Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 122 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-25
Data wydania:2013-01-11
Data wejscia w życie:2013-02-09
Data obowiązywania:2013-02-09

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 122 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Poz. 122

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

1) zdnia 11 stycznia 2013r. wsprawie szczegółowych wymagań wzakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości2) Na podstawie art.9d ust.2 ustawy zdnia 13 września 1996r. outrzymaniu czystości iporządku wgminach (Dz.U. z2012r. poz.391 i951 oraz z2013r. poz.21) zarządza się, co następuje: §1. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dla podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wzakresie: 1) posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego; 2) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwanych dalej „pojazdami”, i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwanych dalej „urządzeniami”; 3) spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów; 4) zapewnienia odpowiedniego usytuowania iwyposażenia bazy magazynowo-transportowej. §2.


1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany posiadać bazę magazynowo-transportową usytuowaną: 1) wgminie, zktórej terenu odbiera te odpady, lub wodległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy; 2) na terenie, do którego posiada tytuł prawny.

2. Wzakresie wyposażenia bazy magazynowo-transportowej należy zapewnić, aby: 1) teren bazy magazynowo-transportowej był zabezpieczony wsposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym; 2) miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów były zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu; 3) miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych były zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych;

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie §1 ust.2 pkt2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz.U. Nr248, poz.1493 iNr284, poz.1671).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej wdniu 17 maja 2012r. pod numerem 2012/0322/PL, zgodnie z§4 rozporządzenia Rady Ministrów zdnia 23 grudnia 2002r. wsprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm iaktów prawnych (Dz.U. Nr239, poz.2039 oraz z2004r. Nr65, poz.597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE Parlamentu Europejskiego iRady zdnia 22 czerwca 1998r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji wdziedzinie norm iprzepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz.Urz. UE L 204 z21.07.1998, zpóźn. zm., str. 37; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.13, t. 20, str. 337).

1)

Dziennik Ustaw –2– Poz. 122

4) teren bazy magazynowo-transportowej był wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych iścieków przemysłowych, pochodzących zterenu bazy zgodnie zwymaganiami określonymi przepisami ustawy zdnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz.U. z2012r. poz.145, 951 i1513 oraz z2013r. poz.21); 5) baza magazynowo-transportowa była wyposażona w: a) miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, b) pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób, c) miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów zgrupy odpadów komunalnych, d) legalizowaną samochodową wagę najazdową – wprzypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów.

3. Na terenie bazy magazynowo-transportowej powinny znajdować się także: 1) punkt bieżącej konserwacji inapraw pojazdów, 2) miejsce do mycia idezynfekcji pojazdów – oile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo-transportowej.

4. Część transportowa oraz część magazynowa bazy mogą znajdować się na oddzielnych terenach, przy jednoczesnym spełnieniu warunków określonych wust.1–3. §3. Wzakresie posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz jego odpowiedniego stanu technicznego należy zapewnić, aby: 1) w posiadaniu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości znajdowały się co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, atakże co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej; 2) pojazdy były trwale iczytelnie oznakowane, wwidocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi inumerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości; 3) na terenie bazy magazynowo-transportowej znajdowały się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania. §4. Wzakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów iurządzeń należy zapewnić, aby: 1) urządzenia, októrych mowa w§3 pkt3, były utrzymane we właściwym stanie technicznym isanitarnym; 2) pojazdy iurządzenia były zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, atakże transportu; 3) pojazdy iurządzenia były poddawane myciu idezynfekcji zczęstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, awokresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie; 4) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości posiadał aktualne dokumenty potwierdzające wykonanie czynności, októrych mowa wpkt3; 5) na koniec każdego dnia roboczego pojazdy były opróżnione zodpadów ibyły parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo-transportowej. §5.

1. Wzakresie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów należy zapewnić, aby: 1) konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed rozwiewaniem irozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady; 2) pojazdy były wyposażone wsystem: a) monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie iodczytywanie danych opołożeniu pojazdu imiejscach postojów oraz b) czujników zapisujących dane omiejscach wyładunku odpadów – umożliwiający weryfikację tych danych; 3) pojazdy były wyposażone wnarzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników.

Dziennik Ustaw –3– Poz. 122

2. Dopuszcza się wyposażenie pojazdów wurządzenie do ważenia odpadów komunalnych. §6. Podmioty, które przed dniem wejścia wżycie rozporządzenia uzyskały wpis lub złożyły wniosek owpis do rejestru, októrym mowa wart.9b ust.2 ustawy zdnia 13września 1996r. outrzymaniu czystości iporządku wgminach (Dz.U. z2012r., poz.391 i951 oraz z2013r. poz.21), lub gminne jednostki organizacyjne, które przed dniem wejścia wżycie rozporządzenia prowadziły działalność wzakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, powinny dostosować się do wymagań wynikających zrozporządzenia wterminie 3 miesięcy od dnia wejścia wżycie rozporządzenia. §7. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Środowiska: M. Korolec

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 122 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

 • Wywóz śmieci

  Czy na każdą osobę mieszkającą w domu muszę podpisać umowę o wywóz śmieci? Czy sam nie mogę wywozić swoich śmieci na wysypisko? W miejskiej gospodarce komunalnej (...)

 • Obowiązki zbierającego zużyty sprzęt

  Jesteśmy firmą informatyczną zajmującą się obsługą informatyczną firm. W zakres naszych obowiązków wchodzi między innymi zakup na terenie kraju, sprzętu komputerowego (...)

 • Obowiązek posiadania śmietnika

  Czy jest jakiś przepis nakazujący posiadanie pojemnika na śmieci? Interesuje mnie czy rolnik (gospodarz rolny) powinien posiadać pojemnik na śmieci i czy za brak jego (...)

 • Wywóz ścieków do oczyszczalni

  Jakie warunki musi spełniać rolnik, który będzie wywoził nieczystości ciekłe na oczyszczalnie ścieków na własne potrzeby?

 • Wywóz nieczystości firma i dom

  Prowadzę firmę (spółka cywilna) i mieszkam w tym samym domu, na tej samej posesji. Razem ze wspólniczką zatrudniam jednego pracownika. W mieszkaniu mieszkam z moją (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-02-19 poz. 228

  Ustawa z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 • Dziennik Ustaw z 2012-06-11 poz. 645

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych

 • Dziennik Ustaw z 2012-06-18 poz. 676

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-31 poz. 155

  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw z 2012-06-05 poz. 630

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.