Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 1157 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-10-01
Data wydania:2013-08-30
Data wejscia w życie:2013-10-16
Data obowiązywania:2013-10-16

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 1157 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 1157

USTAWA zdnia 30 sierpnia 2013r. ozmianie ustawy oscalaniu iwymianie gruntów Art.1.Wustawie zdnia 26 marca 1982r. oscalaniu iwymianie gruntów (Dz. U. z2003r. Nr178, poz.1749, zpóźn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 1) wart.1 wust.2: a) 5 otrzymuje brzmienie: pkt „5) uczestniku scalenia – rozumie się przez to właściciela, użytkownika gruntu położonego na obszarze scalenia lub inwestora, awprzypadku gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego także podmiot gospodarujący tymi gruntami;”, wpkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem idodaje się pkt 10 wbrzmieniu: b) „10) inwestorze – rozumie się przez to podmiot realizujący lub zamierzający realizować inwestycję celu publicznego na obszarze scalenia.”; 2) wart.2: uchyla się ust.2, a) b) ust.3 otrzymuje brzmienie: „3. Wydzielenie gruntów zabudowanych wwyniku scalenia gruntów innemu uczestnikowi scalenia jest dopuszczalne tylko za zgodą tego uczestnika scalenia oraz za zgodą dotychczasowego właściciela ipod warunkiem: 1) rozbiórki lub przeniesienia przez dotychczasowego właściciela zabudowań woznaczonym terminie, albo 2) wyrażenia zgody przez dotychczasowego właściciela na dokonanie rozliczenia wartości zabudowań wgotówce lub winnej formie.”, po c) ust.3 dodaje się ust.3a wbrzmieniu: „3a. Zmiana granic nieruchomości zabudowanej może być dokonywana wtrakcie scalenia gruntów pod warunkiem, że nie pogorszy to warunków korzystania ztakiej nieruchomości, wszczególności dostępu do budynków.”; 3) wart.3 ust.1 otrzymuje brzmienie: „1. Postępowanie scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe przeprowadza iwykonuje starosta jako zadanie zzakresu administracji rządowej finansowane ze środków budżetu państwa, zzastrzeżeniem ust.5–7 oraz art.4 ust.2 i3. Organem wyższego stopnia wrozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego wstosunku do starosty wsprawach ztego zakresu jest wojewoda.”; 4) wart.4: a) wust.1 wpkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem idodaje się pkt 4 i5 wbrzmieniu: „4) oscalenie wystąpi inwestor, którego działalność spowodowała lub spowoduje skutki, októrych mowa wpkt 2;


1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2004r. Nr116, poz.1206, z2006r. Nr227, poz.1658, z2007r. Nr64, poz.427, z2009r. Nr92, poz.753 oraz z2011r. Nr185, poz.1097.

Dziennik Ustaw –2– Poz. 1157

5) oscalenie wystąpi organ właściwy wzakresie ochrony przyrody, wprzypadku gdy korzystanie zgruntów, na których ochronie podlegają zagrożone wyginięciem gatunki roślin izwierząt, lub siedlisk przyrody stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone.”, b) dodaje się ust.3 wbrzmieniu: „3. Koszty prac scaleniowych izagospodarowania poscaleniowego pokrywa inwestor albo organ właściwy wzakresie ochrony przyrody, który wystąpił oscalenie gruntów.”; 5) wart.5 ust.4 otrzymuje brzmienie: „4. Przepisy art.3 ust.1 i3 oraz art.4 ust.3 mają zastosowanie również przy wymianie gruntów.”; 6) wart.8: a) ust.1–3 otrzymują brzmienie: „1. Uczestnik scalenia lub wymiany, zzastrzeżeniem ust.2–3a oraz art.17 ust.2, otrzymuje grunty orównej wartości szacunkowej wzamian za grunty dotychczas posiadane.

2. Jeżeli wydzielenie gruntów orównej wartości szacunkowej jest technicznie niemożliwe lub gospodarczo nieuzasadnione za równą wartość szacunkową uważa się również wartość oróżnicy nieprzekraczającej 3%.

3. Na zgodny wniosek zainteresowanych uczestników scalenia można im wydzielić grunty oinnej wartości szacunkowej stosując dopłaty.”, po b) ust.3 dodaje się ust.3a wbrzmieniu: „3a. Wprzypadku gdy oscalenie gruntów wystąpił inwestor, pozostałym uczestnikom postępowania scaleniowego przysługują dopłaty, jeżeli inwestor na obszarze scalenia: nie 1) posiada gruntów, albo 2) posiada grunty, ale ich wartość jest mniejsza od wartości gruntów niezbędnych na realizację inwestycji celu publicznego.”; wart.17: 7) a) ust.1 i2 otrzymują brzmienie: „1. Grunty niezbędne na cele miejscowej użyteczności publicznej, pod ulice idrogi publiczne oraz na wykonanie iutrzymanie albo przewidziane do takiego wykonania iutrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych, wydziela się zgruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub gminy.

2. Jeżeli na terenie objętym scaleniem nie ma gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa igruntów gminy, grunty pod drogi dojazdowe do gruntów rolnych lub leśnych wydziela się zgruntów uczestników scalenia, akażdemu znich zmniejsza się przysługujący mu obszar gruntów oczęść, której wartość szacunkowa odpowiada stosunkowi wartości szacunkowej gruntów przeznaczonych na wymieniony cel do wartości wszystkich scalanych gruntów.”, po b) ust.2 dodaje się ust.2a wbrzmieniu: „2a. Uczestnikom scalenia, októrych mowa wust.2, przysługują dopłaty, które uiszcza gmina. Przepis art.8 ust.5 stosuje się odpowiednio.”; 8) wart.33 dotychczasową treść oznacza się jako ust.1 idodaje się ust.2 wbrzmieniu: „2. Do postępowań dotyczących wzruszenia decyzji ostatecznych, nie stosuje się art.145–145b oraz art.154–156 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli od dnia, w którym decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów stała się ostateczna, upłynęło 5 lat.”. Art.2.1. Do postępowań scaleniowych lub wymiennych wszczętych iniezakończonych przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do postępowań administracyjnych, októrych mowa wart.33 ust.2 ustawy zmienianej wart.1, wszczętych iniezakończonych przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Art.3.Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 1157 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.