Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 891 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-08-03
Data wydania:2012-06-28
Data wejscia w życie:2012-08-03
Data obowiązywania:2012-08-03

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 891 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2012 r. Poz. 891

USTAWA zdnia 28 czerwca 2012r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych Art. 1.

1. Ustawa określa zasady spłaty przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych iAutostrad niezaspokojonych przez wykonawcę należności głównych przedsiębiorcy, który zawarł umowę zwykonawcą wzwiązku zrealizacją zamówienia publicznego na roboty budowlane udzielonego przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych iAutostrad, wyłącznie za zrealizowane iodebrane prace, zwanych dalej „należnościami”.


2. Przepisy ustawy nie mają zastosowania do należności, które mogą być zaspokojone na podstawie art.6471 ustawy zdnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr16, poz.93, zpóźn. zm.1)). Art. 2. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych iAutostrad, zwany dalej „Generalnym Dyrektorem”, spłaca należności do wysokości równej kwocie zabezpieczenia, októrym mowa wart.147 ustawy zdnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z2010r. Nr113, poz.759, zpóźn. zm.2)) – ze środków pochodzących zKrajowego Funduszu Drogowego. Art. 3. Przepisy ustawy stosuje się do zamówień publicznych wrozumieniu art.2 pkt 13 ustawy zdnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, których przedmiotem są roboty budowlane wrozumieniu art.3 pkt 7 ustawy zdnia 7lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z2010r. Nr243, poz.1623, zpóźn. zm.3)), co do których Generalny Dyrektor wszczął postępowanie oudzielenie zamówienia lub udzielił zamówienia przed dniem wejścia wżycie ustawy, oile zabezpieczenie, októrym mowa wart.147 ustawy zdnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, nie zostało zwrócone wykonawcy zgodnie zart.151 tej ustawy. Art. 4. Użyte wustawie określenia oznaczają:

1) rzedsiębiorca – przedsiębiorcę w rozumieniu art. 104–106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności p gospodarczej (Dz.U. z2010r. Nr220, poz.1447, zpóźn. zm.4)) oraz usługodawcę wrozumieniu art.2 ust.1 pkt 2 ustawy

Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z1971r. Nr27, poz.252, z1976r. Nr19, poz.122, z1982r. Nr11, poz.81, Nr19, poz.147 iNr30, poz.210, z1984r. Nr45, poz.242, z1985r. Nr22, poz.99, z1989r. Nr3, poz.11, z1990r. Nr34, poz.198, Nr55, poz.321 iNr79, poz.464, z1991r. Nr107, poz.464 iNr115, poz.496, z1993r. Nr17, poz.78, z1994r. Nr27, poz.96, Nr85, poz.388 iNr105, poz.509, z1995r. Nr83, poz.417, z1996r. Nr114, poz.542, Nr139, poz.646 iNr149, poz.703, z1997r. Nr43, poz.272, Nr115, poz.741, Nr117, poz.751 iNr157, poz.1040, z1998r. Nr106, poz.668 iNr117, poz.758, z1999r. Nr52, poz.532, z2000r. Nr22, poz.271, Nr74, poz.855 i857, Nr88, poz.983 iNr114, poz.1191, z2001r. Nr11, poz.91, Nr71, poz.733, Nr130, poz.1450 iNr145, poz.1638, z2002r. Nr113, poz.984 iNr141, poz.1176, z2003r. Nr49, poz.408, Nr60, poz.535, Nr64, poz.592 iNr124, poz.1151, z2004r. Nr91, poz.870, Nr96, poz.959, Nr162, poz.1692, Nr172, poz.1804 iNr281, poz.2783, z2005r. Nr48, poz.462, Nr157, poz.1316 iNr172, poz.1438, z2006r. Nr133, poz.935 iNr164, poz.1166, z2007r. Nr80, poz.538, Nr82, poz.557 iNr181, poz.1287, z2008r. Nr116, poz.731, Nr163, poz.1012, Nr220, poz.1425 i1431 iNr228, poz.1506, z2009r. Nr42, poz.341, Nr79, poz.662 iNr131, poz.1075, z2010r. Nr40, poz.222 iNr155, poz.1037 oraz z2011r. Nr80, poz.432, Nr85, poz.458 iNr230, poz.1370.

2) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2010r. Nr161, poz.1078 iNr182, poz.1228, z2011r. Nr5, poz.13, Nr28, poz.143, Nr87, poz.484, Nr234, poz.1386 iNr240, poz.1429 oraz z 2012 r. poz. 769.

3) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2011r. Nr32, poz.159, Nr45, poz.235, Nr94, poz.551, Nr135, poz.789, Nr142, poz.829, Nr185, poz.1092 iNr232, poz.1377 oraz z2012r. poz.472.

4) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2010r. Nr239, poz.1593, z2011r. Nr85, poz.459, Nr106, poz.622, Nr112, poz.654, Nr120, poz.690, Nr131, poz.764, Nr132, poz.766, Nr153, poz.902, Nr163, poz.981, Nr171, poz.1016, Nr199, poz.1175, Nr204, poz.1195 iNr232, poz.1378 oraz z 2012 r. poz. 855.

1)

Dziennik Ustaw –2– Poz. 891

zdnia 4marca 2010r. oświadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr47, poz.278, zpóźn. zm.5)) spełniającego wymagania dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, który zawarł umowę zwykonawcą udzielonego zamówienia publicznego;

2) ykonawca – wykonawcę wrozumieniu art.2 pkt 11 ustawy zdnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych w oraz każdy zpodmiotów, które wspólnie ubiegają się oudzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są roboty budowlane wrozumieniu art.3 pkt 7 ustawy zdnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane. Art. 5.

1. Przedsiębiorca może zgłosić Generalnemu Dyrektorowi należność, która przysługuje mu od wykonawcy:

1) który zalega zzapłatą za zrealizowane iodebrane prace co najmniej 30 dni albo

2) obec którego ogłoszono upadłość albo sąd oddalił wniosek oogłoszenie upadłości na podstawie art.13 ustawy zdnia w 28lutego 2003r. – Prawo upadłościowe inaprawcze (Dz. U. z2009r. Nr175, poz.1361, zpóźn. zm.6)).

2. Zgłoszenia, októrym mowa wust.1, dokonuje się wformie pisemnej. Do zgłoszenia dołącza się:

1) pisemne oświadczenie wykonawcy ouznaniu należności przedsiębiorcy albo

2) kopie: a) doręczonego wykonawcy wezwania do zapłaty należności, którego termin upłynął bezskutecznie, p b) ozwu wniesionego przeciwko wykonawcy o zapłatę należności albo zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, c) umowy zawartej między wykonawcą aprzedsiębiorcą.


3. Po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia, októrym mowa wust.1, Generalny Dyrektor może ogłosić, awprzypadku gdy zgłoszone należności przekroczą 3% wartości zamówienia publicznego ogłasza, wdzienniku ozasięgu ogólnokrajowym ootwarciu 21-dniowego terminu na dokonywanie zgłoszeń. Po upływie tego terminu Generalny Dyrektor sporządza listę przedsiębiorców spełniających warunki, októrych mowa wust.2 iart.8, izawiadamia przedsiębiorców oumieszczeniu ich na liście.

4. Wprzypadku gdy kwota określona wart.2 nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich należności umieszczonych na liście, októrej mowa wust.3, kwoty, wjakiej należności te mogą być zaspokojone, są ustalane proporcjonalnie do wysokości każdej znich. Art. 6. Przedsiębiorcom umieszczonym na liście, októrej mowa wart.5 ust.3, na poczet należności jest wypłacana zaliczka, niezwłocznie po doręczeniu przez nich:

1) nieprawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego należność albo

2) pisu wierzycieli, októrym mowa wart.23 ust.1 pkt 3 ustawy zdnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe inapraws cze, obejmującego należność – wwysokości nie większej jednak niż 50% kwoty należności lub kwoty ustalonej zgodnie zart.5 ust.4. Art. 7.

1. Przedsiębiorcom umieszczonym na liście, októrej mowa wart.5 ust.3, jest wypłacana kwota należności lub kwota ustalona zgodnie zart.5 ust.4, pomniejszona okwotę zaliczki, po doręczeniu przez nich:

1) prawomocnego orzeczenia sądu albo

2) ugody zawartej przed sądem wsprawie między przedsiębiorcą iwykonawcą, opatrzonej klauzulą wykonalności, albo

3) isty wierzytelności pod warunkiem niezłożenia w stosunku do danej wierzytelności sprzeciwu, o którym mowa l wart.256 ustawy zdnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe inaprawcze lub zatwierdzonej przez sędziego-komisarza listy wierzytelności – obejmujących należność.

5) 6)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2011r. Nr112, poz.654, Nr227, poz.1367 iNr228, poz.1368. Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2009r. Nr191, poz.1484, z2010r. Nr155, poz.1037, Nr230, poz.1509 iNr257, poz.1724, z2011r. Nr85, poz.458, Nr106, poz.622, Nr138, poz.810, Nr142, poz.828, Nr199, poz.1175, Nr205, poz.1210, Nr232, poz.1377 iNr234, poz.1391 oraz z2012r. poz.173 i578.

Dziennik Ustaw –3– Poz. 891

2. Na wniosek przedsiębiorcy złożony po upływie 30 dni od dnia obwieszczenia iogłoszenia wMonitorze Sądowym iGospodarczym oprzekazaniu listy wierzytelności sędziemu-komisarzowi, sędzia-komisarz wterminie nie dłuższym niż 14 dni od chwili złożenia wniosku, udzieli pisemnej informacji czy wobec wierzytelności stanowiącej przedmiot wniosku zgłoszono sprzeciw.

3. Jeżeli przedsiębiorca wykonywał prace związane z realizacją zamówienia publicznego na roboty budowlane przy pomocy innych podmiotów, do dokumentu, októrym mowa wust.1, dołącza oświadczenie, że nie zalega wobec tych podmiotów zzapłatą za zrealizowane iodebrane prace albo, że zaliczka, októrej mowa wart.6, została przekazana na zaspokojenie roszczeń tych podmiotów. Art. 8.

1. Do dokumentów, októrych mowa wart.5 ust.2, art.6 iart.7 ust.1, przedsiębiorca dołącza oświadczenie, iż należności wymienione wtych dokumentach wynikają ze zrealizowanych iodebranych prac związanych zrealizacją zamówienia publicznego oraz że nie są objęte gwarancją udzieloną przez wykonawcę lub nie zostały zaspokojone.

2. Oświadczenia, októrych mowa wust.1 iart.7 ust.3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia wnim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie nieprawdziwego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie oodpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

3. Wprzypadku przedsiębiorcy będącego osobą prawną, oświadczenia, októrych mowa wust.1 iart.7 ust.3, składa osoba uprawniona do reprezentowania takiego przedsiębiorcy. Art. 9. Wprzypadku gdy kwota należności umieszczonych na liście, októrej mowa wart.5 ust.3, jest mniejsza niż kwota zabezpieczenia, októrym mowa wart.147 ustawy zdnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, Generalny Dyrektor może ponownie sporządzić listę przedsiębiorców, októrej mowa wart.5 ust.3. Przepisy art.5–8 stosuje się. Art. 10.

1. W przypadku ogłoszenia upadłości wykonawcy Generalny Dyrektor zawiadamia sędziego-komisarza oprzedsiębiorcach, którym wypłacono należności, oraz oich wysokości.

2. Wprzypadku niezaspokojenia należności na podstawie przepisów ustawy podlegają one zaspokojeniu zmajątku wykonawcy. Art. 11.

1. Generalnemu Dyrektorowi przysługuje wobec wykonawcy roszczenie o zwrot środków wypłaconych na podstawie ustawy.


2. Generalnemu Dyrektorowi przysługuje wobec przedsiębiorcy roszczenie ozwrot zaliczki, októrej mowa wart.6, wprzypadku gdy należność nie została potwierdzona dokumentami określonymi wart.7 ust.1 ioświadczeniem określonym wart.7 ust.3.

3. Kwoty odzyskane zgodnie zust.1 i2 Generalny Dyrektor przekazuje niezwłocznie na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego. Art. 12. Jeżeli zabezpieczenie, októrym mowa wart.147 ustawy zdnia 29stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, zostało wniesione wpieniądzu, nie wchodzi wskład masy upadłości. Art. 13.

1. Wzakresie niezbędnym do przeznaczania, zgodnie zart.2, środków Krajowego Funduszu Drogowego na spłaty należności oraz wzakresie niezbędnym do przekazywania, zgodnie zart.11 ust.3, odzyskanych kwot, Bank Gospodarstwa Krajowego opracuje projekt zmiany planu finansowego Krajowego Funduszu Drogowego, o którym mowa wart.39n ust.1 ustawy zdnia 27października 1994r. oautostradach płatnych oraz oKrajowym Funduszu Drogowym (Dz.U. z2004r. Nr256, poz.2571, zpóźn. zm.7)), na rok 2012, wterminie 14 dni od dnia wejścia wżycie ustawy.

2. Projekt zmiany planu, októrym mowa wust.1, podlega, wterminie 30 dni od dnia wejścia wżycie ustawy:

1) uzgodnieniu z: a) ministrem właściwym do spraw transportu, b) ministrem właściwym do spraw finansów publicznych wzakresie finansowym;

7)

Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2004r. Nr273, poz.2703, z2005r. Nr155, poz.1297 iNr172, poz.1440, z2006r. Nr12, poz.61, z2007r. Nr23, poz.136 iNr99, poz.666, z2008r. Nr218, poz.1391, z2009r. Nr3, poz.11, Nr19, poz.101, Nr86, poz.720, Nr 105, poz. 877, Nr115, poz.966, Nr143, poz.1164, Nr157, poz.1241 iNr223, poz.1776 oraz z2011r. Nr222, poz.1321 iNr234, poz.1387.

Dziennik Ustaw –4– Poz. 891

2) aopiniowaniu przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego wzakresie środków przeznaczonych na reaz lizację inwestycji finansowanych zprogramów operacyjnych ujętych wwykazie, októrym mowa wart.122 ust.1 pkt 2 lit.b ustawy zdnia 27 sierpnia 2009r. ofinansach publicznych (Dz. U. Nr157, poz.1240, zpóźn. zm.8)). 3.Przepis art.39n ust.5 ustawy zdnia 27 października 1994r. oautostradach płatnych oraz oKrajowym Funduszu Drogowym stosuje się odpowiednio. Art. 14. Przepisy ustawy stosuje się także do wykonawców, wstosunku do których przesłanki określone wart.5 ust.1 nastąpiły przed dniem wejścia wżycie ustawy. Art. 15. Ustawa wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

8)

Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr238, poz.1578 iNr257, poz.1726 oraz z2011r. Nr185, poz.1092, Nr201, poz.1183, Nr234, poz.1386, Nr240, poz.1429 iNr291, poz.1707.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 891 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.