Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 810 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-07-16
Data wydania:2012-06-21
Data wejscia w życie:2012-07-31
Data obowiązywania:2012-07-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 810 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 16 lipca 2012 r. Poz. 810

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zdnia 21 czerwca 2012r. wsprawie warunków bezpieczeństwa wykonywania prac podwodnych wjednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej Na podstawie art.8 ust.6 ustawy zdnia 17 października 2003r. owykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. Nr199, poz.1936, zpóźn. zm.1)) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §1.Rozporządzenie określa warunki bezpieczeństwa wykonywania prac podwodnych wjednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, zwanych dalej „jednostkami organizacyjnymi”. §2. Użyte wrozporządzeniu określenia oznaczają:


1) ekipa – grupę osób wykonujących prace podwodne;

2) andydat na nurka – osobę nieposiadającą kwalifikacji nurkowych w rozumieniu rozporządzenia Ministra Obrony k Narodowej zdnia 13 lipca 2005r. wsprawie wykonywania prac podwodnych wjednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr185, poz.1547), zwanego dalej „rozporządzeniem wsprawie wykonywania prac podwodnych”;

3) ficer-lekarz nurkowy – osobę będącą etatowym lub nieetatowym lekarzem ekipy wykonującej prace podwodne ispeo cjalizującą się wzakresie anestezjologii iintensywnej terapii, medycyny ratunkowej, medycyny transportu lub wojskowej medycyny morskiej;

4) ieszanina oddechowa – roztwór gazów oddechowych ozłożonym składzie przygotowany ze ściśle określoną dokładm nością, wykorzystywany wnurkowaniu iprowadzeniu prac podwodnych oraz rekompresji leczniczej;

5) nurek asekuracyjny – nurka wykonującego asekurację prac podwodnych wykonywanych przez nurka lub grupę nurków;

6) urkowanie szkoleniowe – nurkowanie przeprowadzone według programu szkolenia w celu uzyskania kwalifikacji n zgodnych zwymogami rozporządzenia wsprawie wykonywania prac podwodnych;

7) ekompresja lecznicza – proces oddziaływania ciśnienia na organizm nurka składający się zponownej kompresji, pror gramowego czasu przebywania pod wpływem działania określonego ciśnienia idekompresji zwykorzystaniem odpowiedniego czynnika oddechowego, wcelu leczenia wybranych chorób nurkowych;

8) ygnalista – osobę podlegającą kierownikowi prac podwodnych iwykonującą ściśle jego polecenia ikomendy, która s jest członkiem ekipy prac podwodnych iwczasie wykonywania tych prac trzyma linkę sygnałową nurka, odbiera, potwierdza inadaje nią sygnały.

1)

Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2004r. Nr273, poz.2703, z2005r. Nr155, poz.1298, z2007r. Nr64, poz.428, z2008r. Nr180, poz.1112 oraz z2011r. Nr63, poz.322.

Dziennik Ustaw –2– Poz. 810

§3. Przepisy rozporządzenia stosuje się do żołnierzy iinnych osób zatrudnionych wjednostkach organizacyjnych, którzy wykonują prace podwodne wzakresie:

1) podwodnych działań bojowych;

2) podwodnych działań minerskich;

3) podwodnych działań inżynieryjnych;

4) podwodnych działań ratowniczych;

5) nurkowań szkoleniowych. §4. Za stan bezpieczeństwa prowadzenia prac podwodnych wjednostkach organizacyjnych odpowiadają kierownicy tych jednostek. Rozdział 2 Ekipa §5. Minimalny skład ekipy wmiejscu wykonywania prac podwodnych jest określony wzałączniku nr1 do rozporządzenia. §6. Do kierowania pracami podwodnymi wzakresie działań, októrych mowa w§3, upoważniony jest kierownik prac podwodnych, zwany dalej „kierownikiem”, posiadający kwalifikacje uprawniające do kierowania pracami podwodnymi wSiłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej określone wrozporządzeniu wsprawie wykonywania prac podwodnych. §7. Kierownik wyznacza osoby do wykonywania określonych funkcji wskładzie ekipy wzależności od rodzaju itypu wykorzystywanego sprzętu nurkowego, głębokości, na której wykonywane są prace podwodne, oraz ich rodzaju. §8.

1. Zabezpieczenie medyczne wykonywania prac podwodnych wjednostkach organizacyjnych, zwane dalej „zabezpieczeniem medycznym”, realizują:

1) oficer-lekarz nurkowy;

2) lekarz;

3) kierownik;

4) ratownik medyczny;

5) pielęgniarka.

2. Skład personelu medycznego wzależności od rodzaju wykonywanych prac podwodnych jest określony wzałączniku nr2 do rozporządzenia.

3. Dopuszcza się realizację zabezpieczenia medycznego, przez kierownika lub ratownika medycznego, wczasie prowadzenia prac podwodnych na małych iśrednich głębokościach zużyciem powietrza imieszanin oddechowych. §9.

1. Minimalne wyposażenie apteczki nurkowej (lekarskiej) jest określone wzałączniku nr3 do rozporządzenia.

2. Kierownik wykonujący zabezpieczenie medyczne wmiejscu wykonywania prac podwodnych posiada środki zabezpieczenia medycznego, októrych mowa wpkt 3 i9 załącznika nr3 do rozporządzenia. §10. Osoby, októrych mowa w§8:

1) osiadają odpowiednio do zakresu posiadanych uprawnień środki zabezpieczenia medycznego wilości izakresie niep zbędnych do udzielenia nurkowi kwalifikowanej pierwszej pomocy lub pierwszej pomocy;

2) ziałają zgodnie zzasadami zabezpieczenia medycznego prac podwodnych oraz obowiązującymi procedurami kompred sji, dekompresji irekompresji leczniczej.

Dziennik Ustaw –3– Rozdział 3 Wykonywanie prac podwodnych zużyciem autonomicznych lub zasilanych przewodowo zestawów sprzętu nurkowego §

11. Nurek wykonuje prace podwodne z użyciem autonomicznych lub zasilanych przewodowo zestawów lekkiego iciężkiego sprzętu nurkowego. §12.

1.


Minimalne wyposażenie nurka do wykonywania prac podwodnych wlekkim sprzęcie nurkowym jest określone wzałączniku nr4 do rozporządzenia. 2.Minimalne wyposażenie nurka do wykonywania prac podwodnych wprzewodowym lekkim sprzęcie nurkowym jest określone wzałączniku nr5 do rozporządzenia. 3.Minimalne wyposażenie nurka do wykonywania prac podwodnych wprzewodowym ciężkim sprzęcie nurkowym jest określone wzałączniku nr6 do rozporządzenia.

4. Minimalne wyposażenie nurka do wykonywania prac podwodnych waparatach opółzamkniętym obiegu czynnika oddechowego jest określone wzałączniku nr7 do rozporządzenia.

5. Minimalne wyposażenie nurka do wykonywania prac podwodnych waparatach ozamkniętym obiegu czynnika oddechowego jest określone wzałączniku nr8 do rozporządzenia.

6. Wykaz wyposażenia do prowadzenia prac podwodnych, októrych mowa wust.1–5, nie dotyczy nurkowań szkoleniowych wykonywanych wbasenach nurkowych wośrodkach szkoleniowych. Wtakim przypadku doboru wyposażenia nurkowego wzależności od rodzaju prowadzonych zajęć dokonuje kierownik. 7.Czynniki oddechowe isorbenty są określone wzałączniku nr9 do rozporządzenia. §13. Zestaw zasilania awaryjnego zapewnia odpowiednią ilość czynnika oddechowego, aby wprzypadku użycia tego zestawu czas jego ochronnego działania umożliwiał:

1) o najmniej pięciominutowy pobyt na głębokości wykonywania prac podwodnych przy wentylacji minutowej c Q = 50dm3/min oraz bezpieczną ewakuację do dzwonu nurkowego;

2) przypadku prac podwodnych wramach limitów bezdekompresyjnych wykonywanych bez użycia dzwonu nurkowego w – bezpieczne wynurzenie nurka;

3) przypadku prac podwodnych wymagających dekompresji wykonywanych bez użycia dzwonu nurkowego – bezpieczw ne wynurzenie nurka po wykonaniu dekompresji co najmniej na przystanku umożliwiającym przeprowadzenie dekompresji przerywanej. §14.

1. Czas ochronnego działania zestawu autonomicznego aparatu nurkowego należy obliczyć każdorazowo przed przystąpieniem do wykonania prac podwodnych, zuwzględnieniem:

1) redniej wentylacji płuc nurka w warunkach zwiększonego ciśnienia przy różnych poziomach obciążenia, która jest ś określona wzałączniku nr10 do rozporządzenia;

2) pojemności butli aparatu nurkowego;

3) maksymalnego ciśnienia roboczego czynnika oddechowego waparacie nurkowym;

4) maksymalnej głębokości nurkowania;

5) rezerwy czynnika oddechowego owartości minimum 50 atm.

2. Czas ochronnego działania zestawu zasilania awaryjnego należy obliczyć każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania prac podwodnych, zuwzględnieniem ust.1 pkt 1–4.

3. Czas ochronnego działania zestawu autonomicznego aparatu nurkowego musi być wystarczający do zapewnienia prawidłowej realizacji zadania oraz bezpiecznego wynurzenia. §15. Przewód doprowadzający czynnik oddechowy, lina opustowa ilina sygnałowa posiadają oznaczenia barwne długości wodstępach nie większych niż 5 m. Poz. 810

Dziennik Ustaw –4– Poz. 810

§16. Butle izestawy butlowe aparatów nurkowych posiadają:

1) zawory zgwintem przyłączeniowym odpowiednim do rodzaju czynnika oddechowego;

2) aktualną legalizację, zgodnie zwymaganiami producenta. §17. Sprzęt nurkowy przeznaczony do wykonywania prac podwodnych wwodach zimnych oraz wodach chemicznie ibiologicznie zanieczyszczonych posiada dopuszczenia do użytkowania wwymienionych warunkach potwierdzone deklaracją producenta. § 18.

1. Maksymalna głębokość wykonywania prac podwodnych w autonomicznych aparatach nurkowych o obiegu otwartym zużyciem powietrza imieszanin oddechowych jest ograniczona do maksymalnego ciśnienia parcjalnego tlenu wmieszaninie oddechowej równego 160 kPa.

2. Dopuszcza się wykonywanie prac podwodnych powyżej ciśnienia parcjalnego tlenu 160 kPa wcelach szkoleniowych oraz wcelu ratowania życia izdrowia ludzkiego. Rozdział 4 Wykonywanie prac podwodnych wautonomicznych aparatach nurkowych opółzamkniętym izamkniętym obiegu czynnika oddechowego §19.

1. Użycie autonomicznych aparatów nurkowych ozamkniętym obiegu czynnika oddechowego zasilanych mieszaninami oddechowymi itlenem jest ograniczone do wykonywania prac podwodnych wzakresie niewymagającym prowadzenia dekompresji wtoni wodnej.

2. Dopuszcza się użycie autonomicznych aparatów nurkowych opółzamkniętym obiegu czynnika oddechowego zasilanych mieszaninami oddechowymi do wykonywania prac podwodnych wzakresie obejmującym prowadzenie dekompresji wtoni wodnej. §

20. Do prowadzenia prac podwodnych w ramach podwodnych działań minerskich i bojowych używa się zestawu autonomicznego aparatu nurkowego oobiegu półzamkniętym izamkniętym lub aparatów dwusystemowych spełniających niezależną funkcję półzamkniętego izamkniętego obiegu czynnika oddechowego, stanowiących indywidualne wyposażenie nurka do prowadzenia prac podwodnych. §21.


1. Zestaw autonomicznego aparatu nurkowego opółzamkniętym obiegu czynnika oddechowego posiada układ awaryjnego zasilania czynnikiem oddechowym.

2. Zestaw awaryjnego zasilania posiada taką ilość czynnika oddechowego, aby wprzypadku konieczności użycia tego zestawu czas ochronnego działania zapewniał możliwość wynurzenia się zmaksymalnej planowanej głębokości wykonywania prac podwodnych.

3. Do wykonywania prac podwodnych wzakresie podwodnych działań bojowych zużyciem aparatów dwusystemowych spełniających niezależną funkcję półzamkniętego izamkniętego obiegu czynnika oddechowego nie stosuje się ust.1. § 22.

1. Czas ochronnego działania zestawu autonomicznego aparatu nurkowego o półzamkniętym obiegu czynnika oddechowego należy obliczyć każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji prac podwodnych, zgodnie z§14 ust.1, zuwzględnieniem:

1) rodzaju układu isposobu dozowania czynnika oddechowego;

2) średniego ciśnienia zredukowanego układu redukcji ciśnienia;

3) czasu ochronnego działania układu pochłaniania dwutlenku węgla;

4) postanowień instrukcji producenta aparatu nurkowego;

5) układu zasilania mieszaniną lub czynnikiem oddechowym stosownym do dekompresji wtoni wodnej.

2. Czas ochronnego działania autonomicznego aparatu nurkowego o półzamkniętym obiegu czynnika oddechowego musi być wystarczający do zapewnienia prawidłowej realizacji zadania oraz możliwości bezpiecznego wynurzenia się.

Dziennik Ustaw –5– Poz. 810

§23.

1. Butle aparatów nurkowych napełnione tlenem lub mieszaninami oddechowymi posiadają etykietę informacyjną zawierającą następujące dane:

1) skład procentowy czynnika oddechowego;

2) termin przydatności czynnika oddechowego do użycia;

3) maksymalną dozwoloną głębokość nurkowania;

4) numer atestu laboratorium fizykochemicznego;

5) nazwisko osoby napełniającej butle.

2. Butle nurkowe zawierające czynniki oddechowe ozawartości tlenu większej niż 22% posiadają odpowiedni rodzaj zaworów przyłączeniowych zgodnie zwymogami określonymi dla systemów tlenowych.

3. Sprzęt nurkowy stosowany do wykonywania prac podwodnych z użyciem czynników oddechowych o zawartości tlenu większej niż 22% musi posiadać atest umożliwiający jego eksploatację wwarunkach bezpośredniego kontaktu ztlenem imieszaninami wzbogaconymi wtlen. §24.

1. Maksymalna głębokość wykonywania prac podwodnych waparatach opółzamkniętym obiegu czynnika oddechowego zużyciem nitroksu wynosi 52 m.

2. Maksymalna głębokość wykonywania prac podwodnych waparatach opółzamkniętym obiegu czynnika oddechowego zużyciem trimiksu wynosi 80 m. §25.

1. Wykonywanie prac podwodnych waparatach ozamkniętym ipółzamknietym obiegu czynnika oddechowego jest ograniczone do maksymalnego ciśnienia parcjalnego tlenu równego 160 kPa.

2. Wcelach szkoleniowych oraz wcelu ratowania życia izdrowia ludzkiego dopuszcza się wykonywanie prac podwodnych powyżej ciśnienia parcjalnego tlenu 160 kPa.

3. Przy ekspozycjach wielokrotnych iwielodniowych należy przestrzegać dozwolonego limitu dziennego zanurzeń oraz przerw wprowadzeniu prac podwodnych.

4. Dozwolone ciśnienia cząstkowe iczasy ekspozycji wprzypadku prac podwodnych wykonywanych zużyciem tlenu (mieszanin wzbogaconych wtlen) są określone wzałączniku nr11 do rozporządzenia. Tabela2 załącznika nr11 dotyczy wyłącznie wykonywania prac podwodnych wramach podwodnych działań bojowych wDowództwie Wojsk Specjalnych. Rozdział 5 Wyposażenie bazy nurkowej §26.

1. Przy wykonywaniu prac podwodnych na małych iśrednich głębokościach bazę prac podwodnych wyposaża się w:

1) ablicę zasilania nurka czynnikiem oddechowym zapewniającą zasilanie co najmniej dwóch nurków zdwóch niezależt nych linii zasilania z układem zasilania awaryjnego dwóch nurków z jednej linii zasilającej, wyposażoną w system łączności, układ redukcji ciśnienia ipomiaru czasu oraz głębokości wykonywanych prac podwodnych;

2) wa zestawy przewodowego lub autonomicznego wyposażenia nurkowego do wykonywania prac podwodnych, októd rych mowa wzałącznikach nr4–8 do rozporządzenia, wzależności od rodzaju wykonywanych prac podwodnych;

3) apas czynników oddechowych isorbentów niezbędnych do przeprowadzenia prac podwodnych idekompresji, októz rych mowa wzałączniku nr9 do rozporządzenia;

4) system łączności przewodowej lub bezprzewodowej (zwyjątkiem sytuacji, októrych mowa w§46);

5) wyposażenie niezbędne do oznakowania miejsca prowadzenia prac podwodnych;

6) linę opustową wraz zciężarem omasie około 30 kg;

7) linę dystansową;

8) liny sygnałowe;

9) trap lub inne urządzenie umożliwiające bezpieczne wejście do wody iwyjście zwody;

10) łódź umożliwiającą umieszczenie wniej osób asekurujących nurka oraz nurka zabezpieczającego.

Dziennik Ustaw –6– Poz. 810

2. Wyposażenie określone wust.1 pkt 1 dotyczy prowadzenia prac podwodnych zużyciem wyposażenia, októrym mowa wzałączniku nr6 do rozporządzenia.

3. Wyposażenie określone wust.1 pkt 10 nie dotyczy prowadzenia prac podwodnych wprzypadku, gdy baza prac podwodnych znajduje się na jednostce pływającej lub obiekcie hydrotechnicznym, pod warunkiem że miejsce prowadzenia prac znajduje się bezpośrednio pod jednostką pływającą lub obiektem albo odległość od brzegu jest nie większa niż 50 m. §27.

1. Przy wykonywaniu prac podwodnych na dużych głębokościach zużyciem przewodowego sprzętu nurkowego bazę prac podwodnych wyposaża się co najmniej w:

1) ablicę rozdziału czynnika oddechowego zapewniającą zasilanie co najmniej dwóch nurków zdwóch niezależnych linii t zasilania z układem zasilania awaryjnego dwóch nurków z jednej linii zasilającej, wyposażoną w system łączności znurkami, układ redukcji ciśnienia, pomiaru czasu igłębokości oraz układ rejestracji dźwięku;

2) tablice zasilania dzwonu nurkowego;

3) dzwon nurkowy zamknięty lub otwarty umożliwiający jednoczesny transport co najmniej dwóch nurków;

4) apas czynników oddechowych isorbentów niezbędnych do przeprowadzenia prac podwodnych, októrych mowa wzaz łączniku nr9 do rozporządzenia;

5) system zasadniczego iawaryjnego wodowania, opuszczania ipodnoszenia dzwonu nurkowego;

6) system zasadniczego iawaryjnego zasilania czynnikami oddechowymi ienergią elektryczną dzwonu nurkowego;

7) komorę dekompresyjną;

8) magazyn gazów zasilania systemu nurkowego wczynniki oddechowe;

9) urządzenia służące do przetłaczania, składowania, oczyszczania czynników oddechowych;

10) urządzenia do oświetlenia miejsc pracy pod wodą;

11) sprężarkę wysokiego ciśnienia powietrza oddechowego;

12) zestawy zasilania kamery ioświetlenia indywidualnego nurka;

13) ztery zestawy zasadniczego sprzętu nurkowego, októrym mowa wzałącznikach nr5 lub 6 do rozporządzenia, wzależc ności od rodzaju wykonywanych prac podwodnych;

14) urządzenia do oznakowania na powierzchni wody miejsca prowadzenia prac podwodnych;

15) analizatory gazów do pomiaru składu fizykochemicznego czynników oddechowych;

16) linę opustową wraz zciężarem omasie około 30 kg;

17) linę dystansową.

2. Wprzypadku prowadzenia prac podwodnych na dużych głębokościach wwodach śródlądowych dopuszcza się zastosowanie wmiejsce dzwonu nurkowego, októrym mowa wust.1 pkt 3, trapu, opuszczanej platformy lub innego urządzenia umożliwiającego bezpieczne wejście do wody iwyjście zwody.

3. Wyposażenie określone wust.1 pkt 5 i6 nie dotyczy prowadzenia prac podwodnych wwodach śródlądowych.

4. Wprzypadku prowadzenia prac podwodnych na dużych głębokościach wwodach śródlądowych wyposażenie, októrym mowa wust.1, uzupełnia się ołódź umożliwiającą umieszczenie wniej nurka asekuracyjnego.

5. Przy wykonywaniu prac podwodnych na dużych głębokościach, z wyjątkiem prac podwodnych, o których mowa wust.2, prace należy prowadzić zzastosowaniem dzwonu nurkowego posiadającego układ zasilania awaryjnego nurków wraz zukładem regeneracji atmosfery zapewniający 4-godzinny czas ochronnego działania. §28.

1. Przy wykonywaniu prac podwodnych zużyciem aparatów nurkowych opółzamkniętym obiegu czynnika oddechowego bazę nurkową wyposaża się co najmniej w:

1) wa zestawy zasadniczego sprzętu nurkowego do wykonywania prac podwodnych, októrym mowa wzałączniku nr7 d do rozporządzenia;

Dziennik Ustaw –7– Poz. 810

2) wa zestawy zasadniczego sprzętu nurkowego, októrym mowa wzałączniku nr5 do rozporządzenia, lub dwa zestawy d zasadniczego sprzętu nurkowego do wykonywania prac podwodnych, októrym mowa wzałączniku nr4 do rozporządzenia;

3) apas czynników oddechowych isorbentów niezbędnych do przeprowadzenia prac podwodnych idekompresji, októz rych mowa wzałączniku nr9 do rozporządzenia;

4) system łączności przewodowej lub bezprzewodowej (zwyjątkiem przypadków, októrych mowa w§46);

5) wyposażenie niezbędne do oznakowania miejsca prowadzenia prac podwodnych;

6) trap lub inne urządzenie umożliwiające bezpieczne wejście do wody iwyjście zwody;

7) łódź umożliwiającą umieszczenie wniej nurka zabezpieczającego;

8) komorę dekompresyjną;

9) urządzenia służące do przetłaczania, składowania ioczyszczania czynników oddechowych;

10) analizatory gazów do pomiaru składu fizykochemicznego czynników oddechowych;

11) linę opustową wraz zciężarem omasie około 30 kg;

12) linę dystansową;

13) liny sygnałowe.

2. Przy wykonywaniu prac podwodnych w ramach podwodnych działań bojowych z użyciem aparatów nurkowych opółzamkniętym obiegu czynnika oddechowego bazę nurkową wyposaża się co najmniej w:

1) wa zestawy zasadniczego sprzętu nurkowego do wykonywania prac podwodnych, októrym mowa wzałączniku nr7 d do rozporządzenia;

2) dwa zestawy lekkiego sprzętu, októrym mowa wzałączniku nr4 do rozporządzenia;

3) apas czynników oddechowych isorbentów niezbędnych do przeprowadzenia prac podwodnych idekompresji, októz rych mowa wzałączniku nr9 do rozporządzenia;

4) wyposażenie niezbędne do oznakowania miejsca prowadzenia prac podwodnych;

5) komorę dekompresyjną;

6) analizatory gazów do pomiaru składu fizykochemicznego czynników oddechowych;

7) liny sygnałowe (decyzję oużyciu podejmuje każdorazowo kierownik po ocenie ryzyka prowadzenia prac podwodnych). §29. Wprzypadku wykonywania prac podwodnych zużyciem trapu nurkowego musi on zapewniać możliwość zanurzenia nurka na głębokość około 1,8 m. Odchylenie trapu od burty jednostki pływającej lub obiektu hydrotechnicznego, do których jest on przymocowany, nie może być mniejsze niż 25 stopni. §30.

1. Wprzypadku gdy prace podwodne są realizowane na małych głębokościach lub gdy czas planowanej dekompresji zużyciem powietrza jest krótszy niż 40 minut, należy umożliwić dostanie się do jednoprzedziałowej komory dekompresyjnej zprzedsionkiem wczasie nieprzekraczającym 60 minut.

2. Wprzypadku gdy prace podwodne są realizowane na średnich głębokościach lub gdy czas planowanej dekompresji zużyciem powietrza jest dłuższy niż 40 minut, wmiejscu prowadzenia prac podwodnych należy zapewnić dostęp do jednoprzedziałowej komory dekompresyjnej zprzedsionkiem ociśnieniu roboczym równym 5 atm. Na czas transportu musi być zapewniony zapas tlenu umożliwiający wykonywanie tlenoterapii.

3. Wprzypadku gdy prace podwodne realizowane są na dużych głębokościach, wmiejscu prowadzenia prac należy zapewnić dostęp do dwuprzedziałowej komory dekompresyjnej ociśnieniu roboczym równym 7 atm.

4. Wczasie wykonywania prac podwodnych, októrych mowa wust.1–3, kierownik musi mieć zapewnioną łączność zoficerem-lekarzem nurkowym lub lekarzem oraz dostęp do będącej wgotowości do użycia komory dekompresyjnej.

Dziennik Ustaw –8– Poz. 810

§31. Minimalne wyposażenie każdego przedziału komory dekompresyjnej jest określone wzałączniku nr12 do rozporządzenia. §32. Urządzenia do wytwarzania sprężonego powietrza oddechowego muszą zapewniać uzyskanie jakości powietrza oddechowego do celów nurkowych, potwierdzonego odpowiednim atestem, zawierającym dane, októrych mowa wpkt 1 załącznika nr9 do rozporządzenia. Rozdział 6 Przeglądy wyposażenia nurkowego ibazy prac podwodnych §33.

1. Urządzenia techniczne isprzęt nurkowy przeznaczony do zabezpieczenia wykonywania prac podwodnych poddaje się bieżącym iokresowym przeglądom.

2. Aparaty nurkowe, elementy komór dekompresyjnych, dzwonów isystemów nurkowych poddaje się dezynfekcji.

3. Dezynfekcję systemów oddechowych aparatów nurkowych, dzwonów nurkowych, komór dekompresyjnych przeprowadza się każdorazowo po zakończeniu prac podwodnych.

4. Wprzypadku wykonywania prac podwodnych wwodach chemicznie ibiologicznie zanieczyszczonych użyty sprzęt iwyposażenie nurkowe mające kontakt zwodą poddaje się dezynfekcji idekontaminacji po zakończeniu prac podwodnych.

5. Dezynfekcję przeprowadza się każdorazowo przy zmianie użytkownika lub na polecenie lekarza.

6. Dezynfekcję systemów zbiorników ciśnieniowych przeprowadza się przy każdym przeglądzie wewnętrznym zbiornika na podstawie przepisów odozorze technicznym.

7. Wpisów o przeprowadzonej dezynfekcji dokonuje w dzienniku prac nurka kierownik lub inna wyznaczona przez kierownika osoba wchodząca wskład ekipy, wykonująca dezynfekcję. §34. 1.Przeglądy sprzętu iwyposażenia nurkowego wykonują właściwe warsztaty remontowe, które wystawiają atest potwierdzający sprawność sprzętu nurkowego.

2. Atest zawiera wszczególności następujące informacje:

1) datę wykonania naprawy lub przeglądu;

2) datę ważności;

3) nazwisko ipodpis osoby dopuszczającej sprzęt lub wyposażenie do eksploatacji.

3. Atestu nie wystawia się wprzypadku urządzenia posiadającego formularz techniczny, wktórym odnotowuje się co najmniej informacje określone wust.2.

4. Nie używa się niesprawnego sprzętu nurkowego iniesprawnych urządzeń technicznych bazy prac podwodnych, które nie posiadają atestu potwierdzającego ważność przeglądu okresowego tego sprzętu itych urządzeń. §35.

1. Częstotliwość, zakres oraz sposób wykonywania przeglądów wyposażenia nurkowego określa się na podstawie dokumentacji technicznej producenta.

2. Częstotliwość przeglądów urządzeń ciśnieniowych określają przepisy wydane na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy zdnia 21 grudnia 2000r. odozorze technicznym (Dz.U. Nr122, poz.1321, zpóźn. zm.2)). §36. 1.Każdorazowo przed rozpoczęciem prac podwodnych przeprowadza się bieżący przegląd urządzeń technicznych isprzętu nurkowego.

2. Przeglądu urządzeń technicznych dokonuje kierownik lub wyznaczony przez niego członek ekipy.

2)

Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2002r. Nr74, poz.676, z2004r. Nr96, poz.959, z2006r. Nr104, poz.708, Nr170, poz.1217 iNr249, poz.1832, z2008r. Nr227, poz.1505, z2009r. Nr98, poz.817 i818, z2010r. Nr47, poz.278 oraz z2011r. Nr132, poz.766.

Dziennik Ustaw –9– Poz. 810

3. Przeglądu sprzętu nurkowego dokonuje nurek, który przed rozpoczęciem prac podwodnych potwierdza swoim podpisem wdzienniku prac nurka sprawność sprzętu nurkowego oraz wpisuje datę igodzinę przeprowadzonego przeglądu.

4. Sprawdzenie sprzętu przez nurka przed rozpoczęciem prac podwodnych odbywa się wobecności kierownika, który kontroluje poprawność wykonywanych przez nurka czynności.

5. Zauważone podczas przeglądów bieżących niesprawności iuszkodzenia sprzętu nurkowego iwyposażenia bazy prac podwodnych kierownik odnotowuje wdzienniku prac nurka. §37.

1. Za przeprowadzenie przeglądów okresowych sprzętu nurkowego ibazy prac podwodnych odpowiedzialny jest dowódca (kierownik) jednostki organizacyjnej.

2. Za przeprowadzenie przeglądów okresowych sprzętu nurkowego ibazy prac podwodnych jednostki pływającej odpowiedzialny jest jej dowódca. Rozdział 7 Wykonywanie prac podwodnych §38.

1. Bezpośredni nadzór nad prowadzeniem prac podwodnych sprawuje kierownik.

2. Przebieg wykonywania prac podwodnych planuje się wsposób ograniczający do minimum wysiłek iczas pobytu nurków pod powierzchnią wody. § 39.

1. Osobie, która wykonywała prace podwodne na głębokości do 20 m, nie wolno latać statkiem powietrznym wcześniej niż po upływie 12 godzin od zakończenia tych prac, awprzypadku prac podwodnych na głębokości powyżej 20m – wcześniej niż po upływie 24 godzin od zakończenia tych prac.

2. W przypadku zaistnienia wypadku nurkowego decyzję dotyczącą transportu lotniczego osoby, która wykonywała prace podwodne, podejmują oficer-lekarz nurkowy, lekarz lub kierownik.

3. Transport poszkodowanego do komory dekompresyjnej wykonywany statkiem powietrznym powinien odbywać się na możliwie jak najmniejszej wysokości, nie większej jednak niż 300 m. §40.

1. Wnoc poprzedzającą wykonywanie prac podwodnych nurkowi przysługuje co najmniej 8-godzinny odpoczynek.

2. Czas odpoczynku przysługujący nurkowi po zakończeniu pracy podwodnej iwynurzeniu się oraz czas pobytu nurka wpobliżu komory dekompresyjnej jest określony wzałączniku nr13 do rozporządzenia.

3. Przy pracach podwodnych, podczas których prowadzona była procedura dekompresji, czas przerwy nie może być krótszy niż 2 godziny. 4.Nurek wykonujący prace podwodne na dużych głębokościach może być skierowany do nich ponownie po upływie 24 godzin od zakończenia nurkowania.

5. Dopuszczalny czas przebywania na powierzchni przez nurka ubranego wskafander jest określony wzałączniku nr14 do rozporządzenia.

6. Przez przebywanie nurka wpobliżu komory dekompresyjnej, októrym mowa wust.2, należy rozumieć przebywanie nurka wmiejscu, zktórego czas dostania się do komory dekompresyjnej jest nie dłuższy niż 60 minut. §41. Nurka wsprzęcie nurkowym przebywającego wpełnym słońcu wporze letniej przy temperaturze powietrza powyżej 25ºC należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych inie dopuścić do jego przegrzania. §42.

1. Nurek może prowadzić prace podwodne na małych iśrednich głębokościach jednorazowo wczasie nie dłuższym niż 3 godziny.

2. Wprzypadku gdy temperatura wody jest mniejsza lub równa 4ºC, czas przebywania nurka pod powierzchnią wody nie może być dłuższy niż 2 godziny.

Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 810

3. Czas przebywania nurka pod powierzchnią wody, októrym mowa wust.2, może być przedłużony jednorazowo do 5 godzin, jeżeli nurek posiada aktywny system ogrzewania skafandra nurkowego iczynnika oddechowego.

4. Maksymalny łączny czas przebywania nurka pod powierzchnią wody wciągu doby nie może przekroczyć 5 godzin. §43.

1. Prace podwodne wykonuje się przy maksymalnej sile wiatru nie większej niż 4º wskali Beauforta (5,5–7,9m/s), co odpowiada stopniowi skali stanu morza 3 iwysokości fali 1,0–1,5 m.

2. Wprzypadku ratowania życia ludzkiego dopuszcza się, za zgodą kierownika, wykonywanie prac podwodnych wwarunkach, wktórych parametry wymienione wust.1 są przekroczone.

3. Prace podwodne wpobliżu mostów, jazów, śluz iwmiejscach, wktórych prędkość prądu wody przekracza 0,5 m/s, mogą być wykonywane pod warunkiem zastosowania osłony miejsca prowadzenia pracy nurka iumocowania do niej liny lub zastosowania innych skutecznych środków umożliwiających wykonanie zadania izabezpieczających nurka przed porwaniem go przez prąd wody. §44.

1. Kierownik dopuszcza nurka do wykonywania prac podwodnych, jeżeli nurek posiada ważne badania lekarskie inie zgłasza dolegliwości psychofizycznych oraz dokona sprawdzenia roboczego indywidualnego sprzętu nurkowego

2. Wprzypadku podejrzenia lub stwierdzenia unurka wczasie wykonywania prac podwodnych objawów choroby lub złego samopoczucia psychofizycznego kierownik podejmuje decyzję oprzerwaniu pracy iwynurzeniu się nurka.

3. Wprzypadku zaistnienia lub podejrzenia choroby kierownik udziela nurkowi pomocy (gdy zabezpieczenie medyczne jest realizowane bez udziału personelu medycznego), przeprowadza konsultację zoficerem-lekarzem nurkowym lub lekarzem i, jeżeli to konieczne, stosuje rekompresję leczniczą.

4. Wczasie wykonywania prac podwodnych kierownik ma zapewnioną łączność zlekarzem oraz dostęp do będącej wgotowości do użycia komory dekompresyjnej, do której czas transportu nie powinien przekraczać 60 minut.

5. W razie konieczności przetransportowania nurka do komory dekompresyjnej kierownik zapewnia wykonywanie tlenoterapii wczasie transportu.

6. Kierownik odnotowuje wdzienniku prac nurka przyczyny przerwania prac podwodnych, októrym mowa wust.2. §45.

1. Kandydatów na nurków przed przystąpieniem do szkolenia poddaje się testowi ciśnieniowemu itolerancji tlenowej.

2. Test tolerancji tlenowej należy wykonać ponownie wprzypadku kandydatów na szkolenie specjalistyczne realizowane zużyciem aparatów ozamkniętym ipółzamkniętym obiegu czynnika oddechowego, októrych mowa wrozporządzeniu wsprawie wykonywania prac podwodnych. §46.

1. Prace podwodne bez liny sygnałowej mogą być prowadzone na małych głębokościach wautonomicznych aparatach zasilanych sprężonym powietrzem, gdy głębokość wrejonie wykonywania prac podwodnych jest nie większa niż 30m igdy spełnione są poniższe warunki:

1) członek ekipy wykonujący prace podwodne posiada: a) walifikacje co najmniej na poziomie nurka wrozumieniu przepisów rozporządzenia wsprawie wykonywania prac k podwodnych, b) przęt nurkowy, októrym mowa wzałącznikach nr 4–8 do rozporządzenia, wzależności od rodzaju wykonywania s prac podwodnych, c) dodatkowe źródło światła oraz urządzenie do cięcia, d) kołowrotek nurkowy (inne urządzenie równoważne) iboję dekompresyjną, e) linę opustową;

2) widoczność jest nie mniejsza niż 2 m;

3) nurek wykonuje prace podwodne wparze zinnym nurkiem;

4) abezpieczenie prac podwodnych jest wykonywane przez nurka asekuracyjnego zliną sygnałową wsprzęcie nurkowym z zasilanym powietrzem;

5) znajomość akwenu, wktórym odbywają się prace podwodne.

Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 810

2. Prace podwodne bez liny sygnałowej na średnich głębokościach wautonomicznych aparatach zasilanych sprężonym powietrzem mogą być prowadzone na głębokościach nieprzekraczających 30 m oraz gdy głębokość wrejonie wykonywania prac podwodnych jest nie większa niż 30 m ispełnione są warunki, októrych mowa wust.1.

3. Prace podwodne bez liny sygnałowej na małych iśrednich głębokościach wautonomicznych aparatach zasilanych mieszaniną oddechową oobiegu półzamkniętym mogą być prowadzone, gdy głębokość wrejonie wykonywania prac podwodnych jest nie większa niż 50 m oraz gdy spełnione są warunki, októrych mowa wust.1.

4. Wprzypadkach, októrych mowa wust.2 i3, nurków wykonujących prace wyposaża się włączność przewodową lub bezprzewodową, z wyjątkiem prac na małych głębokościach oraz wykonywanych w ramach działań przeciwminowych wpodwodnych działaniach minerskich.

5. Decyzję owykonywaniu prac podwodnych bez użycia liny sygnałowej wautonomicznych aparatach zasilanych sprężonym powietrzem lub mieszaniną oddechową na małych iśrednich głębokościach, po uwzględnieniu uwarunkowań iryzyka prowadzenia prac podwodnych, podejmuje kierownik.

6. Wprzypadku prowadzenia prac podwodnych bez liny sygnałowej kierownik ustala wplanie prowadzenia prac podwodnych zasady sygnalizacji alarmowej znurkami ipostępowanie na wypadek sytuacji awaryjnej.

7. Przepisów ust.1–6 nie stosuje się do prac podwodnych wykonywanych wwarunkach trudnych iniebezpiecznych. §47.

1. Nie wymaga się użycia liny sygnałowej wpracach podwodnych, gdy są one wykonywane zużyciem przewodowego sprzętu nurkowego, którego wiązki zasilania spełniają wymogi wzakresie wytrzymałości na rozerwanie określone wust.2.

2. Liny sygnałowe muszą posiadać średnicę minimalną równą 9 mm i wytrzymałość na rozerwanie minimum 2 kN (200kG). §48.

1. Prace podwodne prowadzi się wyłącznie zzastosowaniem asekuracji.

2. Asekurację prac podwodnych na małych iśrednich głębokościach realizuje nurek asekurujący wyznaczony ze składu ekipy, który pozostaje na powierzchni wpobliżu miejsca wykonywania prac wgotowości do zejścia pod powierzchnię wody.

3. Czas zejścia nurka asekurującego pod powierzchnię wody nie może przekraczać odpowiednio wsprzęcie przewodowym 2 minut, awsprzęcie autonomicznym 1 minuty.

4. Nurek asekurujący jest wyposażony wlinę sygnałową.

5. Przy wykonywaniu prac podwodnych na dużych głębokościach, prac wwarunkach trudnych iszczególnie niebezpiecznych nurek asekurujący znajduje się pod powierzchnią wody iutrzymuje kontakt wzrokowy znurkiem wykonującym prace. Wprzypadku braku możliwości utrzymania kontaktu wzrokowego należy go utrzymywać za pomocą liny sygnałowej iłączności.

6. Długość wiązki zasilającej nurka wprzypadku, októrym mowa wust.5, nie może przekraczać 40 m; nurek asekurujący może przebywać wdzwonie nurkowym.

7. Na polecenie kierownika nurek inurek asekurujący przebywający wdzwonie mogą zamieniać się funkcjami. §49.1.Przed rozpoczęciem wykonywania prac podwodnych nurek inurek asekurujący wykonują zanurzenie kontrolne wmiejscu prowadzenia prac podwodnych.

2. Zanurzenie kontrolne jest realizowane na głębokości do 5 m.

3. Zanurzenie kontrolne wykonuje się po uprzednim sprawdzeniu sprzętu nurkowego przez kierownika.

4. Fakt zrealizowania zanurzenia kontrolnego odnotowuje się wdzienniku prac nurka. §50. Zanurzenie kontrolne dzwonu nurkowego wykonuje się na maksymalną głębokość nurkowania bez obsady nurków.

Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 810

§51. Przed rozpoczęciem prac podwodnych kierownik sporządza pisemny plan prac podwodnych obejmujący:

1) rodzaj prac podwodnych oraz warunki ich wykonania;

2) cel prac;

3) określenie iocenę ryzyka prowadzenia prac podwodnych;

4) podjęte środki bezpieczeństwa;

5) procedurę wykonywania prac podwodnych;

6) procedurę dekompresji;

7) dobór wyposażenia nurkowego itechnicznego bazy prowadzenia prac podwodnych;

8) skład ekipy;

9) zapas czynników oddechowych isorbentów;

10) zasady przekazywania poleceń iich potwierdzania;

11) procedurę łączności zasadniczej iawaryjnej, sygnałów porozumiewawczych pod wodą;

12) system asekuracji;

13) tryb postępowania wsytuacjach awaryjnych;

14) arunki hydrometeorologiczne, ze szczególnym uwzględnieniem przejrzystości wody ipowietrza, siły ikierunku wiaw tru, wysokości fali, głębokości prowadzenia prac podwodnych, rodzaju dna, siły prądu ipływów, temperatury wody i powietrza, wysokości nad poziomem morza, czystości wody, przeszkód i obiektów podwodnych, ruchu jednostek pływających, pory dnia iroku;

15) ustalenie systemu powiadamiania isposobu postępowania na wypadek sytuacji awaryjnej;

16) zabezpieczenie medyczne. §52. Przed rozpoczęciem prac podwodnych kierownik:

1) zapoznaje ekipę zplanem prac podwodnych;

2) przydziela zadania ifunkcje członkom ekipy;

3) udziela instruktażu osposobie imetodzie wykonania prac podwodnych;

4) ustala czas wykonywania prac oraz czas pobytu nurków pod powierzchnią wody. §53.

1. Wprzypadku przerw wnurkowaniu przed rozpoczęciem prac podwodnych na średnich idużych głębokościach oraz prac długotrwałych nurek zostaje poddany ekspozycjom hiperbarycznym wkomorze dekompresyjnej.

2. Warunki dopuszczenia do wykonywania prac podwodnych po przerwach wnurkowaniu są określone wzałączniku nr15 do rozporządzenia. §54. Komora dekompresyjna wczasie wykonywania prac podwodnych na średnich idużych głębokościach utrzymywana jest wnatychmiastowej gotowości do użycia. §55.

1. Prace podwodne wykonywane zbazy prac podwodnych znajdującej się na jednostce pływającej wykonuje się po zakotwiczeniu jednostki iwyłączeniu wszystkich urządzeń zewnętrznych mogących powodować przepływ wody wokół kadłuba lub włączeniu urządzeń zapewniających utrzymanie jednostki nad dnem wmiejscu prowadzenia prac podwodnych.

2. Nie wykonuje się prac podwodnych zjednostki pływającej wyposażonej wurządzenia zapewniające utrzymanie jednostki nad dnem, jeżeli głębokość jest mniejsza niż 20 m.

3. Dopuszcza się wykonywanie prac podwodnych z jednostek pływających posiadających urządzenia zapewniające utrzymanie jednostki nad dnem wmiejscu prowadzenia prac podwodnych, wczasie ich pracy, zużyciem podestu lub dzwonu nurkowego. §56. Kierownik wydaje polecenie zejścia pod powierzchnię wody po przeprowadzeniu zanurzenia kontrolnego przez każdego znurków oraz otrzymaniu od nich potwierdzenia sprawności sprzętu nurkowego.

Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 810

§57. Wprzypadku gdy odległość od lustra wody jest mniejsza niż 2 m, agłębokość akwenu wykonywania prac podwodnych jest nie większa niż 20 m, nurkowie mogą wykonać skok do wody, pod warunkiem zapewnienia im odpowiedniego sposobu wyjścia zwody. §

58. Kierownik w trakcie wykonywania prac podwodnych na bieżąco kontroluje realizację określonego planu prac podwodnych. §59. Kierownik utrzymuje stałą łączność głosową znurkiem wykonującym prace podwodne za pomocą dostępnych środków łączności lub za pomocą sygnałów nadawanych liną sygnałową, zwyjątkiem okoliczności, októrych mowa w§46. §60. Wprzypadku prowadzenia prac podwodnych na dużych głębokościach iprac szczególnie niebezpiecznych nurek powinien posiadać łączność przewodową, kamerę ioświetlenie umożliwiające kierownikowi zobrazowanie miejsca wykonywanej pracy. §61.

1. Wprzypadku utraty łączności nurek wykonujący prace podwodne podejmuje decyzję oprzerwaniu tych prac iwynurzeniu się lub decyzję opowrocie do dzwonu nurkowego.

2. Do momentu wynurzenia sygnały awaryjne są utrzymywane zapomocą liny sygnałowej, zwyjątkiem okoliczności, októrych mowa w§46.

3. Wprzypadku utraty łączności ibraku odpowiedzi na sygnały nadawane liną sygnałową kierownik podejmuje decyzję oudzieleniu pomocy przez nurka asekuracyjnego.

4. Sygnały porozumiewania się nurków są określone wzałączniku nr16 do rozporządzenia. §62.

1. Nurek wtrakcie wykonywania prac podwodnych na każdej głębokości przez cały czas jest połączony liną sygnałową zpowierzchnią wody lub dzwonem nurkowym, zwyjątkiem prac, októrych mowa w§46.

2. Linę sygnałową mocuje się do ciała nurka wtaki sposób, aby pozostała do niego przymocowana nawet po zrzuceniu pod wodą sprzętu nurkowego.

3. Wtrakcie pobytu nurka pod wodą sygnalista lub nurek asekuracyjny nie może dopuszczać do nadmiernego luzu na linie sygnałowej lub wiązce zasilającej nurka. §

63. W czasie wykonywania prac podwodnych nurek samodzielnie nie schodzi na głębokość większą niż ustalona przez kierownika wplanie prac podwodnych. §64. Kierownik przebywa wmiejscu umożliwiającym skuteczne prowadzenie prac podwodnych przez cały czas pozostawania nurka pod powierzchnią wody oraz wczasie jego dekompresji wkomorze dekompresyjnej. §65.

1. Narzędzia, obiekty lub urządzenia wtrakcie prowadzenia prac podwodnych podaje się pod powierzchnię wody wsposób zabezpieczający je przed upadkiem na dno oraz niezagrażający bezpieczeństwu nurka.

2. Podnoszenie, wydobywanie lub opuszczanie obiektów podwodnych, naprężanie lin wrejonie pracy nurka jest dopuszczone przy zachowaniu szczególnej ostrożności iuprzednim powiadomieniu nurka otym fakcie przez kierownika. §66.

1. Kierownik podejmuje decyzję ozakończeniu przez nurka wykonywania prac podwodnych pod powierzchnią wody irozpoczęciu wynurzania.

2. Na polecenie kierownika nurek kończy prace podwodne ipotwierdza gotowość do wynurzania się.

3. Procedurę wynurzania się nurek rozpoczyna po otrzymaniu polecenia od kierownika. Rozdział 8 Prace podwodne wwarunkach trudnych iprace podwodne szczególnie niebezpieczne §67. Prace podwodne szczególnie niebezpieczne to:

1) prace zużyciem materiałów wybuchowych;

2) spawanie icięcie termiczne;

3) prace wwodach chemicznie ibiologicznie zanieczyszczonych;

4) prace związane zpenetracją wnętrza wraków.

Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 810

§68. Prace podwodne wwarunkach trudnych to prace wykonywane:

1) wwodzie zimnej;

2) pod lodem;

3) wprądzie;

4) przy braku widoczności;

5) wnocy. §69.

1. Prace podwodne związane ze spawaniem icięciem pod wodą wykonuje nurek, który został wtym zakresie przeszkolony we właściwej szkoleniowej jednostce organizacyjnej.

2. W przypadku cięcia podwodnego nurek powinien posiadać kwalifikacje młodszego nurka oraz przeszkolenie potwierdzone właściwym wpisem windywidualnej książce nurka.

3. Wprzypadku spawania podwodnego nurek powinien posiadać co najmniej kwalifikacje na poziomie nurka oraz przeszkolenie potwierdzone właściwym wpisem windywidualnej książce nurka. 4.Wymogi, októrych mowa wust.2 i3, nie dotyczą procesu szkolenia realizowanego wszkoleniowej jednostce organizacyjnej wcelu nabycia odpowiednich kwalifikacji wzakresie umiejętności spawania icięcia termicznego.

5. Wzór wpisu do książeczki nurka upoważniający do cięcia podwodnego ispawania podwodnego, októrych mowa wust.2 i3, jest określony wzałączniku nr17 do rozporządzenia. §70.

1. Prace podwodne spawania icięcia pod wodą prowadzi się zgodnie zprocedurą prac podwodnych za pomocą sprzętu spawalniczego wykonanego do tego celu izzachowaniem zasad bezpieczeństwa określonych winstrukcjach producenta.

2. Wprzypadku cięcia ispawania termicznego wprzestrzeniach zamkniętych należy podjąć działania zapobiegające zbieraniu się pozostałości gazów wzamkniętej przestrzeni.

3. Nurek posiada szczelny suchy skafander nurkowy, rękawice spełniające funkcję ochronnych rękawic spawalniczych ihełm nurkowy lub maskę pełnotwarzową wyposażoną wodchylaną przyłbicę spawalniczą zakrywającą częściowo iluminator.

4. Nurek wykonujący prace cięcia ispawania termicznego posiada sprzęt nurkowy, októrym mowa wzałącznikach nr5 lub 6 do rozporządzenia.

5. Kierownik prac podwodnych kierujący wykonywaniem cięcia ispawania termicznego posiada wbezpośrednim zasięgu urządzenie pozwalające przerwać obwód prądu spawalniczego. §71.

1. Do wykonywania prac podwodnych wwarunkach biologicznego lub chemicznego zanieczyszczenia wody można wykorzystywać sprzęt nurkowy, októrym mowa wzałącznikach nr4–6 do rozporządzenia.

2. Stopnie ochrony indywidualnej oraz wymogi wzakresie dekontaminacji nurka wzależności od jakości wody biologicznie lub chemicznie zanieczyszczonej są określone wtabeli1 załącznika nr18 do rozporządzenia.

3. Rodzaj wyposażenia nurkowego przeznaczonego do wykonywania prac wwodach biologicznie lub chemicznie zanieczyszczonych oraz kategorie zanieczyszczeń wody są określone wtabelach2 i3 załącznika nr18 do rozporządzenia. 4.Doboru sprzętu nurkowego dokonuje kierownik wzależności od stopnia zanieczyszczenia środowiska wodnego.

5. Należy zapewnić, aby sprzęt nurkowy gwarantował całkowitą szczelność iodizolowanie nurka od warunków środowiska zewnętrznego wsposób adekwatny do stopnia zanieczyszczenia tego środowiska.

6. Prace podwodne wwodach zanieczyszczonych mogą być realizowane tylko zużyciem łączności przewodowej oraz zliną sygnałową isprzętem nurkowym wykonanym zmateriałów odpornych na działanie środowiska skażonego.

7. Wczasie wykonywania prac podwodnych wwodach biologicznie ichemicznie zanieczyszczonych kategorii 1 i2, określonych wtabeli3 załącznika nr18 do rozporządzenia, członkowie ekipy poddawani są nadzorowi medycznemu.

Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 810

8. Członkowie ekipy wykonujący prace podwodne wwodach biologicznie lub chemicznie zanieczyszczonych muszą posiadać dodatkowo środki ochrony indywidualnej zabezpieczające ich przed kontaktem zczynnikami chemicznymi stwarzającymi zagrożenie lub szkodliwymi dla zdrowia czynnikami biologicznymi.

9. Oficer-lekarz nurkowy, lekarz lub kierownik realizujący zabezpieczenie medyczne zapoznają ekipę ze skutkami działania występujących środków toksycznych iszkodliwych.

10. Przed rozpoczęciem wykonywania prac podwodnych należy podjąć środki ostrożności na wypadek narażenia członków ekipy na działanie środków toksycznych iszkodliwych.

11. Przed rozpoczęciem prowadzenia prac podwodnych w wodach biologicznie lub chemicznie zanieczyszczonych przeprowadza się laboratoryjne badanie wody wcelu ustalenia rodzaju oraz stopnia skażenia.

12. Na podstawie uzyskanych wyników analiz laboratoryjnych kierownik wporozumieniu zoficerem-lekarzem nurkowym lub lekarzem ustalają odpowiednie środki zaradcze, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia medycznego wmiejscu prowadzenia prac podwodnych. §72.

1. Na etapie planowania prac podwodnych wwodach chemicznie lub biologicznie zanieczyszczonych, po uwzględnieniu rodzaju ipoziomu zanieczyszczeń, sporządza się pisemny plan prac podwodnych, zgodnie z§51, zjednoczesnym określeniem szczegółowej procedury odkażania idezynfekcji, zabezpieczenia medycznego, warunków bezpieczeństwa, rodzaju sprzętu nurkowego, koordynacji iwykorzystania innych służb lub instytucji.

2. Wprocesie planowania, októrym mowa wust.1, opracowuje się dodatkowo plan awaryjny na wypadek skażenia osób biorących udział wpracach podwodnych.

3. Kierownik informuje ekipę orodzaju skażenia ijego konsekwencjach.

4. Plan, októrym mowa wust.2, zatwierdza dowódca jednostki organizacyjnej, wktórej prowadzone są prace podwodne wwodach chemicznie lub biologicznie zanieczyszczonych.

5. Organizacja systemu odkażania bazy wyposażenia iekipy nurkowej przy wykonywaniu prac podwodnych realizowanych wwodach biologicznie ichemicznie zanieczyszczonych jest określona wzałączniku nr19 do rozporządzenia.

6. Przy wykonywaniu prac podwodnych wwodach chemicznie lub biologicznie zanieczyszczonych należy zapewnić nurkowi możliwość sprawnego wejścia iwyjścia, awrazie potrzeby należy zainstalować wykonany wtym celu trap.

7. Wprzypadku realnego zagrożenia zdrowia nurka zpowodu występujących zanieczyszczeń prace podwodne mogą być prowadzone za zgodą kierownika tylko wcelu ratowania życia ludzkiego. 8.Jeżeli skażenie obejmuje również teren przyległy do zbiornika wody, należy zapewnić odpowiednie warunki przygotowania ekipy poza tym terenem oraz transport na miejsce prowadzenia prac podwodnych.

9. Nie dopuszcza się zejścia do wody chemicznie lub biologicznie zanieczyszczonej nurków, u których wykryto na ciele rany lub zadrapania. 10.Czas nurkowania nurka wwodzie chemicznie lub biologicznie zanieczyszczonej odużym poziomie zanieczyszczeń powinien być ograniczony do minimum potrzebnego do wykonania zadania, nie dłuższy jednak niż 30 minut, lub do 70% czasu ochronnego działania sprzętu nurkowego w warunkach działania środków biologicznych lub chemicznych na ten sprzęt.

11. Po zakończeniu prac podwodnych wwodach chemicznie lub biologicznie zanieczyszczonych sprzęt nurkowy poddaje się procedurze odkażania składającej się zetapów:

1) wstępnego odkażania;

2) zasadniczego odkażania;

3) zdjęcia sprzętu nurkowego;

4) dezynfekcji sprzętu nurkowego;

5) dezynfekcji sprzętu pomocniczego.

Dziennik Ustaw – 16 – Poz. 810

§73.

1. Wprzypadku wykonywania prac podwodnych pod lodem bazę prac podwodnych umieszcza się na budowli hydrotechnicznej, na brzegu. Miejsce wykonywania prac podwodnych znajduje się na stałej pokrywie lodowej, pod warunkiem że grubość pokrywy jest nie mniejsza niż 0,15 m.

2. Prace podwodne wykonywane pod lodem należy przeprowadzać zotworu wkształcie trójkąta równobocznego oboku nie mniejszym niż 1,8 m.

3. Prace podwodne pod lodem wsprzęcie nurkowym, októrym mowa wzałącznikach nr4, 5, 6 lub 7 do rozporządzenia, mogą być wykonywane pod warunkiem użycia suchego skafandra nurkowego.

4. Schemat odśnieżania pokrywy lodowej przy wykonaniu prac podwodnych pod lodem jest określony wzałączniku nr20 do rozporządzenia.

5. Przy wykonywaniu prac podwodnych wstałej pokrywie lodowej należy przygotować co najmniej dwa otwory, októrych mowa wust.2, oddalone od siebie co najmniej o10 m, nie więcej jednak niż o15 m.

6. Bloków lodowych powstałych przy wycinaniu przerębla nie wrzuca się pod powierzchnię lodu.

7. Wokół otworu wykonanego zgodnie zust.2 tworzy się strefę roboczą, odgarniając pokrywę śnieżną wpromieniu 9m.

8. Organizacja stanowisk bazy nurkowej przy wykonywaniu prac podwodnych lub nurkowaniu pod lodem jest określona wzałączniku nr21 do rozporządzenia.

9. Każdy rodzaj prac podwodnych pod pokrywą lodową wykonuje się zwykorzystaniem indywidualnej liny sygnałowej dla każdego nurka znajdującego się pod taflą lodu.

10. Linę sygnałową mocuje się na powierzchni (na tafli lodu) wsposób trwały przez użycie wystających elementów pomostu, budowli hydrotechnicznej albo przy wykorzystaniu śrub lodowych wkręconych wodległości około 6 m od wykonanego otworu, októrym mowa wust.2.

11. Linę sygnałową można mocować do tafli lodu za pomocą śrub lodowych lub zużyciem otworu ośrednicy około 150 mm zlokalizowanego wodległości około 6 m od otworu, októrym mowa wust.2. Sposób mocowania liny sygnałowej jest określony wzałączniku nr22 do rozporządzenia.

12. Prace podwodne wykonuje się zużyciem liny opustowej zobciążeniem owadze co najmniej 30 kg. Na linie są umieszczone źródła światła na głębokości 3 m oraz na głębokości planowanych prac podwodnych lub szereg świateł umieszczonych co 3 m.

13. Do wykonywania prac podwodnych pod lodem jako liny sygnałowe należy wykorzystywać liny pływające wróżnych jaskrawych kolorach dla każdego znurków.

14. Lina opustowa dla dwóch nurków musi mieć średnicę nie mniejszą niż 16 mm imieć jaskrawy kolor.

15. Nurkowie przebierają się wpomieszczeniu wtemperaturze nie niższej niż 10ºC.

16. Kierownik nie zezwala nurkowi, który zakończył wykonywanie prac podwodnych, na kontynuowanie działalności jako nurek asekurujący.

17. Kierownik nie zezwala na wykonywanie prac podwodnych zjednego otworu więcej niż dwóm nurkom, zwyjątkiem sytuacji awaryjnych.

18. Sygnaliści ikażdy członek ekipy przebywającej na pokrywie lodowej posiadają indywidualną kamizelkę ratunkową oraz urządzenia umożliwiające samoratowanie iwydobycie się na pokrywę lodową.

19. Wczasie wykonywania prac podwodnych pod lodem oraz wzimnych wodach otemperaturze mniejszej niż lub równej 5oC można stosować tylko sprzęt nurkowy zabezpieczony przed zamarzaniem idopuszczony do nurkowania wwodach zimnych.

20. Kierownik omawia warunki bezpieczeństwa minimalizujące możliwość zamarzania automatów nurkowych. 21.Nurka wykonującego prace podwodne pod lodem wyposaża się wdwa niezależne źródła światła (dotyczy to również prac podwodnych wykonywanych wwarunkach nocnych), kompas nurkowy oraz dodatkowe urządzenie do cięcia.

Dziennik Ustaw – 17 – Poz. 810

§74.

1. Nie prowadzi się prac podwodnych we wnętrzu wraków bez wykorzystania liny opustowej ilin sygnałowych.

2. Wchodzenie nurka do wnętrza wraku jest dozwolone tylko na polecenie kierownika.

3. Wprzypadku prowadzenia prac wewnątrz wraku nurek wykonujący pracę jest zabezpieczany przez nurka asekuracyjnego znajdującego się w miejscu wejścia do wraku. Zadaniem nurka asekurującego jest podawanie (wybieranie) wiązki zasilającej nurka znajdującego się wewnątrz wraku.

4. Przy wykonywaniu prac podwodnych przy identyfikacji nieznanych wraków lub obiektów podwodnych pochodzenia wojskowego należy wpierwszej kolejności zbadać bezpośrednie otoczenie wraku, następnie pokład igłówne pomieszczenia wcelu stwierdzenia, czy wrak nie zawiera materiałów wybuchowych.

5. Wprzypadku wykrycia materiałów wybuchowych ikonieczności ich usunięcia prace podwodne należy przeprowadzić zzachowaniem warunków bezpieczeństwa prowadzenia prac podwodnych zmateriałami wybuchowymi. Prace zmateriałami wybuchowymi mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające kwalifikacje do prowadzenia tych prac.

6. Wprzypadku wykonywania na wraku prac podwodnych lub wprzypadku identyfikacji irozpoznania nowego wraku lub obiektu podwodnego prace podwodne wykonuje się każdorazowo wsprzęcie nurkowym zasilanym przewodowo, októrym mowa wzałącznikach nr5 i6 do rozporządzenia, zwykorzystaniem liny sygnałowej, łączności iliny opustowej. §75.

1. Wykonywanie prac podwodnych wautonomicznych aparatach nurkowych bez wchodzenia do wnętrza wraku, na wcześniej spenetrowanych irozpoznanych wrakach niestwarzających zagrożenia dla nurków, bez liny sygnałowej jest dopuszczalne, jeżeli nurkowie biorący udział wpracach podwodnych spełniają wymogi określone w§46 inie wykonują prac niebezpiecznych lub wwarunkach trudnych.

2. Nurkowie wykonujący prace podwodne na wrakach z użyciem autonomicznych aparatów nurkowych muszą być przeszkoleni wzakresie bezpieczeństwa, technik iprocedur wykonywania prac podwodnych na wrakach.

3. Decyzję orozpoczęciu nurkowania na wraku bez użycia liny sygnałowej na podstawie dokonanej oceny ryzyka oraz uwarunkowań środowiskowych wmiejscu prowadzenia prac podwodnych podejmuje kierownik.

4. Nurkowie wykonujący prace podwodne na wrakach zużyciem autonomicznych aparatów nurkowych, októrych mowa wust.1, posiadają boję dekompresyjną, kołowrotek nurkowy, szpulkę zlinką odługości odpowiadającej co najmniej głębokości nurkowania na wraku.

5. Każdy nurek wykonujący prace podwodne na wraku musi posiadać co najmniej dwa niezależne narzędzia tnące oraz dwa niezależne źródła światła. §76. 1.Nurek prowadzący prace podwodne na wraku zostaje zapoznany przez kierownika zjego budową.

2. Nurek wykonujący prace podwodne we wnętrzu wraku zostaje zapoznany przez kierownika zbudową wraku oraz rozmieszczeniem wnim pomieszczeń.

3. Wprzypadku prowadzenia prac podwodnych, októrych mowa wust.1 i2, należy je poprzedzić rozpoznaniem wszelkich możliwych zagrożeń, położenia, ukształtowania dna iotoczenia wraku wmiejscu prowadzenia prac podwodnych za pomocą wszelkich dostępnych środków technicznych do identyfikacji ilokalizacji obiektów podwodnych.

4. Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania należy sporządzić szkic ogólnej budowy wraku, zktórym należy zapoznać każdego członka ekipy wykonującej prace podwodne na wraku. Rozdział 9 Prace podwodne zużyciem materiałów wybuchowych §77.

1. Podwodne prace zużyciem materiałów wybuchowych prowadzą nurkowie posiadający odpowiednie kwalifikacje nurkowe zgodne zrozporządzeniem wsprawie wykonywania prac podwodnych. 2.Wymóg, októrym mowa wust.1, nie dotyczy procesu szkolenia realizowanego wjednostce organizacyjnej będącej ośrodkiem szkoleniowym wcelu nabycia odpowiednich kwalifikacji wymagających umiejętności wykonywania podwodnych prac minerskich.

Dziennik Ustaw – 18 – Poz. 810

§78. Pracami podwodnymi zużyciem materiałów wybuchowych kierują osoby posiadające kwalifikacje kierowników podwodnych działań minerskich, bojowych lub inżynieryjnych zgodnie zrozporządzeniem wsprawie wykonywania prac podwodnych. §79. Oznalezieniu przedmiotów wybuchowych iniebezpiecznych pochodzenia wojskowego lub niewiadomego pochodzenia należy powiadomić służbę dyżurną macierzystej jednostki organizacyjnej. §80.

1. Przed rozpoczęciem minerskich prac podwodnych należy określić granice stref niebezpiecznych pod wodą ina lądzie.

2. Przed rozpoczęciem niszczenia przedmiotów wybuchowych iniebezpiecznych owagomiarze powyżej 250 kg TNT poza wyznaczonymi poligonami należy szczegółowo obliczyć strefy oddziaływania wybuchu podwodnego.

3. Wprzypadku niszczenia, októrym mowa wust.2, każdorazowo należy powiadomić służbę dyżurną macierzystej jednostki organizacyjnej.

4. Zabezpieczenie miejsca niszczenia przedmiotów wybuchowych iniebezpiecznych realizowane poza wyznaczonymi poligonami morskimi należy uzgodnić odpowiednio z jednostkami Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Policji, straży miejskiej oraz urzędu morskiego.

5. Przy wykonywaniu prac podwodnych mogących powodować zanieczyszczenia środowiska morskiego należy wykonać ocenę ich oddziaływania na środowisko. §81.

1. Podwodne prace minerskie należy prowadzić złodzi minerskich. Nie dotyczy to podwodnych prac minerskich realizowanych wramach podwodnych działań bojowych.

2. Łodzie minerskie powinny być wyposażone wnapęd dwusilnikowy.

3. Wprzypadku realizacji zadań zwykorzystaniem okrętu łódź minerska może posiadać jeden silnik.

4. Na akwenach śródlądowych dopuszcza się wykorzystanie łodzi jednosilnikowych lub wiosłowych.

5. Włodziach minerskich zabrania się przygotowywania ładunków oraz ich przerabiania. §82.

1. Nie wykonuje się podwodnych prac minerskich wnocy iwwarunkach ograniczonej widoczności. Nie dotyczy to podwodnych prac minerskich realizowanych wramach podwodnych działań bojowych.

2. Prace podwodne wykonuje się przy maksymalnej sile wiatru nie większej niż 2º wskali Beauforta (1,6–3,3 m/s), co odpowiada dwóm stopniom stanu morza iwysokości fali 0,2–0,3 m.

3. Jeżeli jest to uzasadnione sytuacją, wykonywanie prac podwodnych zużyciem materiałów wybuchowych może być prowadzone bez użycia łączności przewodowej ikamery. §83. Podczas niszczenia przedmiotów wybuchowych iniebezpiecznych owagomiarach powyżej 250 kg TNT należy stosować systemy radiowego sterowania wybuchami. §84.

1. Podczas działań przeciwminowych należy wykorzystywać wyłącznie sprzęt inarzędzia niemagnetyczne posiadające stosowne certyfikaty potwierdzające ich niemagnetyczność.

2. Przed każdym wejściem nurka pod wodę należy dodatkowo sprawdzić, czy jego wyposażenie zasadnicze idodatkowe nie posiadają właściwości magnetycznych. Rozdział 10 Przepis końcowy §85. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zdnia 21 czerwca 2012 r. (poz. 810)

Dziennik Ustaw

MINIMALNY SKŁAD EKIPY WMIEJSCU WYKONYWANIA PRAC PODWODNYCH

Załącznik nr1

Lp.

Podział prac podwodnych wg ich charakteru, głębokości i stosowanego czynnika oddechowego

Minimalny skład ekipy nurkowej w miejscu wykonywania prac podwodnych   

1 2

3

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

(w zależności od rodzaju prac lp. 2–7) 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1

11) 2 -

1 1 1

5

2 2 2

1 1 -

1 -

-

– 19 –

6 7

Nurkowanie szkoleniowe Długotrwałe prace podwodne Prace podwodne do głęb. 20 m – autonomiczny Prace podwodne do głęb. 20 m – przewodowy Prace podwodne do głęb. 50 m – autonomiczny Prace podwodne do głęb. 50 m – przewodowy Prace podwodne na głęb. większych niż 50 m – autonomiczny Prace podwodne na głęb. większych niż 50 m – przewodowy Prace podwodne – czynnik oddechowy: 100% tlen Prace podwodne w wodach zanieczyszczonych

1 1

KIEROWNIK

NUREK ROBOCZY

NUREK ASEKURACYJNY

SYGNALISTA

OPERATOR KOMORY DEKOMPRESYJNEJ

OPERATOR DZWONU NURKOWEGO

Minimalne zabezpieczenie medyczne w zależności od rodzaju prac zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia.

Poz. 810

1)

Jeżeli prace podwodne wykonywane są z użyciem dzwonu nurkowego.

OPERTAOR TABLICY ZASILANIA NURKA

OSOBY FUNKCYJNE UCZESTNICZĄCE W PRACACH PODWODNYCH

Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 810

Załącznik nr2

SKŁAD PERSONELU MEDYCZNEGO

Lp.

Podział prac podwodnych wg ich charakteru, głębokości i stosowanego czynnika oddechowego

Nurkowanie szkoleniowe – W I1) Nurkowanie szkoleniowe – W II2) Długotrwałe prace podwodne – W I Długotrwałe prace podwodne – W II Prace podwodne w wodach zanieczyszczonych – W I Prace podwodne w wodach zanieczyszczonych – W II Prace podwodne do głęb. 50 m – czynnik oddechowy: powietrze – W I Prace podwodne do głęb. 50 m – czynnik oddechowy: powietrze – W II Prace podwodne do głęb. 50 m – czynnik oddechowy: mieszaniny – W I Prace podwodne do głęb. 50 m – czynnik oddechowy: mieszaniny – W II Prace podwodne – czynnik oddechowy: 100% tlen – W I Prace podwodne – czynnik oddechowy: 100% tlen – W II Prace podwodne na dużych głęb. – W I Prace podwodne na dużych głęb. – W II

Minimalne zabezpieczenie medyczne w miejscu prowadzenia prac podwodnych

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

2

3

4

5 6 7 8

RATOWNIK MEDYCZNY

OSOBY FUNKCYJNE I PERSONEL MEDYCZNY UCZESTNICZĄCY W ZABEZPIECZENIU MEDYCZNYM

KIEROWNIK

PIELĘGNIARKA LUB PIELĘGNIARZ

OFICER/LEKARZ NURKOWY

LEKARZ

                                                            

1) 2)

Wariant pierwszy zabezpieczenia medycznego.  Wariant drugi zabezpieczenia medycznego. 

NUREK

Dziennik Ustaw – 21 – Poz. 810

Załącznik nr3

MINIMALNE WYPOSAŻENIE APTECZKI NURKOWEJ (LEKARSKIEJ) Sprzęt medyczny:

1. Aparat do badania przedmuchu

2. Aparat do sztucznego oddychania (typ Ambu) ze ssakiem

3. Aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi

4. Cewnik Foleyarozmiar Ch 18, 20 i22 zworkiem na mocz

5. Defibrylator przenośny (opcja)

6. Igły do iniekcji jednorazowego użytku (nr6, 8 i12)

7. Igła do odmy lub zestaw do nakłucia idrenażu jamy opłucnej (opcja)

8. Imadło chirurgiczne (sterylne)

9. Inhalator tlenowy zbutlą O2 (zapas na 60 min)

10. Kleszczyki typu Pean (sterylne)

11. Kołnierz do unieruchomienia kręgosłupa szyjnego

12. Latarka medyczna zbateriami (zmożliwością mocowania na głowie)

13. Łopatka do języka

14. Młotek neurologiczny (typ dowolny)

15. Nici chirurgiczne zigłą atraumatyczną (rozmiar 2.0 i3.0)

16. Nożyczki do opatrunków

17. Nóż/nożyczki do cięcia kombinezonu ipasów parcianych

18. Ostrza chirurgiczne jednorazowego użytku (różne)

19. Otoskop (wziernik uszny)

20. Pęseta chirurgiczna (sterylna)

21. Podgrzewacz płynów infuzyjnych

22. Respirator przenośny

23. Rękawiczki lateksowejednorazowegoużytkusterylne (nr61/2, 7 i71/2)

24. Rękawiczki lateksowe jednorazowego użytku

25. Rurka ustno-gardłowa (komplet wróżnych rozmiarach)

26. Słuchawki lekarskie

27. Strzykawki jednorazowego użytku (5, 10 i20 ml)

28. Szyny do unieruchomień podciśnieniowe (opcja)

29. Termometr lekarski (elektroniczny zzakresem pomiaru od ok. 25ºC)

30. Walizka lekarska (lub torba, plecak)

31. Wziernik nosowy (typu Hartman)

32. Wenflony (rozmiar średni iduży)

33. Zestaw do intubacji (dotchawiczej lub „Combitube”)

34. Zestaw do nakłuwania błony pierścienno-tarczowej np. Quicktrach (opcja)

35. Zestaw do przetaczania płynów – 1 szt. – 1 kpl. – 1 szt. – 3 kpl. – 1 kpl. – 30 szt. – 1 szt. – 1 szt. – 1 kpl. – 1 szt. – 1 szt. – 1 szt. – 3 szt. – 1 szt. – 2 szt. – 1 szt. – 1 szt. – 5 szt. – 1 kpl. – 1 szt. – 1 kpl. – 1 kpl. – 3 szt. – 5 par – 1 kpl. – 1 szt. – 15 szt. – 1 kpl. – 1 szt. – 1(2) szt. – 1 szt. – 5 szt. – 1 kpl. – 1 kpl. – 5 szt.

Dziennik Ustaw Leki:

1. Adrenalinum amp.1 mg/1 ml

2. Aspirin tabl.

3. Atropinum sulf. amp. 0,5 mg/1 ml

4. Aviomarin tabl.

5. Betaloc amp. 5 mg/5 ml

6. Captopril tabl. 25 mg

7. Cordarone amp. 150 mg/3 ml

8. Cyclonamine amp. 250 mg/2 ml

9. Diphergan amp. 50 mg/2ml

10. Dopaminum hydrochl. 4% amp.

11. Eucodalum amp. 10 mg/1 ml

12. Fenactil amp. 50 mg/2 ml

13. Furosemidum amp. 20 mg/2 ml

14. Glucosum 5% fl. 500 ml

15. HAES 10% fl. 500 ml

16. Hydrocortisonum hemisucc. amp. 500 mg/2 ml

17. Ibuprofen tabl. 200 mg

18. Lignocainum hydrochl. 2% fl. 20 ml

19. Lignocainum hydrochl. żel 1%

20. Magnesium sulf. amp. 2 g/10 ml

21. Mannitol 20% fl. 250 ml

22. Metocard tabl. 50 mg

23. Morphini Sulfas amp. 20 mg/1 ml

24. Natrium chlor. 0,9% fl. 100 ml

25. Natrium chlor. 0,9% fl. 500 ml

26. Nitroglycerinum tabl. 0,5 mg

27. Papaverinum hydrochl. amp. 40 mg/2 ml

28. Paracetamol tabl. 500 mg

29. Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy fl. 500 ml

30. Relanium amp. 10 mg/2 ml

31. Salbutamol amp. 0,5 mg/1 ml

32. Tramal amp. 100 mg/2 ml

33. Ketonal 0,1 amp. – 1 opak. – 1 opak. – 1 opak. – 1 opak. – 1 opak. – 1 opak. – 1 opak. – 1 opak. – 1 opak. – 1 opak. – 1 opak. – 1 opak. – 1 opak. – 1 szt. – 1 szt. – 1 opak. – 1 opak. – 1 opak. – 1 opak. – 1 opak. – 1 szt. – 1 opak. – 1 szt. – 2 szt. – 2 szt. – 1 opak. – 1 opak. – 1 opak. – 1 szt. – 5 szt. – 1 opak. – 1 opak. – 1opak. – 22 – Poz. 810

Dziennik Ustaw Środki opatrunkowe:  

1. Chusta trójkątna  

2. Codofix wróżnych rozmiarach  

3. Gaza opatrunkowa 1 m2  

4. Gaza opatrunkowa 1/2 m2  

5. Kompresy zgazy wyjałowionej (12 x

24) 20  

6. Leko  

7. Opatrunek osobisty  

8. Opaska elastyczna 8 x 4  

9. Opaska elastyczna 12 x 4

10. Opaska gazowa 5 x 4

11. Opaska gazowa 10 x 4

12. Przylepiec kauczukowy 2,5 x 5 (lub podobny) do opatrunków

13. Preparaty do dezynfekcji skóry iran

14. Viscoplast (lub podobny plaster zopatrunkiem) – 2 szt. – 2 szt. – 2 szt. – 5 szt. – 20 szt. – 2 szt. – 2 szt. – 2 szt. – 2 szt. – 5 szt. – 1 szt. – 3 szt. – 23 – Poz. 810

Dziennik Ustaw – 24 – Poz. 810

Załącznik nr4

MINIMALNE WYPOSAŻENIE NURKA DO WYKONYWANIA PRAC PODWODNYCH WLEKKIM SPRZĘCIE NURKOWYM Zasadniczy sprzęt nurkowy składa się co najmniej z:

1) zestawu autonomicznego aparatu nurkowego składającego się z: a) ojedynczej butli nurkowej wraz zpasami nośnymi wyposażonej wjeden podwójny lub dwa zawory przyłączeniowe p umożliwiające podłączenie dwóch niezależnych automatów oddechowych, b) automatów oddechowych zasilania głównego iawaryjnego, c) urządzenia do pomiaru ciśnienia zasilania aparatu nurkowego;

2) maski nurkowej;

3) kamizelki wypornościowej;

4) pasa balastowego lub innego zintegrowanego balastu umożliwiającego jego odrzucenie wsytuacji awaryjnej;

5) noża lub innego urządzenia tnącego;

6) płetw nurka;

7) łębokościomierza, zegarka (lub innego zintegrowanego urządzenia spełniającego co najmniej funkcję pomiaru głębog kości iczasu nurkowania);

8) skafandra nurkowego owłaściwościach zapewniających komfort cieplny nurka wczasie pobytu pod wodą;

9) ocieplacza (wprzypadku zastosowania skafandra suchego).

Dziennik Ustaw – 25 – Poz. 810

Załącznik nr5

MINIMALNE WYPOSAŻENIE NURKA DO WYKONYWANIA PRAC PODWODNYCH WPRZEWODOWYM LEKKIM SPRZĘCIE NURKOWYM Zasadniczy sprzęt nurkowy składa się co najmniej z:

1) zestawu zasilania awaryjnego składającego się co najmniej z: a) utli nurkowej wraz z pojedynczym zaworem przyłączeniowym i pierwszym stopniem automatu oddechowego b oobiegu otwartym (do zasilania maski nurkowej), b) urządzenia do pomiaru ciśnienia zestawu zasilania awaryjnego;

2) maski pełnej nurka;

3) uprzęży nurkowej;

4) pasa balastowego lub innego zintegrowanego balastu umożliwiającego jego odrzucenie wsytuacji awaryjnej;

5) noża lub innego urządzenia tnącego;

6) płetw nurka lub butów nurka;

7) łębokościomierza, zegarka (lub innego zintegrowanego urządzenia spełniającego co najmniej funkcję pomiaru głębog kości iczasu nurkowania);

8) skafandra nurkowego owłaściwościach zapewniających komfort cieplny nurka wczasie pobytu pod wodą;

9) ocieplacza (wprzypadku zastosowania skafandra suchego);

10) przewodu zasilania czynnikiem oddechowym;

11) tablicy zasilania nurka; 12)liny sygnałowej.

Dziennik Ustaw – 26 – Poz. 810

Załącznik nr6

MINIMALNE WYPOSAŻENIE NURKA DO WYKONYWANIA PRAC PODWODNYCH WPRZEWODOWYM CIĘŻKIM SPRZĘCIE NURKOWYM Zasadniczy sprzęt nurkowy składa się co najmniej z:

1) zestawu zasilania awaryjnego składającego się co najmniej z: a) utli nurkowej wraz z pojedynczym zaworem przyłączeniowym i z pierwszym stopniem automatu oddechowego b oobiegu otwartym (do zasilania hełmu nurkowego), b) urządzenia do pomiaru ciśnienia zestawu zasilania awaryjnego;

2) hełmu nurkowego (lub maski pełnej);

3) uprzęży nurkowej;

4) pasa balastowego lub innego zintegrowanego balastu umożliwiającego jego odrzucenie wsytuacji awaryjnej;

5) noża lub innego urządzenia tnącego;

6) płetw nurka lub butów nurka;

7) łębokościomierza, zegarka (lub innego zintegrowanego urządzenia spełniającego co najmniej funkcję pomiaru głębog kości iczasu nurkowania);

8) skafandra nurkowego owłaściwościach zapewniających komfort cieplny nurka wczasie pobytu pod wodą;

9) ocieplacza (wprzypadku zastosowania skafandra suchego);

10) łączności przewodowej/bezprzewodowej;

11) przewodu zasilania czynnikiem oddechowym, łączności, „pneumo”, liny sygnałowej.

Dziennik Ustaw – 27 – Poz. 810

Załącznik nr7

MINIMALNE WYPOSAŻENIE NURKA DO WYKONYWANIA PRAC PODWODNYCH WAPARATACH OPÓŁZAMKNIĘTYM OBIEGU CZYNNIKA ODDECHOWEGO Zasadniczy sprzęt nurkowy składa się co najmniej z:

1) zestawu autonomicznego aparatu nurkowego oobiegu półzamkniętym wraz zpasami nośnymi iuprzężą;

2) urządzenia do pomiaru ciśnienia zasilania aparatu nurkowego;

3) maski nurkowej;

4) kamizelki wypornościowej;

5) pasa balastowego lub innego zintegrowanego balastu umożliwiającego jego odrzucenie wsytuacji awaryjnej;

6) noża lub innego urządzenia tnącego;

7) płetw nurka;

8) łębokościomierza, zegarka (lub innego zintegrowanego urządzenia spełniającego co najmniej funkcję pomiaru głębog kości iczasu nurkowania);

9) skafandra nurkowego owłaściwościach zapewniających komfort cieplny nurka wczasie pobytu pod wodą;

10) ocieplacza (wprzypadku zastosowania skafandra suchego); 11)zestawu zasilania awaryjnego składającego się co najmniej z: a) utli nurkowej wraz zpojedynczym zaworem przyłączeniowym iautomatem oddechowym oobiegu otwartym lub b butli nurkowej wraz zukładem redukcji idozowania czynnika oddechowego do pętli oddechowej aparatu, b) urządzenia do pomiaru ciśnienia czynnika oddechowego wzestawie zasilania awaryjnego. Lit. aib nie dotyczą wykonywania prac podwodnych wzakresie podwodnych działań bojowych zużyciem aparatów dwusystemowych spełniających niezależną funkcję półzamkniętego izamkniętego obiegu czynnika oddechowego.

Dziennik Ustaw – 28 – Poz. 810

Załącznik nr8

MINIMALNE WYPOSAŻENIE NURKA DO WYKONYWANIA PRAC PODWODNYCH WAPARATACH OZAMKNIĘTYM OBIEGU CZYNNIKA ODDECHOWEGO Zasadniczy sprzęt nurkowy składa się co najmniej z:

1) zestawu autonomicznego aparatu nurkowego oobiegu zamkniętym wraz zpasami nośnymi iuprzężą;

2) urządzenia do pomiaru ciśnienia zasilania aparatu nurkowego;

3) maski nurkowej;

4) kamizelki wypornościowej;

5) pasa balastowego lub innego zintegrowanego balastu umożliwiającego jego odrzucenie wsytuacji awaryjnej;

6) noża lub innego urządzenia tnącego;

7) płetw nurka;

8) łębokościomierza, zegarka (lub innego zintegrowanego urządzenia spełniającego co najmniej funkcję pomiaru głębog kości iczasu nurkowania);

9) skafandra nurkowego owłaściwościach zapewniających komfort cieplny nurka wczasie pobytu pod wodą;

10) ocieplacza (wprzypadku zastosowania skafandra suchego).

Dziennik Ustaw – 29 – Poz. 810

Załącznik nr9

CZYNNIKI ODDECHOWE ISORBENTY

1. Atest czynnika oddechowego zawiera:

1) nazwę iadres instytucji wydającej atest;

2) numer atestu wrejestrze;

3) datę wystawienia atestu;

4) nazwę ioznaczenie czynnika oddechowego, którego dotyczy atest;

5) miejsce pobrania próbki (numer butli) inazwę dostawcy próbki;

6) nformację dotyczącą normy, według której wykonano analizę zuwzględnieniem zawartych wniej dopuszczalnych i wartości badanych parametrów;

7) cenę wyników analizy wpostaci zapisów potwierdzających zgodność lub niezgodność parametrów analizowanej o próbki znormą, według której wykonano analizę;

8) imię, nazwisko ipodpis osoby upoważnionej odpowiedzialnej za prawidłowość przeprowadzenia analiz.

2. Czynniki oddechowe wprzypadku ich przechowywania poddaje się okresowym analizom jakościowym iilościowym.

3. kład procentowy mieszanin oddechowych do wykonywania prac podwodnych idekompresji oraz rekompresji leczniS czej określony jest wtechnologii nurkowania oraz procedurach dekompresji irekompresji leczniczej.

4. adania fizykochemiczne jakości czynników oddechowych isorbentów dla nurków wykonuje upoważnione laboratoB rium fizykochemiczne, które wystawia stosowny atest potwierdzający jakość czynnika oddechowego.

5. przypadku wykonywania prac podwodnych zużyciem czynników oddechowych kierownik każdorazowo przed rozW poczęciem nurkowania zobowiązany jest do sprawdzenia ważności wystawionego atestu.

6. przypadku wykonywania prac podwodnych zużyciem mieszanin oddechowych kierownik przed rozpoczęciem wyW konywania prac podwodnych wykonuje pomiar kontrolny (eksploatacyjny) składu mieszaniny oddechowej.

7. badaniach eksploatacyjnych mieszanin do oddychania wykonywanych bezpośrednio przed użyciem, należy określać W co najmniej zawartość tlenu wmieszaninach dwu- itrójskładnikowych.

8. kład mieszanin odnotowywany jest przez kierownika wdzienniku prac nurka, aatesty przechowywane są uużytkowS nika przez okres jednego roku od daty ich wystawienia.

9. celu przyśpieszenia procedur dekompresji wdzwonie nurkowym lub komorze dekompresyjnej dopuszcza się zastoW sowanie czystego tlenu lub mieszanin oddechowych wzbogaconych wtlen. 10. czasie prowadzenia procedur dekompresji tlenowej wkomorach dekompresyjnych maksymalne ciśnienie cząstkowe W tlenu wsystemie BIBS nie może przekraczać wartości 2,8 ata izawartość tlenu watmosferze wewnątrz komory nie może przekroczyć 25%. 11. czasie prowadzenia procedur dekompresji tlenowej wdzwonie nurkowym maksymalne ciśnienie cząstkowe tlenu nie W może przekraczać wartości 2,2 ata. 12. czasie prowadzenia dekompresji wkomorach dekompresyjnych lub dzwonie nurkowym nie można dopuścić do spadW ku zawartości tlenu watmosferze poniżej 19%. 13. przypadku zastosowania dekompresji zużyciem tlenu lub mieszanin wzbogaconych wtlen wydech musi być odproW wadzony poprzez szczelny układ do atmosfery na zewnątrz komory dekompresyjnej. Nie dopuszcza się wydychania tlenu do przestrzeni komory. 14. przypadku gdy komora dekompresyjna znajduje się w zamkniętym pomieszczeniu, należy monitorować stężenie W procentowe tlenu na zewnątrz komory. 15. przypadku prowadzenia dekompresji wtoni wodnej dopuszcza się mieszaniny oddechowe omaksymalnym ciśnieniu W cząstkowym tlenu równym 1,6 ata.

Dziennik Ustaw – 30 – Poz. 810

16. czasie prowadzenia dekompresji, rekompresji tlenowej, ekspozycji wielodniowych i nurkowań powtórzeniowych W zużyciem tlenu lub mieszanin wzbogaconych wtlen należy uwzględnić toksyczne oddziaływanie tlenu na organizm nurka. 17. rzy wykonywaniu przez nurków prac podwodnych na małych głębokościach zapas czynnika oddechowego wbazie P prac podwodnych powinien umożliwiać dwóm nurkom przebywanie pod powierzchnią wody na maksymalnej głębokości nurkowania przez czas trzykrotnie dłuższy niż zaplanowany czas nurkowania, nie krócej jednak niż przez 2 godziny.

18. rzy wykonywaniu przez nurków prac podwodnych na średnich głębokościach zapas czynnika oddechowego wbazie P nurkowej powinien umożliwiać dwóm nurkom przebywanie pod powierzchnią wody na maksymalnej głębokości nurkowania przez czas trzykrotnie dłuższy niż zaplanowany czas nurkowania, nie krócej jednak niż przez 3 godziny, ponadto zapas musi umożliwiać dwukrotne napełnienie czynnikiem oddechowym dzwonu nurkowego (jeśli go zastosowano) ikomory dekompresyjnej do ciśnienia 5 atm.

19. rzy wykonywaniu przez nurków prac podwodnych na dużych głębokościach zapas czynnika oddechowego wbazie P nurkowej musi umożliwiać przebywanie dwóm nurkom pod powierzchnią wody na maksymalnej głębokości nurkowania przez 4 godziny, aponadto musi zapewniać co najmniej dwukrotne napełnienie czynnikiem oddechowym komory dekompresyjnej do ciśnienia 7 atm idzwonu nurkowego na maksymalnej głębokości nurkowania.

20. rzy wykonywaniu długotrwałych prac podwodnych zapas czynnika oddechowego wmagazynie gazów bazy nurkowej P musi umożliwiać przebywanie trzem nurkom pod powierzchnią wody na maksymalnej głębokości nurkowania przy wentylacji maksymalnej równej 50 dm3/min przez 8 godzin, aponadto musi zapewniać co najmniej dwukrotne napełnienie czynnikiem oddechowym komory dekompresyjnej do ciśnienia 7 atm idzwonu nurkowego na maksymalnej głębokości nurkowania.

21. rzy wykonywaniu przez nurków prac podwodnych na małych i średnich głębokościach w przypadku prowadzenia P dekompresji tlenowej wdzwonie nurkowym lub komorze dekompresyjnej minimalny zapas tlenu musi wynosić co najmniej 7 m3 na każdego nurka. Musi być też utrzymywany nienaruszalny zapas wilości 30 m3 tlenu wcelu przeprowadzenia ewentualnego leczenia.

22. rzy wykonywaniu przez nurków prac podwodnych na dużych głębokościach wprzypadku prowadzenia dekompresji P tlenowej wdzwonie nurkowym lub komorze dekompresyjnej minimalny zapas tlenu musi wynosić co najmniej 15 m3 na każdego nurka. Musi być też utrzymywany nienaruszalny zapas wilości 30 m3 tlenu wcelu przeprowadzenia ewentualnego leczenia.

23. zwony nurkowe ikomory dekompresyjne wykorzystywane do zabezpieczenia prac podwodnych muszą być wyposaD żone wpochłaniacze dwutlenku węgla.

24. ochłaniacze będące na wyposażeniu komór dekompresyjnych idzwonu nurkowego muszą posiadać pojemność złoża P sorbentu zapewniającą utrzymanie maksymalnej koncentracji CO2 – 1% obj. SEV przez czas co najmniej 2 godzin wtemperaturze 2oC.

25. ochłaniacz powinien posiadać wymiary umożliwiające transport jego pojemnika napełnionego sorbentem przez śluzę P komory dekompresyjnej.

26. Pochłaniacz musi być wyposażony wukład wymuszający przepływ czynnika oddechowego przez złoże sorbentu. 27. rzy wykonywaniu przez nurków prac podwodnych na średnich głębokościach jednorazowo zapas sorbentu powinien P wystarczać na 4 godziny pracy komory dekompresyjnej przy pełnej obsadzie nurków. 28. rzy wykonywaniu przez nurków prac podwodnych na dużych głębokościach zapas sorbentu powinien wystarczać na P 12godzin pracy komory dekompresyjnej przy pełnej obsadzie nurków. 29. rzy wykonywaniu długotrwałych głębokowodnych prac podwodnych zapas sorbentu powinien wystarczać na 24goP dziny pracy komory dekompresyjnej przy pełnej obsadzie nurków. 30. przypadku prowadzenia nurkowań zużyciem mieszanin oddechowych kierownik każdorazowo przed rozpoczęciem W wykonywania prac podwodnych zobowiązany jest do sprawdzenia terminu ważności iatestu planowanego do użycia sorbentu.

Dziennik Ustaw – 31 – Poz. 810

Załącznik nr10

ŚREDNIA WENTYLACJA PŁUC NURKA WWARUNKACH ZWIĘKSZONEGO CIŚNIENIA PRZY RÓŻNYCH POZIOMACH OBCIĄŻENIA Strumień zużywanego tlenu [dm3 ∙ min-1] 0,25 0,30 0,40 0,6 0,7 0,8 1,1 1,2 1,4 1,5 1,8 1,8 2,0

-1

Wysiłek fizyczny Poziom obciążenia bardzo lekki

Liczba oddechów na minutę [min-1]

Wentylacja płuc [dm3 ∙ min-1]

Graniczny strumień zużywanego tlenu [dm3 ∙ min-1]

Przykład leżenie włóżku spokojne siedzenie stanie wbezruchu wolne chodzenie po twardym dnie*) spacer 3,5 km ∙ h

-1

do 20

8–10

do 0,5

lekki

pływanie swobodne zprędkością 15 m ∙ min-1*) wolne chodzenie po mulistym dnie*) marsz 6,5 km ∙ h-1

20–25

10–20

0,5–1,0

umiarkowany

pływanie zprędkością 25 m ∙ min-1*) możliwie najszybsze chodzenie po twardym dnie*) pływanie zprędkością 30 m ∙ min-1*)

25–30

20–30

1,0–1,5

ciężki

możliwie najszybsze chodzenie po mulistym dnie*) bieg zprędkością 13 km ∙ h-1 pływanie zprędkością 36 m ∙ min bieg pod górę

30–35

30–50

1,5–2,0

bardzo ciężki krańcowo ciężki

2,5 4,0

35–40 >40

50–65 >65

2,0–2,5 >2,5

*) Dotyczy nurków; pozostałe wartości dotyczą obciążeń na powierzchni.

Dziennik Ustaw – 32 – Poz. 810

Załącznik nr11

Tabela 1 – ozwolone ciśnienia cząstkowe iczasy ekspozycji wprzypadku prac podwodnych wykonywanych zużyciem D tlenu (mieszanin wzbogaconych wtlen) Ekspozycje standardowe Ciśnienie cząstkowe tlenu MPa 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08 0,07 0,06 Dozwolony czas ekspozycji min   45 120 150 180 210 240 300 360 450 570 720 h   0,75  2,0   2,5   3,0   3,5   4,0   5,0  6,0   7,5   9,5 12,0 Ekspozycje wyjątkowe 0,20 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13   30   45  60   75 120 150 180 240 0,50 0,75 1,00 1,25  2,0   2,5   3,0   4,0 Maksymalny czas ekspozycji wciągu 24 h min 150 180 180 210 240 270 300 360 450 570 720 H   2,5   3,0   3,0   3,5   4,0   4,5   5,0  6,0   7,5   9,5 12,0

UWAGA eżeli jedno znurkowań doprowadziło do wykorzystania lub przekroczenia dozwolonego czasu ekspozycji, J to nurek przed dalszymi ekspozycjami musi odpocząć na powierzchni co najmniej 2 h. Jeżeli jedno lub wiele nurkowań wciągu 24 h doprowadziło do wykorzystania lub przekroczenia maksymalnego czasu ekspozycji wciągu 24h, to nurek przed dalszymi ekspozycjami powinien odpocząć na powierzchni co najmniej 12 h.

Dziennik Ustaw – 33 – Poz. 810

Tabela 2 – ozwolone ciśnienia cząstkowe i czasy ekspozycji tlenowych w przypadku wykonywania prac podwodnych D wramach podwodnych działań bojowych wDowództwie Wojsk Specjalnych Ekspozycje standardowe Maksymalne ciśnienie cząstkowe tlenu [MPa] 0,130 0,145 0,160 Ekspozycje wyjątkowe Maksymalne ciśnienie cząstkowe tlenu [MPa] 0,175 0,190 0,205 0,220 UWAGA ! – Do ciśnienia 0,160 MPa limit 24-godzinnych ekspozycji tlenowych wynosi 240 minut. – eżeli jedno znurkowań do maksymalnego ciśnienia cząstkowego tlenu 0,160 MPa doprowadziło do wykorzystania J czasu ekspozycji, to nurek przed dalszymi ekspozycjami musi odpocząć co najmniej 2 h na powierzchni. – eżeli jedno lub wiele nurkowań w ciągu 24 h doprowadziło do wykorzystania lub przekroczenia maksymalnego J czasu ekspozycji wciągu 24 h, to nurek musi odpocząć przed dalszymi ekspozycjami co najmniej 12 h na powierzchni. – Powyżej mowa onurkowaniach wykonywanych wramach prac podwodnych. Dopuszczalny czas ekspozycji [min] 75 45 25 10 Dopuszczalny czas ekspozycji [min] 240 150 110

UWAGA Wykorzystanie limitów określonych w tabeli 2 (w przypadku ekspozycji krótkotrwałych, powtórzeniowych, wielodniowych) musi być zgodne zobowiązującą wSiłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej technologią prowadzenia prac podwodnych wramach podwodnych działań bojowych.

Dziennik Ustaw – 34 – Poz. 810

Załącznik nr12

MINIMALNE WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU KOMORY DEKOMPRESYJNEJ

1. nhalatory tlenowe zapewniające szczelny obieg tlenu ze zrzutem czynnika oddechowego do przestrzeni poza komorą I (brak emisji tlenu do wnętrza komory).

2. Instalacja przeciwpożarowa wewnątrz komory lub gaśnica atestowana do użycia wśrodowisku hiperbarycznym.

3. nhalatory tlenowe wilości wynikającej zmaksymalnej liczby nurków, dla których komora jest przeznaczona (po jedI nym na każdego nurka przebywającego wkomorze plus jeden zapasowy).

4. ystem monitoringu składu atmosfery zapewniający pomiar temperatury, zawartości tlenu idwutlenku węgla watmoS sferze komory.

5. Układ regeneracji atmosfery wpostaci pochłaniaczy dwutlenku węgla, jeden na każdy przedział.

6. Instalacja wentylacji komory dekompresyjnej.

7. Apteczka.

8. ystem obserwacji technicznej (telewizja wewnętrzna) lub takie rozmieszczenie wizjerów wpłaszczu komory, aby była S możliwa dokładna obserwacja ludzi znajdujących się wkomorze. 9. ystem łączności zasadniczej iawaryjnej (na wypadek uszkodzenia łączności zasadniczej) wraz zsystemem zasilania S awaryjnego na wypadek zaniku napięcia wsieci, dający możliwość podtrzymania pracy urządzeń łączności przez co najmniej 12 godzin. 10. ystem oświetlenia wewnętrznego wraz zsystemem zasilania awaryjnego, umożliwiającego nieprzerwaną pracę przez S co najmniej 12 godzin. 11. luza do podawania drobnych przedmiotów do izkomory dekompresyjnej (jeżeli komora nie posiada węzła sanitarneŚ go, to śluza powinna być przystosowana do śluzowania fekaliów w zamkniętym szczelnie pojemniku, apojemnik taki powinien być na wyposażeniu komory). 12. ystem ogrzewania. S

13. komorze powinny znajdować się co najmniej po dwa miejsca dla nurków wkażdym zjej przedziałów. W

Dziennik Ustaw – 35 – Poz. 810

Załącznik nr13

CZAS ODPOCZYNKU PRZYSŁUGUJĄCY NURKOWI PO ZAKOŃCZENIU PRACY PODWODNEJ IWYNURZENIU SIĘ ORAZ CZAS POBYTU NURKA WPOBLIŻU KOMORY DEKOMPRESYJNEJ Odpoczynek [godz.] przed nurkowaniem 1,0 1,5 2,0 po nurkowaniu 1,0 1,5 2,0 Czas pobytu nurka wpobliżu komory dekompresyjnej po nurkowaniu [godz.] 2 6 12

Głębokość nurkowania [m]

do 20 do 50 powyżej 50

Dziennik Ustaw – 36 – Poz. 810

Załącznik nr14

DOPUSZCZALNY CZAS PRZEBYWANIA NA POWIERZCHNI NURKA UBRANEGO WSKAFANDER Temperatura powietrza [ oC ] 15 19 20–24 25–29 30 34 Czas przebywania [godz.] do 5 godz. do 3 godz. do 2 godz. do 1 godz. do 30 min do 10 min

Dziennik Ustaw – 37 – Poz. 810

Załącznik nr15

WARUNKI DOPUSZCZENIA DO WYKONYWANIA PRAC PODWODNYCH PO PRZERWACH WNURKOWANIU Przerwa wwykonywaniu nurkowań Głębokość [mH2O] do 55 do 30 dni powyżej 55 Warunki dopuszczenia do nurkowania wramach wykonywania prac podwodnych 1 trening – ejście na głębokość co najmniej 30mH2O zczasem pobytu co najmniej z 25min 1 trening – ejście na głębokość co najmniej 30mH2O zczasem pobytu co najmniej z 35min 1 trening – ejście na głębokość co najmniej 20mH2O zczasem pobytu co najmniej z 15min 1 trening – ejście na głębokość co najmniej 30mH2O zczasem pobytu co najmniej z 25min 1 trening – ejście na głębokość co najmniej 20mH2O zczasem pobytu co najmniej z 15min 1 trening – ejście na głębokość co najmniej 30mH2O zczasem pobytu co najmniej z 25min 1 trening– ejście na głębokość co najmniej 30mH2O zczasem pobytu co najmniej z 35min 1 trening – ejście na głębokość co najmniej 20mH2O zczasem pobytu co najmniej z 15min 1 trening – ejście na głębokość co najmniej 30mH2O zczasem pobytu co najmniej z 25min 1 trening – ejście na głębokość co najmniej 20mH2O zczasem pobytu co najmniej z 15min 1 trening – ejście na głębokość co najmniej 30mH2O zczasem pobytu co najmniej z 15min 1 trening – ejście na głębokość co najmniej 30mH2O zczasem pobytu co najmniej z 25min 1 trening – ejście na głębokość co najmniej 30mH2O zczasem pobytu co najmniej z 35min 1 trening – ejście na głębokość co najmniej 50mH2O zczasem pobytu co najmniej z 20min

do 55

30 do 60 dni powyżej 55

do 55

więcej niż 60 dni powyżej 55

Dziennik Ustaw – 38 – Poz. 810

Załącznik nr16

Tabela

1. Sygnały porozumiewania się nurków l S g ł p i

a

b

Czy wszystko w porządku W porządku

Zanurz się Zanurzam się

c

d

Wynurz się Wynurzam się

Coś nie w porządku

e

f

Brak powietrza

Nie mogę otworzyć rezerwy (lub otwórz moją rezerwę)

g

h

Na pomoc

Jestem na rezerwie

Sygnał umowny wskazujący wartość liczbową od 0 do 9

Dziennik Ustaw – 39 – Poz. 810

la 2 Sy nały p rozumiewania się nurków Tabela

2. Sygnały porozumiewaniasię nurków

Zwolnij wykonywanie czynności

Przyspiesz wykonywanie czynności

Nie rozumiem

Stop

Wskazanie kierunku

Zużyłem połowę czynnika oddechowego

Zaprzeczenie (Nie)

Wskazanie osoby lub przedmiotu

Dziennik Ustaw – 40 – Poz. 810

Załącznik nr17

WZÓR WPISU DO KSIĄŻECZKI NURKA UPOWAŻNIAJĄCY DO CIĘCIA ISPAWANIA PODWODNEGO Data imiejsce Zaświadcza się że, (stopień, imię i nazwisko) ………………. w ramach kursu na nabycie kwalifikacji nurkowych …………………………. został przeszkolony wzakresie obsługi ibezpieczeństwa realizacji prac podwodnych cięcia termicznego zużyciem systemu …………………..……………………….. w………………………………….. (nazwa upoważnionego ośrodka szkoleniowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej). Wymieniony ma prawo wykonywać prace podwodne z użyciem wymienionego systemu do cięcia podwodnego w ramach posiadanych kwalifikacji nurkowych. mp. KOMENDANT/DOWÓDCA OŚRODKA SZKOLENIOWEGO ........................................................ (podpis)

Data imiejsce Zaświadcza się że, (stopień, imię i nazwisko) ………............………. w ramach kursu na nabycie kwalifikacji nurkowych ……………..........……………. został przeszkolony w zakresie obsługi i bezpieczeństwa realizacji prac podwodnych w zakresie spawania termicznego z użyciem systemu …………......………………..........…………….. w…………………………….....…….. (nazwa upoważnionego ośrodka szkoleniowego SZRP). Wymieniony ma prawo wykonywać prace podwodne z użyciem wymienionego systemu do spawania podwodnego w ramach posiadanych kwalifikacji nurkowych. mp. KOMENDANT/DOWÓDCA OŚRODKA SZKOLENIOWEGO ........................................................ (podpis)

Dziennik Ustaw – 41 – Poz. 810

Załącznik nr18

Tabela

1. topnie ochrony indywidualnej oraz wymogi w zakresie dekontaminacji nurka w zależności od jakości S wody biologicznie lub chemicznie zanieczyszczonej JAKOŚĆ WODY Kategoria 1 Kategoria 2 Kategoria 3 Kategoria 4 STOPIEŃ OCHRONY A Alub B A, B lub C A, B, C lub D DEKONTAMINACJA Tak Tak Nie Nie

Tabela

2. topnie ochrony oraz rodzaje wyposażenia nurkowego przeznaczonego do wykonywania prac wwodach S biologicznie lub chemicznie zanieczyszczonych STOPIEŃ OCHRONY

RODZAJ WYPOSAŻENIA NURKOWEGO Hełm nurkowy zasilany przewodowo wraz zukładem zasilania awaryjnego zpodwójnym zabezpieczeniem zaworu wydechowego pierścieniem mocującym zintegrowanym ze skafandrem nurkowym suchym zgumy wulkanizowanej, suche rękawice zintegrowane ze skafandrem zmanszetami Maska pełna zasilana przewodowo zukładem nadciśnieniowym oraz układem zasilania awaryjnego ze skafandrem nurkowym suchym zgumy wulkanizowanej wykonanym wraz zkapturem, suche rękawice zintegrowane ze skafandrem zmanszetami Hełm nurkowy lub maska pełnotwarzowa bez konieczności używania skafandra suchego Autonomiczny lub przewodowy aparat nurkowy bez konieczności używania hełmu nurkowego lub maski pełnotwarzowej

A

B

C D

Dziennik Ustaw – 42 – Tabela

3. Kategorie zanieczyszczeń wody JAKOŚĆ WODY RODZAJ ZANIECZYSZCZEŃ Wysoki poziom zanieczyszczeń. Intensywne mikrobiologiczne (grupa 4 i 3 szkodliwych czynników biologicznych1)) lub chemiczne zanieczyszczenie odużej koncentracji czynników chemicznych stwarzających zagrożenie. Przykładowo do kategorii zaliczamy operacje nurkowe wwodach zanieczyszczonych środkami chemicznymi, paliwem, substancjami ropopochodnymi ichemicznymi organicznymi inieorganicznymi, kwasami izasadami ichemicznymi środkami bojowymi, ściekami, szczątkami organizmów żywych. Stopień ochrony Ajest obowiązkowy do stosowania. Średni pozom zanieczyszczeń. Zwiększony poziom zanieczyszczeń mikrobiologicznych (grupa 2 szkodliwych czynników biologicznych1)) lub czynników chemicznych stwarzających zagrożenie, stanowiących zagrożenie dla organizmu nurka, o stężeniu powyżej przeciętnej. Poziom ochrony A jest rekomendowany do stosowania, chyba że podejrzewamy lub stwierdzamy tylko zanieczyszczenia pochodzenia mikrobiologicznego. W takim przypadku wystarczającym zabezpieczeniem jest stopień ochrony B. Podstawowy poziom zanieczyszczeń definiowany jako woda o normalnym poziomie zanieczyszczeń mikrobiologicznych (grupa 1 szkodliwych czynników biologicznych1)) i czynników chemicznych stwarzających zagrożenie, który może być różny ze względu na lokalizacje. Znaczenie mają zanieczyszczenia, które mogą wniknąć do ciała poprzez usta, jeśli nie zastosowano maski pełnej lub hełmu nurkowego. Rekomendowany jest stopień ochrony C lub wyższy. Woda czysta bez zanieczyszczeń, wprzypadku gdy nie są znane źródła zanieczyszczeń (baseny, rezerwuary wody pitnej inne zbiorniki rutynowo poddawane analizie zanieczyszczeń). Poz. 810

Kategoria 1

Kategoria 2

Kategoria 3

Kategoria 4

1)

K lasyfikacja szkodliwych czynników biologicznych określona w: – ozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia r wśrodowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. Nr81, poz. 716, zpóźn. zm.), – ozporządzeniu Ministra Zdrowia zdnia 30 grudnia 2004 r. wsprawie bezpieczeństwa ihigieny pracy związanej zwystępowar niem wmiejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z2005 r. Nr11 poz. 86, zpóźn. zm.).

Dziennik Ustaw – 43 – Poz. 810

Załącznik nr19

ORGANIZACJA SYSTEMU ODKAŻANIA BAZY WYPOSAŻENIA IEKIPY NURKOWEJ Organiza ja systemu PODWODNYCH REALIZOWANYCH WWODACH BIOLOGICZNIE PRZYWYKONYWANIU PRAC o każa ia bazy wy osażenia i eki y n r owej ICHEMICZNIE ZANIECZYSZCZONYCH podwodnych realizowanych w wo

WODA ZANIECZYSZCZONA STREFA I (wysokiego poziomu zanieczyszczeń) STANOWISKO PROWADZENIA PRAC PODWODNYCH

 

Wstępne spłukanie

Zdjęcie dodatkowego sprzętu nurkowego

STREFA II (niskiego poziomu zanieczyszczeń) Dekontaminacja nurka (mycie i powtórne  spłukiwanie)

UWAGA: Cały skład ekipy nurkowej realizującej prace podwodne w wodach zanieczyszczonych oraz prowadzący odkażanie nie mogą w trakcie realizacji procesu dezaktywacji: spożywać posiłków, pić, palić, dotykać twarzy. Wymienione czynności można wykonywać w strefie czystej po przejściu procedur odkażania.

KIERUNEK WIATRU

Drugi stopień dekontaminacji sprzętu nurkowego 

Odkażanie skóry (jeśli wymagane)

Stanowisko rozbierania nurka  STREFA III (czysta)

KOMORA DEKOMPRESYJNA (JEŚLI WYMAGANA)

PRYSZNIC

STANDARDOWA DEZYNFEKCJA SPRZĘTU NURKOWEGO PO NURKOWANIU

Dziennik Ustaw – 44 – Poz. 810

Załącznik nr20

SCHEMAT ODŚNIEŻANIA POKRYWY LODOWEJ PRZY WYKONYWANIU PRAC PODWODNYCH POD LODEM

Ramiona

Obszar roboczy o średnicy 10 m

Szerokość od 0,5 do 1 m

Długość – 50 m

Dziennik Ustaw – 45 – Poz. 810

Załącznik nr21

Tabela

1. Organizacja stanowisk bazy nurkowej przy wykonywaniu prac podwodnych lub nurkowaniu pod lodem

Osłona od wiatru Bloki lodu

60-metrowa lina sygnałowa nurka zabezpieczającego Drewniane palety

50-metrowa lina sygnałowa nurka roboczego

Miejsce nurkowania

Linia brzegowa

Miejsce przebierania

Miejsce postoju pojazdów

Tabela

2. Kształt i wymiary otworu w pokrywie lodowej

1,8 m 

1,8 m

1,8 m

Dziennik Ustaw – 46 – Poz. 810

Załącznik nr22

SPOSÓB MOCOWANIA LINY SYGNAŁOWEJ PRZY WYKONYWANIU PRAC PODWODNYCH POD LODEM

15-centymetrowy otwór w pokrywie lodowej

Kawałek drewna o wymiarach 60 x 10 x 10 cm

Lina sygnałowa

Pokrywa lodowa

Kawałek drewna o wymiarach 60 x 10 x 10 cm

 

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 810 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-17 poz. 1469

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania prac podwodnych, które uzyskały uprawnienia w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw z 2010-05-25 poz. 577

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-08 poz. 4

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-30 poz. 1049

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, emerytów i rencistów wojskowych.

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-10 poz. 1497

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawowania nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.