Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 1262 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 października 2013 r. sygn. akt K 30/11

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-10-29
Data wydania:2013-10-08
Data wejscia w życie:2013-10-29
Data obowiązywania:2013-10-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 1262 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 29 października 2013 r. Poz. 1262

WYROK TrybunałU KonstytucyjnEGO z dnia 8 października 2013r. sygn. akt K 30/11 Trybunał Konstytucyjny wskładzie: Leon Kieres – przewodniczący, Maria Gintowt-Jankowicz, Mirosław Granat, Wojciech Hermeliński, Marek Zubik – sprawozdawca,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, zudziałem wnioskodawcy oraz Sejmu iProkuratora Generalnego, na rozprawie wdniu 8 października 2013r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich ozbadanie zgodności: 1) art.81 § 1 ustawy zdnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr89, poz.555, ze zm.) wzakresie, w jakim nie przewiduje zaskarżenia zarządzenia prezesa sądu w przedmiocie odmowy wyznaczenia obrońcy zurzędu przez stronę, która złożyła wniosek wtrybie art.78 § 1 ustawy – Kodeks postępowania karnego, zart.45 ust.1 wzwiązku zart.42 ust.2 izart.78 wzwiązku zart.176 ust.1 Konstytucji, 2) art.78 § 2 ustawy powołanej wpunkcie 1 wzakresie, wjakim nie przewiduje zaskarżenia postanowienia sądu wprzedmiocie cofnięcia wyznaczenia obrońcy z urzędu, z art. 45 ust. 1 w związku z art. 42 ust. 2 i z art. 78 w związku zart.176 ust.1 Konstytucji, orzeka:


1. Art. 81 § 1 ustawy zdnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr89, poz.555, ze zm.) wzakresie, wjakim nie przewiduje sądowej kontroli zarządzenia prezesa sądu oodmowie wyznaczenia obrońcy zurzędu dla oskarżonego, który złożył wniosek wtrybie art.78 § 1 ustawy – Kodeks postępowania karnego, jest niezgodny zart.42 ust.2 wzwiązku zart.45 ust.1 izart.78 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 78 § 2 ustawy powołanej wpunkcie 1 wzakresie, wjakim nie przewiduje zaskarżenia postanowienia sądu ocofnięciu wyznaczenia obrońcy zurzędu, je st niezgodny zart.78 wzwiązku zart.42 ust.2 Konstytucji.

Dziennik Ustaw –2– Ponadto postanawia: na podstawie art.39 ust.1 pkt 1 ustawy zdnia 1 sierpnia 1997r. oTrybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr102, poz.643, z2000r. Nr48, poz.552 iNr53, poz.638, z2001r. Nr98, poz.1070, z2005r. Nr169, poz.1417, z2009r. Nr56, poz.459 iNr178, poz.1375, z2010r. Nr182, poz.1228 iNr197, poz.1307 oraz z2011r. Nr112, poz.654) umorzyć postępowanie wpozostałym zakresie ze względu na zbędność wydania wyroku. Maria Gintowt-Jankowicz Wojciech Hermeliński Leon Kieres Mirosław Granat Marek Zubik Poz. 1262

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 1262 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.