Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 679 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie wolnej burty statków morskich

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-06-19
Data wydania:2012-06-04
Data wejscia w życie:2012-07-04
Data obowiązywania:2012-07-04

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 679 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 19 czerwca 2012 r. Poz. 679

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

1) z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie wolnej burty statków morskich Na podstawie art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) tryb postępowania w sprawach wyznaczania wolnej burty statków morskich, zwanych dalej „statkami”;


2) wzory międzynarodowych świadectw wolnej burty. § 2.

1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do statków o polskiej przynależności odbywających podróże międzynarodowe.

2. Za podróż międzynarodową uważa się podróż, w czasie której następuje przekroczenie granicy państwowej. §

3. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:

1) jachtów morskich;

2) statków rybackich;

3) statków o długości mniejszej niż 24 m, których stępka została położona lub które znalazły się w podobnym stadium budowy w dniu 28 sierpnia 1969 r. lub później;

4) statków o pojemności brutto mniejszej niż 150, których stępka została położona lub które znalazły się w podobnym stadium budowy przed dniem 28 sierpnia 1969 r. §

4. Do wyznaczania wolnej burty stosuje się prawidła stosowane w celu określenia linii ładunkowych stanowiące załącznik I do Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, sporządzonej w Londynie dnia 5 kwietnia 1966 r. (Dz. U. z 1969 r. Nr 33, poz. 282) wraz z Protokołem z 1988 r. dotyczącym Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, 1966, sporządzonym w Londynie dnia 11 listopada 1988 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 46, poz. 372), zwanej dalej „konwencją”, oraz przepisy prawidła 13 rozdziału II-1 Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 318 i 319 oraz z 1986 r. Nr 35, poz. 177) wraz z Protokołem z 1978 r. dotyczącym Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 320 i 321), i z Protokołem z 1988 r. dotyczącym Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonym w Londynie dnia 11 listopada 1988 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 191, poz. 1173). § 5.

1. W celu wyznaczenia wolnej burty statek poddaje się inspekcji, obejmującej pełny przegląd jego konstrukcji i wyposażenia w zakresie, o którym mowa w art. 14 pkt 1 lit. a konwencji.

1)

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

Dziennik Ustaw

–2–

Poz. 679

2. Jeżeli urządzenia, materiały i wymiary elementów konstrukcyjnych statku odpowiadają wymaganiom konwencji, statek otrzymuje znak wolnej burty.

3. Statkowi oznakowanemu znakiem wolnej burty w sposób prawidłowy i trwały wydaje się międzynarodowe świadectwo wolnej burty, którego okres ważności regulują przepisy art. 19 konwencji, po stwierdzeniu, że:

1) znak wolnej burty jest zgodny ze znakiem zdefiniowanym w prawidle 5 załącznika I do konwencji;

2) znak wolnej burty jest uzupełniony liniami zdefiniowanymi w prawidle 6 załącznika I do konwencji;

3) szczegóły oznakowania są zgodne z prawidłem 8 załącznika I do konwencji.

4. Wzór międzynarodowego świadectwa wolnej burty został określony w załączniku III do konwencji. § 6.

1. W przypadku stwierdzenia w wyniku inspekcji, że statek:

1) posiada nowatorskie elementy konstrukcyjne, w przypadku których zastosowanie poszczególnych postanowień konwencji mogłoby poważnie zahamować badania mające na celu rozwój takich elementów i ich stosowanie,

2) nie odbywa podróży międzynarodowych, lecz na skutek wyjątkowych okoliczności ma podjąć jednorazową podróż międzynarodową,

3) odbywa podróże międzynarodowe między portami polskimi a sąsiadującymi portami innych państw, a takie zwolnienie zostanie przewidziane w porozumieniach zawartych przez Rzeczpospolitą Polską z tymi państwami – statek może zostać zwolniony od wymagań konwencji.

2. Statkowi, o którym mowa w ust. 1, wydaje się międzynarodowe świadectwo zwolnienia od wymagań wolnej burty, którego okres ważności regulują przepisy art. 19 konwencji.

3. Wzór międzynarodowego świadectwa zwolnienia od wymagań wolnej burty został określony w załączniku III do konwencji.

4. W każdym przypadku zastosowania przepisów ust. 1 pkt 1 i 3 dyrektor urzędu morskiego sporządza i przesyła do ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej informację przewidzianą art. 6 ust. 3 konwencji. §

7. Świadectwa wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują swoją ważność na czas, na jaki zostały wydane. §

8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: S. Nowak

2)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie wolnej burty statków morskich (Dz. U. Nr 223, poz. 1874 oraz z 2011 r. Nr 61, poz. 307), które zgodnie z art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 679 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

zamów dokument

Porady prawne

 • Zaopatrzenie w towary do konsumpcji na statku

  Statek pływa pomiędzy dwoma portami Unii Europejskiej. Na pokładzie statku są bary, w których pasażerowie mogą nabywać alkohol, który będzie bezpośrednio spożyty (...)

 • Sprzedaż nieruchomości z wolnej ręki

  Czy istnieje możliwość sprzedaży przed licytacją zadłużonych nieruchomości, jeżeli wartość zadłużenia przekracza wartość nieruchomości? Ugoda z wierzycielami (...)

 • Sprzedaż z wolnej ręki zajętych ruchomości

  Proszę o rozwianie wątpliwości, bo spotkałem się z różniącymi się od siebie opiniami komorników. Czy jako wierzyciel mam prawo od razu skutecznie żądać sprzedaży (...)

 • Praca w niedzielę

  Pracownik zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy na pełny etat zawsze pracuje od niedzieli do czwartku, natomiast piątek i sobota są dniami wolnymi od pracy. W (...)

 • Publikowanie terminu przetargu przez syndyka

  Bardzo zależy mi na przystąpieniu do przetargu, ale podejrzewam, że tej informacji nie otrzymam od Syndyka i że termin tego przetargu będzie ogłoszony w odległym terminie. (...)

Podobne Akty prawne

 • Legislacja UE z 2009-02-12 nr 41 poz. 34

  Sprostowanie do dyrektywy 2003/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie szczególnych wymogów wytrzymałości na (...)

 • Dziennik Ustaw z 2011-03-22 poz. 307

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wolnej burty statków morskich

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-21 poz. 1874

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie wolnej burty statków morskich.

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-14 poz. 679

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie określenia wymagań w zakresie budowy statku, jego stałych urządzeń i wyposażenia dla statków nieobjętych umowami międzynarodowymi.

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-01 poz. 541

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa żeglugi statków morskich i bezpieczeństwa życia na morzu.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.