienia emerytalne, można zatrudnić ponownie na tym samym stanowisku, wtej samej uczelni bez postępowania konkursowego. Art. 119.

1. Akt mianowania oraz umowa opracę zawierane znauczycielem akademickim określają strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy ipłacy, wszczególności:

1) rodzaj pracy;

2) miejsce wykonywania pracy;

3) informację, czy uczelnia jest podstawowym miejscem pracy wrozumieniu ustawy;

4) wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia;

5) wymiar czasu pracy;

6) termin rozpoczęcia pracy.

2. Warunkiem zawarcia znauczycielem akademickim stosunku pracy na podstawie mianowania jest złożenie na piśmie oświadczenia, że uczelnia jest dla niego podstawowym miejscem pracy wrozumieniu ustawy. Art. 120.198) Okres zatrudnienia na stanowisku asystenta osoby nieposiadającej stopnia naukowego doktora oraz okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta osoby nieposiadającej stopnia naukowego doktora habilitowanego, atakże warunki skracania iprzedłużania oraz zawieszania tych okresów określa statut. Art. 120.199) Okres zatrudnienia na stanowisku asystenta osoby nieposiadającej stopnia naukowego doktora oraz okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta osoby nieposiadającej stopnia naukowego doktora habilitowanego, atakże warunki skracania iprzedłużania oraz zawieszania tych okresów określa statut, ztym że zatrudnienie na każdym ztych stanowisk osoby nieposiadającej stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego nie może trwać dłużej niż osiem lat. Art. 121.

1. (uchylony).200)

2. Mianowanie następuje na czas nieokreślony lub określony.

3. (uchylony).200)

4. Mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego osoby pełniącej funkcję rektora uczelni publicznej dokonuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek senatu tej uczelni.

5. Przepis ust.4 stosuje się do uczelni niepublicznej, jeżeli statut tej uczelni nie stanowi inaczej.

6. Uprawnienia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego określone wust.4 wodniesieniu do uczelni wojskowych, służb państwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich wykonują odpowiednio ministrowie wskazani wart.33 ust.2. Art.122.

1. Rektor, na wniosek nauczyciela akademickiego, wystawia nauczycielowi akademickiemu legitymację służbową.

2. Za wydanie legitymacji służbowej, októrej mowa wust.1, pobierane są opłaty związane zkosztami wydania dokumentu; wysokość tej opłaty nie może przekroczyć wysokości kosztów wytworzenia dokumentu. Opłaty stanowią przychód uczelni.

3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, wdrodze rozporządzenia, wzór oraz tryb wystawiania legitymacji służbowej, októrej mowa wust.1, uwzględniając potrzebę poświadczenia zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego.

Wtym brzmieniu obowiązuje do wejścia wżycie zmiany, októrej mowa wodnośniku

199. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 92 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1; wejdzie wżycie zdniem 1 października 2013r.

200) Przez art.1 pkt 93 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

198) 199)

Dziennik Ustaw – 68 – Poz. 572

Art. 123.

1. Stosunek pracy zmianowanym nauczycielem akademickim może być rozwiązany:

1) wdrodze porozumienia stron;

2) przez wypowiedzenie dokonane przez jedną ze stron;

3) bez wypowiedzenia.

2. Rozwiązanie stosunku pracy zmianowanym nauczycielem akademickim za wypowiedzeniem następuje zkońcem semestru, zzachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

3. Wuczelni wojskowej nauczyciela akademickiego będącego żołnierzem zawodowym zwalnia się ze stanowiska na zasadach iwtrybie określonych wprzepisach osłużbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

4. W uczelni służb państwowych rozwiązanie stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim będącym funkcjonariuszem właściwej służby państwowej następuje na zasadach iwtrybie określonych wprzepisach dotyczących tych służb, zzachowaniem przepisów ustawy. Art. 124.201)

1. Rektor może rozwiązać za wypowiedzeniem stosunek pracy zmianowanym nauczycielem akademickim wprzypadku:

1) zasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, jeżeli okres tej niezdolności przekracza okres zasiłkowy, c awprzypadku stwierdzenia przez uprawnionego lekarza poprawy stanu zdrowia imożliwości powrotu do pracy, jeżeli okres ten przekracza dwa lata;

2) wszczęcia postępowania wsprawie likwidacji uczelni;

3) otrzymania przez nauczyciela akademickiego oceny negatywnej, októrej mowa wart.132;

4) odjęcia lub wykonywania przez nauczyciela akademickiego dodatkowego zatrudnienia bez zgody rektora, o której p mowa wart.129 ust.1 i10.

2. Rektor rozwiązuje za wypowiedzeniem stosunek pracy znauczycielem akademickim wprzypadku otrzymania przez nauczyciela akademickiego dwóch kolejnych ocen negatywnych, októrych mowa wart.132. Art. 125.202) Stosunek pracy zmianowanym nauczycielem akademickim może być rozwiązany również zinnych ważnych przyczyn, po uzyskaniu opinii organu kolegialnego wskazanego wstatucie uczelni. Art. 126. Rektor może rozwiązać stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim bez wypowiedzenia wprzypadku:

1) rwałej utraty zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku, stwierdzonej orzeczeniem lekarza orzecznika wrozumiet niu przepisów oemeryturach irentach zFunduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia pracownika na innym stanowisku, odpowiednim do jego stanu zdrowia ikwalifikacji zawodowych, albo gdy nauczyciel odmawia przejścia do takiej pracy;

2) iedostarczenia wwyznaczonym terminie orzeczenia potwierdzającego zdolność do pracy na zajmowanym stanowisku, n wydanego przez lekarza prowadzącego badania okresowe lub kontrolne;

3) dopuszczenia się: a) zynu określonego w art. 115 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. c z2006r. Nr90, poz.631, zpóźn. zm.203)) stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądowym, b) stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej: – rzywłaszczenia sobie autorstwa albo wprowadzenia wbłąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu p albo artystycznego wykonania, – ozpowszechnienia, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, cudzego utworu w wersji oryginalnej r albo wpostaci opracowania,

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 94 ustawy, októrej mowa wodnośniku

1. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 95 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

203) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z 2006r. Nr94, poz.658 iNr121, poz.843, z2007r. Nr99, poz.662 iNr181, poz.1293, z2009r. Nr157, poz.1241 oraz z2010r. Nr152, poz.1016.

201) 202)

Dziennik Ustaw – 69 – Poz. 572

– ozpowszechnienia, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, cudzego artystycznego wykonania albo publiczr nego zniekształcenia takiego utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu lub nadania, – innego sposobu naruszenia cudzych praw autorskich lub praw pokrewnych, – fałszowania badań lub wyników badań naukowych lub innego oszustwa naukowego, – innego oszustwa naukowego;

4) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne. Art. 127.

1. Stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego wygasa zmocy prawa wprzypadku:

1) stwierdzenia, że mianowanie nastąpiło na podstawie fałszywych lub nieważnych dokumentów;

2) prawomocnego orzeczenia przez sąd utraty praw publicznych;

3) rawomocnego ukarania karą dyscyplinarną pozbawienia prawa wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego p na stałe lub na czas określony;

4) rawomocnego orzeczenia środka karnego w postaci zakazu zajmowania określonego stanowiska w przypadku, gdy p orzeczenie to dotyczy wykonywania obowiązków nauczyciela akademickiego;

5) upływu trzymiesięcznego okresu nieobecności wpracy zpowodu tymczasowego aresztowania; 6)odbywania kary pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności;

7) upływu okresu mianowania;

8) śmierci nauczyciela akademickiego. 2.204) Stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego zatrudnionego wuczelni publicznej wygasa zkońcem roku akademickiego, w którym ukończył on sześćdziesiąty piąty rok życia. Stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora, zatrudnionego na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego wuczelni publicznej, wygasa zkońcem roku akademickiego, wktórym ukończył on siedemdziesiąty rok życia.

3. Wygaśnięcie stosunku pracy stwierdza rektor.

4. Stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego pełniącego funkcję rektora, zkońcem roku akademickiego, wktórym ukończył on

70. rok życia, przekształca się – na czas pozostały do zakończenia pełnienia tej funkcji – wstosunek pracy na podstawie umowy opracę. Art. 128.205)

1. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy opracę znauczycielem akademickim następuje na zasadach określonych wustawie zdnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy, ztym że rozwiązanie stosunku pracy, za wypowiedzeniem następuje zkońcem semestru.

2. Rektor może rozwiązać za wypowiedzeniem stosunek pracy nauczyciela akademickiego zatrudnionego na podstawie umowy opracę również wprzypadku określonym wart.124 ust.1 pkt

3. Art. 129.205)

1. Nauczyciel akademicki zatrudniony wuczelni publicznej może podjąć lub kontynuować zatrudnienie wramach stosunku pracy tylko ujednego dodatkowego pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą. Podjęcie lub kontynuowanie przez nauczyciela akademickiego dodatkowego zatrudnienia wramach stosunku pracy upracodawcy, októrym mowa wzdaniu pierwszym, wymaga zgody rektora. Podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia bez zgody rektora stanowi podstawę rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem wuczelni publicznej stanowiącej podstawowe miejsce pracy.

2. Rektor odmawia wyrażenia zgody, októrej mowa wust.1, jeżeli świadczenie usług dydaktycznych lub naukowych uinnego pracodawcy zmniejsza zdolność prawidłowego funkcjonowania uczelni lub wiąże się zwykorzystaniem jej urządzeń technicznych izasobów uczelni.

3. Nauczyciel akademicki prowadzący działalność gospodarczą informuje otym rektora uczelni, która jest dla niego podstawowym miejscem pracy.

204) 205)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 96 ustawy, októrej mowa wodnośniku

1. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 97 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

Dziennik Ustaw – 70 – Poz. 572

4. Przepisu ust.1 nie stosuje się do nauczycieli akademickich podejmujących zatrudnienie wramach stosunku pracy:

1) urzędach, októrych mowa wart.1 ust.1 iust.2 pkt 1, 2 i4a ustawy zdnia 16 września 1982r. opracownikach urzęw dów państwowych (Dz. U. z2001r. Nr86, poz.953, zpóźn. zm.206));

2) worganach towarzystw naukowych izawodowych;

3) worganach wymiaru sprawiedliwości;

4) winstytucjach kultury;

5) we władzach Polskiej Akademii Nauk iPolskiej Akademii Umiejętności;

6) wsamorządowych kolegiach odwoławczych.

5. Podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia wramach stosunku pracy przez nauczyciela akademickiego, będącego organem jednoosobowym uczelni publicznej wymaga uzyskania zgody wskazanego wstatucie organu kolegialnego uczelni. Zgoda jest wydawana na okres kadencji. Wprzypadku powołania nauczyciela akademickiego do pełnienia funkcji organu jednoosobowego kolejnej kadencji okres, którego dotyczy zgoda ulega przedłużeniu ocztery miesiące.

6. Zgoda, októrej mowa wust.1, jest wydawana wterminie dwóch miesięcy od dnia wystąpienia ozgodę na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia, azgoda wprzypadku, októrym mowa wust.5, wterminie dwóch miesięcy od dnia rozpoczęcia kadencji organu jednoosobowego.

7. Wterminie czterech miesięcy od dnia nieuzyskania zgody właściwego organu kolegialnego na kontynuowanie przez nauczyciela akademickiego będącego organem jednoosobowym uczelni publicznej dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy nauczyciel akademicki jest obowiązany zaprzestać kontynuowania dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Niezaprzestanie kontynuowania dodatkowego zatrudnienia powoduje wygaśnięcie mandatu organu jednoosobowego uczelni publicznej.

8. Wypowiedzenie stosunku pracy, októrym mowa wust.1, następuje zkońcem miesiąca następującego po miesiącu, wktórym rektor powziął wiadomość oniezaprzestaniu przez nauczyciela akademickiego kontynuowania dodatkowego zatrudnienia, a w odniesieniu odpowiednio do rektora uczelni wojskowej, służb państwowych, artystycznej, medycznej oraz morskiej – właściwy minister wskazany w art. 33 ust. 2, z tym, że rozwiązanie stosunku pracy następuje zgodnie zart.128 ust.1. Wygaśnięcie mandatu, októrym mowa wust.7, następuje zdniem stwierdzenia niezaprzestania kontynuowania dodatkowego zatrudnienia.

9. Wypowiedzenia stosunku pracy oraz wygaśnięcie mandatu, októrych mowa wust.1 i7, dokonuje lub stwierdza rektor, wstosunku do rektora uczelni publicznej, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, awstosunku do rektora odpowiednio uczelni wojskowej, służb państwowych, artystycznej, medycznej oraz morskiej – właściwy minister wskazany wart.33 ust.2, na wniosek senatu uczelni.

10. Wuczelni wojskowej żołnierze zawodowi pełniący służbę na stanowiskach nauczycieli akademickich występują ozgodę, októrej mowa wust.1, wtrybie określonym wprzepisach ozawodowej służbie wojskowej. Podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy bez uzyskania zgody skutkuje skierowaniem przez rektora wniosku ozwolnienie ze stanowiska nauczyciela akademickiego, wtrybie określonym wprzepisach ozawodowej służbie wojskowej.

11. Przepisy ust.1–8 stosuje się odpowiednio do uczelni niepublicznej, jeżeli statut nie stanowi inaczej. Wypowiedzenia stosunku pracy oraz wygaśnięcie mandatu wstosunku do rektora uczelni niepublicznej dokonuje lub stwierdza założyciel. Do rozwiązania stosunku pracy stosuje się przepis art.128 ust.1.

12. Wprzypadku gdy nauczyciel akademicki podejmuje dodatkowe zatrudnienie winnej uczelni, instytucie naukowym lub pomocniczej jednostce naukowej Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym lub międzynarodowym instytucie naukowym utworzonym na podstawie odrębnych przepisów, działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rektor uczelni lub dyrektor instytutu jest obowiązany powiadomić otym, wterminie czternastu dni, ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Wzawiadomieniu wskazuje się podstawową jednostkę organizacyjną nowej uczelni lub instytut, wktórym nauczyciel akademicki podjął dodatkowe zatrudnienie.

206)

Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2001r. Nr98, poz.1071, Nr123, poz.1353 iNr128, poz.1403, z2002r. Nr1, poz.18, Nr153, poz.1271 iNr240, poz.2052, z2003r. Nr228, poz.2256, z2005r. Nr10, poz.71 iNr169, poz.1417, z2006r. Nr45, poz.319, Nr170, poz.1218, Nr218, poz.1592 iNr220, poz.1600, z2007r. Nr89, poz.589, z2008r. Nr157, poz.976 iNr227, poz.1505, z2010r. Nr165, poz.1118, Nr182, poz.1228 iNr229, poz.1494 oraz z2011r. Nr82, poz.451 iNr201, poz.1183.

Dziennik Ustaw – 71 – Poz. 572

Art. 129a.207)

1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego prowadzi centralny wykaz nauczycieli akademickich ipracowników naukowych.

2. Wcentralnym wykazie nauczycieli akademickich ipracowników naukowych zamieszcza się następujące dane:

1) imię inazwisko nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego;

2) umer PESEL, a w przypadku jego braku numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, tytuł zawodowy, stopień n naukowy lub tytuł naukowy;

3) informacje opodstawowym miejscu zatrudnienia imiejscu dodatkowego zatrudnienia;

4) informacje ozaliczeniu do minimum kadrowego.

3. Dane wzakresie określonym wust.2 przekazują ministrowi uczelnie, instytuty naukowe ipomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, państwowe jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Sprawiedliwości, prowadzące działalność naukową i badawczo-rozwojową oraz międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Dostęp do danych zawartych wcentralnym wykazie nauczycieli akademickich ipracowników naukowych przysługuje właściwym ministrom wskazanym wart.33 ust.2, rektorom uczelni, dyrektorom instytutów ipaństwowych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości, októrych mowa wust.3, organom Centralnej Komisji do Spraw Stopni iTytułów, Radzie oraz Komisji.

5. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, wdrodze rozporządzenia:

1) sposób prowadzenia wykazu,

2) terminy, wktórych uczelnie oraz instytuty, októrych mowa wust.3, są obowiązane przekazywać dane objęte wykazem,

3) szczegółowy tryb iformę udostępniania wykazu – mając na uwadze zapewnienie właściwej polityki kadrowej wuczelniach. Art. 130. 1.208) Czas pracy nauczyciela akademickiego jest określony zakresem jego obowiązków dydaktycznych, naukowych iorganizacyjnych.

2. Zasady ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaje zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiar zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych określa senat.

3. Roczny wymiar zajęć dydaktycznych wynosi:

1) od 120 do 240 godzin dydaktycznych – dla pracowników naukowo-dydaktycznych;

2) od 240 do 360 godzin dydaktycznych – dla pracowników dydaktycznych, zzastrzeżeniem pkt3;

3) d 300 do 540 godzin dydaktycznych – dla pracowników dydaktycznych zatrudnionych na stanowiskach lektorów iino struktorów lub równorzędnych. 4.209) Rektor może obniżyć wymiar zajęć dydaktycznych poniżej dolnej granicy wymiaru ustalonej zgodnie zust.3, wprzypadku powierzenia nauczycielowi akademickiemu wykonywania ważnych zadań lub realizowania przez nauczyciela akademickiego projektów badawczych lub innych zadań przewidzianych wstatucie.

5. Szczegółowy zakres i wymiar obowiązków nauczyciela akademickiego ustala kierownik jednostki organizacyjnej określonej wstatucie.

6. Zajęcia dydaktyczne mogą być wykonywane również poza uczelnią, awszczególności wgimnazjum iszkole ponadgimnazjalnej prowadzonych przez uczelnię na zasadach określonych przez senat.

Dodany przez art.1 pkt 98 ustawy, októrej mowa wodnośniku

1. Wbrzmieniu ustalonym przez art.176 pkt 7 ustawy, októrej mowa wodnośniku 32.

209) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 99 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

207) 208)

Dziennik Ustaw – 72 – Poz. 572

7. Obowiązkowy wymiar czasu pracy pracowników, októrych mowa wart.113, atakże pracowników bibliotecznych oraz pracowników dokumentacji iinformacji naukowej, zatrudnionych na stanowiskach kustosza bibliotecznego, starszego bibliotekarza istarszego dokumentalisty, wynosi 36 godzin tygodniowo.

8. Statut uczelni niepublicznej może ustanowić inny niż określony wust.3 i7 wymiar zajęć dydaktycznych oraz wymiar czasu pracy pracowników, októrych mowa wart.113, atakże pracowników bibliotecznych oraz pracowników dokumentacji iinformacji naukowej zatrudnionych na stanowiskach: kustosza bibliotecznego, starszego bibliotekarza istarszego dokumentalisty. Art. 131. 1.210) Wszczególnych przypadkach, uzasadnionych koniecznością realizacji programu kształcenia, nauczyciel akademicki może być obowiązany prowadzić zajęcia dydaktyczne wgodzinach ponadwymiarowych, wrozmiarze nieprzekraczającym dla pracownika naukowo-dydaktycznego 1/4, a dla pracownika dydaktycznego 1/2 wymiaru obowiązków dydaktycznych, określonego zgodnie zart.130 ust.3 i4.

2. Nauczycielowi akademickiemu, za jego zgodą, może być powierzone prowadzenie zajęć dydaktycznych wwymiarze przekraczającym liczbę godzin ponadwymiarowych określoną wust.1. Zasady oraz tryb powierzania tych zajęć określa senat.

3. Nauczyciela akademickiego wciąży lub wychowującego dziecko wwieku do jednego roku nie można zatrudniać wgodzinach ponadwymiarowych bez jego zgody. Art. 132. 1.211) Wszyscy nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie, wszczególności wzakresie należytego wykonywania obowiązków, októrych mowa wart.111, oraz przestrzegania prawa autorskiego ipraw pokrewnych, atakże prawa własności przemysłowej. 2.211) Oceny dokonuje podmiot wskazany wstatucie uczelni, nie rzadziej niż raz na dwa lata lub na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, wktórej nauczyciel akademicki jest zatrudniony. Oceny nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora, zatrudnionego na podstawie mianowania, dokonuje się nie rzadziej niż raz na cztery lata.

Kryteria oceny oraz tryb jej dokonywania, zuwzględnieniem możliwości zasięgania opinii ekspertów spoza uczelni, określa statut. 3.211) Podmiot, októrym mowa wust.2, przy dokonywaniu oceny nauczyciela akademickiego wzakresie wypełniania przez niego obowiązków dydaktycznych uwzględnia ocenę przedstawianą przez studentów idoktorantów, po zakończeniu każdego cyklu zajęć dydaktycznych. Zasady dokonywania tej oceny isposób jej wykorzystania określa statut uczelni.

4. Do okresu, októrym mowa wust.2, nie wlicza się okresu nieobecności wpracy wynikającej zprzebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie wychowawczym lub urlopie dla poratowania zdrowia oraz okresu służby wojskowej lub służby zastępczej. Art. 133.

1. Nauczycielowi akademickiemu przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego wwymiarze trzydziestu sześciu dni roboczych wciągu roku. Urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany wokresie wolnym od zajęć dydaktycznych.

2. Nauczyciel akademicki uzyskuje prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego wostatnim dniu poprzedzającym letnią przerwę wzajęciach dydaktycznych, aprawo do drugiego idalszych urlopów – zpoczątkiem każdego następnego roku kalendarzowego.

3. Nauczyciel akademicki ma prawo do urlopu wypoczynkowego wwymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia wprzypadkach:

1) zatrudnienia wciągu roku kalendarzowego;

2) ustania stosunku pracy wciągu roku kalendarzowego;

3) podjęcia pracy po powrocie zurlopu bezpłatnego, wychowawczego oraz urlopu dla poratowania zdrowia.

4. Nauczyciel akademicki zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy ma prawo do urlopu wypoczynkowego wwymiarze proporcjonalnym do wymiaru zatrudnienia.

210) 211)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 100 ustawy, októrej mowa wodnośniku

1. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 101 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

Dziennik Ustaw – 73 – Poz. 572

5. W przypadku niewykorzystania urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy nauczycielowi akademickiemu przysługuje ekwiwalent pieniężny za okres niewykorzystanego urlopu.

6. Dni wolnych od pracy wynikających zrozkładu czasu pracy wpięciodniowym tygodniu pracy nie wlicza się do urlopu wypoczynkowego. 7.212) Tryb udzielania urlopu wypoczynkowego określa senat uczelni lub organ wskazany wstatucie. Art. 134.

1. Mianowany nauczyciel akademicki może, nie częściej niż raz na siedem lat zatrudnienia wdanej uczelni, otrzymać płatny urlop dla celów naukowych, wwymiarze do roku.

2. (uchylony).213)

3. Nauczyciel akademicki przygotowujący rozprawę doktorską może otrzymać płatny urlop naukowy wwymiarze nieprzekraczającym trzech miesięcy.

4. Nauczyciel akademicki może, za zgodą rektora, uzyskać urlop bezpłatny dla celów naukowych.

5. Nauczyciel akademicki zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, po przepracowaniu co najmniej pięciu lat wuczelni ma prawo do płatnego urlopu dla poratowania zdrowia wwymiarze nieprzekraczającym jednorazowo sześciu miesięcy, jeżeli stan jego zdrowia wymaga powstrzymania się od pracy wcelu przeprowadzenia zaleconego leczenia. Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia wokresie całego zatrudnienia nauczyciela akademickiego nie może przekraczać dwóch lat.

6. Minister właściwy do spraw zdrowia wporozumieniu zministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego określi, wdrodze rozporządzenia, tryb orzekania opotrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia, októrym mowa wust.5, oraz sposób prowadzenia dokumentacji związanej zwydawaniem orzeczeń opotrzebie udzielenia tego urlopu, uwzględniając w szczególności zachowanie przejrzystości procedur i trybu udzielania urlopu oraz konieczność odpowiedniego uzasadniania wydawanych orzeczeń opotrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.

7. Rektor udziela nauczycielowi akademickiemu urlopu, októrym mowa wust.5, na jego pisemny wniosek. Do wniosku nauczyciel akademicki dołącza orzeczenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, leczącego tego nauczyciela akademickiego.

8. Prawidłowość wydanych orzeczeń podlega kontroli na zasadach określonych wodrębnych przepisach.

9. Nauczyciel akademicki nie ponosi kosztów związanych zorzekaniem ostanie jego zdrowia wzwiązku zpotrzebą udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia. 10.214) Pracownik korzystający zpłatnego urlopu, októrym mowa wust.5, nie może wtym czasie wykonywać pracy wramach stosunku pracy ani prowadzić działalności gospodarczej. 11.214) Wynagrodzenie za czas płatnych urlopów, októrych mowa wust.1, 3 i5, oblicza się jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. 12.214) Szczegółowe zasady itryb udzielania urlopów, októrych mowa wust.1, 3 i5, określa statut. Art. 135.

1. Pracownicy uczelni niebędący nauczycielami akademickimi są zatrudniani na podstawie umowy opracę. Umowę opracę zawiera rektor lub inny organ uczelni wskazany wstatucie. 2.215) Do pracowników niebędących nauczycielami akademickimi stosuje się odpowiednio przepisy art. 118 ust. 7 iart.138 ust.1. Art. 136.

1. Wsprawach dotyczących stosunku pracy pracowników uczelni, nieuregulowanych wustawie, stosuje się przepisy ustawy zdnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy.

2. Spory oroszczenia ze stosunku pracy pracownika uczelni rozpatrują sądy pracy.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 102 ustawy, októrej mowa wodnośniku

1. Przez art.1 pkt 103 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 1.

214) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 103 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

215) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 104 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

212) 213)

Dziennik Ustaw – 74 – Rozdział 3 Emerytury irenty nauczycieli akademickich Art. 137.

1. Nauczyciel akademicki oraz członkowie jego rodziny mają prawo do świadczeń na podstawie przepisów oemeryturach irentach zFunduszu Ubezpieczeń Społecznych, zuwzględnieniem przepisów ust.2 i3.

2. Nauczyciel akademicki będący żołnierzem zawodowym ma prawo do zaopatrzenia emerytalnego na podstawie przepisów ozaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin. 3.216) Nauczyciel akademicki będący funkcjonariuszem służb państwowych ma prawo do zaopatrzenia emerytalnego na podstawie przepisów ozaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej iSłużby Więziennej oraz ich rodzin, jeżeli spełnia warunki określone wtych przepisach. Art. 138.

1. Nauczyciele akademiccy przechodzący na emeryturę lub rentę ztytułu niezdolności do pracy mają prawo do jednorazowej odprawy wwysokości trzykrotnego wynagrodzenia zasadniczego otrzymanego za ostatni miesiąc zatrudnienia.

2. Mianowany nauczyciel akademicki przechodzący na emeryturę wzwiązku zosiągnięciem

65. roku życia nie może zostać ponownie mianowany. Rozdział 4 Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich Art. 139.

1. Nauczyciel akademicki podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie uchybiające obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczycielskiego.

2. Odpowiedzialność, októrej mowa wniniejszym rozdziale, nie wyłącza odpowiedzialności dyscyplinarnej lub zawodowej przewidzianej wodrębnych przepisach. Art. 140.

1. Karami dyscyplinarnymi są:

1) upomnienie;

2) nagana;

3) nagana zpozbawieniem prawa do pełnienia funkcji kierowniczych wuczelni na okres do pięciu lat;

4) pozbawienie prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony. 2.217) Odpis orzeczenia o udzieleniu kary dyscyplinarnej z uzasadnieniem włącza się do akt osobowych nauczyciela akademickiego. Sentencje prawomocnych orzeczeń komisji dyscyplinarnych do spraw nauczycieli akademickich, októrych mowa wart.142 ust.1, orzekające karę, októrej mowa wust.1 pkt 4, są ogłaszane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, wwydawanym przez niego dzienniku urzędowym. Art. 141.

1. Karę upomnienia za przewinienia dyscyplinarne mniejszej wagi nakłada rektor po uprzednim wysłuchaniu nauczyciela akademickiego.

2. Nauczyciel akademicki ukarany przez rektora karą upomnienia może wnieść odwołanie do uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich. Odwołanie wnosi się wterminie czternastu dni od dnia doręczenia zawiadomienia oukaraniu.

3. Wprzypadku, októrym mowa wust.2, komisja nie może wymierzyć kary surowszej.

W brzmieniu ustalonym przez art.56 ustawy zdnia 9 czerwca 2006r. – Przepisy wprowadzające ustawę oSłużbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr104, poz.711), która weszła wżycie zdniem 8 lipca 2006r.; wszedł wżycie zdniem 1października 2006r.

217) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 105 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

216)

Poz. 572

Dziennik Ustaw – 75 – Poz. 572

Art. 142.

1. Wsprawach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich orzekają:

1) wpierwszej instancji – uczelniana komisja dyscyplinarna do spraw nauczycieli akademickich wskładzie: a) trzech członków, gdy rzecznik dyscyplinarny wniósł ozastosowanie kary określonej wart.140 ust.1 pkt 1–3, b) pięciu członków, gdy rzecznik dyscyplinarny wniósł ozastosowanie kary określonej wart.140 ust.1 pkt 4;

2) wdrugiej instancji – komisja dyscyplinarna do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie wskładzie: a) trzech członków, gdy rozpatrywana jest sprawa, wktórej orzeczono karę określoną wart.140 ust.1 pkt 1–3, b) pięciu członków, gdy rozpatrywana jest sprawa, wktórej orzeczono karę określoną wart.140 ust.1 pkt 4.

2. Jeżeli wtoku postępowania ujawniają się okoliczności uzasadniające rozpoznanie sprawy wskładzie pięcioosobowym, komisja orzekająca wydaje postanowienie orozpoznaniu sprawy wtakim składzie. Nowych członków komisji wyznacza przewodniczący uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich lub komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie.

3. Wskładach orzekających komisji, októrych mowa wust.1, co najmniej jeden zczłonków powinien być studentem.

4. Wskładzie orzekającym komisji, októrej mowa wust.1 pkt 2, co najmniej jeden zczłonków powinien mieć wyższe wykształcenie prawnicze.

5. Przewodniczącym składu orzekającego powinien być nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku nie niższym niż obwiniony. Art. 143.

1. Komisja dyscyplinarna, októrej mowa wart.142 ust.1 pkt 1, pochodzi zwyboru. Tryb wyboru określa statut.

2. Komisję dyscyplinarną, októrej mowa wart.142 ust.1 pkt 2, wybiera Rada. Tryb wyboru określa regulamin uchwalony przez Radę.

3. Komisje dyscyplinarne, októrych mowa wart.142 ust.1, są niezawisłe wzakresie orzekania. 4.218) Komisje dyscyplinarne, októrych mowa wart.142 ust.1, rozstrzygają samodzielnie wszelkie zagadnienia faktyczne oraz prawne inie są związane rozstrzygnięciami innych organów stosujących prawo, zwyjątkiem prawomocnego skazującego wyroku sądu oraz opinii komisji do spraw etyki wnauce.

5. Postanowienia iorzeczenia składu orzekającego zapadają zwykłą większością głosów.

6. Kadencja komisji dyscyplinarnej, októrej mowa wart.142 ust.1 pkt1, trwa cztery lata irozpoczyna się zpoczątkiem kadencji organów uczelni.

7. Kadencja komisji dyscyplinarnej, októrej mowa wart.142 ust.1 pkt2, trwa cztery lata irozpoczyna się wdniu 1 stycznia.

8. Obsługę komisji dyscyplinarnej, októrej mowa wart.142 ust.1 pkt2, wykonują komórki organizacyjne urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Art. 144.

1. Postępowanie dyscyplinarne komisja dyscyplinarna wszczyna na wniosek rzecznika dyscyplinarnego.

2. Postępowanie dyscyplinarne nie może być wszczęte po upływie sześciu miesięcy od dnia powzięcia odpowiednio przez rektora lub ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego wiadomości opopełnieniu czynu uzasadniającego nałożenie kary oraz po upływie pięciu lat od popełnienia tego czynu. Jeżeli czyn stanowi przestępstwo, okres ten nie może być krótszy od okresu przedawnienia ścigania tego przestępstwa, zzastrzeżeniem ust.3.

3. Rzecznik dyscyplinarny wszczyna postępowanie wyjaśniające zurzędu wprzypadku, gdy nauczycielowi akademickiemu zarzuca się popełnienie czynu polegającego na:

1) rzywłaszczeniu sobie autorstwa albo wprowadzeniu w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu p albo artystycznego wykonania;

218)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.26 pkt 2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 159.

Dziennik Ustaw – 76 – Poz. 572

2) ozpowszechnieniu, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, cudzego utworu wwersji oryginalnej albo wpostaci r opracowania;

3) ozpowszechnieniu, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, cudzego artystycznego wykonania albo publicznym r zniekształceniu takiego utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu lub nadania;

4) naruszeniu cudzych praw autorskich lub praw pokrewnych winny sposób;

5) fałszowaniu badań lub wyników badań naukowych lub dokonaniu innego oszustwa naukowego;

6) rzyjmowaniu, wzwiązku zpełnieniem funkcji lub zajmowaniem stanowiska wuczelni, korzyści majątkowej lub osop bistej albo jej obietnicy;

7) owoływaniu się na wpływy wuczelni, instytucji państwowej lub samorządowej albo wywoływaniu przekonania innej p osoby lub utwierdzaniu jej wprzekonaniu oistnieniu takich wpływów ipodjęciu się pośrednictwa wzałatwieniu sprawy wzamian za korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę;

8) dzieleniu albo obiecywaniu udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej wzamian za pośrednictwo wzałatwieniu u sprawy w uczelni, polegające na wywarciu wpływu na decyzję, działanie lub zaniechanie osoby pełniącej funkcję lub zajmującej stanowisko wuczelni, wzwiązku zpełnieniem tej funkcji lub zajmowaniem stanowiska.

4. Jeżeli wokresie, októrym mowa wust.2, wszczęto postępowanie dyscyplinarne, karalność czynu uzasadniającego nałożenie kary ustaje zupływem dwóch lat od dnia wszczęcia postępowania.

5. Nie stosuje się przedawnienia w odniesieniu do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec nauczyciela akademickiego, któremu zarzuca się popełnienie czynu, októrym mowa wust.3 pkt 1–5.

6. Kary dyscyplinarne określone wart.140 ust.1 pkt 1–3 ulegają zatarciu, aodpis orzeczenia oukaraniu, dołączony do akt osobowych nauczyciela akademickiego, podlega usunięciu po upływie trzech lat, a w przypadku kary określonej wart.140 ust.

1 pkt 3 po upływie pięciu lat od dnia doręczenia mu prawomocnego orzeczenia oukaraniu, jeżeli wtym okresie nie został on ukarany dyscyplinarnie lub sądownie za przestępstwo umyślne. Art. 144a.219) W sprawach naruszeń dyscyplinarnych, które stanowią jednocześnie naruszenie zasad etyki w nauce, wszczególności określonych wart.144 ust.3 pkt 1–5, komisja dyscyplinarna może zwrócić się owydanie opinii do komisji do spraw etyki wnauce, októrej mowa wart.39 ust.1 ustawy zdnia 30 kwietnia 2010r. oPolskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr96, poz.619 oraz z2011r. Nr84, poz.455). Opinia komisji do spraw etyki wnauce wiąże komisję dyscyplinarną wustaleniu treści naruszenia. Art. 145.

1. Rzeczników dyscyplinarnych w uczelni powołuje rektor, a rzeczników dyscyplinarnych przy komisji, októrej mowa wart.142 ust.1 pkt 2 – minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego.

2. W przypadku powzięcia przez organ, który powołał rzecznika dyscyplinarnego, wiadomości o popełnieniu czynu uzasadniającego odpowiedzialność dyscyplinarną, organ niezwłocznie poleca rzecznikowi dyscyplinarnemu wszczęcie postępowania wyjaśniającego.

3. Rzecznik dyscyplinarny jest związany poleceniami organu, który go powołał.

4. Kadencja rzeczników dyscyplinarnych powoływanych przez rektora trwa cztery lata irozpoczyna się zpoczątkiem kadencji organów uczelni.

5. Kadencja rzeczników dyscyplinarnych powoływanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego trwa cztery lata irozpoczyna się wdniu 1 stycznia. Art. 146.220)

1. Obwiniony ma prawo do korzystania z pomocy wybranego przez siebie obrońcy. W przypadku gdy rzecznik dyscyplinarny wnosi oorzeczenie kary, októrej mowa wart.140 ust.1 pkt 4, aobwiniony nie ma obrońcy zwyboru, przewodniczący składu orzekającego wyznacza obrońcę zurzędu spośród nauczycieli akademickich uczelni. 2.Wprzypadku gdy obwiniony uchyla się od uczestnictwa wpostępowaniu, postępowanie może toczyć się pod jego nieobecność.

219) 220)

Dodany przez art.26 pkt 3 ustawy, októrej mowa wodnośniku

159. Wbrzmieniu ustalonym przez art.26 pkt 4 ustawy, októrej mowa wodnośniku 159.

Dziennik Ustaw – 77 – Poz. 572

3.Od orzeczenia uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich strony mogą się odwołać do komisji, októrej mowa wart.142 ust.1 pkt 2, wterminie czternastu dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz zuzasadnieniem. 4.Od prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej, októrej mowa wart.142 ust.1 pkt 2, stronom służy odwołanie do Sądu Apelacyjnego wWarszawie – Sądu Pracy iUbezpieczeń Społecznych. Do odwołania stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego dotyczące apelacji. Od orzeczenia sądu apelacyjnego nie służy skarga kasacyjna. 5.Informację oprawomocnym orzeczeniu wsprawach naruszeń, októrych mowa wart.144 ust.3 pkt 1–5, komisja dyscyplinarna przekazuje do wiadomości organu przyznającego środki finansowe na naukę. 6.Postępowanie dyscyplinarne zakończone prawomocnym orzeczeniem można wznowić, jeżeli:

1) związku zpostępowaniem dopuszczono się rażącego naruszenia prawa, aistnieje uzasadniona podstawa do przyjęcia, w że mogło to mieć wpływ na treść orzeczenia;

2) o wydaniu orzeczenia ujawniono nowe fakty lub dowody nieznane wchwili jego wydania, wskazujące na to, że obwip niony jest niewinny, skazano go za popełnienie innego czynu lub komisja bezpodstawnie umorzyła postępowanie; w

3) trakcie postępowania naruszono przepisy, przez co uniemożliwiono lub wpoważnym stopniu utrudniono obwinionemu korzystanie zprawa do obrony, albo skład komisji nie odpowiadał warunkom określonym wart.142, albo zasiadała wniej osoba podlegająca wyłączeniu. 7.Wznowienie nie może nastąpić zprzyczyny wymienionej wust.6 pkt 1, jeżeli była ona przedmiotem rozpoznania przez sąd apelacyjny wtrybie określonym wust.4.

8. Wznowienie postępowania dyscyplinarnego na niekorzyść obwinionego nie jest dopuszczalne po jego śmierci albo po upływie trzech lat od popełnienia czynu będącego podstawą orzeczenia, agdy czyn stanowił przestępstwo – po upływie okresu przedawnienia ścigania tego przestępstwa lub wrazie wykonania kary ijej zatarcia. 9.Wniosek owznowienie postępowania dyscyplinarnego mogą składać, wterminie trzydziestu dni od dnia powzięcia wiadomości oprzyczynie uzasadniającej wznowienie: obwiniony, obrońca, rzecznik dyscyplinarny, apo śmierci obwinionego lub gdy zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jego poczytalności – także jego małżonek, krewny wlinii prostej, brat lub siostra. Art. 147.

1. Rektor może zawiesić wpełnieniu obowiązków nauczyciela akademickiego, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub dyscyplinarne, atakże wtoku postępowania wyjaśniającego, jeżeli ze względu na wagę iwiarygodność przedstawionych zarzutów celowe jest odsunięcie go od wykonywania obowiązków.

2. Nauczyciel akademicki zostaje z mocy prawa zawieszony w pełnieniu obowiązków z dniem jego tymczasowego aresztowania.

3. Zawieszenie wpełnieniu obowiązków nie może trwać dłużej niż sześć miesięcy, chyba że przeciwko nauczycielowi akademickiemu toczy się nadal postępowanie karne. Art. 148.

1. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela akademickiego wokresie zawieszenia wpełnieniu obowiązków może ulec obniżeniu, atymczasowo aresztowanego ulega ograniczeniu najwyżej do połowy, wzależności od stanu rodzinnego nauczyciela akademickiego, począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, wktórym nastąpiło zawieszenie. Wokresie zawieszenia wpełnieniu obowiązków nie przysługują dodatki do wynagrodzenia oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

2. Jeżeli postępowanie dyscyplinarne lub karne zakończy się umorzeniem zbraku dowodów winy albo wydaniem orzeczenia lub wyroku uniewinniającego, nauczycielowi akademickiemu należy wypłacić pozostałą część pełnego wynagrodzenia. Art. 149.

1. Ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego wpostępowaniu wyjaśniającym idyscyplinarnym przysługują uprawnienia rektora, jeżeli przewinienie jest zarzucane rektorowi, prorektorom, przewodniczącemu komisji, októrej mowa wart.142 ust.1 pkt 1, oraz przewodniczącemu iczłonkom komisji, októrej mowa wart.142 ust.1 pkt

2. 2. Uprawnienia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego określone wust.1 wodniesieniu do uczelni wojskowych, służb państwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich wykonują odpowiednio ministrowie wskazani wart.33 ust.2.

Dziennik Ustaw – 78 – Poz. 572

3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego wporozumieniu zMinistrem Obrony Narodowej oraz ministrami właściwymi do spraw wewnętrznych, do spraw kultury iochrony dziedzictwa narodowego, do spraw zdrowia oraz do spraw gospodarki morskiej określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego, uwzględniając przebieg postępowania wyjaśniającego idyscyplinarnego, możliwość zawieszania iwznawiania postępowania dyscyplinarnego, sposób iwarunki wzywania iprzesłuchiwania obwinionego, świadków ibiegłych oraz przeprowadzania innych dowodów, atakże sposób wykonywania kar dyscyplinarnych iich zatarcia. Art.150. Do postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli akademickich wsprawach nieuregulowanych wustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz.555, zpóźn. zm.221)), zwyłączeniem art.82. Rozdział 5 Wynagrodzenia iinne świadczenia dla pracowników uczelni Art. 151.

1. Warunki wynagradzania za pracę iprzyznawania innych świadczeń związanych zpracą dla pracowników zatrudnionych wuczelni publicznej do czasu objęcia ich układem zbiorowym pracy lub regulaminem wynagradzania określi, wdrodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego wporozumieniu zministrem właściwym do spraw pracy, ustalając:

1) ysokość minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego wodniesieniu do poszczególnych stanowisk oraz wysokość w iwarunki przyznawania innych składników wynagrodzenia, tak aby wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wuczelni publicznej, wposzczególnych grupach stanowisk pracowników wrelacji do kwoty bazowej określanej wustawie budżetowej dla członków korpusu służby cywilnej wymienionych wart.5 pkt 1 lit.austawy zdnia 23 grudnia 1999r. okształtowaniu wynagrodzeń wpaństwowej sferze budżetowej oraz ozmianie niektórych ustaw (Dz. U. z2011r. Nr79, poz.431 iNr291, poz.1707) nie była niższa:222) a) wgrupie stanowisk profesorów – od 391,8%, b) grupie stanowisk docentów, adiunktów istarszych wykładowców, starszych kustoszy dyplomowanych, starszych w dokumentalistów dyplomowanych, kustoszy dyplomowanych idokumentalistów dyplomowanych, atakże adiunktów bibliotecznych iadiunktów dokumentacji iinformacji naukowej – od 261,2%, w c) grupie stanowisk asystentów, wykładowców, lektorów, instruktorów, asystentów bibliotecznych, asystentów dokumentacji iinformacji naukowej – od 130,6%, d) wgrupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi od 130,6% – kwoty bazowej określanej w ustawie budżetowej, z uwzględnieniem zasady, że wysokość indywidualnych stawek poszczególnych składników wynagrodzenia pracowników uczelni ustala rektor;

2) kładniki wynagrodzenia, które wypłacane są nauczycielowi akademickiemu miesięcznie zgóry iinne składniki wynas grodzenia nauczyciela akademickiego, zuwzględnieniem zasady, że prawo do wypłacanego zgóry wynagrodzenia wygasa zostatnim dniem miesiąca, wktórym ustał stosunek pracy, ztym że pracownik zachowuje wypłacone za ten miesiąc wynagrodzenie;

3) ykaz podstawowych stanowisk pracy i wymagania kwalifikacyjne dla pracowników niebędących nauczycielami w akademickimi,uwzględniając obecnie istniejące wuczelniach nazwy stanowisk pracy itradycję akademicką;

Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.

U. z1999r. Nr83, poz.931, z2000r. Nr50, poz.580, Nr62, poz.717, Nr73, poz.852 iNr93, poz.1027, z2001r. Nr98, poz.1071 iNr106, poz.1149, z2002r. Nr74, poz.676, z2003r. Nr17, poz.155, Nr111, poz.1061 iNr130, poz.1188, z2004r. Nr51, poz.514, Nr69, poz.626, Nr93, poz.889, Nr240, poz.2405 iNr264, poz.2641, z2005r. Nr10, poz.70, Nr48, poz.461, Nr77, poz.680, Nr96, poz.821, Nr141, poz.1181, Nr143, poz.1203, Nr163, poz.1363, Nr169, poz.1416 iNr178, poz.1479, z2006r. Nr15, poz.118, Nr66, poz.467, Nr95, poz.659, Nr104, poz.708 i711, Nr141, poz.1009 i1013, Nr167, poz.1192 iNr226, poz.1647 i1648, z2007r. Nr20, poz.116, Nr64, poz.432, Nr80, poz.539, Nr89, poz.589, Nr99, poz.664, Nr112, poz.766, Nr123, poz.849 iNr128, poz.903, z2008r. Nr27, poz.162, Nr100, poz.648, Nr107, poz.686, Nr123, poz.802, Nr182, poz.1133, Nr208, poz.1308, Nr214, poz.1344, Nr225, poz.1485, Nr234, poz.1571 iNr237, poz.1651, z2009r. Nr8, poz.39, Nr20, poz.104, Nr28, poz.171, Nr68, poz.585, Nr85, poz.716, Nr127, poz.1051, Nr144, poz.1178, Nr168, poz.1323, Nr178, poz.1375, Nr190, poz.1474 iNr206, poz.1589, z2010r. Nr7, poz.46, Nr98, poz.626, Nr106, poz.669, Nr122, poz.826, Nr125, poz.842, Nr182, poz.1228 iNr197, poz.1307 oraz z2011r. Nr48, poz.245 i246, Nr53, poz.273, Nr112, poz.654, Nr117, poz.678, Nr142, poz.829, Nr191, poz.1135, Nr217, poz.1280, Nr240, poz.1430, 1431 i1438 iNr279, poz.1645.

222) W prowadzenie do wyliczenia wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 106 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 1; weszło wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

221)

Dziennik Ustaw – 79 – Poz. 572

4) rzypadki, wktórych nauczyciel akademicki traci prawo do przyznanego dodatku funkcyjnego,uwzględniając długość p okresu niepełnienia funkcji;

5) kresy pracy iinne okresy uprawniające do dodatku za staż pracy, októrym mowa wart.154 ust.3, zuwzględnieniem o zasady, że zaliczeniu podlegają: a) zakończone okresy zatrudnienia, b) nne okresy uwzględniane na podstawie odrębnych przepisów jako okresy, od których zależą uprawnienia pracownicze, i o c) kresy asystenckich studiów przygotowawczych, odbytych na podstawie przepisów dotyczących zasad iwarunków tworzenia wszkołach wyższych asystenckich studiów przygotowawczych, d) kresy pobytu za granicą wynikające ze skierowania udzielonego na podstawie przepisów okierowaniu za granicę o pracowników wcelach naukowych, dydaktycznych iszkoleniowych; 6) posób obliczania godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków określanych stawką miesięczną wys nikających z osobistego zaszeregowania nauczyciela akademickiego oraz pracownika niebędącego nauczycielem akademickim, zuwzględnieniem zasady, że miesięczne stawki dzieli się przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania wdanym miesiącu, awodniesieniu do nauczycieli akademickich przez liczbę 156, biorąc pod uwagę wysokość wynagrodzenia idodatków określonych stawką miesięczną; s

7) posób ustalania izaliczania godzin pracy, wtym godzin ponadwymiarowych przypadających wokresie usprawiedliwionej nieobecności wpracy dla celu ustalenia wysokości wynagrodzenia przysługującego wtym okresie, uwzględniając zasady, że: a) czasie choroby lub innej nieprzewidzianej, usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela akademickiego godziny w zajęć dydaktycznych wynikające zpensum dydaktycznego, które według planu zajęć przypadałyby na okres tej nieobecności, zalicza się, dla celów ustalenia liczby godzin zajęć dydaktycznych, jako godziny przepracowane zgodnie zplanem, b) wymiar godzin ponadwymiarowych ustala się na podstawie rozliczenia faktycznie przepracowanych godzin, c) auczycielowi akademickiemu, dla którego nie zaplanowano obciążenia dydaktycznego zpowodu jego zatrudnienia n po rozpoczęciu roku akademickiego, przewidzianej nieobecności wpracy związanej wszczególności zdługotrwałą chorobą, urlopem bezpłatnym lub innym zwolnieniem od pracy, odbywaniem służby wojskowej, urlopem macierzyńskim albo ustania stosunku pracy przed zakończeniem roku akademickiego, zalicza się do przepracowanych godzin zajęć dydaktycznych jedną trzydziestą ustalonego dla danego stanowiska rocznego pensum za każdy tydzień nieobecności przypadającej za okres, wktórym prowadzone są wuczelni zajęcia dydaktyczne – biorąc pod uwagę normy czasu pracy wynikające zprzepisu ustawy.

2. Wynagrodzenie przysługujące rektorowi uczelni publicznej ustala minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, a uczelni wojskowej, służb państwowych, artystycznej, medycznej oraz morskiej – odpowiednio minister wskazany wart.33 ust.2.

3. Wuczelni publicznej wynagrodzenia rektorów, prorektorów, kanclerzy ikwestorów są jawne, nie podlegają ochronie danych osobowych.

4. Środki na wynagrodzenia dla pracowników uczelni publicznej określa senat wramach środków posiadanych przez uczelnię.

5. Wynagrodzenie iinne świadczenia dla pracowników uczelni wojskowych będących żołnierzami zawodowymi określają przepisy osłużbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

6. Wynagrodzenie iinne świadczenia dla pracowników uczelni służb państwowych będących funkcjonariuszami służb państwowych określają przepisy właściwe dla tych służb.

7. Wokresie wykonywania zadań powierzonych zgodnie zart.130 ust.4 część wynagrodzenia za pracę związana zwykonywaniem tych zadań może być finansowana także ze środków pozabudżetowych, wtym przyznanych na ten cel przez podmioty zagraniczne. 8.223) Senat uczelni może przeznaczyć dodatkowe środki na zwiększenie wynagrodzeń, jeżeli uczelnia posiada na ten cel środki pochodzące zinnych źródeł niż określone wart.94 ust.1. Zasady podziału tych środków są ustalane zzachowaniem uprawnień związków zawodowych.

223)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 106 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 1; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

Dziennik Ustaw – 80 – Poz. 572

Art. 152.

1. Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy dla cywilnych pracowników uczelni publicznych ze strony pracodawców zawiera minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, auczelni wojskowych, służb państwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich – właściwy minister wskazany wart.33 ust.2.

2. Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy określa sprawy, októrych mowa wart.151 ust.1.

3. Zdniem wejścia wżycie układu zbiorowego pracy lub regulaminu wynagradzania do pracowników objętych układem lub regulaminem wynagradzania przestają mieć zastosowanie przepisy wydane na podstawie art.151 ust.1. Art. 153.

1. Nauczycielowi akademickiemu przysługuje w okresie urlopu wypoczynkowego wynagrodzenie, jakie otrzymywałby, gdyby wtym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia są obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia zokresu dwunastu miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Jeżeli zatrudnienie trwało krócej, to przeciętne wynagrodzenie oblicza się zcałego okresu zatrudnienia zuwzględnieniem stawek wynagrodzenia obowiązujących wokresie urlopu.

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, wdrodze rozporządzenia, sposób ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego, uwzględniając w szczególności, że wysokość ekwiwalentu pieniężnego jest ustalana zgodnie z zasadami stosowanymi przy obliczaniu wynagrodzenia za okres urlopu wypoczynkowego. Art. 154.

1. (uchylony).224)

2. (uchylony).224) 3.225) Pracownikowi uczelni publicznej przysługuje dodatek za staż pracy wwysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany wokresach miesięcznych, poczynając od czwartego roku pracy, ztym że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego. Art. 155.

1. Nauczyciele akademiccy mogą otrzymywać za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne albo za całokształt dorobku nagrody rektora oraz nagrody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

2. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni wuczelni wojskowej, uczelni służb państwowych, uczelni artystycznej, uczelni morskiej lub uczelni medycznej mogą otrzymywać za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne albo za całokształt dorobku nagrody rektora oraz nagrody właściwego ministra wskazanego w art.33 ust.2, na zasadach iw trybie określonych wust.3–7.

3. Środki budżetowe na nagrody ministra, októrych mowa wust.1 i2, określa się wwysokości 0,05% planowanej rocznej dotacji, októrej mowa wart.94 ust.1 pkt

1. Środki te pozostają wtych częściach budżetu państwa, których dysponentami są właściwi ministrowie zgodnie zart.94 ust.3.

4. Uczelnia publiczna nalicza środki na nagrody rektora, októrych mowa wust.1 i2, wwysokości 2% planowanych przez uczelnię rocznych środków na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli akademickich.

5. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego wporozumieniu zMinistrem Obrony Narodowej oraz ministrami właściwymi do spraw wewnętrznych, do spraw kultury iochrony dziedzictwa narodowego, do spraw zdrowia oraz do spraw gospodarki morskiej określi, wdrodze rozporządzenia, szczegółowe zasady itryb przyznawania nagród ministrów wymienionych wust.1 i2, uwzględniając:

1) odzaje nagród oraz ich wysokość, ustalaną w relacji do minimalnej stawki wynagrodzenia profesora zwyczajnego, r określonej na podstawie art.151 ust.1 pkt1;

2) tryb postępowania kwalifikacyjnego.

6. Zasady itryb przyznawania nagród rektora określa regulamin ustalony przez senat uczelni publicznej.

7. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi mogą otrzymywać za osiągnięcia wpracy zawodowej nagrody rektora.

8. Uczelnia publiczna nalicza środki na nagrody rektora, októrych mowa wust.7, wwysokości 1% planowanych przez uczelnie rocznych środków na wynagrodzenia osobowe dla tej grupy pracowników. Zasady podziału iprzyznawania nagród określa statut.

224) 225)

Przez art.1 pkt 107 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

1. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 107 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

Dziennik Ustaw – 81 – Poz. 572

Art. 156.

1. Pracownicy uczelni publicznej mają prawo do nagród jubileuszowych, ztytułu wieloletniej pracy, wwysokości:

1) za 20 lat pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego;

2) za 25 lat pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego;

3) za 30 lat pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego;

4) za 35 lat pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego;

5) za 40 lat pracy – 300% wynagrodzenia miesięcznego;

6) za 45 lat pracy – 400% wynagrodzenia miesięcznego.

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, okresy pracy i inne okresy uprawniające do nagrody jubileuszowej oraz sposób obliczania iwypłacania, uwzględniając, że:

1) racownikowi pozostającemu jednocześnie wwięcej niż jednym stosunku pracy okresy uprawniające do nagrody ustala p się odrębnie dla każdego stosunku pracy; p

2) odstawę do obliczenia wysokości nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi wdniu jej wypłaty, ajeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze – wynagrodzenie przysługujące wdniu nabycia prawa do nagrody, przy czym uwzględnia się składniki wynagrodzenia iinne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy;

3) wypłata nagrody następuje niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do niej; w

4) przypadku rozwiązania stosunku pracy zpowodu przejścia na emeryturę lub rentę ztytułu niezdolności do pracy nagrodę tę wypłaca się wdniu rozwiązania stosunku pracy, jeżeli do nabycia prawa do nagrody brakuje mniej niż dwanaście miesięcy.

3. Pracownikowi uczelni publicznej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych wprzepisach ododatkowym wynagrodzeniu rocznym pracowników jednostek sfery budżetowej. Art. 157.

1. Dla pracowników uczelni publicznych tworzy się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wwysokości 6,5% planowanych przez uczelnię rocznych wynagrodzeń osobowych.

2. Wuczelniach publicznych mogą być tworzone pracownicze programy emerytalne wykorzystujące zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do wysokości 30%. 3.226) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na jednego byłego pracownika uczelni publicznej będącego emerytem lub rencistą wynosi za dany rok kalendarzowy 10% rocznej sumy najniższej emerytury lub renty zroku poprzedniego, ustalonej zgodnie zart.94 ust.2 pkt 1 lit.austawy zdnia 17 grudnia 1998r. oemeryturach irentach zFunduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z2009r. Nr153, poz.1227, zpóźn. zm.227)).

4. Odpisy, októrych mowa wust.1 i3, stanowią wuczelni publicznej jeden fundusz. 4a.228) Zzakładowych żłobków iklubów dziecięcych mogą korzystać dzieci studentów iuczestników studiów doktoranckich. 4b.228) Opłaty, októrych mowa wart.58 ust.2 ustawy zdnia 4 lutego 2011r. oopiece nad dziećmi wwieku do lat 3 (Dz. U. Nr45, poz.235, Nr131, poz.764 iNr171, poz.1016), zwiększają zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

5. Wsprawach nieuregulowanych wust.1, 3 i4 stosuje się przepisy ozakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Art.158.229) Przepisów działu III ustawy nie stosuje się do żołnierzy wczynnej służbie wojskowej, wyznaczonych do wykonywania zadań poza wojskiem, na stanowiskach nauczycieli akademickich wjednostkach organizacyjnych uczelni.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 108 ustawy, októrej mowa wodnośniku

1. Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2010r. Nr40, poz.224, Nr134, poz.903, Nr238, poz.1578 iNr257, poz.1726, z2011r. Nr75, poz.398, Nr149, poz.887, Nr168, poz.1001,Nr187, poz.1112 iNr205, poz.1203 oraz z2012r. poz.118 i 251.

228) D odany przez art.74 ustawy zdnia 4 lutego 2011r. oopiece na dziećmi wwieku do lat 3 (Dz. U. Nr45, poz.235), która weszła wżycie zdniem 4 kwietnia 2011r.

229) Wbrzmieniu ustalonym przez art.11 pkt 2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 146.

226) 227)

Dziennik Ustaw – 82 – Dział IV Studia i studenci Rozdział 1 Organizacja studiów Art. 159. Studia wuczelni są prowadzone jako studia pierwszego, drugiego stopnia lub jako jednolite studia magisterskie. Art. 160.

1. Organizację itok studiów oraz związane znimi prawa iobowiązki studenta określa regulamin studiów. 1a.230) Regulamin studiów określa także warunki i tryb uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na kierunkach zgodnych zuzdolnieniami oraz zasady zaliczania tych zajęć. 2.231) Studia wuczelni są prowadzone według planów studiów iprogramów kształcenia. 3.231) Warunki odpłatności za studia lub usługi edukacyjne, októrych mowa wart.99 ust.1, określa umowa zawarta między uczelnią astudentem wformie pisemnej. Art. 161.

1. Regulamin studiów uchwala senat uczelni co najmniej na pięć miesięcy przed początkiem roku akademickiego.

2. Regulamin studiów wchodzi w życie z początkiem roku akademickiego, po uzgodnieniu z uczelnianym organem uchwałodawczym samorządu studenckiego. Jeżeli wciągu trzech miesięcy od uchwalenia regulaminu senat uczelni iuczelniany organ uchwałodawczy samorządu studenckiego nie dojdą do porozumienia wsprawie jego treści, regulamin wchodzi wżycie na mocy ponownej uchwały senatu uczelni podjętej większością co najmniej dwóch trzecich głosów jego statutowego składu. 3.232) Wuczelniach wojskowych oraz wuczelniach służb państwowych regulamin studiów wchodzi wżycie po zatwierdzeniu odpowiednio przez Ministra Obrony Narodowej albo ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

4. Do zmiany regulaminu studiów stosuje się odpowiednio przepisy ust.1–3. Art. 162. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, wdrodze rozporządzenia, warunki, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów wuczelniach, uwzględniając:233)

1) czas trwania roku akademickiego;

2) warunki itryb odbywania zajęć dydaktycznych;

3) stosowane skale ocen; 3a)234) tryb przeprowadzania, na wniosek studenta lub promotora, otwartego egzaminu dyplomowego;

4) tryb skreślania zlisty studentów;

5) warunki: a)235) odbywania studiów według indywidualnego planu studiów iprogramu kształcenia, b) przyznawania urlopów, c) wznawiania studiów, d) zmiany kierunku lub systemu studiów, Poz. 572

Dodany przez art.3 pkt 2 ustawy, októrej mowa wodnośniku

59. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 109 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

232) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 110 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

233) Wprowadzenie do wyliczenia wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 111 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 1.

234) Dodany przez art.1 pkt 111 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

235) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 111 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

230) 231)

Dziennik Ustaw e) składania egzaminów iuzyskiwania zaliczeń, f) dopuszczenia do egzaminu dyplomowego, g) ukończenia studiów; 6)236) warunki właściwej realizacji procesu dydaktycznego, zuwzględnieniem szczególnych potrzeb studentów będących osobami niepełnosprawnymi. Art. 163.

1. Studia wuczelni są prowadzone jako studia stacjonarne lub niestacjonarne.

2. Wuczelni publicznej liczba studentów studiujących na studiach stacjonarnych nie może być mniejsza od liczby studentów studiujących na studiach niestacjonarnych. Art. 164.

1. Wykłady wuczelni są otwarte, jeżeli jej statut nie stanowi inaczej.

2. Zajęcia dydaktyczne wuczelni oraz sprawdziany wiedzy lub umiejętności, atakże egzaminy dyplomowe, mogą być prowadzone wjęzyku obcym wzakresie ina warunkach określonych wregulaminie studiów. Wjęzyku obcym mogą być również prowadzone sprawdziany wiedzy lub umiejętności wtrakcie przyjęć na studia oraz przygotowywane prace dyplomowe. Uczelnia przyjmująca na studia cudzoziemców organizuje dla tych osób zajęcia zjęzyka polskiego.

3. Zajęcia dydaktyczne na studiach mogą być prowadzone także zwykorzystaniem metod itechnik kształcenia na odległość.

4. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, wdrodze rozporządzenia, warunki, jakie muszą być spełnione, aby mogły być prowadzone zajęcia dydaktyczne, októrych mowa wust.3, uwzględniając zapewnienie przez uczelnię odpowiedniej dostępności dla studentów zajęć prowadzonych zwykorzystaniem metod itechnik kształcenia na odległość oraz właściwej proporcji czasu tych zajęć, odpowiednio na studiach stacjonarnych oraz na studiach niestacjonarnych, do całkowitego czasu zajęć na studiach. Art. 164a.237)

1. Wynikającym zplanu studiów iprogramu kształcenia zajęciom zaliczonym przez studenta przypisuje się punkty ECTS.

2. Wcelu uzyskania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia student jest obowiązany uzyskać co najmniej 180punktów ECTS, studiów drugiego stopnia – co najmniej 90 punktów ECTS, jednolitych studiów magisterskich – co najmniej 300 punktów ECTS wsystemie studiów pięcioletnich oraz 360 punktów ECTS wsystemie studiów sześcioletnich.

3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego może określić, wdrodze rozporządzenia, wyższą liczbę punktów ECTS konieczną do uzyskania dyplomu ukończenia studiów uwzględniając obszary kształcenia, kierunki studiów ipoziomy kształcenia. Art. 165.238)

1. Regulamin studiów uwzględnia przenoszenie iuznawanie zajęć zaliczonych przez studenta wjednostce organizacyjnej uczelni macierzystej lub winnej uczelni, wtym zagranicznej, zgodnie zzasadami systemu przenoszenia osiągnięć.

2. Studentowi przenoszącemu zajęcia zaliczone wuczelni innej niż macierzysta, wtym zagranicznej, zprzypisanymi punktami ECTS, zajęcia te zalicza się do osiągnięć wyrażonych wpunktach ECTS wuczelni macierzystej.

3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, wdrodze rozporządzenia, warunki itryb przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta, wtym wyrażonych wpunktach ECTS, mając na uwadze konieczność zapewnienia kontynuacji kształcenia, przyjmując minimalną liczbę 30 punktów ECTS wymaganą do zaliczenia semestru. Art. 166. 1.239) Studia licencjackie trwają co najmniej sześć semestrów, a studia inżynierskie co najmniej siedem semestrów. 2.239) Do okresu studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich zalicza się praktykę zawodową studenta.

Dodany przez art.1 pkt 111 lit.d ustawy, októrej mowa wodnośniku

1. Dodany przez art.1 pkt 112 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

238) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 113 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

239) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 114 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 1.

236) 237)

– 83 –

Poz. 572

Dziennik Ustaw – 84 – Poz. 572

2a.240) Do okresu studiów pierwszego idrugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich strażaków wsłużbie kandydackiej zalicza się praktykę zawodową studenta.

3. Senat uczelni może określić warunki zwalniania studenta zobowiązku odbycia praktyki.

4. Studia drugiego stopnia trwają trzy lub cztery semestry.

5. Jednolite studia magisterskie trwają od dziewięciu do dwunastu semestrów.

6. Studia niestacjonarne mogą trwać jeden lub dwa semestry dłużej niż odpowiednie studia stacjonarne. Art. 167. 1.241) Absolwenci studiów otrzymują uczelniane dyplomy ukończenia studiów, potwierdzające uzyskanie odpowiedniego tytułu zawodowego isuplementy do dyplomów. Absolwenci studiów podyplomowych ikursów dokształcających otrzymują świadectwa ukończenia tych studiów lub kursów. 1a.242) Wzór dyplomu zatwierdza senat uczelni. Rektor przekazuje zatwierdzony wzór dyplomu niezwłocznie ministrowi nadzorującemu uczelnię oraz ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.

2. Datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego, wprzypadku kierunków lekarskiego, lekarsko-dentystycznego iweterynarii – data złożenia ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu, awprzypadku kierunku farmacja – data zaliczenia ostatniej, przewidzianej wplanie studiów praktyki. 2a.243) Osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, zachowuje prawa studenta do dnia 31 października roku, wktórym ukończyła te studia. 3.244) Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, wdrodze rozporządzenia:

1) ytuły zawodowe nadawane absolwentom studiów pierwszego idrugiego stopnia oraz jednolitych studiów magistert skich, uwzględniając istniejące tytuły zawodowe;

2) arunki wydawania iniezbędne elementy dyplomów, wtym dyplomów wspólnych iświadectw studiów podyplomow wych, biorąc pod uwagę poziomy iformę kształcenia oraz rodzaje tytułów zawodowych;

3) wzór suplementu do dyplomu, uwzględniając zakres niezbędnych informacji. Art. 168.245)

1. Studia pierwszego idrugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie mogą być prowadzone wspólnie przez różne uczelnie iinstytucje naukowe, wtym zudziałem zagranicznych uczelni iinstytucji naukowych, na podstawie zawartego przez nie porozumienia.

2. Przedmiotem porozumienia może być prowadzenie studiów na kierunku ipoziomie kształcenia, wktórym podstawowe jednostki organizacyjne uczelni polskich będących stronami porozumienia mają uprawnienia do prowadzenia studiów na poziomie kształcenia nie niższym niż poziom określony wporozumieniu.

3. Absolwenci studiów, o których mowa w ust. 1, mogą otrzymać dyplom wspólny, spełniający wymogi określone wprzepisach wydanych na podstawie art.167 ust.3. Art. 168a.246)

1. Uczelnia może prowadzić studia oprofilu praktycznym zudziałem podmiotów gospodarczych.

2. Sposób prowadzenia iorganizację studiów, októrych mowa wust.1, określa umowa zawarta wformie pisemnej między uczelnią apodmiotem gospodarczym. Umowa może określać:

1) ożliwość prowadzenia zajęć ze studentami, wszczególności praktycznych, przez pracowników podmiotów gospodarm czych;

2) udział podmiotu gospodarczego wopracowaniu programu nauczania;

Dodany przez art.1 pkt 114 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku

1. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 115 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 1.

242) Dodany przez art.1 pkt 115 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

243) Dodany przez art.1 pkt 115 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

244) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 115 lit.d ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

245) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 116 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

246) Dodany przez art.1 pkt 117 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

240) 241)

Dziennik Ustaw – 85 – Poz. 572

3) sposób dofinansowania studiów przez podmiot gospodarczy;

4) efekty kształcenia;

5) sposób realizacji praktyk istaży. Art. 169.247)

1. Do odbywania studiów wuczelni może być dopuszczona osoba, która spełnia warunki rekrutacji ustalone przez uczelnię oraz ma:

1) wiadectwo dojrzałości – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia ś magisterskie;

2) ytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny ispełnia warunki określone na podstawie ust.2 – wprzypadku t ubiegania się oprzyjęcie na studia drugiego stopnia.

2. Senat uczelni ustala warunki itryb rekrutacji, wtym prowadzonej wdrodze elektronicznej, dla poszczególnych kierunków studiów. Uchwałę podaje się do wiadomości publicznej nie później niż do dnia 31 maja roku poprzedzającego rok akademicki, którego uchwała dotyczy iprzesyła ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego. Wprzypadku uruchomienia nowego kierunku studiów lub nowo utworzonej uczelni senat podejmuje uchwałę iprzesyła ją ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego iministrowi nadzorującemu uczelnię, podając ją niezwłocznie do publicznej wiadomości.

3. Podstawę przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie stanowią wyniki egzaminu maturalnego. Senat uczelni ustala wtrybie określonym na podstawie ust.2, jakie wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia.

4. Uczelnia może przeprowadzić dodatkowe egzaminy wstępne, wtrybie określonym na podstawie ust.2, tylko wprzypadku konieczności sprawdzenia uzdolnień artystycznych, sprawności fizycznej lub szczególnych predyspozycji do podejmowania studiów na danym kierunku niesprawdzanych w trybie egzaminu maturalnego, lub gdy osoba ubiegająca się oprzyjęcie na studia posiada świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą. Egzaminy te nie mogą dotyczyć przedmiotów objętych egzaminem maturalnym.

5. Warunki itryb rekrutacji wprzypadku egzaminów wstępnych, októrych mowa wust.4, powinny uwzględniać szczególne potrzeby kandydatów na studia, będących osobami niepełnosprawnymi.

6. Jeżeli podstawę przyjęcia na studia stanowią wyniki egzaminu dojrzałości, senat uczelni może podjąć uchwałę oprzeprowadzeniu egzaminów wstępnych, wtrybie określonym na podstawie ust.2.

7. Przepisy ust.3 i4 dotyczące egzaminu maturalnego oraz jego wyników stosuje się odpowiednio do egzaminu maturalnego potwierdzonego świadectwem maturalnym, októrym mowa wprzepisach wydanych na podstawie art.93 ust.3 ustawy zdnia 7 września 1991r. osystemie oświaty (Dz. U. z2004r. Nr256, poz.2572, zpóźn. zm.248)) oraz egzaminu przeprowadzanego w ramach programu Matury Międzynarodowej, którego zdanie potwierdza dyplom IB (International Baccalaureate) wydany przez organizację International Baccalaureate Organization zsiedzibą wGenewie, oraz wyników tego egzaminu.

8. Szczegółowe zasady przyjmowania na studia wuczelni publicznej laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego określa senat uczelni na okres co najmniej trzech lat.

9. Senat uczelni może określić szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, wtym organizowanych przez uczelnię.

10. Rekrutację przeprowadzają komisje rekrutacyjne powołane przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej lub inny organ wskazany wstatucie. Komisja rekrutacyjna podejmuje decyzje wsprawach przyjęcia na studia.

247) 248)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 118 ustawy, októrej mowa wodnośniku

1. Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2004r. Nr273, poz.2703 iNr281, poz.2781, z2005r. Nr17, poz.141, Nr94, poz.788, Nr122, poz.1020, Nr131, poz.1091, Nr167, poz.1400 iNr249, poz.2104, z2006r. Nr144, poz.1043, Nr208, poz.1532 iNr227, poz.1658, z2007r. Nr42, poz.273, Nr80, poz.542, Nr115, poz.791, Nr120, poz.818, Nr180, poz.1280 iNr181, poz.1292, z2008r. Nr70, poz.416, Nr145, poz.917, Nr216, poz.1370 iNr235, poz.1618, z2009r. Nr6, poz.33, Nr31, poz.206, Nr56, poz.458, Nr157, poz.1241 iNr219, poz.1705, z2010r. Nr44, poz.250, Nr54, poz.320, Nr127, poz.857 iNr148, poz.991 oraz z2011r. Nr106, poz.622, Nr112, poz.654, Nr139, poz.814, Nr149, poz.887 iNr205, poz.1206.

Dziennik Ustaw – 86 – Poz. 572

11. Komisji rekrutacyjnej nie powołuje się wprzypadku gdy wstęp na studia jest wolny. Decyzje wsprawie przyjęcia na studia podejmuje wtakim przypadku kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni lub inny organ wskazany wstatucie.

12. Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie, wterminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji, do uczelnianej komisji rekrutacyjnej, powołanej wtrybie określonym wstatucie.

13. Od decyzji kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni lub innego organu wskazanego w statucie służy odwołanie do rektora, wterminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji.

14. Podstawą odwołania wprzypadkach, októrych mowa wust.12 i13, może być jedynie wskazanie naruszenia warunków itrybu rekrutacji na studia, określonych zgodnie zust.2.

15. Po rozpatrzeniu odwołania wnoszonego wtrybie ust.12 decyzję podejmuje uczelniana komisja rekrutacyjna, apo rozpatrzeniu odwołania wnoszonego wtrybie ust.13 decyzję podejmuje rektor. Decyzja ta jest ostateczna.

16. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

17. Wuczelni wojskowej iwuczelni służb państwowych warunki itryb przyjęcia na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych ifunkcjonariuszy służb państwowych ustala, na wniosek senatu, odpowiednio Minister Obrony Narodowej lub minister właściwy do spraw wewnętrznych. Art. 170.249) Osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta zchwilą immatrykulacji izłożenia ślubowania, którego treść określa statut uczelni. Art. 170. 1.250) Osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta zchwilą immatrykulacji izłożenia ślubowania, którego treść określa statut uczelni. 2.251) Student rozpoczynający studia ma prawo do przeszkolenia wzakresie praw iobowiązków studenta. 3.251) Szkolenia prowadzi Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej wporozumieniu zsamorządem studenckim uczelni. Art. 170a.252)

1. Student studiów stacjonarnych w uczelni publicznej ma prawo bez wnoszenia opłat do korzystania zzajęć, za które może uzyskać liczbę punktów ECTS, októrych mowa wart.164a.

2. Poza limitem punktów ECTS, októrym mowa wart.164a, student, októrym mowa wust.1, ma prawo bez wnoszenia opłat do korzystania zzajęć na określonym poziomie studiów, za które może uzyskać dodatkowo nie więcej niż 30 punktów ECTS, astudent realizujący kształcenie wramach indywidualnych studiów międzyobszarowych, októrych mowa wart.8 ust.2 – nie więcej niż 90 punktów ECTS.

3. Student lub absolwent pierwszego kierunku studiów stacjonarnych wuczelni publicznej ma prawo podjąć studia na drugim kierunku studiów stacjonarnych wuczelni publicznej bez wnoszenia opłat.

4. Do kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat wkolejnym roku studiów, októrych mowa wust.3, ma prawo student, który wpoprzednim roku studiów spełnił kryteria, októrych mowa wart.181 ust.1, zuwzględnieniem art.174 ust.4.

5. Student, który na pierwszym roku studiów, októrych mowa wust.3, nie spełnił kryteriów, októrych mowa wart.181 ust.1, obowiązany jest wnieść opłaty za pierwszy rok studiów, zgodnie zumową, októrej mowa wart.160 ust.3, ina zasadach określonych przez senat, októrych mowa wart.99 ust.3.

6. Student, októrym mowa wust.3 i4, ma prawo bez wnoszenia opłat do korzystania zzajęć, za które może uzyskać po raz drugi limit punktów ECTS, októrych mowa wart.164a.

7. Uprawnienie, októrym mowa wust.3, jest jednorazowe.

Wtym brzmieniu obowiązuje do wejścia wżycie zmian, októrych mowa wodnośnikach 250 i251. Oznaczenie ust.1 nadane przez art.1 pkt 119 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1; wejdzie wżycie zdniem 1 października 2012r.

251) Dodany przez art.1 pkt 119 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1; wejdzie wżycie zdniem 1 października 2012r.

252) Dodany przez art.1 pkt 120 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

249) 250)

Dziennik Ustaw – 87 – Poz. 572

8. Decyzje dotyczące prawa studenta do korzystania zzajęć bez wnoszenia opłat podejmuje rektor, na wniosek studenta zaopiniowany przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni.

9. Kandydat na studia stacjonarne wuczelni publicznej jest obowiązany do złożenia oświadczenia ospełnianiu warunków do podjęcia ikontynuowania studiów bez wnoszenia opłat.

10. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, wdrodze rozporządzenia, wzór oświadczenia studenta ospełnianiu warunków do podjęcia ikontynuowania studiów bez wnoszenia opłat, mając na uwadze zakres isposób wykorzystania punktów ECTS, októrych mowa wart.164a oraz uprawnienie do studiowania bez wnoszenia opłat drugiego kierunku studiów stacjonarnych wuczelni publicznej. Art. 170b.252)

1. Kierunki studiów związane zdyscyplinami artystycznymi, które ze względu na swoją specyfikę ipoziom, wymagają wiedzy iumiejętności uzyskanych wdrodze wcześniejszego ukończenia studiów drugiego stopnia, mogą być studiowane na studiach stacjonarnych wuczelni publicznej jako drugi kierunek studiów bez wnoszenia opłat.

2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego określi, wdrodze rozporządzenia, wykaz kierunków związanych zdyscyplinami artystycznymi, na których można studiować wuczelni publicznej na studiach stacjonarnych drugi kierunek bez wnoszenia opłat, uwzględniając potrzeby związane zrozwojem sztuki oraz wszechstronne przygotowanie do wykonywania zawodów artystycznych. Art. 170c.252)

1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego prowadzi ogólnopolski wykaz studentów, zwyłączeniem studentów uczelni wojskowych będących żołnierzami.

2. Wogólnopolskim wykazie studentów zamieszcza się następujące informacje uczelni okażdym studencie:

1) imię inazwisko studenta;

2) numer PESEL, awprzypadku jego braku numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;

3) sumę uzyskanych przez studenta punktów ECTS wrozbiciu na kierunki studiów;

4) umę punktów ECTS, które student mógł uzyskać łącznie na zajęciach, wktórych uczestniczył bez wnoszenia opłat s wramach studiów stacjonarnych wuczelni publicznej;

5) iczbę punktów ECTS, które student może jeszcze wykorzystać na studiach stacjonarnych w uczelni publicznej bez l wnoszenia opłat, o których mowa w art. 170a ust. 1 i 2, z uwzględnieniem uprawnień nadanych mu przez uczelnię publiczną do realizacji studiów na drugim kierunku studiów stacjonarnych, o których mowa w art. 170a ust. 3–5 oraz uprawnień, októrych mowa wart.170b ust.1;

6) rodzaj przyznanych świadczeń pomocy materialnej wuczelni publicznej iniepublicznej.

3. Dostęp do danych zawartych wogólnopolskim wykazie studentów przysługuje właściwym ministrom wskazanym wart.33 ust.2, rektorom uczelni, Radzie oraz Komisji.

4. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, wdrodze rozporządzenia:

1) szczegółowy zakres danych, októrych mowa wust.2,

2) terminy iformę ich przekazywania przez uczelnię – mając na uwadze zapewnienie równego dostępu do kształcenia bez wnoszenia opłat ido pomocy materialnej. Rozdział 2 Prawa iobowiązki studentów Art. 171.

1. (uchylony).253)

2. Student może studiować według indywidualnego planu studiów iprogramu nauczania na zasadach ustalonych przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej lub inny organ wskazany wstatucie.

253)

Przez art.1 pkt 121 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

Dziennik Ustaw – 88 – Poz. 572

3. Student może przenieść się zinnej uczelni, wtym także zagranicznej, za zgodą kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni przyjmującej, wyrażoną wdrodze decyzji, jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki wynikające zprzepisów obowiązujących wuczelni, którą opuszcza. Art. 172.

1. Student może uzyskać urlop od zajęć wuczelni na zasadach iwtrybie określonych wregulaminie studiów.

2. Wokresie korzystania zurlopu student zachowuje prawa studenta, chyba że regulamin studiów lub przepisy opomocy materialnej stanowią inaczej. Art. 173.

1. Student może ubiegać się opomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel wbudżecie państwa wformie:

1) stypendium socjalnego;

2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych; 3)254) stypendium rektora dla najlepszych studentów; 4)255) stypendium ministra za osiągnięcia wnauce; 4)256) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia; 5)257) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe;

5) (uchylony);258)

6) (uchylony);259)

7) (uchylony);259)

8) zapomogi.

2. Student może ubiegać się ozakwaterowanie wdomu studenckim uczelni lub wyżywienie wstołówce studenckiej uczelni.

3. Student może ubiegać się ozakwaterowanie wdomu studenckim uczelni małżonka idziecka. Art. 173a.260)

1. Pomoc materialna dla studentów może być przyznawana przez jednostki samorządu terytorialnego.

2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa wuchwale:

1) rodzaj pomocy materialnej;

2) sposób iterminy ubiegania się opomoc materialną;

3) sposób wyłaniania studentów, którym będzie przyznana pomoc materialna;

4) maksymalną wysokość pomocy materialnej, októrą może ubiegać się student. Art. 173b.260)

1. Stypendia za wyniki wnauce dla studentów mogą być przyznawane przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące państwowymi ani samorządowymi osobami prawnymi. 2.261) Zasady przyznawania stypendiów, októrych mowa wust.1, zatwierdza minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, po zasięgnięciu opinii Rady. 3.261) Zasady przyznawania stypendiów, októrych mowa wust.1, dla studentów uczelni wojskowych, służb państwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich zatwierdza minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, po zasięgnięciu opinii właściwych ministrów wskazanych wart.33 ust.2 oraz Rady.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 122 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

1. Wtym brzmieniu obowiązuje do wejścia wżycie zmiany, októrej mowa wodnośniku 256.

256) W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 122 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 1; wejdzie wżycie zdniem 1 października 2012r.

257) Wtym brzmieniu obowiązuje do wejścia wżycie zmiany, októrej mowa wodnośniku 258.

258) Przez art.1 pkt 122 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 1; wejdzie wżycie zdniem 1 października 2012r.

259) Przez art.1 pkt 122 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

260) Dodany przez art.1 pkt 3 ustawy, októrej mowa wodnośniku 60.

261) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 123 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

254) 255)

Dziennik Ustaw – 89 – Poz. 572

Art. 174. 1.262) Świadczenia, októrych mowa wart.173 ust.1 pkt 1–3 i8, przyznaje się ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów idoktorantów, októrym mowa wart.103.

2. Rektor wporozumieniu zuczelnianym organem samorządu studenckiego iuczelnianym organem samorządu doktorantów dokonuje podziału dotacji, októrych mowa wart.94 ust.1 pkt 7 iust.4.

3. Wnowo utworzonej uczelni podziału funduszu dokonuje na okres roku rektor. 4.263) Środki zdotacji, októrych mowa wart.94 ust.1 pkt 7 iust.4, przeznaczone na stypendia rektora dla najlepszych studentów przyznawane wliczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego wuczelni stanowią nie więcej niż 40% środków przeznaczonych łącznie na stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne oraz zapomogi. Art. 175.264)

1. Świadczenia, októrych mowa wart.173 ust.1 pkt 1–2 i8, są przyznawane na wniosek studenta przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej.

2. Stypendia rektora dla najlepszych studentów są przyznawane na wniosek studenta przez rektora.

3. Od decyzji kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej wsprawie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi studentowi przysługuje odwołanie do rektora, składane wterminie czternastu dni od dnia otrzymania decyzji. Wprzypadku decyzji rektora wsprawie stypendium dla najlepszych studentów przysługuje wniosek oponowne rozpatrzenie sprawy.

4. Na wniosek właściwego organu samorządu studenckiego kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej lub rektor przekazują uprawnienia wzakresie przyznawania stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów odpowiednio komisji stypendialnej lub odwoławczej komisji stypendialnej. Art. 176.265)

1. W uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej świadczenia, o których mowa wart.173 ust.1 pkt1–3 i8, są przyznawane na wniosek studenta przez rektora.

2. Od decyzji rektora, októrej mowa wust.1, przysługuje prawo złożenia wniosku oponowne rozpatrzenie sprawy wterminie czternastu dni od dnia otrzymania decyzji.

3. Na wniosek właściwego organu samorządu studenckiego rektor przekazuje uprawnienie, októrym mowa wust.1, komisji stypendialnej, awzakresie rozpatrywania wniosku, októrym mowa wust.2, odwoławczej komisji stypendialnej. Art. 177.

1. Komisję stypendialną iodwoławczą komisję stypendialną, októrych mowa wart.175 ust.3, powołuje odpowiednio kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej lub rektor spośród studentów delegowanych przez właściwy organ samorządu studenckiego ipracowników uczelni.

2. Komisję stypendialną iodwoławczą komisję stypendialną, októrych mowa wart.176 ust.3, powołuje rektor spośród studentów delegowanych przez właściwy organ samorządu studenckiego ipracowników uczelni.

3. Studenci stanowią większość składu komisji, októrych mowa wust.1 i2.

4. Decyzje wydane przez komisje stypendialne iodwoławcze komisje stypendialne, októrych mowa wart.175 ust.3 iart.176 ust.3, podpisują przewodniczący tych komisji lub działający zich upoważnienia wiceprzewodniczący.

5. Nadzór nad działalnością komisji stypendialnej i odwoławczej komisji stypendialnej, o których mowa w art. 175 ust.3, sprawują odpowiednio kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej lub rektor, anadzór nad działalnością komisji, októrych mowa wart.176 ust.3, rektor.

6. Wramach nadzoru, októrym mowa wust.5, odpowiednio kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej lub rektor może uchylić decyzję komisji stypendialnej lub odwoławczej komisji stypendialnej niezgodną z przepisami ustawy lub regulaminem, októrym mowa wart.186 ust.1.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 124 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

1. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 124 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

264) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 125 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

265) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 126 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

262) 263)

Dziennik Ustaw – 90 – Poz. 572

Art. 178.266)

1. Stypendia ministra za osiągnięcia wnauce iza wybitne osiągnięcia sportowe przyznaje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek rady podstawowej jednostki organizacyjnej, awprzypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej oraz uczelni zawodowej – na wniosek senatu uczelni, przedstawiony przez rektora tej uczelni.

2. Uprawnienie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego określone wust.1 wodniesieniu do uczelni wojskowych, służb państwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich wykonują odpowiednio ministrowie wskazani wart.33 ust.2. Art. 178.267)

1. Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia przyznaje studentom minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek rektora uczelni zaopiniowany przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej, awprzypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej – przez senat uczelni.

2. Wniosek oprzyznanie stypendium, októrym mowa wust.1, dla studentów uczelni wojskowych, służb państwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich wymaga opinii odpowiednio ministra wskazanego wart.33 ust.2. Art. 179.

1. Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się wtrudnej sytuacji materialnej. 2.268) Rektor wporozumieniu zuczelnianym organem samorządu studenckiego ustala wysokość dochodu na osobę wrodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się ostypendium socjalne. 3.268) Wysokość dochodu, októrej mowa wust.2, nie może być niższa niż 1,30 kwoty, októrej mowa wart.8 ust.1 pkt2 ustawy zdnia 12 marca 2004r. opomocy społecznej (Dz. U. z2009r. Nr175, poz.1362, zpóźn. zm.269)), oraz wyższa niż 1,30 sumy kwot określonych wart.5 ust.1 iart.6 ust.2 pkt 3 ustawy zdnia 28 listopada 2003r. oświadczeniach rodzinnych (Dz. U. z2006r. Nr139, poz.992, zpóźn. zm.270)).

4. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się ostypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:271)

1) studenta;

2) ałżonka studenta, atakże będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające m naukę do

26. roku życia, ajeżeli

26. rok życia przypada wostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek; r

3) odziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta ibędące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do

26. roku życia, ajeżeli

26. rok życia przypada wostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek. 5.272) Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych wustawie zdnia 28 listopada 2003r. oświadczeniach rodzinnych, zuwzględnieniem ust.4, zzastrzeżeniem, że do dochodu nie wlicza się:

1) dochodów, októrych mowa wust.4 pkt 3, jeżeli student jest samodzielny finansowo;

2) świadczeń pomocy materialnej dla studentów idoktorantów, otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy;

Wtym brzmieniu obowiązuje do wejścia wżycie zmiany, októrej mowa wodnośniku

267. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 127 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1; wejdzie wżycie zdniem 1 października 2012r.

268) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 128 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 1.

269) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2009r. Nr202, poz.1551, Nr219, poz.1706 iNr221, poz.1738, z2010r. Nr28, poz.146, Nr40, poz.229, Nr81, poz.527, Nr125, poz.842 iNr217, poz.1427 oraz z2011r. Nr81, poz.440, Nr106, poz.622 iNr149, poz.887.

270) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2006r. Nr222, poz.1630, z2007r. Nr64, poz.427, Nr105, poz.720, Nr109, poz.747, Nr192, poz.1378 iNr200, poz.1446, z2008r. Nr70, poz.416, Nr138, poz.872 i875, Nr223, poz.1456 iNr237, poz.1654, z2009r. Nr97, poz.800 iNr219, poz.1706, z2010r. Nr50, poz.301 oraz z2011r. Nr106, poz.622, Nr149, poz.887, Nr171, poz.1016 iNr205, poz.1212.

271) Wprowadzenie do wyliczenia wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 128 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

272) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 128 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

266) 267)

Dziennik Ustaw – 91 – Poz. 572

3) stypendiów przyznawanych uczniom, studentom idoktorantom wramach: a) funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, n b) iepodlegających zwrotowi środków pochodzących zpomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia oWolnym Handlu (EFTA), c) mów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych u programów stypendialnych;

4) wiadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy zdnia 7 września 1991r. osystemie ś oświaty;

5) świadczeń, októrych mowa wart.173a, 173b, 199a iart.200 ust.1.

6. Student jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiadał stałe źródło dochodów wostatnim roku podatkowym;

2) posiada stałe źródło dochodów wroku bieżącym; 3)273) jego miesięczny dochód wokresach, októrych mowa wpkt 1 i2, nie jest mniejszy niż 1,30 sumy kwot określonych wart.5 ust.1 iart.6 ust.2 pkt 3 ustawy zdnia 28 listopada 2003r. oświadczeniach rodzinnych;

4) nie złożył oświadczenia oprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego zrodzicami bądź jednym znich. 7.274) Wprzypadku gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się ostypendium socjalne przyjmuje się dochód zprowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód ten ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych whektarach przeliczeniowych iwysokości przeciętnego dochodu zpracy windywidualnych gospodarstwach rolnych z1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art.18 ustawy zdnia 15 listopada 1984r. opodatku rolnym (Dz.U. z2006r. Nr136, poz.969, zpóźn. zm.275)). Wprzypadku uzyskiwania dochodów zgospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się. 8.276) Wuzasadnionych przypadkach kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej albo odpowiednio komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna, októrych mowa wart.177, mogą zażądać doręczenia opinii jednostki wsystemie pomocy społecznej odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej imajątkowej osób irodzin, iuwzględnić ją wpostępowaniu. Art. 180. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student ztytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Art. 181. 1.277) Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 2.278) Stypendium ministra za osiągnięcia wnauce może być przyznane studentowi szczególnie wyróżniającemu się wnauce oraz posiadającemu osiągnięcia naukowe, a stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe studentowi, który osiągnął wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym izaliczył kolejny rok studiów. 2.279) Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi szczególnie wyróżniającemu się wnauce lub posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

3. Oprzyznanie stypendiów, októrych mowa wust.1 i2, student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 128 lit.d ustawy, októrej mowa wodnośniku

1. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 128 lit.e ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

275) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2006r. Nr191, poz.1412, Nr245, poz.1775 iNr249, poz.1825, z2007r. Nr109, poz.747, z2008r. Nr116, poz.730 iNr237, poz.1655, z2009r. Nr56, poz.458 oraz z2010r. Nr96, poz.620 iNr226, poz.1475.

276) Dodany przez art.1 pkt 128 lit.f ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

277) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 129 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 1.

278) Wtym brzmieniu obowiązuje do wejścia wżycie zmiany, októrej mowa wodnośniku 279.

279) W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 129 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 1; wejdzie wżycie z dniem 1 października 2012r.

273) 274)

Dziennik Ustaw – 92 – Poz. 572

4.280) Oprzyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów lub stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych wterminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił kryteria określone odpowiednio wust.1 lub 2 na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.

5. (uchylony).281) 6.282) Student może równocześnie otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych studentów istypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Otrzymanie tych stypendiów nie wyklucza prawa studenta do świadczeń pomocy materialnej oraz prawa do otrzymywania stypendium przyznawanego przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, atakże pochodzących ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Art. 182.283)

1. Student studiów stacjonarnych znajdujący się wtrudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne wzwiększonej wysokości ztytułu zamieszkania wdomu studenckim lub wobiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd zmiejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub wznacznym stopniu utrudniał studiowanie.

2. Student studiów stacjonarnych wprzypadku, októrym mowa wust.1, może otrzymać stypendium socjalne wzwiększonej wysokości również ztytułu zamieszkania zniepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta wdomu studenckim lub wobiekcie innym niż dom studencki. Art. 183.

1. Zapomoga może być przyznana studentowi, który zprzyczyn losowych znalazł się przejściowo wtrudnej sytuacji materialnej.

2. Student może otrzymać zapomogę, októrej mowa wust.1, dwa razy wroku akademickim. Art. 184. 1.284) Student może otrzymywać stypendia, októrych mowa wart.173 ust.1 pkt 1–3, wdanym roku akademickim przez okres do dziesięciu miesięcy, agdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr przez okres do pięciu miesięcy.

2.284) Stypendia, októrych mowa wart.173 ust.1 pkt 1–3, są przyznawane na semestr lub na rok akademicki, astypendium ministra, októrym mowa wart.173 ust.1 pkt 4, na rok akademicki, zwyjątkiem przypadku gdy ostatni rok studiów, zgodnie zplanem studiów, trwa jeden semestr. 3.285) Stypendia, októrych mowa wart.173, wypłacane są co miesiąc. 3.286) Stypendia, októrych mowa wart.173, wypłacane są co miesiąc zwyjątkiem stypendium ministra za wybitne osiągnięcia wypłacanego jednorazowo, nie później niż do 15 grudnia danego roku. 4.287) Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów istypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów. 5.287) Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia, októrych mowa wart.173, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia wcelu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. 6.287) Łączna miesięczna wysokość stypendiów, októrych mowa wart.173 ust.1 pkt 1 i3, nie może być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego wprzepisach owynagradzaniu nauczycieli akademickich.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 129 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku

1. Przez art.1 pkt 129 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

282) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 129 lit.d ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

283) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 130 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

284) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 131 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 1.

285) Z e zmianą wprowadzoną przez art.1 pkt 131 lit.b tiret pierwsze ustawy, októrej mowa wodnośniku 1; obowiązuje do wejścia wżycie zmiany, októrej mowa wodnośniku 286.

286) Z e zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 131 lit. b tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 1; wejdzie w życie z dniem 1 października 2012r.

287) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 131 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

280) 281)

Dziennik Ustaw – 93 – Poz. 572

7.288) Student jest obowiązany do złożenia oświadczenia oniepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku. Art. 185.

1. Pierwszeństwo wprzyznaniu miejsca wdomu studenckim uczelni publicznej przysługuje studentowi tej uczelni, któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub wznacznym stopniu utrudniał studiowanie iktóry znajduje się wtrudnej sytuacji materialnej.

2. Pierwszeństwo w przyznawaniu wyżywienia w stołówce studenckiej przysługuje studentowi, o którym mowa wust.1. Art. 186. 1.289) Szczegółowy regulamin ustalania wysokości, przyznawania iwypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, októrych mowa wart.173 ust.1 pkt 1–3 i8, wtym szczegółowe kryteria itryb udzielania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, wzory wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej, wzór oświadczenia o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów oraz sposób udokumentowania sytuacji materialnej studenta ustala rektor wporozumieniu zuczelnianym organem samorządu studenckiego.

2. Wnowo utworzonej uczelni regulamin, októrym mowa wust.1, ustala na okres roku rektor. Art. 187.290) Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, wdrodze rozporządzenia, szczegółowe warunki itryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów ministra, októrych mowa wart.173 ust.1 pkt 4 i5, maksymalną wysokość tego stypendium oraz wzór wniosku oprzyznanie stypendium ministra, uwzględniając: m

1) inimalną średnią ocen uprawniającą do ubiegania się ostypendium ministra, biorąc pod uwagę oceny ze wszystkich lat studiów oraz zróżnicowanie skali ocen wuczelni;

2) odzaje osiągnięć naukowych iaktywności naukowej, które brane są pod uwagę przy ubieganiu się ostypendium minir stra, takich jak praca wkole naukowym, publikacje, opracowania, referaty, udział wkonferencjach, praca naukowa, udział wpracach naukowo-badawczych, współpraca zinnymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi, nagrody iwyróżnienia, studia na drugim kierunku studiów, indywidualny program studiów, praktyki, staże, potwierdzona znajomość języków obcych, olimpiady; r

3) odzaje osiągnięć sportowych, które są brane pod uwagę przy ubieganiu się ostypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe, wtym udział wigrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, uniwersjadach, akademickich mistrzostwach świata, akademickich mistrzostwach Europy;

4) terminy przekazywania wniosków; s

5) posób wypłacania stypendium ministra, w tym w przypadku wcześniejszego ukończenia studiów, a także podjęcia studiów winnej uczelni.

Art. 187.291) Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, wdrodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, liczbę stypendiów imaksymalną wysokość stypendium oraz wzór wniosku oprzyznanie stypendium ministra, uwzględniając rodzaje osiągnięć naukowych oraz innych osiągnięć studenta poświadczających ich wybitny poziom oraz sposób udokumentowania tych osiągnięć. Art. 187a.292) Wybitnie uzdolnieni absolwenci studiów licencjackich iinżynierskich oraz studenci po ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich, łącznie nie więcej niż 100 osób, mogą wdrodze konkursu, realizowanego w ramach programu ministra właściwego do spraw nauki „Diamentowy Grant”, otrzymać środki na badania naukowe, finansowane ze środków przewidzianych wbudżecie państwa na naukę. Art. 188. 1.293) Studentowi przysługuje prawo do korzystania z50% ulgi wopłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej. Osobom, które ukończyły studia pierwszego stopnia, prawo to przysługuje do dnia 31 października roku, wktórym ukończyły te studia.

Dodany przez art.1 pkt 131 lit.d ustawy, októrej mowa wodnośniku

1. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 132 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

290) Wtym brzmieniu obowiązuje do wejścia wżycie zmiany, októrej mowa wodnośniku 291.

291) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 133 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1; wejdzie wżycie zdniem 1 października 2012r.

292) Dodany przez art.1 pkt 134 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

293) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 135 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 1.

288) 289)

Dziennik Ustaw – 94 – Poz. 572

1a.294) Jednostki samorządu terytorialnego mogą podjąć decyzję oprzyznaniu ulgi wopłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej dla doktorantów.

2. Uprawnienia do korzystania zulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego iautobusowego określają odrębne przepisy. Art. 188a.295)

1. Podręczniki akademickie mogą być dofinansowywane zbudżetu państwa zczęści, której dysponentem jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

2. Wprzypadku gdy ustawa budżetowa ustali dotacje przedmiotowe do podręczników akademickich, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, wporozumieniu zministrem właściwym do spraw finansów publicznych, ustala, wdrodze rozporządzenia, stawki oraz określa szczegółowy sposób oraz tryb udzielania irozliczania dotacji, mając na względzie ułatwienie studentom dostępu do materiałów dydaktycznych. Art. 189.

1. Student jest obowiązany postępować zgodnie ztreścią ślubowania iregulaminem studiów.

2. Student jest obowiązany wszczególności do:

1) uczestniczenia wzajęciach dydaktycznych iorganizacyjnych zgodnie zregulaminem studiów;

2) składania egzaminów, odbywania praktyk ispełniania innych wymogów przewidzianych wplanie studiów;

3) przestrzegania przepisów obowiązujących wuczelni. Art. 190.

1. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej skreśla studenta zlisty studentów, wprzypadku:

1) niepodjęcia studiów;

2) rezygnacji ze studiów;

3) niezłożenia wterminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego;

4) ukarania karą dyscyplinarną wydalenia zuczelni.

2. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może skreślić studenta zlisty studentów, wprzypadku:

1) stwierdzenia braku postępów wnauce;

2) nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku wokreślonym terminie;

3) niewniesienia opłat związanych zodbywaniem studiów.

3. Od decyzji, októrych mowa wust.1 i2, przysługuje odwołanie do rektora. Decyzja rektora jest ostateczna. Art. 191. Student ostatniego roku studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich może na zasadach określonych wstatucie uczelni odbywać staż przygotowujący do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego iotrzymywać, ze środków własnych uczelni, stypendium na zasadach określonych wstatucie. Art. 191a.296)

1. Dyplom wydany przez uprawnioną uczelnię działającą w systemie szkolnictwa wyższego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia oWolnym Handlu (EFTA) – strony umowy oEuropejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzający ukończenie:

1) rzyletnich studiów lub studiów pierwszego stopnia trwających co najmniej trzy lata – potwierdza wRzeczypospolitej t Polskiej posiadanie wyższego wykształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia;

2) tudiów drugiego stopnia – potwierdza wRzeczypospolitej Polskiej posiadanie wyższego wykształcenia na poziomie s studiów drugiego stopnia;

3) o najmniej czteroletnich studiów jednolitych – potwierdza wRzeczypospolitej Polskiej posiadanie wyższego wykształc cenia na poziomie studiów drugiego stopnia, jeżeli jest uważany za równorzędny dyplomowi ukończenia studiów drugiego stopnia wkraju wydania.

Dodany przez art.1 pkt 135 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku

1. D odany przez art.68 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę ofinansach publicznych (Dz. U. Nr157, poz.1241, z2010r. Nr238, poz.1578 oraz z2011r. Nr178, poz.1061), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 2010r.

296) Dodany przez art.1 pkt 136 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

294) 295)

Dziennik Ustaw – 95 – Poz. 572

2. Przepis ust.1 stosuje się odpowiednio do dyplomów potwierdzających ukończenie studiów wyższych prowadzonych wspólnie przez uczelnie działające wsystemach szkolnictwa wyższego państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Organizacji Współpracy Gospodarczej iRozwoju (OECD) lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia oWolnym Handlu (EFTA) – stron umowy oEuropejskim Obszarze Gospodarczym.

3. Jeżeli dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą daje prawo do kontynuacji kształcenia lub otwarcia przewodu doktorskiego w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała, uprawnia on również do kontynuacji kształcenia odpowiednio: n

1) a studiach drugiego stopnia wpolskiej uczelni lub studiach podyplomowych wpolskiej uczelni, instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk lub instytucie badawczym albo n

2) a studiach trzeciego stopnia wpolskiej uczelni, studiach doktoranckich wjednostce naukowej lub do otwarcia przewodu doktorskiego wpolskiej uczelni lub jednostce naukowej.

4. Jeżeli dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych wspólnie przez uczelnie zagraniczne daje prawo do kontynuacji kształcenia lub otwarcia przewodu doktorskiego przynajmniej wjednym państwie, wktórego systemie szkolnictwa wyższego było prowadzone kształcenie, uprawnia on również do kontynuacji kształcenia odpowiednio:

1) a studiach drugiego stopnia wpolskiej uczelni lub studiach podyplomowych wpolskiej uczelni, instytucie naukowym n Polskiej Akademii Nauk lub instytucie badawczym albo

2) a studiach trzeciego stopnia wpolskiej uczelni, studiach doktoranckich wjednostce naukowej lub do otwarcia przewon du doktorskiego wpolskiej uczelni lub jednostce naukowej.

5. Dyplomy potwierdzające ukończenie studiów wyższych za granicą nie nadają wRzeczypospolitej Polskiej uprawnień, októrych mowa wust.1–4, jeżeli:

1) instytucje, które je wydały lub instytucje, wktórych prowadzone było kształcenie: w a) rozumieniu prawa wewnętrznego państw, wktórych systemach szkolnictwa wyższego działają te instytucje, nie były akredytowanymi uczelniami wdniu wydania dyplomu lub realizowały program studiów nieposiadający akredytacji wdniu wydania dyplomu lub b) nie działają wsystemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa lub

2) rogram studiów wyższych albo jego część była realizowana niezgodnie zprzepisami państwa, na którego terenie było p prowadzone kształcenie.

6. W przypadku wątpliwości dotyczących właściwości dyplomu lub statusu uczelni zagranicznej, o których mowa wust.1–5, na wniosek zainteresowanego podmiotu minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego lub upoważniony przez niego podmiot wydają wtym przedmiocie opinię lub zaświadczenie. Przepisy ustawy zdnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio, ztym że termin, októrym mowa wart.217 §3 tej ustawy, wynosi dwadzieścia jeden dni.

7. Dyplom ukończenia studiów wyższych lub tytuł zawodowy uzyskany za granicą mogą być uznane za równoważne odpowiedniemu polskiemu dyplomowi itytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność, awprzypadku jej braku wdrodze nostryfikacji.

8. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, wdrodze rozporządzenia:

1) tryb nostryfikacji,

2) organy przeprowadzające postępowanie nostryfikacyjne,

3) rodzaje dokumentów, które powinny być dołączone do podań onostryfikację dyplomu ukończenia studiów,

4) terminy, wktórych należy przeprowadzić postępowanie nostryfikacyjne,

5) arunki ustalania odpłatności za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego, uwzględniając możliwość obniżaw nia lub zwalniania zopłat oraz sposób wnoszenia opłat,

6) wzór zaświadczenia wydawanego po przeprowadzeniu postępowania nostryfikacyjnego – uwzględniając konieczność zapewnienia sprawnego przeprowadzania postępowań oraz przejrzyste zasady ich prowadzenia.

Dziennik Ustaw – 96 – Poz. 572

9. Osoba, której tytuł zawodowy na podstawie umowy międzynarodowej lub wdrodze przeprowadzonego postępowania nostryfikacyjnego został uznany za równoważny polskiemu tytułowi zawodowemu, może posługiwać się odpowiednim polskim tytułem zawodowym.

10. Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej określają odrębne przepisy. Art. 192.

1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, wdrodze rozporządzenia, sposób prowadzenia przez uczelnie dokumentacji przebiegu studiów, dokonywania sprostowań iwydawania duplikatów, legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego zzagranicą oraz wysokość isposób pobierania opłaty za wykonywanie tych czynności, atakże za wydanie indeksu, legitymacji studenckiej, dyplomu idokumentów stwierdzających ukończenie studiów, wtym:

1) sposób prowadzenia teczki akt osobowych studenta,

2) sposób prowadzenia albumu studenta iksięgi dyplomów,

3) wzór indeksu ilegitymacji studenckiej,

4) obowiązek isposób dokumentowania przebiegu studiów,

5) sposób sporządzania iwydawania duplikatów dokumentów,

6) posób dokonywania sprostowań dokumentów oraz zmian danych osobowych studenta lub absolwenta wdokumentach s prowadzonych iwydawanych przez uczelnie,

7) tryb isposób legalizacji dokumentów,

8) sposób przechowywania izasady wydawania dokumentów,

9) ysokość opłat za legalizację dokumentów, wydanie dyplomu, wydanie odpisów wjęzykach obcych, świadectwa, inw deksu, legitymacji studenckiej oraz za wydanie duplikatów tych dokumentów, 10)297) sposób postępowania z dokumentacją przebiegu studiów oraz zasady wydawania dokumentów stwierdzających ukończenie studiów wprzypadku likwidacji uczelni – uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego tworzenia igromadzenia dokumentacji niezbędnej dla przebiegu studiów ikontroli procesu dydaktycznego.

2. (uchylony).298)

3. (uchylony).298)

4. (uchylony).298) Art. 192a.299) Wprzypadku likwidacji uczelni jej likwidator przekazuje dokumentację przebiegu studiów do właściwego miejscowo archiwum państwowego. Koszty przechowywania dokumentacji pokrywa się zmajątku likwidowanej uczelni. Art.193. Organ właściwy, wdrodze decyzji, stwierdza nieważność postępowania wsprawie nadania tytułu zawodowego, jeżeli wpracy stanowiącej podstawę nadania tytułu zawodowego osoba ubiegająca się oten tytuł przypisała sobie autorstwo istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu lub ustalenia naukowego. Art. 194.300) Przepisów art.172–187 oraz art.191 nie stosuje się do studentów będących kandydatami na żołnierzy zawodowych, będących żołnierzami zawodowymi oraz funkcjonariuszami służb państwowych.

Dodany przez art.1 pkt 137 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

1. Przez art.1 pkt 137 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

299) Dodany przez art.1 pkt 138 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

300) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 139 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

297) 298)

Dziennik Ustaw – 97 – Rozdział 3 Studia doktoranckie Art. 195. 1.301) Jednostki organizacyjne uczelni oraz jednostki naukowe posiadające uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora mogą prowadzić studia doktoranckie wzakresie dyscyplin odpowiadających tym uprawnieniom. 2.301) Studia doktoranckie mogą być studiami środowiskowymi, prowadzonymi przez jednostki organizacyjne uczelni oraz jednostki naukowe. Zadania poszczególnych jednostek oraz sposób finansowania studiów doktoranckich określają umowy zawarte między tymi jednostkami. 3.301) Przepisy art.164 stosuje się odpowiednio do doktorantów istudiów doktoranckich prowadzonych wjednostkach organizacyjnych uczelni oraz jednostkach naukowych.

4. Studia doktoranckie są prowadzone jako studia stacjonarne lub niestacjonarne.

5. Więcej niż połowa programu stacjonarnych studiów doktoranckich wymaga obecności uczestników tych studiów wprowadzącej je jednostce organizacyjnej ijest realizowana wformie zajęć dydaktycznych ipracy naukowej wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub opiekunów naukowych idoktorantów. Organizacja niestacjonarnych studiów doktoranckich zapewnia możliwość odbywania studiów doktoranckich osobom zatrudnionym wramach stosunku pracy. 6.302) Studia doktoranckie wuczelni są tworzone przez rektora na wniosek rady jednostki organizacyjnej, awjednostkach naukowych – przez dyrektora jednostki na wniosek rady naukowej jednostki naukowej. 7.302) Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje rada jednostki organizacyjnej uczelni albo rada naukowa jednostki naukowej prowadzącej te studia. 8.302) Stacjonarne studia doktoranckie wuczelniach publicznych oraz wpublicznych jednostkach naukowych są bezpłatne. 9.302) Niestacjonarne studia doktoranckie mogą być odpłatne. Wysokość opłat nieprzekraczającą kosztów kształcenia ustala rektor uczelni lub dyrektor jednostki naukowej, wktórej są prowadzone te studia. 10.303) Warunki odpłatności za studia doktoranckie określa umowa zawarta, w formie pisemnej, między uczelnią lub jednostką naukową adoktorantem. Art. 196.304)

1. Do studiowania na studiach doktoranckich może być dopuszczona osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.

2. Rekrutacja na bezpłatne studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu. Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie oraz ich formy określa wuczelni senat, awjednostce naukowej – rada naukowa jednostki. Przepis art.169 ust. 5 stosuje się odpowiednio. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości nie później niż do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego, wktórym rozpoczyna się rok akademicki, którego uchwała dotyczy.

3. Rekrutację przeprowadzają komisje rekrutacyjne powołane przez kierownika jednostki organizacyjnej uczelni lub dyrektora jednostki naukowej. Komisje rekrutacyjne podejmują decyzje wsprawach przyjęcia na studia doktoranckie.

4. Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie, wterminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji, odpowiednio do rektora lub dyrektora jednostki naukowej. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków itrybu rekrutacji na studia doktoranckie, októrych mowa wust.2. Decyzja rektora lub dyrektora jednostki naukowej jest ostateczna.

5. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. Poz. 572

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 140 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

1. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 140 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

303) Dodany przez art.1 pkt 140 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

304) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 141 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

301) 302)

Dziennik Ustaw – 98 – Poz. 572

6. Organizację itok studiów doktoranckich wzakresie nieuregulowanym wustawie oraz wodrębnych przepisach określa regulamin studiów doktoranckich. Regulamin uchwala wuczelni senat, awjednostce naukowej – rada naukowa, co najmniej na pięć miesięcy przed rozpoczęciem zajęć. Do uchwalania regulaminu stosuje się odpowiednio przepisy art.161 i162. Art. 196a.305) Osoba przyjęta na studia doktoranckie nabywa prawa doktoranta zchwilą złożenia ślubowania, którego treść określa statut uczelni albo jednostki naukowej. Art. 197.

1. Doktorant jest obowiązany postępować zgodnie ztreścią ślubowania iregulaminem studiów doktoranckich. Przepis art.189 ust.2 stosuje się odpowiednio.

2. Do podstawowych obowiązków doktorantów, poza obowiązkami określonymi zgodnie zust.1, należy realizowanie programu studiów doktoranckich oraz prowadzenie badań naukowych iskładanie sprawozdań zich przebiegu. 3.306) Uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych wuczelni mają także obowiązek odbywania praktyk zawodowych wformie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia wich prowadzeniu. Maksymalny wymiar zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktorantów nie może przekraczać dziewięćdziesięciu godzin rocznie. 4.306) Doktoranci, którzy nie wywiązują się zobowiązków, októrych mowa wust.1 i2, mogą zostać skreśleni zlisty uczestników studiów doktoranckich. Decyzję oskreśleniu podejmuje kierownik studiów. 5.306) Od decyzji, októrej mowa wust.4, służy odwołanie odpowiednio do rektora albo dyrektora jednostki naukowej prowadzącej studia. Decyzja rektora albo dyrektora jednostki jest ostateczna. Art. 198.

1. Doktoranci mają prawo do przerw wypoczynkowych w wymiarze nieprzekraczającym ośmiu tygodni wciągu roku, które powinny być wykorzystane wokresie wolnym od zajęć dydaktycznych.

2. Doktoranci mają prawo do ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych wodrębnych przepisach.

3. Doktorantowi, po uzyskaniu stopnia doktora, okres odbywania studiów doktoranckich, nie dłuższy niż cztery lata, zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

4. Doktorantowi, po uzyskaniu stopnia doktora, do okresu, októrym mowa wust.3, zalicza się również okres odbywania stacjonarnych studiów doktoranckich, jeżeli zostały one przerwane zpowodu podjęcia zatrudnienia wcharakterze nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego winstytucjach naukowych. Art. 199.307)

1. Doktorant może otrzymać pomoc materialną wformie:

1) stypendium socjalnego;

2) zapomogi;

3) stypendium dla najlepszych doktorantów;

4) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;

5) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

2. Świadczenia, októrych mowa wust.1 pkt 1–4, przyznaje się ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów idoktorantów, októrym mowa wart.103, na zasadach określonych przez rektora wuzgodnieniu zuczelnianym organem samorządu doktorantów. 3.308) Wprzypadku studiów doktoranckich prowadzonych wjednostce naukowej świadczenia, októrych mowa wust.1 pkt 1–4, przyznaje się ze środków funduszu pomocy materialnej dla doktorantów, októrej mowa wart.103, na zasadach określonych przez dyrektora jednostki wuzgodnieniu zsamorządem doktorantów.

Dodany przez art.1 pkt 142 ustawy, októrej mowa wodnośniku

1. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 143 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

307) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 144 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

308) Wejdzie wżycie zdniem 1 października 2012r.

305) 306)

Dziennik Ustaw – 99 – Poz. 572

4. Do przyznawania świadczeń, októrych mowa wust.1 pkt 1–4, stosuje się odpowiednio przepisy opomocy materialnej dla studentów, zwyłączeniem art.174 ust.4 oraz zzastrzeżeniem ust.5.

5. Stypendium, októrym mowa wust.1 pkt 3, może być przyznane:

1) a pierwszym roku studiów doktoranckich – doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki wpostępowaniu rekrun tacyjnym;

2) a drugim roku ikolejnych latach studiów doktoranckich – doktorantowi, który wroku akademickim poprzedzającym n przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki: a) uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich, b) wykazał się postępami wpracy naukowej iprzygotowywaniu rozprawy doktorskiej, c) odczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się szczególnym zaangażowaniem wpracy p dydaktycznej. Art. 199a.309) Jednostki samorządu terytorialnego mogą przyznawać pomoc materialną dla doktorantów na zasadach określonych wart.173a. Art. 199b.309) Stypendia naukowe dla doktorantów mogą być przyznawane przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące państwowymi ani samorządowymi osobami prawnymi na zasadach określonych wart.173b. Art. 199c.310)

1. Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia są przyznawane doktorantom przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek rektora uczelni zaopiniowany przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej, awprzypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej – przez senat uczelni.

2. Wniosek oprzyznanie stypendium, októrym mowa wust.1, dla doktorantów uczelni wojskowych, służb państwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich wymaga opinii odpowiednio ministra wskazanego wart.33 ust.2.

3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, wdrodze rozporządzenia, szczegółowe warunki itryb przyznawania oraz wypłacania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, liczbę stypendiów i maksymalną wysokość stypendium oraz wzór wniosku oprzyznanie stypendium ministra, uwzględniając rodzaje osiągnięć naukowych oraz innych osiągnięć doktoranta poświadczających ich wybitny poziom oraz sposób udokumentowania tych osiągnięć. Art. 200.

1. Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich może otrzymywać stypendium doktoranckie.

2. Minimalne stypendium, októrym mowa wust.1, nie może być niższe niż 60% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego wprzepisach owynagradzaniu nauczycieli akademickich. 3.311) Decyzję oprzyznaniu stypendium doktoranckiego, okresie jego pobierania oraz wysokości podejmuje wuczelni rektor, awjednostce naukowej – jej dyrektor.

4. (uchylony).312) 5.313) Stypendia, októrych mowa wust.1, wuczelni publicznej są finansowane wszczególności wramach środków, októrych mowa wart.98 ust.1, awjednostkach naukowych wszczególności wramach środków przewidzianych na rozwój kadr naukowych wprzepisach ofinansowaniu nauki. Art. 200a.314)

1. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej, októrej mowa wart.94b ust.1 pkt5, przysługuje doktorantom wyróżniającym się wpracy naukowej idydaktycznej. Tryb przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego określa regulamin określony przez rektora po uzyskaniu opinii właściwego organu samorządu doktorantów, zuwzględnieniem zasady, że uprawnienie do otrzymywania tego stypendium przysługuje nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów doktoranckich.

Dodany przez art.1 pkt 5 ustawy, októrej mowa wodnośniku

60. Dodany przez art.1 pkt 145 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1; wejdzie wżycie zdniem 1 października 2012r.

311) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 146 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 1.

312) P rzez art.2 ustawy zdnia 5 marca 2010r. zmieniającej ustawę ozmianie ustawy ozawodach lekarza ilekarza dentysty oraz ustawę – Prawo oszkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr57, poz.359), która weszła wżycie zdniem 23 kwietnia 2010r.

313) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 146 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

314) Dodany przez art.1 pkt 147 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

309) 310)

Dziennik Ustaw – 100 – Poz. 572

2. Doktorantowi znajdującemu się wgrupie 30% najlepszych doktorantów, któremu nie przyznano stypendium doktoranckiego, przyznaje się środki finansowe wwysokości kwoty zwiększenia stypendium, októrym mowa wust.1. Zwiększenie to staje się stypendium doktoranckim. Art. 201.315)

1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, wdrodze rozporządzenia, warunki itryb organizowania, prowadzenia iodbywania studiów doktoranckich, przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego zdotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, atakże minimalną wysokość kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego, uwzględniając:

1) zas trwania studiów imożliwość przedłużania go, wtym prawo do dodatkowego przedłużenia okresu odbywania stuc diów doktoranckich oczas trwania urlopu macierzyńskiego, określonego wodrębnych przepisach, mając na uwadze potrzebę prawidłowego przygotowania do przeprowadzenia przewodu doktorskiego;

2) zczegółowe uprawnienia organu tworzącego studia doktoranckie, rady jednostki organizacyjnej ikierownika studiów s doktoranckich, uwzględniając potrzebę zapewnienia sprawnego przebiegu studiów iwysokiej jakości kształcenia;

3) ymóg sprawowania opieki naukowej iprowadzenia zajęć dydaktycznych przez pracowników posiadających aktualny w dorobek naukowy, opublikowany wokresie ostatnich pięciu lat;

4) wzór legitymacji doktoranta;

5) wysokość opłat za wydanie legitymacji, nie wyższą niż koszty wydania dokumentu;

6) tryb iokresy przyznawania stypendiów doktoranckich.

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, wdrodze rozporządzenia:

1) reguły kształcenia na studiach doktoranckich, uwzględniając efekty kształcenia iwarunki ich uzyskania, z

2) ajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności dydaktyczne lub zawodowe, minimalny wymiar zajęć oraz liczbę punktów ECTS,

3) ymiar praktyk, w tym realizowanych w formie zajęć dydaktycznych na studiach doktoranckich prowadzonych w wuczelni,

4) wymagania dla poszczególnych form studiów doktoranckich – mając na uwadze konieczność zapewnienia najwyższej jakości kształcenia, prowadzącego do uzyskania kwalifikacji trzeciego stopnia, określonych wart.2 ust.1 pkt 18h. Rozdział 4 Samorząd iorganizacje studenckie Art. 202.

1. Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych przez uczelnię tworzą samorząd studencki.

2. Organy samorządu studenckiego są wyłącznym reprezentantem ogółu studentów uczelni.

3. Samorząd studencki działa na podstawie ustawy iuchwalonego przez uczelniany organ uchwałodawczy samorządu regulaminu, określającego zasady organizacji i tryb działania samorządu, w tym rodzaje organów kolegialnych i jednoosobowych, sposób ich wyłaniania oraz kompetencje. Samorząd studencki działa zgodnie ze statutem uczelni.

4. Regulamin samorządu studenckiego wchodzi wżycie po stwierdzeniu przez senat uczelni jego zgodności zustawą istatutem uczelni. Pierwszy regulamin samorządu studenckiego wnowo utworzonej uczelni uchwala senat uczelni na wniosek organu wskazanego wstatucie, októrym mowa wart.203 ust.4.

5. Samorząd studencki prowadzi na terenie uczelni działalność wzakresie spraw studenckich, wtym socjalno-bytowych ikulturalnych studentów.

315)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 148 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

Dziennik Ustaw – 101 – Poz. 572

5a.316) Uczelniane samorządy studentów są obowiązane do opracowania ipromowania kodeksu etyki studenta.

6. Organy samorządu studenckiego decydują wsprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez organy uczelni na cele studenckie. Organy samorządu studenckiego przedstawiają organom uczelni sprawozdanie zrozdziału środków finansowych irozliczenie tych środków nie rzadziej niż raz wroku akademickim.

7. Rektor uchyla uchwałę organu samorządu studenckiego niezgodną zprzepisami prawa, statutem uczelni, regulaminem studiów lub regulaminem samorządu.

8. Uczelnia zapewnia środki materialne niezbędne do funkcjonowania organów samorządu studenckiego. Art. 203.

1. Przedstawiciele uczelnianych samorządów studenckich tworzą Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „Parlamentem Studentów”, reprezentujący ogół studentów wkraju.

2. Parlament Studentów ma prawo do wyrażania opinii iprzedstawiania wniosków wsprawach dotyczących ogółu studentów, wtym do opiniowania aktów normatywnych dotyczących studentów. Projekty aktów normatywnych przedkłada Parlamentowi Studentów minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego. Termin wyrażenia opinii wsprawie projektu aktu normatywnego wynosi miesiąc od daty jego przedłożenia.

3. Najwyższym organem Parlamentu Studentów jest zjazd delegatów reprezentujących samorządy studenckie z poszczególnych uczelni, zwany dalej „zjazdem delegatów”.

4. Zasady organizacji itryb działania Parlamentu Studentów, wtym rodzaje organów kolegialnych ijednoosobowych, sposób ich wyłaniania oraz kompetencje, określa statut uchwalony przez zjazd delegatów. Statut wchodzi wżycie po stwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego jego zgodności zprzepisami prawa.

5. Przepis ust.4 stosuje się odpowiednio do zmian statutu Parlamentu Studentów.

6. (uchylony).317) Art. 203a.318)

1. Parlament Studentów ma osobowość prawną.

2. Do Parlamentu Studentów stosuje się odpowiednio przepisy art.10 ust.1 i2, art.11, art.25, art.29, art.33–35 ustawy zdnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo ostowarzyszeniach, zzachowaniem przepisów niniejszej ustawy.

3. Organem nadzorującym Parlament Studentów jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

4. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego przekazuje Parlamentowi Studentów środki finansowe niezbędne do jego funkcjonowania, wtym na zadania wynikające zprzepisów art.170 ust.3, wformie dotacji. Art. 204.

1. Studenci mają prawo zrzeszania się wuczelnianych organizacjach studenckich, wszczególności wkołach naukowych oraz zespołach artystycznych isportowych, na zasadach określonych wustawie.

2. Uczelniane organizacje studenckie, a także działające w uczelni stowarzyszenia zrzeszające wyłącznie studentów lub studentów inauczycieli akademickich, mają prawo występowania zwnioskami do organów uczelni lub do organów samorządu studenckiego wsprawach dotyczących studentów uczelni.

3. Organy uczelni mogą przeznaczać środki materialne dla uczelnianych organizacji studenckich istowarzyszeń, októrych mowa wust.2. Organizacje te przedstawiają władzom uczelni sprawozdanie irozliczenie zotrzymanych środków nie rzadziej niż raz wsemestrze. Art. 205.

1. Uczelniane organizacje studenckie podlegają rejestracji, zwyłączeniem organizacji studenckich działających na podstawie ustawy zdnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo ostowarzyszeniach. Rejestr uczelnianych organizacji studenckich jest jawny.

Dodany przez art.1 pkt 149 ustawy, októrej mowa wodnośniku

1. Przez art.1 pkt 150 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

318) Dodany przez art.1 pkt 151 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

316) 317)

Dziennik Ustaw – 102 – Poz. 572

2. Organem rejestrującym iprowadzącym rejestr uczelnianych organizacji studenckich jest rektor. Od decyzji rektora wsprawie rejestracji przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

3. Warunkiem rejestracji uczelnianej organizacji studenckiej jest zgodność jej statutu (regulaminu, deklaracji założycielskiej) zprzepisami prawa istatutem uczelni.

4. Rektor uchyla uchwałę organu uczelnianej organizacji studenckiej niezgodną zprzepisami prawa, statutem uczelni lub statutem (regulaminem, deklaracją założycielską) tej organizacji.

5. Senat uczelni, na wniosek rektora, rozwiązuje uczelnianą organizację studencką, jeżeli w jej działalności rażąco lub uporczywie są naruszane przepisy ustawowe, statut uczelni lub statut (regulamin, deklaracja założycielska) organizacji. Art. 206.

1. Samorząd studencki, wtym Parlament Studentów, lub stowarzyszenie ozasięgu ogólnokrajowym, zrzeszające wyłącznie studentów, może – dla poparcia swoich żądań, gdy są one przedmiotem sporu zbiorowego idotyczą istotnych spraw lub interesów studentów – podjąć akcję protestacyjną, nienaruszającą przepisów obowiązujących wuczelni.

2. Decyzję oprzeprowadzeniu akcji protestacyjnej ijej formie podejmuje bezwzględną większością głosów, odpowiednio do jej zasięgu, organ samorządu studenckiego lub stowarzyszenia, októrym mowa wust.1. Odecyzji tej właściwy organ zawiadamia rektora lub kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej nie później niż trzy dni przed rozpoczęciem akcji protestacyjnej.

3. Strajk studencki (powstrzymywanie się od uczęszczania na zajęcia zmożliwością pozostania wuczelni) może być podjęty wyłącznie przez samorząd studencki lub stowarzyszenie, októrym mowa wust.1, jeżeli wcześniejsze negocjacje zrektorem lub inne niż strajk formy akcji protestacyjnej nie doprowadziły do rozwiązania konfliktu.

4. Udział wstrajku lub innej akcji protestacyjnej jest dobrowolny inie stanowi naruszenia obowiązków studenta, jeżeli strajk lub inna akcja protestacyjna zostały zorganizowane zgodnie zustawą.

5. Organizator strajku lub innej akcji protestacyjnej jest obowiązany zapewnić taki ich przebieg, aby nie zagrażały zdrowiu lub życiu ludzkiemu, mieniu uczelni lub innych osób, ani nie naruszały praw pracowników uczelni, atakże studentów niebiorących udziału wproteście.

6. Przepisów ust.1–5 nie stosuje się do uczelni wojskowych oraz uczelni służb państwowych. Art. 207. 1.319) Do decyzji, októrych mowa wart.169 ust.10 i11 oraz art.196 ust.3, decyzji podjętych przez organy uczelni, kierownika studiów doktoranckich lub dyrektora jednostki naukowej w indywidualnych sprawach studentów idoktorantów, atakże wsprawach nadzoru nad działalnością uczelnianych organizacji studenckich oraz samorządu studenckiego idoktoranckiego, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy zdnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisy ozaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego.

2. Decyzje wydawane przez rektora wpierwszej instancji są ostateczne. Wtakim przypadku stosuje się odpowiednio art.127 §3 ustawy zdnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

3. Organem właściwym do wznowienia postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego i wydania dyplomu oraz do stwierdzenia nieważności decyzji onadaniu tytułu zawodowego iwydaniu dyplomu jest rektor uczelni.

4. Przepis ust.1 stosuje się także do decyzji podjętych przez komisję stypendialną iodwoławczą komisję stypendialną, októrych mowa wart.175 ust.3 iart.176 ust.3. Rozdział 5 Samorząd iorganizacje doktorantów Art.208. 1.320) Uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych wuczelni lub jednostce naukowej tworzą samorząd doktorantów. 1a.321) Uczelniane samorządy doktorantów są obowiązane do opracowania ipromowania kodeksu etyki doktoranta.

2. Do samorządu doktorantów stosuje się odpowiednio przepisy art.202 ust.2–8, art.206 iart.207.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 152 ustawy, októrej mowa wodnośniku

1. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 153 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 1.

321) Dodany przez art.1 pkt 153 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

319) 320)

Dziennik Ustaw – 103 – Poz. 572

Art. 209.322)

1. Przedstawiciele samorządów doktorantów w uczelniach i jednostkach naukowych tworzą Krajową Reprezentację Doktorantów.

2. Krajowa Reprezentacja Doktorantów ma osobowość prawną.

3. Krajowa Reprezentacja Doktorantów ma prawo do wyrażania opinii iprzedstawiania wniosków wsprawach dotyczących ogółu doktorantów, wtym do opiniowania aktów normatywnych dotyczących doktorantów. Projekty aktów normatywnych przedkłada Krajowej Reprezentacji Doktorantów minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego. Termin wyrażenia opinii wsprawie projektu aktu normatywnego wynosi miesiąc od dnia jego przedłożenia.

4. Najwyższym organem Krajowej Reprezentacji Doktorantów jest zjazd delegatów.

5. Do Krajowej Reprezentacji Doktorantów stosuje się odpowiednio przepisy art.203 ust.4 i5 iart.203a ust.2 i3. 6.323) Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego przekazuje Krajowej Reprezentacji Doktorantów środki finansowe niezbędne do jej funkcjonowania, wformie dotacji. Art. 210.

1. Doktoranci mają prawo zrzeszania się wuczelnianych organizacjach doktorantów, wszczególności wkołach naukowych oraz zespołach artystycznych isportowych, na zasadach określonych wustawie.

2. Do uczelnianych organizacji doktorantów oraz stowarzyszeń, które nie zrzeszają innych członków oprócz doktorantów, studentów ipracowników uczelni, stosuje się odpowiednio przepisy art.204 ust.2 i3, art.205–207. Rozdział 6 Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów Art. 211.

1. Za naruszenie przepisów obowiązujących wuczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed komisją dyscyplinarną albo przed sądem koleżeńskim samorządu studenckiego, zwanym dalej „sądem koleżeńskim”.

2. Za ten sam czyn student nie może być ukarany jednocześnie przez sąd koleżeński ikomisję dyscyplinarną. Art. 212. Karami dyscyplinarnymi są:

1) upomnienie;

2) nagana;

3) nagana zostrzeżeniem;

4) zawieszenie wokreślonych prawach studenta na okres do jednego roku;

5) wydalenie zuczelni. Art. 213.

1. Wsprawach dyscyplinarnych studentów orzekają komisja dyscyplinarna oraz odwoławcza komisja dyscyplinarna, powołane na okres kadencji spośród nauczycieli akademickich istudentów uczelni, wtrybie określonym wstatucie.

2. Długość kadencji komisji, októrych mowa wust.1, określa statut.

3. Komisje dyscyplinarne są niezawisłe wzakresie orzekania.

4. Komisje dyscyplinarne rozstrzygają samodzielnie wszelkie zagadnienia faktyczne oraz prawne inie są związane rozstrzygnięciami innych organów stosujących prawo, zwyjątkiem prawomocnego skazującego wyroku sądu.

5. Komisja dyscyplinarna orzeka wskładzie złożonym zprzewodniczącego składu orzekającego, którym jest nauczyciel akademicki, oraz wrównej liczbie, znauczycieli akademickich istudentów.

322) 323)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 154 ustawy, októrej mowa wodnośniku

1. Wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

Dziennik Ustaw – 104 – Poz. 572

Art. 214.

1. Rektor może, zinicjatywy własnej lub na wniosek organu samorządu studenckiego, wskazanego wregulaminie samorządu, przekazać sprawę do sądu koleżeńskiego zamiast przekazać ją rzecznikowi dyscyplinarnemu. Sąd koleżeński nie może wymierzać kar wymienionych wart.212 pkt 4 i5.

2. Za przewinienie mniejszej wagi rektor może, zpominięciem komisji dyscyplinarnej lub sądu koleżeńskiego, wymierzyć studentowi karę upomnienia, po uprzednim wysłuchaniu obwinionego lub jego obrońcy.

3. Student ukarany przez rektora karą upomnienia lub organ samorządu studenckiego, októrym mowa wust.1, może wnieść odwołanie do komisji dyscyplinarnej lub sądu koleżeńskiego. Odwołanie wnosi się wterminie czternastu dni od doręczenia zawiadomienia oukaraniu. Komisja dyscyplinarna lub sąd koleżeński mogą wtym przypadku wymierzyć tylko karę upomnienia.

4. Wrazie podejrzenia popełnienia przez studenta czynu polegającego na przypisaniu sobie autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu rektor niezwłocznie poleca przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

5. Wrazie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez studenta przestępstwa rektor jednocześnie zpoleceniem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego może zawiesić studenta wprawach studenta do czasu wydania orzeczenia przez komisję dyscyplinarną.

6. Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego zebrany materiał potwierdza popełnienie czynu, o którym mowa wust.4, rektor wstrzymuje postępowanie onadanie tytułu zawodowego do czasu wydania orzeczenia przez komisję dyscyplinarną oraz składa zawiadomienie opopełnieniu przestępstwa. Art. 215.

1. Postępowanie wyjaśniające przeprowadza rzecznik dyscyplinarny do spraw studentów, powołany przez rektora na okres kadencji organów uczelni spośród nauczycieli akademickich uczelni.

2. Rektor może powołać kilku rzeczników dyscyplinarnych do spraw studentów.

3. Rzecznik dyscyplinarny do spraw studentów pełni funkcję oskarżyciela przed komisją dyscyplinarną ijest związany poleceniami rektora. Art. 216.

1. Rzecznik dyscyplinarny do spraw studentów wszczyna postępowanie wyjaśniające na polecenie rektora, którego informuje odokonanych ustaleniach.

2. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego rzecznik dyscyplinarny do spraw studentów umarza postępowanie lub kieruje do komisji dyscyplinarnej wniosek oukaranie. Rzecznik dyscyplinarny może również złożyć rektorowi wniosek owymierzenie kary upomnienia lub oprzekazanie sprawy do sądu koleżeńskiego.

3. Postanowienie oumorzeniu postępowania wyjaśniającego wydaje rzecznik dyscyplinarny do spraw studentów, azatwierdza rektor. Wprzypadku odmowy zatwierdzenia postanowienia rektor może polecić innemu rzecznikowi dyscyplinarnemu do spraw studentów wniesienie wniosku oukaranie. Powtórne postanowienie rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów oumorzeniu postępowania wyjaśniającego jest ostateczne. Art. 217.

1. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna komisja dyscyplinarna na wniosek rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów.

2. Wymierzenie studentowi za ten sam czyn kary wpostępowaniu karnym lub wpostępowaniu wsprawach owykroczenia nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania przed komisją dyscyplinarną.

3. Nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego po upływie sześciu miesięcy od dnia uzyskania przez rektora wiadomości opopełnieniu czynu uzasadniającego nałożenie kary lub po upływie trzech lat od dnia jego popełnienia. Jeżeli czyn stanowi przestępstwo, okres ten nie może być krótszy od okresu przedawnienia ścigania tego przestępstwa.

4. Przedawnienie orzekania następuje również po upływie roku od opuszczenia uczelni przez studenta.

5. Nie stosuje się przedawnienia wodniesieniu do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec studenta, któremu zarzuca się popełnienie plagiatu.

Dziennik Ustaw – 105 – Poz. 572

6. Postępowanie dyscyplinarne zakończone prawomocnym orzeczeniem można wznowić, jeżeli:

1) związku zpostępowaniem dopuszczono się rażącego naruszenia prawa, aistnieje uzasadniona podstawa do przyjęcia, w że mogło to mieć wpływ na treść orzeczenia; p

2) o wydaniu orzeczenia ujawniły się nowe fakty lub dowody nieznane wchwili jego wydania, wskazujące na to, że obwiniony jest niewinny, skazano go za popełnienie innego czynu lub komisja bezpodstawnie umorzyła postępowanie; w

3) trakcie postępowania naruszono przepisy, przez co uniemożliwiono lub wpoważnym stopniu utrudniono obwinionemu korzystanie zprawa do obrony, albo skład komisji nie odpowiadał warunkom określonym wart.213 ust.5, albo zasiadała wniej osoba podlegająca wyłączeniu.

7. Wniosek o wznowienie postępowania dyscyplinarnego mogą wnieść osoba ukarana lub rzecznik dyscyplinarny do spraw studentów wterminie trzydziestu dni od dnia powzięcia wiadomości oprzyczynie uzasadniającej wznowienie. Art. 218.

1. Obwinionemu studentowi służy prawo do korzystania zpomocy wybranego przez siebie obrońcy.

2. Wprzypadku gdy rzecznik dyscyplinarny do spraw studentów wnosi oorzeczenie kary, októrej mowa wart.212 pkt5, aobwiniony nie ma obrońcy zwyboru, przewodniczący składu orzekającego wyznacza obrońcę zurzędu spośród nauczycieli akademickich lub studentów uczelni. Art. 219.

1. Rozprawa przed komisją dyscyplinarną lub sądem koleżeńskim jest jawna.

2. Komisja dyscyplinarna wyłącza jawność postępowania wcałości lub wczęści, jeżeli jawność mogłaby obrażać dobre obyczaje albo jeżeli wymaga tego interes obwinionego, uczelni lub osób trzecich. Wyłączenie jawności nie obejmuje ogłoszenia orzeczenia.

3. Komisja dyscyplinarna wydaje orzeczenie po przeprowadzeniu rozprawy, podczas której wysłuchuje rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów iobwinionego lub jego obrońcy.

4. Rektor lub komisja dyscyplinarna, po wysłuchaniu rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów, może zawiesić studenta wprawach studenta wprzypadku uporczywego nieusprawiedliwionego niestawiania się na wezwanie rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów wpostępowaniu wyjaśniającym lub na posiedzenie komisji dyscyplinarnej mimo prawidłowego zawiadomienia.

5. Przepisy ust.3 stosuje się również do postępowania przed sądem koleżeńskim. nie. Art. 220.

1. Od orzeczenia komisji dyscyplinarnej oraz od orzeczenia sądu koleżeńskiego stronom przysługuje odwoła-

2. Odwołanie wnosi się odpowiednio do odwoławczej komisji dyscyplinarnej lub sądu koleżeńskiego drugiej instancji wterminie czternastu dni od dnia doręczenia orzeczenia. Art. 221. Od prawomocnego orzeczenia odwoławczej komisji dyscyplinarnej służy skarga do sądu administracyjnego. Art. 222.

1. Zatarcie kary dyscyplinarnej następuje zmocy prawa po upływie trzech lat od uprawomocnienia się orzeczenia oukaraniu.

2. Organ, który orzekł karę dyscyplinarną, może orzec ojej zatarciu na wniosek ukaranego, złożony nie wcześniej niż po upływie roku od uprawomocnienia się orzeczenia oukaraniu. Art.223. Do postępowania wyjaśniającego ipostępowania dyscyplinarnego wobec studentów, zwyjątkiem postępowania przed sądem koleżeńskim, wsprawach nieuregulowanych wustawie, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy zdnia 6czerwca 1997r. – Kodeks postępowania karnego, zwyłączeniem art.82. Art. 224. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, wdrodze rozporządzenia, szczegółowy tryb postępowania wyjaśniającego idyscyplinarnego, uwzględniając:

1) umorzenie postępowania wyjaśniającego przez rzecznika dyscyplinarnego, wszczególności wprzypadkach: a) upływu terminu przedawnienia,

Dziennik Ustaw – 106 – Poz. 572

b) twierdzenia, że postępowanie dyscyplinarne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało prawomocnie ukońs czone lub wcześniej wszczęte jest wtoku, c) znikomej szkodliwości popełnionego czynu;

2) ożliwość zawieszenia postępowania dyscyplinarnego przez komisję dyscyplinarną, wszczególności wprzypadku gdy m wsprawie tego samego czynu wszczęto postępowanie karne lub postępowanie wsprawach owykroczenia, atakże możliwość podejmowania przez komisję dyscyplinarną zawieszonego postępowania;

3) rzywracanie terminu wniesienia odwołania przez studenta ukaranego karą upomnienia wciągu siedmiu dni od dnia p ustania przyczyny uchybienia terminom;

4) ostępowanie przed komisjami dyscyplinarnymi wuczelni oraz przed odwoławczą komisją dyscyplinarną obejmujące p rozpoznanie wniosku przez skład orzekający na posiedzeniu niejawnym oraz na rozprawie;

5) drzucenie odwołania studenta przez przewodniczącego odwoławczej komisji dyscyplinarnej wrazie wniesienia odwoo łania po upływie terminu przewidzianego wart.220 ust.2 albo przez osobę nieuprawnioną;

6) tryb wzywania iprzesłuchiwania obwinionego, świadków ibiegłych oraz przeprowadzania innych dowodów. Art. 225. Organizację iszczegółowy tryb postępowania przed sądem koleżeńskim określa regulamin samorządu studenckiego. Rozdział 7 Odpowiedzialność dyscyplinarna doktorantów Art. 226.

1. Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności doktoranta doktorant ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną. Do odpowiedzialności dyscyplinarnej doktorantów stosuje się odpowiednio przepisy art.211–224, zzastrzeżeniem ust.2 i3.

2. Komisja dyscyplinarna rozstrzygająca sprawę doktoranta orzeka wskładzie złożonym zprzewodniczącego składu orzekającego, którym jest nauczyciel akademicki, oraz wrównej liczbie, znauczycieli akademickich idoktorantów.

3. Organizację iszczegółowy tryb postępowania przed sądem koleżeńskim doktorantów określa regulamin samorządu doktorantów. 4.324) Za naruszenie przepisów obowiązujących wjednostce naukowej oraz za czyny uchybiające godności doktoranta doktorant wjednostce naukowej podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej na zasadach określonych wust.1–3. Dział V Utrzymanie porządku ibezpieczeństwa na terenie uczelni Art. 227.

1. Rektor dba outrzymanie porządku ibezpieczeństwa na terenie uczelni.

2. Teren uczelni określa rektor wporozumieniu zwłaściwym organem samorządu terytorialnego.

3. Służby państwowe odpowiedzialne za utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego mogą wkroczyć na teren uczelni tylko na wezwanie rektora. Służby te mogą jednak wkroczyć zwłasnej inicjatywy na teren uczelni wsytuacji bezpośredniego zagrożenia życia ludzkiego lub klęski żywiołowej, zawiadamiając otym niezwłocznie rektora.

4. Porozumienia zawarte przez rektora zwłaściwymi organami służb, októrych mowa wust.3, mogą określić inne przypadki związane zutrzymaniem porządku ibezpieczeństwa uzasadniające przebywanie tych służb na terenie uczelni.

5. Służby, októrych mowa wust.3, są obowiązane opuścić teren uczelni niezwłocznie po ustaniu przyczyn, które uzasadniały ich wkroczenie na teren uczelni, lub na żądanie rektora.

324)

Dodany przez art.1 pkt 155 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

Dziennik Ustaw – 107 – Poz. 572

Art. 228.

1. Rektor jest obowiązany zapewnić bezpieczne ihigieniczne warunki osobom pobierającym wuczelni naukę lub odbywającym zajęcia praktyczno-techniczne albo wykonującym prace na rzecz uczelni.

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego wporozumieniu zministrem właściwym do spraw pracy określi, wdrodze rozporządzenia, przepisy bezpieczeństwa ihigieny pracy wuczelniach, uwzględniając:

1) zakres obowiązków rektora dotyczących zapewnienia bezpiecznych ihigienicznych warunków pracy inauki;

2) ymagania dotyczące wyposażenia budynków ipomieszczeń uczelni, wtym laboratoriów, warsztatów, pracowni spew cjalistycznych oraz domów studenckich, tak aby zapewnić bezpieczeństwo ich użytkownikom;

3) warunki zawieszania zajęć wuczelni ze względów bezpieczeństwa. Art. 229.

1. Rektor, wrazie powstania okoliczności uniemożliwiających normalne funkcjonowanie uczelni, może czasowo zawiesić zajęcia wuczelni lub wjej jednostkach organizacyjnych albo zarządzić czasowe zamknięcie uczelni lub jej jednostki organizacyjnej.

2. Decyzję podjętą na podstawie ust.1 rektor niezwłocznie przedstawia senatowi uczelni do zatwierdzenia. Wprzypadku odmowy zatwierdzenia tej decyzji przez senat, rektor zarządza wznowienie zajęć lub otwarcie uczelni lub jej jednostki organizacyjnej albo przedstawia sprawę do rozstrzygnięcia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego, który podejmuje decyzję wciągu siedmiu dni. 3.325) Decyzję, októrej mowa wust.1 i2, podjętą zpowodu zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia wznacznych rozmiarach, wraz zuzasadnieniem, rektor niezwłocznie przekazuje do wiadomości:

1) rganów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, ochronę ludności izarządzanie kryzysowe, októrych mowa wodrębo nych przepisach, właściwych ze względu na położenie uczelni lub jej jednostek organizacyjnych;

2) właściwego ministra nadzorującego, wskazanego wart.33. Art. 230.

1. Pracownicy uczelni, doktoranci i studenci mają prawo organizowania zgromadzeń na terenie uczelni. Na zorganizowanie zgromadzenia wlokalu uczelni niezbędna jest zgoda rektora.

2. Ozamiarze zorganizowania zgromadzenia organizatorzy zawiadamiają rektora co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem zgromadzenia. W sytuacjach uzasadnionych nagłością sprawy rektor może przyjąć zawiadomienie złożone wkrótszym terminie.

3. Rektor odmawia udzielenia zgody, októrej mowa wust.1, lub zakazuje zorganizowania iprzeprowadzenia zgromadzenia, jeżeli cele lub program zgromadzenia naruszają przepisy prawa.

4. Na zgromadzenie rektor może delegować swego przedstawiciela.

5. Statut uczelni określa przepisy porządkowe dotyczące odbywania zgromadzeń.

6. Organizatorzy zgromadzeń odpowiadają przed organami uczelni za ich przebieg.

7. Rektor uczelni albo jego przedstawiciel, po uprzedzeniu organizatorów, rozwiązuje zgromadzenie, jeżeli przebiega ono znaruszeniem przepisów prawa. Dział VI Zmiany wprzepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe Art. 231–251. (pominięte).326) Art. 252.

1. Istniejące wdniu wejścia wżycie ustawy państwowe iniepaństwowe szkoły wyższe stają się odpowiednio uczelniami publicznymi iniepublicznymi wrozumieniu ustawy.

2. Istniejące wdniu wejścia wżycie ustawy państwowe iniepaństwowe wyższe szkoły zawodowe stają się odpowiednio uczelniami publicznymi iniepublicznymi wrozumieniu niniejszej ustawy.

325) 326)

Dodany przez art.1 pkt 156 ustawy, októrej mowa wodnośniku

1. Zamieszczone wobwieszczeniu.

Dziennik Ustaw – 108 – Poz. 572

3. Istniejące wdniu wejścia wżycie ustawy akademie wojskowe stają się uczelniami wojskowymi – publicznymi uczelniami akademickimi.

4. Istniejące wdniu wejścia wżycie ustawy wyższe szkoły oficerskie stają się uczelniami wojskowymi – publicznymi uczelniami zawodowymi.

5. Istniejące wdniu wejścia wżycie ustawy Wyższa Szkoła Policji wSzczytnie iSzkoła Główna Służby Pożarniczej wWarszawie stają się uczelniami służb państwowych.

6. Ilekroć wodrębnych przepisach jest mowa owyższych szkołach państwowych lub niepaństwowych, należy przez to rozumieć odpowiednio uczelnie publiczne iniepubliczne. Art. 253. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zsiedzibą wWarszawie zachowuje uprawnienia do prowadzenia studiów doktoranckich istudiów podyplomowych wdziedzinie nauk medycznych na zasadach określonych wustawie. Na prowadzenie tych studiów Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego otrzymuje dotacje zbudżetu państwa ze środków pozostających wdyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia. Art.254. Do wydziałów nauk kościelnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego stosuje się przepisy ustawy dotyczące wydziałów teologicznych. Art. 255.327)

1. Do dnia 30 czerwca 2016r. nazwy uczelni zostaną dostosowane do wymagań określonych wart.3.

2. Do dnia 30 czerwca 2015r. Rada Ministrów przedłoży projekt ustawy dostosowującej nazwy publicznych uczelni akademickich do wymagań określonych wart.3. 3.Rada Ministrów, wdrodze rozporządzenia, dostosuje nazwy uczelni publicznych utworzonych wdrodze rozporządzenia albo uczelni publicznych niebędących uczelniami akademickimi do wymagań określonych wart.3. 4.Do dnia 31 marca 2015r. założyciel lub uprawniony organ uczelni niepublicznej przedłoży ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego wniosek dotyczący dostosowania nazwy uczelni do wymagań określonych wart.3. 5.Jeżeli uprawniony organ lub założyciel uczelni niepublicznej nie dopełni obowiązku, októrym mowa wust.4, nazwę tej uczelni zmienia minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego. Decyzję ozmianie nazwy wydaje się zurzędu. Art. 256.

1. Zdniem wejścia wżycie ustawy grunty Skarbu Państwa pozostające wużytkowaniu wieczystym uczelni publicznej stają się jej własnością. Wartość tych gruntów zwiększa fundusz zasadniczy uczelni publicznej.

2. Nabycie prawa własności, októrym mowa wust.1, stwierdza wdrodze decyzji wojewoda. Art. 257.

1. Szkoły wyższe, które wdniu wejścia wżycie ustawy nie spełniają warunków określonych wart.2 ust.1 pkt22, stają się uczelniami zawodowymi wrozumieniu ustawy.

2. Do studiów rozpoczętych przed dniem wejścia wżycie ustawy, zzastrzeżeniem ust.3 i4, stosuje się przepisy dotychczasowe.

3. Studia zawodowe, prowadzone wdniu wejścia wżycie ustawy, stają się studiami pierwszego stopnia wrozumieniu ustawy.

4. Studenci jednolitych studiów magisterskich, którzy rozpoczęli studia przed dniem wejścia wżycie ustawy, mogą je ukończyć wtym trybie albo przenieść się na odpowiednie studia pierwszego stopnia, albo – po spełnieniu wymagań określonych wregulaminie studiów – na odpowiednie studia drugiego stopnia.

5. Do studiów doktoranckich rozpoczętych przed dniem wejścia wżycie ustawy stosuje się przepisy niniejszej ustawy. Art. 258.

1. Prowadzone przez uczelnie wdniu wejścia wżycie ustawy studia dzienne stają się studiami stacjonarnymi wrozumieniu art.2 ust.1 pkt 12, astudia wieczorowe, zaoczne ieksternistyczne – studiami niestacjonarnymi wrozumieniu art.2 ust.1 pkt 13.

2. Uczelnie prowadzące w dniu wejścia w życie ustawy studia specjalne mogą je prowadzić do zakończenia całego cyklu kształcenia.

327)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 6 ustawy, októrej mowa wodnośniku 60.

Dziennik Ustaw – 109 – Poz. 572

Art. 259.

1. Wszczęte iniezakończone postępowania wsprawach:

1) dotyczących: a) pozwoleń na utworzenie uczelni niezaopiniowanych przez Państwową Komisję Akredytacyjną, b) uprawnień do prowadzenia kierunku studiów niezaopiniowanych przez Państwową Komisję Akredytacyjną – są rozpatrywane na zasadach iwtrybie określonych wniniejszej ustawie;

2) dotyczących: a) pozwoleń na utworzenie uczelni zaopiniowanych przez Państwową Komisję Akredytacyjną, b) uprawnień do prowadzenia kierunku studiów zaopiniowanych przez Państwową Komisję Akredytacyjną – są rozpatrywane na zasadach iwtrybie określonych wprzepisach dotychczasowych;

3) o do których postępowanie zostało zakończone wydaniem nieprawomocnej decyzji, są rozpatrywane według przepic sów dotychczasowych.

2. Jeżeli wniosek outworzenie uczelni zawodowej nie spełnia wymagań określonych wart.20, wterminie roku od dnia wejścia wżycie ustawy może zostać uzupełniony ipodlega rozpatrzeniu wtrybie ina zasadach ustalonych wniniejszej ustawie. Po tym terminie niezakończone postępowania wsprawie utworzenia uczelni zawodowych niespełniające wymagań określonych wart.20 zostają zakończone. Art. 260. Uczelnie, które wdniu wejścia wżycie ustawy nie spełniają wymagań określonych wart.56 ust.2 lub art.58 ust.4, nabywają uprawnienia, które przepisy niniejszej ustawy wiążą ze spełnieniem tych wymagań, jeżeli wdniu wejścia wżycie ustawy spełniają wymagania określone wart.12 ust.1 lub 2 ustawy wymienionej wart.276 pkt

2. Uczelnie te tracą powyższe uprawnienia z dniem 31 sierpnia 2010 r., chyba że wcześniej spełnią wymagania określone w art. 56 ust. 2 lub art.58 ust.4. Art.261. (uchylony).328) Art. 261a.329)

1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego może, wdrodze rozporządzenia, na wniosek organu prowadzącego:

1) rzekształcić publiczną szkołę pomaturalną, kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych p albo kolegium pracowników służb społecznych wpubliczną uczelnię zawodową,

2) włączyć placówki, októrych mowa wpkt 1, do uczelni publicznej, po uzyskaniu zgody senatu tej uczelni,

3) połączyć placówki, októrych mowa wpkt 1, wpubliczną uczelnię zawodową – określając sposób przejęcia pracowników isłuchaczy tych placówek, kierunki ispecjalności studiów, na które słuchacze tych placówek będą przejmowani, oraz tryb ukończenia studiów pierwszego stopnia, mając na celu zachowanie wysokiego poziomu kształcenia.

2. Wprzypadku włączenia placówek, októrych mowa wust.1, do uczelni publicznej:

1) obec podstawowych jednostek organizacyjnych przejmujących pracowników isłuchaczy okresowo, nie dłużej jednak w niż na 3 lata, określa się indywidualne wymagania wzakresie minimum kadrowego niezbędnego do prowadzenia danego kierunku studiów oraz do prowadzenia kształcenia poza siedzibą uczelni; d

2) la przejętych słuchaczy tworzy się specjalność ocharakterze zawodowym, której program nauczania wokresie nieprzekraczającym 3 lat od jej utworzenia może odbiegać od standardów kształcenia na danym kierunku studiów;

3) ędącej uczelnią zawodową możliwe jest prowadzenie kształcenia poza siedzibą tej uczelni wdotychczasowej siedzibie b placówki przez okres nie dłuższy niż 3 lata, po określeniu indywidualnych wymagań, októrych mowa wpkt 1, pod warunkiem utrzymania wyłącznie zawodowego charakteru prowadzonych specjalności.

3. Wokresie od przejęcia przez uczelnię jednostki, októrej mowa wust.1, do końca roku budżetowego, wktórym nastąpiło przejęcie, jednostka samorządu terytorialnego prowadząca dotychczas jednostkę, októrej mowa wust.1, przekazuje

328) 329)

Przez art.1 pkt 7 ustawy, októrej mowa wodnośniku

60. Dodany przez art.1 pkt 8 ustawy, októrej mowa wodnośniku 60.

Dziennik Ustaw – 110 – Poz. 572

uczelni, na podstawie porozumienia, środki finansowe wformie dotacji celowej wwysokości nie niższej niż przypadająca na ten okres kwota ustalona na prowadzenie jednostki wramach części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez jednostkę samorządu terytorialnego; porozumienie może również określać warunki przekazania uczelni składników majątku jednostki.

4. Wprzypadku połączenia, októrym mowa wust.1 pkt 3, przepisy ust.2 i3 stosuje się odpowiednio.

5. Wprzypadku placówek niepublicznych zasady określone wust.1 i2 uwzględnia się wpozwoleniu na utworzenie znich niepublicznej uczelni zawodowej. Art. 261b.329) Porozumienia zawarte przez organy prowadzące kolegia nauczycielskie, nauczycielskie kolegia języków obcych albo kolegia pracowników służb społecznych zuczelniami wzakresie, wjakim umożliwiają one absolwentowi, po zdaniu egzaminu dyplomowego, ubieganie się odopuszczenie do egzaminu wuczelni oraz uzyskanie dyplomu itytułu zawodowego licencjata, tracą moc zdniem 30 września 2015r. Art. 262.

1. Wnioski dotyczące zmiany struktury wewnętrznej uczelni, zgłoszone, a nierozpatrzone do dnia wejścia wżycie ustawy, podlegają rozpatrzeniu wtrybie ina zasadach określonych wniniejszej ustawie.

2. Właściwe organy uczelni, wterminie roku od wejścia wżycie ustawy, dostosują zamiejscowe ośrodki dydaktyczne uczelni do wymagań ustawy. Wtym samym terminie rektor przekaże ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego informacje ozamiejscowych jednostkach organizacyjnych, zawierające dane niezbędne do ustalenia, czy jednostki te spełniają wymagania określone wart.85 ust.1 lub 2 oraz wprzepisach wydanych na podstawie art.9 pkt5 lit.b.

3. Zamiejscowe ośrodki dydaktyczne niespełniające wymagań ustawy po upływie terminu określonego wust.2 ulegają likwidacji. Art. 263. Dyrektorzy administracyjni uczelni państwowych stają się kanclerzami uczelni publicznych. Art. 264.

1. Do stosunków pracy powstałych przed dniem wejścia wżycie ustawy stosuje się jej przepisy.

2. Osoba zatrudniona przed dniem wejścia wżycie ustawy na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego na podstawie mianowania na stałe pozostaje mianowana na tym stanowisku.

3. Osoba posiadająca przed dniem wejścia wżycie ustawy stopień naukowy doktora habilitowanego izatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na podstawie mianowania na czas nieokreślony pozostaje mianowana na tym stanowisku.

4. Osoba posiadająca przed dniem wejścia wżycie ustawy stopień naukowy doktora habilitowanego izatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na podstawie mianowania na czas określony pozostaje mianowana na tym stanowisku do końca okresu mianowania.

5. Mianowani nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku docenta zgodnie zart.188 ust.5 ustawy wymienionej wart.276 pkt2 pozostają mianowani na tym stanowisku. Organem właściwym wsprawach dotyczących stosunku pracy docenta jest rektor szkoły wyższej. Stosunek pracy zdocentem wygasa zkońcem roku akademickiego, wktórym ukończył on

65. roku życia, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia nabycie prawa do emerytury. Jeżeli zukończeniem

65. rok życia osoba zajmująca stanowisko docenta nie nabyła prawa do emerytury, wygaśnięcie stosunku pracy następuje zkońcem roku akademickiego, wktórym nabyła to prawo lub wktórym ukończyła

70. rok życia.

6. Mianowani nauczyciele akademiccy zajmujący stanowiska adiunkta, starszego wykładowcy, wykładowcy lub asystenta pozostają mianowani na czas nieokreślony na tych stanowiskach, zzastrzeżeniem art.120. 7.Osoba zatrudniona przed dniem wejścia wżycie ustawy na stanowiskach: starszego kustosza istarszego dokumentalisty dyplomowanego, kustosza idokumentalisty dyplomowanego, adiunkta bibliotecznego iadiunkta dokumentacji iinformacji naukowej, asystenta bibliotecznego iasystenta dokumentacji iinformacji naukowej, kustosza bibliotecznego, starszego bibliotekarza istarszego dokumentalisty na podstawie mianowania pozostaje mianowana na tym stanowisku ina tych samych zasadach.

8. Rektorzy szkół wyższych wterminie trzech miesięcy od dnia wejścia wżycia ustawy dostosują do przepisów ustawy dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy znauczycielami akademickimi oraz pozostałymi mianowanymi pracownikami.

Dziennik Ustaw – 111 – Poz. 572

9. Stosunki pracy pracowników dydaktycznych zatrudnionych na podstawie umowy opracę zgodnie zprzepisami ustawy wymienionej wart.276 pkt 2 oraz pracowników naukowo-dydaktycznych idydaktycznych uczelni niepublicznych zostaną dostosowane do przepisów ustawy wterminie trzech lat od dnia jej wejścia wżycie.

10. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach profesorów wwyższych szkołach zawodowych zdniem wejścia wżycie ustawy pozostają zatrudnieni wuczelniach zawodowych na stanowiskach profesorów nadzwyczajnych, októrych mowa wart.114 ust.2. Art. 265.

1. Nauczyciel akademicki, który przed dniem wejścia wżycie ustawy podjął dodatkowe zatrudnienie wramach stosunku pracy uwięcej niż jednego pracodawcy, może je wykonywać przez okres nie dłuższy jednak niż rok od dnia wejścia wżycie ustawy, pod warunkiem zawiadomienia, wterminie trzech miesięcy od dnia wejścia wżycie ustawy, właściwego organu, zgodnie zart.129 ust.6.

2. Nauczyciel akademicki, który przed dniem wejścia wżycie ustawy podjął działalność gospodarczą iłączy ją zdodatkowym zatrudnieniem wramach stosunku pracy, może wykonywać tę działalność, przez okres nie dłuższy jednak niż rok od dnia wejścia wżycie ustawy, pod warunkiem zawiadomienia, wterminie trzech miesięcy od dnia wejścia wżycie ustawy, właściwego organu, zgodnie zart.129 ust.6.

3. Niezawiadomienie przez nauczyciela akademickiego właściwego organu uczelni, wterminie określonym wust.1 i2, opodjęciu dodatkowego zatrudnienia wramach stosunku pracy lub prowadzeniu działalności gospodarczej stanowi podstawę do rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem wuczelni będącej jego podstawowym miejscem pracy.

4. Obowiązek zawiadomienia rektora owykonywaniu dodatkowego zatrudnienia uważa się za spełniony wodniesieniu do nauczyciela akademickiego, który przed dniem wejścia wżycie ustawy zawiadomił rektora zgodnie zart.103 ustawy wymienionej wart.276 pkt2. Art. 266.

1. Niezakończone do dnia wejścia wżycie ustawy postępowania wsprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów, doktorantów inauczycieli akademickich prowadzone są na podstawie przepisów dotychczasowych.

2. Urlopy dla celów naukowych, artystycznych lub kształcenia zawodowego, urlopy dla poratowania zdrowia oraz urlopy udzielone wzwiązku zprzygotowywaniem rozprawy doktorskiej ihabilitacyjnej udzielone przed dniem wejścia wżycie ustawy są wykorzystywane na zasadach iwwymiarze ustalonym na podstawie dotychczasowych przepisów. Art.267. Nauczyciel akademicki urodzony przed dniem 31 grudnia 1948r. może, na swój wniosek, przejść na emeryturę, jeżeli ukończył

60. rok życia iprzepracował 30 lat, wtym 20 lat wszkolnictwie lub instytucjach naukowych – wprzypadku mężczyzny, awprzypadku kobiety – po ukończeniu

55. roku życia iprzepracowaniu 25 lat, wtym 20 lat wszkolnictwie lub instytucjach naukowych. Art. 268.

1. Rektorzy uczelni, którzy wdniu wejścia wżycie ustawy nie spełniają warunku określonego wart.72:

1) wust.1 zdanie drugie – wprzypadku rektora uczelni publicznej,

2) wust.2 – wprzypadku rektora uczelni niepublicznej pełnią swoją funkcję do końca kadencji.

2. Wprzypadku gdy statut uczelni niepublicznej nie przewiduje kadencji, rektor niespełniający warunku określonego wart.72 ust.2 pełni swoją funkcję nie dłużej niż cztery lata od dnia wejścia wżycie ustawy.

3. Organy jednoosobowe uczelni iich zastępcy niespełniający warunku określonego wart.76 ust.2 iwart.79 pełnią swoją funkcję do końca kadencji. Przepis ust.2 stosuje się odpowiednio. Art. 269.

1. Studenci przyjęci na studia przed dniem wejścia wżycie ustawy oraz wroku akademickim 2005/2006 wnoszą opłaty za zajęcia dydaktyczne na dotychczasowych zasadach do końca okresu studiów przewidzianego wprogramie studiów.

2. Umowy, októrych mowa wart.160 ust.3, obowiązują od roku akademickiego 2006/2007. Art. 270.

1. Rada Główna Szkolnictwa Wyższego oraz Państwowa Komisja Akredytacyjna wybrane na podstawie przepisów ustawy wymienionej wart.276 pkt 2 pełnią swoją funkcję do czasu upływu kadencji, na które zostały wybrane.

2. Wprzypadku wygaśnięcia mandatu członka organu kolegialnego, októrym mowa wust.1, przed upływem kadencji wyboru uzupełniającego dokonuje się na okres nie dłuższy niż do końca upływu kadencji, na którą wybrano cały skład organu kolegialnego.

Dziennik Ustaw – 112 – Poz. 572

3. Członek organu kolegialnego wybrany na zasadach określonych wust.2 może być wybrany na kolejną kadencję na zasadach określonych wustawie.

4. Jednoosobowe i kolegialne organy uczelni państwowej, wybrane na podstawie przepisów ustaw wymienionych wart.276, przekształconej zgodnie zart.252 wuczelnię publiczną, pełnią swoją funkcję do czasu upływu kadencji, na którą zostały wybrane.

5. Organy, októrych mowa wust.4, mogą być wybrane na kolejną kadencję zzachowaniem art.77 ust.2, zzastrzeżeniem ust.6 i7.

6. Kadencja kolegialnych organów uczelni publicznej rozpoczynająca się w dniu 1 września 2006 r. trwa do dnia 31sierpnia 2008r.

7. Osoba pełniąca funkcję organu jednoosobowego uczelni publicznej, której kadencja kończy się zdniem 31 sierpnia 2006r., może być ponownie wybrana na dwuletnią kadencję. Art. 271. Do przewodów habilitacyjnych i postępowań o nadanie stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 251 wbrzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy. Art. 272.

1. Zdniem 1 stycznia 2006r. tworzy się Biuro Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

2. Do dnia 31 grudnia 2005r. obsługę administracyjną Państwowej Komisji Akredytacyjnej wykonują jednostki organizacyjne urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Art. 273. Istniejący wdniu wejścia wżycie ustawy Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej działający na podstawie ustawy wymienionej wart.276 pkt 2 staje się Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, októrym mowa wart.203, ztym że jego statut wymaga zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Art. 274.

1. Uprawnione organy uczelni spełniających wymagania określone wart.56 ust.2 lub art.58 ust.4 nadadzą statuty odpowiadające przepisom niniejszej ustawy do dnia 30 czerwca 2006r.

2. Uprawnione organy uczelni publicznych niespełniających wymagań określonych wart.56 ust.2 lub art.58 ust.4 przedłożą właściwym ministrom do zatwierdzenia, nie później niż do dnia 30 marca 2006r., statuty odpowiadające przepisom niniejszej ustawy.

3. Założyciel lub uprawniony organ uczelni niepublicznej przedłożą ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego do zatwierdzenia, nie później niż do dnia 30marca 2006r., statuty odpowiadające przepisom niniejszej ustawy.

4. Wprzypadku gdy uczelnia nie wypełni obowiązku, októrym mowa wust.1–3, właściwy minister nada jej statut wdrodze decyzji administracyjnej. Art. 275. 1.330) Do dnia 31 grudnia 2006r. zachowują moc art.24, 117a, 121 i122 ustawy wymienionej wart.276 pkt 2 oraz art.22 i66a ustawy wymienionej wart.276 pkt

3. 2.330) Do dnia 31 sierpnia 2006r. zachowują moc art.75–117, 118, 119 i124–139 ustawy wymienionej wart.276 pkt 2 oraz art.49–66 i67–70 ustawy wymienionej wart.276 pkt

3. 2a.331) Od dnia 1 września 2006r. do dnia 31 grudnia 2006r. pracownicy publicznej uczelni zawodowej mają prawo do korzystania zzakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz nagród specjalnych na dotychczasowych zasadach. 2b.331) Za lata 2005 i2006 pracownicy uczelni publicznych otrzymują dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr160, poz.1080, zpóźn. zm.332)).

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 3 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

162. Dodany przez art.1 pkt 3 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 162.

332) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z1998r. Nr155, poz.1014, z1999r. Nr72, poz.802 iNr110, poz.1255, z2002r. Nr74, poz.676, z2003r. Nr199, poz.1939 iNr223, poz.2217, z2004r. Nr116, poz.1202, z2005r. Nr249, poz.2104 oraz z2006r. Nr34, poz.243.

330) 331)

Dziennik Ustaw 2c.331) Do dnia 31 grudnia 2006r.:

1) uczelnia może uzyskiwać środki finansowe zbudżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków;

2) minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego ustala iprzyznaje: a) Akademii Obrony Narodowej, októrej mowa wustawie wymienionej wart.248, b) Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, októrej mowa wustawie wymienionej wart.249, c) Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, októrej mowa wustawie wymienionej wart.250 – dotację na działalność dydaktyczną na kształcenie osób cywilnych, uwzględniając wysokość dotacji oraz jej udział wkosztach kształcenia wuczelniach nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, atakże może przyznawać dotacje, októrych mowa wart.24 ust.1 pkt 2 ustawy wymienionej wart.276 pkt 2; u

3) czelnia publiczna, która wdniu wejścia wżycie ustawy działała na podstawie ustawy wymienionej art.276 pkt 3, otrzymuje zbudżetu państwa środki, októrych mowa wart.24 ust.1 pkt 1, 1a, 2 i6 ustawy wymienionej wart.276 pkt 2;

4) czelnia niepubliczna może otrzymać zbudżetu państwa środki, októrych mowa wart.24 ust.1 pkt 1a, 2 i6 ustawy u wymienionej wart.276 pkt

2.

3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art.4 ust.3a, art.4a ust.2 pkt 1 i2, art.4a ust.2 pkt 3, art.4a ust.2 pkt 4, art.4a ust.2 pkt 5, art.16 ust.6, art.33ust.2, art.33b ust.1, art.143 ust.3, art.149 ust.2, art.149 ust.3, art.152i, art.176 ust.1 iart.1781 ust.2 ustawy, októrej mowa wart.276 pkt 2,zachowują moc do czasu wejścia wżycie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art.6 ust.3, art.9 pkt 1 i4, art.9 pkt 2, art.9 pkt 3, art.9 pkt 5, art.29 ust.7, art.42 ust.1, art.44, art.162, art.167 ust.3, art.187, art.192 ust.1, art.224, art.228 ust.2 niniejszej ustawy, adotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art.25 ust.2 oraz art.30 ustawy, októrej mowa wart.276 pkt2, zachowują moc do dnia wejścia wżycie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art.95 ust.1 iart.105 niniejszej ustawy, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2006r.

4. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art.11 ust.4 ustawy, októrej mowa wart.276 pkt 3, zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 22 niniejszej ustawy, adotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art.24 ust.2 ustawy, októrej mowa wart.276 pkt 3, zachowują moc do dnia wejścia wżycie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art.95 ust.1 niniejszej ustawy, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2006r.

5. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art.9 ust.3 ustawy zdnia 23 grudnia 1999r. okształtowaniu wynagrodzeń wpaństwowej sferze budżetowej oraz ozmianie niektórych ustaw, zachowują moc do czasu wejścia wżycie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art.9 ust.3, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

6. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art.41 ustawy zdnia 14 marca 2003r. ostopniach naukowych itytule naukowym oraz ostopniach itytule wzakresie sztuki zachowują moc do czasu wejścia wżycie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art.41, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Art. 276. Tracą moc:

1) ustawa zdnia 31 marca 1965r. owyższym szkolnictwie wojskowym (Dz. U. z1992r. Nr10, poz.40, zpóźn. zm.333));

2) ustawa zdnia 12 września 1990r. oszkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr65, poz.385, zpóźn. zm.334));

3) ustawa zdnia 26 czerwca 1997r. owyższych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr96, poz.590, zpóźn. zm.335)).

Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z1996r. Nr7, poz.44, z1997r. Nr96, poz.590, Nr107, poz.688, Nr115, poz.741 iNr121, poz.770, z1998r. Nr106, poz.668, z2002r. Nr74, poz.676 iNr141, poz.1184, z2003r. Nr179, poz.1750 oraz z2005r. Nr100, poz.836.

334) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z1992r. Nr54, poz.254 iNr63, poz.314, z1994r. Nr1, poz.3, Nr43, poz.163, Nr105, poz.509 iNr121, poz.591, z1996r. Nr5, poz.34 iNr24, poz.110, z1997r. Nr28, poz.153, Nr96, poz.590, Nr104, poz.661, Nr121, poz.770 iNr141, poz.943, z1998r. Nr50, poz.310, Nr106, poz.668 iNr162, poz.1115 i1118, z2000r. Nr120, poz.1268 iNr122, poz.1314, z2001r. Nr85, poz.924, Nr103, poz.1129, Nr111, poz.1193 i1194 iNr126, poz.1383, z2002r. Nr4, poz.33 i34, Nr150, poz.1239, Nr153, poz.1271 iNr200, poz.1683, z2003r. Nr65, poz.595, Nr128, poz.1176, Nr137, poz.1304 iNr213, poz.2081, z2004r. Nr96, poz.959, Nr116, poz.1206, Nr152, poz.1598 iNr179, poz.1845 oraz z2005r. Nr10, poz.71, Nr23, poz.187 iNr94, poz.788.

335) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z1998r. Nr106, poz.668, z2000r. Nr120, poz.1268 iNr122, poz.1314, z2001r. Nr85, poz.924 iNr111, poz.1194, z2002r. Nr4, poz.33 iNr150, poz.1239, z2003r. Nr65, poz.595, Nr137, poz.1304 iNr213, poz.2081, z2004r. Nr96, poz.959, Nr116, poz.1206, Nr152, poz.1598 iNr179, poz.1845 oraz z2005r. Nr10, poz.71 iNr23, poz.187.

333)

– 113 –

Poz. 572

Dziennik Ustaw – 114 – Poz. 572

Art. 277. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 września 2005r., ztym że: 1)336) art.94, 151, 155 oraz 157 wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2007r.; 2)336) art.107–150 i152–154, 156 oraz 158 wchodzą wżycie zdniem 1 września 2006r.;

3) art.99 ust.1 pkt 3 i4 oraz art.199 wchodzą wżycie zdniem 1 października 2006r.

336)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 4 ustawy, októrej mowa wodnośniku 162.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 572 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.