Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 129 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-28
Data wydania:2013-01-04
Data wejscia w życie:2013-02-12
Data obowiązywania:2013-02-12

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 129 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 28 stycznia 2013 r. Poz. 129

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW zdnia 4 stycznia 2013r. zmieniające rozporządzenie wsprawie programu badań statystycznych statystykipublicznej na rok 2012 Na podstawie art.18 ustawy zdnia 29 czerwca 1995r. ostatystyce publicznej (Dz.U. z2012r. poz.591 oraz z2013r. poz. 2) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 (Dz. U. Nr 173, poz. 1030 i Nr 297, poz. 1759 oraz z 2012 r. poz. 1009) w załączniku do rozporządzenia „Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012” wprowadza się następujące zmiany: 1) w badaniu o symbolu 1.01.12(010) Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska w pkt 8 Źródła danych w tabeli w lp. 27: a) rubryka 8.2 otrzymuje brzmienie: „OS-GD – kwestionariusz o wydatkach poniesionych na ochronę środowiska w gospodarstwach domowych według rodzajów nakładów i elementów środowiska; (badanie prowadzone łącznie z badaniem kondycji gospodarstw domowych w I kwartale 2013 r.); w formie elektronicznej; metoda reprezentacyjna (0,02%); dobrowolne”, b) rubryka 8.3 otrzymuje brzmienie: „cyklicznie co 3 lata do 29 marca 2013 r. z danymi za rok 2012”; 2) w badaniu o symbolu 1.25.11(067) Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych w pkt 10 Terminy i formy udostępniania: a) uchyla się tiret drugie i trzecie, b) tiret czwarte otrzymuje brzmienie: „– publikacja „Beneficjenci pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych w 2012 r.” – grudzień 2013 r.”; 3) w badaniu o symbolu 1.28.01(080) Obiekty i działalność instytucji kultury w pkt 10 Terminy i formy udostępniania uchyla się tiret trzecie; 4) w  badaniu o  symbolu 1.28.02(081) Działalność w  zakresie kinematografii w  pkt  10 Terminy i  formy udostępniania uchyla się tiret trzecie; 5) w badaniu o symbolu 1.30.06(102) Aktywność turystyczna Polaków w pkt 10 Terminy i formy udostępniania uchyla się tiret ósme; 6) w badaniu o symbolu 1.43.13(115) Innowacje w sektorze usług: a) pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6. Zakres podmiotowy Podmioty, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD do: działu 46, sekcji H, sekcji J, sekcji K, działu 71, 72 i 73.”,


Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 129

b) w pkt 8 Źródła danych w tabeli rubryka 8.1 otrzymuje brzmienie: „osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, a działalność zaklasyfikowana jest według PKD do działu 46 – handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi; sekcji H – transport i gospodarka magazynowa; sekcji J – informacja i komunikacja; sekcji K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa; działu 71 – działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne; działu 72 – badania naukowe i prace rozwojowe; działu 73 – reklama, badanie rynku i opinii publicznej”; 7) w badaniu o symbolu 1.44.02(120) Elektroenergetyka i ciepłownictwo w pkt 8 Źródła danych w tabeli w lp. 11 rubryka 8.3 otrzymuje brzmienie: „trzy razy w roku: do 20 stycznia 2012 r., do 20 lipca 2012 r. oraz do 20 stycznia 2013 r. z danymi za II półrocze 2012 r.”; 8) w badaniu o symbolu 1.67.08(238) Badanie rozmiarów szarej gospodarki według regionów, województw i podregionów: a) pkt 8 otrzymuje brzmienie: „8. Źródła danych Sprawozdanie GUS: CBSG/01. Wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdań GUS: SP-3 (omówione w badaniu 1.61.05), F-01/I-01 (omówione w badaniu 1.61.01), Z-06 (omówione w badaniu 1.23.02), rejestr REGON. Podmioty przekazujące dane statystyczne 8.1 podmioty małe – do 9 pracujących (osoby prawne, spółki cywilne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) i średnie – od 10 do 49 pracujących (sektor prywatny bez spółdzielni) zaklasyfikowane według PKD do sekcji: B, C, D, E, F, G, I, H, J, L, M, N, A, P, Q, R, S Forma przekazania danych 8.2 CBSG/01 – badanie pod iotów m małych i  śred ich; w  formie n elektroni znej; c dla podmiotów o  liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda reprezentacyjna (dla jednostek małych – 95% ze zrealizowanej próby SP-3, dla jednostek średnich – 60% ze sprawozdania F-01/I-01); obowiązkowe Częstotliwość itermin 8.3 raz w  roku do 2  września 2013  r. z danymi za rok 2012 Miejsce przekazania danych 8.4 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl Urząd Statystyczny w Kielcach

b) pkt 10 otrzymuje brzmienie: „10. Terminy iformy udostępniania Opracowania w formie papierowej dla GUS oraz w formie elektronicznej dla GUS i Centralnego Ośrodka Rachunków Regionalnych w Katowicach: – odstawowe dane o podmiotach małych według regionów, województw i podregionów za 2012 r. (osoby p fizyczne i spółki cywilne, osoby prawne) – luty 2014 r., – odstawowe dane o  podmiotach średnich według regionów, województw i  podregionów za 2012  r. – p luty 2014r., – rodukcja globalna, zużycie pośrednie, wartość dodana brutto w  podmiotach małych według regionów, p województw i podregionów za 2012 r. (osoby fizyczne i spółki cywilne, osoby prawne) – luty 2014 r., – rodukcja globalna, zużycie pośrednie, wartość dodana brutto w podmiotach średnich według regionów, p województw i podregionów za 2012 r. – luty 2014 r. Opracowanie w formie papierowej dla GUS – Badanie podmiotów małych i średnich za 2012 rok – listopad 2013 r.”. § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 129 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-08-26 poz. 863

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000.

 • Dziennik Ustaw z 2003-07-18 poz. 1174

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-19 poz. 1641

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002.

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-11 poz. 1227

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003.

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-24 poz. 1052

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.