Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 1180 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zawieszania wypłaty środków gwarantowanych deponentom spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w przypadku, gdy środki zdeponowane na rachunku zostały zablokowane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-10-07
Data wydania:2013-09-26
Data wejscia w życie:2013-11-29
Data obowiązywania:2013-11-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 1180 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 7 października 2013 r. Poz. 1180

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

1) zdnia 26 września 2013r. wsprawie zawieszania wypłaty środków gwarantowanych deponentom spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych wprzypadku, gdy środki zdeponowane na rachunku zostały zablokowane na podstawie przepisów oprzeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Na podstawie art.38zg ust.3 ustawy zdnia 14 grudnia 1994r. oBankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z2009r. Nr84, poz.711, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki itryb zawieszania wypłaty środków gwarantowanych, októrych mowa wart.38l pkt2 ustawy zdnia 14 grudnia 1994r. oBankowym Funduszu Gwarancyjnym, zwanych dalej ,,środkami”, w przypadku gdy środki zdeponowane na rachunku zostały zablokowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 16listopada 2000r. oprzeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z2010r. Nr46, poz.276, zpóźn. zm.3)). §2.


1. Kasa, wrozumieniu ustawy zdnia 5 listopada 2009r. ospółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z2012r. poz.855, zpóźn. zm.4)), wobec której nastąpiło spełnienie warunku gwarancji, októrym mowa wart.38l pkt3 ustawy zdnia 14 grudnia 1994r. oBankowym Funduszu Gwarancyjnym, awprzypadku ogłoszenia upadłości kasy syndyk albo zarządca masy upadłości tej kasy, po otrzymaniu pisemnego żądania wstrzymania transakcji lub blokady rachunku wydanego przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej lub po otrzymaniu postanowienia owstrzymaniu transakcji lub blokady rachunku wydanego przez prokuratora, zawiadamia otym Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zwany dalej ,,Funduszem”, niezwłocznie, nie później jednak niż wterminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania tego żądania lub postanowienia.

2. Zawiadomienie, októrym mowa wust.1, jest dokonywane wsposób umożliwiający potwierdzenie jego odbioru. §3. Zawiadomienie, októrym mowa w§2 ust.1, zawiera wszczególności: 1) 2) 3) wskazanie organu występującego zżądaniem lub organu wydającego postanowienie, októrych mowa w§2 ust.1; dane pozwalające na identyfikację deponenta, miejsca jego zamieszkania lub siedziby; określenie kwoty iwaluty środków deponenta, objętych blokadą lub wstrzymaniem transakcji, októrych mowa w§2 ust.1, na dzień zawiadomienia Funduszu. §4. Fundusz zawiesza wypłatę środków wdniu otrzymania zawiadomienia, októrym mowa w§2 ust.1.

1)

2) 3) 4)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie §1 ust.2 pkt3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz.U. Nr248, poz.1481). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2009r. Nr144, poz.1176, z2010r. Nr140, poz.943 iNr257, poz.1724, z2011r. Nr134, poz.781, z2012r. poz.596 i1166 oraz z2013r. poz.613 i1012. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2010r. Nr182, poz.1228, z2011r. Nr134, poz.779, Nr199, poz.1175, Nr234, poz.1391 iNr291, poz.1707, z2012r. poz.1529 oraz z2013r. poz.613 i

1036. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2012r. poz.1166 oraz z2013r. poz.613 i 1036.

Dziennik Ustaw –2– Poz. 1180

§5.

1. Fundusz wysyła deponentowi informację ozawieszeniu wypłaty środków niezwłocznie, nie później niż wterminie 1dnia roboczego od dnia otrzymania zawiadomienia, októrym mowa w§2 ust.1.

2. Wysłanie informacji, októrej mowa wust.1, następuje wsposób umożliwiający potwierdzenie jej odbioru. §6. Informacja, októrej mowa w§5 ust.1, zawiera wszczególności: 1) 2) 3) 4) podstawę prawną zawieszenia wypłaty środków; wskazanie organu występującego zżądaniem lub organu wydającego postanowienie, októrych mowa w§2 ust.1; określenie kwoty iwaluty środków, których dotyczy zawieszenie wypłaty; datę zawieszenia wypłaty środków.

§ 7.

1. Kasa, wobec której nastąpiło spełnienie warunku gwarancji, o którym mowa w art. 38l pkt 3 ustawy z dnia 14grudnia 1994r. oBankowym Funduszu Gwarancyjnym, awprzypadku ogłoszenia upadłości kasy syndyk albo zarządca masy upadłości tej kasy, który uzyskał informację oustaniu przesłanek wstrzymania transakcji lub blokady rachunku, októrych mowa w§2 ust.1, jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Funduszu, nie później jednak niż wterminie 1dnia roboczego od dnia uzyskania tej informacji. Przepisy §3 stosuje się odpowiednio.

2. Zawiadomienie, októrym mowa wust.1, jest dokonywane wsposób umożliwiający potwierdzenie jego odbioru. §8. Zawieszenie wypłaty środków, wynikające zzawiadomienia, októrym mowa w§2 ust.1, kończy się wdniu otrzymania przez Fundusz zawiadomienia, októrym mowa w§7 ust.1. §9. Rejestr zawieszonych wypłat środków, prowadzony przez Fundusz, zawiera wszczególności: 1) 2) 3) 4) 5) dane pozwalające na identyfikację deponenta, miejsca jego zamieszkania lub siedziby; pozycję na liście deponentów iliście wypłat; datę zawiadomienia Funduszu oblokadzie rachunku lub owstrzymaniu transakcji, októrych mowa w§2 ust.1; określenie kwoty środków, których wypłata została zawieszona; datę przekazania deponentowi informacji, októrej mowa w§5 ust.1. §10. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 29 listopada 2013r. Minister Finansów: wz. J. Cichoń

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 1180 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

 • Limit przyjmowania gotówki - 15.000 euro

  Prowadzę działalność gospodarczą (księgi rachunkowe + vat). Przedmiotem mojej działalności jest handel detaliczny i hurtowy. Moje pytanie dotyczy mojego handlu hurtowego. (...)

 • Koszt wypłaty środków z ZFŚS a prowizja bankowa

  Firma zgodnie z obowiązującymi przepisami tworzy ZFŚS, z którego wypłaca, określone ustawą i regulaminem wewnętrznym, świadczenia. Przy płatności każdego świadczenia (...)

 • Egzekucja z rachunku bankowego

  Czy w przypadku prowadzenia egzekucji z rachunku bankowego, która została wszczęta przed zmianami przepisów w bieżącym roku, nie podlegają egzekucji środki z tego (...)

 • Uzyskiwanie informacji o koncie bankowym dłużnika

  Moje pytanie dotyczy egzekucji komorniczej z konta bankowego. W jaki sposób komornik ma prawo uzyskać informacje o banku, w którym dłużnik posiada konto (o ile dobrze (...)

 • Szkolenie pracowników przez GIIF

  Do zadań Generalnego Inspektora należy szkolenie pracowników instytucji obowiązanych w zakresie zadań nałożonych na te instytucje. Instytucje obowiązane zapewniają (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-01-24 poz. 71

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie zawieszania wypłaty środków gwarantowanych w przypadku, gdy środki zdeponowane na rachunku zostały zablokowane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

 • Monitor Polski 2012 poz. 833

  Zarządzenie Nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-20 poz. 1712

  Ustawa z dnia 27 października 2006 r. o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r.

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-31 poz. 1105

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie zawieszania wypłaty środków gwarantowanych w przypadku, gdy przeciwko deponentowi jest prowadzone postępowanie karne.

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-16 poz. 597

  Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.