Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 1069 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o miarach

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-09-13
Data wydania:2013-05-06
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 1069 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 13 września 2013 r. Poz. 1069

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ zdnia 6 maja 2013r. wsprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo omiarach

1. Na podstawie art.16 ust.1 zdanie pierwsze ustawy zdnia 20 lipca 2000r. oogłaszaniu aktów normatywnych iniektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z2011r. Nr197, poz.1172 iNr232, poz.1378) ogłasza się wzałączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy zdnia 11 maja 2001r. – Prawo omiarach (Dz. U. z2004r. Nr243, poz.2441), zuwzględnieniem zmian wprowadzonych: ustawą zdnia 27 lipca 2005r. oprzeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierowników centralnych urzędów admini1) stracji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów zarządów państwowych funduszy celowych (Dz. U. Nr163, poz.1362 iNr267, poz.2258), 2) ustawą zdnia 29 lipca 2005r. osystemie tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr180, poz.1494), ustawą zdnia 15 grudnia 2006r. ozmianie ustawy osystemie oceny zgodności oraz ozmianie niektórych innych ustaw 3) (Dz. U. Nr249, poz.1834), 4) ustawą zdnia 21 listopada 2008r. osłużbie cywilnej (Dz. U. Nr227, poz.1505), ustawą zdnia 19 grudnia 2008r. ozmianie ustawy oswobodzie działalności gospodarczej oraz ozmianie niektórych 5) innych ustaw (Dz. U. z2009r. Nr18, poz.97), 6) ustawą zdnia 7 maja 2009r. otowarach paczkowanych (Dz. U. Nr91, poz.740), 7) ustawą zdnia 5 marca 2010r. ozmianie ustawy – Prawo omiarach (Dz. U. Nr66, poz.421), 8) ustawą zdnia 20 maja 2010r. owyrobach medycznych (Dz. U. Nr107, poz.679), 9) ustawą zdnia 18 marca 2011r. ozmianie ustawy opodatku od towarów iusług oraz ustawy – Prawo omiarach (Dz. U. Nr64, poz.332) oraz zmian wynikających zprzepisów ogłoszonych przed dniem 19 kwietnia 2013r.


2. Podany wzałączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje: 1) art.27 iart.29 ustawy zdnia 11 maja 2001r. – Prawo omiarach (Dz. U. z2004r. Nr243, poz.2441), które stanowią: „Art. 27. Przyrządy pomiarowe zalegalizowane lub uwierzytelnione przed dniem wejścia wżycie ustawy, niespełniające jej przepisów, mogą być nadal legalizowane, o ile spełniają wymagania dotychczasowych przepisów, lecz nie dłużej niż przez 10 lat od dnia wejścia wżycie ustawy, zwyłączeniem przyrządów kontrolnych, októrych mowa wprzepisach oczasie pracy kierowców.” „Art. 29. Do czasu wejścia wżycie przepisów wykonawczych prawna kontrola metrologiczna odbywa się na podstawie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż przez 1 rok od dnia wejścia wżycie ustawy.”;

Dziennik Ustaw –2– Poz. 1069

2) art.47 iart.48 ustawy zdnia 27 lipca 2005r. oprzeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów zarządów państwowych funduszy celowych (Dz. U. Nr163, poz.1362 iNr267, poz.2258), które stanowią: „Art. 47.

1. Konkursy, októrych mowa wustawach zmienianych niniejszą ustawą, zostaną ogłoszone wterminie 6miesięcy od dnia jej wejścia wżycie.

2. Osoby zajmujące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy stanowiska kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów izastępców prezesów zarządów państwowych funduszy celowych pełnią swoje obowiązki do czasu powołania na te stanowiska osób wyłonionych wdrodze konkursu.

3. Powołanie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych iGiełd, Przewodniczącego Komisji Nadzoru Ubezpieczeń iFunduszy Emerytalnych, Prezesa Głównego Urzędu Miar, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji iKonsumentów oraz Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na zasadach określonych wniniejszej ustawie nastąpi po zakończeniu kadencji, na którą zostali powołani. Art. 48. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 września 2005r.”; 3) art.30 ustawy zdnia 29 lipca 2005r. osystemie tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr180, poz.1494), który stanowi: „Art. 30. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 4) art.10–15 ustawy zdnia 15 grudnia 2006r. ozmianie ustawy osystemie oceny zgodności oraz ozmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr249, poz.1834), które stanowią: „Art. 10.

1. Decyzje zatwierdzenia typu dotyczące przyrządów pomiarowych podlegających od dnia 7 stycznia 2007r. ocenie zgodności wydane przed tym dniem na podstawie ustawy, októrej mowa wart.6, uznaje się za ważne do dnia upływu okresów ich ważności.

2. Przyrządy pomiarowe wprowadzone do obrotu lub użytkowania na podstawie decyzji, októrych mowa wust.1, podlegają legalizacji pierwotnej ilegalizacji ponownej, na zasadach określonych wustawie, októrej mowa wart.6, przy czym mogą być one zgłaszane do legalizacji pierwotnej do dnia upływu okresów ważności tych decyzji ipowinny spełniać wymagania obowiązujące przed dniem 7 stycznia 2007r. Art. 11.

1. Wagi nieautomatyczne wprowadzone do obrotu od dnia 1 maja 2004r., na podstawie ustawy, októrej mowa w art. 1, podlegają w użytkowaniu legalizacji ponownej na zasadach określonych w ustawie, o której mowa wart.6, zzastrzeżeniem ust.2 i3.

2. Wagi wprowadzone do obrotu od dnia 1 maja 2004r. do dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy, powinny być zgłoszone do legalizacji ponownej po raz pierwszy przed dniem: 31 1) grudnia 2007r. – gdy zostały wprowadzone do obrotu od dnia 1 maja 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r.; 2) grudnia 2008r. – gdy zostały wprowadzone do obrotu od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r.; 31 3) grudnia 2009r. – gdy zostały wprowadzone do obrotu od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia wejścia wżycie niniej31 szej ustawy.

3. Legalizacja ponowna wag, októrych mowa wust.2, jest przeprowadzana pod względem zgodności zwymaganiami dla wag nieautomatycznych określonymi na podstawie ustawy, októrej mowa wart.6, obowiązującymi wokresie od dnia 1 maja 2004r. do dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy. Art. 12. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie: 1) art.43a ust.4 ustawy, októrej mowa wart.1, 2) art.8 ust.6 iart.9a ustawy, októrej mowa wart.6, 3) art.9 ustawy, októrej mowa wart.6, wbrzmieniu obowiązującym do dnia 5 lipca 2004r. – zachowują moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2007r. Art. 13. Do spraw wszczętych aniezakończonych przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, zzastrzeżeniem art.14. Art. 14. Niezakończone do dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy postępowania ozatwierdzenie typu przyrządów pomiarowych podlegających ocenie zgodności, wszczęte na podstawie ustawy, októrej mowa wart.6, podlegają umorzeniu. Art. 15. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 7 stycznia 2007r.”;


Dziennik Ustaw –3– Poz. 1069

5) art.202, art.203 iart.216 ustawy zdnia 21 listopada 2008r. osłużbie cywilnej (Dz. U. Nr227, poz.1505), które stanowią: „Art. 202. Wokresie 10 lat od dnia wejścia wżycie ustawy warunek posiadania kompetencji kierowniczych na stanowiskach, októrych mowa wart.52 oraz wustawach zmienianych wart.135–139, 141–143, 145–147, 149–156, 158, 159, 161–185 oraz 187–189, uważa się za spełniony przez osoby, które: uzyskały świadectwo potwierdzające kwalifikacje do pracy na wysokim stanowisku państwowym, wydane na pod1) stawie art.7 ust.5 lub art.8 ust.7 ustawy uchylanej wart.214; 2) wyniku postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie w wsłużbie cywilnej osiągnęły miejsce uprawniające do mianowania na podstawie ustawy uchylanej wart.215. Art. 203. Wokresie 1 roku od dnia wejścia wżycie ustawy, przy przeprowadzaniu naboru na wyższe stanowiska wsłużbie cywilnej, do osób, októrych mowa wart.202, nie stosuje się warunków określonych wart.53 pkt 4 i5.” „Art. 216. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem art.7 ust.1, art.40–43, art.45, art.47–49, art.160 iart.186 pkt 2–6, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2010r.”; art.72 ustawy zdnia 19 grudnia 2008r. ozmianie ustawy oswobodzie działalności gospodarczej oraz ozmianie niektó6) rych innych ustaw (Dz. U. z2009r. Nr18, poz.97), który stanowi: „Art. 72. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem: 1) art.1 pkt 2–4, art.13, 14 i17, art.22 pkt 2, art.24, art.65–67 oraz art.69 – które wchodzą wżycie zdniem 31marca 2009r.; art.68 – który wchodzi wżycie zdniem 1 lipca 2011r.”; 2) 7) odnośnika nr1 oraz art.44 ustawy zdnia 7 maja 2009r. otowarach paczkowanych (Dz. U. Nr91, poz.740), które stanowią: „1) Niniejsza ustawa dokonuje wzakresie swojej regulacji wdrożenia: 1) dyrektywy Parlamentu Europejskiego iRady 2007/45/WE zdnia 5 września 2007r. ustanawiającej zasady dotyczące nominalnych ilości produktów w opakowaniach jednostkowych, uchylającej dyrektywy Rady 75/106/EWG i 80/232/EWG oraz zmieniającej dyrektywę Rady 76/211/EWG (Dz. Urz. UE L 247 z21.09.2007, str. 17); dyrektywy Rady 75/107/EWG zdnia 19 grudnia 1974r. wsprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Człon2) kowskich odnoszących się do butelek wykorzystywanych jako pojemniki pomiarowe (Dz. Urz. WE L 42 z15.02.1975, str. 14; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 2, str. 169); 3) dyrektywy Rady 76/211/EWG zdnia 20 stycznia 1976r. wsprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do paczkowania według masy lub objętości niektórych produktów wopakowaniach jednostkowych (Dz. Urz. WE L 46 z 21.02.1976, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.13, t. 3, str. 91).” „Art. 44. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; odnośnika nr1 oraz art.2 ustawy zdnia 5 marca 2010r. ozmianie ustawy – Prawo omiarach (Dz. U. Nr66, poz.421), 8) które stanowią: „1) Niniejsza ustawa wzakresie swojej regulacji dokonuje wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego iRady 2009/3/WE z dnia 11 marca 2009 r. zmieniającej dyrektywę Rady 80/181/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do jednostek miar (Dz. Urz. UE L 114 z07.05.2009, str. 10).” „Art. 2. Ustawa wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia, zwyjątkiem art.1 pkt 3, który wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 9) odnośnika nr1 oraz art.141 ustawy zdnia 20 maja 2010r. owyrobach medycznych (Dz. U. Nr107, poz.679), które stanowią: „1) Ustawa wzakresie swojej regulacji wdraża postanowienia: 1) dyrektywy Rady 90/385/EWG zdnia 20 czerwca 1990r. wsprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania (Dz. Urz. WE L 189 z20.07.1990, str. 17; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 10, str. 154);

Dziennik Ustaw –4– Poz. 1069

2) dyrektywy Rady 93/42/EWG zdnia 14 czerwca 1993r. dotyczącej wyrobów medycznych (Dz. Urz. WE L 169 z12.07.1993, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 12, str. 82); 3) dyrektywy 98/79/WE Parlamentu Europejskiego iRady zdnia 27 października 1998r. wsprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro (Dz. Urz. WE L 331 z07.12.1998, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 21, str. 319); dyrektywy 2000/70/WE Parlamentu Europejskiego iRady zdnia 16 listopada 2000r. zmieniającej dyrekty4) wę 93/42/EWG w odniesieniu do wyrobów medycznych zawierających trwałe pochodne krwi ludzkiej lub osocza ludzkiego (Dz. Urz. WE L 313 z13.12.2000, str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 26, str. 72); dyrektywy 2001/104/WE Parlamentu Europejskiego iRady zdnia 7 grudnia 2001r. zmieniającej dyrektywę 5) 93/42/EWG dotyczącą wyrobów medycznych (Dz.


Urz. WE L 6 z10.01.2002, str. 50; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 27, str. 166); 6) dyrektywy Komisji 2003/12/WE zdnia 3 lutego 2003r. wsprawie ponownej klasyfikacji protez piersi wramach dyrektywy 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych (Dz. Urz. UE L 28 z04.02.2003, str. 43; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 31, str. 71); 7) dyrektywy Komisji 2003/32/WE z dnia 23 kwietnia 2003 r. wprowadzającej szczegółowe specyfikacje w zakresie wymagań ustanowionych w dyrektywie Rady 93/42/EWG, odnoszących się do wyrobów medycznych produkowanych ztkanek pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 105 z26.04.2003, str. 18; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 453); 8) dyrektywy Komisji 2005/50/WE zdnia 11 sierpnia 2005r. wsprawie przeklasyfikowania protez biodrowych, kolanowych ibarkowych wramach dyrektywy Rady 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych (Dz. Urz. UE L 210 z12.08.2005, str. 41); dyrektywy 2007/47/WE Parlamentu Europejskiego iRady zdnia 5 września 2007r. zmieniającej dyrektywę 9) Rady 90/385/EWG wsprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania, dyrektywę Rady 93/42/EWG dotyczącą wyrobów medycznych oraz dyrektywę 98/8/WE dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (Dz. Urz. UE L 247 z21.09.2007, str. 21).” „Art. 141. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem: art.90 ust.3–5, które wchodzą wżycie po upływie 12 miesięcy od dnia wejścia wżycie ustawy; 1) 2) art.48 ust.2, art.64 ust.2 iart.83 ust.1 pkt 2, które wchodzą wżycie zdniem 1 maja 2011r.”; 10) rt.9 iart.11 ustawy zdnia 18 marca 2011r. ozmianie ustawy opodatku od towarów iusług oraz ustawy – Prawo a omiarach (Dz. U. Nr64, poz.332), które stanowią: „Art. 9.

1. Potwierdzenia stwierdzające spełnienie funkcji oraz kryteriów iwarunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, zachowują moc do dnia określonego wtych potwierdzeniach, chyba że potwierdzenie zostanie cofnięte zgodnie zprzepisami ustawy zmienianej wart.1, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Kasy rejestrujące nabyte przez użytkowników kas wokresie obowiązywania potwierdzeń wydanych przed dniem 1 września 2011r. mogą być nadal stosowane do prowadzenia ewidencji obrotu ikwot podatku należnego, pod warunkiem że zapewniają prawidłowość rozliczeń podatnika.

3. Przepisy art.111 ust.6d i6e ustawy zmienianej wart.1, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie również do spraw wszczętych iniezakończonych do dnia 31 sierpnia 2011r.

4. Prezes Głównego Urzędu Miar może cofać potwierdzenia wydane do dnia 31 sierpnia 2011r. przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, wprzypadku gdy kasy rejestrujące wprowadzone do obrotu nie odpowiadają przepisom, na podstawie których wydano potwierdzenia (decyzje) o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych, lub też nie są zgodne ze złożonym wnioskiem lub dokumentami dostarczonymi wraz z wnioskiem albo wzorcem kasy.

5. Do spraw, októrych mowa wust.3 i4, stosuje się odpowiednio przepisy okryteriach iwarunkach technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, obowiązujące wmomencie składania wniosku opotwierdzenie spełnienia tych kryteriów.

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekaże niezwłocznie Prezesowi Głównego Urzędu Miar akta spraw wymienionych wust.3.

Dziennik Ustaw –5– Poz. 1069

7. Dotychczasowe przepisy wykonawcze, wydane na podstawie art.111 ust.9 ustawy zmienianej wart.1, wbrzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art.111 ust.7a i9 ustawy zmienianej wart.1, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 24miesiące od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy.” „Art. 11. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 kwietnia 2011r., zwyjątkiem: 1) art.1 pkt 25, art.2 i9, które wchodzą wżycie zdniem 1 września 2011r.; art.1 pkt 33 lit.d, który wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.”. 2) Marszałek Sejmu: E. Kopacz

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zdnia 6 maja 2013r. (poz.1069)

USTAWA zdnia 11 maja 2001r. Prawo omiarach Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Celem ustawy jest zapewnienie jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów wielkości fizycznych wRzeczypospolitej Polskiej. Art. 2.

1. Ustawa reguluje zagadnienia: 1) legalnych jednostek miar ipaństwowych wzorców jednostek miar; 2) prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych; kompetencji izadań organów administracji rządowej właściwych wsprawach miar, zwanych dalej „organami admini3) stracji miar”; 4) sprawowania nadzoru nad wykonywaniem przepisów ustawy.

2. (uchylony).

3. (uchylony).1) 4.2) Przepisów ustawy nie stosuje się do tachografów cyfrowych w zakresie określonym w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. osystemie tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr180, poz.1494, zpóźn. zm.3)).

Przez art. 116 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679), która weszła w życie z dniem 18września 2010r.

2) Dodany przez art.27 pkt 1 ustawy zdnia 29 lipca 2005r. osystemie tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr180, poz.1494), która weszła wżycie zdniem 5 października 2005r.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2007r. Nr99, poz.661 oraz z2011r. Nr106, poz.622 iNr171, poz.1016.

1)

Dziennik Ustaw –6– Poz. 1069

Art. 2a. Przyrządy pomiarowe wprowadzone do obrotu wpaństwach członkowskich Unii Europejskiej, zgodnie zdyrektywami Unii Europejskiej, dopuszcza się do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 3. Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej oraz z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi, wdrodze rozporządzenia, sposób prowadzenia iorganizację działalności wcelu zapewnienia jednolitości miar idokładności pomiarów związanych zobronnością ibezpieczeństwem państwa, zuwzględnieniem wymagań dotyczących: 1) procedur pomiarowych; 2) prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych; 3) odniesienia do państwowych wzorców jednostek miar; 4) realizacji zobowiązań wynikających zwiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych. Art. 4. Użyte wustawie określenia oznaczają: 1) legalna jednostka miary – jednostkę miary, której stosowanie jest nakazane lub dozwolone przepisem prawnym; 2) wzorzec jednostki miary – przyrząd pomiarowy przeznaczony do zdefiniowania, zrealizowania, zachowania lub odtwarzania jednostki miary albo jednej lub wielu wartości danej wielkości fizycznej isłużący jako odniesienie; 3) państwowy wzorzec jednostki miary – wzorzec jednostki miary uznany urzędowo wRzeczypospolitej Polskiej za podstawę do przypisywania wartości innym wzorcom jednostki miary danej wielkości fizycznej; 4) Międzynarodowy Układ Jednostek Miar (SI) – spójny układ jednostek miar, przyjęty izalecany przez Generalną Konferencję Miar; 5) przyrząd pomiarowy – urządzenie, układ pomiarowy lub jego elementy, przeznaczone do wykonania pomiarów samodzielnie lub wpołączeniu zjednym lub wieloma urządzeniami dodatkowymi; wzorce miary imateriały odniesienia są traktowane jako przyrządy pomiarowe; 6) wzorzec miary – urządzenie przeznaczone do odtwarzania lub dostarczania jednej lub wielu znanych wartości danej wielkości fizycznej wsposób niezmienny podczas jego stosowania; 7) materiał odniesienia – materiał lub substancję, których jedna lub więcej wartości ich właściwości są dostatecznie jednorodne iokreślone wstopniu umożliwiającym stosowanie do wzorcowania przyrządu pomiarowego, oceny metody pomiarowej lub przypisania wartości właściwościom innych materiałów; 8) wymagania – wymagania techniczne imetrologiczne, które powinien spełniać przyrząd pomiarowy; 9) prawna kontrola metrologiczna – działanie zmierzające do wykazania, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania określone we właściwych przepisach; 9a)4) producent – osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobo oś i prawnej, która prow c jektuje iwytwarza przyrząd pomiarowy, albo dla której ten przyrząd zaprojektowano lub wytworzono wcelu wprowa dzenia go do obrotu lub użytkowania pod własną nazwą lub znakiem; 9b)4) importer – osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobo ości prawnej, mającą siew dzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozu mienia oWolnym Handlu (EFTA) – strony umowy oEuropejskim Obszarze Gospodarczym, która wprowadza do obrotu lub użytkowania przyrządy pomiarowe pochodzące zkrajów trzecich; 9c)4) upoważniony przedstawiciel – osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposia ającą osobowości d prawnej, mającą siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Euro ejskiej lub państwa członkowskiego Euro p pejskiego Porozumienia oWolnym Handlu (EFTA) – strony umowy oEuropejskim Obszarze Gospo arczym, upoważd nioną przez producenta na piśmie do działania wjego imieniu; 10) adanie typu – zespół czynności mających na celu wykazanie, czy przyrząd pomiarowy danego typu speł ia wymagab n nia, istanowiących podstawę zatwier ze ia typu; d n

4)

Dodany przez art.6 pkt 1 lit.austawy zdnia 15 grudnia 2006r. ozmianie ustawy osystemie oceny zgodności oraz ozmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr249, poz.1834), która weszła wżycie zdniem 7 stycznia 2007r.

Dziennik Ustaw 11) uchylony); ( 12) atwierdzenie typu – potwierdzenie, wdrodze decyzji, że typ przyrządu pomiarowego spełnia wymagania; z 13) egalizacja – zespół czynności obejmujących spraw zenie, stwierdzenie ipoświadczenie dowodem legaizacji, że przyl d l rząd pomiarowy spełnia wymagania; w 14) zorcowanie – czynności ustalające relację między wartościami wielkości mierzonej wskazanymi przez przyrząd pomiarowy aodpowiednimi wartościami wielkości fizycznych, realizowanymi przez wzorzec jednostki miary; 15)5) wprowadzenie do obrotu – przekazanie przyrządu pomiarowego po raz pierwszy sprzedawcy bądź użytkownikowi przez producenta, jego upoważnio ego przedstawiciela lub importera; n 16) prowadzenie do użytkowania – zastosowanie przyrządu pomiarowego po raz pierwszy do celu, dla którego jest on w przeznaczony; 17) unkt legalizacyjny – miejsce wykonywania przez organy administracji miar czynności związanych zlegalizacją dużej p ilości określonych rodzajów przyrządów pomiarowych uproducenta, importera albo uprzedsiębiorcy dokonującego napraw lub instalacji; 18) zorcowanie zbiorników statków – zespół czynności mających na celu określenie pojemności zbiorników statków żew glugi śródlądowej iprzybrzeżnej; 19) nak zatwierdzenia typu – znak umieszczany na przyrządzie pomiarowym, poświadczający jego zgod ość zzatwierz n dzonym typem; 20) owód legalizacji – świadectwo legalizacji lub cecha legalizacji umieszczana na przyrządzie pomiarowym, poświadd czające dokonanie legalizacji. Rozdział 2 Legalne jednostki miar ipaństwowe wzorce jednostek miar Art. 5.

1. Legalnymi jednostkami miar są: 1) jednostki Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI); 2) jednostki nienależące do Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI), dopuszczone do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 3) dziesiętne podwielokrotności iwielokrotności jednostek, októrych mowa wpkt 1 i2.

2. Rada Ministrów określi, wdrodze rozporządzenia: 1) legalne jednostki miar nienależące do Między arodowego Układu Jednostek Miar (SI), które mogą być stosowane na n terytorium Rzeczy ospolitej Polskiej, p 2) nazwy, definicje ioznaczenia legalnych jednostek miar, 3) przedrostki i ich oznaczenia przeznaczone do tworzenia dziesiętnych podwielokrotności i wielo rotności legalnych k jednostek miar, 4) zasady pisowni oznaczeń legalnych jednostek miar – przy uwzględnieniu zobowiązań wynikających zwiążących Rzeczpospolitą Polską umów między arodowych. n Art. 6.6)

1. Obowiązek stosowania legalnych jednostek miar dotyczy użytkowania przyrządów pomiarowych, wykonywania pomiarów iwyrażania wartości wielkości fizycznych.

2. Jednostki miar inne niż legalne jednostki miar mogą być stosowane, na mocy porozumień międzynarodowych, wtransporcie morskim, lotniczym ikolejowym.

5) 6)

–7–

Poz. 1069

Wbrzmieniu ustalonym przez art.6 pkt 1 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku

4. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 1 ustawy zdnia 5 marca 2010r. ozmianie ustawy – Prawo omiarach (Dz. U. Nr66, poz.421), która weszła wżycie zdniem 22 kwietnia 2010r.

Dziennik Ustaw –8– Poz. 1069

3. Dopuszczalne jest stosowanie dodatkowych oznaczeń wyrażonych wjednostkach miar innych niż legalne jednostki miar. Oznaczenie wyrażone wlegalnej jednostce miary ma charakter nadrzędny, wszczególności musi być wyrażane znakami nie mniejszymi niż znaki wyrażające innąjednostkę miary. Art. 6a.

1. Wcelu zapewnienia przekazywania wartości legalnych jednostek miar od państwowych wzorców jednostek m w miar do przyrządów po iarowych organy administracji miar mogą, na wniosek zainteresowanych podmiotów, wykony ać wzorcowanie przyrządów pomia owych. r

2. Wzorcowanie, na wniosek zainteresowanego podmiotu, może dodatkowo obejmować stwier zenie zgodności przyd rządu pomiarowego ze wskazanymi przez ten podmiot wymaganiami lub specyfikacjami. w

3. Wynik wzorcowania, pozwalający na przypisanie wskazaniom przyrządu pomiarowego odpo iednich wartości wieln kości mierzonej lub na wyznaczenie poprawek tych wskazań oraz błędów, jest poświadczany przez organ admi istracji miar wświadectwie wzorcowania. Art. 7. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, wdrodze rozporządzenia, warunki itryb uznawania wzorców jednostek miar za państwowe wzorce jednostek miar oraz niezbędną dokumentację wzorców, uwzględniając obowiązki jednostek organizacyjnych ubiegających się ouznanie wzorców za państwowe wzorce jednostek miar, jak również powiązanie tych wzorców zmiędzynarodowymi wzorcami jednostek miar lub wzorcami winnych krajach. Rozdział 3 Prawna kontrola metrologiczna Art. 8.

1. Przyrządy pomiarowe, które mogą być stosowane: 1) wochronie zdrowia, życia iśrodowiska, 2) wochronie bezpieczeństwa iporządku publicz ego, n 3) wochronie praw konsumenta, 4) przy pobieraniu opłat, podatków iinnych należ ości budżetowych oraz ustalaniu opustów, kar umownych, wynagron dzeń iodszkodowań, atakże przy pobieraniu iustalaniu podobnych należności iświadczeń, 5) przy dokonywaniu kontroli celnej, 6) wobrocie – isą określone wprzepisach wydanych na podstawie ust.6, podlegają prawnej kontroli metrologicznej.

2. Prawna kontrola metrologiczna przyrządów pomia owych jest wykonywana przez: r 1) zatwierdzenie typu przyrządu pomiarowego na podstawie badania typu – przed wprowadzeniem typu przyrządu pomiarowego do obrotu lub 2) legalizację pierwotną albo legalizację jednostkową – przed wprowadzeniem danego egzemplarza przyrządu pomiarowego do obrotu lub użytko ania, atakże w 3) legalizację ponowną – wstosunku do przyrządów pomiarowych wprowadzonych do obrotu lub użyt o ania. k w 2a.7) Przyrządy pomiarowe wprowadzone do obrotu lub do użytkowania po dokonaniu oceny zgodności zzasadniczymi wymaganiami, zwanej dalej „oceną zgodności”, na podstawie ustawy zdnia 30 sier nia 2002r. osystemie oceny zgodności p (Dz. U. z2010r. Nr138, poz.935, zpóźn. zm.8)), które są stosowane wdziedzinach, októrych mowa wust.1, izostały określone wprzepisach wydanych na podstawie ust.6, podlegają wużytkowaniu prawnej kontroli metroogicznej. l

3. Legalizacja jednostkowa jest legalizacją pierwotną przyrządu pomiarowego wwykonaniu jednostkowym, skonstruowanego dla określonego, szczególnego zastosowania.

7) 8)

Dodany przez art.6 pkt 2 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

4. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2011r. Nr102, poz.586 iNr227, poz.1367, z2012r. poz.1529 oraz z 2013 r. poz. 898.

Dziennik Ustaw

4. (uchylony).9) 4a.10) Legalizacja ponowna urządzeń rejestrujących stoso anych w transporcie drogowym – tachografów samo w chodowych jest wykonywana wyłącznie po naprawie.

5. Zakres prawnej kontroli metrologicznej wzależności od rodzaju przyrządu pomiarowego może obej ować: m 1) zatwierdzenie typu ilegalizację pierwotną albo legalizację jednostkową oraz legalizację ponowną; 2) zatwierdzenie typu ilegalizację pierwotną albo legalizację jednostkową; 3) wyłącznie zatwierdzenie typu; 4) legalizację pierwotną albo legalizację jednostkową ilegalizację ponowną; 5)11) wyłącznie legalizację ponowną, wprzypadku przy ządów pomiarowych, októrych mowa wust.2a. r r

6. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, wdrodze rozporządzenia, rodzaje przyrządów pomia owych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakres tej kontroli wstosunku do danego rodzaju przyrządów, mając na względzie niezbędność, zpunktu widzenia obszarów zastosowań, objęcia określonych przyrządów pomiarowych prawną s kontrolą metrologiczną, zakres ilościowy tych za tosowań, dziedziny pomiarowe, wktórych są one stosowane, oraz zoboc r w wiązania wynikające zwiążą ych Rzeczpospolitą Polską umów międzyna odo ych. Art. 8a.

1. Przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej mogą być wprowadzane do obrotu t d n iużytkowania oraz użytkowane tylko wówczas, jeżeli posiadają odpowiednio ważną decyzję zawier ze ia typu lub ważną legalizację. n

2. Za równoważne zatwierdze iu typu ilegalizacji pierwotnej Prezes Głównego Urzędu Miar, zwany dalej „Prezesem”, może uznać, wdrodze decyzji, odpowiednie dokumenty potwierdzające dokonanie prawnej kontroli metrologicznej przyr rządu pomia owego przez właściwe zagraniczne instytucje metrologiczne. Art. 8b.

1. Prawna kontrola metrologiczna przyrządów pomia owych jest wykonywana przez organy administracji miar r oraz, wzakresie udzielonych upoważnień, przez upoważnione podmioty.

2. Postępowania wsprawach zatwierdzenia typu przyrządów pomiarowych prowadzi Prezes.

3. Legalizacji przyrządów pomiarowych dokonują: 1) Prezes – wzakresie legalizacji jednostkowej; 2) Prezes iorgany administracji miar, októrych mowa wart.10 pkt 2 – wzakresie legalizacji pierwotnej przyrządów pomiarowych, które są legalizowane bez zatwierdzenia typu; 3) organy administracji miar oraz podmioty upo aż ione do przeprowadzania legalizacji pier otnej określonych rodzaw n w jów przyrządów pomia owych – wzakresie legalizacji pierwotnej przy ządów pomiarowych, których typ jest zawier r r t dzony; 4) organy administracji miar oraz podmioty upo ażnione do przeprowadzania legalizacji po ow ej określonych rodzajów w n n przyrządów po ia owych – wzakresie legalizacji ponownej. m r Art. 8c. Prawna kontrola metrologiczna przyrządów pomiaro ych może być przeprowadzana w: w 1) siedzibie organu administracji miar; 2) punkcie legalizacyjnym; 3) miejscu zainstalowania lub użytkowania przyrządu pomiarowego, jeżeli wynika to zwymagań; 4) miejscu wykonywania legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej przez podmiot, któremu Prezes udzielił upoważnienia do wykonywania legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej.

Przez art.6 pkt 2 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku

4. Dodany przez art.27 pkt 2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

11) Dodany przez art.6 pkt 2 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 4.

9) 10)

–9–

Poz. 1069

Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 1069

Art. 8d.

1. Zwnioskiem ozatwierdzenie typu przyrządu po iarowego może wystąpić producent lub jego upo ażniony m w przedstawiciel.

2. Do wniosku ozatwierdzenie typu dołącza siędokumentację niezbędną do przeprowadzenia badania typu, awszczególności dokumentację techniczno-kon truk yjną typu przyrządu pomia owego oraz przynajmniej jeden egzemplarz przys c r r rządu pomia owego reprezentujący typ, który ma zostać zatwierdzony, albo wskazuje się we wniosku miejsce zainstalowania tego egzemplarza, jeżeli wynika to zwymagań. Art. 8e.

1. Jeżeli dane zawarte we wniosku ozatwierdzenie typu nie są kompletne lub nie zostały do niego dołączone wymagane dokumenty, Prezes wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku wterminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

2. Jeżeli wnioskodawca nie uzupełni wniosku wter inie, wniosek pozostawia się bez rozparzenia. m t Art. 8f.

1. Jeżeli wniosek ozatwierdzenie typu jest kompletny, przeprowadza się badanie typu przyrządu pomia owego. r

2. Badanie typu przyrządu pomiarowego: 1) obejmuje analizę dokumentów ibadanie charakterystyk technicznych oraz metrologicznych określonej liczby egzemplarzy reprezentujących typ przy ządu pomiarowego albo r 2) może być ograniczone do analizy przedłożonych dokumentów, jeżeli wnioskodawca przedstawił protokoły zwynikami badań, przeprowadzonych przez kompetentne instytucje metrologiczne lub laboratoria, wykazującymi, że typ przyrządu pomiarowego spełnia wymagania.

3. Wwyniku przeprowadzonego badania typu Prezes może wydać odpowiednio decyzję: 1) zatwierdzenia typu; 2) zatwierdzenia typu zograniczeniami, wszcze ólności co do: liczby przyrządów pomiarowych, które mogą być wprog wadzone do obrotu, zobowiązania wnioskodawcy do informowania organów administracji miar o miejscu za instalowania przyrządów lub ograniczenia zakresu ich zastosowania, wprzypadku gdy wdanym typie przyrządów pon m miarowych zostały wprowadzone nowe rozwiązania tech iczne, które nie zostały przewidziane wwy aganiach; 3) odmawiającą zatwierdzenia typu, gdy przyrząd pomiarowy nie spełnia wymagań.

4. Na wniosek producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, Prezes może zmienić wydaną decyzję zatwierdzenia typu, wszczególności wprzypadku modyfikacji przyrządu pomiarowego lub wprowadzenia do niego nowych elementów, jeżeli mają one lub mogą mieć wpływ na wyniki pomiarów, warunki właściwego stosowania lub warunki techniczne użytkowania tych przyrządów, po ponownym przeprowadzeniu wniezbędnym zakresie badania typu.

5. Wydając decyzję, októrej mowa wust.3 pkt 1 i2, Prezes: 1) nadaje znak zatwierdzenia typu, jeżeli przyrząd pomiarowy podlega wyłącznie zatwierdzeniu typu; 2) może nadać znak zatwierdzenia typu, jeżeli przyrząd pomiarowy podlega zatwierdzeniu typu ilegalizacji; 3) może określić miejsca umieszczania cech legaizacji oraz cech zabezpieczających na przy ządach pomiarowych zgodl r d nych zzatwier zonym typem.

6. Jeżeli jest to niezbędne dla scharakteryzowania iidentyfikacji typu przyrządu pomiarowego oraz objaśnienia jego działania, do decyzji mogą być dołączone opisy, rysunki, wykresy lub fotografie. Art. 8g.

1. Prezes, wdrodze decyzji, cofa zatwierdzenie typu, jeżeli przyrządy pomiarowe wykonane zgodnie zzatwierdzonym typem posiadają jednak wady, utrudniające ich zamierzone użytkowanie.

2. Prezes może cofnąć zatwierdzenie typu wprzy adku stwierdzenia, że: p 1) przyrządy pomiarowe wprowadzone do obrotu lub użytkowania są niezgodne zzatwierdzonym typem lub nie spełniają wymagań; 2) ograniczenia określone wdecyzji zatwierdzenia typu nie są przestrzegane.

Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 1069

Art. 8h.

1. Okres ważności zatwierdzenia typu wynosi dziesięć lat, oile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. d

2. Okres ważności na wniosek producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela może być prze łużany okolejne okresy dziesięcioletnie.

3. Okres ważności zatwierdzenia typu zogra i zeniami nie może przekraczać 2 lat imoże być przedłużony nie więcej nc niż o3 lata. d

4. Okres ważności nie może być przedłużony, jeżeli nastąpiła zmiana wymagań, adecyzja zatwier zenia typu nie mogłaby być wydana na podstawie zmienionych przepisów.

5. Wprzypadku gdy okres ważności nie zostanie przedłużony, zatwierdzenie typu uznaje się za ważne wodniesieniu do przyrządów pomiarowych wprowadzonych już do użytkowania. Art. 8i. Producent na wszystkich przyrządach pomiarowych podlegających: 1) wyłącznie zatwierdzeniu typu – umieszcza nadany znak zatwierdzenia typu; 2) zatwierdzeniu typu ilegalizacji – może umieścić znak zatwierdzenia typu, jeżeli został nadany. Art. 8j.

1. Legalizacja pierwotna albo legalizacja jednostkowa przyrządu pomiarowego jest dokonywana na wniosek: 1) producenta lub jego upoważnionego przedsta iciela; w 2) importera.

2. Do wniosku olegalizację pierwotną przyrządu po iarowego niepodlegającego zatwierdzeniu typu oraz do wniosku m m r olegalizację jednostkową dołącza się dokumentację techniczno-konstrukcyjną przyrządu po ia owego. Art. 8k. 1.12) Legalizacja ponowna przyrządu pomiarowego jest dokonywana na wniosek: 1) użytkownika; 2) wykonawcy naprawy lub instalacji przyrządu pomiarowego. 2.13) Przyrząd pomiarowy powinien być zgłoszony do legalizacji ponownej: 1) przed upływem okresu ważności legalizacji pierwotnej, jednostkowej albo poprzedniej le alizacji ponownej, określoneg go wprzepisach wydanych na podstawie art.9 pkt 4; 2) przed upływem, określonego wprzepisach wydanych na podstawie art.9 pkt 4, terminu od dokonania oceny zgodności; 3) zainstalowaniu wmiejscu użytkowania, przed upływem okresu ważności legalizacji pierwotnej, jeżeli sprawdzenie po zgodności zwy aganiami jest wykonywane przed lub po jego zainstalowaniu wtym miejscu; m 4) wprzypadku zmiany miejsca instalacji lub użytkowania, wktórym była dokonana ocena zgodności albo legalizacja; wprzypadku uszkodzenia albo zniszczenia cech legalizacji lub cech zabezpieczających naniesionych podczas legaliza5) cji; wprzypadku uszkodzenia albo zniszczenia oznaczeń lub cech zabezpieczających nanie ionych podczas dokonywania s 6) oceny zgod ości; n 7) jego naprawie. po 3.13) Termin, októrym mowa wust.2 pkt 2, liczy się od pierwszego dnia grudnia roku, którego oznaczenie zostało naniesione na przyrządzie podczas doko ywania oceny zgodności. n Art. 8l. Organ administracji miar oraz podmiot upoważniony odmawiają dokonania legalizacji, jeżeli: 1) zgłoszonego przyrządu pomiarowego, podle ającego zatwierdzeniu typu, nie jest zatwierdzony; typ g

12) 13)

Oznaczenie ust.1 nadane przez art.6 pkt 3 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

4. Dodany przez art.6 pkt 3 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 4.

Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 1069

2) przyrząd pomiarowy jest uszkodzony, niekompletny lub nieprzygotowany do sprawdzenia; 3) czynności związane zlegalizacją mają być wy onywane wmiejscu, októrym mowa wart.8c pkt3, awnioskodawca k nie zapewnił właściwych warunków do ich wykonania. Art. 8m.

1. Organ administracji miar oraz podmiot upoważniony przeprowadzają podczas legalizacji sprawdzenie przyrządu pomiarowego pod względem zgodności zwymaganiami.

2. Podczas legalizacji pierwotnej sprawdzenie obej uje: m 1) zgodność konstrukcji, wykonania, materiałów icharakterystyk metrologicznych zzatwier zo ym typem lub wymagad n niami; 2) wymagane oznaczenia iznaki; zgodność konstrukcji zdokumentacją tech iczno-konstrukcyjną, jeżeli zatwierdzenie typu nie jest wymagane. n 3) 

3. Podczas legalizacji jednostkowej sprawdzenie obej uje: m 1) analizę dokumentów ibadanie charakterystyk technicznych oraz metrologicznych przyrządu albo 2) analizę dokumentów, jeżeli wnioskodawca przed tawił protokoły zwynikami badań prze rowadzonych przez właściwe s p instytucje merologiczne lub upoważnione laboratoria, wy azującymi, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania. t k

4. Podczas legalizacji ponownej sprawdzenie obej uje: m 1) oględziny przyrządu, wcelu stwierdzenia czy przyrząd pomiarowy nie jest uszkodzony iczy istnieją wymagane oznaczenia iznaki; 2) zgodność charakterystyk metrologicznych zwy aganiami. m r w 4a.14) Podczas legalizacji ponownej przyrządu pomia owego, wprowadzonego do obrotu lub do użytko ania wwyniku dokonania oceny zgodności, organ administracji miar albo podmiot upoważniony prze rowadza sprawdzenie tego przyrząp du pod względem zgodności zwymaganiami obowiązującymi wroku, wktórym dokonano oceny zgodności, określonymi wprzepisach wydanych na podstawie art.9a.

5. Legalizacja pierwotna jednorodnej partii przyrządów pomiarowych może być wykonana jako spraw zenie każdego d egzemplarza przyrządu pomia owego albo zzastosowaniem metody staysycz ej. r t t n p r Art. 8n.

1. Wprzypadku stwierdzenia na podstawie prze rowadzonego sprawdzenia przyrządu pomia owego, że przyrząd pomiarowy spełnia wyma ania, organ administracji miar lub podmiot upoważniony poświadczają dowodem legalizacji g dokonanie legalizacji oraz zabezpieczają, jeżeli jest to niezbędne, określone elementy przyrządu pomiarowego przed dostępem osób nie praw ionych za pomocą cech zabezpieczających. u n

2. Legalizacja jest ważna przez czas określony.

3. Jeżeli przyrząd pomiarowy podlega tylko zatwier zeniu typu ilegalizacji pierwotnej albo legalizacji jednostkowej, d legalizacja jest ważna przez czas nieokreślony.

4. Legalizacja traci ważność wprzypadku: 1) stwierdzenia, że przyrząd pomiarowy przestał spełniać wymagania; 2) uszkodzenia przyrządu pomiarowego; uszkodzenia albo zniszczenia cechy legalizacji lub cechy zabezpieczającej; 3) 4) zmiany miejsca instalacji lub użytkowania przyrządu pomiarowego, wktórym legalizacja była wykonana. Art. 9. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, wdrodze rozporządzenia: 1) tryb zgłaszania przyrządów pomiarowych do praw ej kontroli metrologicznej, awszczególności dane, jakie powinien n zawierać wniosek ojej przepro adzenie, oraz rodzaje dokumentów dołączanych do wniosku, wtym zakres dokumenw tacji techniczno-konstrukcyjnej, a także przypadki, kiedy do wniosku o zatwierdzenie typu powinna być doączona ł większa liczba egzemplarzy reprezenujących typ przyrządu pomiarowego, t

14)

Dodany przez art.6 pkt 4 ustawy, októrej mowa wodnośniku 4.

Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 1069

2) szczegółowy sposób przeprowadzania prawnej kontroli metrologicznej, wtym przypadki, kiedy legalizacja pierwotna n może być dokonywana za pomocą metody statystycznej isposób jej doko ywania, 3) dowody legalizacji wydawane dla określonych rodzajów przyrządów pomiarowych, 4)15) okresy ważności legalizacji określonych rodzajów przy ządów pomiarowych oraz terminy, wktórych przyrządy por miarowe wprowadzone do obrotu lub użytkowania po dokonaniu oceny zgodności powinny być zgłaszane do legalizacji ponownej, uwzględniając warunki użytkowania tych przy ządów iprzewidywane obszary ich zastosowań, r 5) wzory: a) decyzji zatwierdzenia typu iświadectw legalizacji, mając na względzie konieczność zamieszczenia niezbędnych informacji wtych dokumentach, b) znaków zatwierdzenia typu, cech legalizacji icech zabezpieczających, ustalając ich kształt iwymiary, 6) wartości podstawowych stałych fizycznych iliczbo e dane odniesienia dla właściwości określonych substancji imatew riałów wykorzystywanych przy wykonywaniu prawnej kontroli metrologicznej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych – przy uwzględnieniu zobowiązań wynikających zwiążących Rzeczpospolitą Polską umów między arodowych.

n j Art. 9a. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, wdrodze rozporządzeń, dla poszczególnych rodzaów lub grup przyrządów pomiarowych: 1) wymagania, którym powinny odpowiadać przy ządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej wzakrer sie konstrukcji, wyko ania, materiałów oraz charakterystyk metroogicznych, atakże, jeżeli jest to niezbęd e,wzakren l n sie warunków właściwego stosowa ia tych przyrządów oraz miejsc umieszczania na nich cech legalizacji izabezpie n czających, 2) szczegółowy zakres badań isprawdzeń wykonywanych pod zas prawnej kontroli metrologicznej, atakże, jeżeli jest to c niezbędne, sposoby imetody ich przeprowadzania, 3) zakres informacji, jakie powinna zawierać instrukcja obsługi, oraz dodatkowe dokumenty poświadczające charakterystyki metrologiczne przyrządu pomiarowego, jeżeli są one niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia badania danego rodzaju przyrządu pomia o ego r w – przy uwzględnieniu przeznaczenia przyrządów pomiarowych oraz zobowiązań wynikających zwiążących Rzeczpospolitą Polską umów między arodowych. n Art. 9b.

1. Organy administracji miar, na wniosek zainte esowanych podmiotów, wykonują wzorcowanie zbiorników r statków żeglugi śródlądowej iprzy rzeżnej. b

2. Wykonanie wzorcowania organ administracji miar poświadcza przez wydanie świadectwa wzorco ania inałożenie w cech zabezpieczających, októrych mowa wart.8n ust.1, na określone elementy zbiornika.

3. Okres ważności świadectwa wzorcowania icech zabezpieczających wynosi 12 lat. n

4. Świadectwo wzorcowania icechy zabezpieczające tracą ważność wprzypadku zniekształcenia zbior ika, jego napras m r wy lub zmiany konstrukcji wspo ób powodujący zmianę jego charakterystyki po ia owej.

5. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, wdrodze rozporządzenia, szczegółowy sposób wzorcowania zbiorc ników statków idokumentowania jego wyników, warunki wydawania świadectw wzor owania inakładania cech zabezpieczających, a także wzór świadectwa wzorcowania, przy uwzględ ieniu zobowiązań wynikających z wią ących Rzeczn ż pospolitą Polską umów między a odowych. n r Rozdział 4 Kompetencje izadania organów administracji miar Art. 10. Organami administracji miar są: 1) Prezes Głównego Urzędu Miar, będący centralnym organem administracji rządowej;

15)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.6 pkt 5 ustawy, októrej mowa wodnośniku 4.

Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 1069

2) dyrektorzy okręgowych urzędów miar, zwani dalej „dyrektorami”; 3) naczelnicy obwodowych urzędów miar, zwani dalej „naczelnikami”. Art. 10a. Nadzór nad Prezesem sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki. Art. 11.

1. Prezes wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Urzędu Miar, zwanego dalej „Urzędem”.

2. Dyrektorzy inaczelnicy wykonują swoje zadania przy pomocy podległych im urzędów. Art. 12. 1.16) Prezes jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów, spośród osób wyłonionych wdrodze otwartego ikonkurencyjnego naboru, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa.

2. (uchylony).17) 3.18) Wiceprezesów Urzędu powołuje minister właściwy do spraw gospodarki, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego ikonkurencyjnego naboru, na wniosek Prezesa. Minister właściwy do spraw gospodarki, na wniosek Prezesa, odwołuje wiceprezesów Urzędu. 3a.19) Stanowisko Prezesa może zajmować osoba, która: 1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny; 2) obywatelem polskim; jest 3) korzysta zpełni praw publicznych; 4) była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; nie 5) posiada kompetencje kierownicze; 6) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, wtym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym; 7) posiada wykształcenie iwiedzę zzakresu spraw należących do właściwości Prezesa. 3b.19) Informację onaborze na stanowisko Prezesa ogłasza się przez umieszczenie ogłoszenia wmiejscu powszechnie dostępnym wsiedzibie Urzędu oraz wBiuletynie Informacji Publicznej Urzędu iBiuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać: 1) nazwę iadres Urzędu; 2) określenie stanowiska; 3) wymagania związane ze stanowiskiem wynikające zprzepisów prawa; 4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku; 5) wskazanie wymaganych dokumentów; 6) termin imiejsce składania dokumentów; 7) informację ometodach itechnikach naboru. 3c.19) Termin, októrym mowa wust.3b pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia wBiuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.168 pkt 1 ustawy zdnia 21 listopada 2008r. osłużbie cywilnej (Dz. U. Nr227, poz.1505), która weszła wżycie zdniem 24 marca 2009r.

17) Przez art.34 pkt 2 ustawy zdnia 27 lipca 2005r. oprzeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów zarządów państwowych funduszy celowych (Dz. U. Nr163, poz.1362), która weszła wżycie zdniem 1 września 2005r.

18) Wbrzmieniu ustalonym przez art.168 pkt 2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 16.

19) Dodany przez art.168 pkt 3 ustawy, októrej mowa wodnośniku 16.

16)

Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 1069

3d.19) Nabór na stanowisko Prezesa przeprowadza zespół, powołany przez ministra właściwego do spraw gospodarki, liczący co najmniej 3 osoby, których wiedza idoświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów. Wtoku naboru ocenia się doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze. 3e.19) Ocena wiedzy ikompetencji kierowniczych, októrych mowa wust.3d, może być dokonanana zlecenie zespołu przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny. 3f.19) Członek zespołu oraz osoba, októrej mowa wust.3e, mają obowiązek zachowania wtajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się ostanowisko, uzyskanych wtrakcie naboru. 3g.19) Wtoku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki. 3h.19) Zprzeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający: 1) nazwę iadres Urzędu; 2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów; 3) imiona, nazwiska iadresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych wogłoszeniu onaborze; informację ozastosowanych metodach itechnikach naboru; 4) 5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata; 6) skład zespołu. 3i.19) Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji wBiuletynie Informacji Publicznej Urzędu iBiuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja owyniku naboru zawiera: 1) nazwę iadres urzędu; 2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór; 3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania wrozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informację oniewyłonieniu kandydata. 3j.19) Umieszczenie wBiuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ogłoszenia onaborze oraz owyniku tego naboru jest bezpłatne. 3k.19) Zespół przeprowadzający nabór na stanowiska, októrych mowa wust.3, powołuje Prezes. 3l.19) Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, októrych mowa wust.3, stosuje się odpowiednio ust.3a–3j.

4. Dyrektorów powołuje iodwołuje Prezes.

5. Naczelników powołuje iodwołuje Prezes na wnio ek właściwego dyrektora. s

6. Prezes sprawuje nadzór ikontrolę prawidłowości wykonywania przez dyrektorów inaczelników zadań należących do ich zakresu działania. Art. 13. Minister właściwy do spraw gospodarki, wdrodze rozporządzenia, tworzy iznosi okręgowe iobwodowe urzędy miar, a także określa ich obszar działania i siedziby, przy uwzględnieniu lokalnych potrzeb, rozwoju gospodarczego oraz tradycji poszczególnych województw ipowiatów, jak również warunków ekonomicznych działania urzędów. Art. 14.

1. Organizację Urzędu określa statut nadany przez ministra właściwego do spraw gospodarki wdrodze zarządzenia, który podlega ogłoszeniu wDzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

2. Organizację okręgowych urzędów miar określają regulaminy nadane przez Prezesa, w drodze zarządzenia, przy uwzględnieniu potrzeb gospo arki imożliwości technicznych tych urzędów. d

Dziennik Ustaw – 16 – Poz. 1069

3. Organizację obwodowych urzędów miar określają regulaminy nadane przez Prezesa wdrodze zarządzenia, na wnion sek dyrektorów, przy uwzględ ieniu potrzeb gospodarki imożliwości technicznych tych urzędów. Art. 15. Urząd oraz okręgowe urzędy miar są jednostkami budżetowymi wrozumieniu ustawy ofinansach publicznych. Art. 16. Do zakresu działania Prezesa wsprawach miar należy: 1) budowa, utrzymywanie i modernizacja państwowych wzorców jednostek miar, przechowywanych i stosowanych wUrzędzie, oraz prowadzenie prac rozwojowych wtym zakresie; 2) informowanie, wdrodze obwieszczenia, ospełnieniu przez wzorce jednostek miar warunków określonych dla państwowych wzorców jednostek miar; 3) zapewnienie, wdrodze porównań, powiązania państwowych wzorców jednostek miar zmiędzynarodowymi wzorcami jednostek miar lub wzorcami jednostek miar winnych krajach; zapewnienie przekazywania wartości legalnych jednostek miar od państwowych wzorców jednostek miar do przyrzą4) dów pomiarowych; 5) sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych ilaboratoriów spoza administracji miar, będących właścicielami państwowych wzorców jednostek miar, utrzymujących iudostępniających te wzorce; zatwierdzanie typów przyrządów pomiarowych na podstawie wyników przeprowadzonych badań inadawanie znaków 6) zatwierdzenia typu, wdrodze decyzji, jak również cofanie decyzji zatwierdzenia typu; 7) wydawanie certyfikatów zgodności wramach systemu Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej; 8) wykonywanie prawnej kontroli metrologicznej oraz uznawanie za równoważną prawnej kontroli metrologicznej wRzeczypospolitej Polskiej odpowiedniej kontroli wykonanej przez właściwe zagraniczne instytucje metrologiczne; 9) udzielanie icofanie, wdrodze decyzji, upoważnień do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych; w 10) ydawanie, odmowa wydania icofanie, wdrodze decyzji, zezwoleń na prowadzenie działalności wzakresie wykonywania napraw lub instalacji oraz sprawdzania określonych rodzajów przyrządów pomiarowych; 11) prawowanie nadzoru nad jednostkami, októrych mowa wpkt 9 i10, wzakresie działalności wynikającej zudzielos nych im upoważnień izezwoleń; 12) eprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej w metrologicznych organizacjach międzynarodowych i regionalnych r oraz współdziałanie zkrajowymi izagranicznymi instytucjami prowadzącymi działania wzakresie miar; 13) prowadzenie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych; 14) ydawanie Dziennika Urzędowego Głównego Urzędu Miar; w 15) ydawanie publikacji popularyzujących ipromujących zagadnienia miar; w 16) zkolenie specjalistyczne wdziedzinie miar; s 17) rzygotowywanie projektów rozporządzeń, wydawanych przez organy administracji rządowej, wsprawach należących p do jego zakresu działania; 18) piniowanie nadsyłanych do Urzędu projektów aktów prawnych; o 19) nicjowanie prac legislacyjnych wsprawach miar; i 20) nicjowanie prac normalizacyjnych wsprawach miar; i 21) ykonywanie innych zadań przewidzianych wodrębnych ustawach lub powierzonych przez Prezesa Rady Ministrów. w Art. 16a.

1. Prezes może udzielić zainteresowanemu podmiotowi upoważnienia do wy o y ania legalizacji pierwotnej k n w lub legalizacji po ownej określonych rodzajów przyrządów pomia owych. Do wniosku oudzielenie upoważnienia należy n r dołączyć dokumenty potwier zające spełnianie warunków do wydania upo ażnienia. d w

Dziennik Ustaw – 17 – Poz. 1069

2. Podmiot ubiegający się owydanie upoważnienia powinien: 1) dysponować personelem posiadającym wiedzę techniczną niezbędną do dokonywania legaizacji rodzajów przyrządów l pomiarowych objęych wnioskiem; t 2) dysponować wyposażeniem technicznym niezbędnym do wykonywania legalizacji dane o rodzaju przyrządów pomiag rowych; być 3) niezależny ibezstronny wstosunku do podmiotów występujących zwnioskiem olegalizację. 3.20) Upoważniony podmiot jest obowiązany prowadzić dokumentację czynności wykonywanych wramach legalizacji iprzechowywać ją przez okres co najmniej 30 dni od dnia upływu okresu ważności legalizacji danego przyrządu pomiarowego.

4. Prezes wydaje upoważnienie do legalizacji pier otnej lub legalizacji ponownej po sprawdzeniu, czy zainteresowany w podmiot spełnia warunki do wydania upoważnienia.

5. Upoważnienie do legalizacji pierwotnej lub legaizacji ponownej wydaje się na okres 36 miesięcy, przy czym okres l jego ważności, na wniosek zainteresowanego podmiotu, może być przedłu any okolejne okresy 36-miesięczne po kontrol ż nym sprawdzeniu spełniania warunków do wyda ia upoważnienia. n

6. Prezes może cofnąć udzielone upoważnienie przed upływem jego ważności, jeżeli wwyniku kontroli upoważnionego podmiotu stwierdza się, że podmiot przestał spełniać warunki wydania upoważnienia lub przy dokonywaniu legalizacji nie przestrzega obowiązujących przepisów. 7.21) Jeżeli upoważniony podmiot zaprzestał prowadzenia działalności objętej upoważnieniem lub nastąpiło cofnięcie udzielonego upoważnienia, to jest on obowiązany przekazać niezwłocznie całą zgroma zoną dokumentację, októrej mowa d wust.3, organowi administracji miar właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności. Art. 16b. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, wdrodze rozporządzenia: 1) rodzaje przyrządów pomiarowych, dla których mogą być wydawane upoważnienia do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej, 2) tryb wydawania iprzedłużania upoważnień do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej, wtym dane, jakie powinien zawierać wniosek o wydanie lub przedłużenie upoważnienia, oraz rodzaje dokumentów, jakie powinny być dołączo e do wniosku, n 3) szczegółowe warunki wydawania upoważnień, w tym sposób potwierdzania posiadania odpo iedniej wiedzy przez w personel izakres podsta owego wyposażenia technicznego niezbędnego do wykonywania legalizacji danych rodzajów w przyrządów pomiarowych, 4) zakres isposób dokumentowania przez podmioty upoważnione wykonywanych czynności podczas legalizacji – mając na względzie zakres irodzaj powierzanych czynności, konieczność ewidencjonowania niezbęd ych danych oprzyn rządzie pomiarowym i wykony anych czynnościach oraz zobowiązania wynikające z wiążących Rzeczpospolitą Polską w umów międzyna odowych. r Art. 16c.

1. Wykonywanie działalności gospodarczej wza resie instalacji lub napraw oraz sprawdzania pod względem k zgodności zwymaganiami okresowo, przed ipo zainstalowaniu oraz po naprawie określo ych rodzajów przyrządów pomian rowych, jeżeli to wynika zwiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych, wymaga uzyskania zezwolenia na wykonywanie tej działalności, zwanego dalej „zezwoleniem”.

2. Organem właściwym wsprawach zezwoleń jest Prezes.

3. Przedsiębiorca ubiegający się owydanie zezwoenia powinien: l dysponować personelem posiadającym wiedzę techniczną niezbędną do wykonywania instaacji lub napraw oraz sprawl 1) dzania przyrządów pomiarowych;

20) 21)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.27 pkt 3 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

2. Dodany przez art.27 pkt 3 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

Dziennik Ustaw – 18 – Poz. 1069

2) dysponować wyposażeniem technicznym nie będ ym do wykonywania instalacji lub napraw oraz sprawdzania przyz n rządów pomiarowych; być 3) niezależny ibezstronny wstosunku do podmiotów, na rzecz których świadczy usługi.

4. Zezwolenie wydaje się na pisemny wniosek, który zawiera: oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę iadres; 1) 2) numer REGON inumer identyfikacji podatkowej; 3) wskazanie rodzaju przyrządów pomiarowych co do których mają być wykonywane instalacje lub naprawy oraz sprawdzanie; wskazanie miejsca świadczenia usług; 4) 5) określenie zakresu świadczonych usług.

5. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, októrych mowa wust.3. Art. 16d.

1. Zezwolenie wydaje się na czas określony, nie krótszy niż 12 miesięcy oraz nie dłuższy niż 48 miesięcy.

2. Wzezwoleniu: określa się: 1) a) uprawnionego przedsiębiorcę oraz jego siedzibę iadres, rodzaje przyrządów pomiarowych oraz za res usług objętych zezwoleniem, k b) miejsce świadczenia usług, c) d) okres jego ważności; 2) nadaje się specjalną cechę, którą upoważniony przedsiębiorca umieszcza na zainstalowanym lub naprawionym r oraz sprawdzonym przy ządzie pomiarowym wcelu potwierdzenia wykonania tych czynności.

3. Zezwolenie może zawierać dodatkowo inne informacje niezbędne do prawidłowej identyfikacji przedsiębiorcy iwykonywanych przez niego usług wzakresie napraw lub instalacji oraz sprawdzania. 3a.22) Przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie, jest obowiązany zgłaszać Prezesowi, na piśmie, wszystkie zmiany danych, októrych mowa wart.16c ust.3 i4, nie później niż wterminie 14 dni od dnia ich powstania.

4. Przedsiębiorca posiadający zezwolenie powinien prowadzić dokumentację i ewidencję wykonywa ych czynności n przy naprawach, instalacji ispra dzaniu przyrządów pomiarowych. w s 4a.23) Dokumentację, októrej mowa wust.4, przed iębiorca jest obowiązany: 1) przechowywać przez okres co najmniej trzech lat od dnia wykonania czynności; 2) udostępniać na każde żądanie organu admi istracji miar; n 3) wprzypadku likwidacji działalności, cofnięcia lub wygaśnięcia zezwolenia przekazać wcałości organowi administracji miar właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

5. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, wdrodze rozporządzenia: 1) wzór wniosku owydanie zezwolenia na wyko ywanie działalności wzakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania n przyrządów pomia owych, r 2) rodzaje dokumentów dołączanych do wniosku,

22) 23)

Dodany przez art.27 pkt 4 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

2. Dodany przez art.27 pkt 4 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

Dziennik Ustaw – 19 – Poz. 1069

3) zakres podstawowego wyposażenia technicz ego niezbędnego do wykonywania instalacji lub napraw, sprawdzania n r przyrządów pomia owych oraz sposób potwierdzania posiadania odpowiedniej wiedzy przez personel, 4) okresy, wjakich są wykonywane sprawdzenia tych przyrządów pomiarowych, 5) sposób dokumentowania iprowadzenia ewi encji wykonywanych czynności przy instalacji inaprawach przyrządów d pomiarowych, 6) wzór specjalnej cechy nadawanej przedsię ior y, ustalając jej kształt iwymiary b c – przy uwzględnieniu zobowiązań wynikających zwiążących Rzeczpospolitą Polską umów między arodowych. n c

6. Informacje oudzielonych icofniętych zezwoleniach są ogłaszane przez Prezesa, wdrodze obwiesz zenia, wDzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Miar co najmniej raz wroku. Art. 16e. Prezes odmawia wydania zezwolenia, jeżeli: 1) wniosek owydanie zezwolenia nie spełnia warun ów określonych wart.16c ust.4 lub k 2) są dołączone do niego wymagane dokumenty, lub nie 3) przedsiębiorca nie spełnia wymagań, októrych mowa wart.16c ust.3. Art. 16f.24)

1. Prezes cofa zezwolenie, jeżeli: 1) przedsiębiorca przestał spełniać warunki określone wart.16c ust.3; 2) wydano prawomocne orzeczenie zaka ujące przedsiębiorcy wykonywania dziaalności gospodarczej objętej zezwolez ł niem; 3) podjęto decyzję olikwidacji lub ogłoszono upadłość przedsiębiorcy; 4) przedsiębiorca nie usunął wwyznaczonym terminie stanu faktycznego niezgodnego zprzepisami prawa; 5) przedsiębiorca stosuje przyrządy pomiarowe nieposiadające dowodów prawnej kontroli metrologicznej.

2. Jeżeli wydano decyzję ocofnięciu zezwolenia zprzyczyn, októrych mowa wart.16f ust.1 pkt2, 4 i5, przedsiębiorca może złożyć ponownie wniosek owydanie zezwolenia po upływie 2 lat od dnia, wktórym decyzja ta stała się ostateczna. Art. 16g.

1. Organy administracji miar są uprawnione do prze rowadzania kontroli podmiotów i przed iębiorców, p s októrych mowa wart.16a iart.16c, wzakresie spełniania warunków niezbędnych do wykonywania udzielonych upoważnień izezwoleń oraz prze trzegania przepisów ustawy. s

2. Do kontroli upoważnionych podmiotów iupraw ionych przedsiębiorców stosuje się odpowiednio przepisy art.21 n ust.1 pkt 1 i4, ust.2 i4. Art. 17. 1.Prezes może, wdrodze decyzji, na wniosek producenta, importera lub przedsiębiorcy dokonującego napraw lub instalacji, po zasięgnięciu opinii właściwego dyrektora, tworzyć na czas określony punkty legalizacyjne, uwzględniając potrzeby gospodarki.

2. Prezes może znosić punkty legalizacyjne, jeżeli stwierdzi niecelowość lub nieopłacalność ich utrzymywania, gdy wystąpią trudności kadrowe uniemożliwiające obsługę punktu lub gdy punkt przestanie spełniać wymagania określone przy jego utworzeniu. l n

3. Podmiot ubiegający się o utworzenie punktu legaizacyjnego jest obowiązany zapewnić warunki tech iczno-organizacyjne do dokonywania legalizacji, a w szcze ólności zapewnić odpowiednie miejsce wy o ywania legalizacji, g k n właściwe wyposażenie techniczne punktu oraz udział personelu pomocniczego przy dokonywaniu legalizacji.

4. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, wdrodze rozporządzenia, dane, jakie powinien zawierać wniosek n outworzenie punktu legalizacyjnego, szczegółowe warunki utworzenia punktu izakres wyposażenia tech icznego punktu, uwzględniając specyfikę izakres wykonywanych czynności podczas legalizacji.

24)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.27 pkt 5 ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 1069

Art. 18.

1. Obwieszczenia Prezesa, októrych mowa wart.16 pkt 2, są ogłaszane wDzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

2. WDzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Miar podlegają ogłoszeniu wszczególności: 1) rejestr zatwierdzonych typów przyrządów pomia owych; r 2) informacje outworzeniu lub zniesieniu punktów legalizacyjnych; 3) informacje ozatwierdzonych przez właściwe organy iinstytucje innych państw typach przyrządów pomiarowych, stoc r sownie do wiążą ych Rzeczpospolitą Polską umów międzyna odowych; 4) zarządzenia Prezesa wsprawach, októrych mowa wart.14 ust.2 i3.

3. Informacje wsprawach wydanych decyzji zawierdzenia typu, zmian decyzji iodmowy zawierdzenia typu, cofnięcia t t zatwierdzenia typu oraz wsprawach wydanych icofniętych zezwoleń, októrych mowa wart.16c, stosownie do wiążących Rzeczpospolitą Polską umów między arodowych, Prezes przekazuje właściwym instyucjom i organizacjom zagraniczn t nym. Art.19. Urząd może wykonywać inne prace metrologiczne, zgodnie zkompetencjami, wtym wzorcowanie iekspertyzy przyrządów pomiarowych, atakże udziela konsultacji iprowadzi doradztwo techniczne wzakresie doboru istosowania przyrządów pomia owych. r Art. 20.

1. Do zakresu działania dyrektorów inaczelników, stosownie do właściwości terytorialnej podległych im urzędów, należy: 1) badanie przyrządów pomiarowych w celu zapewnienia wykonania zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, awszczególności legalizacja przyrządów pomiarowych; 1a)25) realizowanie zadań, októrych mowa wart.4 ust.1 ustawy zdnia 7 maja 2009r. otowarach paczkowanych (Dz. U. Nr91, poz.740, z późn. zm.26)); 2) realizowanie zadań wzakresie sprawowania nadzoru nad wykonywaniem przepisów ustawy oraz współdziałanie zadministracją publiczną wtym zakresie; 3) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Prezesa.

2. Okręgowe iobwodowe urzędy miar mogą wykonywać inne prace metrologiczne, zgodnie zkompetencjami imożliwościami technicznymi, wtym wzorcowanie iekspertyzy przyrządów pomiarowych. Rozdział 5 Nadzór nad wykonywaniem przepisów ustawy Art. 21.

1. Organy administracji miar sprawują nadzór nad wykonywaniem przepisów niniejszej ustawy oraz ustawy zdnia 7 maja 2009r. otowarach paczkowanych poprzez:27) 1) wydawanie zaleceń pokontrolnych isprawdzanie stanu ich realizacji; 2) kierowanie wniosków oukaranie do właściwego organu orzekającego wsprawach owykroczenia; 3) stosowanie egzekucji obowiązków niepieniężnych, zgodnie zprzepisami opostępowaniu egzekucyjnym wadministracji; 4) kierowanie do właściwego organu zawiadomień o po ełnieniu przestępstwa w przypadku uzasadnionych po ejrzeń p d ofałszowanie dowodów przeprowadzenia praw ej kontroli metrologicznej; n 5) wycofanie zobrotu lub użytkowania, wdrodze decyzji, przyrządów pomiarowych niespełniających wymagań.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.39 pkt 1 ustawy zdnia 7 maja 2009r. otowarach paczkowanych (Dz. U. Nr91, poz.740), która weszła wżycie zdniem 30 czerwca 2009r.

26) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 229, poz. 1495 oraz z 2013 r. poz. 888.

27) Wprowadzenie do wyliczenia wbrzmieniu ustalonym przez art.39 pkt 2 ustawy, októrej mowa wodnośniku25.

25)

Dziennik Ustaw – 21 – Poz. 1069

2. Organy administracji miar sprawują nadzór, októrym mowa wust.1, na podstawie kontroli przeprowadzanych przez upoważnionych pracowników urzędów miar, którzy po okazaniu legitymacji ipisemnego upoważnienia są uprawnieni do: 1) wstępu na teren nieruchomości lub pomieszczeń, gdzie przeprowadzana jest kontrola; 2) badania dokumentów oraz zbierania ustnych ipisemnych wyjaśnień wsprawach objętych zakresem kontroli; 3) zbierania izabezpieczania dowodów naruszenia przepisów ustawy; 4) legitymowania osób, wuzasadnionych przypadkach, wcelu ustalenia ich tożsamości; 5) nakładania grzywien wdrodze mandatu karnego.

3. Kontroli, októrej mowa wust.2, wzakresie stosowania legalnych jednostek miar lub przyrządów pomiarowych, októrych mowa wart.6 iart.8 ust.1, podlegają osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „kontrolowanymi”.

4. Kontrolowani są uprawnieni do: 1) uzyskania informacji oswoich prawach oraz ozakresie przeprowadzanej kontroli; 2) obecności podczas wszystkich czynności pracowników urzędów miar, wykonywanych podczas kontroli; 3) podpisania protokołu kontroli albo podania wciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu pisemnego uzasadnienia przyczyny odmowy jego podpisania. w Art. 21a.

1. Prezes może, wdrodze decyzji, zakazać wpro adzenia do obrotu lub użytkowania przyrządów pomiarod wych wykonanych zgodnie zzatwier zonym typem, posiadających jednak wady utrudniające ich zamierzone użytkowanie. l

2. Wstosunku do przyrządów pomiarowych podegających wyłącznie zatwierdzeniu typu Prezes może, wdrodze decyzji, zakazać producentowi wprowadzania do obrotu lub użytkowania przy ządów pomiarowych danego typu, jeżeli po r uprzednim wezwaniu, wwyznaczonym terminie, nie doprowadzi on produkowanych przyrządów pomiarowych do zgodności zzatwierdzonym typem lub wymaganiami.

3. Opodjętych działaniach, októrych mowa wust.1 i2, Prezes bezzwłocznie powiadamia państwa członkowskie Unii c Europejskiej oraz Komisję Europejską, przedstawiając uzasadnienie de yzji. Art. 22. 1.28) Do kontroli wykonywania przepisów niniejszej ustawy oraz ustawy zdnia 7 maja 2009r. otowarach paczkowanych uprawnione są także, wramach swoich kompetencji, inne jednostki administracji publicznej, awszczególności inspekcja handlowa, inspekcja sanitarna oraz urzędy górnicze. 2.29)Organy administracji miar współdziałają wzakresie sprawowania nadzoru nad wykonywaniem przepisów niniejszej ustawy oraz ustawy zdnia 7 maja 2009r. otowarach paczkowanych zjednostkami, októrych mowa wust.1, wzakresie wymiany:30) 1) wiedzy fachowej; 2) informacji opraktykach naruszania przepisów ustawy; 3) informacji oinicjatywach idziałaniach prewencyjnych dotyczących przestrzegania przepisów ustawy; 4) informacji oprzyrządach pomiarowych niespełniających przepisów ustawy, ujawnianych wwyniku kontroli lub uzyskiwanych winny sposób, które mogą być przydatne tym organom ijednostkom wzakresie ich działania. 3.31) Organy lub upoważnieni pracownicy administracji miar mogą wezwać, wpilnych przypadkach także ustnie, pomoc funkcjonariuszy policji, jeżeli natrafią na opór, który uniemożliwia lub utrudnia sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem przepisów niniejszej ustawy oraz ustawy zdnia 7 maja 2009r. otowarach paczkowanych.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.39 pkt 3 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

25. Wbrzmieniu ustalonym przez art.31 pkt 1 ustawy zdnia 19 grudnia 2008r. ozmianie ustawy oswobodzie działalności gospodarczej oraz ozmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z2009r. Nr18, poz.97), która weszła wżycie zdniem 7 marca 2009r.

30) Wprowadzenie do wyliczenia wbrzmieniu ustalonym przez art.39 pkt 3 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 25.

31) Wbrzmieniu ustalonym przez art.39 pkt 3 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 25.

28) 29)

Dziennik Ustaw – 22 – Poz. 1069

Art. 22a.32)

1. Zakres kontroli wykonywanej przez organy administracji miar przy sprawowaniu nadzoru nad wykonywaniem przepisów ustawy oraz ustawy zdnia 7 maja 2009r. otowarach paczkowanych obejmuje:33) 1)34) przestrzeganie obowiązku stosowania legalnych jednostek miar podczas użytkowania przyrządów pomiarowych, wykonywania pomiarów iwyrażania wartości wielkości fizycznych; 2) sprawdzanie spełniania wymagań przez przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej wprowadzone do ob otu lub użytkowania, stosowane albo przechowywane wstanie gotowości do użycia, wdziedzinach, októr rych mowa wart.8 ust.1; 3) sprawdzanie posiadania przez podmioty wprowadzające przyrządy pomiarowe do obrotu lub użytkowania oraz przez użytkowników przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej ważnych dowodów tej kontroli; 4) przestrzeganie spełniania warunków właściwego stosowania przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej; 5) przestrzeganie obowiązku posiadania udzielonych przez Prezesa Głównego Urzędu Miar upoważnień do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej przyrządów pomiarowych, zwanych dalej „upoważnieniami”, oraz wydanych przez Prezesa Głównego Urzędu Miar zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej wzakresie napraw lub instalacji oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych wtransporcie drogowym – tachografów samochodowych, zwanych dalej „zezwoleniami”; 6) spełnianie obowiązku utrzymywania iudostępniania państwowychwzorców jednostek miar przez jednostki organizacyjne ilaboratoria spoza administracji miar, będące właścicielami tych wzorców; 7) spełnianie warunków niezbędnych do wykonywania czynności na podstawie udzielonych upoważnień izezwoleń; 8) przestrzeganie wymagań dotyczących paczkowania produktów iprodukcji butelek miarowych.

2.Wtoku kontroli kontrolowany udostępnia na żądanie kontrolującego, na czas niezbędny do przeprowadzenia kontroli: 1) przyrządy pomiarowe wsposób umożliwiający: a) dokonanie oględzin zewnętrznych, b) sprawdzenie właściwości metrologicznych, sprawdzenie warunków właściwego stosowania; c) 2) dokumenty związane zprzyrządami pomiarowymi – wzakresie określonym wust.1. Art. 22b.35) Przeprowadzenie kontroli ma na celu ustalenie stanu faktycznego wzakresie przedmiotu kontroli, rzetelne jego udokumentowanie idokonanie oceny kontrolowanego pod względem przestrzegania przepisów ustawy iustawy zdnia 7 maja 2009r. otowarach paczkowanych. Art. 22c.32) 1.Kontrola przedsiębiorców wprowadzających do obrotu przyrządy pomiarowe lub posiadających upoważnienia lub zezwolenia albo wykonujących działalność bez takich upoważnień lub zezwoleń, oraz paczkujących iproducentów butelek miarowych przeprowadzana jest po okazaniu legitymacji służbowej kontrolującego oraz dostarczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy. 2.Kontrola użytkowników przyrządów pomiarowych, będących osobami fizycznymi, prawnymi lub jednostkami orgaj nizacyjnymi nieposiadaącymi osobowości prawnej wzakresie, októrym mowa wart.22a ust.1 pkt 1–4, przeprowadzana jest na podstawie pisemnego, imiennego upoważnienia. Art. 22d.32) 1.Kontrolujący przeprowadzają kontrole wzespołach liczących co najmniej dwie osoby. 2.Organ administracji miar zarządzający kontrole ustala skład zespołu, októrym mowa wust.1, oraz wyznacza przewodniczącego.

Dodany przez art.31 pkt 2 ustawy, októrej mowa wodnośniku

29. Wprowadzenie do wyliczenia wbrzmieniu ustalonym przez art.39 pkt 4 ustawy, októrej mowa wodnośniku 25.

34) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 6.

35) Dodany przez art.31 pkt 2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 29; wbrzmieniu ustalonym przez art.39 pkt 5 ustawy, októrej mowa wodnośniku 25.

32) 33)

Dziennik Ustaw – 23 – Poz. 1069

Art. 22e.32) 1.Kontrolujący podlega wyłączeniu od udziału wkontroli, jeżeli wyniki kontroli mogą dotyczyć jego roszczeń, praw lub obowiązków albo roszczeń, praw iobowiązków jego małżonka lub osoby pozostającej z nim faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnych ipowinowatych do drugiego stopnia bądź osób związanych znim ztytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 2.Kontrolujący może być wyłączony również wrazie stwierdzenia przez organ administracji miar zarządzający kontrolę innych przyczyn, które mogą mieć wpływ na bezstronność jego postępowania. 3.Owyłączeniu, zurzędu lub na wniosek kontrolowanego lub kontrolującego, decyduje organ administracji miar zarządzający kontrolę, który może wyznaczyć inną osobę wcelu przeprowadzenia dalszych czynności kontrolnych. Art. 22f.32) 1.Czynności kontrolne mogą być przeprowadzane: 1) wmiejscach, wktórych powinny lub mogą być stosowane lub przechowywane wstanie gotowości do użycia przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej; 2) terenie nieruchomości lub pomieszczeń, wktórych: na a) znajdują się wzorce jednostek miar lub dokumenty dotyczące tych wzorców, b) wykonywana działalność wzakresie objętym upoważnieniami lub zezwoleniami, jest c) prowadzona jest działalność wzakresie paczkowania produktów iprodukcji butelek miarowych. 2.Kontrole przeprowadza się wgodzinach pracy lub wczasie faktycznego wykonywania działalności przez kontrolowanego. Art. 22g.32) W trakcie wykonywania czynności kontrolnych kontrolujący podlegają przepisom o bezpieczeństwie ihigienie pracy obowiązującym ukontrolowanego. Art. 22h.32) 1.Kontrolowany jest obowiązany do zapewnienia kontrolującym warunków niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, wszczególności do: 1) udzielania wszelkich niezbędnych wyjaśnień; 2) udostępniania na żądanie kontrolujących innych niż określone w art. 22a ust. 2 pkt 2 dokumentów oraz materiałów przewidzianych zakresem kontroli; 3) sporządzania uwierzytelnionych odpisów lub wyciągów zudostępnianych dokumentów; 4) zapewnienia nienaruszalności zabezpieczonych przez kontrolujących przyrządów pomiarowych pozostawionych na przechowanie ukontrolowanego. 2.Kontrolujący są uprawnieni do wstępu na teren nieruchomości lub pomieszczeń, októrych mowa wart.22f ust.1, bez potrzeby uzyskiwania przepustki oraz nie podlegają rewizji osobistej. Art. 22i.32) Kontrolujący dokonują ustaleń na podstawie zebranych wtrakcie kontroli informacji iwyjaśnień uzyskanych od kontrolowanego ijego pracowników oraz dowodów, wszczególności dokumentów izabezpieczonych przyrządów pomiarowych. Art. 22j.32) 1.Wprzypadku stwierdzenia lub podejrzenia, że: 1) przyrząd pomiarowy podlegający prawnej kontroli metrologicznej nie spełnia wymagań, wszczególności błędy przyrządu pomiarowego przekraczają granice błędów granicznych dopuszczalnych, 2) przyrząd pomiarowy stosowany jest wwarunkach innych niż warunki jego właściwego stosowania, 3) dowody legalizacji poświadczające dokonanie legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej zostały wydane przez podmioty nieposiadające upoważnień albo zostały zniszczone lub uszkodzone – kontrolujący mogą zastosować zabezpieczenie przyrządu pomiarowego wcelu zachowania go wniezmienionym stanie. nia.

2. Zastosowanie zabezpieczenia, októrym mowa wust.1, powoduje wyłączenie przyrządu pomiarowego ze stosowa-

Dziennik Ustaw – 24 – Poz. 1069

3.Zabezpieczenia przyrządów pomiarowych iinnych dowodów dokonuje się poprzez: 1) nałożenie osłon lub pieczęci; 2) przechowywanie za pokwitowaniem ukontrolowanego woddzielnym zamkniętym iopieczętowanym pomieszczeniu; pobranie za pokwitowaniem do urzędu miar. 3) 4.Zabezpieczenia, októrym mowa wust.3, dokonuje się na czas niezbędny do: przeprowadzenia czynności mających na celu ustalenie iwyjaśnienie okoliczności sprawy będącej przedmiotem kontroli albo usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli, nie dłużej jednak niż na okres 2 miesięcy. 5.Wprzypadku zastosowania przez kontrolujących zabezpieczeń, októrych mowa wust.3, kontrolujący sporządzają notatkę zdokładnym opisem zastosowanych zabezpieczeń, która stanowi załącznik do protokołu kontroli, októrym mowa wart.22k ust.1. Art. 22k.32) 1.Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący dokumentują wprotokole kontroli. 2.Protokół kontroli sporządza się wdwóch egzemplarzach, zktórych jeden otrzymuje kontrolowany. 3.Protokół kontroli podpisują kontrolujący ikontrolowany. Wprzypadku przeprowadzenia kontroli wobecności osoby upoważnionej przez kontrolującego albo innego pracownika kontrolowanego, lub wobecności przywołanego świadka, protokół podpisują także te osoby. 4.Wprzypadku odmowy podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego, kontrolujący powinien uczynić adnotację wtej sprawie wprotokole kontroli. 5.Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu kontroli przez kontrolujących inie wstrzymuje realizacji ustaleń kontroli. Art.22l.32) 1.Organ administracji miar zarządzający kontrolę, wprzypadku stwierdzenia nieprawidłowości, których nie usunięto wtrakcie kontroli, sporządza zalecenia pokontrolne, które przekazuje kontrolowanemu. 2.Zalecenia pokontrolne zawierają ocenę kontrolowanej działalności, wynikającą zustaleń opisanych wprotokole kontroli, atakże uwagi iwnioski zmierzające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Art.22m.32) 1.Kontrolowany, wterminie 7 dni od daty otrzymania zaleceń pokontrolnych, może złożyć umotywowane zastrzeżenia do organu administracji miar zarządzającego kontrolę od zawartych wzaleceniach pokontrolnych ocen, uwag iwniosków. 2.Organ administracji miar zarządzający kontrolę rozpatruje zastrzeżenia wterminie 14 dni od daty ich otrzymania izajmuje stanowisko wtej sprawie. 3.Stanowisko organu administracji miar zarządzającego kontrolę jest ostateczne iwraz zuzasadnieniem jest doręczane kontrolowanemu. Art. 22n.32) 1.Kontrolowany jest obowiązany, wterminie wyznaczonym wzaleceniach pokontrolnych, do poinformowania organu administracji miar zarządzającego kontrolę osposobie wykorzystania uwag iwykonania wniosków pokontrolnych oraz podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. 2.Wprzypadku złożenia przez kontrolowanego zastrzeżeń, bieg terminu, októrym mowa wust.1, ulega zawieszeniu do czasu doręczenia stanowiska, októrym mowa wart.22m ust.3. Art. 22o.32) Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy zdnia 2 lipca 2004r. oswobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z2013r. poz.672, z późn. zm.36)). Art. 23.37) Minister właściwy do spraw gospodarki określi, wdrodze rozporządzenia, wzory upoważnień do kontroli, legitymacji oraz protokołów, uwzględniając zakres irodzaj przeprowadzanej kontroli oraz zapewniając możliwość identyfikacji organu kontroli iosób wykonujących czynności kontrolne.

36) 37)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 675, 983 i

1036. Wbrzmieniu ustalonym przez art.31 pkt 3 ustawy, októrej mowa wodnośniku 29.

Dziennik Ustaw – 25 – Rozdział 6 Opłaty za czynności organów administracji miar ipodległych im urzędów Art. 24.

1. Czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar ipodległe im urzędy, określone wniniejszej ustawie ijej przepisach wykonawczych oraz wynikające zwykonywania przez nie zadań przewidzianych wodrębnych ustawach, podlegają opłacie.

2. Opłaty pobiera się za następujące czynności: 1) wydanie, zmianę iodmowę wydania decyzji zatwierdzenia typu przyrządów pomiarowych; 2) wydanie dowodu legalizacji albo za wykonane czynności sprawdzenia wprzypadku, gdy przyrząd pomiarowy nie spełnia wymagań inie może być zalegalizowany; 3) uznanie iodmowę uznania za równoważne prawnej kontroli metrologicznej wRzeczypospolitej Polskiej odpowiedniej kontroli wykonanej przez właściwe zagraniczne instytucje metrologiczne; 4) udzielenie, odmowę udzielenia lub zmianę upoważnienia do legalizacji pierwotnej oraz ponownej; 5)38) udzielenie lub zmianę zezwolenia do wykonywania napraw lub instalacji oraz sprawdzania przyrządów pomiarowych; 6) wydanie, zmianę iodmowę wydania decyzji outworzeniu punktu legalizacyjnego; wzorcowanie zbiorników statków; 7) 8) wykonane podczas przeprowadzania kontroli, októrej mowa wart.16g ust.

1; 9) związane zuznawaniem wzorców jednostek miar za państwowe wzorce jednostek miar; 10) wiązane ze sprawowaniem nadzoru nad jednostkami ilaboratoriami spoza administracji miar będących właścicielami z tych wzorców; z 11) wiązane zkontrolą towarów paczkowanych; 12)39) wydanie albo odmowę wydania potwierdzenia, októrym mowa wart.111 ust.6b ustawy zdnia 11 marca 2004r. opodatku od towarów iusług (Dz. U. z2011r. Nr177, poz.1054, zpóźn. zm.40)). 2a.41) Wysokość opłaty, októrej mowa wust.2 pkt 12, ustala Prezes wdrodze decyzji, biorąc pod uwagę zakres iczas trwania wykonanych czynności, stawki godzinowe za czas pracy pracowników Głównego Urzędu Miar oraz koszty badań wykonywanych wcelu wydania decyzji. 2b.41) Wysokość opłaty, októrej mowa wust.2 pkt 12, ustala się na podstawie stawki za godzinę pracy pracowników Głównego Urzędu Miar ioblicza się według tej stawki, pomnożonej przez liczbę godzin przeznaczonych na wykonanie czynności związanych zwydaniem albo odmową wydania potwierdzenia określonego wart.111 ust.6b ustawy opodatku od towarów iusług. 2c.41) Wysokość stawki, októrej mowa wust.2b, jest równa wysokości stawki godzinowej za czas pracy pracownika urzędu podległego organowi administracji miar, stanowiącej podstawę do ustalenia opłaty za czynności związane zwydaniem albo odmową wydania decyzji ozatwierdzeniu typu przyrządów pomiarowych, októrej mowa wust.2 pkt

1.

3. Opłaty stanowią dochód budżetu państwa. 4.42) Opłaty, októrych mowa wust.2 pkt 1–7 i12, uiszcza wnioskodawca.

5. Opłaty, októrych mowa wust.2 pkt 8–11, uiszcza podmiot kontrolowany lub nadzorowany.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.27 pkt 6 ustawy, októrej mowa wodnośniku

2. Dodany przez art.2 pkt 1 lit.austawy zdnia 18 marca 2011r. ozmianie ustawy opodatku od towarów iusług oraz ustawy – Prawo omiarach (Dz. U. Nr64, poz.332), który wszedł wżycie zdniem 1 września 2011r.

40) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2012r. poz.1342, 1448, 1529 i1530 oraz z2013r. poz.35 i 1027.

41) Dodany przez art.2 pkt 1 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 39.

42) Wbrzmieniu ustalonym przez art.2 pkt 1 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 39.

38) 39)

Poz. 1069

Dziennik Ustaw – 26 – Poz. 1069

6. Do ponoszenia opłat stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy – Ordynacja podatkowa, ztym że uprawnienia organów podatkowych przysługują organom administracji miar.

7. Do opłat, októrych mowa wust.2, nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej dotyczących odraczania terminu płatności podatku lub zapłaty zaległości podatkowej, rozkładania na raty podatku lub zapłaty zaległości podatkowej, umarzania zaległości podatkowej. Art. 24a.

1. Wysokość należnych opłat, októrych mowa wart.24 ust.2 pkt 1, 3 i8–11, ustala organ administracji miar w drodze decyzji, biorąc pod uwagę charakter, zakres i czas trwania wykonanych czynności oraz obowiązujące stawki godzinowe za czas pracy pracowników administracji miar.

2. Wysokość należnych opłat, októrych mowa wart.24 ust.2 pkt 2 i4–7, ustala we własnym zakresie wnioskodawca na podstawie obowiązujących stawek.

3. Wnioskodawca uiszcza opłaty, októrych mowa w: 1) art.24 ust.2 pkt 2 i7 – wterminie 7 dni od dnia złożenia wniosku; 2)43) art.24 ust.2 pkt 4–6 i12 – wterminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, wporozumieniu zministrem właściwym do spraw gospodarki, określi, wdrodze rozporządzenia, wysokość itryb pobierania opłat, októrych mowa wart.24, uwzględniając rodzaje przyrządów pomiarowych, charakter wykonywanych czynności, stopień skomplikowania iczas trwania przeprowadzanych badań isprawdzeń oraz ich uzasadnione koszty, atakże wskaźniki wzrostu cen towarów iusług konsumpcyjnych oraz dodatkowo mając na uwadze wprzypadku opłat, októrych mowa wart.24 ust.2 pkt 4 i5: 1) zakres udzielanych upoważnień izezwoleń; 2) okres czasu, na jaki upoważnienia izezwolenia są wydawane. Art. 25. Za inne czynności wykonywane przez organy administracji miar ipodległe im urzędy wramach umów cywilnoprawnych, związane z: 1) badaniem przyrządów pomiarowych iwydawaniem certyfikatów zgodności wramach systemu Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej, wzorcowaniem iekspertyzami przyrządów pomiarowych, 2) 3) dostarczaniem odbiorcom wzorców miar imateriałów odniesienia, 4) udzielaniem konsultacji iprowadzeniem doradztwa technicznego wzakresie doboru istosowania przyrządów pomiarowych, 5) szkoleniem specjalistycznym wdziedzinie miar na rzecz jednostek ipodmiotów spoza administracji miar – pobiera się wynagrodzenie określane wtych umowach. Rozdział 7 Sankcje za naruszenie przepisów ustawy Art. 26.

1. Kto wbrew przepisom ustawy: 1)44) wyraża wartości wielkości fizycznych wjednostkach miar innych niż legalne, 2) wprowadza do obrotu lub użytkowania, stosuje bądź przechowuje wstanie gotowości do użycia przyrządy pomiarowe, podlegające prawnej kontroli metrologicznej, bez wymaganych dowodów tej kontroli lub niespełniające wymagań, 3) użytkuje przyrządy pomiarowe wdziedzinach, októrych mowa wart.8 ust.1, niezgodnie zwarunkami właściwego ich stosowania,

43) 44)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.2 pkt 2 ustawy, októrej mowa wodnośniku

39. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 3 ustawy, októrej mowa wodnośniku 6; wszedł wżycie zdniem 7 maja 2010r.

Dziennik Ustaw – 27 – Poz. 1069

4) dokonuje legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej przyrządów pomiarowych bez wymaganego upoważnienia, 5) (uchylony),45) 6) świadomie utrudnia organom administracji miar wykonywanie ich zadań wzakresie sprawowania nadzoru – podlega karze grzywny.

2. Postępowanie wsprawach, októrych mowa wust.1, prowadzi się na podstawie przepisów Kodeksu postępowania wsprawach owykroczenia. Art.26a.46)

1. Kto: 1) wykonuje działalność gospodarczą wza resie instalacji lub napraw oraz spraw zania urządzeń rejestrujących stoso k d wanych wtransporcie drogowym – tacho rafów samochodowych bez wymaganego zezwolenia, g 2) użytkuje przyrządy pomiarowe podlegające obowiązkowemu sprawdzeniu, októrym mo a wpkt 2 i3 rozdziału VI w załącznika nr1 do rozporządzenia Rady (EWG) nr3821/85 zdnia 20 grudnia 1985r. wsprawie urzą zeń rejestrujących d stosowanych wtrans orcie drogowym (Dz. Urz. WE L 370 z31.12.1985, str. 8 oraz Dz. Urz. WE L 274 z09.10.1998, p str. 1), bez wymaganego sprawdzenia – podlega karze pieniężnej wwysokości 5000 zł.

2. Wpływy uzyskane zkar pieniężnych, októrych mowa wust.1, stanowią dochód budżetu państwa. Rozdział 8 Przepisy dostosowujące, przejściowe ikońcowe Art. 27. (pominięty).47) Art. 28. Wsprawach wszczętych iniezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia wżycie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Art. 29. (pominięty).47) Art. 29a. Przyrządy pomiarowe zalegalizowane do dnia 31 grudnia 2003r. zgodnie zzasadami określonymi wart.29 mogą być nadal legalizowane, lecz nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2013r., oile spełniają wymagania przepisów, na podstawie których zostały zalegalizowane. Art. 30. (pominięty). Art. 31. (pominięty). Art. 32. Traci moc ustawa zdnia 3 kwietnia 1993r. outworzeniu Głównego Urzędu Miar (Dz. U. Nr55, poz.247, z1998r. Nr37, poz.202 oraz z2000r. Nr120, poz.1268). Art. 33. Traci moc ustawa zdnia 3 kwietnia 1993r. – Prawo omiarach (Dz. U. Nr55, poz.248, z1997r. Nr43, poz.272 iNr121, poz.770 oraz z2000r. Nr43, poz.489 iNr120, poz.1268). Art. 34. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2003r., zwyjątkiem przepisów art.9 pkt 8, art.16 pkt 10, art.24 ust.1 pkt 5, art.26 ust.1 pkt 5 iart.31, które wchodzą wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia48).

Przez art.27 pkt 7 ustawy, októrej mowa wodnośniku

2. Dodany przez art.27 pkt 8 ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

47) Zamieszczony wobwieszczeniu.

48) Ustawa została ogłoszona wdniu 22 czerwca 2001r.

45) 46)

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 1069 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

 • Tekst jednolity

  Czym różni się tekst jednolity od tekstu ujednoliconego?

 • Tekst jednolity spółki z o.o.

  Jak ma wyglądać tekst jednolity umowy spółki z o.o.? Kto powinien go sporządzić? Spółka istnieje 20 lat, w trakcie jej istnienia zaszło mnóstwo zmian umowy spółki.

 • ujednolicony tekst umowy spółki

  Spółka działająca od kilku lat, zmieniała kilkukrotnie zapisy umowy za pomocą aneksów. Rodzi to pewna uciążliwość przy okazywaniu dokumentów spółki. Czy od (...)

 • Zgłoszenie zmiany umowy spółki do KRS

  Wspólnicy dokonują zmiany umowy spółki jawnej poprzez usunięcie z umowy jednego z paragrafów. Fakt zmiany umowy spółki musi zostać zgłoszony do KRS wraz z umową (...)

 • Zgłoszenie zmian w KRS

  W spółce z o. o. zmienił się jedyny wspólnik i prezes. Czy do zgłoszenia tych zmian do KRS konieczne jest dołączenie jednolitego tekstu umowy spółki (aktu założycielskiego)? (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.