Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 999 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki artystyczne

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-09-07
Data wydania:2012-08-31
Data wejscia w życie:2012-09-07
Data obowiązywania:2012-09-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 999 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 7 września 2012 r. Poz. 999

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY IDZIEDZICTWA NARODOWEGO

1) zdnia 31 sierpnia 2012r. wsprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej ieksperymentalnej przez publiczne szkoły iplacówki artystyczne Na podstawie art.32a ust.4 ustawy zdnia 7 września 1991r. osystemie oświaty (Dz.U. z2004r. Nr256, poz.2572, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §1.

1. Innowacja pedagogiczna, zwana dalej „innowacją”, ieksperyment pedagogiczny, zwany dalej „eksperymentem”, prowadzone przez publiczną szkołę artystyczną lub placówkę artystyczną, zwane dalej „szkołą”, nie mogą prowadzić do zmiany typu szkoły.


2. Innowacje ieksperymenty nie mogą naruszać uprawnień ucznia:

1) o bezpłatnej nauki, wychowania iopieki wzakresie określonym wustawie zdnia 7września 1991r. osystemie oświad ty, zwanej dalej „ustawą”;

2) zakresie uzyskania wiadomości iumiejętności niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły określonych wprzepiw sach wsprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego wposzczególnych typach szkół;

3) zakresie warunków isposobu oceniania, klasyfikowania ipromowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów w iegzaminów, dotyczących kształcenia ogólnego, określonych wprzepisach wsprawie warunków isposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach iplacówkach artystycznych.

3. Rekrutacja do szkół, wktórych jest prowadzona innowacja lub eksperyment, odbywa się na zasadzie powszechnej dostępności. § 2.

1. Innowacja lub eksperyment może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całą szkołę lub jej część, wszczególności wydział, sekcję, specjalność, specjalizację, klasę, grupę, ciąg klas lub grup. 2.Rozpoczęcie innowacji lub eksperymentu może nastąpić po zapewnieniu przez szkołę warunków kadrowych iorganizacyjnych niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych ieksperymentalnych.

M inister Kultury iDziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura iochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie §1 ust.2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury iDziedzictwa Narodowego (Dz.U. Nr248, poz.1482).

2) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2004r. Nr273, poz.2703 iNr281, poz.2781, z2005r. Nr17, poz.141, Nr94, poz.788, Nr122, poz.1020, Nr131, poz.1091, Nr167, poz.1400 iNr249, poz.2104, z2006r. Nr144, poz.1043, Nr208, poz.1532 iNr227, poz.1658, z2007r. Nr42, poz.273, Nr80, poz.542, Nr115, poz.791, Nr120, poz.818, Nr180, poz.1280 iNr181, poz.1292, z2008r. Nr70, poz.416, Nr145, poz.917, Nr216, poz.1370 iNr235, poz.1618, z2009r. Nr6, poz.33, Nr31, poz.206, Nr56, poz.458, Nr157, poz.1241 iNr219, poz.1705, z2010r. Nr44, poz.250, Nr54, poz.320, Nr127, poz.857 iNr148, poz.991, z2011r. Nr106, poz.622, Nr112, poz.654, Nr139, poz.814, Nr149, poz.887 iNr205, poz.1206 oraz z2012r. poz.941 i979.

1)

Dziennik Ustaw –2– Poz. 999

3.Innowacja lub eksperyment wymagające przyznania szkole dodatkowych środków mogą być prowadzone po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań innowacyjnych ieksperymentalnych. §3. Innowacja może wszczególności polegać na modyfikacji metod isposobów nauczania, zachowującej cele itreści nauczania oraz osiągnięcia ucznia określone w przepisach w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego wpublicznych szkołach artystycznych. §4.

1. Uchwała rady pedagogicznej wsprawie wprowadzenia innowacji może być podjęta po uzyskaniu:

1) isemnego projektu innowacji, obejmującego proponowane zmiany wmetodach iśrodkach działalności dydaktycznej, p wychowawczej lub opiekuńczej szkoły oraz wpracy nauczycieli, atakże proponowany czas trwania innowacji;

2) pisemnej zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć winnowacji;

3) pisemnej opinii rady szkoły, jeżeli rada szkoły została powołana;

4) pisemnej zgody autora lub autorów innowacji na jej prowadzenie wszkole;

5) zgody organu prowadzącego – wprzypadku, októrym mowa w§2 ust.3. 2.Uchwałę rady pedagogicznej wsprawie wprowadzenia innowacji wraz zprzyjętym projektem innowacji, zwanym dalej „dokumentem innowacji”, dyrektor szkoły przekazuje niezwłocznie specjalistycznej jednostce nadzoru – Centrum Edukacji Artystycznej, zwanemu dalej „Centrum”, oraz informuje organ prowadzący szkołę owprowadzeniu innowacji. §5.1. Centrum, wramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego, nadzoruje prowadzenie innowacji.

2. Wprzypadku stwierdzenia, że innowacja jest prowadzona niezgodnie zwarunkami określonymi wrozporządzeniu, zdokumentem innowacji lub powoduje obniżenie jakości pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej szkoły, Centrum postanawia o zaprzestaniu prowadzenia innowacji oraz niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły oraz organ prowadzący szkołę. § 6.

1. Po zakończeniu innowacji Centrum dokonuje oceny innowacji, w szczególności przebiegu jej realizacji oraz uzyskanych efektów.

2. Ocenę innowacji Centrum przekazuje dyrektorowi szkoły oraz organowi prowadzącemu szkołę. §7.Eksperyment może wszczególności dotyczyć:

1) cyklu kształcenia;

2) amowego planu nauczania określonego wprzepisach wsprawie ramowych planów nauczania wpublicznych szkołach r iplacówkach artystycznych;

3) odstawy programowej kształcenia wzawodzie określonej wprzepisach, októrych mowa w§3; p

4) prowadzenia specjalności lub specjalizacji nieujętej w podstawie programowej kształcenia w zawodzie określonej w wprzepisach, októrych mowa w§3;

5) prowadzenia kształcenia wzawodzie nieumieszczonym wklasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określonej w wprzepisach wsprawie klasyfikacji szkolnictwa zawodowego;

6) posobu oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów iprzeprowadzania sprawdzianów iegzaminów wzakresie s podstawy programowej kształcenia wzawodzie określonej wprzepisach, októrych mowa w§3, pod warunkiem że wistotny sposób nie zmienia sytuacji ucznia objętego eksperymentem. §8. Uchwała rady pedagogicznej wsprawie wprowadzenia eksperymentu może być podjęta po uzyskaniu:


1) isemnego projektu eksperymentu, obejmującego cele, założenia isposób realizacji eksperymentu oraz proponowany p czas jego trwania;

2) pisemnej zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć wrealizacji eksperymentu;

3) pisemnej opinii rady szkoły, jeżeli rada szkoły została powołana;

4) pisemnej zgody autora lub autorów eksperymentu na jego prowadzenie wszkole;

Dziennik Ustaw –3– Poz. 999

5) isemnej opinii jednostki naukowej, wrozumieniu ustawy zdnia 30 kwietnia 2010r. ozasadach finansowania nauki p (Dz.U. Nr96, poz.615 oraz z2011r. Nr84, poz.455 iNr185, poz.1092), dotyczącej projektu eksperymentu oraz pisemnej zgody tej jednostki na sprawowanie opieki nad przebiegiem eksperymentu idokonanie oceny eksperymentu po jego zakończeniu;

6) isemnej opinii wojewódzkiej rady zatrudnienia dotyczącej potrzeb rynku pracy i strategii rozwoju województwa – p wprzypadku eksperymentu dotyczącego wprowadzenia kształcenia wzawodzie nieumieszczonym wklasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określonej wprzepisach wsprawie klasyfikacji szkolnictwa zawodowego;

7) zgody organu prowadzącego – wprzypadku, októrym mowa w§2 ust.3. §9. Prowadzenie eksperymentu wszkole wymaga zgody ministra właściwego do spraw kultury iochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej „ministrem”. §10.

1. Dyrektor szkoły, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, októrej mowa w§8, występuje do ministra zwnioskiem owyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu, wterminie do dnia 31 marca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, wktórym jest planowane rozpoczęcie eksperymentu.

2. Wniosek powinien zawierać:

1) uchwałę rady pedagogicznej wsprawie wprowadzenia eksperymentu wraz zprzyjętym projektem eksperymentu;

2) zgody iopinie, októrych mowa w§8;

3) informację okwalifikacjach nauczycieli uczestniczących wrealizacji eksperymentu;

4) informację owyposażeniu szkoły wpomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji eksperymentu. 3.Wniosek składa się za pośrednictwem Centrum, które dołącza swoją opinię. § 11.

1. Prowadzenie eksperymentu w szkole może nastąpić także z inicjatywy ministra za zgodą szkoły wyrażoną uchwałą rady pedagogicznej.

2. Wprzypadku, októrym mowa wust.1, minister zawiera ze szkołą porozumienie wsprawie prowadzenia eksperymentu. §12.1. Centrum, wramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego, nadzoruje prowadzenie eksperymentu.

2. Wprzypadku stwierdzenia przez Centrum, że eksperyment jest prowadzony niezgodnie zwarunkami określonymi w rozporządzeniu lub powoduje obniżenie jakości pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej szkoły, minister może postanowić ozaprzestaniu prowadzenia eksperymentu. §13.

1. Dyrektor szkoły niezwłocznie po dokonaniu oceny eksperymentu przez jednostkę naukową sprawującą opiekę nad przebiegiem eksperymentu przekazuje tę ocenę ministrowi oraz organowi prowadzącemu szkołę. 2.Ocenę eksperymentu składa się za pośrednictwem Centrum, które dołącza swoją opinię. §14.

1. Innowacje ieksperymenty rozpoczęte iniezakończone przed dniem wejścia wżycie rozporządzenia są prowadzone na podstawie dotychczasowych przepisów do końca okresu, na który zostały przewidziane.

2. Innowacje ieksperymenty rozpoczęte iniezakończone przed dniem wejścia wżycie rozporządzenia, dla których nie określono terminu ich zakończenia, są prowadzone na podstawie dotychczasowych przepisów, nie dłużej niż do dnia 31sierpnia 2014r. §15. Traci moc rozporządzenie Ministra Kultury iDziedzictwa Narodowego zdnia 5 maja 2011r. wsprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej ieksperymentalnej przez publiczne szkoły iplacówki artystyczne (Dz.U. Nr104, poz.608). §16. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia, zmocą od dnia 1 września 2012r. Minister Kultury iDziedzictwa Narodowego: B. Zdrojewski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 999 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

zamów dokument

Porady prawne

 • Szkoła eksperymentalna

  W jaki sposób wnioskujący o wpis do ewidencji nowej niepublicznej szkoły podstawowej może uzyskać status szkoły eksperymentalnej jeżeli do wniosku kierowanego do ministra (...)

 • Działalność polegająca na udzielaniu korepetycji

  Czy działalność gospodarcza w zakresie udzielania korepetycji z języka obcego wymaga dodatkowo rejestracji działalności oświatowej w odpowiednim organie samorządu (...)

 • Likwidacja placówki oświatowej

  W przypadku likwidacji placówki oświatowej jak można stwierdzić, że dana placówka została zlikwidowana i z jakim dniem placówka ta przestała istnieć? Gdzie musi (...)

 • Budynek przeznaczony na przedszkole

  Czy jakieś przepisy regulują warunki jakie powinny spełniać pomieszczania (budynki) przeznaczone na organizację przedszkola lub szkoły? Jeśli tak, to jakie to przepisy? (...)

 • Wpis do ewidencji nowej szkoły niepublicznej

  W przypadku tworzenia niepublicznej szkoły podstawowej, zgłoszenie do ewidencji winno zawierać zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 Ustawy (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-26 poz. 1051

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki

 • Dziennik Ustaw z 2012-07-17 poz. 822

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-15 poz. 506

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki.

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-07 poz. 961

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 7 września 1999 r. w sprawie zasad i warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki artystyczne.

 • Dziennik Ustaw z 2011-05-23 poz. 608

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki artystyczne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.