Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 588 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych obowiązkowym systemem gwarantowania

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-05-28
Data wydania:2012-05-10
Data wejscia w życie:2012-06-28
Data obowiązywania:2012-06-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 588 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz. 588

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

1) zdnia 10 maja 2012r. zmieniające rozporządzenie wsprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych wpodmiotach objętych obowiązkowym systemem gwarantowania Na podstawie art.38j ustawy zdnia 14 grudnia 1994r. oBankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z2009r. Nr84, poz. 711, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych obowiązkowym systemem gwarantowania (Dz. U. Nr 25, poz. 132) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: wz. M. Orłowska


 inister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia PrezeM sa Rady Ministrów z  dnia 18 listopada 2011  r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz.  U. Nr  248, poz.1481).

2) miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 144, poz. 1176, z 2010 r. Nr 140, poz. 943 Z iNr257, poz.1724 oraz z2011r. Nr134, poz.781.

1)

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 588

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 10 maja 2012r. (poz.588)

ZAKRES I STRUKTURA DANYCH ZAWARTYCH W SYSTEMIE WYLICZANIA

Nazwa Opis Typ Wymagane1) 2)

Pakiet Klienci Klient ZPKID

Lista deponentów

TypKIienta Miejscowość OddzialBanku StatusKlienta StrukturaPodmiotowa Rezydent Detale AdresZameldowania UlicaNr Miasto Kod Kraj AdresKontaktowy UlicaNr Miasto Kod Kraj Email Telefony Telefon ... DaneOsobowe PESEL Nazwisko Imie Imie2 MiejsceUrodzenia DataUrodzenia

Zagregowany Profil Klienta (ZPK) Unikalny identyfikator klienta w ramach banku nadawany przez bank Parametr przyjmuje wartości ze słownika „TypKlienta” Miejscowość oddziału banku właściwego dla klienta Nazwa oddziału banku właściwego dla klienta Parametr przyjmuje wartości ze słownika „StatusKlienta” Parametr przyjmuje wartości ze słownika „StrukturaPodmiotowa” Rezydent=1; nierezydent=0 Adres zameldowania klienta lub adres siedziby klienta Nazwa ulicy, nr domu, nr mieszkania Nazwa miejscowości Kod pocztowy Kraj Dane dotyczące adresu kontaktowego klienta Nazwa ulicy, nr domu, nr mieszkania Nazwa miejscowości Kod pocztowy Kraj Adres poczty elektronicznej Numer telefonu Dane osobowe klienta Nr PESEL Nazwisko lub nazwa klienta Pierwsze imię Drugie imię Miejsce urodzenia Data urodzenia

xs:string xs:string xs:string xs:string xs:string xs:string xs:boolean

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak dla Rezydent=1 tak dla Rezydent=0 nie nie nie tak dla Rezydent=1 tak dla Rezydent=0 nie nie tak tak dla TypKlienta=OF i Rezydent=1 tak tak dla TypKlienta=OF nie nie tak dla

xs:string xs:string xs:string xs:string xs:string xs:string xs:string xs:string xs:string xs:string xs:string xs:string xs:string xs:string xs:string xs:string xs:date

Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 588

TypKlienta=OF nie nie nie nie tak dla (TypKlienta=OP lub TypKlienta=JO) i Rezydent=1 tak dla TypKlienta=OF tak dla TypKlienta=OF tak dla TypKlienta=OF tak dla TypKlienta=OF i TypDokumentu≠OM nie tak tak tak tak tak tak

NazwiskoRodowe ImieOjca ImieMatki KRS REGON

Nazwisko rodowe Imię ojca Imię matki Numer Krajowego Rejestru Sądowego; dla OP w organizacji należy przyjąć oznaczenie „0000000000” Numer REGON; dla OP lub JO w organizacji należy przyjąć oznaczenie „000000000” Dane dotyczące dokumentów potwierdzających tożsamość klienta Parametr przyjmuje wartości ze słownika „TypDokumentu” Seria i numer dokumentu

xs:string xs:string xs:string xs:string xs:string

Dokumenty Dokument TypDokumentu Numer

xs:string xs:string xs:string xs:string

... Uwagi Wierzytelności Wierzytelność NumerRachunku Kwota Kwota Dyspozycji

Dodatkowe informacje dotyczące klienta Dane dotyczące wierzytelności klienta

xs:string xs:string

Numer rachunku xs:string Kwota wierzytelności srg:money Kwota, o której mowa w art. 56 ust. 1 srg:money ustawy - Prawo bankowe WyplataIKE Spełnienie przesłanki art. 34 ust. 1 lub art. xs:boolean 34a ust. 1 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego Tak=1; nie=0 Odsetki Odsetki naliczone zgodnie z art. 23 ust. 1 srg:money ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Uwagi Dodatkowe informacje dotyczące xs:string wierzytelności xs:boolean ZablokowanieSrodkow Zablokowanie środków na rachunku zgodnie z art. 26s ust. 1 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Tak=1; nie=0 srg:money KwotaPrzepadla Wysokość środków na rachunku niekorzystających z ochrony w związku z art. 26s ust. 2 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym srg:money KwotaUdzialu Część kwoty wierzytelności i odsetek odpowiadająca wartości udziału klienta w rachunku wspólnym StatusWierzytelnosci Parametr przyjmuje wartości ze słownika xs:string „StatusWierzytelnosci” StrukturaProduktowa Parametr przyjmuje wartości ze słownika xs:string „StrukturaProduktowa” KwotyGwarancji

tak nie tak

tak

tak tak tak tak

Dziennik Ustaw

KwotaGwarantowana KwotaIKE

– 4 –

Kwota środków gwarantowanych obliczona srg:money zgodnie z przepisami ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, w tym: Kwota środków gwarantowanych z tytułu srg:money indywidualnych kont emerytalnych oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego obliczona zgodnie z przepisami ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, w szczególności z art. 26d ust. 2 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Kwota środków gwarantowanych z tytułu srg:money rachunków powierniczych obliczona zgodnie z przepisami ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, w szczególności z art. 26d ust. 2 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Kwota zajęta na podstawie tytułu srg:money egzekucyjnego Zagregowana pozycja z księgi głównej Parametr przyjmuje wartości ze słownika „Słownik definicji agregatów z księgi głównej” Wartość agregatu tak tak

Poz. 588

KwotaPOW

tak

KwotaZajecia KsiegaGlowna Agregaty Agregat NazwaAgregatu WartoscAgregatu ... LiczbaKlientow SumaWierzytelnosci SumaOdsetekOdWierzytelnosci SumaGwarancji KursEuro DataKursu BankIdent Data

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

xs:string srg:money

Liczba klientów banku w pakiecie ZPK xs:int Suma kwot wierzytelności w pakiecie ZPK srg:money Suma odsetek od wierzytelności w pakiecie srg:money ZPK Suma wyliczonych kwot gwarancji w srg:money pakiecie ZPK Kurs euro użyty do obliczenia limitu srg:kursEuro gwarancyjnego T Data kursu euro użytego do obliczenia xs:date limitu gwarancyjnego Identyfikator banku (3 lub 4 cyfry) xs:int Data, na jaką sporządzane są dane w xs:date pakiecie ZPK

 omimo mimo zn danych jako niewymaganych bank ma obowiązek zawrzeć je zek zawrzeć je w Zagregowanym Profilu dane P

1) P oznaczenia czeni dan ch jako n ew m ganyc bank ma obo i w Zagregowanym Profilu Klienta (ZPK), jeśli te posiada Klienta p

2) 2) W przypadku gdy bank nie posiadaposi d niewymagalnych, ich n chpozostaje niewypełnione W przypadku gdy b nk nie danych d n ch niew m g pole ich pol p st je nie

1)

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 588 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-09 poz. 1469

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych obowiązkowym systemem gwarantowania

 • Dziennik Ustaw z 2011-02-04 poz. 132

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych obowiązkowym systemem gwarantowania

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-21 poz. 1360

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu

 • Dziennik Ustaw z 2009-09-04 poz. 1176

  Ustawa z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy - Prawo bankowe

 • Dziennik Ustaw z 2011-01-24 poz. 71

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie zawieszania wypłaty środków gwarantowanych w przypadku, gdy środki zdeponowane na rachunku zostały zablokowane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.