Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 625 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2012 r. w sprawie nazwy, wstążki, okuć oraz wzoru rysunkowego Gwiazdy Załóg Lotniczych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-06-04
Data wydania:2012-05-04
Data wejscia w życie:2012-09-05
Data obowiązywania:2012-09-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 625 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 625

ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ zdnia 4 maja 2012 r. wsprawie nazwy, wstążki, okuć oraz wzoru rysunkowego Gwiazdy Załóg Lotniczych Na podstawie art.19a ust.6 ustawy zdnia 16 października 1992 r. oorderach iodznaczeniach (Dz.U. Nr90, poz.450, zpóźn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Odznaczeniem wojskowym ocharakterze pamiątkowym dla żołnierzy Sił Powietrznych, będących uczestnikami polskich kontyngentów wojskowych, działających od 2005 r. wskładzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w operacjach wojskowych nadzoru przestrzeni powietrznej Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej iRepubliki Łotewskiej, atakże woperacji wsparcia wojskowego Republiki Łotewskiej wcelu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w2006 r. jest Gwiazda Załóg Lotniczych.


2. Gwiazdę Załóg Lotniczych nadaje się również żołnierzom członkom załóg wojskowych statków powietrznych, uczestnikom polskich kontyngentów wojskowych, działających winnych operacjach wojskowych niż wymienione wust.1.

3. Gwiazdę Załóg Lotniczych nadaje się także członkom załóg wojskowych statków powietrznych pełniącym służbę poza polskimi kontyngentami wojskowymi, októrych mowa wart.19a ust.2 pkt3 ustawy zdnia 16 października 1992 r. oorderach iodznaczeniach. § 2.

1. Gwiazda Załóg Lotniczych zawieszona jest na wstążce koloru stalowego, szerokości 35 mm, z czerwonym paskiem szerokości 4 mm przez środek, mającym po bokach prążki białe szerokości 2 mm oraz po brzegach umieszczone symetrycznie połączone prążki wbarwach flagi Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego: niebieski ibiały, szerokości 3mm każdy.

2. Na wstążce Gwiazdy Załóg Lotniczych nadanej żołnierzowi uczestniczącemu woperacjach wojskowych, októrych mowa w§1 ust.1, nakłada się okucie znapisem: „ORLIK 1” iodpowiednio – „ORLIK 2”, „ORLIK 3” ikolejne.

3. Na wstążce Gwiazdy Załóg Lotniczych nadanej żołnierzowi uczestniczącemu woperacjach wojskowych, októrych mowa w§1 ust.2, nakłada się okucie znazwą operacji wojskowej.

4. Nie nakłada się okucia na wstążce Gwiazdy Załóg Lotniczych nadanej członkowi załogi wojskowego statku powietrznego, pełniącemu służbę poza polskimi kontyngentami wojskowymi, atakże nadanej żołnierzowi uczestniczącemu woperacji wsparcia wojskowego Republiki Łotewskiej wcelu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w2006 r. §

3. Wzór rysunkowy odznaki Gwiazdy Załóg Lotniczych zawiera załącznik do rozporządzenia. §

4. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

1)

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z1999 r. Nr101, poz.1177, z2000 r. Nr62, poz.718, z2002 r. Nr74, poz.676, z2006 r. Nr104, poz.708 i711 iNr194, poz.1432, z2007 r. Nr25, poz.162 iNr123, poz.848, z2009 r. Nr168, poz.1323, z2010 r. Nr155, poz.1041 oraz z2011 r. Nr205, poz.1207.

Dziennik Ustaw –2– Poz 625 ądzenia

Załącznik do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 201 r (poz . ) Polskiej zdnia 4 maja 2012 r. (poz.625)

GWIAZDAZAŁÓGLOTNICZYCH WIAZDA ZAŁÓG LOT I ZYC

ODWROTNA STRONA

OKUCIE

BARETKA

WSTĄŻECZKA

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 625 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

zamów dokument

Porady prawne

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Prawo ochronne na wzór użytkowy

  W chwili obecnej uzykałem prawo ochronne na wzór użytkowy na okres od 1997 r. do 2007 r. Na podstawie tego wzoru produkuję wyroby i je sprzedaję. W jaki sposób przedłużyć (...)

 • Zmiana nazwy sp.z o.o.

  Firma zagraniczna posiada 100% udziałów w spółce z o.o. działającej na terytorium RP. Czy zmiana nazwy (w tym przypadku jedynie rozszerzenie nazwy) wspólnika zagranicznego (...)

 • Zmiana nazwy spółki jawnej

  Składamy wniosek do sądu o zmianę nazwy spólki jawnej. Od którego momentu można używać nowej nazwy - czy do daty zgłoszenia w sądzie, czy od daty decyzji sądu. (...)

 • Zmiana adresu firmy a zmiana umowy o pracę

  Moja firma za cztery miesiące zmieni adres i nazwę. Czy pracownicy muszą otrzymać nowe umowy o pracę?

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.