Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 126 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie środka zapobiegawczego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-28
Data wydania:2013-01-16
Data wejscia w życie:2012-02-22
Data obowiązywania:2012-02-22

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 126 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 28 stycznia 2013 r. Poz. 126

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI zdnia 16 stycznia 2013 r. wsprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego wrazie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej owykonanie środka zapobiegawczego Na podstawie art. 607zd § 8 ustawy zdnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr89, poz.555, zpóźn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §1.Określa się wzór zaświadczenia stosowanego wrazie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej owykonanie środka zapobiegawczego, stanowiący załącznik do rozporządzenia. §2.Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Sprawiedliwości: J. Gowin


1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z1999r. Nr83, poz.931, z2000r. Nr50, poz.580, Nr62, poz.717, Nr73, poz.852 iNr93, poz.1027, z2001r. Nr98, poz.1071 iNr106, poz.1149, z2002r. Nr74, poz.676, z2003r. Nr17, poz.155, Nr111, poz.1061 iNr130, poz.1188, z2004r. Nr51, poz.514, Nr69, poz.626, Nr93, poz.889, Nr240, poz.2405 iNr264, poz.2641, z2005r. Nr10, poz.70, Nr48, poz.461, Nr77, poz.680, Nr96, poz.821, Nr141, poz.1181, Nr143, poz.1203, Nr163, poz.1363, Nr169, poz.1416 iNr178, poz.1479, z2006r. Nr15, poz.118, Nr66, poz.467, Nr95, poz.659, Nr104, poz.708 i711, Nr141, poz.1009 i1013, Nr167, poz.1192 iNr226, poz.1647 i1648, z2007r. Nr20, poz.116, Nr64, poz.432, Nr80, poz.539, Nr89, poz.589, Nr99, poz.664, Nr112, poz.766, Nr123, poz.849 iNr128, poz.903, z2008r. Nr27, poz.162, Nr100, poz.648, Nr107, poz.686, Nr123, poz.802, Nr182, poz.1133, Nr208, poz.1308, Nr214, poz.1344, Nr225, poz.1485, Nr234, poz.1571 iNr237, poz.1651, z2009r. Nr8, poz.39, Nr20, poz.104, Nr28, poz.171, Nr68, poz.585, Nr85, poz.716, Nr127, poz.1051, Nr144, poz.1178, Nr168, poz.1323, Nr178, poz.1375, Nr190, poz.1474 iNr206, poz.1589, z2010r. Nr7, poz.46, Nr98, poz.626, Nr106, poz.669, Nr122, poz.826, Nr125, poz.842, Nr182, poz.1228 iNr197, poz.1307, z2011r. Nr48, poz.245 i246, Nr53, poz.273, Nr112, poz.654, Nr117, poz.678, Nr142, poz.829, Nr191, poz.1135, Nr217, poz.1280, Nr240, poz.1430, 1431 i1438 iNr279, poz.1645 oraz z2012r. poz.886, 1091, 1101, 1327, 1426, 1447 i1529.

Dziennik Ustaw –2– Poz. 126

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zdnia 16 stycznia 2013 r. (poz. 126)

WZÓR ZAŚWIADCZENIE a) Państwo wydania orzeczenia: Państwo wykonania orzeczenia:

b) Organ, który wydał decyzję wsprawie środków nadzoru: Oficjalna nazwa: Proszę wskazać, czy dodatkowe informacje odecyzji wsprawie środków nadzoru można otrzymać od: organu wymienionego powyżej organu centralnego – jeżeli tak, proszę podać oficjalną nazwę tego organu: innego właściwego organu – jeżeli tak, proszę podać oficjalną nazwę tego organu: Dane teleadresowe organu wydającego/organu centralnego/innego właściwego organu Adres: Nrtel.: (numer kierunkowy państwa) (numer kierunkowy miejscowości) Nrfaksu: (numer kierunkowy państwa) (numer kierunkowy miejscowości) Dane osoby (osób) kontaktowej(-ych) Nazwisko: Imię (imiona): Funkcja (stanowisko/stopień służbowy): Nrtel.: (numer kierunkowy państwa) (numer kierunkowy miejscowości) Nrfaksu: (numer kierunkowy państwa) (numer kierunkowy miejscowości) Adres poczty elektronicznej (jeżeli istnieje): Języki, wktórych można się komunikować: c) Proszę wskazać, zktórym organem należy się kontaktować, gdyby konieczne były dodatkowe informacje do monitorowania środków nadzoru: zorganem, októrym mowa wlit.b zorganem centralnym – jeżeli tak, proszę podać oficjalną nazwę tego organu: Dane teleadresowe wskazanego organu, jeżeli informacje te nie zostały podane wlit.b Adres: Nrtel.: (numer kierunkowy państwa) (numer kierunkowy miejscowości) Nrfaksu: (numer kierunkowy państwa) (numer kierunkowy miejscowości) Dane osoby kontaktowej/osób kontaktowych Nazwisko: Imię (imiona): Funkcja (stanowisko/stopień służbowy): Nrtel.: (numer kierunkowy państwa) (numer kierunkowy miejscowości) Nrfaksu: (numer kierunkowy państwa) (numer kierunkowy miejscowości) Adres poczty elektronicznej (jeżeli istnieje): Języki, wktórych można się komunikować:

Dziennik Ustaw –3– Poz. 126

d) Dane osoby fizycznej, wobec której wydano decyzję wsprawie środków nadzoru: Nazwisko: Imię (imiona): Nazwisko rodowe (jeżeli dotyczy): Pseudonim (jeżeli dotyczy): Płeć: Obywatelstwo: Numer wsystemie ewidencji ludności lub numer ubezpieczenia społecznego (jeżeli jest dostępny): Data urodzenia: Miejsce urodzenia: Adresy/miejsca pobytu: – wpaństwie wydania orzeczenia: – wpaństwie wykonania orzeczenia: – winnym miejscu: Język lub języki, które dana osoba rozumie (jeżeli są znane): Proszę podać następujące informacje, jeżeli są dostępne: – rodzaj inumer dokumentu tożsamości danej osoby (dowodu osobistego, paszportu): – rodzaj inumer dokumentu, uprawniającego daną osobę do pobytu wpaństwie wykonania orzeczenia: e) Informacje dotyczące państwa członkowskiego, któremu przekazuje się decyzję wsprawie środków nadzoru wraz zzaświadczeniem Decyzję wsprawie środków nadzoru wraz zzaświadczeniem przekazuje się państwu wykonania orzeczenia, wskazanemu wlit.a, znastępującego powodu: d ana osoba ma zgodne zprawem zwykłe miejsce pobytu wpaństwie wykonania orzeczenia; po otrzymaniu informacji ozastosowanych środkach zgadza się ona powrócić do tego państwa d ana osoba wystąpiła oprzekazanie decyzji wsprawie środków nadzoru państwu członkowskiemu innemu niż to, wktórym ma zgodne zprawem zwykłe miejsce pobytu, znastępującego powodu/następujących powodów: f) Informacje dotyczące decyzji wsprawie środków nadzoru Decyzja została wydana wdniu (data wformacie DD-MM-RRRR): Decyzja stała się wykonalna się wdniu (data wformacie DD-MM-RRRR): Jeżeli przed przekazaniem niniejszego zaświadczenia został wniesiony środek odwoławczy, należy zaznaczyć niniejsze pole Sygnatura decyzji (jeżeli dostępna): Dana osoba przebywała wareszcie tymczasowym przez następujący okres (jeżeli dotyczy):

1. Decyzja dotyczy łącznie ........................... zarzucanych przestępstw.


(liczba)

Streszczenie stanu faktycznego iopis okoliczności, wjakich doszło do popełnienia zarzucanego przestępstwa lub zarzucanych przestępstw – wtym czas imiejsce – oraz określenie, na czym polegał udział danej osoby wprzestępstwie: Rodzaj zarzucanego przestępstwa lub zarzucanych przestępstw i jego (ich) kwalifikacja prawna oraz przepisy, na podstawie których wydano decyzję:

2. eżeli zarzucane przestępstwo lub przestępstwa, októrych mowa wpkt 1, stanowią zgodnie zprawem państwa wyJ dania orzeczenia co najmniej jedno znastępujących rodzajów przestępstw zagrożonych wpaństwie wydania orzeczenia karą pozbawienia wolności lub zastosowaniem środka polegającego na pozbawieniu wolności wmaksymalnym wymiarze co najmniej trzech lat, proszę zaznaczyć odpowiednie pole lub pola: udział worganizacji przestępczej terroryzm

Dziennik Ustaw handel ludźmi wykorzystywanie seksualne dzieci ipornografia dziecięca nielegalny obrót środkami odurzającymi ipsychotropowymi nielegalny obrót bronią, amunicją imateriałami wybuchowymi korupcja n adużycia finansowe, wtym na szkodę interesów finansowych Wspólnot Europejskich wrozumieniu Konwencji zdnia 26 lipca 1995r. wsprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich pranie korzyści zprzestępstwa fałszowanie pieniędzy, wtym euro przestępstwa komputerowe p rzestępstwa przeciwko środowisku naturalnemu, wtym nielegalny obrót zagrożonymi gatunkami zwierząt oraz zagrożonymi gatunkami iodmianami roślin udzielanie pomocy wnielegalnym przekroczeniu granicy lub wnielegalnym pobycie zabójstwo, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nielegalny obrót organami itkankami ludzkimi uprowadzenie osoby, bezprawne pozbawienie wolności iwzięcie zakładników rasizm iksenofobia kradzież wformie zorganizowanej lub rozbój zużyciem broni nielegalny obrót dobrami kultury, wtym antykami idziełami sztuki oszustwo wymuszenie rozbójnicze podrabianie ipiractwo produktów fałszowanie dokumentów urzędowych iobrót takimi dokumentami fałszowanie środków płatniczych nielegalny obrót hormonami iinnymi substancjami wzrostu nielegalny obrót materiałami jądrowymi iradioaktywnymi obrót kradzionymi pojazdami zgwałcenie podpalenie przestępstwa podlegające właściwości Międzynarodowego Trybunału Karnego uprowadzenie statku powietrznego lub wodnego sabotaż

3. eżeli zarzucane przestępstwo lub przestępstwa określone wpkt 1 nie są wymienione wpkt 2 lub jeżeli decyzja jest J wraz z zaświadczeniem przekazywana państwu członkowskiemu, które oświadczyło, że będzie weryfikować podwójną karalność (art. 14 ust.4 decyzji ramowej Rady 2009/829/WSiSW zdnia 23 października 2009r. wsprawie stosowania przez państwa członkowskie Unii Europejskiej zasady wzajemnego uznawania do decyzji w sprawie środków nadzoru stanowiących alternatywę dla tymczasowego aresztowania1)), proszę podać pełen opis zarzucanego przestępstwa lub przestępstw: g) Informacje ookresie obowiązywania irodzaju środka lub środków nadzoru 1. kres, którego dotyczy decyzja wsprawie środków nadzoru, oraz możliwość przedłużenia okresu obowiązy ania O w tej decyzji (jeżeli dotyczy): –4– Poz. 126

1)

Dz. Urz. UE L 294 z11.11.2009, str. 20.

Dziennik Ustaw –5– Poz. 126

2. rientacyjny okres, przez jaki prawdopodobnie konieczne będzie monitorowanie środków nadzoru, ustalony O zuwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy, które są znane wchwili przekazywania decyzji wsprawie środków nadzoru (dane przybliżone): 3. odzaj środka lub środków nadzoru (można zaznaczyć kilka możliwości): R o bowiązek, aby dana osoba informowała właściwy organ w państwie wykonania orzeczenia o każdej zmianie miejsca pobytu, wszczególności zuwagi na konieczność doręczania wezwań do stawienia się na przesłu haniu c lub na rozprawie wtoku postępowania karnego z akaz wstępu do określonych miejscowości, miejsc lub na określone obszary wpaństwie wydania orzeczenia lub państwie wykonania orzeczenia obowiązek przebywania wokreślonym miejscu, awstosownych przypadkach – wokreślonym czasie obowiązek polegający na ograniczeniu możliwości opuszczania terytorium państwa wykonania orzeczenia obowiązek stawiennictwa wokreślonym czasie przed określonym organem o bowiązek unikania kontaktu zokreślonymi osobami wzwiązku zzarzutem popełnienia przestępstwa lub przestępstw i nne środki, które państwo wykonania orzeczenia jest gotowe nadzorować zgodnie zoświadczeniem, októrym mowa wart. 8 ust.2 decyzji ramowej Rady 2009/829/WSiSW zdnia 23 października 2009r. wsprawie stosowania przez państwa członkowskie Unii Europejskiej zasady wzajemnego uznawania do decyzji wsprawie środków nadzoru stanowiących alternatywę dla tymczasowego aresztowania Wrazie zaznaczenia możliwości „inne środki” należy sprecyzować te środki, zaznaczając odpowiednie pola: z akaz wykonywania działalności określonego rodzaju wzwiązku zzarzutem popełnienia przestępstwa lub przestępstw; zakaz ten może dotyczyć wykonywania określonego zawodu lub podejmowania zatrudnienia określonego rodzaju zakaz prowadzenia pojazdów o bowiązek zdeponowania określonej kwoty pieniężnej lub udzielenia gwarancji innego rodzaju, która może zostać wniesiona wokreślonej liczbie rat lub wcałości jednorazowo obowiązek poddania się leczeniu, wtym terapii odwykowej o bowiązek unikania kontaktu zokreślonymi przedmiotami wzwiązku zzarzutem popełnienia przestępstwa lub przestępstw inny środek (proszę określić):

4. Proszę podać dokładny opis środka lub środków nadzoru wskazanych wpkt 3: h) Inne istotne informacje, wtym informacje oszczególnych powodach zastosowania danego środka lub danych środków nadzoru:

Tekst decyzji jest dołączony do zaświadczenia. Podpis wimieniu organu wystawiającego zaświadczenie lub podpis przedstawiciela tego organu potwierdzający zgodność treści zaświadczenia zprawdą: Imię inazwisko: Funkcja (stanowisko/stopień służbowy): Data: Sygnatura akt (jeżeli znana): Pieczęć urzędowa (jeżeli dotyczy):

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 126 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-27 poz. 786

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie przez podatnika podatku od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu lub brak obowiązku uiszczenia tego podatku z tytułu przywozu środka transportu nabytego z terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-27 poz. 785

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu środka transportu nabytego z terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw z 2012-07-10 poz. 777

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku uiszczenia tego podatku z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego

 • Dziennik Ustaw z 2009-04-06 poz. 456

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku

 • Dziennik Ustaw z 2009-04-06 poz. 456

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.