Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 114 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie opłat lotniskowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-24
Data wydania:2013-01-23
Data wejscia w życie:2013-01-25
Data obowiązywania:2013-01-25

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 114 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 24 stycznia 2013 r. Poz. 114

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA IGOSPODARKI MORSKIEJ

1) zdnia 23 stycznia 2013r. wsprawie opłat lotniskowych Na podstawie art.77 ust.4 ustawy zdnia 3 lipca 2002r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z2012r. poz.933, 951 i1544) zarządza się, co następuje: §1.Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dotyczące ustalania izatwierdzania opłat lotniskowych, októrych mowa wart.75 ustawy zdnia 3 lipca 2002r. – Prawo lotnicze, zwanej dalej „ustawą”. §2.1. Zarządzający lotniskiem użytku publicznego może ustalić następujące opłaty lotniskowe za usługi standardowe związane zudostępnieniem iutrzymaniem: 1) obiektów iurządzeń oraz wykonywaniem czynności niezbędnych dla zapewnienia wykonania operacji startu lub lądowania statku powietrznego – opłata startowa lub za lądowanie; 2) miejsc parkingowych oraz ich oświetleniem – opłata postojowa; 3) budynków dworców pasażerskich oraz urządzeń wnich się znajdujących – opłata pasażerska; 4) wykorzystywanych przy przewozie ładunków (towarów i poczty) budynków dworców towarowych oraz urządzeń wnich się znajdujących – opłata towarowa. 2.Zarządzający lotniskiem użytku publicznego może, zgodnie zart.75 ust.4 ustawy, poza opłatami, októrych mowa wust.1, ustalić dopłaty do opłat lotniskowych, októrych mowa wust.1 pkt 1, albo wyodrębnić opłatę hałasową. 3.Zarządzający lotniskiem użytku publicznego może, poza opłatami, októrych mowa w ust.1, ustalić odrębną opłatę lotniskową za zapewnienie ochrony ikontrolę bezpieczeństwa pasażerów iich bagażu oraz ładunków (towarów ipoczty) oraz odrębną opłatę lotniskową za ochronę statku powietrznego na płycie postojowej. 4.Zarządzający lotniskiem użytku publicznego może pobierać opłaty lotniskowe za usługi dodatkowe (opłaty dodatkowe), których zakres wykracza poza usługi standardowe określone wust.1–3. §


3.

1. Zakres i warunki świadczenia usług standardowych i dodatkowych objętych opłatami lotniskowymi określa i w sposób zwyczajowo przyjęty na danym lotnisku użytku publicznego podaje do publicznej wiadomości zarządzający lotniskiem użytku publicznego, wszczególności przez publikację na stronie internetowej lotniska, oile taką posiada. 2.Opłaty lotniskowe ustala się wwalucie obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1)

Minister Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie §1 ust.2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej (Dz. U. Nr248, poz.1494 oraz z2012r. poz.1396).

Dziennik Ustaw –2– Poz. 114

§4.1. Opłaty lotniskowe na lotniskach użytku publicznego ustala się wsposób: 1) zapewniający łatwość ustalenia należności ztytułu tych opłat; 2) umożliwiający sprawdzenie przez użytkownika statku powietrznego lub innego posiadacza statku powietrznego wmomencie wykonywania operacji lotniczej poprawności ustalonej należności ztytułu tych opłat; zapewniający zachowanie zasady niedyskryminacji użytkowników statku powietrznego lub innych posiadaczy statku 3) powietrznego; 4) zapewniający wmiarę możliwości stabilność opłat wsezonie rozkładowym; 5) niezniechęcający użytkownika statku powietrznego lub innego posiadacza statku powietrznego do korzystania zusług iurządzeń zapewniających ochronę ibezpieczeństwo; uwzględniający zarobkowy cel działania zarządzającego lotniskiem użytku publicznego wodniesieniu do opłat, októ6) rych mowa w§ 2 ust.1 i4; 7) uwzględniający koszty usług oraz udostępniania iutrzymania obiektów iurządzeń niezbędnych do wykonania operacji lotniczych oraz obsługi pasażerów iładunków (towarów ipoczty), zzapewnieniem odpowiedniego standardu bezpieczeństwa ijakości obsługi, zwyłączeniem kosztów pokrywanych zinnych opłat. 2.Zarządzający lotniskiem użytku publicznego, zzachowaniem zasad niedyskryminacji użytkowników statku powietrznego lub innych posiadaczy statków powietrznych, jawności idostępności oraz wymagań, októrych mowa wust.1, może udzielać zniżek od ustalonych opłat lotniskowych, wszczególności wcelu rozwoju ruchu lotniczego izwiększenia liczby obsługiwanych pasażerów lub ładunków (towarów i poczty), zwiększenia liczby połączeń lotniczych lub częstotliwości połączeń istniejących, pod warunkiem że nie spowoduje to podwyższenia opłat lotniskowych ponoszonych przez podmioty niekorzystające ztych zniżek. 3.Jeżeli celem udzielanych zniżek, októrych mowa wust.2, jest utrzymanie lub zwiększenie wielkości ruchu lotniczego, wszczególności uruchomienie połączeń na nowych trasach lub zwiększenie częstotliwości połączeń na trasach istniejących, stosowanie tych zniżek jest ograniczone wczasie inie może trwać dłużej niż 5 lat. 4.Zarządzający lotniskiem użytku publicznego, zzachowaniem wymagań, októrych mowa wust.1, może modulować wysokość opłat lotniskowych ze względu na interes publiczny lub społeczny, wszczególności ochronę środowiska przed nadmiernym hałasem lub zróżnicowane natężenie ruchu lotniczego. Kryteria stosowane wprzypadku takiego modulowania muszą być adekwatne, obiektywne iprzejrzyste. §5.1. Koszty będące podstawą ustalania przez zarządzającego lotniskiem użytku publicznego jednego rodzaju opłat lotniskowych nie mogą równocześnie stanowić podstawy ustalania innego rodzaju opłat lotniskowych, ani opłat za inne usługi związane zdziałalnością lotniska. 2.Opłaty lotniskowe na lotniskach użytku publicznego ustala się na podstawie planowanej księgowej wartości kosztów określonych wplanie gospodarczym na rok, wktórym te opłaty mają wejść wżycie, zuwzględnieniem § 6 ust.2. 3.Wprzypadku gdy zarządzający lotniskiem użytku publicznego nie posiada planu gospodarczego, podstawę ustalania wysokości opłat lotniskowych stanowią koszty poniesione wroku sprawozdawczym poprzedzającym rok, wktórym opłaty lotniskowe są wprowadzane. 4.Koszty planowane do poniesienia albo poniesione przez zarządzającego lotniskiem użytku publicznego, które odpowiednio będą pokryte albo zostały pokryte zbezzwrotnych środków publicznych, nie mogą stanowić podstawy ustalania opłat lotniskowych. 5.Jeżeli opłaty lotniskowe zostały skalkulowane zgodnie zust.2 iuwzględniały otrzymanie bezzwrotnych środków publicznych pomniejszających podstawę kalkulacji opłat, zgodnie zust.4, azarządzający lotniskiem użytku publicznego nie uzyskał tych środków, dopuszcza się zastosowanie mechanizmu wyrównawczego polegającego na zmianie podstawy kalkulacji opłat owysokość nieotrzymanych środków nie później niż wdrugim roku następującym po roku, wktórym powstała ta różnica. §6.1. Zarządzający lotniskiem użytku publicznego uwzględnia wopłatach lotniskowych ponoszone przez siebie koszty świadczenia usług, za które są pobierane opłaty, wszczególności: 1) bezpośrednie koszty operacyjne utrzymania ieksploatacji lotniska; 2) koszty pośrednie, wtym koszty administracyjne;


Dziennik Ustaw –3– Poz. 114

3) koszty infrastruktury, wtym koszt amortyzacji oraz środków trwałych wbudowie; 4) koszty finansowe kapitału obcego. 2.Przy ustalaniu wysokości opłat lotniskowych zarządzający lotniskiem użytku publicznego może uwzględnić koszt kapitału własnego albo uzasadnioną marżę zysku, zzastrzeżeniem ust.3. 3.Wprzypadku opłat lotniskowych, októrych mowa w§ 2 ust.2 i3, zarządzający lotniskiem użytku publicznego może uwzględnić koszt kapitału własnego, skalkulowanego zuwzględnieniem stopy oprocentowania nie wyższej niż oprocentowanie 10-letnich obligacji Skarbu Państwa. Przy ustalaniu tych opłat nie uwzględnia się uzasadnionej marży zysku. 4.Koszt kapitału własnego, októrym mowa wust.2 i3, dla danego roku kalkuluje się wodniesieniu do średniej księgowej wartości netto składników majątkowych, z początku i końca tego roku, wykorzystywanych przez zarządzającego lotniskiem użytku publicznego do świadczenia usług, za które jest pobierana opłata. 5.Opłaty lotniskowe ustala się na podstawie ewidencji księgowej lub pozaksięgowej ipodziału kosztów, októrych mowa wust.1, na poszczególne rodzaje usług, za które są pobierane opłaty lotniskowe, oraz na pozostałą działalność. Podział kosztów pośrednich jest dokonywany przy wykorzystaniu jasno określonych współczynników, tak aby uniknąć nadmiernego obciążania tymi kosztami działalności, ztytułu której są pobierane opłaty lotniskowe. 6.Zarządzający lotniskiem użytku publicznego, mając na uwadze zapewnienie konkurencyjności lotniska, może ustalić opłatę lotniskową poniżej kosztów, októrych mowa w§ 5 ust.2 albo ust.3. 7.Przy ustalaniu wysokości opłat lotniskowych można uwzględnić konieczność zgromadzenia środków własnych na finansowanie długoterminowych przedsięwzięć inwestycyjnych odużej skali. §7.1. Opłatę startową lub za lądowanie na lotniskach użytku publicznego ustala się wodniesieniu do maksymalnej masy startowej (MTOM) statku powietrznego, zwanej dalej „maksymalną masą”, podanej wświadectwie zdatności do lotu, awprzypadku jego braku – wdokumencie równoważnym, zzastrzeżeniem ust.2. 2.Zarządzający lotniskiem użytku publicznego może ustalić stałą opłatę startową lub za lądowanie. 3.Zarządzający lotniskiem użytku publicznego może ustalić: 1) opłatę startową, która obejmuje również lądowanie statku powietrznego; 2) opłatę za lądowanie, która obejmuje również start statku powietrznego; 3) odrębną opłatę startową oraz opłatę za lądowanie statku powietrznego. 4.Przy określaniu kosztów bezpośrednich stanowiących podstawę ustalania opłaty startowej lub za lądowanie uwzględnia się uzasadnione koszty utrzymania części lotniczej lotniska ponoszone przez zarządzającego lotniskiem użytku publicznego, zwyłączeniem kosztów utrzymania budynku dworca lotniczego oraz kosztów stanowiących podstawy do ustalenia opłat, októrych mowa wart.130 ustawy, awszczególności koszty: 1) stałego utrzymywania dróg startowych idróg kołowania wraz zsystemem urządzeń znimi związanych wstanie pozwalającym na ich bezpieczne wykorzystywanie oraz pozostawanie wstanie gotowości świadczenia usług, za które są pobierane opłaty; zabezpieczenia pola wzlotów ipola manewrowego statków powietrznych obejmującego wszczególności ich utrzyma2) nie, ogrodzenie, meliorację, oświetlenie, konserwację; 3) ochrony izapewnienia bezpieczeństwa statku powietrznego wtrakcie wykonywania operacji startu ilądowania; 4) funkcjonowania lotniskowych służb ruchu lotniczego, służb isystemów zabezpieczających te służby, innych systemów iurządzeń zapewniających bezpieczeństwo operacji lotniczych; 5) utrzymania izabezpieczenia oświetlenia płyty lotniska ipłyt postojowych oraz ich udostępnienia dla statków powietrznych na czas niezbędny do wykonania czynności serwisowych iładunkowych – wczęści nieobjętej opłatą postojową; 6) zabezpieczenia przeciwpożarowego iratownictwa medycznego operacji lotniczych, zuwzględnieniem stałej gotowości do podjęcia niezbędnej akcji wsytuacjach awaryjnych, niezależnie od rzeczywistego wykorzystania tych usług, służb iurządzeń;

Dziennik Ustaw –4– Poz. 114

7) oświetlenia w nocy i podczas złej widoczności dróg startowych i dróg kołowania oraz udostępnienia wzrokowych iradiowych urządzeń podejścia do lądowania; 8) ochrony środowiska przed hałasem, chyba że stanowią podstawę do ustalania dopłaty lub opłaty, októrych mowa w§ 2 ust.2; 9) zapewnienia lotniskowej osłony meteorologicznej. §8.1. Opłatę postojową na lotniskach użytku publicznego ustala się wodniesieniu do maksymalnej masy lub zajmowanej przez statek powietrzny powierzchni płyty postojowej oraz czasu postoju tego statku na płycie postojowej.

2. Czasem postoju statku powietrznego jest czas od momentu znalezienia się na płycie postojowej do momentu jej opuszczenia przez statek powietrzny.


3.Przy określaniu kosztów stanowiących podstawę do ustalania opłaty postojowej uwzględnia się uzasadnione koszty utrzymania płyty postojowej lotniska, awszczególności koszty: 1) utrzymywania płyty postojowej; 2) utrzymania izabezpieczenia oświetlenia płyty postojowej dla statków powietrznych ijej udostępnienia na czas niezbędny do wykonania czynności serwisowych iładunkowych – wczęści nieobjętej opłatą startową lub za lądowanie; 3) ochrony parkujących statków powietrznych, chyba że koszty te stanowią podstawę do ustalania opłaty, októrej mowa w§ 2 ust.3. 4.Zarządzający lotniskiem użytku publicznego może określić czas, za który nie pobiera się opłaty postojowej. Wprzypadku określenia długości czasu, za który nie pobiera się opłaty postojowej na danym lotnisku, długość tego czasu jest określona wzatwierdzonych, wtrybie art.77 ustawy, opłatach lotniskowych. 5.Zarządzający lotniskiem użytku publicznego może uwzględnić koszt postoju statku powietrznego whangarze wopłacie postojowej albo wyodrębnić opłatę hangarową za postój statku powietrznego whangarze. 6.Zarządzający lotniskiem użytku publicznego może ustalić specjalną, podwyższoną opłatę postojową wprzypadku uzasadnionego zatrzymania statku powietrznego na lotnisku zgodnie zart.78 ust.1 ustawy. §9.1. Opłatę pasażerską na lotniskach użytku publicznego ustala się zuwzględnieniem ponoszonych przez zarządzającego lotniskiem użytku publicznego uzasadnionych kosztów utrzymania infrastruktury udostępnianej pasażerom oraz świadczonych na ich rzecz usług, awszczególności kosztów związanych z: 1) udostępnianiem pasażerom budynku dworca lotniczego wraz zniezbędnym wyposażeniem, urządzeniami isystemem dróg dojazdowych, zwyłączeniem kosztów związanych ze świadczeniem usług pozalotniczych; 2) zapewnianiem ochrony ikontroli bezpieczeństwa pasażerów iich bagażu, chyba że koszty te stanowią podstawę do ustalania opłaty lotniskowej, októrej mowa w§ 2 ust.3. 2.Zarządzający lotniskiem użytku publicznego może ustalić opłatę pasażerską pobieraną ztytułu obsługi pasażera: 1) przylatującego; 2) odlatującego; 3) tranzytowego. 3.Zarządzający lotniskiem użytku publicznego może wramach jednej opłaty pasażerskiej łączyć pobieranie tej opłaty ztytułów, októrych mowa wust.2. §10. Opłatę towarową na lotniskach użytku publicznego ustala się zuwzględnieniem uzasadnionych kosztów utrzymania infrastruktury służącej obsłudze ładunków (towarów ipoczty), ponoszonych przez zarządzającego lotniskiem użytku publicznego, awszczególności kosztów związanych z: 1) udostępnieniem iutrzymaniem budynków dworców towarowych; 2) zapewnieniem ochrony ikontroli bezpieczeństwa ładunków (towarów ipoczty), chyba że koszty te stanowią podstawę do ustalania opłaty lotniskowej, októrej mowa w§ 2 ust.3.

Dziennik Ustaw –5– Poz. 114

§11.1. Opłatę hałasową albo dopłatę, októrej mowa w§ 2 ust.2, ustala się woparciu okoszty, októrych mowa w§ 7 ust.4 pkt 8, zuwzględnieniem § 6 ust.3. Koszty te ustala się na podstawie prowadzonej przez zarządzającego lotniskiem użytku publicznego ewidencji księgowej lub pozaksięgowej pozwalającej na określenie wysokości kosztów związanych zzapewnieniem ochrony środowiska przed nadmiernym hałasem. 2.Wysokość opłaty hałasowej albo dopłaty, októrej mowa w§ 2 ust.2, ustala się wzależności od poziomu hałasu wytwarzanego przez statek powietrzny. Opłata ta powinna być wmiarę możliwości powiązana zopłatą za lądowanie inie powinna być ustanowiona na poziomie zaporowym dla operacji niektórych typów statków powietrznych. §12.1. Opłaty lotniskowe, októrych mowa w§ 2 ust.3, na lotniskach użytku publicznego ustala się wyłącznie woparciu okoszty zapewnienia ochrony ikontroli bezpieczeństwa pasażerów iich bagażu oraz ładunków (towarów ipoczty) lub koszty ochrony parkujących statków powietrznych, wtym koszty infrastruktury isystemów służących kontroli bezpieczeństwa, personelu zapewniającego ochronę wtym zakresie, wtym także koszty szkolenia tego personelu.

2. Opłaty lotniskowe, októrych mowa w§ 2 ust. 3, nie mogą, zuwzględnieniem § 6 ust.3, przewyższać kosztów, októrych mowa wust. 1.

3. Koszty, októrych mowa wust. 1, ustala się na podstawie prowadzonej przez zarządzającego lotniskiem użytku publicznego ewidencji księgowej lub pozaksięgowej, pozwalającej na określenie wysokości kosztów związanych zzapewnieniem ochrony przed aktami bezprawnej ingerencji wlotnictwie cywilnym. 4.Wprzypadku wystąpienia różnicy między przychodami ztytułu opłat, októrych mowa wust.1, akosztami rzeczywiście poniesionymi wzwiązku zzapewnianiem ochrony, októrej mowa wust.1, jest stosowany mechanizm wyrównawczy polegający na odpowiedniej zmianie tych opłat owysokość tej różnicy nie później niż wdrugim roku następującym po roku, wktórym powstała ta różnica.

§13.1. Projekt opłat lotniskowych zarządzający lotniskiem użytku publicznego przedstawia do zaopiniowania, zgodnie zart.77 ust.1 ustawy, nie później niż na miesiąc przed przewidywanym dniem przedstawienia ich do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zwanemu dalej „Prezesem Urzędu”. 2.Wramach konsultacji, októrych mowa wust.1, zarządzający lotniskiem użytku publicznego przedstawia informacje na temat podstaw przyjętych do określenia systemu iwysokości poszczególnych opłat lotniskowych na danym lotnisku. Informacje te obejmują co najmniej: 1) wykaz usług ielementów infrastruktury udostępnianych wzamian za pobierane opłaty lotniskowe; 2) metodę ustalania opłat lotniskowych; 3) ogólną strukturę kosztów, które stanowią podstawę do ustalenia opłat lotniskowych zgodnie z§ 5, wodniesieniu do obiektów iurządzeń oraz usług, których dotyczą opłaty lotniskowe; 4) wysokość przychodów osiąganych z tytułu poszczególnych opłat lotniskowych i całkowity koszt objętych opłatami lotniskowymi usług, poniesionych wroku obrotowym poprzedzającym rok, wktórym są prowadzone konsultacje, oraz prognozowane do poniesienia wroku, wktórym są prowadzone konsultacje, oraz wroku, wktórym nowe opłaty mają wejść wżycie; 5) wysokość bezzwrotnych środków publicznych, zktórych sfinansowano koszty udostępniania iutrzymania obiektów iurządzeń oraz usług, których dotyczą opłaty lotniskowe; 6) prognozy wysokości opłat lotniskowych, zmiany ruchu lotniczego iplanowanych na lotnisku użytku publicznego inwestycji obejmujące rok, wktórym są prowadzone konsultacje, oraz 2 lata następne; 7) faktyczny stopień wykorzystania infrastruktury iurządzeń lotniska wroku, wktórym są prowadzone konsultacje; 8) przewidywany wpływ głównych planowanych na lotnisku użytku publicznego inwestycji na przepustowość tego lotniska. 3.Na żądanie zarządzającego lotniskiem użytku publicznego, przed przeprowadzeniem konsultacji, októrych mowa wust.1, przewoźnicy lotniczy, októrych mowa wart.77 ust.1 ustawy, wterminie określonym przez zarządzającego lotniskiem użytku publicznego, nie krótszym niż 14 dni, przekazują informacje: 1) temat prognozy ruchu lotniczego danego przewoźnika lotniczego do lub zdanego lotniska, wtym liczby pasażerów na lub tonażu ładunków (towarów ipoczty) ioperacji ruchu pasażerskiego lub towarowego, na okres co najmniej 2 lat następujących po roku, wktórym są prowadzone konsultacje;

Dziennik Ustaw –6– Poz. 114

2) dotyczące planowanej siatki połączeń do i z danego lotniska, zmiany w liczbie i typach użytkowanych statków powietrznych (strukturze floty wykorzystywanej wwykonywaniu operacji do izdanego lotniska) wokresie co najmniej roku kalendarzowego następującego po roku, wktórym są prowadzone konsultacje; 3) dotyczące planów rozwoju związanych zdanym lotniskiem; 4) dotyczące potrzeb iwymagań związanych zdanym lotniskiem, wszczególności związanych zprzepustowością terminali idróg startowych oraz zinfrastrukturą służącą parkowaniu statków powietrznych. 4.Informacje przekazywane podczas konsultacji, októrych mowa wust.1, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa wrozumieniu art.11 ust.4 ustawy zdnia 16 kwietnia 1993r. ozwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z2003r. Nr153, poz.1503, zpóźn. zm.2)). 5.Przewoźnik lotniczy, który mimo żądania zarządzającego lotniskiem użytku publicznego nie przedstawił przed konsultacjami, októrych mowa wust.1, wterminie określonym przez tego zarządzającego informacji, októrych mowa wust.3, traci prawo do udziału wtych konsultacjach. 6.Wramach konsultacji, októrych mowa wust.1, zarządzający lotniskiem konsultuje także podjęcie decyzji ouwzględnieniu wwysokości opłat lotniskowych konieczności zgromadzenia środków własnych na finansowanie długoterminowych przedsięwzięć inwestycyjnych odużej skali. § 14.

1. Zarządzający lotniskiem użytku publicznego przedstawia Prezesowi Urzędu do zatwierdzenia projekt opłat lotniskowych wraz zuzasadnieniem zawierającym wszczególności: 1) określenie proponowanego terminu wejścia wżycie opłat lotniskowych; 2) zakres iwarunki świadczenia usług standardowych idodatkowych; 3) opis aktualnej sytuacji finansowej zarządzającego lotniskiem użytku publicznego, wraz zopisem wpływu zmiany opłat lotniskowych na tę sytuację; 4) uzasadnienie dla modulowania opłat lotniskowych, októrym mowa w§ 4 ust.4, jeżeli projekt opłat lotniskowych zawiera takie modulowanie; 5) opis proponowanych zniżek od opłat lotniskowych wraz zuzasadnieniem, wszczególności określenie spodziewanych rezultatów tych zniżek dla ruchu do izdanego lotniska, wraz zinformacją oźródłach finansowania przychodów utraconych wzwiązku zfunkcjonowaniem systemu zniżek; 6) dokumentację zprzeprowadzonych konsultacji, októrych mowa w§ 13, wszczególności dokumentację potwierdzającą dotrzymanie przez zarządzającego lotniskiem użytku publicznego terminu, októrym mowa w§ 13 ust.

1, oraz – na żądanie Prezesa Urzędu – kopie opinii podmiotów, októrych mowa wart.77 ust.1 ustawy; 7) uzasadnienie proponowanych zmian wopłatach lotniskowych względem obowiązujących dotychczas, wszczególności okoliczności wpływające na konieczność zmiany opłat lotniskowych oraz uzasadnienie dla proponowanej wysokości opłat lotniskowych; 8) informację odofinansowaniu zbezzwrotnych środków publicznych obiektów iurządzeń oraz usług, których dotyczą opłaty lotniskowe; 9) uzasadnienie konieczności uwzględnienia wopłatach lotniskowych zgromadzenia środków własnych na finansowanie długoterminowych przedsięwzięć inwestycyjnych odużej skali. 2.Wcelu zbadania zgodności projektu opłat lotniskowych zprzepisami prawa Prezes Urzędu może żądać od zarządzającego lotniskiem użytku publicznego przedstawienia dodatkowych informacji dotyczących wprowadzanych albo zmienianych opłat lotniskowych, wszczególności: 1) kalkulacji kosztów stanowiących podstawę ustalenia poszczególnych opłat lotniskowych; 2) planu gospodarczego obejmującego co najmniej 2 lata; 3) poświadczających spełnienie wymagań rozporządzenia.

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2004r. Nr96, poz.959, Nr162, poz.1693 iNr172, poz.1804, z2005r. Nr10, poz.68, z2007r. Nr171, poz.1206 oraz z2009r. Nr201, poz.1540.

Dziennik Ustaw –7– Poz. 114

§15.1. Opłaty lotniskowe na lotniskach użytku wyłącznego mogą być zróżnicowane wyłącznie wsposób niepowodujący dyskryminacji użytkowników izapewniający zachowanie zasad uczciwej konkurencji, wszczególności ze względu na rodzaje icharakterystyki statków powietrznych oraz charakter wykonywanych operacji lotniczych. 2.Zarządzający lotniskiem użytku wyłącznego, zzachowaniem zasady niedyskryminacji oraz na warunkach jednakowych dla poszczególnych użytkowników, októrych mowa wart.54 ust.3 ustawy, może udzielać zniżek od ustalonych opłat lotniskowych, jeżeli nie powoduje to wzrostu opłat lotniskowych pobieranych od podmiotów niekorzystających ztych zniżek. 3.Zarządzający lotniskiem użytku wyłącznego podaje wsposób zwyczajowo przyjęty na danym lotnisku do wiadomości użytkowników, októrych mowa wart.54 ust.3 ustawy, opłaty lotniskowe, októrych mowa wust.1, wraz zwarunkami stosowania zniżek, przynajmniej na miesiąc przed ich wejściem wżycie. 4.Do opłat lotniskowych na lotniskach użytku wyłącznego stosuje się przepis § 3 ust.2. §16.Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury zdnia 29 kwietnia 2004r. wsprawie opłat lotniskowych (Dz. U. Nr103, poz.1083). §17.Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem następującym po dniu ogłoszenia. Minister Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej: S. Nowak

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 114 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-31 poz. 1268

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie opłat lotniskowych dla państwowych statków powietrznych wykonujących loty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa państwa, ochroną granicy państwowej lub poszukiwaniem i ratownictwem

 • Komunikat UE z 2009-02-19 nr 41 poz. 93

  Opłaty lotniskowe ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego (...)

 • Dziennik Ustaw z 2013-06-07 poz. 658

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu ustanawiania sieci portów lotniczych i wspólnego systemu opłat lotniskowych

 • Komunikat UE z 2009-04-07 nr 83 poz. 16

  Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 87 i 88 Traktatu WE – Sprawy, wobec których Komisja nie zgłasza zastrzeżeń (1)

 • Komunikat UE z 2006-03-04 nr 54 poz. 47

  Zmiana ogłoszenia przetargu na obniżenie opłat przywozowych na przywóz kukurydzypochodzącej z krajów trzecich (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.