Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 774 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-07-09
Data wydania:2012-06-14
Data wejscia w życie:2012-07-24
Data obowiązywania:2012-07-24

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 774 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 9 lipca 2012 r. Poz. 774

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych

1) zdnia 14 czerwca 2012r. zmieniające rozporządzenie wsprawie postępowania wsprawach oświadczeń ostanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń ostanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji Na podstawie art.62 ust.8 ustawy zdnia 6 kwietnia 1990r. oPolicji (Dz.U. z2011r. Nr287, poz.1687, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. Wrozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji zdnia 17 lipca 2007r. wsprawie postępowania wsprawach oświadczeń ostanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń ostanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. Nr144, poz.1015) wprowadza się następujące zmiany:

1) w§ 6: a) ust.2 otrzymuje brzmienie: „2. Informacje, októrych mowa wust.1, publikuje się wsposób uniemożliwiający odczytanie danych wymienionych wart.62 ust.7 ustawy zdnia 6 kwietnia 1990r. oPolicji.”, b) uchyla się ust.3;

2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone wzałączniku do niniejszego rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

M inister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust.2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz.U. Nr248, poz.1491).

2) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371 oraz z2012r. poz.627 i664.

1)

Dziennik Ustaw –2– Poz. 774

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zdnia 14 czerwca 2012 r. (poz.774)

WZÓR POUCZENIE

1. soba składająca oświadczenie majątkowe wypełnia dwie jego integralne części: wczęści Aoświadczenia zawarte są O informacje dotyczące stanu majątkowego, wczęści B zaś informacje dotyczące daty imiejsca urodzenia, numeru PESEL, adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości – niepodlegające publikacji wBiuletynie Informacji Publicznej wzakresie określonym wart. 62 ust.7 ustawy zdnia 6 kwietnia 1990r. oPolicji.

2. soba składająca oświadczenie majątkowe jest obowiązana do zgodnego zprawdą starannego izupełnego wypełnienia O każdej zrubryk oświadczenia znajdujących się wposzczególnych jego częściach (oznaczonych lit.Aicyframi rzymskimi albo lit. B) oraz punktach i pozycjach tabel (oznaczonych cyframi arabskimi), kierując się treścią zamieszczonych objaśnień.

3. eżeli poszczególne części ipunkty oświadczenia nie znajdują wkonkretnym przypadku zastosowania, należy skreślić J niewłaściwe sformułowanie wnich zawarte.

4. przypadku wyczerpania miejsca przewidzianego w formularzu na podanie informacji w ramach poszczególnych W części, punktów lub pozycji, do oświadczenia należy dołączyć arkusze formatu A4 zawierające: uzupełnienie wymaganych informacji w układzie i stopniu szczegółowości określonych we właściwych punktach oświadczenia, oznaczenie formularza oświadczenia, części, punktu ipozycji, do których odnoszą się te informacje, oraz datę ipodpis składającego oświadczenie.

OŚWIADCZENIE OSTANIE MAJĄTKOWYM POLICJANTA CZĘŚĆ A Ja, niżej podpisany(a), .....................................................................................................................................................................................................

(imię/imiona inazwisko, nazwisko rodowe)

pełniący(a) służbę ..................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................................

(miejsce(a) pełnienia służby – nazwa iadres oraz stanowisko służbowe lub funkcja)

po zapoznaniu się zprzepisami ustawy zdnia 6 kwietnia 1990 r. oPolicji (Dz. U. z2011 r. Nr287, poz. 1687, późn. zm.), składając oświadczenie ostanie majątkowym zgodnie zart.62 tej ustawy1):

1)

W e właściwy kwadrat wpisać znak X oraz uzupełnić odpowiednie dane.

1/8

Dziennik Ustaw –3– Poz. 774

□ wzwiązku znawiązaniem stosunku służbowego .................................................................................................................. .....................................................................................................................................................................................................

(należy podać stanowisko lub funkcję oraz datę ich objęcia)

□ według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, tj. ......................................................................................................

(należy podać rok, za który składane jest oświadczenie majątkowe)

□ wzwiązku zrozwiązaniem stosunku służbowego ................................................................................................................. .....................................................................................................................................................................................................


(należy podać stanowisko lub funkcję oraz datę opuszczenia stanowiska lub zaprzestania pełnienia funkcji)

□ na żądanie przełożonego właściwego wsprawach osobowych .....................................................................................................................................................................................................

(należy podać dzień, na który składane jest oświadczenie)

podaję według stanu na określony powyżej dzień następujące informacje oskładnikach majątku posiadanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. I

1. Posiadam domy, mieszkania lub inne nieruchomości/nie posiadam domów, mieszkań lub innych nieruchomości*: (nie dotyczy gospodarstwa rolnego – informacje wtym zakresie należy podać wpkt

2) Poz. 1 Zakres informacji Opis nieruchomości

(dom, mieszkanie, lokal użytkowy, plac, działka – rodzaj zabudowy, garaż, hala, magazyn, inne – wymienić)

Nieruchomość 1.

Nieruchomość 2.

Nieruchomość 3.

2 3

Powierzchnia nieruchomości wm2 Wskazanie, czy nieruchomość należy do majątku osobistego osoby składającej oświadczenie czy do majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową Tytuł prawny do władania nieruchomością

(własność, współwłasność: małżeńska lub zosobą trzecią – wielkość udziału, udział we wspólnocie gruntowej, spółdzielcze własnościowe prawo, inny tytuł – wymienić)

4

5

Forma nabycia nieruchomości

(kupno, spadek, darowizna, zamiana, zniesienie współwłasności, zasiedzenie, inna forma – wymienić)

* Niewłaściwe skreślić.

2/8

Dziennik Ustaw 6 Wartośćnieruchomości zostatniego posiadanego dokumentu określającego tę wartość albo – wprzypadku braku takiego dokumentu – data icena nabycia zaktu notarialnego lub innego dokumentu stwierdzającego nabycie nieruchomości (należy podać rodzaj idatę wydania tych dokumentów). Wprzypadku braku wymienionych dokumentów podać opis nieruchomości iprzybliżoną datę jej nabycia lub wybudowania. –4– Poz. 774

2. Posiadam gospodarstwo rolne/nie posiadam gospodarstwa rolnego*: Poz. 1 2 3 Zakres informacji Forma gospodarstwa rolnego, kierunek prowadzonej wgospodarstwie rolnym produkcji rolnej Powierzchnia gruntów rolnych gospodarstwa rolnego wha Rodzaj zabudowy

(dom, budynki gospodarcze, np. stajnia, stodoła, inne –wymienić)

Gospodarstwo rolne 1.

Gospodarstwo rolne 2.

4 5

Powierzchnia wskazanych wyżej budynków wm2 Wskazanie, czy gospodarstwo należy do majątku osobistego osoby składającej oświadczenie czy do majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową Tytuł prawny do władania gospodarstwem

(własność, współwłasność: małżeńska lub zosobą trzecią– wielkość udziału, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawa, udział we wspólnocie gruntowej, inny tytuł– wymienić)

6

7

Forma nabycia gospodarstwa

(kupno, spadek, darowizna, zamiana, zniesienie współwłasności, zasiedzenie, inna forma – wymienić)

8

Wartośćgospodarstwa rolnego zostatniego posiadanego dokumentu określającego tę wartość albo – wprzypadku braku takiego dokumentu – data icena nabycia zaktu notarialnego lub innego dokumentu stwierdzającego nabycie gospodarstwa (należy podać rodzaj idatę wydania tych dokumentów). Wprzypadku braku wymienionych dokumentów podać opis gospodarstwaiprzybliżoną datę jego nabycia lub wybudowania.

* Niewłaściwe skreślić.

3/8

Dziennik Ustaw –5– Poz. 774

3. Posiadam zasoby pieniężne/nie posiadam zasobów pieniężnych*: Przynależność do majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową Przynależność do majątku osobistego składającego oświadczenie

Poz. 1

Zakres informacji Kwota środków pieniężnych zgromadzonych wwalucie polskiej

(suma środków zgromadzonych wgotówce oraz na rachunkach bieżących ilokatach prowadzonych przez banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe lub inne instytucje finansowe)

2

Kwota środków pieniężnych zgromadzonych wwalucie obcej

(wrozbiciu na poszczególne waluty – suma środków zgromadzonych wgotówce oraz na rachunkach bieżących ilokatach prowadzonych przez banki lub inne instytucje finansowe)

3

Papiery wartościowe

(rodzaj, ilość, data icena nabycia, awprzypadku papierów wartościowych wobrocie publicznym – wartość rynkowa na dzień złożenia oświadczenia)

II Posiadam/posiada mój małżonek(ka) mienie nabyte* lub nie posiadam/nie posiada mój małżonek(ka) mienia nabytego* od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, gminy lub związku międzygminnego, które podlegało zbyciu wdrodze przetargu: Poz. 1 2 Zakres informacji Rodzaj mienia Powierzchnia wha lub m2

(wprzypadku nabycia nieruchomości gruntowej, domu, mieszkania)

Składnik mienia 1.


Składnik mienia 2.

Składnik mienia 3.

3

Wskazanie, czy mienie zostało nabyte domajątku osobistego czy do majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową Tytuł prawny do władania mieniem

(własność, współwłasność małżeńska lub zosobą trzecią – wielkość udziału, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawa, inny tytuł – wymienić)

4

5

Dane podmiotu, od którego mienie nabyto

(nazwa iadres)

* Niewłaściwe skreślić.

4/8

Dziennik Ustaw 6 Wartośćnabytego mienia zostatniego posiadanego dokumentu określającego tęwartość, awprzypadku braku takiego dokumentu – data icena nabycia zaktu notarialnego lub innego dokumentu stwierdzającego nabycie mienia –6– Poz. 774

(należy podać rodzaj idatę wydania tych dokumentów)

III

1. estem/nie jestem* członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego J lubspółdzielni2): Poz. 1 2 Zakres informacji Nazwa iadres spółki, spółdzielni Pełnione funkcje lub zajmowane stanowiska

(wtym członkostwo wzarządzie, radzie nadzorczej, komisji rewizyjnej)

Podmiot 1.

Podmiot 2.

Podmiot 3.

3

Data rozpoczęcia pełnienia funkcji lubzajmowania stanowisk

2. Posiadam udziały lub akcje/nie posiadam udziałów lub akcji* w spółkach prawa handlowego lub jestem/ nie jestem* wspólnikiem wosobowych spółkach handlowych: Poz. 1 2 3 Zakres informacji Nazwa iadres spółki Ilość iwartość nominalna wkładów lub udziałów Ilość iwartość nominalna akcji, awprzypadku akcji wobrocie publicznym – wartość rynkowa na dzień złożenia oświadczenia Data nabycia wkładów, udziałów lub akcji Spółka

1. Spółka

2. Spółka 3.

4

* Niewłaściwe skreślić.

2) Nie dotyczy członkostwa wradach nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

5/8

Dziennik Ustaw –7– IV Prowadzę/zawiesiłem(am)* działalność gospodarczą na własny rachunek lub wspólnie zinnymi osobami/nie prowadzę działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami*, zarządzam/nie zarządzam* taką działalnością lub jestem/nie jestem* przedstawicielem czy też pełnomocnikiem wprowadzeniu takiej działalności3): Poz. 1 Zakres informacji Nazwa/firma prowadzonej lub zarządzanej działalności gospodarczej, lub której osoba składająca oświadczenie jest przedstawicielem lub pełnomocnikiem, oraz numer NIP, REGON lub KRS właściwy dla tej działalności Wskazanie, czy działalność gospodarcza jest przez osobę składającą oświadczenie prowadzona czy zarządzana, czy jest przedstawicielem lub pełnomocnikiem tej działalności Podmiot

1. Podmiot

2. Podmiot

3. Poz. 774

2

V Uzyskałem(am) wroku ubiegłym przychody/nie uzyskałem(am) wroku ubiegłym przychodów*: Należy podać wponiższej tabeli: •  źródła uzyskanego przychodu zgodnie zpodziałem formularza oświadczenia na części, wktórych został wymieniony stan prawny lub faktyczny związany zuzyskaniem przychodu, np.: część A-I: przychód znajmu nieruchomości, przychód zdzierżawy, przychód zgospodarstwa rolnego (zuwzględnieniem rodzaju iwysokości dotacji/dopłat), odsetki zlokat bankowych, przychód zposiadanych papierów wartościowych, część A-II: przychód zposiadanego mienia nabytego od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, gminy lub związku międzygminnego, które podlegało zbyciu wdrodze przetargu, część A-III: przychód z tytułu członkostwa w organach stanowiących osób prawnych, udziały w zysku podmiotów gospodarczych wymienionych wtej części, część A-IV: przychód zprowadzonej lub zarządzanej działalności gospodarczej wymienionej wtej części, inne: wynagrodzenie ze stosunku służbowego lub stosunku pracy, uposażenie, dieta, emerytura lub renta, przychód z umowy zlecenia lub umowy o dzieło, przychód z tytułu zbycia nieruchomości, składników mienia ruchomego lub papierów wartościowych, przychód zotrzymanej darowizny pieniężnej lubspadku, przychód zwygranej pieniężnejwgrach hazardowych, przychód z najmu składników mienia ruchomego, odsetki od udzielonych pożyczek, przychód z praw autorskich, inne niewymienione powyżej źródła przychodu – należy określić wtabeli; •  kwoty przychodów faktycznie uzyskane zposzczególnych źródeł; •  przynależność przychodu do majątku osobistego składającego oświadczenie albo do majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową4).

* Niewłaściwe skreślić.

3) N ie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

4) Z godnie zart. 31 § 2 pkt 1 i2 ustawy zdnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny iopiekuńczy (Dz. U. Nr9, poz. 59, zpóźn. zm.) do majątku wspólnego należą pobrane wynagrodzenia za pracę idochody zinnej działalności zarobkowej każdego zmałżonków oraz dochody zmajątku wspólnego, jak również zmajątku osobistego każdego zmałżonków.

6/8

Dziennik Ustaw –8– Przynależność przychodu domajątku osobistego albo do majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową Poz. 774

Część formularza

Określenie źródła przychodu

Kwota przychodu

Uwagi

A-I

A-II

A-III

A-IV

inne

Do oświadczenia dołączam uzupełnienie/nie dołączam uzupełnienia* informacji, októrym mowa wpkt4 pouczenia. Powyższe oświadczenie składam świadomy(a) odpowiedzialności dyscyplinarnej przewidzianej wart. 132 ustawy zdnia 6kwietnia 1990 r. oPolicji (Dz. U. z2011 r. Nr287, poz. 1687, zpóźn. zm.).

....................................................................

(miejscowość idata złożenia oświadczenia)

....................................................................

(podpis składającego oświadczenie)

* Niewłaściwe skreślić.

7/8

Dziennik Ustaw CZĘŚĆ B (Informacje niepodlegające publikacji wBiuletynie Informacji Publicznej wzakresie określonym wart.62 ust.7 ustawy zdnia 6 kwietnia 1990 r. oPolicji) Ja, niżej podpisany(a), .....................................................................................................................................................................................................

(imię/imiona inazwisko, nazwisko rodowe)

–9–

Poz. 774

urodzony(a) ......................................................................... w .......................................................................

(data urodzenia) (miejsce urodzenia)

PESEL oświadczam, że:

1. zamieszkuję pod adresem: .....................................................................................................................................................................................................

(dokładny adres zamieszkania – ulica, nrdomu, nrlokalu, miejscowość, kod pocztowy)

2. omy, mieszkania, gospodarstwo rolne oraz inne nieruchomości wymienione w części A-I pkt 1 i 2 oraz części A-II d położone są w: Część ipunkt formularza, wktórych opisano nieruchomości Określenie nieruchomości Adres miejsca położenia nieruchomości

(ulica, nrdomu, nrlokalu, miejscowość, kod pocztowy)

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a) odpowiedzialności dyscyplinarnej przewidzianej wart. 132 ustawy zdnia 6kwietnia 1990 r. oPolicji (Dz. U. z2011 r. Nr287, poz. 1687, zpóźn. zm.).

....................................................................

(miejscowość idata złożenia oświadczenia)

....................................................................

(podpis składającego oświadczenie)

8/8

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 774 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-25 poz. 398

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków składania przez funkcjonariusza celnego oświadczenia o stanie majątkowym oraz wzoru oświadczenia.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-21 poz. 1659

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania policjantom zezwolenia na podjęcie zajęcia zarobkowego, składania oświadczenia o stanie majątkowym oraz właściwości przełożonych w tych sprawach.

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-11 poz. 1503

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-07 poz. 467

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego (rodzinnego), wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym, rodzaju dokumentów wymaganych do przyznania renty socjalnej, a także wzoru legitymacji pracownika socjalnego.

 • Dziennik Ustaw z 2008-11-17 poz. 1274

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.