Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 984 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-08-31
Data wydania:2012-08-17
Data wejscia w życie:2012-09-01
Data obowiązywania:2012-09-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 984 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2012 r. Poz. 984

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

1) zdnia 17 sierpnia 2012r. wsprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej wjednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych wwykonywaniu tej obsługi Na podstawie art.26 ust.2ustawy zdnia 27 czerwca 1997r. obibliotekach (Dz.U. z2012r. poz.642 i 908) zarządza się, co następuje: §1. Obsługa biblioteczna wjednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych może być organizowana wformie biblioteki bądź jej filii, zwanych dalej „bibliotekami”. §


2. Biblioteki tworzy kierownik jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych, zwany dalej „organizatorem”. §3. Organizator zapewnia odpowiednie warunki do obsługi bibliotecznej, wszczególności:

1) warunki lokalowe przez: a) usytuowanie biblioteki wmiejscu dostępnym dla użytkowników, b) możliwość wydzielenia pomieszczeń na magazyn biblioteczny, c) yodrębnienie, wmiarę możliwości, dodatkowych pomieszczeń dla bibliotekarza do prac administracyjnych, przyw gotowywania materiałów bibliotecznych;

2) środki finansowe na wyposażenie iprowadzenie działalności bibliotecznej, awszczególności na: a) zakup materiałów bibliotecznych, b) doskonalenie zawodowe pracowników związanych zdziałalnością biblioteczną. §4. Korzystanie zmateriałów bibliotecznych odbywa się wgodzinach otwarcia biblioteki, które określa organizator. §5.

1. Wbibliotece prowadzone są:

1) ewidencja czytelników iwypożyczeń;

2) ewidencja materiałów bibliotecznych;

3) katalog alfabetyczny ikatalog rzeczowy.

2. Ewidencja czytelników iwypożyczeń obejmuje:

1) imię inazwisko czytelnika;

1)

M inister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie §1ust.2rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz.U. Nr248, poz.1491).

Dziennik Ustaw –2– Poz. 984

2) adres zamieszkania czytelnika, numer telefonu lub adres elektroniczny czytelnika;

3) numer karty czytelnika.

3. Ewidencje oraz katalogi mogą być prowadzone wformie elektronicznej. §6.

1. Współdziałanie biblioteki publicznej zbiblioteką polega na:

1) udostępnianiu lub przekazywaniu materiałów bibliotecznych;

2) przekazywaniu informacji na temat gromadzonych materiałów bibliotecznych;

3) udzielaniu pomocy instrukcyjno-metodycznej iszkoleniowej;

4) współpracy przy prowadzeniu działalności edukacyjnej.

2. Szczegółowe zasady współdziałania może określić porozumienie zawarte pomiędzy organizatorem a dyrektorem biblioteki publicznej. §7. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem następującym po dniu ogłoszenia.2) Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk

2)

N iniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji zdnia 28 sierpnia 2002r. wsprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej wjednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych iAdministracji oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych wwykonywaniu tej obsługi (Dz.U. Nr154, poz.1284), które utraciło moc zupływem 30 czerwca 2012r. na podstawie art.13 pkt3ustawy zdnia 31 sierpnia 2011r. ozmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr207, poz.1230).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 984 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-21 poz. 1284

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi.

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-13 poz. 340

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-23 poz. 1291

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w domach pomocy społecznej oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi

 • Dziennik Ustaw z 2012-12-14 poz. 1406

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w podmiotach leczniczych oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-13 poz. 1238

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach karnych, poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.