Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 115 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych oraz warunków wynagradzania członków zespołu egzaminacyjnego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-24
Data wydania:2013-01-23
Data wejscia w życie:2013-01-25
Data obowiązywania:2013-01-25

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 115 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 24 stycznia 2013 r. Poz. 115

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA IGOSPODARKI MORSKIEJ

1) zdnia 23 stycznia 2013r. wsprawie trybu isposobu przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych oraz warunków wynagradzania członków zespołu egzaminacyjnego Na podstawie art.77 ust. 10 ustawy zdnia 18 sierpnia 2011r. obezpieczeństwie morskim (Dz.U. Nr228, poz.1368 oraz z2012r. poz.1068) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa tryb i sposób przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się ouzyskanie dyplomów lub świadectw oraz warunki wynagradzania członków zespołu egzaminacyjnego wskazanego przez przewodniczącego Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej „Komisją”. §

2. Ilekroć wrozporządzeniu jest mowa o: 1) zdającym – należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się odyplom lub świadectwo, uczestniczącą wegzaminie kwalifikacyjnym organizowanym przez Komisję; 2) sekretariacie – należy przez to rozumieć sekretariat Komisji w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, Urzędzie Morskim wGdyni lub wUrzędzie Morskim wSzczecinie. § 3.

1. Pisemny wniosek odopuszczenie do egzaminu kwalifikacyjnego składa się do sekretariatu na co najmniej 14dni przed wyznaczonym terminem egzaminu kwalifikacyjnego.

2. Wniosek, októrym mowa wust. 1, powinien zawierać: 1) imię (imiona) inazwisko wnioskodawcy; 2) datę imiejsce urodzenia wnioskodawcy; 3) adres zamieszkania albo adres do korespondencji wnioskodawcy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania; 4) nrPESEL, jeżeli wnioskodawca posiada; 5) numer telefonu, faksu lub adres poczty elektronicznej wnioskodawcy, ze wskazaniem preferowanego kontaktu; 6) informację oposiadanym wykształceniu wnioskodawcy oraz kwalifikacjach zawodowych; 7) nazwę egzaminu kwalifikacyjnego, odopuszczenie do którego ubiega się wnioskodawca, oraz tryb zdawania egzaminu; 8) określenie terminu imiejsca, wktórym wnioskodawca ubiega się odopuszczenie do egzaminu kwalifikacyjnego.

3. Do wniosku, októrym mowa wust. 1, załącza się: 1) kopię posiadanego dyplomu lub świadectwa wrozumieniu art.63 ustawy zdnia 18 sierpnia 2011r. obezpieczeństwie morskim, zwanej dalej „ustawą”, 2) wyciąg pływania potwierdzający odbycie co najmniej połowy praktyki pływania lub dodatkowej praktyki pływania wymaganej na dany dyplom lub świadectwo,

1)

Minister Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie §1 ust. 2 pkt2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej (Dz.U. Nr248, poz.1494 oraz z2012r. poz.1396).

Dziennik Ustaw 3) zaświadczenie oukończeniu szkolenia – jeżeli są wymagane, oraz 4) zaświadczenie ozdanym egzaminie praktycznym, wydane nie później niż 5 lat przed datą planowanego egzaminu kwalifikacyjnego, jeżeli został przeprowadzony wtrakcie szkolenia; 5) dowód uiszczenia opłaty za egzamin.

4. Wymagań, októrych mowa wust. 3: 1) wpkt2, 3 i5 – nie stosuje się do egzaminów cząstkowych oraz 2) wpkt3 – nie stosuje się do przypadków, októrych mowa w§ 6 ust.

4. §

4. Wprzypadku złożenia niekompletnego wniosku, na wezwanie Komisji wniosek należy uzupełnić nie później niż na 3dni przed dniem egzaminu kwalifikacyjnego. §

5. Nie później niż na 3 dni przed terminem egzaminu kwalifikacyjnego Komisja ogłasza listę osób przystępujących do egzaminu na swojej stronie internetowej. § 6.

1. Egzaminy kwalifikacyjne przeprowadza się wsposób zapewniający prawidłowe oraz rzetelne sprawdzenie wiedzy, umiejętności ikompetencji, niezbędnych do zajmowania stanowisk na statkach morskich, wwarunkach zapewniających zdającym samodzielną pracę.

2. Wzależności od wymagań egzaminacyjnych określonych wprzepisach dotyczących programów szkoleń iwymagań egzaminacyjnych dla członków załóg statków morskich, wramach egzaminów kwalifikacyjnych może być przeprowadzony egzamin: 1) teoretyczny – pisemny lub ustny, ztym że egzamin pisemny może być przeprowadzony wformie testu lub zadań problemowych, lub 2) praktyczny.

3. Egzamin teoretyczny pisemny może być przeprowadzany przy wykorzystaniu sprzętu komputerowego.

4. Egzamin praktyczny może być przeprowadzany wtrakcie szkolenia, októrym mowa wart.64 ust. 1 pkt3 ustawy. § 7.

1. Wprzypadku gdy szkolenie, októrym mowa wart.64 ust. 1 pkt3 ustawy, dla osób ubiegających się ouzyskanie dyplomu, prowadzone jest na podstawie programu rozszerzonego, określonego wprzepisach dotyczących programów szkoleń iwymagań egzaminacyjnych dla członków załóg statków morskich, egzamin kwalifikacyjny na poziomie operacyjnym dzielony jest na części (egzaminy cząstkowe).

2. Egzaminy cząstkowe przeprowadzane są wtrakcie szkolenia odbywanego przez osobę ubiegającą się ouzyskanie dyplomu. § 8.

1. Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza się wmiejscu iterminie wyznaczonych przez przewodniczącego Komisji, umożliwiających prawidłowe jego przeprowadzenie, mając na uwadze rodzaj itematykę egzaminu oraz harmonogram prowadzonych szkoleń przez morskie jednostki edukacyjne.


2. Wuzasadnionych przypadkach przewodniczący Komisji może zmienić miejsce lub termin przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego albo odwołać egzamin.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Komisja informuje osoby przystępujące do egzaminu kwalifikacyjnego ozmianie miejsca lub terminu przeprowadzenia egzaminu albo ojego odwołaniu przez umieszczenie informacji na swojej stronie internetowej nie później niż na 3 dni przed planowanym egzaminem. § 9.

1. Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest wurzędzie morskim lub morskiej jednostce edukacyjnej.

2. Egzamin praktyczny przeprowadzany jest na symulatorach wmorskiej jednostce edukacyjnej lub na statkach morskich, lub innych urządzeniach wmiejscach zapewniających sprawdzenie umiejętności praktycznych, zgodnie zwymaganiami egzaminacyjnymi. § 10.

1. Skład zespołu egzaminacyjnego przeprowadzającego egzamin kwalifikacyjny wyznacza przewodniczący Komisji lub jego zastępca, biorąc pod uwagę rodzaj, miejsce itermin oraz tematykę przeprowadzanego egzaminu kwalifikacyjnego. –2– Poz. 115

Dziennik Ustaw –3– Poz. 115

2. Do zadań zespołu egzaminacyjnego należy, wszczególności: 1) nadzorowanie prawidłowości przebiegu egzaminu kwalifikacyjnego; 2) sprawdzenie prawidłowości udzielonych odpowiedzi lub ocena zademonstrowanych umiejętności; 3) ustalanie wyniku egzaminu kwalifikacyjnego. § 11.

1. Przed rozpoczęciem egzaminu kwalifikacyjnego, wtym teoretycznego lub praktycznego: 1) zespół egzaminacyjny dokonuje sprawdzenia tożsamości zdających, na podstawie dowodu osobistego albo paszportu; 2) przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje zdających o: a) planowanym przebiegu egzaminu, b) sposobie wypełniania kart odpowiedzi oraz wykonywania zadań, c) czasie trwania egzaminu oraz poszczególnych jego części, jeżeli takie występują, d) porządku obowiązującym wtrakcie przeprowadzania egzaminu, e) terminie isposobie ogłoszenia wyników egzaminu, f) trybie odwołania od wyników egzaminu, g) sposobie kodowania zadań pisemnych.

2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego ogłasza rozpoczęcie egzaminu kwalifikacyjnego, wtym teoretycznego lub praktycznego, iodnotowuje to wprotokole. §

12. 1.Wtrakcie egzaminu kwalifikacyjnego zdający obowiązany jest podporządkować się poleceniom członków zespołu egzaminacyjnego.

2. Zdający może opuścić salę, wktórej jest przeprowadzany egzamin kwalifikacyjny, jedynie wwyjątkowej sytuacji, po uzyskaniu zgody przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. 3.Czas wyjścia z sali ipowrotu do niej zdającego zostaje wpisany do protokołu.

4. Wtrakcie egzaminu kwalifikacyjnego zdający nie może mieć przy sobie urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji.

5. Wtrakcie egzaminu kwalifikacyjnego zdający może korzystać zniezbędnych przyrządów, wydawnictw iinnych pomocy odpowiednich do zakresu zdawanego egzaminu. §

13. Jeżeli wtrakcie egzaminu kwalifikacyjnego zdający korzystał zpomocy innej osoby, posługiwał się niedozwolonymi materiałami lub urządzeniami, pomagał pozostałym zdającym lub w inny sposób zakłócał przebieg egzaminu, otrzymuje on ocenę negatywną zegzaminu, ainformację otym odnotowuje się wprotokole wraz zadnotacją na karcie odpowiedzi. § 14.

1. Po zakończeniu egzaminu kwalifikacyjnego, wtym teoretycznego lub praktycznego, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego jest obowiązany do: 1) sporządzenia protokołu iuzyskania podpisów członków zespołu; 2) przekazania dokumentacji związanej zegzaminem do sekretariatu.

2. Protokół powinien zawierać: 1) nazwę egzaminu; 2) datę imiejsce przeprowadzenia egzaminu ze wskazaniem instytucji, wktórej egzamin się odbywał; 3) skład zespołu egzaminacyjnego ze wskazaniem przewodniczącego; 4) rodzaj iformę przeprowadzonego egzaminu; 5) listę osób uczestniczących wegzaminie wraz zocenami; 6) godzinę rozpoczęcia izakończenia egzaminu; 7) adnotacje dotyczące przebiegu egzaminu;

Dziennik Ustaw –4– Poz. 115

8) liczbę osób, które zdały egzamin, które nie zdały egzaminu oraz które nie zgłosiły się na egzamin lub zrezygnowały zegzaminu w trakcie jego trwania; 9) podpisy członków zespołu egzaminacyjnego; 10) datę imiejsce sporządzenia protokołu. § 15.

1. Wprzypadku negatywnego wyniku egzaminu kwalifikacyjnego, wtym teoretycznego lub praktycznego, zdający może ponownie przystąpić do odpowiedniego egzaminu nie wcześniej niż miesiąc od dnia ogłoszenia wyniku.

2. Termin określony wust. 1 nie dotyczy egzaminów cząstkowych. § 16.

1. Osoba, która zdała egzamin kwalifikacyjny, otrzymuje zaświadczenie ozdanym egzaminie kwalifikacyjnym.

2. Wprzypadku egzaminu, októrym mowa w§ 7, zaświadczenie ozdanym egzaminie kwalifikacyjnym wydaje się osobie, która zdała ostatni egzamin cząstkowy oraz przedstawiła wyciąg pływania potwierdzający odbycie co najmniej połowy praktyki pływania lub dodatkowej praktyki pływania wymaganej na dany dyplom lub świadectwo oraz dowód uiszczenia opłaty za egzamin.


3. Osoba, która zdała egzamin praktyczny wtrakcie szkolenia, otrzymuje zaświadczenie ozdanym egzaminie praktycznym. § 17.

1. Zdającemu przysługuje odwołanie od wyniku egzaminu kwalifikacyjnego, wtym teoretycznego lub praktycznego, wterminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyniku egzaminu przez Komisję.

2. Odwołanie składa się na piśmie do przewodniczącego Komisji lub jego zastępcy.

3. Owyniku odwołania przewodniczący Komisji informuje zdającego wterminie 30 dni od złożenia odwołania. § 18.

1. Wprzypadku zaistnienia nieprawidłowości wprzebiegu egzaminu kwalifikacyjnego lub naruszenia bezstronności podczas przeprowadzania egzaminu, lub ujawnienia treści pytań przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący Komisji unieważnia dany egzamin iwyznacza ponowny termin jego przeprowadzenia, jeżeli nieprawidłowości wsposób znaczący wpływają na obiektywną ocenę.

2. Wprzypadku, októrym mowa wust. 1, nie pobiera się dodatkowych opłat za egzamin kwalifikacyjny. §

19. Opłata za egzamin kwalifikacyjny wnoszona jest na rachunek bankowy wskazany na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej wBiuletynie Informacji Publicznej, wwysokości określonej wustawie. § 20.

1. Wprzypadku niemożności stawienia się na egzamin kwalifikacyjny przez osobę przystępującą do egzaminu powinna ona poinformować otym fakcie Komisję, najpóźniej na 1 dzień przed planowanym egzaminem.

2. Wprzypadku, októrym mowa wust. 1, opłata za egzamin podlega zaliczeniu na poczet egzaminu winnym terminie lub na pisemny wniosek osoby przystępującej do egzaminu może zostać zwrócona tej osobie, po potrąceniu opłaty manipulacyjnej wwysokości 10%.

3. Komisja dokonuje zwrotu należnej opłaty wterminie 90 dni od otrzymania wniosku na rachunek bankowy wskazany przez osobę przystępującą do egzaminu. §

21. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia przez członka zespołu egzaminacyjnego jest spełnienie obowiązków wynikających odpowiednio z§ 10 ust. 2, § 11 i§ 14 oraz przekazanie do sekretariatu dokumentacji zegzaminu kwalifikacyjnego. §

22. Odwołania od wyników egzaminów kwalifikacyjnych, które odbyły się przed dniem wejścia wżycie rozporządzenia, kieruje się do przewodniczącego Komisji. §

23. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 25 stycznia 2013r.2), zwyjątkiem § 7 i§ 16 ust. 2, które wchodzą wżycie zdniem 1 lipca 2013r. Minister Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej: S. Nowak

2)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury zdnia 27 listopada 2002r. wsprawie trybu przeprowadzania egzaminów izasad wynagradzania członków komisji egzaminacyjnej oraz członków komisji dokonujących oceny ośrodków szkoleniowych (Dz.U. Nr205, poz.1734 oraz z2008r. Nr91, poz.566), które zgodnie zart.149 ust. 2 ustawy zdnia 18 sierpnia 2011r. obezpieczeństwie morskim (Dz.U. Nr228, poz.1368 oraz z2012r. poz.1068) utraciło moc zdniem 24 stycznia 2013r.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 115 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

 • Wymagania dla kandydatów do spółek Skarbu Państwa

  Czy kandydaci na członków rad nadzorczych i członków zarządu spółek Skarbu Państwa muszą legitymować się ukończonymi kursami dotyczących tych stanowisk?

 • Czerwony pasek na świadectwie

  Pytanie dotyczy przepisów regulujących czerwony pasek na świadectwie. Czy aktualny jest zapis § 18 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 (...)

 • Matura a wynagradzanie nauczycieli

  Drugi dzień pisemnego egzaminu dojrzałości był dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. Jak ma rozliczyć godziny nadliczbowe nauczyciel, który uczestniczył w pracy komisji (...)

 • Ocena z zachowania a ukończenie szkoły

  Uczennica trzeciej klasy gimnazjum w ubiegłych latach dwukrotnie otrzymała końcoworoczną ocenę naganną z zachowania. W tym roku najprawdopodobniej ponownie otrzyma końcoworoczną (...)

 • Unieważnienie konkursu na dyrektora szkoły

  W dniu 11 maja odbył się konkurs na dyrektora szkoły publicznej. Dwoje członków komisji zostało powiadomionych o tym konkursie 8 maja i zastąpiło w ostatniej chwili (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-05-10 poz. 497

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-06 poz. 301

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu powoływania i działania komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego

 • Dziennik Ustaw z 2007-12-28 poz. 1800

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-10 poz. 974

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 września 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w publicznych szkołach artystycznych oraz zasad odpłatności za ich przeprowadzenie.

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-22 poz. 1288

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wyboru członków komisji do spraw etyki w nauce, trybu jej prac i sposobu wykorzystania wiążących opinii komisji oraz sposobu finansowania


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.