Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 1083 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-09-16
Data wydania:2013-07-02
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 1083 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 16 września 2013 r. Poz. 1083

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW zdnia 2 lipca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy zdnia 20 lipca 2000r. oogłaszaniu aktów normatywnych iniektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z2011r. Nr197, poz.1172 iNr232, poz.1378) ogłasza się wzałączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 26 lutego 2009r. wsprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica (Dz.U. Nr55, poz.454), zuwzględnieniem zmian wprowadzonych: 1) rozporządzeniem Ministra Finansów zdnia 30 lipca 2012r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica (Dz.U. poz.929); 2) rozporządzeniem Ministra Finansów zdnia 24 maja 2013r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica (Dz.U. poz.635).


2. Podany wzałączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje: 1) rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 30 lipca 2012r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie ustanowienia §2 składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica (Dz.U. poz.929), który stanowi: „§2. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 2) rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 24 maja 2013r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie ustanowienia §2 składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica (Dz.U. poz.635), który stanowi: „§2. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”. Minister Finansów: wz. J. Cichoń

Dziennik Ustaw –2– Poz. 1083

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów zdnia 2 lipca 2013r. (poz.1083)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

1) zdnia 26 lutego 2009r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica Na podstawie art.27 ust.2 ustawy zdnia 19 marca 2004r. – Prawo celne (Dz.U. z2013r. poz.727) zarządza się, co następuje: §1.

1. Ustanawia się skład wolnocłowy na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica.

2. Szczegółowy opis granic iobszar składu wolnocłowego określa załącznik do rozporządzenia. §2. Zarządzającym składem wolnocłowym na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica ustanawia się Port Lotniczy Poznań-Ławica Spółka zograniczoną odpowiedzialnością zsiedzibą wPoznaniu. §3. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia2).

1)

2)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie §1 ust.2 pkt2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz.1481). Rozporządzenie zostało ogłoszone wdniu 6 kwietnia 2009r.

Dziennik Ustaw –3– Poz. 1083

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 26 lutego 2009 r.3)

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC IOBSZAR SKŁADU WOLNOCŁOWEGO NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO POZNAŃ-ŁAWICA Skład wolnocłowy jest zlokalizowany wTerminalu Pasażerskim Portu Lotniczego Poznań-Ławica, wczęści dostępnej dla pasażerów po odprawie biletowo-bagażowej ikontroli bezpieczeństwa. Skład wolnocłowy stanowi strefę zamkniętą odcinkami ścian określonymi wponiższym opisie granicy składu wolnocłowego. Zuwagi na usytuowanie składu wolnocłowego wewnątrz budynku odgraniczenie składu wolnocłowego stanowią trwałe elementy budowlane. Opis przebiegu granic składu wolnocłowego jest przedstawiony na mapie wskali 1:500. Dokument zawierający opis przebiegu granic składu wolnocłowego wraz zmapą jest przechowywany uzarządzającego składem wolnocłowym oraz wpostaci kopii we właściwej miejscowo izbie celnej nadzorującej skład wolnocłowy oraz wMinisterstwie Finansów. Granicę składu wolnocłowego stanowią następujące odcinki ścian: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) dwa odcinki ściany odługości: 54 m zsześcioma otworami drzwiowymi i22 m od strony płyty postojowej samolotów; ściana odługości 15,25 m od strony korytarza; ściana odługości 6,9 m od strony korytarza ipomieszczeń sanitarnych; dwa odcinki ściany odługości: 11,7 m zjednym otworem drzwiowym i2,17 m od strony hali odlotów; ściana odługości 2 m od strony pomieszczeń socjalnych; ściana odługości 4,32 m od strony pomieszczenia kontroli osobistej; ściana odługości 15,62 m zsześcioma otworami drzwiowymi od strony pomieszczeń służbowych; trzy odcinki ściany odługości: 27,78 m, zjednym otworem drzwiowym, 14,8 m i7,23 m od strony Terminala Pasażerskiego; ściana odługości 8,86 m od strony Terminala Pasażerskiego iklatki schodowej;

10) dwa odcinki ściany odługości: 4,25 m zjednym otworem drzwiowym i17,85 m od strony korytarza; 11) dwa odcinki ściany odługości: 6 m i10 m od strony pomieszczeń służbowych; 12) ściana odługości 26,87 m od strony korytarza. Obszar składu wolnocłowego wynosi 3057,84 m2.

3)

Wbrzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 24 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica (Dz. U. poz. 635), które weszło wżycie zdniem 19 czerwca 2013 r.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 1083 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

 • Tekst jednolity

  Czym różni się tekst jednolity od tekstu ujednoliconego?

 • Tekst jednolity spółki z o.o.

  Jak ma wyglądać tekst jednolity umowy spółki z o.o.? Kto powinien go sporządzić? Spółka istnieje 20 lat, w trakcie jej istnienia zaszło mnóstwo zmian umowy spółki.

 • ujednolicony tekst umowy spółki

  Spółka działająca od kilku lat, zmieniała kilkukrotnie zapisy umowy za pomocą aneksów. Rodzi to pewna uciążliwość przy okazywaniu dokumentów spółki. Czy od (...)

 • Księga przychodów i rozchodów - nowy wzór

  Prowadzę firmę na zasadach ogólnych - księga przychodów i rozchodów. Słyszałem, że weszły nowe wzory księgi przychodów i rozchodów. Czy rzeczywiście obowiązują (...)

 • Zgłoszenie zmiany umowy spółki do KRS

  Wspólnicy dokonują zmiany umowy spółki jawnej poprzez usunięcie z umowy jednego z paragrafów. Fakt zmiany umowy spółki musi zostać zgłoszony do KRS wraz z umową (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-27 poz. 399

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-21 poz. 98

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 • Monitor Polski 2013 poz. 747

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa

 • Monitor Polski 2013 poz. 736

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-24 poz. 645

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyjaśnień do Taryfy celnej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.