Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 75 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-01-20
Data wydania:2011-11-21
Data wejscia w życie:2015-01-01
Data obowiązywania:2015-01-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 75 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 20 stycznia 2012r. Pozycja 75

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW zdnia 21 listopada 2011r. wsprawie opłat za udostępnienie danych zRejestru Dowodów Osobistych idokumentacji związanej zdowodami osobistymi Na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy zdnia 6 sierpnia 2010r. odowodach osobistych (Dz.U.Nr167, poz.1131 oraz z 2011 r. Nr 133, poz. 768) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa:

1) wysokość opłaty za udostępnianie danych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym;


2) ysokość opłaty za udostępnianie danych zgromadzonych w  Rejestrze Dowodów Osobistych w  trybie ograniczonej w teletransmisji danych;

3) wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi;

4) sposób i terminy wnoszenia opłat, o których mowa w pkt 1–3;

5) sposób dokumentowania wniesienia opłat, o których mowa w pkt 1–3. § 2. Opłatę za udostępnianie danych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych w trybie:

1) jednostkowym – ustala się w wysokości 31 zł za dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby;

2) graniczonej teletransmisji danych – ustala się w wysokości 0,30 zł od jednego potwierdzenia istnienia bądź nieistnienia o ważnego dowodu osobistego, zawierającego określony zestaw danych, zwanego dalej „potwierdzeniem”. § 3. Opłatę za udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi ustala się w wysokości 31 zł za dokumentację związaną z jednym dowodem osobistym. § 4. 1. Opłatę, o której mowa w § 2 pkt 1 i § 3, wnosi się przed złożeniem wniosku o udostępnienie danych lub wniosku o udostępnienie dokumentacji. 

2. Opłatę, o której mowa w § 2 pkt 2, wnosi się w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania ministra właściwego do spraw wewnętrznych. W wezwaniu wskazuje się liczbę potwierdzeń, jakie zostały wygenerowane z Rejestru Dowodów Osobistych w danym okresie. Wezwania wysyła się nie częściej niż raz w miesiącu. §

5. Opłaty wnosi się do kasy organu udostępniającego dane lub na jego rachunek bankowy. § 6. 1. Dowód wniesienia opłaty, o której mowa w:

1) § 2 pkt 1 i § 3 – załącza się do złożonego wniosku;

2) 2 pkt 2 – przekazuje się w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 ust. 2, do ministra § właściwego do spraw wewnętrznych.

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 75

2. Dowód wniesienia opłaty może mieć postać wydruku lub potwierdzającego dokonanie operacji bankowej pliku, generowanego elektronicznie z systemu bankowego. § 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.1) Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

1)

 iniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wysokości opłat N za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i  unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i  unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat (Dz. U. Nr  207, poz. 1298).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 75 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-15 poz. 1452

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

 • Dziennik Ustaw z 2008-11-26 poz. 1298

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-22 poz. 564

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych oraz warunków i sposobu ich wnoszenia.

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-19 poz. 1153

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-30 poz. 1710

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.