Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 1169 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-10-03
Data wydania:2013-06-21
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 1169 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 3 października 2013 r. Poz. 1169

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ zdnia 21 czerwca 2013r. wsprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy ostosunku Państwa do Kościoła Katolickiego wRzeczypospolitej Polskiej

1. Na podstawie art.16 ust.1 zdanie pierwsze ustawy zdnia 20 lipca 2000r. oogłaszaniu aktów normatywnych iniektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z2011r. Nr197, poz.1172 iNr232, poz.1378) ogłasza się wzałączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy zdnia 17 maja 1989r. ostosunku Państwa do Kościoła Katolickiego wPolskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U. Nr29, poz.154), zuwzględnieniem zmian wprowadzonych: 1) ustawą zdnia 5 lipca 1990r. – Prawo ozgromadzeniach (Dz.U. Nr51, poz.297), 2) ustawą zdnia 28 lipca 1990r. ozmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr55, poz.321), 3) ustawą zdnia 23 listopada 1990r. ołączności (Dz.U. Nr86, poz.504), 4) ustawą zdnia 7 września 1991r. osystemie oświaty (Dz.U. Nr95, poz.425), 5) ustawą zdnia 11 października 1991r. ozmianie ustawy ostosunku Państwa do Kościoła Katolickiego wRzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr107, poz.459), 6) ustawą zdnia 29 grudnia 1992r. oradiofonii itelewizji (Dz.U. z1993r. Nr7, poz.34), 7) ustawą zdnia 29 grudnia 1993r. ozmianie ustawy ogospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ozmianie niektórych ustaw (Dz.U. z1994r. Nr1, poz.3), 8) ustawą zdnia 6 lutego 1997r. opowszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. Nr28, poz.153), 9) ustawą zdnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr90, poz.557 iNr160, poz.1083), 10) ustawą zdnia 26 czerwca 1997r. owyższych szkołach zawodowych (Dz.U. Nr96, poz.590), 11) ustawą zdnia 4 września 1997r. odziałach administracji rządowej (Dz.U. Nr141, poz.943 oraz z1998r. Nr162, poz.1122), 12) ustawą zdnia 24 lipca 1998r. ozmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – wzwiązku zreformą ustrojową państwa (Dz.U. Nr106, poz.668), 13) ustawą zdnia 24 lipca 1998r. ozmianie ustaw – Kodeks rodzinny iopiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego, Prawo oaktach stanu cywilnego, ustawy ostosunku Państwa do Kościoła Katolickiego wRzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr117, poz.757), 14) ustawą zdnia 22 grudnia 2000r. ozmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz ozmianie niektórych ustaw (Dz.U.Nr120, poz.1268), 15) ustawą z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie zbudżetu państwa oraz ustawy ostosunku Państwa do Kościoła Katolickiego wRzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr219, poz.1710),


Dziennik Ustaw –2– Poz. 1169

16) ustawą zdnia 29 kwietnia 2010r. ozmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr106, poz.673), 17) ustawą zdnia 24 września 2010r. ozmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr224, poz.1459), 18) ustawą zdnia 16 grudnia 2010r. ozmianie ustawy ostosunku Państwa do Kościoła Katolickiego wRzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z2011r. Nr18, poz.89), 19) wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego zdnia 8 czerwca 2011r. sygn. akt K3/09 (Dz.U. Nr129, poz.748) oraz zmian wynikających zprzepisów ogłoszonych przed dniem 13 czerwca 2013r.

2. Podany wzałączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje: 1) 74 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej art. (Dz.U. Nr29, poz.154), który stanowi: „Art. 74.

1. Wustawie zdnia 15 marca 1933r. ozbiórkach publicznych (Dz.U. Nr22, poz.162, z1948r. Nr36, poz.250 iz1971r. Nr12, poz.115) wart.13 lit.a) otrzymuje brzmienie: „a) zbierania ofiar na cele religijne, kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, naukodo wą, oświatową iwychowawczą oraz utrzymanie duchownych iczłonków zakonów, jeżeli odbywają się wobrębie terenów kościelnych, kaplic oraz wmiejscach iokolicznościach zwyczajowo przyjętych wdanej okolicy iwsposób tradycyjnie ustalony,”.

2. Wart.13 ustawy zdnia 28 października 1948r. ozakładach społecznych służby zdrowia iplanowej gospodarce wsłużbie zdrowia (Dz.U. Nr55, poz.434, z1950r. Nr36, poz.327, z1951r. Nr1, poz.2 iz1955r. Nr11, poz.67) ust.1–3 skreśla się.

3. Wustawie zdnia 18 stycznia 1951r. odniach wolnych od pracy (Dz.U.Nr4, poz.28 iz1960r. Nr51, poz.297) wart.1 wpkt1: 1) dodaje się lit.i) wbrzmieniu: „i) 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny”, 2) dodaje się nową lit.k) wbrzmieniu: „k) 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości”, 3) dotychczasowe lit.k) il) otrzymują oznaczenie lit.l) im).

4. Wustawie zdnia 31 stycznia 1959r. ocmentarzach ichowaniu zmarłych (Dz.U. z1972r. Nr47, poz.298) wprowadza się następujące zmiany: 1) wart.1: a) ust.3 otrzymuje brzmienie: „3. Założenie lub rozszerzenie cmentarza wyznaniowego może nastąpić na terenie przeznaczonym na ten cel wmiejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, po uzyskaniu zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.”, b) dodaje się ust.5 wbrzmieniu: „5. Zamknięcie cmentarza wyznaniowego następuje na wniosek władzy kościelnej lub za jej zgodą.”, 2) wart.2 ust.3 skreśla się, 3) wart.8 ust.2 otrzymuje brzmienie: „2. Wmiejscowościach, wktórych nie ma cmentarzy komunalnych, zarząd cmentarza wyznaniowego umożliwia pochowanie na tym cmentarzu, na równych prawach, zwłok osób zmarłych, które nie należą do danego wyznania.”, 4) art.17 skreśla się.

Dziennik Ustaw –3– Poz. 1169

5. Wustawie zdnia 29 marca 1962r. ozgromadzeniach (Dz.U. Nr20, poz.89, z1971r. Nr12, poz.115, z1982r. Nr14, poz.113, z1985r. Nr36, poz.167 iz1989r. Nr20, poz.104) wart.4 wust.1: 1) pkt8 i9 otrzymują brzmienie: zgromadzenia związane zuroczystościami pogrzebowymi oraz sprawowane na cmentarzach nabożeństwa „8) za zmarłych, 9) nabożeństwa i obrzędy religijne kościołów i innych związków wyznaniowych o uregulowanej sytuacji prawnej, odbywające się: w a) kościołach, kaplicach, domach modlitwy, budynkach kościelnych i na gruntach kościelnych oraz winnych pomieszczeniach służących katechizacji lub organizacjom kościelnym, b) innych miejscach udostępnionych na ten cel przez osobę uprawnioną do dysponowania nimi, w zwyłączeniem dróg, placów oraz budynków publicznych,”, dodaje się pkt10 i11 wbrzmieniu: 2) „10) rocesje ipielgrzymki na drogach publicznych, których trasa została uzgodniona wtrybie przepisów orup chu drogowym, zgromadzenia organizacji kościelnych, jeżeli nie odbywają się na drogach iplacach publicznych lub wbu11) dynkach państwowych”.

6. W ustawie z dnia 31 marca 1965 r. o stopniach naukowych i tytułach naukowych (Dz. U. z 1985 r. Nr 42, poz.202 iz1987r. Nr22, poz.128) po art.31 dodaje się art.31a wbrzmieniu: „Art. 31a.

1. WKatolickim Uniwersytecie Lubelskim tytuły naukowe profesora nadzwyczajnego iprofesora zwyczajnego nadaje Senat na wniosek rady wydziału, po otrzymaniu pozytywnej opinii Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej. 2.Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego powiadamia Ministra Edukacji Narodowej onadaniu tytułu naukowego. 3.Tytuły naukowe nadane przez Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego odpowiadają, zzastrzeżeniem wynikającym zust.4, tytułom naukowym nadanym wtrybie art.31.

4. Jeżeli profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przechodzi do państwowej jednostki organizacyjnej wymienionej wart.31 ust.2 na stanowisko profesora, tytuł naukowy nadaje mu Rada Państwa, wtrybie określonym wtym przepisie. Wpostępowaniu onadanie tytułu naukowego zachowuje moc opinia Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej.”


7. Wustawie zdnia 21 listopada 1967r. opowszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U. z1988r. Nr30, poz.207 iz1989r. Nr20, poz.104) wprowadza się następujące zmiany: 1) art.46 dodaje się art.46a wbrzmieniu: po „Art. 46a.

1. Poborowych, którzy zostali duchownymi lub członkami zakonów (po profesji wieczystej) przenosi się do rezerwy.

2. Przepisu ust.1 oraz innych przepisów ustawy dotyczących duchownych lub członków zakonów nie stosuje się do: 1) duchownych wybieranych na określoną kadencję, 2) duchownych lub członków zakonów kościołów iinnych związków wyznaniowych onieuregulowanej sytuacji prawnej.”, 2) art.113 dodaje się art.113a wbrzmieniu: po „Art. 113a. Duchowni, zwyjątkiem wybieranych na określoną kadencję, oraz członkowie zakonów mogą być powoływani do odbywania ćwiczeń wojskowych tylko wcelu przeszkolenia do pełnienia funkcji kapelana wojskowego, za zgodą właściwego przełożonego kościelnego.”, 3) art.117 dodaje się art.117a wbrzmieniu: po „Art. 117a.

1. Duchowni, zwyjątkiem wybieranych na określoną kadencję, mogą być powołani do czynnej służby wojskowej wyłącznie do pełnienia funkcji kapelanów wojskowych.

2. Słuchacze seminariów i szkół duchownych oraz członkowie zakonów mogą być powołani do czynnej służby wojskowej wyłącznie do służby sanitarnej lub służby wobronie cywilnej.”

Dziennik Ustaw –4– Poz. 1169

8. Wustawie zdnia 19 kwietnia 1969r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr13, poz.94, z1974r. Nr27, poz.157, z1979r. Nr15, poz.97, z1982r. Nr16, poz.125, Nr40, poz.271 iNr41, poz.273, z1983r. Nr6, poz.35 iNr44, poz.203, z1985r. Nr4, poz.15 iNr23, poz.100 oraz z1987r. Nr14, poz.83) art.194 i195 skreśla się.

9. Wustawie zdnia 19 kwietnia 1969r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr13, poz.96, z1982r. Nr16, poz.124 iNr41, poz.273, z1983r. Nr44, poz.203, z1985r. Nr23, poz.100 iNr31, poz.138, z1987r. Nr21, poz.123 iz1988r. Nr20, poz.135) wart.14 po wyrazach „oraz żołnierzom” dodaje się wyrazy „jak również duchownym iczłonkom zakonów oraz diakonatów”.

10. Wustawie zdnia 4 maja 1982r. oszkolnictwie wyższym (Dz.U. z1985r. Nr42, poz.201, z1987r. Nr22, poz.128 oraz z1989r. Nr4, poz.24, Nr6, poz.33 iNr20, poz.104) wart.7 wust.4 wyrazy „których status jest uregulowany umową między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej awładzami kościelnymi” skreśla się.

11. Wustawie zdnia 29 kwietnia 1985r. ogospodarce gruntami iwywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. z1989r. Nr14, poz.74) wart.82 dodaje się ust.3 wbrzmieniu: „3. Wobrocie nieruchomościami między osobami prawnymi jednego kościoła lub innego związku wyznaniowego nie stosuje się prawa pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa”.

12. Wustawie zdnia 29 września 1986r. – Prawo oaktach stanu cywilnego (Dz.U. Nr36, poz.180 iz1988r. Nr19, poz.132) art.63 irozdział 10 skreśla się.”; 2) art.19 ustawy zdnia 5 lipca 1990r. – Prawo ozgromadzeniach (Dz.U. Nr51, poz.297), który stanowi: „Art. 19. Ustawa wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia.”; 3) art.16 ustawy zdnia 28 lipca 1990r. ozmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr55, poz.321), który stanowi: „Art. 16. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 października 1990r.”; 4) art.94 ustawy zdnia 23 listopada 1990r. ołączności (Dz.U. Nr86, poz.504), który stanowi: „Art. 94. Ustawa wchodzi wżycie wterminie 30 dni od dnia ogłoszenia.”; 5) art.115 ustawy zdnia 7 września 1991r. osystemie oświaty (Dz.U. Nr95, poz.425), który stanowi: „Art. 115. Ustawa wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia, ztym że przepisy rozdziału7 wchodzą wżycie zdniem 1stycznia 1992r.”; 6) art.2 iart.3 ustawy zdnia 11 października 1991r. ozmianie ustawy ostosunku Państwa do Kościoła Katolickiego wRzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr107, poz.459), które stanowią: „Art. 2. Wnioski owszczęcie postępowania regulacyjnego, októrym mowa wart.62 ust.3 ustawy wymienionej wart.1, mogą być zgłaszane wterminie do 31 grudnia 1992r. Art. 3. Ustawa wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia.”; 7) art.71 ustawy zdnia 29 grudnia 1992r. oradiofonii itelewizji (Dz.U. z1993r. Nr7, poz.34), który stanowi: „Art. 71. Ustawa wchodzi wżycie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem przepisu art.52, który wchodzi wżycie zdniem 1 lipca 1993r.”; 8) art.21 ustawy zdnia 29 grudnia 1993r. ozmianie ustawy ogospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ozmianie niektórych ustaw (Dz.U. z1994r. Nr1, poz.3), który stanowi: „Art. 21. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 9) art.172 ustawy zdnia 6 lutego 1997r. opowszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. Nr28, poz.153), który stanowi: „Art. 172. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 1999r., zwyjątkiem art.167 i168, które wchodzą wżycie zdniem ogłoszenia.”; 10) art.259 ustawy zdnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr90, poz.557 iNr160, poz.1083), który stanowi: „Art. 259. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 1998 r., z tym że przepisy art. 251–254 obowiązują nie dłużej niż przez 10 lat od dnia jej wejścia wżycie.”;


Dziennik Ustaw –5– Poz. 1169

11) art.91 iart.92 ustawy zdnia 26 czerwca 1997r. owyższych szkołach zawodowych (Dz.U. Nr96, poz.590), które stanowią: „Art. 91.

1. Niepaństwowe uczelnie zawodowe, które po wejściu wżycie ustawy mają kształcić wyłącznie na poziomie studiów zawodowych, są tworzone na podstawie niniejszej ustawy.

2. Do wniosków outworzenie niepaństwowej uczelni, októrej mowa wust.1, złożonych na zasadach iwtrybie ustawy oszkolnictwie wyższym inierozpatrzonych do dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy tej ustawy.

3. Do rozpatrzenia wniosków oprzedłużenie zezwolenia na prowadzenie niepaństwowej uczelni kształcącej wyłącznie na poziomie studiów zawodowych stosuje się przepisy oszkolnictwie wyższym, jednak nie dłużej niż przez okres 36 miesięcy, licząc od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy. Art. 92. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 12) art.87 iart.97 ustawy zdnia 4 września 1997r. odziałach administracji rządowej (Dz.U. Nr141, poz.943 oraz z1998r. Nr162, poz.1122), które stanowią: „Art. 87. Do zakresu działania ministra właściwego do spraw wyznań religijnych przechodzą zadania ikompetencje należące dotychczas do Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji na podstawie przepisów: 1) ogwarancjach wolności sumienia iwyznania, 2) ostosunku Państwa do poszczególnych Kościołów iinnych związków wyznaniowych.” „Art. 97. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 kwietnia 1999r.”; 13) art.150 ustawy zdnia 24 lipca 1998r. ozmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – wzwiązku zreformą ustrojową państwa (Dz.U. Nr106, poz.668), który stanowi: „Art. 150. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 1999r., zwyjątkiem art.26, art.128 pkt2, art.139 pkt1 i10, art.145 ust.2 i4, art.146 ust.2 i4 oraz art.147 ust.2 i3, które wchodzą wżycie zdniem ogłoszenia, iart.34 pkt1, art.36 pkt23, art.48 pkt1 i3, art.84, art.97 pkt1–3, 5–10 i12–36 oraz art.139 pkt9 lit.a), które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2000r.”; 14) art.7 ustawy zdnia 24 lipca 1998r. ozmianie ustaw – Kodeks rodzinny iopiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego, Prawo oaktach stanu cywilnego, ustawy ostosunku Państwa do Kościoła Katolickiego wRzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr117, poz.757), który stanowi: „Art. 7. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 15 listopada 1998r.”; 15) art.76, 78 iart.79 ustawy zdnia 22 grudnia 2000r. ozmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz ozmianie niektórych ustaw (Dz.U.Nr120, poz.1268), które stanowią: „Art. 76. Akty normatywne wydane na podstawie ustaw ostosunku Państwa do kościołów izwiązków wyznaniowych zachowują moc do czasu zawarcia przez Radę Ministrów umów zprzedstawicielami tych kościołów izwiązków wyznaniowych oraz uchwalenia ustaw na ich podstawie wtrybie art.25 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.” „Art. 78. Akty wydane na podstawie upoważnień ustawowych zmienianych niniejszą ustawą zachowują moc do czasu ich zastąpienia przez akty wydane na podstawie niniejszej ustawy. Art. 79. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem przepisów: art.74, który wchodzi wżycie zdniem 30 grudnia 2000r., 1) 2) art.27 pkt5 lit.b) ic), które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2001r., 3) art.61, który wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2001r.”; 16) art.3 ustawy zdnia 2 grudnia 2009r. ozmianie ustawy ofinansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej wKrakowie zbudżetu państwa oraz ustawy ostosunku Państwa do Kościoła Katolickiego wRzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr219, poz.1710), który stanowi: „Art. 3. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 17) 16 ustawy z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. art. Nr106, poz.673), który stanowi: „Art. 16. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

Dziennik Ustaw –6– Poz. 1169

18) 4 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. art. Nr224, poz.1459), który stanowi: „Art. 4. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2011r.”; 19) art.2–5 ustawy zdnia 16 grudnia 2010r. ozmianie ustawy ostosunku Państwa do Kościoła Katolickiego wRzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z2011r. Nr18, poz.89), które stanowią: „Art. 2.

1. Zdniem 1 marca 2011r. znosi się Komisję Majątkową.

2. Komisja Majątkowa zakończy prace do dnia 28 lutego 2011r.

3. Komisja Majątkowa, do dnia 28 lutego 2011r., przedstawi ministrowi właściwemu do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych ietnicznych, Sekretariatowi Konferencji Episkopatu Polski oraz Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej iKonferencji Episkopatu Polski sprawozdanie ze swojej działalności. Art. 3.

1. Komisja Majątkowa, do dnia 28 lutego 2011r., przekaże ministrowi właściwemu do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych ietnicznych dokumentację zgromadzoną wtoku prowadzonych przez nią postępowań regulacyjnych, wtym akta przekazane Komisji Majątkowej na podstawie art.62 ust.4 ustawy, októrej mowa wart.1.

2. Komisja Majątkowa, do dnia 28 lutego 2011r., przekaże ministrowi właściwemu do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych ietnicznych wnioski owszczęcie postępowania regulacyjnego, złożone na podstawie art.62 ust.3 zdanie pierwsze ustawy, októrej mowa wart.1, oraz art.2ustawy zdnia 11 października 1991r. ozmianie ustawy ostosunku Państwa do Kościoła Katolickiego wRzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr107, poz.459) inierozpatrzone przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy, zawiadamiając pisemnie uczestników postępowań regulacyjnych onierozpatrzeniu tych wniosków. Art. 4.

1. Uczestnicy postępowań regulacyjnych, wktórych zespół orzekający lub Komisja Majątkowa wjej pełnym składzie nie uzgodniły orzeczenia przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy, mogą, wterminie 6 miesięcy od dnia otrzymania otym pisemnego zawiadomienia, októrym mowa wart.64 ust.1 ustawy, októrej mowa wart.1, wystąpić o podjęcie zawieszonego postępowania sądowego lub administracyjnego, a jeżeli nie było ono wszczęte – wystąpić do sądu ozasądzenie roszczenia. Przy rozpoznawaniu sprawy sąd stosuje przepisy art.63 ust.1–3 ustawy, októrej mowa wart.1. Wprzypadku braku wystąpienia do sądu wtym okresie, roszczenie wygasa.

2. W przypadku nierozpatrzenia wniosków o wszczęcie postępowania regulacyjnego, złożonych na podstawie art.62 ust.3 zdanie pierwsze ustawy, októrej mowa wart.1, oraz art.2 ustawy zdnia 11 października 1991r. ozmianie ustawy ostosunku Państwa do Kościoła Katolickiego wRzeczypospolitej Polskiej, do uczestników postępowań regulacyjnych stosuje się odpowiednio przepis ust.1, ztym że termin wnim wskazany liczy się od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy. Art. 5. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 lutego 2011r.”. Marszałek Sejmu: E. Kopacz

Dziennik Ustaw –7– Poz. 1169

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zdnia 21 czerwca 2013r. (poz.1169)

USTAWA zdnia 17 maja 1989r. ostosunku Państwa do Kościoła Katolickiego wRzeczypospolitej Polskiej1) Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej2): – ypełniając zobowiązania określone wKonstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej3), w – ierując się zasadami przyjętymi w Karcie Narodów Zjednoczonych, w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, k Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich iPolitycznych, Akcie Końcowym Konferencji Bezpieczeństwa iWspółpracy wEuropie oraz Deklaracji owyeliminowaniu wszelkich form nietolerancji idyskryminacji zpowodów religijnych lub przekonań, – ając na celu dobro osoby ludzkiej oraz potrzebę współdziałania wszystkich obywateli dla rozwoju kraju, dla bezpiem czeństwa narodu ipaństwa polskiego stanowi, co następuje: DZIAŁ I Kościół Katolicki wPolskiej Rzeczypospolitej Ludowej

4) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.5) Kościół Katolicki, zwany dalej „Kościołem”, działa wRzeczypospolitej Polskiej we wszystkich swoich obrządkach. Art. 2. Kościół rządzi się wswych sprawach własnym prawem, swobodnie wykonuje władzę duchowną ijurysdykcyjną oraz zarządza swoimi sprawami. Art. 3.

1. Ustawa niniejsza określa zasady stosunku Państwa do Kościoła, wtym jego sytuację prawną imajątkową.

2. Wsprawach odnoszących się do Kościoła, nieuregulowanych niniejszą ustawą, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, oile nie są sprzeczne zwynikającymi zniej zasadami. Art. 4.

1. Komisja Wspólna przedstawicieli Rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej2) iKonferencji Episkopatu Polski, składająca się zich upoważnionych przedstawicieli, wuzgodnionej liczbie na zasadzie parytetu, zwana dalej „Komisją Wspólną”, rozpatruje problemy związane zrozwojem stosunków między Państwem iKościołem oraz sprawy interpretacji niniejszej ustawy ijej wykonywania.

2. Przepis ust.1 nie narusza właściwości organów państwowych ani organów Kościoła, jak również kompetencji Stolicy Apostolskiej. Rozdział 2 Osoby prawne Kościoła iich organy Art. 5. 1.Wskład struktury organizacyjnej Kościoła wchodzą osoby prawne wymienione wart.6–10.

Tytuł ustawy wbrzmieniu ustalonym przez art.15 pkt1 ustawy zdnia 5 lipca 1990r. – Prawo ozgromadzeniach (Dz.U. Nr51, poz.297), która weszła wżycie zdniem 1 sierpnia 1990r.

2) Obecnie: Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie zart.1 pkt8 ustawy zdnia 29 grudnia 1989r. ozmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U. Nr75, poz.444), która weszła wżycie zdniem 31 grudnia 1989r.

3) Obecnie: Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zdnia 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. Nr78, poz.483, z2001r. Nr28, poz.319, z2006r. Nr200, poz.1471 oraz z2009r. Nr114, poz.946), która weszła wżycie zdniem 17 października 1997r.

4) Obecnie: Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie zart.1 pkt4 ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

5) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt1 ustawy zdnia 11 października 1991r. ozmianie ustawy ostosunku Państwa do Kościoła Katolickiego wRzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr107, poz.459), która weszła wżycie zdniem 22 listopada 1991r.

1)

Dziennik Ustaw –8– Poz. 1169

2. Ilekroć wustawie jest mowa owładzy kościelnej, rozumie się przez to organ właściwej kościelnej osoby prawnej. Art. 6.

1. Osobą prawną Kościoła ozasięgu ogólnopolskim jest Konferencja Episkopatu Polski.

2. Organami Konferencji Episkopatu Polski są: 1) Prezydium Konferencji Episkopatu Polski; 2) Rada Główna Konferencji Episkopatu Polski; 3) Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski.

3. Wsprawach majątkowych Konferencję Episkopatu Polski reprezentuje jej Prezydium. Do składania oświadczeń woli jest uprawniony każdy zjego członków. Art. 7.

1. Osobami prawnymi są następujące terytorialne jednostki organizacyjne Kościoła: 1) metropolie; 2) archidiecezje; 3) diecezje; 4) administratury apostolskie; parafie. 5) 

2. Osobami prawnymi są również: 1) kościoły rektoralne (rektoraty); 2) Caritas Polska; 3) Caritas diecezji; 4) Papieskie Dzieła Misyjne.

3. Organami osób prawnych wymienionych wust.1 i2 są: 1) metropolii gnieźnieńskiej – metropolita gnieźnieński, Prymas Polski, dla innych metropolii – metropolita; dla 2) archidiecezji – arcybiskup archidiecezjalny lub administrator archidiecezji; dla 3) diecezji – biskup diecezjalny lub administrator diecezji; dla 4) administratury apostolskiej – administrator apostolski; dla 5) parafii – proboszcz lub administrator parafii; dla 6) kościoła rektoralnego – rektor; dla 7) Caritas Polskiej – dyrektor; dla 8) Caritas diecezji – dyrektor; dla 9) Papieskich Dzieł Misyjnych – dyrektor krajowy. dla

4. Ilekroć wustawie używa się określenia „biskup diecezjalny”, rozumie się przez to organy osób prawnych wymienione wust.3 pkt2–4. Art. 8.

1. Osobami prawnymi są następujące personalne jednostki organizacyjne Kościoła: 1) Ordynariat Polowy; 2) kapituły; 3) parafie personalne;

Dziennik Ustaw –9– Poz. 1169

4) Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonnych Męskich; 5) Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonnych Żeńskich; instytuty życia konsekrowanego (instytuty zakonne i instytuty świeckie) oraz stowarzyszenia życia apostolskiego; 6) te instytuty istowarzyszenia zwane są dalej „zakonami”; 7) prowincje zakonów; 8) opactwa, klasztory niezależne, domy zakonne; 9) wyższe iniższe seminaria duchowne diecezjalne; 10) wyższe iniższe seminaria duchowne zakonne, jeżeli, wmyśl przepisów danego zakonu, mają charakter samoistny.

2. Organami osób prawnych wymienionych wust.1 są: 1) Ordynariatu Polowego – ordynariusz polowy; dla 2) kapituły – prepozyt albo dziekan; dla 3) parafii personalnej – proboszcz lub administrator parafii; dla dla 4) Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonnych – przewodniczący (przewodnicząca) Konsulty Wyższych Przełożonych Zakonnych; dla 5) zakonów – wyższy przełożony (przełożona); 6) prowincji zakonnej – przełożony (przełożona) prowincji; dla 7) opactwa – opat (przełożona); dla 8) klasztoru niezależnego idomu zakonnego – przełożony (przełożona); dla 9) wyższego seminarium duchownego – rektor; dla 10) niższego seminarium duchownego – dyrektor. dla

3. Organy osób prawnych zakonnych mogą używać innych nazw, stosownie do tradycji danej osoby prawnej. Art. 9.

1. Osobami prawnymi są: 1) Katolicki Uniwersytet Lubelski; 2)6) Uniwersytet Papieski Jana Pawła II wKrakowie; 3) Papieski Wydział Teologiczny wPoznaniu; 4) Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu; 5) Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie oraz jego dwie sekcje: św. Jana Chrzciciela i św. Andrzeja Boboli „Bobolanum”; 6) Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego wKrakowie; 7) kościelne instytuty naukowe idydaktyczno-naukowe kanonicznie erygowane.

2. Status prawny Akademii Teologii Katolickiej wWarszawie określa ustawa oszkolnictwie wyższym. Statut tej Akademii zatwierdza minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wyznań religijnych7) iwłaściwa władza kościelna.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.2 ustawy zdnia 2 grudnia 2009r. ozmianie ustawy ofinansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej wKrakowie zbudżetu państwa oraz ustawy ostosunku Państwa do Kościoła Katolickiego wRzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr219, poz.1710), która weszła wżycie zdniem 6 stycznia 2010r.

7) Ze zmianą wprowadzoną przez art.50 pkt1 ustawy zdnia 4 września 1997r. odziałach administracji rządowej (Dz.

U. Nr141, poz.943 oraz z1998r. Nr162, poz.1122), która weszła wżycie zdniem 1 kwietnia 1999r.; obecnie minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych, zgodnie z art. 5 pkt 25 w związku z art. 30 wymienionej ustawy wbrzmieniu ustalonym przez art.36 ustawy zdnia 6 stycznia 2005r. omniejszościach narodowych ietnicznych oraz ojęzyku regionalnym (Dz.U. Nr17, poz.141), który wszedł wżycie zdniem 31 stycznia 2005r.

6)

Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 1169

Art. 10. Inne jednostki organizacyjne Kościoła mogą uzyskać osobowość prawną wdrodze rozporządzenia Ministra– Kierownika Urzędu do Spraw Wyznań8). Art. 11. Kościelna osoba prawna nie odpowiada za zobowiązania innej kościelnej osoby prawnej. Art. 12. Kościelne wydawnictwa, zakłady wytwórcze, usługowe ihandlowe, zakłady charytatywno-opiekuńcze, szkoły iinne placówki oświatowo-wychowawcze, nieposiadające osobowości prawnej, działają wramach kościelnych osób prawnych, które je powołały. Art. 13.

1. Kościelne jednostki organizacyjne, októrych mowa wart.7 i8 oraz art.9 ust.1 pkt7, nabywają osobowość prawną zchwilą powiadomienia właściwego organu administracji państwowej oich utworzeniu przez władzę kościelną, jeżeli ratyfikowane umowy nie stanowią inaczej.

2. Jeżeli przepis prawa lub ratyfikowane umowy nie stanowią inaczej, właściwym organem administracji państwowej jest: 1) odnośnie do osób prawnych wymienionych wart.7 ust.1 pkt1–4, art.7 ust.2 pkt2 i3, art.8 ust.1 pkt1, 6 i7 oraz art.9 ust.1 pkt7 – minister właściwy do spraw wyznań religijnych9); 2) wpozostałych przypadkach – wojewoda10).

3. Powiadomienie powinno zawierać: 1) nazwę kościelnej osoby prawnej; 2) siedzibę; jej 3) określenie granic terenu jej działania – wodniesieniu do osób ozasięgu terytorialnym.

4. Właściwa władza kościelna powiadamia niezwłocznie organ administracji państwowej wymieniony wust.2 o: zmianach dotyczących nazwy isiedziby kościelnej osoby prawnej oraz ozmianie jej granic; 1) 2) połączeniu, podziale izniesieniu kościelnej osoby prawnej.

5. Odpis powiadomienia, októrym mowa wust.3 i4, zumieszczonym na nim potwierdzeniem odbioru, jest dowodem uzyskania osobowości prawnej.

6. Utworzenie jednostki organizacyjnej zakonu, który istnieje za granicą, adotąd nie działał wPolskiej Rzeczypospolitej Ludowej4), wymaga konsultacji między Sekretariatem Konferencji Episkopatu Polski a ministrem właściwym do spraw wyznań religijnych11). Art. 14. O powołaniu i odwołaniu osoby sprawującej funkcje organu osoby prawnej władza kościelna powiadamia właściwy organ administracji państwowej, jeżeli ratyfikowane umowy nie stanowią inaczej. Powiadomienie obejmuje imię inazwisko, obywatelstwo oraz miejsce zamieszkania danej osoby. DZIAŁ II Działalność Kościoła Rozdział 1 Kult publiczny Art. 15.

1. Organizowanie kultu publicznego ijego sprawowanie podlega władzy kościelnej.

Obecnie: ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych ietnicznych na podstawie art.5 pkt25 wzwiązku zart.30 ustawy wymienionej jako pierwsza wodnośniku 7 w brzmieniu ustalonym przez art. 36 ustawy wymienionej jako druga w odnośniku 7.

9) Ze zmianą wprowadzoną przez art.59 pkt1 lit.atiret pierwsze ustawy zdnia 24 lipca 1998r. ozmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku zreformą ustrojową państwa (Dz.U. Nr106, poz. 668), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 1999r.; obecnie minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych ietnicznych, zgodnie zart.5 pkt25 wzwiązku zart.30 ustawy wymienionej jako pierwsza w odnośniku 7 wbrzmieniu ustalonym przez art.36 ustawy wymienionej jako druga wodnośniku7.

10) Ze zmianą wprowadzoną przez art.59 pkt1 lit.atiret drugie ustawy, októrej mowa wodnośniku 9.

11) Ze zmianą wprowadzoną przez art.59 pkt1 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 9; obecnie minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych, zgodnie z art. 5 pkt 25 w związku z art. 30 ustawy wymienionej jako pierwsza w odnośniku 7 w brzmieniu ustalonym przez art. 36 ustawy wymienionej jako druga w odnośniku 7.

8)

Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 1169

2.12) Publiczne sprawowanie kultu nie wymaga zawiadomienia, jeżeli odbywa się: 1) wkościołach, kaplicach, budynkach kościelnych ina gruntach kościelnych oraz winnych pomieszczeniach służących katechizacji lub organizacjom kościelnym; winnych miejscach, zwyłączeniem dróg iplaców publicznych oraz pomieszczeń użyteczności publicznej; publiczne 2) sprawowanie kultu na drogach, placach publicznych oraz wpomieszczeniach użyteczności publicznej podlega uzgodnieniu zwłaściwym organem sprawującym zarząd lub upoważnionym do dysponowania nimi.

3. Religijne uroczystości pogrzebowe inabożeństwa za zmarłych mogą być sprawowane na cmentarzach komunalnych przy zachowaniu obowiązujących przepisów porządkowych. Art. 15a.13)

1. Małżeństwo zawarte wformie przewidzianej przez prawo kanoniczne wywiera takie skutki, jak małżeństwo zawarte przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, jeżeli spełnione zostały wymagania określone wKodeksie rodzinnym iopiekuńczym.

2. Osobę duchowną, przed którą składa się oświadczenia ozawarciu małżeństwa, określa prawo kanoniczne. Art. 16. 1.14) Organizowanie procesji, pielgrzymek lub innych imprez ocharakterze religijnym na drogach publicznych wymaga uzgodnienia, wzakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwłaściwymi organami administracji rządowej lub samorządowej.

2. Przepisu ust.1 nie stosuje się wprzypadkach konduktów pogrzebowych odbywających się stosownie do miejscowego zwyczaju. Art. 17.

1. Niedziele inastępujące święta katolickie, zwane dalej „świętami”, są dniami wolnymi od pracy: 1) stycznia – uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (dzień Nowego Roku); 1 1a)15) 6 stycznia – Święto Trzech Króli; 2) drugi dzień Wielkiej Nocy; 3) dzień Bożego Ciała; 4) sierpnia – uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny; 15 5) listopada – dzień Wszystkich Świętych; 1 6) grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia; 25 7) grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia. 26

2. Zmiana uregulowań, októrych mowa wust.1, wymaga uprzedniego uzgodnienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej2) aKonferencją Episkopatu Polski. Rozdział 2 Katecheza iszkolnictwo Art. 18.

1. Państwo uznaje prawo Kościoła do nauczania religii oraz religijnego wychowania dzieci imłodzieży, zgodnie zwyborem dokonanym przez rodziców lub prawnych opiekunów.

2. Dzieci imłodzież szkolna, młodzież pracująca iosoby dorosłe korzystają znauczania religii – zgodnie zprogramem ustalonym przez władzę kościelną.

3. Nauczanie religii, jako wewnętrzna sprawa Kościoła, jest organizowane przez parafie idomy zakonne pod zwierzchnictwem biskupa diecezjalnego.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.15 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku

1. Dodany przez art.6 ustawy zdnia 24 lipca 1998r. ozmianie ustaw – Kodeks rodzinny iopiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego, Prawo oaktach stanu cywilnego, ustawy ostosunku Państwa do Kościoła Katolickiego wRzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr117, poz.757), która weszła wżycie zdniem 15 listopada 1998r.

14) Wbrzmieniu ustalonym przez art.59 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 9.

15) Dodany przez art.3 ustawy zdnia 24 września 2010r. ozmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr224, poz.1459), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 2011r.

12) 13)

Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 1169

Art. 19.

1. Nauczanie religii dzieci imłodzieży odbywa się wpunktach katechetycznych organizowanych wkościołach, kaplicach ibudynkach kościelnych, atakże winnych pomieszczeniach udostępnionych na ten cel przez osobę uprawnioną do dysponowania pomieszczeniem. 2.16) Nauczanie religii uczniów szkół publicznych może odbywać się również w szkołach na zasadach określonych wodrębnej ustawie. Art. 20.

1. Kościelne osoby prawne mają prawo zakładać iprowadzić szkoły oraz inne placówki oświatowo-wychowawcze iopiekuńczo-wychowawcze na zasadach organizacyjnych iprogramowych określonych przez odpowiednie ustawy. Mają one charakter katolicki ipodlegają władzy kościelnej.

2. (uchylony).17)

3. Diecezje i zakony mają prawo zakładać i prowadzić niższe seminaria duchowne. W zakresie realizacji programu szkół ogólnokształcących iuzyskiwania świadectw dojrzałości podlegają one nadzorowi Ministra Edukacji Narodowej18). Art. 21.

1. Do nauczycieli iwychowawców zatrudnionych wszkołach iinnych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez kościelne osoby prawne, atakże świeckich nauczycieli wniższych seminariach duchownych stosuje się prawa iobowiązki ustalone dla nauczycieli iwychowawców zatrudnionych w państwowych szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych oraz opiekuńczo-wychowawczych, zuwzględnieniem ust.2. 2.19) Minister właściwy do spraw oświaty iwychowania, na wniosek Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski, może określić, wdrodze rozporządzenia, szczegółowy zakres uprawnień iobowiązków nauczycieli iwychowawców zatrudnionych wniepublicznych przedszkolach iniepublicznych placówkach działających na podstawie przepisów osystemie oświaty oraz niepublicznych placówkach działających na podstawie przepisów opomocy społecznej prowadzonych przez kościelne osoby prawne.

3. Pracownikom szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, niebędącym nauczycielami lub wychowawcami, przysługują uprawnienia iświadczenia przewidziane dla tej kategorii pracowników zatrudnionych wpaństwowych szkołach iplacówkach. Art. 22.20)

1. Uczącym się wszkołach, októrych mowa wart.20 ust.1 i3, przysługują świadczenia społecznej służby zdrowia iulgi wopłatach za przejazdy publicznymi środkami lokomocji na równi zuczniami szkół państwowych.

2. Rodzicom lub opiekunom prawnym uczniów szkół kościelnych, wymienionych wart.20 ust.1 i3, przysługuje prawo do zasiłków rodzinnych.

3. Uczącym się w szkołach kościelnych mogą być przyznawane, przez kościelne osoby prawne, stypendia lub inne świadczenia socjalne. Art. 23.

1. Konferencji Episkopatu Polski, diecezjom izakonom przysługuje prawo zakładania iprowadzenia wyższych seminariów duchownych, awtrybie określonym wust.2 i3 – innych wyższych uczelni.

2. Status wyższych uczelni papieskich oraz tryb izakres uznawania przez Państwo kościelnych stopni itytułów naukowych regulują umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej2) aKonferencją Episkopatu Polski. 3.21) Tworzenie szkół wyższych ozakresie nauczania szerszym niż określony wust.1 i2 następuje wdrodze ustawy na wniosek Konferencji Episkopatu Polski, zzastrzeżeniem ust.3a.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.100 pkt1 ustawy zdnia 7 września 1991r. osystemie oświaty (Dz.U. Nr95, poz.425), która weszła wżycie zdniem 25 października 1991r.

17) Przez art.100 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 16.

18) Obecnie: ministra właściwego do spraw oświaty iwychowania, zgodnie zart.5 pkt15 wzwiązku zart.20 ustawy wymienionej jako pierwsza wodnośniku 7.

19) Wbrzmieniu ustalonym przez art.30 ustawy zdnia 22 grudnia 2000r. ozmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz ozmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr120, poz.1268), która weszła wżycie zdniem 30 marca 2001r.

20) Utracił moc zdniem 1 stycznia 1999r. na mocy art.170 pkt12 ustawy zdnia 6 lutego 1997r. opowszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. Nr28, poz.153), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 1999r., wzakresie uregulowanym wwymienionej ustawie.

21) Ze zmianą wprowadzoną przez art.88 lit.austawy zdnia 26 czerwca 1997r. owyższych szkołach zawodowych (Dz.U. Nr96, poz.590), która weszła wżycie zdniem 28 sierpnia 1997r.

16)

Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 1169

3a.22) Kościelne osoby prawne mają prawo zakładać iprowadzić wyższe szkoły zawodowe na zasadach określonych wustawie owyższych szkołach zawodowych23). 4.24) Do wykładowców, wychowawców, pracowników oraz uczących się wszkołach wymienionych wust.1, 3 i3a stosuje się przepisy art.21 i22.

5. Władzy kościelnej przysługuje także prawo erygowania kościelnych instytutów naukowych inaukowo-dydaktycznych. Nie korzystają one zuprawnień przewidzianych wust.1–4. Art. 24. Osoby duchowne iczłonkowie zakonów mają prawo kształcenia się wszkołach państwowych wszystkich stopni irodzajów. Podlegają oni obowiązującym przepisom, zachowując jednak prawo do noszenia stroju duchownego. Rozdział 3 Duszpasterstwo wojskowe isłużba wojskowa osób duchownych Art. 25.

1. Wszystkim osobom pełniącym służbę wojskową, atakże ich rodzinom, zapewnia się swobodę spełniania lub niespełniania, zależnie od ich woli, praktyk religijnych.

2. Żołnierzom wczynnej służbie wojskowej zapewnia się możliwość uczestniczenia – poza terenem jednostek wojskowych – we Mszy św. wniedziele iświęta oraz winnych zwyczajowych praktykach religijnych organizowanych wkościołach garnizonowych lub niegarnizonowych, jeśli nie koliduje to zważnymi obowiązkami służbowymi.

3. Kapelani wojskowi troszczą się orealizację zasad zawartych wust.1 i2, wszczególności przez indywidualny kontakt zdowódcami jednostek wojskowych oraz zżołnierzami.

4. Kapelani wojskowi mają pełną swobodę stałego kontaktowania się zżołnierzami na terenie jednostek wojskowych, wterminach uzgodnionych zdowódcami tych jednostek. Art. 26.

1. Do kapelanów wojskowych mają zastosowanie przepisy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Kapelani stanowią wyodrębniony korpus osobowy żołnierzy zawodowych.

2. Kapelani wojskowi podlegają w zakresie służby wojskowej organom wojskowym, a w zakresie duszpasterstwa – władzom kościelnym.

3. Statut duszpasterstwa wojskowego opracowywany jest zuwzględnieniem właściwości wynikających zust.2. Statut uchwala Konferencja Episkopatu Polski, aogłasza Minister Obrony Narodowej. Art. 27.

1. Do czasu powołania Ordynariatu Polowego, októrym mowa wart.8 ust.1 pkt1 iust.2 pkt1, duszpasterstwem wojskowym kieruje Generalny Dziekan Wojska Polskiego, jako naczelny kapelan wojskowy. Jego organem wykonawczym jest Generalny Dziekanat Wojska Polskiego.

2. Generalnego Dziekana Wojska Polskiego, po uprzednim uzgodnieniu jego kandydatury zKonferencją Episkopatu Polski, powołuje spośród kapelanów wojskowych Minister Obrony Narodowej. Biskup diecezjalny udziela Generalnemu Dziekanowi Wojska Polskiego jurysdykcji kościelnej.

3. Generalny Dziekan Wojska Polskiego przestaje pełnić swoje funkcje zchwilą: 1) zwolnienia go zzawodowej służby wojskowej; 2) przyjęcia jego prośby orezygnację przez Ministra Obrony Narodowej lub władzę kościelną; 3) odwołania go ze stanowiska przez Ministra Obrony Narodowej lub władzę kościelną.

4. Decyzje, októrych mowa wust.3, wymagają wspólnego uzgodnienia. Art. 28.

1. Generalny Dziekan Wojska Polskiego, wporozumieniu zbiskupem diecezjalnym, przedstawia Ministrowi Obrony Narodowej wniosek wsprawie powołania kapelana wojskowego izwolnienia go zzawodowej służby wojskowej.

Dodany przez art.88 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku

21. Obecnie: ustawy zdnia 27 lipca 2005r. – Prawo oszkolnictwie wyższym (Dz.U. z2012r. poz.572, 742 i1544 oraz z 2013 r. poz.675, 829 i 1005), która weszła wżycie zdniem 1 września 2005r.

24) Ze zmianą wprowadzoną przez art.88 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 21.

22) 23)

Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 1169

2. Generalny Dziekan Wojska Polskiego, wporozumieniu zbiskupem diecezjalnym iorganem wojskowym określonym w statucie duszpasterstwa wojskowego, wyznacza kapelana wojskowego na stanowisko rektora kościoła garnizonowego iodwołuje go.

3. Na wniosek Generalnego Dziekana Wojska Polskiego biskup diecezjalny udziela jurysdykcji rektorowi kościoła garnizonowego lub innemu kapelanowi wojskowemu, chyba że przeciwko temu przemawiają przewidziane prawem kanonicznym względy kościelne.

4. Tryb postępowania wsprawach, októrych mowa wust.1 i2, oraz następstwa odmowy udzielenia jurysdykcji lub jej cofnięcia określa statut duszpasterstwa wojskowego.

5. Tryb tworzenia personalnych parafii wojskowych i terytorialnych parafii przy kościołach garnizonowych określa statut duszpasterstwa wojskowego. Art. 29.

1. Przepisy dotyczące odraczania zasadniczej służby wojskowej ze względu na odbywanie nauki mają zastosowanie również do alumnów wyższych seminariów duchownych oraz nowicjuszy zakonnych.

2. Duchowni po otrzymaniu święceń iczłonkowie zakonów po złożeniu profesji wieczystej zostają przeniesieni do rezerwy. Nie są oni powoływani do odbywania ćwiczeń wojskowych wczasie pokoju, zwyjątkiem przypadku przeszkolenia, za zgodą biskupa diecezjalnego lub wyższego przełożonego zakonnego, do pełnienia funkcji kapelana.

3. Wrazie ogłoszenia mobilizacji iwczasie wojny osoby, októrych mowa wust.1 i2, przeznacza się stosownie do potrzeb sił zbrojnych: duchownych – do pełnienia funkcji kapelanów wojskowych; 1) 2) alumnów wyższych seminariów duchownych oraz członków zakonów – do służby sanitarnej lub służby wobronie cywilnej.

4. Wrazie ogłoszenia mobilizacji iwczasie wojny właściwe organy wojskowe, wporozumieniu zbiskupem diecezjalnym, zapewnią pozostawienie do duszpasterskiej obsługi ludności niezbędnej liczby duchownych spośród tych, którzy podlegają mobilizacji. Rozdział 4 Duszpasterstwo specjalne Art. 30.

1. Dzieciom imłodzieży przebywającym wzakładach wychowawczych iopiekuńczych, jak również wsanatoriach, prewentoriach iszpitalach, zapewnia się prawo wykonywania praktyk religijnych, korzystania zposług religijnych ikatechizacji, zzachowaniem wzajemnej tolerancji. Wszczególności zapewnia się im możliwość udziału we Mszy św. wniedziele iświęta oraz wrekolekcjach.

2. Dzieciom imłodzieży przebywającym na krajowych koloniach iobozach organizowanych przez instytucje państwowe zapewnia się prawo do wykonywania praktyk religijnych, wszczególności do udziału we Mszy św. wniedziele iświęta.

3. Szczegółowe przepisy wsprawach, októrych mowa wust.1 i2, wydaje Minister Edukacji Narodowej18), aodnośnie do dzieci imłodzieży przebywających wsanatoriach, prewentoriach iszpitalach – Minister Zdrowia iOpieki Społecznej25), wporozumieniu zSekretariatem Konferencji Episkopatu Polski. Art. 31.

1. Osobom przebywającym wzakładach leczniczych oraz zamkniętych zakładach pomocy społecznej zapewnia się prawo wykonywania praktyk religijnych ikorzystania zposług religijnych.

2. Wcelu realizacji uprawnień, októrych mowa wust.1, kierownicy właściwych zakładów państwowych zatrudnią kapelanów skierowanych przez biskupa diecezjalnego.

3. Wcelu umożliwienia udziału zainteresowanych chorych ipodopiecznych we Mszy św. iwinnych zbiorowych praktykach religijnych, kierownicy właściwych zakładów państwowych przeznaczą odpowiednie pomieszczenia na kaplice, awwyjątkowych wypadkach udostępnią do tego celu inne pomieszczenia.

25)

Obecnie: minister właściwy do spraw zdrowia, zgodnie zart.5 pkt28 wzwiązku zart.33 ust.1 ustawy wymienionej jako pierwsza wodnośniku7.

Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 1169

Art. 32. 1.26) Osoby tymczasowo aresztowane mogą wykonywać praktyki religijne iuczestniczyć we Mszy św.

transmitowanej przez środki masowego przekazywania oraz, za zgodą organu, do którego dyspozycji pozostają, korzystać zindywidualnej posługi religijnej. 2.26) Osobom skazanym zapewnia się możliwość wykonywania praktyk religijnych, korzystania z posług religijnych oraz uczestniczenia we Mszy św. odprawianej wniedziele iświęta wodpowiednio przystosowanym pomieszczeniu wzakładzie, wktórym przebywają. Osobom, które nie mogą uczestniczyć we Mszy św. odprawianej na terenie zakładu, należy zapewnić możność wysłuchania Mszy św. transmitowanej przez środki masowego przekazywania.

3. Nieletnim przebywającym wzakładach poprawczych ischroniskach dla nieletnich zapewnia się możliwość wykonywania praktyk religijnych, korzystania zkatechizacji iposług religijnych, uczestniczenia we Mszy św. wniedziele iświęta. Nieletnim, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy św., należy zapewnić możność wysłuchania Mszy św. transmitowanej przez środki masowego przekazywania.

4. Wcelu realizacji uprawnień osób wymienionych wust.1,

226) i3 kierownicy odpowiednich zakładów zawierają umowy wsprawie nieodpłatnego wykonywania obowiązków kapelana zduchownymi skierowanymi przez biskupa diecezjalnego. Rozdział 5 Organizacje kościelne, katolickie oraz stowarzyszenia katolików Art. 33.

1. Osobom należącym do Kościoła zapewnia się swobodę zrzeszania wcelu realizacji zadań wynikających zmisji Kościoła.

2. Prawo określone wust.1 jest wykonywane wramach organizacji kościelnych ikatolickich. Art. 34.

1. Organizacjami kościelnymi wrozumieniu niniejszej ustawy są organizacje zrzeszające osoby należące do Kościoła: 1) erygowane przez biskupa diecezjalnego lub wramach statutów zakonnych przez wyższego przełożonego zakonnego, awodniesieniu do organizacji ozasięgu ponaddiecezjalnym – przez Konferencję Episkopatu Polski; 2) założone przez wiernych zudziałem proboszcza, rektora kościoła lub przełożonego zakonnego za zezwoleniem władzy kościelnej, októrej mowa wpkt1.

2. Organizacje kościelne mają na celu wszczególności działalność na rzecz formacji religijnej, kultu publicznego inauki katolickiej.

3. Organizacje kościelne działają wramach tych kościelnych osób prawnych, wktórych zostały powołane. Oerygowaniu organizacji ozasięgu ponaddiecezjalnym Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski powiadamia Urząd do Spraw Wyznań27). Organizacje wymienione wust.1 pkt1 mogą nabyć osobowość prawną wtrybie art.10.

4. Władze kościelne czuwają nad zgodnością działania organizacji zich celami religijnymi imoralnymi. 5.28) Do organizacji kościelnych nie stosuje się prawa ostowarzyszeniach. Przepisy ustawy ozgromadzeniach stosuje się do organizacji kościelnych jedynie gdy chodzi ozebrania na drogach iplacach publicznych oraz wpomieszczeniach użyteczności publicznej. Art. 35.

1. Organizacjami katolickimi w rozumieniu ustawy są organizacje założone za aprobatą władzy kościelnej, która zatwierdza im kapelana lub asystenta kościelnego. Działają one włączności zhierarchią kościelną.

2. Organizacje katolickie mogą mieć na celu wszczególności zgodną znauką Kościoła działalność społeczno-kulturalną, oświatowo-wychowawczą icharytatywno-opiekuńczą.

3. Do organizacji katolickich stosuje się przepisy prawa ostowarzyszeniach, ztym że: 1) władzy kościelnej przysługuje prawo cofnięcia aprobaty, októrej mowa wust.1;

Utracił moc zdniem 1 września 1998r. zgodnie zart.257 §2 pkt1 lit.b ustawy zdnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr90, poz.557 iNr160, poz.1083), która weszła wżycie zdniem 1września 1998r.

27) Obecnie: urząd obsługujący ministra, októrym mowa wodnośniku 8.

28) Ze zmianą wprowadzoną przez art.15 pkt3 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

26)

Dziennik Ustaw – 16 – Poz. 1169

2) wystąpienie do sądu zwnioskiem orozwiązanie stowarzyszenia wymaga uzgodnienia wKomisji Wspólnej; 3) wprzypadku likwidacji organizacji katolickiej do jej majątku stosuje się odpowiednio przepisy omajątku zlikwidowanych kościelnych osób prawnych, chyba że ich statut stanowi inaczej. Art. 36. Organizacje, których celem jest krzewienie trzeźwości, oddziaływanie na osoby nadużywające alkoholu lub używające narkotyków oraz udzielanie pomocy ich rodzinom, mogą być tworzone także w formie organizacji kościelnych, októrych mowa wart.34, lub organizacji katolickich, októrych mowa wart.35. Art. 37. Organizacje inne niż wymienione w art. 33, zrzeszające katolików, realizują ideały chrześcijańskie według własnych programów, działając wyłącznie na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz swoich statutów. Rozdział 6 Działalność charytatywno-opiekuńcza Kościoła Art. 38.

1. Osoby prawne Kościoła mają prawo prowadzenia właściwej dla każdej znich działalności charytatywno-opiekuńczej.

2. Dla prowadzenia działalności, októrej mowa wust.1, władze kościelne są uprawnione również do powołania: 1) Caritas Polskiej – jako instytucji ozasięgu krajowym; 2) Caritas diecezji – dla poszczególnych diecezji.

3. Caritas Polską powołuje, nadaje jej statut inadzoruje Konferencja Episkopatu Polski.

4. Caritas diecezji powołuje, nadaje jej statut inadzoruje biskup diecezjalny.

5. Zakony prowadzą działalność charytatywno-opiekuńczą wzakresie określonym wich statutach lub odpowiednich aktach wewnętrznych.

6. Działalność charytatywno-opiekuńczą mogą prowadzić organizacje katolickie wzakresie określonym wich statutach. Art. 39. Działalność charytatywno-opiekuńcza Kościoła obejmuje wszczególności: 1) prowadzenie zakładów dla sierot, starców, osób upośledzonych fizycznie lub umysłowo oraz innych kategorii osób potrzebujących opieki; prowadzenie szpitali iinnych zakładów leczniczych oraz aptek; 2) 3) organizowanie pomocy wzakresie ochrony macierzyństwa; 4) organizowanie pomocy sierotom, osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi iepidemiami, ofiarom wojennym, znajdującym się wtrudnym położeniu materialnym lub zdrowotnym rodzinom iosobom, wtym pozbawionym wolności; 5) prowadzenie żłobków, ochronek, burs ischronisk; 6) udzielanie pomocy wzapewnianiu wypoczynku dzieciom imłodzieży znajdującym się wpotrzebie; 7) krzewienie idei pomocy bliźnim ipostaw społecznych temu sprzyjających; 8) przekazywanie za granicę pomocy ofiarom klęsk żywiołowych iosobom znajdującym się wszczególnej potrzebie. Art. 40. Środki na realizację działalności charytatywno-opiekuńczej pochodzą wszczególności z: 1) ofiar pieniężnych iwnaturze; 2) spadków, zapisów idarowizn krajowych izagranicznych; 3) dochodów zimprez izbiórek publicznych; 4) subwencji, dotacji iofiar pochodzących od krajowych instytucji iprzedsiębiorstw państwowych, społecznych, wyznaniowych iprywatnych; 5) odpłatności za usługi świadczone przez kościelne instytucje charytatywno-opiekuńcze;

Dziennik Ustaw – 17 – Poz. 1169

6) dochodów zdziałalności gospodarczej prowadzonej przez Caritas Polską iCaritas diecezji bezpośrednio lub wformie wyodrębnionych zakładów; 7) dochodów instytucji kościelnych. Rozdział 7 Budownictwo sakralne ikościelne. Cmentarze Art. 41.

1. Kościół wPolsce ijego osoby prawne mają prawo realizacji inwestycji sakralnych ikościelnych.

2. Inwestycją sakralną jest budowa, rozbudowa, odbudowa kościoła lub kaplicy, a także adaptacja innego budynku na cele sakralne.

3. Inwestycją kościelną jest inwestycja kościelnej osoby prawnej niewymieniona wust.2.

4. Inwestycje sakralne ikościelne podlegają ogólnie obowiązującym przepisom oplanowaniu przestrzennym iprawa budowlanego, awodniesieniu do budynków zabytkowych – również przepisom oochronie dóbr kultury. Art. 42.

1. Plany zagospodarowania przestrzennego obejmują także inwestycje sakralne i kościelne oraz katolickie cmentarze wyznaniowe. Przeznaczenie terenu na te cele ustala się wtych planach na wniosek biskupa diecezjalnego lub wyższego przełożonego zakonnego.

2. Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego29), aprzeznaczone wplanach zagospodarowania przestrzennego na cele wskazane w ust. 1, będą oddawane w użytkowanie wieczyste albo podlegały sprzedaży kościelnym osobom prawnym na ich wniosek. 3.30) Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przeznaczone na te cele mogą być sprzedawane za cenę ustaloną uchwałą odpowiedniej rady lub sejmiku tej jednostki.

4. Biskupi diecezjalni lub wyżsi przełożeni zakonni uzgadniają kolejność realizacji inwestycji sakralnych ikościelnych na okres narodowego planu społeczno-gospodarczego.

5. Szczegółowy tryb izakres uzgadniania, októrym mowa wust.4, terminy uzgadniania oraz postępowania wprzypadkach losowych określa wdrodze rozporządzenia minister właściwy do spraw administracji publicznej31) wporozumieniu zSekretariatem Konferencji Episkopatu Polski. Art. 43.

1. Inwestycje sakralne ikościelne są finansowane ze środków własnych kościelnych osób prawnych.

2. Przepisu ust.1 nie stosuje się do inwestycji mających na celu stworzenie warunków do działania duszpasterstwa wojskowego oraz duszpasterstwa specjalnego wzakładach państwowych.

3. Na odbudowę iutrzymanie dóbr kultury stanowiących własność kościelnych osób prawnych będą udzielane dotacje państwowe na podstawie odrębnych przepisów. Art. 44. Nie pobiera się opłat za użytkowanie wieczyste gruntów oddanych pod zakłady charytatywno-opiekuńcze ipunkty katechetyczne. Art. 45.

1. Parafie mają prawo posiadania, zarządzania oraz zakładania iposzerzania cmentarzy grzebalnych.

2. Przepis ust.1 ma również zastosowanie do zakonów lub ich domów wodniesieniu do wyodrębnionych cmentarzy zakonnych.

3. Wmiejscowościach, gdzie nie ma cmentarzy komunalnych, zarządy cmentarzy umożliwiają pochowanie na cmentarzach, októrych mowa wust.1, na równych prawach także innych zmarłych.

4. Przepisy ust.1–3 nie naruszają ogólnych przepisów ocmentarzach ichowaniu zmarłych, oplanowaniu przestrzennym oraz oochronie gruntów rolnych ileśnych.

Ze zmianą wprowadzoną przez art.59 pkt3 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

9. Wbrzmieniu ustalonym przez art.59 pkt3 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 9.

31) Ze zmianą wprowadzoną przez art.50 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 7.

29) 30)

Dziennik Ustaw – 18 – Rozdział 8 Kultura oraz środki masowego przekazywania Art. 46.

1. Dla zapewnienia warunków rozwoju kultury chrześcijańskiej kościelne osoby prawne mają prawo wydawania prasy, książek iinnych druków oraz zakładania iposiadania wydawnictw, katolickiej agencji informacyjnej, zakładów poligraficznych, zzachowaniem obowiązujących wtym zakresie przepisów prawa.

2. Wcelu realizacji postanowień ust.1 kościelne osoby prawne mogą otrzymywać jako darowizny zzagranicy na własne potrzeby maszyny, urządzenia imateriały poligraficzne oraz papier. Art. 47. Kościelne osoby prawne mogą organizować własny kolportaż prasy lub korzystać zpośrednictwa innej sieci kolportażu. Art. 48.32)

1. Kościół ma prawo do emitowania wśrodkach masowego przekazywania Mszy św. wniedziele iświęta oraz swoich programów, wszczególności religijno-moralnych, społecznych ikulturalnych. 2.33) Sposób realizacji uprawnień, októrych mowa wust.1, regulują porozumienia między Sekretariatem Konferencji Episkopatu Polski ajednostkami publicznej radiofonii itelewizji.

3. Kościół ma prawo do zakładania iużywania urządzeń radiotelekomunikacyjnych przeznaczonych do nadawania programów radiofonicznych itelewizyjnych oraz do uzyskiwania na ten cel niezbędnych częstotliwości na zasadach określonych wprzepisach ustawy oradiofonii itelewizji34).

4. (uchylony).35) Art. 49.

1. Kościelne osoby prawne mają prawo zakładania i prowadzenia własnych teatrów, kin, wytwórni filmów iwytwórni innych środków audiowizualnych.

2. Kościelne osoby prawne mają prawo dystrybucji irozpowszechniania filmów iinnych środków audiowizualnych.

3. Korzystanie zpraw, októrych mowa wust.1 i2, następuje bez obowiązku uzyskiwania zezwoleń iupoważnień na tę działalność, jeśli jest prowadzona na potrzeby realizacji zadań religijno-moralnych wsferze kultury. Opodjęciu iprowadzeniu tej działalności władza kościelna powiadamia państwowy organ właściwy do udzielania takich zezwoleń iupoważnień.

4. Kościelne osoby prawne mogą otrzymywać jako darowizny zzagranicy na własne potrzeby urządzenia imateriały niezbędne do prowadzenia działalności określonej wust.1. Art. 50.

1. Kościelne osoby prawne mają prawo zakładania iposiadania archiwów imuzeów.

2. Kościelne osoby prawne mają prawo do gromadzenia zbiorów bibliotecznych na cele wewnętrzne ipubliczne. Opodjęciu publicznego udostępniania zbiorów władza kościelna powiadamia właściwy do rejestracji bibliotek organ państwowy.

3. Kościół ijego osoby prawne mają, bez potrzeby uzyskiwania zezwoleń, prawo organizowania iprowadzenia związanej zwypełnianiem jego zadań działalności kulturalnej iartystycznej. Art. 51. Instytucje państwowe, samorządowe36) ikościelne współdziałają wochronie, konserwacji, udostępnianiu iupowszechnianiu zabytków architektury kościelnej isztuki sakralnej oraz ich dokumentacji, muzeów, archiwów ibibliotek będących własnością kościelną, atakże dzieł kultury isztuki omotywach religijnych, stanowiących ważną część dziedzictwa kultury polskiej. DZIAŁ III Sprawy majątkowe kościelnych osób prawnych Art. 52. Kościołowi ijego osobom prawnym przysługuje prawo nabywania, posiadania izbywania mienia ruchomego inieruchomego, nabywania izbywania innych praw oraz zarządzania swoim majątkiem.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.88 ustawy zdnia 23 listopada 1990r. ołączności (Dz.U. Nr86, poz.504), która weszła wżycie zdniem 15 stycznia 1991r.

33) Wbrzmieniu ustalonym przez art.59 pkt1 ustawy zdnia 29 grudnia 1992r. oradiofonii itelewizji (Dz.U. z1993r. Nr7, poz.34), która weszła wżycie zdniem 1 marca 1993r.

34) Ze zmianą wprowadzoną przez art.59 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 33.

35) Przez art.59 pkt3 ustawy, októrej mowa wodnośniku 33.

36) Ze zmianą wprowadzoną przez art.59 pkt4 ustawy, októrej mowa wodnośniku 9.

32)

Poz. 1169

Dziennik Ustaw Art. 53. (uchylony).37) Art. 54.

1. W obrocie nieruchomościami między kościelnymi osobami prawnymi nie stosuje się prawa pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa.

2. Przy nabywaniu nieruchomości lub ich części przez kościelne osoby prawne od osób trzecich prawo pierwokupu może być stosowane jedynie wprzypadkach, gdy inwestor państwowy lub spółdzielczy uzyskał wcześniej decyzję oustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na tej nieruchomości lub części tej nieruchomości. Art. 55.

1. Majątek iprzychody kościelnych osób prawnych podlegają ogólnym przepisom podatkowym zwyjątkami określonymi wust.2–6.

2. Kościelne osoby prawne są zwolnione od opodatkowania ztytułu przychodów ze swojej działalności niegospodarczej. Wtym zakresie osoby te nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy ozobowiązaniach podatkowych.

3. Dochody zdziałalności gospodarczej kościelnych osób prawnych oraz spółek, których udziałowcami są wyłącznie te osoby, są zwolnione od opodatkowania wczęści, wjakiej zostały przeznaczone wroku podatkowym lub wroku po nim następującym na cele kultowe, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, działalność charytatywno-opiekuńczą, punkty katechetyczne, konserwację zabytków oraz na inwestycje sakralne, októrych mowa wart.41 ust.2, ite inwestycje kościelne, októrych mowa wart.41 ust.3, których przedmiotem są punkty katechetyczne izakłady charytatywno-opiekuńcze, jak również remonty tych obiektów.

4. Kościelne osoby prawne są zwolnione od opodatkowania i od świadczeń na fundusz gminny i fundusz miejski38), od nieruchomości lub ich części, stanowiących własność tych osób lub używanych przez nie na podstawie innego tytułu prawnego na cele niemieszkalne, zwyjątkiem części zajmowanej na wykonywanie działalności gospodarczej.

5. Zwolnienie od opodatkowania podatkiem od nieruchomości oraz od świadczeń na fundusz gminny ifundusz miejski38) obejmuje nieruchomości lub ich części przeznaczone na cele mieszkalne duchownych iczłonków zakonu, jeżeli: 1) one wpisane do rejestru zabytków; są 2) służą jako internaty przy szkołach iseminariach duchownych, domy zakonów kontemplacyjnych, domy formacyjne zakonów idomy księży emerytów (sióstr emerytek); 3) znajdują się wbudynkach kurii diecezjalnych ibiskupich, zakonnych zarządów generalnych iprowincjalnych wSekretariacie Prymasa Polski iwSekretariacie Konferencji Episkopatu Polski.

6. Nabywanie i zbywanie rzeczy i praw majątkowych przez kościelne osoby prawne w drodze czynności prawnych oraz spadkobrania, zapisu izasiedzenia jest zwolnione od podatku od spadków idarowizn oraz opłaty skarbowej, jeżeli ich przedmiotem są: 1) rzeczy iprawa nieprzeznaczone do działalności gospodarczej; 2) sprowadzane zzagranicy maszyny, urządzenia imateriały poligraficzne oraz papier.

7. Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą są wyłączone zpodstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym ipodatkiem wyrównawczym, jeżeli kościelna osoba prawna przedstawi darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz – wokresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny – sprawozdanie oprzeznaczeniu jej na tę działalność. Wodniesieniu do darowizn na inne cele mają zastosowanie ogólne przepisy podatkowe.

8. Kościelne jednostki organizacyjne, októrych mowa wart.12, mogą być na wniosek kościelnej osoby prawnej uznane przez właściwą izbę skarbową za odrębne podmioty podatkowe, jeśli są organizacyjnie wyodrębnione.

9. Nabywanie rzeczy ipraw majątkowych, októrych mowa wust.6, jest zwolnione od opłat sądowych inotarialnych, zwyłączeniem opłat kancelaryjnych. – 19 – Poz. 1169

Przez art.4 ustawy zdnia 28 lipca 1990r. ozmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr55, poz.321), która weszła wżycie zdniem 1 października 1990r.

38) Fundusz gminny imiejski zostały zniesione zdniem 1 stycznia 1991r. zgodnie zart.1 ust. 1 pkt12 ustawy zdnia 14 grudnia 1990r. ozniesieniu ilikwidacji niektórych funduszy (Dz.U. Nr89, poz.517), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 1991r.

37)

Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 1169

Art. 56.39) Zwalnia się z należności celnych przywozowych towary przeznaczone na cele charytatywno-opiekuńcze ioświatowo-wychowawcze oraz towary ocharakterze kulturalnym przeznaczone na cele kultu, przywożone dla kościelnych osób prawnych, wgranicach ina warunkach określonych wrozporządzeniu Rady (WE) nr1186/2009 zdnia 16 listopada 2009r. ustanawiającym wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz.Urz. UE L 324 z10.12.2009, str. 23). Art. 57.

1. Kościelne osoby prawne mają prawo do zbierania ofiar na cele religijne, kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, naukową, oświatową iwychowawczą oraz utrzymanie duchownych iczłonków zakonów.

2. Zbiórki wymienione wust.1 nie wymagają pozwolenia właściwego organu40), jeżeli odbywają się wobrębie terenów kościelnych, kaplic oraz w miejscach i okolicznościach zwyczajowo przyjętych w danej okolicy i w sposób tradycyjnie ustalony. Art. 58.

1. Kościelne osoby prawne mogą zakładać fundacje. Do fundacji tych stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy ofundacjach, ze zmianami wynikającymi zprzepisów ust.2–5.

2. Niezależnie od nadzoru państwowego, nadzór nad działalnością fundacji sprawuje kościelna osoba prawna, będąca fundatorem lub wskazana wstatucie fundacji.

3. Wrazie stwierdzonych nieprawidłowości wzarządzaniu fundacją, właściwy organ państwowy zwraca się do kościelnej osoby prawnej, sprawującej nadzór nad fundacją, wyznaczając termin nie krótszy niż trzy miesiące na spowodowanie usunięcia nieprawidłowości. Po bezskutecznym upływie tego terminu można zastosować środki oznaczone wprzepisach ofundacjach.

4. Wrazie konieczności poddania fundacji zarządowi przymusowemu wmyśl przepisów ofundacjach, zarząd ten będzie sprawowała kościelna osoba prawna wyznaczona przez Prezydium Konferencji Episkopatu Polski.

5. Jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej, wrazie jej likwidacji: 1) jej majątku znajdującego się wkraju stosuje się odpowiednio przepis art.59; do 2) oprzeznaczeniu jej majątku znajdującego się za granicą zadecyduje Konferencja Episkopatu Polski lub wyższy przełożony zakonny. Art. 59. Wrazie zniesienia kościelnej osoby prawnej, jej majątek przechodzi na nadrzędną kościelną osobę prawną, ajeżeli taka osoba nie istnieje lub nie działa wPolsce, majątek ten przechodzi na Konferencję Episkopatu Polski lub Konferencję Wyższych Przełożonych Zakonnych. DZIAŁ IV Przepisy przejściowe ikońcowe Rozdział 1 Regulacja spraw majątkowych Kościoła Art. 60.

1. Nieruchomości lub ich części, pozostające wdniu wejścia wżycie ustawy we władaniu kościelnych osób prawnych, stają się zmocy prawa ich własnością, jeżeli: 1) były własnością diecezji, parafii, klasztorów lub innych instytucji grecko-katolickich (unickich); 2) podlegały przejęciu na własność Państwa zmocy ustawy zdnia 20 marca 1950r. oprzejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych iutworzeniu Funduszu Kościelnego (Dz.U. Nr9, poz.87 iNr10, poz.111 oraz z1969r. Nr13, poz.95), zwanej dalej „ustawą odobrach martwej ręki”, azostały pozostawione, wydzierżawione lub przekazane kościelnym osobom prawnym; 3) podlegały przepisom dekretu zdnia 24 kwietnia 1952r. ozniesieniu fundacji (Dz.U. Nr25, poz.172 oraz z1957r. Nr 1, poz. 3), a zostały poręczone, pozostawione, wydzierżawione, wynajęte lub przekazane kościelnym osobom prawnym;

Wbrzmieniu ustalonym przez art.3 ustawy zdnia 29 kwietnia 2010r. ozmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr106, poz.673), która weszła wżycie zdniem 1 lipca 2010r.

40) Ze zmianą wprowadzoną przez art.59 pkt5 ustawy, októrej mowa wodnośniku 9.

39)

Dziennik Ustaw – 21 – Poz. 1169

4) zostały przez byłe władze zaborcze austriackie przejęte na własność funduszy religijnych, funduszy naukowych, szkół parafialnych lub katolickich gmin parafialnych; 5)41) znajdują się na nich cmentarze lub obiekty sakralne wraz zbudynkami towarzyszącymi; dotyczy to również obiektów położonych na obszarze miasta stołecznego Warszawy, nie dotyczy natomiast kościołów garnizonowych.

2. Przez „budynki towarzyszące” obiektom sakralnym rozumie się położone wsąsiedztwie obiektów sakralnych: budynki stanowiące mieszkanie proboszcza lub rektora ikancelarię parafialną lub kancelarię rektora (plebanię), budynki stanowiące mieszkanie wikariuszy (wikariatkę), budynki stanowiące mieszkanie pracowników świeckich parafii lub rektoratu (organistówkę), budynki punktu katechetycznego ibudynki domu zakonnego związanego zduszpasterstwem wtym obiekcie sakralnym albo świadczeniem wnim pomocy.

3. Nieruchomości lub ich części, októrych mowa wust.1 pkt4, które wdniu wejścia wżycie ustawy znajdują się we władaniu państwowych jednostek organizacyjnych, stają się zmocy prawa odpowiednio własnością Skarbu Państwa, innych państwowych osób prawnych lub mieniem komunalnym.

4. Nieruchomości lub ich części, októrych mowa wust.1 pkt4, znajdujące się wsamoistnym posiadaniu osób fizycznych lub osób prawnych niewymienionych wust.1 i3, podlegają nabyciu wdrodze zasiedzenia, przy zaliczeniu okresu posiadania przed dniem wejścia wżycie ustawy.

5. Stwierdzenie przejścia własności nieruchomości lub ich części, októrych mowa wust.1 i3, następuje wdrodze decyzji wojewody42).

6. Decyzje, októrych mowa wust.5, mogą być zaskarżone do sądu administracyjnego. Skarga na niewydanie decyzji jest dopuszczalna po upływie 2 lat od daty wszczęcia podstępowania administracyjnego.

7. Przejście własności nieruchomości lub ich części na podstawie ust.1 i3 jest wolne od podatków iopłat związanych ztym przejściem, awynikające zniego wpisy do ksiąg wieczystych iich zakładanie są wolne od opłat.

8. Postępowanie sądowe lub administracyjne dotyczące nieruchomości, októrych mowa wust.1 i3, ulega zawieszeniu, asądy lub organy administracji państwowej przekazują ich akta organowi, októrym mowa wust.5.

9. Organ, który wydał decyzję ostateczną określoną wust.5, zawiadamia oniej sąd lub organ administracji państwowej, który zawiesił postępowanie, zwracając akta sprawy. Sąd lub organ administracji państwowej umorzy postępowanie. Art. 61.

1. Na wniosek kościelnych osób prawnych wszczyna się postępowanie, zwane dalej „postępowaniem regulacyjnym”, wprzedmiocie przywrócenia im własności upaństwowionych nieruchomości lub ich części: 1) niepozostających we władaniu kościelnych osób prawnych nieruchomości, o których mowa w art. 60 ust. 1 pkt 1, chyba że pozostają one wdniu wejścia wżycie ustawy we władaniu innych kościołów izwiązków wyznaniowych; 2)43) przejętych wtoku wykonywania ustawy odobrach martwej ręki, jeżeli nie wydzielono znich należnych wmyśl tej ustawy gospodarstw rolnych proboszczów. Z gruntów tych mogą być również wydzielone gospodarstwa rolne do 50ha dla poszczególnych diecezji, seminariów duchownych idomów zakonnych prowadzących działalność określoną wart.20 i39; dla pozostałych domów zakonnych mogą być wydzielone gospodarstwa rolne do 5 ha. Wskład gospodarstw rolnych mogą wchodzić także grunty leśne stanowiące część składową przejętych uprzednio nieruchomości ziemskich; które należały do zakonów bezhabitowych istowarzyszeń kościelnych, azostały przejęte wtoku likwidacji dokonanej 3) na podstawie rozporządzenia Ministra Administracji Publicznej zdnia 10 marca 1950r. wsprawie przystosowania stowarzyszeń do przepisów prawa ostowarzyszeniach (Dz.U. Nr9, poz.98); 4) mienia fundacji kościelnych; 5) przejętych po 1948r. wtrybie egzekucji zaległości podatkowych; 6) wywłaszczonych, jeżeli odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość nie zostało wypłacone lub nie zostało podjęte;

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku

5. Ze zmianą wprowadzoną przez art.59 pkt6 ustawy, októrej mowa wodnośniku 9.

43) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt3 lit.atiret pierwsze ustawy, októrej mowa wodnośniku 5.

41) 42)

Dziennik Ustaw – 22 – Poz. 1169

6a)44) przejętych na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st.Warszawy (Dz.U. Nr50, poz.279); 7) przejętych we władanie państwowych jednostek organizacyjnych bez tytułu prawnego, bez względu na późniejsze ustawodawstwo konwalidujące te przejęcia.

2. Przedmiotem postępowania regulacyjnego może być również przekazanie własności nieruchomości lub ich części: 1) wcelu przywrócenia wnich sprawowania kultu religijnego lub działalności kościelnych osób prawnych wzakresie, októrym mowa wart.20 i39; których stan prawny nie jest ustalony, jeżeli nie stoją temu na przeszkodzie prawa osób trzecich. 2) 3.45) W odniesieniu do nieruchomości objętych dekretem z dnia 25 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy stosuje się odpowiednio art.63 ust.1, ztym że wodniesieniu do gruntów objętych tym dekretem przedmiotem postępowania regulacyjnego jest ustanowienie użytkowania wieczystego.

4. Regulacja nie może naruszać: 1) przepisów ustawy zdnia 3 stycznia 1946r. oprzejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej (Dz.U. Nr3, poz.17, zpóźn. zm.46)); 2) (uchylony);47) 3) praw nabytych przez niepaństwowe osoby trzecie, wszczególności przez inne kościoły izwiązki wyznaniowe oraz rolników indywidualnych. Art. 62. (uchylony).48) Art. 63.

1. Regulacja może polegać na: 1) przywróceniu kościelnym osobom prawnym własności nieruchomości wymienionych wart.61 ust.1 i2 lub ich części; 2) przyznaniu odpowiedniej nieruchomości zamiennej, gdyby przywrócenie własności natrafiało na trudne do przezwyciężenia przeszkody; 3) przyznaniu odszkodowania ustalonego według przepisów owywłaszczaniu nieruchomości, wrazie niemożności dokonania regulacji przewidzianych wpkt1 i2. 2.49) Regulacja dotycząca nieruchomości rolnych może następować także przez wydzielenie odpowiednich nieruchomości zZasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

3. Wtoku postępowania regulacyjnego można dokonać także regulacji granic nieruchomości, awmiarę potrzeby ustanowić służebność gruntową lub znieść służebność dotychczas istniejącą.

4. (uchylony).48)

5. (uchylony).48)

6. (uchylony).48)

7. (uchylony).48)

8. (uchylony).48)

9. (utracił moc).50)

Dodany przez art.1 pkt3 lit.atiret drugie ustawy, októrej mowa wodnośniku

5. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt3 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 5.

46) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z1946r. Nr71, poz.389 iNr72, poz.394, z1958r. Nr45, poz.224 oraz z1969r. Nr13, poz.95.

47) Przez art.1 pkt3 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 5.

48) Przez art.1 ustawy zdnia 16 grudnia 2010r. ozmianie ustawy ostosunku Państwa do Kościoła Katolickiego wRzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z2011r. Nr18, poz.89), która weszła wżycie zdniem 1 lutego 2011r.

49) Uchylony przez art.1 pkt4 ustawy, októrej mowa wodnośniku 5, anastępnie dodany wnowym brzmieniu przez art.5 pkt1 ustawy zdnia 29 grudnia 1993r. ozmianie ustawy ogospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ozmianie niektórych ustaw (Dz.U. z1994r. Nr1, poz.3), która weszła wżycie zdniem 19 stycznia 1994r.

50) Zdniem 21 czerwca 2011r. zgodnie zwyrokiem Trybunału Konstytucyjnego zdnia 8 czerwca 2011r. sygn. akt K 3/09 (Dz.U. Nr129, poz.748).

44) 45)

Dziennik Ustaw Art. 64. (uchylony).48) Art. 65. (uchylony).48) Art. 66.

1. Przydziały lokali dokonane wtrybie przepisów oszczególnym trybie najmu na rzecz państwowych jednostek organizacyjnych lub organizacji politycznych, zawodowych, spółdzielczych lub społecznych wnieruchomościach stanowiących własność kościelnych osób prawnych tracą moc zupływem dwóch lat od dnia wejścia wżycie ustawy.

2. Wterminie określonym wust.1 nastąpi zwrot lokalu wstanie wolnym lub też strony zawrą nową umowę najmu lokalu lub umowę oprzeniesienie własności nieruchomości.

3. Jeżeli strony dojdą do porozumienia wsprawie najmu lokalu, lecz nie zdołały uzgodnić wysokości czynszu, każda znich może zwrócić się wtej sprawie do sądu. Art. 67. (uchylony).48) Art. 68.

1. Wnioski władz kościelnych, złożone wterminie pięciu lat od dnia wejścia wżycie ustawy, owpisy do ksiąg wieczystych na rzecz kościelnej osoby prawnej władającej nieruchomością lub korzystającej zprawa oraz te wpisy są wolne od opłat, aprzejście praw wolne od podatku.

2. Przepis ust.1 ma również zastosowanie do zakładania ksiąg wieczystych, jeżeli poprzednie księgi wieczyste utraciły moc prawną, azachowały znaczenie dokumentów. Art. 69. Wokresie dwóch lat od dnia wejścia wżycie ustawy darowizny dokonane przez duchownych na rzecz kościelnych osób prawnych, jeżeli ich przedmiotem są udziały współkach, są zwolnione od opodatkowania, opłat skarbowych, sądowych inotarialnych, zwyjątkiem opłat kancelaryjnych. Art. 70.

1. Przepis art.44 stosuje się również do nieruchomości pozostających wdniu wejścia wżycie ustawy wużytkowaniu wieczystym kościelnych osób prawnych zprzeznaczeniem na zakłady charytatywno-opiekuńcze ipunkty katechetyczne.

2. Przepis art.42 ust.2 stosuje się również do nieruchomości pozostających wdniu wejścia wżycie ustawy wużytkowaniu wieczystym kościelnych osób prawnych, zprzeznaczeniem na inwestycje sakralne ikościelne, zwyjątkiem wymienionych wust.1, oraz katolickie cmentarze wyznaniowe. Wrazie sprzedaży zalicza się na poczet ceny wpłacone opłaty za użytkowanie wieczyste.

3. Przepisów ust.1 i2 nie stosuje się, jeżeli nieruchomości oddane wużytkowanie wieczyste przeszły na własność kościelnych osób prawnych na podstawie art.60. Art. 70a.51)

1. Osobom prawnym Kościoła Katolickiego, które po dniu 8 maja 1945r. podjęły działalność na Ziemiach Zachodnich iPółnocnych, mogą być, na ich wniosek, przekazane nieodpłatnie na własność grunty znajdujące się wzasobach Państwowego Funduszu Ziemi albo w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa52). Jeżeli grunty te znajdują się wzarządzie lub użytkowaniu osób prawnych, przekazanie na własność może nastąpić wyłącznie za zgodą tych osób.

2. Wielkość przekazanej nieruchomości rolnej, wraz zgruntami rolnymi będącymi już własnością wnioskodawcy, nie może przekraczać wodniesieniu do: 1) gospodarstw rolnych parafii – 15 ha; 2) gospodarstw rolnych diecezji – 50 ha; 3) gospodarstw rolnych seminariów duchownych, diecezjalnych izakonnych – 50 ha; gospodarstw rolnych domów zgromadzeń zakonnych – 5 ha, chyba że domy te prowadzą działalność, októrej mowa 4) wart.20 i39; wtych przypadkach mogą być przekazane nieruchomości rolne opowierzchni do 50 ha.

3. Przekazanie na własność nieruchomości, októrych mowa wust.1 i2, następuje wdrodze decyzji wojewody właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości, wydanej za zgodą Prezesa Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa53). Decyzja ta stanowi podstawę do dokonania wpisu wksięgach wieczystych.

Dodany przez art.1 pkt5 ustawy, októrej mowa wodnośniku

5. Ze zmianą wprowadzoną przez art.5 pkt2 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 49.

53) Ze zmianą wprowadzoną przez art.5 pkt2 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 49.

51) 52)

– 23 –

Poz. 1169

Dziennik Ustaw – 24 – Poz. 1169

Art. 71.

1. Ubezpieczenie społeczne duchownych reguluje odrębna ustawa.

2. Niezależnie od ustawowego ubezpieczenia duchownych kościelne osoby prawne mogą prowadzić wewnętrzną działalność ubezpieczeniową na rzecz duchownych, która wrozumieniu ustawy jest działalnością niegospodarczą. Rozdział 2 Przepisy przejściowe Art. 72.

1. Dowodem posiadania osobowości prawnej przez istniejące, wdniu wejścia wżycie ustawy, osoby prawne jest wymienienie ich w: 1) ostatnim wydanym drukiem przez diecezję lub archidiecezję przed wejściem wżycie ustawy wykazie jednostek kościelnych iduchowieństwa (schematyzmie diecezjalnym); 2) ankiecie statystycznej zakonu lub prowincji zakonnej, złożonej według stanu z dnia 31 grudnia 1988 r. Urzędowi do Spraw Wyznań; 3) decyzjach oniezgłoszeniu zastrzeżeń przeciwko utworzeniu parafii, wydanych na podstawie art.1 i2 dekretu zdnia 31 grudnia 1956r. oorganizowaniu iobsadzaniu stanowisk kościelnych (Dz.U. z1957r. Nr1, poz.6).

2. Wprzypadkach gdy osoba prawna nie jest wykazana wdokumentach, októrych mowa wust.1, władza kościelna nadeśle, wterminie sześciu miesięcy od dnia wejścia wżycie ustawy, ich wykaz organom administracji państwowej, wymienionym wart.13 ust.2. Art. 73.

1. Zmiana nazwy grup osób prawnych lub poszczególnych osób wymienionych wart.6–9, bez zmiany ich istoty, może być dokonana przepisami wewnątrzkościelnymi, bez konieczności zmiany ustawy.

2. Minister–Kierownik Urzędu do Spraw Wyznań8) na wniosek Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski ogłosi zmianę, októrej mowa wust.1, wDzienniku Urzędowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej „Monitor Polski”54). Rozdział 3 Zmiany wprzepisach obowiązujących Art. 74. (pominięty).55) Art. 75.

1. Do czasu wydania przepisów wykonawczych, októrych mowa wart.19 ust.2, art.20 ust.2, art.21 ust.2, art.30 ust.3 iart.42 ust.5, pozostają wmocy przepisy dotychczasowe.

2. Tracą moc inne akty prawne wsprawach uregulowanych ustawą. Rozdział 4 Przepisy końcowe Art. 76. Tracą moc: 1) dekret zdnia 31 grudnia 1956r. oorganizowaniu iobsadzaniu stanowisk kościelnych (Dz.U. z1957r. Nr1, poz.6); 2) przepisy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr94, poz.808, z1946r. Nr4, poz.30, z1949r. Nr41, poz.293 iNr45, poz.335, z1950r. Nr44, poz.401 iNr53, poz.489, z1964r. Nr41, poz.276 oraz z1985r. Nr36, poz.167) utrzymane wmocy odnośnie do związków wyznaniowych oraz zakonów ikongregacji duchownych przepisem art.51 iart.56 pkt1 ustawy zdnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo ostowarzyszeniach (Dz.U. Nr20, poz.104); 3) przepisy art.2 ust.2 lit.aic dekretu zdnia 5 sierpnia 1949r. ozmianie niektórych przepisów Prawa ostowarzyszeniach (Dz.U. Nr45, poz.335). Art. 77. Ustawa wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia56).

Od dnia 1 stycznia 1990r. wDzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Zamieszczony wobwieszczeniu.

56) Ustawa została ogłoszona wdniu 23 maja 1989r.

54) 55)

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 1169 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-10-11 poz. 1204

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie nadania osobowości prawnej „Centrum pod wezwaniem Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy”

 • Dziennik Ustaw z 1999-02-10 poz. 178

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Diakonii Kościoła Ewandelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-07 poz. 603

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ewangelicko-Reformowanemu Duszpasterstwu Imigrantów z siedzibą w Warszawie.

 • Dziennik Ustaw z 2012-04-19 poz. 427

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej „Centrum Edukacyjnemu Archidiecezji Warmińskiej”

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-16 poz. 66

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Duszpasterstwu Młodzieży Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.