Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 111 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-23
Data wydania:2013-01-11
Data wejscia w życie:2013-02-07
Data obowiązywania:2013-02-07

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 111 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 23 stycznia 2013 r. Poz. 111

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

1) zdnia 11 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie ustalenia planu rozwoju Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN Na podstawie art.9 ust.1 ustawy zdnia 20 października 1994r. ospecjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z2007r. Nr42, poz.274, z2008r. Nr118, poz.746 oraz z2009r. Nr18, poz.97) zarządza się, co następuje: §1.Wrozporządzeniu Ministra Gospodarki zdnia 31 sierpnia 2009r. wsprawie ustalenia planu rozwoju Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. Nr158, poz.1252) wzałączniku wprowadza się następujące zmiany: 1) pkt 1.3 otrzymuje brzmienie: „1.3. Misja TSSE Misją strefy jest rozwój aktywności gospodarczej na jej terenie iwbezpośrednim otoczeniu poprzez optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów kadrowych iprodukcyjnych, zgodnie ze strategiami rozwoju regionów objętych strefą, oraz tworzenie warunków do trwałego rozwoju gospodarczego zorientowanego na dojrzałą gospodarkę rynkową. Realizacja misji polega na podejmowaniu inicjatyw mających na celu wzrost innowacyjności gospodarek województw na obszarach objętych strefą. Celem nadrzędnym jest tworzenie jak najlepszych warunków do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych oraz zwiększanie efektywności wykorzystywania potencjału gospodarczego regionów, wtym zasobów ludzkich. Osiągnięcie tego celu wiąże się nierozerwalnie z: realizacją zadań określonych wStrategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007–20202), 1) wszczególności obejmujących tworzenie warunków do wzrostu konkurencyjności gospodarki poprzez rozwijanie przedsiębiorczości, zwiększanie jej innowacyjności oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu; realizacją zadań określonych w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006–20203), 2) wszczególności poprzez wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki oraz zdolności do tworzenia miejsc pracy; 3) realizacją zadań określonych wStrategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego na lata 2006–20204) ukierunkowanych na wzrost atrakcyjności województwa poprzez zintegrowany rozwój wsferze społecznej, gospodarczej iprzestrzennej;


Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie §1 ust.2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr248, poz.1478).

2) Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego NrLXIII/790/06 zdnia 20 października 2006r.

3) Uchwała Sejmiku Województwa Lubelskiego NrXXXVI/530/05 zdnia 4 lipca 2005r.

4) Uchwała Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego NrXLII/508/06 zdnia 26 października 2006r.

1)

Dziennik Ustaw –2– Poz. 111

4) realizacją zadań określonych wStrategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2006–20205) ukierunkowanych na wzrost konkurencyjności regionu; 5) realizacją zadań określonych wStrategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku6) ukierunkowanych na poprawę konkurencyjności regionu przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju; 6) realizacją zadań określonych wStrategii Rozwoju Województwa Podlaskiego na lata 2000–20207) ukierunkowanych na wzrost konkurencyjności regionu zarówno wewnętrznej, jak imiędzynarodowej.”; 2) pkt 6.1 otrzymuje brzmienie: „6.1. Inwestycje znaczące dla regionów – perspektywy powiększenia terenów Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 118, poz.746) zwiększyła limit łącznej powierzchni stref wPolsce z12 tys. ha do 20 tys. ha. Zasady włączania do stref nowych obszarów zostały określone w Koncepcji rozwoju specjalnych stref ekonomicznych, zwanej dalej „Koncepcją”, przyjętej przez Radę Ministrów dnia 27 stycznia 2009r. Koncepcja określa główny cel włączania nowych terenów do specjalnych stref ekonomicznych, którym jest wspieranie nowych inwestycji pożądanych dla gospodarki kraju, awięc takich, które wnajwyższym stopniu przyczynią się do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego regionów. Strefa tarnobrzeska jest położona na terenie sześciu województw: podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego i podlaskiego. Głównym celem jej działania jest rozwój regionów Polski wschodniej. Obecność strefy wwojewództwie dolnośląskim wiąże się zinwestycjami koncernów LG Philips iLG Electronics, które wymagały od strony polskiej realizacji warunków niemożliwych do spełnienia przez spółki zarządzające strefami dolnośląskimi (Wałbrzyska SSE, Legnicka SSE, Kamiennogórska SSE). Zaistnienie TSSE wwojewództwie mazowieckim zostało zapoczątkowane objęciem strefą tarnobrzeską terenu po upadłej Fabryce Kabli wOżarowie Mazowieckim. Ten fakt był powodem kolejnych włączeń gruntów województwa mazowieckiego, w którym poza obszarem metropolii warszawskiej nadal występuje wysoki poziom bezrobocia. Jedną z przyczyn utworzenia specjalnej strefy ekonomicznej na terenie miasta Łapy wwojewództwie podlaskim jest również wysoki poziom bezrobocia wgminie iwjej bezpośrednim otoczeniu, spowodowany m.in. upadłością Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego iograniczeniem działalności Cukrowni, wwyniku czego utraciło pracę ok. 1000 osób. Różne uwarunkowania icele rozwojowe regionów będących przedmiotem działania TSSE determinują politykę zagospodarowania terenów strefy, inną dla każdego województwa. Itak: 1) województwa podkarpackiego – zakłada się pozyskiwanie projektów inwestycyjnych ztradycyjdla nych dla regionu branż, zwłaszcza chemicznej, materiałów budowlanych ielektromaszynowej. Zuwagi na obserwowany rozwój przetwórstwa aluminium planowane jest podjęcie działań wcelu pozyskania kooperantów dla tego sektora. Zgodnie zKoncepcją dla województwa podkarpackiego „kryterium sektorów priorytetowych” poszerza się oprzemysł meblarski iprzetwórstwo tworzyw sztucznych; 2) województwa lubelskiego – zakłada się pozyskiwanie inwestorów mogących zagospodarować teredla ny po upadających lokalnych przedsiębiorstwach państwowych igospodarstwach rolnych. Innym kierunkiem rozwoju będą inwestycje wykorzystujące lokalną bazę surowcową dla przemysłu ceramicznego, drzewnego imateriałów budowlanych. Zgodnie zKoncepcją dla województwa lubelskiego „kryterium sektorów priorytetowych” poszerza się oprzetwórstwo spożywcze iprzemysł meblarski; 3) województwa świętokrzyskiego – zakłada się pozyskiwanie małych iśrednich projektów wykorzydla stujących lokalne tradycje przemysłowe różnorodnych branż iistniejące zasoby kadrowe – dotyczy to inwestorów zbranży przetwórstwa spożywczego, maszynowej, materiałów budowlanych imotoryzacyjnej. Zgodnie zKoncepcją dla województwa świętokrzyskiego „kryterium sektorów priorytetowych” poszerza się oprzemysł produkujący wyroby na potrzeby budownictwa oraz obranżę metalową;

Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr78/06 zdnia 29 maja 2006r. Uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego NrXLVIII/649/2005 zdnia 30 listopada 2005r.


7) Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego NrXIV/131/2004 zdnia 26 marca 2004r. zmieniona uchwałą NrXXXV/438/06 zdnia 30 stycznia 2006r.

5) 6)

Dziennik Ustaw –3– Poz. 111

4) województwa dolnośląskiego – zakłada się pozyskiwanie inwestorów będących kooperantami dla dla przedsiębiorców zParku Technologicznego LG. Zuwagi na znaczący ośrodek akademicki szczególnie pożądane będą działalności wzakresie zaawansowanych technologii inowoczesnych usług. Zgodnie zKoncepcją dla województwa dolnośląskiego „kryterium sektorów priorytetowych” poszerza się oprzemysł elektrotechniczny oraz części iakcesoria dla przemysłu; 5) województwa mazowieckiego – zakłada się pozyskiwanie inwestorów aktywizujących tereny dla wbezpośrednim otoczeniu aglomeracji stołecznej, gwarantujących tworzenie miejsc pracy wdziedzinach, wktórych województwo dysponuje dużym potencjałem kadrowym oraz zapleczem okołobiznesowym. Dla północnej części województwa założono pozyskiwanie inwestorów zbranży przetwórstwa spożywczego, maszynowej, materiałów budowlanych, elektrotechnicznej imotoryzacyjnej, gwarantujących tworzenie miejsc pracy na obszarach owysokiej stopie bezrobocia. Uwzględniając dotychczasowe kierunki rozwoju przemysłu na terenach południowej części województwa, zakłada się pozyskanie inwestorów zbranży metalowej, mechaniki precyzyjnej iprzemysłu tworzyw sztucznych, wpisujących się wtradycje przemysłowe regionu. Zgodnie zKoncepcją dla województwa mazowieckiego „kryterium sektorów priorytetowych” poszerza się obranżę elektromaszynową iprzetwórstwa spożywczego; 6) województwa podlaskiego – zakłada się pozyskiwanie inwestorów wykorzystujących bazę surowdla cową ikadrową województwa, awięc przedsiębiorców zbranży rolno-spożywczej, drzewnej oraz budowlanej. Zważywszy na dużą skalę bezrobocia wwojewództwie, priorytetowo będą traktowani przedsiębiorcy tworzący znaczącą liczbę nowych miejsc pracy. Preferowane będą również inwestycje innowacyjne itakie, które zdywersyfikują dotychczasowy profil przemysłu wregionie oraz wpłyną na poprawę jego konkurencyjności. Zgodnie zKoncepcją dla województwa podlaskiego „kryterium sektorów priorytetowych” poszerza się oprzemysł maszynowy iprodukcję mebli. Realizowane działania marketingowo-promocyjne będą zgodne zpolityką rozwoju strefy określoną wKoncepcji, aujęte wniej zasady obejmowania nowych gruntów statusem specjalnej strefy ekonomicznej będą stanowić podstawę do oceny wniosków kierowanych do zarządzającego owłączenie nowych terenów do strefy.”. §2.Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Gospodarki: wz. M. Kasprzak

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 111 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-13 poz. 705

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie powierzenia Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz ustalenia zakresu tej kontroli.

 • Dziennik Ustaw z 2010-06-18 poz. 698

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-15 poz. 934

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej INVEST-PARK Sp. z o.o. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-13 poz. 708

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 w sprawie powierzenia "Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej INWEST-PARK" Sp. z o. o. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenia zakresu tej kontroli.

 • Dziennik Ustaw z 2007-10-03 poz. 1300


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.