Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 977 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-08-30
Data wydania:2012-08-27
Data wejscia w życie:2012-09-01
Data obowiązywania:2012-09-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 977 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 977

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

1) zdnia 27 sierpnia 2012r. wsprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego wposzczególnych typach szkół Na podstawie art.22 ust.2 pkt2 lit.aib ustawy zdnia 7 września 1991r. osystemie oświaty (Dz.U. z2004r. Nr256, poz.2572, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §1. Określa się podstawę programową:


1) ychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych wszkołach podstawowych oraz innych form w wychowania przedszkolnego, stanowiącą załącznik nr1 do rozporządzenia;

2) kształcenia ogólnego dla: a) szkół podstawowych, stanowiącą załącznik nr2 do rozporządzenia, b) czniów zupośledzeniem umysłowym wstopniu umiarkowanym lub znacznym wszkołach podstawowych igimnau zjach, stanowiącą załącznik nr3 dorozporządzenia, c) imnazjów iszkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu g egzaminu maturalnego, stanowiącą załącznik nr4 do rozporządzenia, d) zasadniczych szkół zawodowych, stanowiącą załącznik nr5 do rozporządzenia, e) szkół policealnych, stanowiącą załącznik nr6 do rozporządzenia, f) zkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów zupośledzeniem umysłowym wstopniu umiarkowanym s lub znacznym oraz dla uczniów zniepełnosprawnościami sprzężonymi, stanowiącą załącznik nr7 dorozporządzenia. §2. Przepisy rozporządzenia nie dotyczą kształcenia dzieci imłodzieży zupośledzeniem umysłowym wstopniu głębokim. §3.

1. Wroku szkolnym 2012/2013 wklasach V iVI szkoły podstawowej oraz wroku szkolnym 2013/2014 wklasachVI szkoły podstawowej stosuje się podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, określoną wzałączniku nr2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej iSportu zdnia 26 lutego 2002r. wsprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz.458, zpóźn. zm.3)).

M inister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata iwychowanie, na podstawie §1 ust.2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz.U. Nr248, poz.1480).

2) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2004r. Nr273, poz.2703 iNr281, poz.2781, z2005r. Nr17, poz.141, Nr94, poz.788, Nr122, poz.1020, Nr131, poz.1091, Nr167, poz.1400 iNr249, poz.2104, z2006r. Nr144, poz.1043, Nr208, poz.1532 iNr227, poz.1658, z2007r. Nr42, poz.273, Nr80, poz.542, Nr115, poz.791, Nr120, poz.818, Nr180, poz.1280 iNr181, poz.1292, z2008r. Nr70, poz.416, Nr145, poz.917, Nr216, poz.1370 iNr235, poz.1618, z2009r. Nr6, poz.33, Nr31, poz.206, Nr56, poz.458, Nr157, poz.1241 iNr219, poz.1705, z2010r. Nr44, poz.250, Nr54, poz.320, Nr127, poz.857 iNr148, poz.991, z2011r. Nr106, poz.622, Nr112, poz.654, Nr139, poz.814, Nr149, poz.887 iNr205, poz.1206 oraz z2012r. poz.941.

3) Z miany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone wDz.U. z2003r. Nr210, poz.2041, z2005r. Nr19, poz.165, z2006r. Nr228, poz.1669, z2007r. Nr157, poz.1100 iNr171, poz.1211 oraz z2008r. Nr159, poz.992.

1)

Dziennik Ustaw –2– Poz. 977

2. Wzależności od potrzeb uczniów imożliwości organizacyjnych szkoły podstawowej, wklasach V iVI szkoły podstawowej, w których stosuje się podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, o której mowa wust.1, dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej, może postanowić ostosowaniu dla przedmiotów: język obcy nowożytny, wychowanie fizyczne ietyka podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, określonej wzałączniku nr2 do niniejszego rozporządzenia. § 4.

1. Podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, określoną wzałączniku nr4 doniniejszego rozporządzenia, stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2012/2013, wklasach Iliceum ogólnokształcącego itechnikum.

2. Wpozostałych klasach liceum ogólnokształcącego itechnikum, dozakończenia cyklu kształcenia wtych szkołach, stosuje się podstawę programową kształcenia ogólnego dla tych szkół, określoną w załączniku nr 4 do rozporządzenia, októrym mowa w§3 ust.1.

3. W zależności od potrzeb uczniów i możliwości organizacyjnych liceum ogólnokształcącego i technikum, w klasachII iIII liceum ogólnokształcącego iwklasach II–IV technikum, wktórych stosuje się podstawę programową kształcenia ogólnego dla tych szkół, określoną wzałączniku nr4 do rozporządzenia, októrym mowa w§3 ust.1, dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej, może postanowić ostosowaniu dla przedmiotów: język obcy nowożytny, wychowanie fizyczne ietyka podstawy programowej kształcenia ogólnego dla tych szkół, określonej wzałączniku nr4 do niniejszego rozporządzenia. §5.

1. Podstawę programową kształcenia ogólnego dla zasadniczych szkół zawodowych, określoną wzałączniku nr5 do niniejszego rozporządzenia, stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2012/2013, wklasach Izasadniczej szkoły zawodowej.


2. Wpozostałych klasach zasadniczej szkoły zawodowej, do zakończenia cyklu kształcenia wtej szkole, stosuje się podstawę programową kształcenia ogólnego dla zasadniczych szkół zawodowych, określoną wzałączniku nr5 do rozporządzenia, októrym mowa w§3 ust.1.

3. Wzależności od potrzeb uczniów imożliwości organizacyjnych zasadniczej szkoły zawodowej, wklasach II iIII zasadniczej szkoły zawodowej, wktórych stosuje się podstawę programową kształcenia ogólnego dla zasadniczych szkół zawodowych, określoną wzałączniku nr5 do rozporządzenia, októrym mowa w§3 ust.1, dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej, może postanowić ostosowaniu dla przedmiotów: język obcy nowożytny, wychowanie fizyczne ietyka podstawy programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczych szkół zawodowych, określonej wzałączniku nr5 do niniejszego rozporządzenia. §6.

1. Wliceum profilowanym, uzupełniającym liceum ogólnokształcącym oraz technikum uzupełniającym, do czasu zakończenia kształcenia wtych szkołach, stosuje się podstawę programową kształcenia ogólnego dla tych szkół, określoną wzałączniku nr4 do rozporządzenia, októrym mowa w§3 ust.1.

2. Wzależności od potrzeb uczniów imożliwości organizacyjnych liceum profilowanego, wklasach II iIII liceum profilowanego, dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej, może postanowić ostosowaniu dla przedmiotów: język obcy nowożytny, wychowanie fizyczne i etyka podstawy programowej kształcenia ogólnego, określonej wzałączniku nr4 do niniejszego rozporządzenia. §7. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 1 września 2012r.4) Minister Edukacji Narodowej: K. Szumilas

4)

N iniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zdnia 23grudnia 2008r. wsprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego wposzczególnych typach szkół (Dz.U. z2009r. Nr4, poz.17), które traci moc zdniem wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art.21 ust.2 ustawy zdnia 19 sierpnia 2011r. ozmianie ustawy osystemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr205, poz.1206 oraz z2012r. poz.941).

Dziennik Ustaw –3– Poz. 977

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. (poz.977) Załącznik nr 1

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Dz ennik Ustaw Dziennik Ustaw

–2 – 41

Poz 7 Poz. 977

Dzienni s aw Dziennik Ustaw 2 –5– o 1 Poz. .977

Dziennik Us aw Dziennik Ustaw 20 –6– Po 1 Poz. 977

Dzienni s aw Dziennik Ustaw 2 –7– o 1 Poz. .977

Dz ennik Ustaw Dziennik Ustaw

–2 – 8

oz 1 Poz. 977

Dziennik staw Dziennik Ustaw 9– —– 206 Poz 977 Poz. 17

Załącznik nr 2

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Dziennik Ustaw

i i U

– 10 –

Poz. 977

1

Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 977

Dz ennik Ustaw Dziennik Ustaw 2 9 – 12 – Po 1 Poz. 977

zie ni Us w Dziennik Ustaw 2 – 13 – Po 17 Poz. 977

Dziennik Us aw Dziennik Ustaw 21 – 14 – Po 1 Poz. 977

Dzi nni U taw Dziennik Ustaw 2 – 15 – Po 1 Poz. 977

Dzie i Us w Dziennik Ustaw 2 – 16 – P 1 Poz. 977

Dzienn k Ustaw Dziennik Ustaw 21 – 17 – Po 1 Poz. 977

Dziennik Us aw Dziennik Ustaw 215 – 18 – Po 1 Poz. 977

D i U Dziennik Ustaw 2 – 19 – 1 Poz. 977

Dz e n sa Dziennik Ustaw — 2 – 20 – o 1 Poz. 977

Dzi nni U taw Dziennik Ustaw —21 – – 2 Po 1 Poz. 977

zie ni Us w Dziennik Ustaw 2 – 22 – Po 17 Poz. 977

D i i Dziennik Ustaw 2 – 23 – 1 Poz. .977

zie ni Us w Dziennik Ustaw 2 – 24 – Po 17 Poz. 977

D ienni Ustaw Dziennik Ustaw 22 – 25 – Po 17 Poz. .977

Dzienni staw Dziennik Ustaw 2 – 26 – o 17 Poz. .977

Dziennik Ustaw Dz ennik Ustaw

—27 – 2 4

Poz 977 Poz 17

Dzie n k Ust Dziennik Ustaw

– 28 –

oz 977 Poz. 17

Dzien i Ustaw Dziennik Ustaw

– 29 –

Po 1 Poz. 977

D i i U Dziennik Ustaw 2 – 30 – 1 Poz. 977

Dzienn k Ustaw Dziennik Ustaw 2 – 31 – Po 1 Poz. 977

Dzi nni U taw Dziennik Ustaw

– 32 –

Po 1 Poz. 977

D i i U Dziennik Ustaw 2 – 33 – 1 Poz. 977

Dzie n k Ustaw Dziennik st w

– 34 –

Poz 7 Poz. 977

D i U Dziennik Ustaw

– 35 –

1 Poz. 977


Dz e n sa Dziennik Ustaw — – 36 – o 1 Poz. 977

Dzie n k Ustaw Dziennik staw

– 37 –

P z 7 Poz. 977

D i i U Dziennik Ustaw 2 – 38 – 1 Poz. 977

D i i Dziennik Ustaw 2 – 39 – 1 Poz. .977

D i i U Dziennik Ustaw 2 – 40 – 1 Poz. 977

Dziennik Ustaw – 41 –

1 Poz. 977

D i U Dziennik Ustaw 2 – 42 – 1 Poz. 977

Dzie i Us w Dziennik Ustaw 2 – 43 – P 1 Poz. 977

zie ni Us w Dziennik Ustaw 2 – 44 – Po 17 Poz. 977

Dzi nni U taw Dziennik Ustaw 2 – 45 – Po 1 Poz. 977

Dz e n sa Dziennik Ustaw

– 46 –

o 1 Poz. 977

Dziennik Us aw Dziennik Ustaw 2 – 47 – Po 1 Poz. 977

Dzien i Ustaw Dziennik Ustaw — – 48 – Po . 7 Poz. 977

Dzien i Us aw Dziennik Ustaw 2 – 49 – Po 1 Poz. 977

zie ni Us w Dziennik Ustaw 2 – 50 – Po 17 Poz. 977

Dzien i Us aw Dziennik Ustaw 2 – 51 – Po 1 Poz. 977

D i i U Dziennik Ustaw 2 – 52 – 1 Poz. 977

Dzi nni U taw Dziennik Ustaw 2 – 53 – Po 1 Poz. 977

Dzien i Ustaw Dziennik Ustaw — 5 – 54 – Po . 7 Poz. 977

Dzie Us a Dziennik Ustaw — – 55 – o 7 Poz. 977

D i U Dziennik Ustaw

– 56 –

1 Poz. 977

zie ni Us w Dziennik Ustaw 2 – 57 – Po 17 Poz. 977

zie ni Us w Dziennik Ustaw 2 – 58 – Po 17 Poz. 977

Dzien Us a Dziennik Ustaw — – 59 – oz 7 Poz. 977

Dzienni s aw Dziennik Ustaw 2 – 60 – o 1 Poz. .977

Dziennik Us aw Dziennik Ustaw —61 – – 25 Po 1 Poz. 977

Dzi nni U taw Dziennik Ustaw

– 62 –

Po 1 Poz. 977

Dzienni s aw Dziennik Ustaw 2 – 63 – o 1 Poz. .977

Dzienn staw Dziennik Ustaw — – 64 – o 1 Poz. 977

Dz e ik U Dziennik Ustaw 2 – 65 – z 1 Poz. 977

Dz ennik Ustaw Dziennik Ustaw

– 66 –

Poz 7 Poz. 977

Dz ennik Ustaw Dziennik Ustaw 2 – 67 – oz 1 Poz. 977

Dzien i Us aw Dziennik Ustaw 265 – 68 – Po 1 Poz. 977

Załącznik nr 3

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA UCZNIÓW Z UPOÂLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH

D i i U Dziennik Ustaw 2 – 69 – 1 Poz. 977

zie ni Us w Dziennik Ustaw 2 – 70 – Po 17 Poz. 977

D i i U Dziennik Ustaw 2 – 71 – 1 Poz. 977

D ik Ustaw Dziennik U

– 72 –

17 Poz. 977

Dziennik Us aw Dziennik Ustaw 2 – 73 – Po 1 Poz. 977

Załącznik nr 4

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKO¡CZENIE UMO˚LIWIA UZYSKANIE ÂWIADECTWA DOJRZAŁOÂCI PO ZDANIU EGZAMINU MATURALNEGO

D i i U Dziennik Ustaw 2 – 74 – 1 Poz. 977

Dzie i Us w Dziennik Ustaw 2 – 75 – P 1 Poz. 977

Dz en ik U t w Dziennik Ustaw 2 – 76 – z 7 Poz. 977

Dziennik Ustaw – 77 – Poz. 977

D i i U Dziennik Ustaw 2 – 78 – 1 Poz. 977

Dzi nni U taw Dziennik Ustaw —79 – – Po 1 Poz. 977

Dziennik Ustaw Dziennik Ustaw

—80 – 2

Poz 977 Poz 17

Dzien i Ustaw Dziennik Ustaw 2 – 81 – Po 1 Poz. 977

zie ni Us w Dziennik Ustaw 2 – 82 – Po 17 Poz. 977

D i i U Dziennik Ustaw 2 – 83 – 1 Poz. 977

Dz ennik Ustaw Dziennik Ustaw 2 – 84 – oz 1 Poz. 977

D i i U Dziennik Ustaw

– 85 –

1 Poz. 977

Dzi nni U taw Dziennik Ustaw —86 – – 2 Po 1 Poz. 977

D i i U Dziennik Ustaw 2 – 87 – 1 Poz. 977

D i i U Dziennik Ustaw 2 – 88 – 1 Poz. 977

zie ni Us w Dziennik Ustaw 2 – 89 – Po 17 Poz. 977

Dziennik Ustaw – 90 –

1 Poz. 977

Dziennik Ustaw – 91 –

1 Poz. 977

D i i U Dziennik Ustaw 2 – 92 – 1 Poz. 977

zie ni Us w Dziennik Ustaw 2 – 93 – Po 17 Poz. 977

D i i U Dziennik Ustaw 2 – 94 – 1 Poz. 977

Dzien i Ustaw Dziennik Ustaw 2 – 95 – Po 1 Poz. 977

Dzi nni U taw Dziennik Ustaw —96 – – 2 Po 1 Poz. 977

Dziennik Ustaw Dziennik Ustaw — 29 – 97 – o 1 Poz. 977

Dziennik Us aw Dziennik Ustaw —98 – – 295 Po 1 Poz. 977

Dz e ik U Dziennik Ustaw 2 – 99 – z 1 Poz. 977

D i i U Dziennik Ustaw 2 – 100 – 1 Poz. 977

D i U Dziennik Ustaw 2 – 101 – 1 Poz. 977

D i i U Dziennik Ustaw 2 – 102 – 1 Poz. 977

Dz en ik U t w Dziennik Ustaw — 3 – 103 – z 7 Poz. 977

Dzien i Ustaw Dziennik Ustaw

–— 3 – 104

Po 1 Poz. 977

D i i U Dziennik Ustaw

– 105 –

1 Poz. 977

zie ni Us w Dziennik Ustaw

–— 3 – 106

Po 17 Poz. 977

Dzi nni U taw Dziennik Ustaw

–— 3 – 107

Po 1 Poz. 977

Dzie n k Ustaw Dziennik staw — – 108 – P z 7 Poz. 977

Dzienni staw Dziennik Ustaw

–— – 109

o 17 Poz. .977

Dzi nni U taw Dziennik Ustaw

–— 3 – 110

Po 1 Poz. 977

Dz ennik Ustaw Dziennik Ustaw

–— 3 – 111

oz 1 Poz. 977

zie ni Us w Dziennik Ustaw

–— 3 – 112

Po 17 Poz. 977

D i i U Dziennik Ustaw 3 – 113 – 1 Poz. 977

zie ni Us w Dziennik Ustaw

–— 3 – 114

Po 17 Poz. 977

zie ni Us w Dziennik Ustaw

–— 3 – 115

Po 17 Poz. 977

Dzie i Us w Dziennik Ustaw

–— 3 – 116

P 1 Poz. 977

zie ni Us w Dziennik Ustaw

–— 3 – 117

Po 17 Poz. 977

U Dziennik Ustaw 3 – 118 –

Poz. 977

D i U Dziennik Ustaw

– 119 –

1 Poz. 977

Dzien i Ustaw Dziennik Ustaw

–— 3 – 120

Po 1 Poz. 977

D i U Dziennik Ustaw

– 121 –

1 Poz. 977

Dz e n sa Dziennik Ustaw

–— – 122

o 1 Poz. 977

Dzie i Us w Dziennik Ustaw

–— – 123

P 1 Poz. 977

D k Ustaw Dziennik U 3 – 124 –

Poz. 977

Dz ennik Ustaw Dziennik Ustaw

–— – 125

oz 1 Poz. 977

Dz ennik Ustaw Dziennik Ustaw

–— 3 – 126 3

Po 1 Poz. 977

D i i U Dziennik Ustaw

– 127 –

1 Poz. 977

Dzien i U aw Dziennik Ustaw — – 128 – oz 7 Poz. 977

Dzie i Us w Dziennik Ustaw

–— 3 – 129

P 1 Poz. 977

D i i U Dziennik Ustaw

– 130 –

1 Poz. 977

Dzien i Ustaw Dziennik Ustaw

–— 3 – 131

Po 1 Poz. 977

D i i U Dziennik Ustaw

– 132 –

1 Poz. 977

Dziennik Us aw Dziennik Ustaw

–— 33 133 –

Po 1 Poz. 977

Dzi nni U taw Dziennik Ustaw

–— 3 – 134

Po 1 Poz. 977

Dziennik Us aw Dziennik Ustaw

–— 3 135 –

Po 1 Poz. 977

Dzie i Us w Dziennik Ustaw

–— 3 – 136

P 1 Poz. 977

U Dziennik Ustaw 3 – 137 –

Poz. 977

D i i U Dziennik Ustaw

– 138 –

1 Poz. 977

Dz ennik Ustaw Dziennik Ustaw

–— 3 – 139

oz 1 Poz. 977

Dz ennik Ustaw Dziennik Ustaw

–— 3 – 140

oz 1 Poz. 977

D i i U Dziennik Ustaw

– 141 –

1 Poz. 977

D i i U Dziennik Ustaw

– 142 –

1 Poz. 977

Dzi nni U taw Dziennik Ustaw

–— 3 – 143

Po 1 Poz. 977

Dz e ik U Dziennik Ustaw

–— 3 – 144

z 1 Poz. 977

Dzien i Ustaw Dziennik Ustaw

–— 3 – 145

Po 1 Poz. 977

D i i U Dziennik Ustaw

– 146 –

1 Poz. 977

Dziennik Us aw Dziennik Ustaw

–— 3 – 147

Po 1 Poz. 977

D i i U Dziennik Ustaw

– 148 –

1 Poz. 977

Dziennik Ustaw Dziennik Ustaw –— 34 149 – Poz 977 Poz 17

Dz ennik Ustaw Dziennik Ustaw — 3 – 150 – Poz 7 Poz. 977

Dzi nni U taw Dziennik Ustaw

–— 3 – 151

Po 1 Poz. 977

Dzien i Us aw Dziennik Ustaw

–— 3 – 152 9

Po 1 Poz. 977

Dzi nni U taw Dziennik Ustaw

–— 3 – 153

Po 1 Poz. 977

zie ni Us w Dziennik Ustaw

–— 3 – 154

Po 17 Poz. 977

Dzien i Ustaw Dziennik Ustaw

–— 3 – 155

Po 1 Poz. 977

Dzien i Ustaw Dziennik Ustaw

–— 3 – 156

Po 1 Poz. 977

Dzienni staw Dziennik Ustaw

–— – 157

o 17 Poz. .977

Dziennik Us aw Dziennik Ustaw

–— 355 158 –

Po 1 Poz. 977

Dzi nni U taw Dziennik Ustaw

–— 3 – 159

Po 1 Poz. 977

D i i U Dziennik Ustaw

– 160 –

1 Poz. 977

zie ni Us w Dziennik Ustaw

–— – 161

Po 17 Poz. 977

D i i U Dziennik Ustaw

– 162 –

1 Poz. 977

Dzien i Us aw Dziennik Ustaw

–— 36 163 –

Po 1 Poz. 977

Dziennik Us aw Dziennik Ustaw

–— 36 164 –

Po 1 Poz. 977

D i U Dziennik Ustaw

– 165 –

1 Poz. 977

D i i U Dziennik Ustaw

– 166 –

1 Poz. 977

Dzie i Us w Dziennik Ustaw

–— 3 – 167

P 1 Poz. 977

D i i U Dziennik Ustaw

– 168 –

1 Poz. 977

Dz en ik U t w Dziennik Ustaw — 3 – 169 – z 7 Poz. 977

zie ni Us w Dziennik Ustaw

–— 3 – 170

Po 17 Poz. 977

D i i Dziennik Ustaw 3 – 171 – 1 Poz. .977

zie ni Us w Dziennik Ustaw

–— 3 – 172

Po 17 Poz. 977

D i i U Dziennik Ustaw 3 – 173 – 1 Poz. 977

D i i U Dziennik Ustaw 3 – 174 – 1 Poz. 977

D i i U Dziennik Ustaw

– 175 –

1 Poz. 977

D i i U Dziennik Ustaw

– 176 –

1 Poz. 977

D i i U Dziennik Ustaw

– 177 –

1 Poz. 977

Dzi nni U taw Dziennik Ustaw

–— 3 – 178

Po 1 Poz. 977

D i i U Dziennik Ustaw

– 179 –

1 Poz. 977

zie ni Us w Dziennik Ustaw

–— 3 – 180

Po 17 Poz. 977

D i i U Dziennik Ustaw

– 181 –

1 Poz. 977

D i i U Dziennik Ustaw

– 182 –

1 Poz. 977

D i i U Dziennik Ustaw 3 – 183 – 1 Poz. 977

D i U Dziennik Ustaw 3 – 184 – 1 Poz. 977

D i U Dziennik Ustaw

– 185 –

1 Poz. 977

Dzie i Us w Dziennik Ustaw

–— 3 – 186

P 1 Poz. 977

D i i U Dziennik Ustaw

– 187 –

1 Poz. 977

D i i U Dziennik Ustaw

– 188 –

1 Poz. 977

Dziennik Ustaw Dziennik Ustaw –— 3 – 189 Poz 977 Poz 17

Dziennik Ustaw

D i i U

– 190 –

3

Poz. 977

1

Dziennik Ustaw – 191 –

1 Poz. 977

Dziennik Ustaw – 192 – Poz. 977

D i i U Dziennik Ustaw 3 – 193 – 1 Poz. 977

n DziennikkUstaw

– 194 –

Poz. z. 17 977

D i i U Dziennik Ustaw

– 195 –

1 Poz. 977

D i i U Dziennik Ustaw

– 196 –

1 Poz. 977

D

Dziennik Ustaw

3 – 197 –

P Poz. 977

Dziennik Ustaw – 198 – Poz. 977

D i i U Dziennik Ustaw

– 199 –

1 Poz. 977

Dziennik Ustaw

D i U

– 200 –

3

Poz. 977

1

Dziennik Ustaw – 201 – Poz. 977

Dziennik Ustaw – 202 – Poz. 977

Dziennik Ustaw – 203 – Poz. 977

Dziennik Ustaw – 204 – Poz. 977

Dziennik ik Ustaw – 205 – Poz.oz 977

Dz en k U ta Dziennik Ustaw — – 206 – z Poz. 977

Dziennik Ustaw – 207 – Poz. 977

Dziennik Ustaw – 208 – Poz. 977

Dziennik Ustaw

i i U

– 209 –

Poz. 977

1

Dziennik Ustaw – 210 – Poz. 977

D i i U Dziennik Ustaw

– 211 –

1 Poz. 977

Dziennik Ustaw – 212 – Poz. 977

U Dziennik Ustaw

– 213 –

Poz. 977

Dzie i Us w Dziennik Ustaw

–— – 214

P 1 Poz. 977

Dziennik Ustaw – 215 – Poz. 977

D i i U Dziennik Ustaw

– 216 –

1 Poz. 977

Dziennik Ustaw – 217 – Poz. 977

n Ustaw Dziennik k

– 218 –

z 1 Poz. 977

Dzi nni U taw Dziennik Ustaw

–— 4 – 219

Po 1 Poz. 977

Dzien Us a Dziennik Ustaw — – 220 – oz 7 Poz. 977

D i i U Dziennik Ustaw

– 221 –

1 Poz. 977

Dziennik Ustaw – 222 – Poz. 977

D i i Dziennik Ustaw

– 223 –

1 Poz. .977

n DziennikkUstaw

– 224 –

Poz. z. 17 977

Dziennik Ustaw – 225 – Poz. 977

oz

Dziennik Ustaw – 226 – Poz. 977

Dziennik Ustaw – 227 – Poz. 977

Dziennik Ustaw – 228 – Poz. 977

Dziennik Ustaw – 229 – Poz. 977

D ik Ustaw Dziennik U

– 230 –

17 Poz. 977

Dziennik Ustaw – 231 – Poz. 977

Dziennik Ustaw – 232 – Poz. 977

Dziennik Ustaw – 233 – Poz.z977

Dziennik Ustaw – 234 – Poz.z977

Dziennik Ustaw – 235 – Poz. 977

Dziennik Ustaw – 236 – Poz. 977

Dziennik Ustaw – 237 – Poz. 977

Dziennik Ustaw – 238 – Poz. 977

Dziennik Ustaw – 239 – Poz. 977

D i U Dziennik Ustaw

– 240 –

1 Poz. 977

Dzie k Ustaw DziennikUst w — – 241 – Poz 1 Poz. 977

Dziennik Ustaw

D i U

– 242 –

Poz. 977

1

D i U Dziennik Ustaw

– 243 –

1 Poz. 977

zie ni Us w Dziennik Ustaw

–— – 244

Po 17 Poz. 977

Dziennik Ustaw – 245 – Poz. 977

Dziennik Ustaw – 246 – Poz. 977

D

Dziennik Ustaw

– 247 –

P Poz. 977

Dziennik Ustaw – 248 – Poz. 977

Dziennik Ustaw – 249 – Poz. 977

Dziennik Ustaw – 250 – Poz. 977

Dziennik Ustaw

D i i U

– 251 –

Poz. 977

1

Dziennik Ustaw

i i U

– 252 –

Poz. 977

1

Dziennik Ustaw – 253 – Poz. 977

Dziennik Ustaw – 254 – Poz. 977

Dziennik Ustaw – 255 – Poz. 977

Dziennik Ustaw – 256 – Poz. 977

n Dziennik k Ustaw

– 257 –

z 1 Poz. 977

i Dziennik Ustaw

– 258 –

oz Poz. 977

Dziennik Ustaw – 259 – Poz. 977

Dziennik Ustaw

z U

– 260 –

Poz. 977

.

n DziennikkUstaw

– 261 –

Poz. z. 17 977

Dziennik Ustaw – 262 – Poz. 977

Dziennik Ustaw – 263 – Poz. 977

D ik Ustaw Dziennik U 4 – 264 – 17 Poz. 977

Dziennik Ustaw – 265 – Poz. 977

Dziennik Ustaw – 266 – Poz. 977

Dziennik Ustaw – 267 – Poz. 977

D i i U Dziennik Ustaw

– 268 –

1 Poz. 977

D i i U Dziennik Ustaw

– 269 –

1 Poz. 977

Dziennik Ustaw – 270 – Poz. 977

Dziennik Ustaw – 271 – Poz. 977

D i U Dziennik Ustaw

– 272 –

1 Poz. 977

Dziennik Ustaw – 273 – Poz. 977

Dziennik Ustaw – 274 – Poz. 977

e n Dziennik Ustaw

– 275 –

oz Poz. 977

Dziennik Ustaw – 276 – Poz. 977

Dziennik Ustaw – 277 – Poz. 977

D i i Dziennik Ustaw

– 278 –

1 Poz. .977

z Dziennikk Ustaw

– 279 –

Poz. z 1 977

n DziennikkUstaw

– 280 –

Poz. z. 17 977

Dziennik Ustaw – 281 – Poz. 977

Dziennik Ustaw

D i i U

– 282 –

Poz. 977

1

Dziennik Ustaw – 283 – Poz. 977

Dziennik Ustaw – 284 – Poz. 977

D i i U Dziennik Ustaw

– 285 –

1 Poz. 977

Dziennik Ustaw

D i i U

– 286 –

Poz. 977

1

D i i U Dziennik Ustaw 4 – 287 – 1 Poz. 977

Dziennik Ustaw – 288 – Poz. 977

Dziennik Ustaw – 289 – Poz. 977

Dziennik Ustaw – 290 –

1 Poz. 977

Dziennik Ustaw – 291 – Poz. 977

Dziennik Ustaw – 292 – Poz. 977

Dziennik Ustaw – 293 – Poz. 977

Dziennik Ustaw – 294 – Poz. 977

Dziennik Ustaw – 295 – Poz. 977

z st Dziennik Ustaw 9 – 296 – o Poz. 977

D i i U Dziennik Ustaw 4 – 297 – 1 Poz. 977

Dziennik Ustaw – 298 – Poz. 977

n DziennikkUstaw

– 299 –

Poz. z. 17 977

Dziennik Ustaw – 300 – Poz. 977

Dziennik Ustaw – 301 – Poz. 977

Dziennik Ustaw – 302 – Poz. 977

Dziennik Ustaw – 303 – Poz. 977

D

Dziennik Ustaw

k Us

– 304 –

Poz. 977

Dziennik Ustaw – 305 – Poz. 977

Dziennik Ustaw – 306 – Poz. 977

Dziennik Ustaw – 307 – Poz. 977

Dziennik Ustaw – 308 – Poz. 977

Dz ennik Ustaw Dziennik Ustaw

–— 5 – 309

oz 1 Poz. 977

Dziennik Ustaw – 310 – Poz. 977

Dzie n k Ustaw Dziennik Ustaw 508 – 311 – Poz 17 Poz. 977

Dziennik Ustaw – 312 – Poz. 977

D k Dziennik U Ustaw

– 313 –

Poz. 977

D k Dziennik U Ustaw 5 – 314 –

Poz. 977

D k Dziennik U Ustaw 5 – 315 –

Poz. 977

Dziennik Ustaw

U

– 316 –

5

Poz. 977

.1

D

Dziennik Ustaw

Us

– 317 –

Poz. 977

Dziennik Ustaw – 318 – Poz. 977

Dziennik Ustaw – 319 – Poz. 977

Dziennik Ustaw – 320 –

1 Poz. 977

D i i Dziennik Ustaw

– 321 –

1 Poz. .977

D ik Dziennik U Ustaw

– 322 –

17 Poz. 977

U Dziennik Ustaw

– 323 –

Poz. 977

Dziennik Ustaw – 324 – Poz. 977

Dziennik Ustaw – 325 – Poz. 977

Dziennik Ustaw – 326 – Poz. 977

Dz ennik Ustaw Dziennik Ustaw

–— 5 – 327

Po 1 Poz. 977

Załącznik nr 5

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA ZASADNICZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH

Dzie n k Ustaw Dziennik staw — 5 5 – 328 – Poz 7 Poz. 977

Dziennik Ustaw – 329 – Poz. 977

Dziennik Ustaw

k s

– 330 –

52

Poz. 977

1

zien Ustaw Dziennik ik Ust — – 331 – Poz Poz. 977

z Dziennikk Ustaw

– 332 –

Poz. z 1 977

z Dziennik Ustaw 3 – 333 – o 977 Poz. 1

Dziennik Ustaw – 334 – Poz. 977

D ik Ustaw Dziennik U 5 – 335 – 17 Poz. 977

Dziennik Ustaw – 336 – Poz. 977

Dziennik Ustaw – 337 – Poz. 977

Dz ennik Ustaw Dziennik Ustaw

–— 5 – 338 5

Po 1 Poz. 977

Załącznik nr 6

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ POLICEALNYCH

Dziennik Ustaw

i i U

– 339 –

5

Poz. 977

1

D

Dziennik Ustaw

i U

– 340 –

5

Poz. 977

D k Ustaw Dziennik U

– 341 –

Poz. 977

Dzien i Us aw Dziennik Ustaw

–— 539 342 –

Po 1 Poz. 977

Załącznik nr 7

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZYSPOSABIAJĄCYCH DO PRACY DLA UCZNIÓW Z UPOÂLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM ORAZ DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOÂCIAMI SPRZ¢˚ONYMI

Dziennik Ustaw

k s

– 343 –

Poz. 977

1

Dziennik Ustaw – 344 – Poz. 977

Dziennik Ustaw – 345 – Poz. 977

Dziennik Ustaw – 346 – Poz. 977

D i U Dziennik Ustaw 5 – 347 – 1 Poz. 977

D ik Dziennik U Ustaw

– 348 –

17 Poz. 977

Dziennik Ustaw – 349 – Poz. 977

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 977 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-12 poz. 1669

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

 • Dziennik Ustaw z 2009-08-31 poz. 1130

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

 • Dziennik Ustaw z 2009-01-15 poz. 17

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

 • Dziennik Ustaw z 2009-08-19 poz. 1078

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

 • Dziennik Ustaw z 2008-01-17 poz. 38


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.