Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 125 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie przekazania do państwa członkowskiego Unii Europejskiej informacji o okolicznościach mających wpływ na wykonanie orzeczenia wydanego w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-28
Data wydania:2013-01-16
Data wejscia w życie:2013-02-12
Data obowiązywania:2013-02-12

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 125 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 28 stycznia 2013 r. Poz. 125

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI zdnia 16 stycznia 2013 r. wsprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego wrazie przekazania do państwa członkowskiego Unii Europejskiej informacji ookolicznościach mających wpływ na wykonanie orzeczenia wydanego wcelu zapewnienia prawidłowego toku postępowania Na podstawie art.607zm § 5 ustawy zdnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr89, poz.555, zpóźn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §


1. Określa się wzór zaświadczenia stosowanego wrazie przekazania do państwa członkowskiego Unii Europejskiej informacji ookolicznościach mających wpływ na wykonanie orzeczenia wydanego wcelu zapewnienia prawidłowego toku postępowania, stanowiący załącznik do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Sprawiedliwości: J. Gowin

1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z1999r. Nr83, poz.931, z2000r. Nr50, poz.580, Nr62, poz.717, Nr73, poz.852 iNr93, poz.1027, z2001r. Nr98, poz.1071 iNr106, poz.1149, z2002r. Nr74, poz.676, z2003r. Nr17, poz.155, Nr111, poz.1061 iNr130, poz.1188, z2004r. Nr51, poz.514, Nr69, poz.626, Nr93, poz.889, Nr240, poz.2405 iNr264, poz.2641, z2005r. Nr10, poz.70, Nr48, poz.461, Nr77, poz.680, Nr96, poz.821, Nr141, poz.1181, Nr143, poz.1203, Nr163, poz.1363, Nr169, poz.1416 iNr178, poz.1479, z2006r. Nr15, poz.118, Nr66, poz.467, Nr95, poz.659, Nr104, poz.708 i711, Nr141, poz.1009 i1013, Nr167, poz.1192 iNr226, poz.1647 i1648, z2007r. Nr20, poz.116, Nr64, poz.432, Nr80, poz.539, Nr89, poz.589, Nr99, poz.664, Nr112, poz.766, Nr123, poz.849 iNr128, poz.903, z2008r. Nr27, poz.162, Nr100, poz.648, Nr107, poz.686, Nr123, poz.802, Nr182, poz.1133, Nr208, poz.1308, Nr214, poz.1344, Nr225, poz.1485, Nr234, poz.1571 iNr237, poz.1651, z2009r. Nr8, poz.39, Nr20, poz.104, Nr28, poz.171, Nr68, poz.585, Nr85, poz.716, Nr127, poz.1051, Nr144, poz.1178, Nr168, poz.1323, Nr178, poz.1375, Nr190, poz.1474 iNr206, poz.1589, z2010r. Nr7, poz.46, Nr98, poz.626, Nr106, poz.669, Nr122, poz.826, Nr125, poz.842, Nr182, poz.1228 iNr197, poz.1307, z2011r. Nr48, poz.245 i246, Nr53, poz.273, Nr112, poz.654, Nr117, poz.678, Nr142, poz.829, Nr191, poz.1135, Nr217, poz.1280, Nr240, poz.1430, 1431 i1438 iNr279, poz.1645 oraz z2012r. poz.886, 1091, 1101, 1327, 1426, 1447 i1529.

Dziennik Ustaw –2– Poz. 125

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zdnia 16 stycznia 2013 r. (poz. 125)

WZÓR ZAŚWIADCZENIE POWIADOMIENIE ONARUSZENIU ŚRODKÓW NADZORU ORAZ OINNYCH UZYSKANYCH INFORMACJACH MOGĄCYCH SPOWODOWAĆ PODJĘCIE DALSZEJ DECYZJI a) Dane osoby podlegającej nadzorowi: Nazwisko: Imię (imiona): Nazwisko rodowe (jeżeli dotyczy): Pseudonim (jeżeli dotyczy): Płeć: Obywatelstwo: Numer wsystemie ewidencji ludności lub numer ubezpieczenia społecznego (jeżeli jest dostępny): Data urodzenia: Miejsce urodzenia: Adres: Język lub języki, które dana osoba rozumie (jeżeli są znane): b) Informacje odecyzji wsprawie środków nadzoru: Decyzja została wydana wdniu: Sygnatura akt (jeżeli znana): Organ, który wydał decyzję: Oficjalna nazwa: Adres: Zaświadczenie wydano wdniu: Organ, który wydał zaświadczenie: Sygnatura akt (jeżeli znana): c) Informacje oorganie właściwym do monitorowania środka lub środków nadzoru: Oficjalna nazwa organu: Imię inazwisko osoby kontaktowej: Funkcja (stanowisko/stopień służbowy): Adres: Nrtel.: (numer kierunkowy państwa) (numer kierunkowy miejscowości) Nrfaksu: (numer kierunkowy państwa) (numer kierunkowy miejscowości) Adres poczty elektronicznej: Języki, wktórych można się komunikować:

Dziennik Ustaw –3– Poz. 125

d) Naruszenie środków nadzoru oraz inne uzyskane informacje mogące spowodować podjęcie dalszej decyzji: Osoba wskazana wlit. anaruszyła następujący środek lub środki nadzoru: o bowiązek, aby dana osoba informowała właściwy organ wpaństwie wykonania orzeczenia okażdej zmianie miejsca pobytu, wszczególności zuwagi na konieczność doręczania wezwań do stawienia się na przesłuchaniu lub na rozprawie wtoku postępowania karnego z akaz wstępu do określonych miejscowości, miejsc lub na określone obszary wpaństwie wydania orzeczenia lub wpaństwie wykonania orzeczenia obowiązek przebywania wokreślonym miejscu, awstosowanych przypadkach – wokreślonym czasie obowiązek polegający na ograniczeniu możliwości opuszczania terytorium państwa wykonania orzeczenia obowiązek stawiennictwa wokreślonym czasie przed określonym organem o bowiązek unikania kontaktu z określonymi osobami w związku z zarzutem popełnienia przestępstwa lub przestępstw inne środki (proszę określić): Opis naruszenia lub naruszeń (miejsce, data iokoliczności naruszenia): – inne informacje mogące spowodować podjęcie dalszej decyzji Opis tych informacji: e) Dane osoby kontaktowej wprzypadku, gdyby były konieczne dodatkowe informacje dotyczące naruszenia: Nazwisko: Imię (imiona): Adres: Nrtel.: (numer kierunkowy państwa) (numer kierunkowy miejscowości) Nrfaksu: (numer kierunkowy państwa) (numer kierunkowy miejscowości) Adres poczty elektronicznej: Języki, wktórych można się komunikować:

Podpis wimieniu organu wydającego formularz lub podpis przedstawiciela tego organu, potwierdzający zgodność treści formularza zprawdą: Imię inazwisko: Funkcja (stanowisko/stopień służbowy): Data: Pieczęć urzędowa (jeżeli dotyczy):

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 125 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Legislacja UE z 2007-07-04 nr 174 poz. 22

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu (...)

 • Dziennik Ustaw z 2009-04-06 poz. 456

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku

 • Dziennik Ustaw z 2009-04-06 poz. 456

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku

 • Komunikat UE z 2006-12-30 nr 331 poz. 12

  Sprawa C-293/05: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 30 listopada 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie (...)

 • Komunikat UE z 2006-12-30 nr 331 poz. 12

  Sprawa C-283/05: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 14 grudnia 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.