Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 1101 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-09-18
Data wydania:2013-09-09
Data wejscia w życie:2013-11-01
Data obowiązywania:2013-11-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 1101 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 18 września 2013 r. Poz. 1101

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY IPOLITYKI SPOŁECZNEJ

1) zdnia 9 września 2013r. zmieniające rozporządzenie wsprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych iubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych iimiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych ideklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych opracy wszczególnych warunkach lub oszczególnym charakterze oraz innych dokumentów Na podstawie art. 49 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z2009r. Nr205, poz.1585, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §1.Wrozporządzeniu Ministra Pracy iPolityki Społecznej zdnia 23 października 2009r. wsprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych iubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych iimiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych ideklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz. U. Nr186, poz.1444 oraz z2011r. Nr109, poz.633) wprowadza się następujące zmiany: 1) w§1: wust.1: a) – uchyla się pkt16, – dodaje się pkt16a i16b wbrzmieniu: „16a) informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej – stanowiąca załącznik nr16a do rozporządzenia; 16b) informacja roczna dla osoby ubezpieczonej – stanowiąca załącznik nr16b do rozporządzenia;”, b) ust.2 otrzymuje brzmienie: „2. Dla imiennych raportów miesięcznych korygujących ustala się odpowiednio te same wzory, októrych mowa wust.1 pkt12–14, dla deklaracji rozliczeniowej korygującej – ten sam wzór, októrym mowa wust.1 pkt15, dla informacji miesięcznej korygującej dla osoby ubezpieczonej – ten sam wzór, októrym mowa wust.1 pkt16a, adla informacji rocznej korygującej dla osoby ubezpieczonej – ten sam wzór, októrym mowa wust.1 pkt16b.”; 2) w§3 ust.1 otrzymuje brzmienie: „1. Dla dokumentów, októrych mowa w§1 ust.1 pkt1–11 i17, określa się kolor pantone nr224, pkt12–14 – kolor pantone nr158, pkt15 – kolor pantone nr172 oraz pkt16a i16b – kolor pantone nr340.”;


Minister Pracy iPolityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie §1 ust.2 pkt2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy iPolityki Społecznej (Dz.U. Nr248, poz.1485).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2009r. Nr218, poz.1690, z2010r. Nr105, poz.668, Nr182, poz.1228, Nr225, poz.1474, Nr254, poz.1700 iNr257, poz.1725, z2011r. Nr45, poz.235, Nr75, poz.398, Nr138, poz.808, Nr171, poz.1016, Nr197, poz.1170, Nr199, poz.1175, Nr232, poz.1378 i Nr291, poz.1706, z2012r. poz.611, 637, 769, 1342 i1548 oraz z2013r. poz.675, 827 i983.

1)

Dziennik Ustaw –2– Poz. 1101

3) załączniki nr1–5 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone wzałącznikach nr1–5 do niniejszego rozporządzenia; załączniki nr12 i13 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone wzałącznikach nr6 i7 do niniejszego rozpo4) rządzenia; załącznik nr15 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone wzałączniku nr8 do niniejszego rozporządzenia; 5) 6) uchyla się załącznik nr16 do rozporządzenia; 7) dodaje się załączniki nr16a i16b do rozporządzenia wbrzmieniu określonym wzałącznikach nr9 i10 do niniejszego rozporządzenia; 8) załącznik nr17 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone wzałączniku nr11 do niniejszego rozporządzenia; 9) wzałączniku nr18 do rozporządzenia: a) wczęści I. Kod tytułu ubezpieczenia wdziale

1. Podmiot podstawowy wraz zrozszerzeniem: – skreśla się wyrazy: „10 40 – lumn seminarium duchownego, nowicjusz, postulant, juniorysta przed ukończeniem

25. roku życia, a objęty dobrowolnie ubezpieczeniami emerytalnym irentowymi”, – po wyrazach „12 11 – osoba przebywająca na urlopie wychowawczym” dodaje się wyrazy: „12 50 – soba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, która bezpośrednio przed podjęciem opieki podleo gała ubezpieczeniom emerytalnemu irentowym jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność 12 60  – soba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, która bezpośrednio przed sprawowaniem opieki o podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu irentowym jako zleceniobiorca o 12 70  – soba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, która bezpośrednio przed podjęciem opieki podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu irentowym jako osoba współpracująca zosobą prowadzącą pozarolniczą działalność albo ze zleceniobiorcą o 12 80  – soba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, która bezpośrednio przed podjęciem opieki podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu irentowym jako osoba duchowna o 12 90  – soba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, podlegająca wyłącznie ubezpieczeniu emerytalnemu”, – skreśla się wyrazy: „15 00 – ałżonek pracownika skierowanego do pracy wprzedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konm sularnym, stałym przedstawicielstwie przy ONZ lub winnej misji specjalnej za granicą, winstytucie, ośrodku informacji kultury za granicą 16 10  – bywatel polski wykonujący pracę wpodmiocie zagranicznym za granicą lub wpodmiocie zagrao nicznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli podmiot nie posiada w Rzeczypospolitej Polskiej swojej siedziby ani przedstawicielstwa o 17 00  – soba sprawująca opiekę nad członkiem rodziny spełniającym warunki do przyznania zasiłku pielęgnacyjnego, podlegająca dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalnemu irentowym 18 10  – tudent, uczestnik studiów doktoranckich lub osoba odbywająca staż adaptacyjny, podlegająca ztego s tytułu dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalnemu irentowym”, – wyrazy: „19 00 – osoba kontynuująca ubezpieczenia emerytalne irentowe oraz osoba podlegająca dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu irentowym wokresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej” zastępuje się wyrazami: „19 00 – soba podlegająca dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu irentowym, na podstawie art.7 ustao wy zdnia 13 października 1998r. osystemie ubezpieczeń społecznych”, oraz po tych wyrazach dodaje się wyrazy: „19 10 – soba podlegająca dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu irentowym wokresie zawieszenia o wykonywania działalności gospodarczej”, – po wyrazach: „25 11 – emeryt lub rencista zamieszkały winnym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia oWolnym Handlu (EFTA), którego składka na ubezpieczenie zdrowotne finansowana jest zbudżetu państwa” dodaje się wyrazy:

Dziennik Ustaw –3– Poz. 1101

„26 00 – soba pobierająca nauczycielskie świadczenie kompensacyjne zamieszkała wRzeczypospolitej Polo skiej 26 01  – soba pobierająca nauczycielskie świadczenie kompensacyjne zamieszkała winnym niż Rzeczpoo spolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia oWolnym Handlu (EFTA) 27 00  – osoba pobierająca emeryturę pomostową zamieszkała wRzeczypospolitej Polskiej 27 01  – soba pobierająca emeryturę pomostową zamieszkała winnym niż Rzeczpospolita Polska państwie o członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia oWolnym Handlu (EFTA)”, b) wczęści XI. Kod świadczenia/przerwy wdziale


3. Rodzaj świadczenia iprzerwy: – wyrazy: „311 – zasiłek macierzyński zubezpieczenia chorobowego” zastępuje się wyrazami: „311 – asiłek macierzyński zubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiez go lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego”, – wyrazy: „315 – wyrównanie zasiłku macierzyńskiego zubezpieczenia chorobowego” zastępuje się wyrazami: w „315 – yrównanie zasiłku macierzyńskiego zubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego”, – po wyrazach: „318 – wyrównanie zasiłku chorobowego zubezpieczenia wypadkowego” dodaje się wyrazy: „319 – asiłek macierzyński zubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego z w 320  – yrównanie zasiłku macierzyńskiego zubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego”, – po wyrazach: „324 – wyrównanie świadczenia rehabilitacyjnego zubezpieczenia wypadkowego” dodaje się wyrazy: z „325 – asiłek macierzyński zubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w 326  – yrównanie zasiłku macierzyńskiego zubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego z 327  – asiłek macierzyński zubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego 328  – yrównanie zasiłku macierzyńskiego zubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlow pu ojcowskiego”. §2.

1. Płatnicy składek mogą do wyczerpania zapasów posługiwać się dotychczasowymi wzorami dokumentów, określonymi wzałącznikach nr1–5, 12, 13, 15, 16 i17 zmienianego rozporządzenia, jeżeli dokumenty są przekazywane wformie dokumentu pisemnego, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013r.

2. Płatnicy składek mogą posługiwać się oprogramowaniem, októrym mowa wart.47a ust.1 ustawy zdnia 13 października 1998r. osystemie ubezpieczeń społecznych, zawierającym dotychczasowe wzory dokumentów ubezpieczeniowych, określone w załącznikach nr 1–5, 12, 13, 15, 16 i 17 zmienianego rozporządzenia, nie dłużej jednak niż do dnia 31grudnia 2013r.

3. Wprzypadkach, októrych mowa wust.1 i2, stosuje się kody tytułu ubezpieczenia ikody świadczenia/przerwy obowiązujące do dnia 31 października 2013r. §3. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 1 listopada 2013r., zwyjątkiem: 1) pkt9 lit.atiret drugie, które wchodzi wżycie zdniem następującym po dniu ogłoszenia; §1 2) pkt9 lit.atiret piąte, które wchodzi wżycie zdniem 1 kwietnia 2014r. §1 Minister Pracy iPolityki Społecznej: W. Kosiniak-Kamysz

Dziennik Ustaw –4– Poz. 1101

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy iPolityki Społecznej z dnia 9 września 2013 r. (poz.1101)

Załącznik nr 1

P£ATNIK WYPE£NIA POLA W WYZNACZONYCH KRATKACH KOMPUTEROWO, NA MASZYNIE LUB RśCZNIE DU¯YMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

01. ZG£OSZENIE DO UBEZPIECZEĄ (jeœli TAK, wpisaæ X)

03. Data nadania (dd / mm / rrrr)

04. Nalepka „R”

02. ZG£OSZENIE ZMIANY (wpisaæ -

1) / KOREKTY (wpisaæ -

2) DANYCH OSOBY UBEZPIECZONEJ (nie dotyczy zmiany danych identyfikacyjnych) 1)

01. Numer NIP (wpisaæ bez kresek)

03. Numer PESEL 2)

02. Numer REGON

04. Rodzaj dokumentu: jeœli dowód osobisty, wpisaæ 1, jeœli paszport - 2

09. Data urodzenia (dd / mm / rrrr)

JN

01. Numer PESEL 2)

02.

Z

C

Z

E

07. Data urodzenia (dd / mm / rrrr)

N

3)

01. Data powstania obowi¹zku ubezpieczeñ (dd / mm / rrrr)

02. Emerytalnemu

03. Rentowym

04. Chorobowemu

05. Wypadkowemu

01. Data powstania obowi¹zku ubezpieczenia (dd / mm / rrrr)

02. Kod oddzia³u NFZ

02. Kod oddzia³u NFZ X. INNE DANE O OSOBIE ZG£ASZANEJ DO UBEZPIECZEĄ

01. Kod wykonywanego

02. Kod pracy w szczególnych zawodu warunkach / w szczególnym charakterze

4)

03. Okres pracy w szczególnych warunkach / w szczególnym charakterze (dd / mm / rrrr) (dd / mm / rrrr)

Dziennik Ustaw –5–

P£ATNIK WYPE£NIA POLA W WYZNACZONYCH KRATKACH KOMPUTEROWO, NA MASZYNIE LUB RśCZNIE DU¯YMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

Poz. 1101

XI. ADRES ZAMELDOWANIA NA STA£E MIEJSCE POBYTU

08. Symbol pañstwa - zagraniczny kod pocztowy (wype³niæ w przypadku, gdy adres jest

inny ni¿ polski)

XII. ADRES ZAMIESZKANIA (wpisaæ, jeœli adres zamieszkania jest inny ni¿ adres zameldowania na sta³e miejsce pobytu)

08. Symbol pañstwa - zagraniczny kod pocztowy (wype³niæ w przypadku, gdy adres jest inny ni¿ polski) XIII. ADRES DO KORESPONDENCJI (wpisaæ, jeœli adres do korespondencji jest inny ni¿ adres zameldowania na sta³e miejsce pobytu lub adres zamieszkania)


w przypadku, gdy adres jest inny ni¿ polski)

08. Symbol pañstwa - zagraniczny kod pocztowy (wype³niæ

XIV. OŒWIADCZENIE P£ATNIKA SK£ADEK

XV. OŒWIADCZENIE OSOBY ZG£ASZANEJ / ZG£OSZONEJ DO UBEZPIECZENIA

Oœwiadczam, ¿e dane zawarte w formularzu s¹ zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Jestem œwiadomy(-ma) odpowiedzialnoœci karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.

Oœwiadczam, ¿e dane zawarte w formularzu s¹ zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Jestem œwiadomy(-ma) odpowiedzialnoœci karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.

XVI. ADNOTACJE ZUS

W przypadku zmiany danych identyfikacyjnych nale¿y wype³niæ formularz ZUS ZIUA. PESEL podaje siź, o ile zosta³ nadany. Dla okreœlonego kodu tytu³u ubezpieczenia nale¿y wype³niæ formularz ZUS ZAA..

4) Blok X. wype³nia siź w celu zg³oszenia / korekty danych dotycz¹cych okresu sprzed 1 stycznia 2009 r.

2) Numer 3)

1)

Dziennik Ustaw –6– Poz. 1101

Załącznik nr 2

P£ATNIK WYPE£NIA POLA W WYZNACZONYCH KRATKACH KOMPUTEROWO, NA MASZYNIE LUB RśCZNIE DU¯YMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

ZG£OSZENIE DANYCH O CZ£ONKACH RODZINY DLA CELÓW UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

02. Nalepka ”R”

01. Numer NIP (wpisaæ bez kresek)

03. Numer PESEL 1)

02. Numer REGON

04. Rodzaj dokumentu: jeœli dowód osobisty, wpisaæ 1, jeœli paszport - 2

01. Numer PESEL 1)

02.

03. Numer PESEL 1)

04. Numer NIP (wpisaæ bez kresek) 2)

11. Czy pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osob¹ ubezpieczon¹ Jeœli TAK, wpisaæ X.

12. Kod stopnia niepe³nosprawnoœci Z A A , z z ¿ k z z

08. Symbol pañstwa - zagraniczny kod pocztowy (wype³niæ w przypadku, gdy adres jest inny ni¿ polski)

Dziennik Ustaw –7–

P£ATNIK WYPE£NIA POLA W WYZNACZONYCH KRATKACH KOMPUTEROWO, NA MASZYNIE LUB RśCZNIE DU¯YMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

Poz. 1101

ZG£OSZENIE DANYCH O CZ£ONKACH RODZINY DLA CELÓW UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

03. Numer PESEL 1)

04. Numer NIP (wpisaæ bez kresek) 2)

11. Czy pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osob¹ ubezpieczon¹ Jeœli TAK, wpisaæ X.

12. Kod stopnia niepe³nosprawnoœci V A Z A z z z zk z

08. Symbol pañstwa - zagraniczny kod pocztowy (wype³niæ w przypadku, gdy adres jest inny ni¿ polski)

Oœwiadczam, ¿e dane zawarte w formularzu s¹ zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Jestem œwiadomy(-ma) odpowiedzialnoœci karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.

Oœwiadczam, ¿e dane zawarte w formularzu s¹ zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Jestem œwiadomy(-ma) odpowiedzialnoœci karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.

1) 2)

Numer PESEL podaje siź, o ile zosta³ nadany. Pole wype³nia siź, o ile zg³oszenie / wyrejestrowanie dotyczy cz³onka rodziny zg³oszonego przed 1 wrzeœnia 2011 r. wy³¹czenie z numerem NIP.

Dziennik Ustaw –8– Poz. 1101

Załącznik nr 3

P£ATNIK WYPE£NIA POLA W WYZNACZONYCH KRATKACH KOMPUTEROWO, NA MASZYNIE LUB RśCZNIE DU¯YMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

01. ZG£OSZENIE DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO (jeœli TAK, wpisaæ X)

1)

04. Nalepka ”R”

01. Numer NIP (wpisaæ bez kresek)

03. Numer PESEL 2)

02. Numer REGON

04. Rodzaj dokumentu: jeœli dowód osobisty, wpisaæ 1, jeœli paszport - 2

01. Numer PESEL 2)

02.

3)

02. Kod oddzia³u NFZ

02. Kod oddzia³u NFZ VIII. ADRES ZAMELDOWANIA NA STA£E MIEJSCE POBYTU

08. Symbol pañstwa - zagraniczny kod pocztowy (wype³niæ w przypadku, gdy

adres jest inny ni¿ polski)

Dziennik Ustaw –9–

P£ATNIK WYPE£NIA POLA W WYZNACZONYCH KRATKACH KOMPUTEROWO, NA MASZYNIE LUB RśCZNIE DU¯YMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

Poz. 1101

IX. ADRES ZAMIESZKANIA (wpisaæ, jeœli adres zamieszkania jest inny ni¿ adres zameldowania na sta³e miejsce pobytu)

08. Symbol pañstwa - zagraniczny kod pocztowy (wype³niæ w przypadku, gdy adres jest inny ni¿ polski) X. ADRES DO KORESPONDENCJI (wpisaæ, jeœli adres do korespondencji jest inny ni¿ adres zameldowania na sta³e miejsce pobytu lub adres zamieszkania)

08. Symbol pañstwa - zagraniczny kod pocztowy (wype³niæ w przypadku, gdy adres jest inny ni¿ polski)

XI. OŒWIADCZENIE P£ATNIKA SK£ADEK

XII. OŒWIADCZENIE OSOBY ZG£ASZANEJ / ZG£OSZONEJ DO UBEZPIECZENIA

Oœwiadczam, ¿e dane zawarte w formularzu s¹ zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Jestem œwiadomy(-ma) odpowiedzialnoœci karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.

Oœwiadczam, ¿e dane zawarte w formularzu s¹ zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Jestem œwiadomy(-ma) odpowiedzialnoœci karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.

XIII. ADNOTACJE ZUS

1)

2) 3)

W przypadku zmiany danych identyfikacyjnych nale¿y wype³niæ formularz ZUS ZIUA. Numer PESEL podaje siź, o ile zosta³ nadany. Dla okreœlonego kodu tytu³u ubezpieczenia nale¿y wype³niæ formularz ZUS ZAA.

Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 1101

Załącznik nr 4

P£ATNIK WYPE£NIA POLA W WYZNACZONYCH KRATKACH KOMPUTEROWO, NA MASZYNIE LUB RśCZNIE DU¯YMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. ZAK£AD UBEZPIECZEĄ SPO£ECZNYCH

I. DANE ORGANIZACYJNE

ZUS

ZIUA

03. Nalepka ”R”

ZG£OSZENIE ZMIANY DANYCH IDENTYFIKACYJNYCH OSOBY UBEZPIECZONEJ

02. Data nadania (dd / mm / rrrr)

01. ZG£OSZENIE ZMIANY (wpisaæ -

1) / KOREKTY (wpisaæ -

2) DANYCH IDENTYFIKACYJNYCH OSOBY UBEZPIECZONEJ

II. DANE IDENTYFIKACYJNE P£ATNIKA SK£ADEK

01. Numer NIP (wpisaæ bez kresek)

03. Numer PESEL 1)

II. DANE IDENTYFIKACYJNE P£ATNIKA SK£ADEK

02. Numer REGON

05. Seria i numer dokumentu

06. Nazwa skrócona

07. Nazwisko

08. Imiź pierwsze

04. Rodzaj dokumentu: jeœli dowód osobisty, wpisaæ 1, jeœli paszport - 2

09. Data urodzenia (dd / mm / rrrr)

III. POPRZEDNIE DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY UBEZPIECZONEJ

III. POPRZEDNIE DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY UBEZPIECZONEJ

01. Numer PESEL

1)

05. Nazwisko

06. Imiź pierwsze

02. Numer NIP (wpisaæ bez kresek) 2)

03. Rodzaj dokumentu (wype³niæ jak pole II.04)

04. Seria i numer dokumentu

07. Data urodzenia (dd / mm / rrrr)

IV. AKTUALNE DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY UBEZPIECZONEJ

IV. AKTUALNE DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY UBEZPIECZONEJ

01. Numer PESEL

1)

05. Nazwisko

06. Imiź pierwsze

02.

03. Rodzaj dokumentu (wype³niæ jak pole II.04)

04. Seria i numer dokumentu

07. Data urodzenia (dd / mm / rrrr)

V. OŒWIADCZENIE P£ATNIKA SK£ADEK

01. Data wype³nienia (dd / mm / rrrr)

VI. OŒWIADCZENIE OSOBY UBEZPIECZONEJ

Oœwiadczam, ¿e dane zawarte w formularzu s¹ zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Jestem œwiadomy(-ma) odpowiedzialnoœci karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.

02. Podpis p³atnika lub osoby upowa¿nionej

Oœwiadczam, ¿e dane zawarte w formularzu s¹ zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Jestem œwiadomy(-ma) odpowiedzialnoœci karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.

01. Podpis osoby ubezpieczonej

03. Piecz¹tka p³atnika

VII. ADNOTACJE ZUS

1) 2)

Numer PESEL podaje siź, o ile zosta³ nadany. Pole wype³nia siź, o ile zmiana / korekta danych identyfikacyjnych dotyczy osoby zg³oszonej do ubezpieczeñ przed 1 wrzeœnia 2011 r. wy³¹cznie z numerem NIP.

Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 1101

Załącznik nr 5

P£ATNIK WYPE£NIA POLA W WYZNACZONYCH KRATKACH KOMPUTEROWO, NA MASZYNIE LUB RśCZNIE DU¯YMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

01. WYREJESTROWANIE Z UBEZPIECZEĄ (jeœli TAK, wpisaæ X)

02. ZG£OSZENIE KOREKTY DANYCH O WYREJESTROWANIU Z UBEZPIECZEĄ (jeœli TAK, wpisaæ X)

03. Data nadania (dd / mm / rrrr)

04. Nalepka ”R”

01. Numer NIP (wpisaæ bez kresek)

03. Numer PESEL 1)

02. Numer REGON

01. Numer PESEL 1)

02. Numer NIP (wpisaæ bez kresek) 2)

02. Wyrejestrowanie z ubezpieczeñ od dnia (dd / mm / rrrr) V. OŒWIADCZENIE P£ATNIKA SK£ADEK

03. Kod przyczyny wyrejestrowania

VI. OŒWIADCZENIE OSOBY WYREJESTROWYWANEJ Z UBEZPIECZEĄ

Oœwiadczam, ¿e dane zawarte w formularzu s¹ zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Jestem œwiadomy(-ma) odpowiedzialnoœci karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.

Oœwiadczam, ¿e dane zawarte w formularzu s¹ zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Jestem œwiadomy(-ma) odpowiedzialnoœci karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.

VII. ADNOTACJE ZUS

1) 2)

Numer PESEL podaje siź, o ile zosta³ nadany. Pole wype³nia siź, o ile wyrejestrowanie dotyczy osoby zg³oszonej do ubezpieczeñ przed 1 wrzeœnia 2011 r. wy³¹cznie z numerem NIP.

Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 1101

Załącznik nr 6

02. Numer REGON

Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 1101

Poligrafia ZUS (Nw-I/2013). Zam. 911/13.

Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 1101

Załącznik nr 7

Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 1101

Poligrafia ZUS (Nw-I/2013). Zam. 910/13.

Dziennik Ustaw – 16 – Poz. 1101

Załącznik nr 8

Dziennik Ustaw – 17 – Poz. 1101

Poligrafia ZUS (Nw-I/2013). Zam. 912/13.

Dziennik Ustaw – 18 – Poz. 1101

Załącznik nr 9

Poligrafia ZUS (Nw-I/2013). Zam. 1548/13.

Dziennik Ustaw – 19 – Poz. 1101

Załącznik nr 10

Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 1101

Poligrafia ZUS (Nw-I/2013). Zam. 1549/13.

Dziennik Ustaw – 21 – Poz. 1101

Załącznik nr 11

P£ATNIK WYPE£NIA POLA W WYZNACZONYCH KRATKACH KOMPUTEROWO, NA MASZYNIE LUB RśCZNIE DU¯YMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

ZUS ZSWA

01. Identyfikator zg³oszenia

ZG£OSZENIE / KOREKTA DANYCH O PRACY W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH LUB O SZCZEGÓLNYM CHARAKTERZE

03. Nalepka “R”

Nr Nr Nr

R R

R R

02. Data nadania (dd / mm / rrrr)

01. Numer NIP (wpisaæ bez kresek)

03. Numer PESEL 1)

02. Numer REGON

04. Rodzaj dokumentu: jeœli dowód osobisty, wpisaæ 1, jeœli paszport - 2

III. A. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY WYKONUJ¥CEJ PRACś W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH LUB O SZCZEGÓLNYM CHARAKTERZE

01. ZG£OSZENIE DANYCH (jeœli TAK, wpisaæ X)

02. ZG£OSZENIE KOREKTY DANYCH (jeœli TAK, wpisaæ X)

03. Numer

PESEL 1)

04.

07. Nazwisko

08. Imiź pierwsze

05. Rodzaj dokumentu (wype³niæ jak pole II.04)

06.Seria i numer dokumentu

09. Data urodzenia (dd / mm / rrrr)

E

01. Kod tytu³u ubezpieczenia

III. B. DANE O PRACY W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH / O SZCZEGÓLNYM CHARAKTERZE

02. Kod pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze

Okres pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze

03. Od (dd / mm / rrrr)

04. Do (dd / mm / rrrr)

E

06. Kod pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze

E

Okres pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze

07. Od (dd / mm / rrrr)

08. Do (dd / mm / rrrr)

-

05. Wymiar czasu pracy

-

09. Wymiar czasu pracy

10. Kod pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze

Okres pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze

11. Od (dd / mm / rrrr)

12. Do (dd / mm / rrrr)

-

13. Wymiar czasu pracy

14. Kod pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze

Okres pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze

15. Od (dd / mm / rrrr)

16. Do (dd / mm / rrrr)

NE

IV. A. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY WYKONUJ¥CEJ PRACś W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH LUB O SZCZEGÓLNYM CHARAKTERZE

01. ZG£OSZENIE DANYCH (jeœli TAK, wpisaæ X)

1)

-

17. Wymiar czasu pracy

02. ZG£OSZENIE KOREKTY DANYCH (jeœli TAK, wpisaæ X)

03. Numer PESEL

07. Nazwisko

08. Imiź pierwsze

04.

05. Rodzaj dokumentu (wype³niæ jak pole II.04)

06.Seria i numer dokumentu

09. Data urodzenia (dd / mm / rrrr)

01. Kod tytu³u ubezpieczenia

IV. B. DANE O PRACY W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH / O SZCZEGÓLNYM CHARAKTERZE

02. Kod pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze

Okres pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze

03. Od (dd / mm / rrrr)

04. Do (dd / mm / rrrr)

06. Kod pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze

Okres pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze

07. Od (dd / mm / rrrr)

08. Do (dd / mm / rrrr)

-

05. Wymiar czasu pracy

-

09. Wymiar czasu pracy

10. Kod pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze

Okres pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze

11. Od (dd / mm / rrrr)

12. Do (dd / mm / rrrr)

-

13. Wymiar czasu pracy

14. Kod pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze

Okres pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze

15. Od (dd / mm / rrrr)

16. Do (dd / mm / rrrr)

-

17. Wymiar czasu pracy

N

Dziennik Ustaw – 22 –

P£ATNIK WYPE£NIA POLA W WYZNACZONYCH KRATKACH KOMPUTEROWO, NA MASZYNIE LUB RśCZNIE DU¯YMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

Poz. 1101

ZUS ZSWA

01. ZG£OSZENIE DANYCH (jeœli TAK, wpisaæ X)

V. A. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY WYKONUJ¥CEJ PRACś W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH LUB O SZCZEGÓLNYM CHARAKTERZE

02. ZG£OSZENIE KOREKTY DANYCH (jeœli TAK, wpisaæ X)

ZG£OSZENIE / KOREKTA DANYCH O PRACY W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH LUB O SZCZEGÓLNYM CHARAKTERZE

03. Numer PESEL

1)

07. Nazwisko

08. Imiź pierwsze

04.

05. Rodzaj dokumentu (wype³niæ jak pole II.04)

06.Seria i numer dokumentu

09. Data urodzenia (dd / mm / rrrr)

V. B. DANE O PRACY W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH / O SZCZEGÓLNYM CHARAKTERZE

01. Kod tytu³u ubezpieczenia

02. Kod pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze

H

Okres pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze

03. Od (dd / mm / rrrr)

04. Do (dd / mm / rrrr)

06. Kod pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze

Okres pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze

07. Od (dd / mm / rrrr)

08. Do (dd / mm / rrrr)

-

05. Wymiar czasu pracy

-

09. Wymiar czasu pracy

N

10. Kod pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze

Okres pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze

11. Od (dd / mm / rrrr)

12. Do (dd / mm / rrrr)

Z

-

13. Wymiar czasu pracy

14. Kod pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze

Okres pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze

15. Od (dd / mm / rrrr)

16. Do (dd / mm / rrrr)

VI. A. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY WYKONUJ¥CEJ PRACś W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH LUB O SZCZEGÓLNYM CHARAKTERZE

01. ZG£OSZENIE DANYCH (jeœli TAK, wpisaæ X)

02. ZG£OSZENIE KOREKTY DANYCH (jeœli TAK, wpisaæ X)

-

17. Wymiar czasu pracy

03. Numer PESEL

1)

07. Nazwisko

08. Imiź pierwsze

04.

05. Rodzaj dokumentu (wype³niæ jak pole II.04)

06.Seria i numer dokumentu

09. Data urodzenia (dd / mm / rrrr)

VI. B. DANE O PRACY W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH / O SZCZEGÓLNYM CHARAKTERZE

01. Kod tytu³u ubezpieczenia

02. Kod pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze Okres pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze

03. Od (dd / mm / rrrr)

04. Do (dd / mm / rrrr)

06. Kod pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze

Okres pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze

07. Od (dd / mm / rrrr)

08. Do (dd / mm / rrrr)

-

05. Wymiar czasu pracy

-

09. Wymiar czasu pracy

10. Kod pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze

Okres pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze

11. Od (dd / mm / rrrr)

12. Do (dd / mm / rrrr)

-

13. Wymiar czasu pracy

14. Kod pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze

Okres pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze

15. Od (dd / mm / rrrr)

16. Do (dd / mm / rrrr)

N N

-

17. Wymiar czasu pracy

VII. OŒWIADCZENIE P£ATNIKA SK£ADEK

01. Data wype³nienia (dd / mm / rrrr)

Oœwiadczam, ¿e dane zawarte w formularzu s¹ zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Jestem œwiadomy(-ma) odpowiedzialnoœci karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy

N

N

VIII. ADNOTACJE ZUS

1)

Numer PESEL podaje siź, o ile zosta³ nadany.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 1101 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

 • Adres zameldowania a ubezpieczenie zdrowotne

  Pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę, podlega pełnemu ubezpieczeniu ZUS. Jego żona nie pracuje i dlatego chciałby ją objąć ubezpieczeniem zdrowotnym, jako najbliższego (...)

 • Kontrola inspektora ZUS

  ZUS chce ode mnie dokumenty do wglądu z roku 1996. Ile wstecz powinno się przechowywać dokumenty ZUS? Czy błędem jest, jeśli w roku 1996 w deklaracji zgłoszeniowej (...)

 • Przechowywanie dokumentów - umowy cywilnoprawne

  Firma A zatrudnia Zleceniobiorców od 2003 roku do chwili obecnej. W przeciągu lat zawierała z nimi umowy zlecenia w formie ustnej jak i w formie pisemnej. Do tych dwóch (...)

 • Imienne raporty do ZUS - kasy chorych

  Czy pracodawca ma obowiązek wystawiać dla ubezpieczonych ZUS RMUA? Czy może wykonywać to tylko na życzenie ubezpieczonego? Czy obecnie te dokumenty powinny posiadać (...)

 • Wezwanie do dostarczenia deklaracji ZUS DRA

  Otrzymałem z ZUS wezwanie do dostarczenia dokumentów ZUS DRA z roku 2000 i 2001 w ciągu 7 dni. Nie jestem w stanie dotrzeć do nich i nie mam pewności czy jeszcze się (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-05-30 poz. 633

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-01 poz. 1039

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-08 poz. 3

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-29 poz. 2753

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-15 poz. 574

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, wypłaconych zasiłków z ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz kolejności zaliczania wpłat składek na poszczególne fundusze.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.