Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 1149 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz ustawy – Prawo celne

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-09-30
Data wydania:2013-08-30
Data wejscia w życie:2013-10-15
Data obowiązywania:2013-10-15

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 1149 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 30 września 2013 r. Poz. 1149

USTAWA zdnia 30 sierpnia 2013r. ozmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy – Kodeks karny skarbowy orazustawy – Prawo celne Art.1. Wustawie zdnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z2012r. poz.749, zpóźn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 1) wart.70 w§ 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik został zawiadomiony, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się zniewykonaniem tego zobowiązania;”; 2) po art.70b dodaje się art.70c wbrzmieniu: „Art. 70c. Organ podatkowy właściwy wsprawie zobowiązania podatkowego, zktórego niewykonaniem wiąże się podejrzenie popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, zawiadamia podatnika onierozpoczęciu lub zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w przypadku, o którym mowa wart.70 § 6 pkt 1, najpóźniej zupływem terminu przedawnienia, októrym mowa wart.70 § 1, oraz orozpoczęciu lub dalszym biegu terminu przedawnienia po upływie okresu zawieszenia.”; 3) art.71 otrzymuje brzmienie: „Art. 71. Przepisy art.70 iart.70c stosuje się odpowiednio do należności płatników lub inkasentów ztytułu niepobranych albo niewpłaconych podatków.”. Art.2. Wustawie zdnia 10 września 1999r. – Kodeks karny skarbowy (Dz.U.z2013r. poz.186 i 1036) wprowadza się następujące zmiany: 1) wart.133 dodaje się § 3 wbrzmieniu: „§


3. Organy, októrych mowa w§ 1, informują owszczęciu iprawomocnym zakończeniu postępowania wsprawie oprzestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe właściwe organy podatkowe lub celne, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się zniewykonaniem zobowiązania podatkowego lub powstaniem długu celnego.”; 2) wart.134: a) po § 1 dodaje się § 1a wbrzmieniu: „§ 1a. Organy, októrych mowa w§ 1, informują owszczęciu iprawomocnym zakończeniu postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe właściwe organy podatkowe lub celne, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się zniewykonaniem zobowiązania podatkowego lub powstaniem długu celnego.”,

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2012r. poz. 848, 1101, 1342 i1529 oraz z2013r. poz.35, 985, 1027, 1036 i 1145.

Dziennik Ustaw b) § 5 otrzymuje brzmienie: „§

5. Przepisy § 1, 1a, 2 i4 stosuje się odpowiednio wprzypadku, gdy organ określony w§ 1 pkt 1–3 jest właściwy do prowadzenia postępowania przygotowawczego wsprawie oczyn zabroniony jako przestępstwo lub wykroczenie określone wprzepisach karnych innej ustawy, który wyczerpuje zarazem znamiona przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.”; 3) wart.134a dotychczasową treść oznacza się jako § 1 idodaje się § 2 wbrzmieniu: „§

2. Przepis art.134 § 1a stosuje się odpowiednio.”. Art.3. Wustawie zdnia 19 marca 2004r. – Prawo celne (Dz. U. z2013r. poz.727) wprowadza się następujące zmiany: 1) wart.65 wust.10 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) wszczęcia postępowania wsprawie oprzestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, októrym dłużnik został zawiadomiony;”; 2) po art.65b dodaje się art.65c wbrzmieniu: „Art. 65c. Organ celny zawiadamia dłużnika o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia kwoty należności wprzypadku, októrym mowa wart.65 ust.10 pkt 1, najpóźniej zupływem terminu przedawnienia, októrym mowa wart.65 ust.7, orazodalszym biegu terminu przedawnienia po upływie okresu zawieszenia.”. Art.4. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski –2– Poz. 1149

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 1149 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

 • Ustawa antylichwiarska a oprocentowanie weksla

  Czy ustawa "antylichwiarska" z dnia 7 lipca 2005r. o zmianie ustawy- Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2005r.), która wejdzie (...)

 • Termin wydania decyzji o nadaniu NIP

  Jaki jest termin wydania decyzji o nadaniu NIP przez US?

 • Odsetki za zwłokę.

  Należność główna została zapłacona, ale od tej kwoty zostały naliczone odsetki, które nie zostały uregulowane.Czy organ podatkowy może egzekwować nie zapłacone (...)

 • Ustawa o świadku koronnym

  Ustawa o świadku koronnym, jak wynika z przepisów końcowych , obowiązuje do 1 września 2006 roku. Czy oznacza to, że po 1 września nie maja już zastosowania te przepisy? (...)

 • Zaległe składki ZUS kosztem

  W 2002 r. prowadziłem działalność jako wspólnik spółki cywilnej. Przez jakiś czas nie płaciłem składek ZUS. Składek nie płacił również drugi wspólnik spółki (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-06-07 poz. 625

  Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw

 • Monitor Polski 2002 nr 56 poz. 763

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2002 r. sygn. akt K. 41/02

 • Monitor Polski 2013 poz. 747

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa

 • Monitor Polski 2012 poz. 583

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa

 • Dziennik Ustaw z 2013-09-27 poz. 1145

  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.