Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 107 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie wyborów do Rady Powiatu Wałbrzyskiego w województwie dolnośląskim

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-22
Data wydania:2013-01-21
Data wejscia w życie:2013-01-23
Data obowiązywania:2013-01-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 107 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 22 stycznia 2013 r. Poz. 107

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW zdnia 21 stycznia 2013 r. wsprawie wyborów do Rady Powiatu Wałbrzyskiego wwojewództwie dolnośląskim Na podstawie art.16 ust.3 ustawy zdnia 5 stycznia 2011r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr21, poz.113, zpóźn. zm.1)) oraz art.26 ust.1 wzwiązku zart.197 ust.3 wzwiązku zust.5 ustawy zdnia 16lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów isejmików województw (Dz.U. z2010r. Nr176, poz.1190 oraz z2011r. Nr34, poz.172) zarządza się, co następuje: §1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów do Rady Powiatu Wałbrzyskiego wwojewództwie dolnośląskim. §2. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 24 marca 2013r. §3. Do Rady Powiatu Wałbrzyskiego wybiera się 17 radnych. §4. Dni, wktórych upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia. §5. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem następującym po dniu ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk


1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2011r. Nr102, poz.588, Nr147, poz.881 iNr149, poz.889 oraz z2012r. poz.1399.

Dziennik Ustaw –2– Poz. 107

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 21 stycznia 2013 r. (poz.107)

KALENDARZ WYBORCZY Lp. 1 1 Termin wykonania czynności wyborczej 2 wdniu wejścia wżycie rozporządzenia Treść czynności wyborczej 3 – odanie do publicznej wiadomości, wformie obwieszczenia Wojep wody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wyborów do Rady Powiatu Wałbrzyskiego – odanie do publicznej wiadomości, wformie obwieszczenia, inforp macji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych wkażdym okręgu wyborczym oraz owyznaczonej siedzibie powiatowej komisji wyborczej, – awiadomienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetów z wyborczych oraz ozamiarze zgłaszania kandydatów na radnych – głaszanie kandydatów do składu powiatowej komisji wyborczej z – owołanie przez Komisarza Wyborczego powiatowej komisji wyp borczej – głaszanie powiatowej komisji wyborczej list kandydatów na radnych z – kładanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków s oprzydział nieodpłatnego czasu antenowego wprogramach telewizji publicznej ipublicznego radia – głaszanie kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych, z – odanie do publicznej wiadomości, wformie obwieszczenia, inforp macji o: a) numerach igranicach obwodów głosowania, b) yznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w – rzyznanie przez Komisarza Wyborczego numerów zarejestrowap nym listom kandydatów na radnych – odanie do publicznej wiadomości, wdrodze rozplakatowania, obp wieszczenia powiatowej komisji wyborczej ozarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierającego numery list, skróty nazw komitetów, dane okandydatach umieszczone wzgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby worganach bezpieczeństwa państwa lub współpracy znimi, – sporządzenie spisu wyborców, – powołanie obwodowych komisji wyborczych – ieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych wprogramach n telewizji publicznej ipublicznego radia – kładanie wniosków osporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosos wania – kładanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych odopisas nie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy – akończenie kampanii wyborczej z – rzekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych p spisów wyborców – przeprowadzenie głosowania

2

do 4 lutego 2013r.

3 4 5 6

do 8 lutego 2013r. do 11 lutego 2013r. do 22 lutego 2013r. (do godz.

2400) do 27 lutego 2013r.

7

do 4 marca 2013r.

8

do 11 marca 2013r.

9 10 11

od 11 marca 2013r. do 14 marca 2013r. do 19 marca 2013r.

12 13 14

22 marca 2013r. ogodz. 2400 23 marca 2013r. 24 marca 2013r. godz. 800–2200

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 107 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-07-25 poz. 853

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustalenia granic powiatu wałbrzyskiego

 • Dziennik Ustaw z 2003-01-15 poz. 38

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Powiatu Wałbrzyskiego w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-29 poz. 821

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie połączenia miasta na prawach powiatu Wałbrzych z powiatem wałbrzyskim oraz ustalenia granic niektórych powiatów.

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-13 poz. 771

  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 kwietnia 2003 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 27 kwietnia 2003 r.

 • Monitor Polski 2004 nr 24 poz. 420

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie rozwiązania Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu i obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia w dniu 28 marca 2004 r. wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w województwie dolnośląskim, w okręgu wyborczym nr 3


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.