Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 1301 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i jaj wylęgowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-11-08
Data wydania:2013-09-27
Data wejscia w życie:2013-11-23
Data obowiązywania:2013-11-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 1301 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 8 listopada 2013 r. Poz. 1301

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi

1) z dnia 27 września 2013 r. wsprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu ijaj wylęgowych2) Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1, art. 18 oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne § 1. Rozporządzenie określa: 1) szczegółowe wymagania weterynaryjne: a) dla prowadzenia zakładu drobiu, b) w handlu wewnątrzwspólnotowym drobiem i jajami wylęgowymi, c) przy przywozie drobiu i jaj wylęgowych z państw trzecich; szczegółowe wymagania oraz sposób wystawiania i wzory świadectw zdrowia dla drobiu i jaj wylęgowych, w handlu iprzy przywozie. § 2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do drobiu przeznaczonego na targi, wystawy, pokazy lub konkursy. § 3. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 1) 2) 3) 4) 5) jaja wylęgowe – jaja zniesione przez drób przeznaczone do inkubacji; pisklęta jednodniowe – drób poniżej 72 godzin życia, jeszcze niekarmiony, z wyjątkiem kaczek piżmowych (Cairina moschata) lub ich krzyżówek, u których dopuszcza się karmienie; drób hodowlany – drób przeznaczony do produkcji jaj wylęgowych; drób użytkowy – drób, z którego pozyskiwane jest mięso lub jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi, albo przeznaczony do odtworzenia zasobów ptactwa łownego; drób przeznaczony do uboju – drób przeznaczony do uboju przeprowadzanego w rzeźni, niezwłocznie po jego przybyciu, jednak nie później niż przed upływem 72 godzin.


2)

§ 4. Szczegółowe wymagania weterynaryjne dla prowadzenia zakładu drobiu są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

1)

2)

3)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486). Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Rady 2009/158/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw trzecich drobiu i jaj wylęgowych (Dz. Urz. UE L 343 z 22.12.2009, str. 74, z późn. zm.). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513 oraz z 2013 r. poz. 1287.

Dziennik Ustaw – 2 – Rozdział 2 Wymagania weterynaryjne whandlu drobiem ijajami wylęgowymi § 5.

1. Jaja wylęgowe, pisklęta jednodniowe, drób hodowlany i drób użytkowy będące przedmiotem handlu: 1) pochodzą z zatwierdzonych zakładów drobiu, zwanych dalej „zakładami”, które: a) spełniają warunki określone w rozdziale 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia, b) stosują zatwierdzony program kontroli występowania chorób prowadzony zgodnie z: – załącznikiem nr 2 do dyrektywy Rady 2009/158/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw trzecich drobiu i jaj wylęgowych (Dz. Urz. UE L 343 z 22.12.2009, str. 74, z późn. zm.), zwanej dalej „dyrektywą nr 2009/158/WE”, rozdziałem III częścią A – w celu wykrycia zakażenia Salmonella pullorum lub Salmonella gallinarum kur, indyków, perliczek, przepiórek, bażantów, kuropatw i kaczek lub zakażenia Salmonella arizonae indyków, – załącznikiem nr  2 do dyrektywy nr  2009/158/WE rozdziałem III częścią B – w  celu wykrycia zakażenia Mycoplasma gallisepticum kur i indyków lub zakażenia Mycoplasma meleagridis indyków, c) pozostają pod nadzorem powiatowego lekarza weterynarii, który w szczególności obejmuje: – co najmniej jedną kontrolę w roku potwierdzającą przestrzeganie warunków określonych w rozdziale 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia, – kontrolę weterynaryjnej dokumentacji działalności prowadzonej w zakładzie; 2) pochodzą ze stada, z którego drób w chwili wysyłki nie wykazywał żadnych objawów uzasadniających podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej drobiu.

2. Zakłady: 1) 2) nie powinny być podczas przesyłki przedmiotem jakichkolwiek ograniczeń zdrowotnych mających zastosowanie do drobiu; nie znajdują się na obszarze, którego dotyczą nakazy lub zakazy wydane na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, stosowane do drobiu. § 6.

1. Jaja wylęgowe będące przedmiotem handlu powinny być: 1) pozyskane ze stad, które: a) przebywały w okresie co najmniej 6 tygodni przed wysyłką w jednym lub więcej zakładach położonych na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, b) zostały zaszczepione, jeżeli były szczepione, zgodnie z wymaganiami dla szczepień u drobiu określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia; 2) oznakowane zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 617/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w zakresie norm handlowych w odniesieniu do jaj wylęgowych i piskląt drobiu hodowlanego (Dz. Urz. UE L 168 z 28.06.2008, str. 5, z późn. zm.); odkażone w sposób określony przez urzędowego lekarza weterynarii.

2. Drób w stadach, o których mowa w ust. 1 pkt 1: 1) powinien być zbadany przez urzędowego lekarza weterynarii w okresie 72 godzin poprzedzających wysyłkę i podczas tego badania nie wykazywać żadnych objawów uzasadniających podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej drobiu albo był poddawany comiesięcznym kontrolom zdrowia przeprowadzanym przez urzędowego lekarza weterynarii, przy czym: a) ostatnia kontrola została przeprowadzona w okresie 31 dni przed wysyłką, b) urzędowy lekarz weterynarii w okresie 72 godzin poprzedzających wysyłkę sprawdził zapisy dotyczące stanu zdrowia stada oraz ocenił bieżący stan zdrowia na podstawie aktualnych informacji, udzielonych przez osobę odpowiedzialną za stado, a w przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu urzędowy lekarz weterynarii przeprowadził badanie kliniczne zwierząt w stadzie i wykluczył wystąpienie choroby zakaźnej drobiu. Poz. 1301

3)

2)

Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 1301

§ 7. Pisklęta jednodniowe będące przedmiotem handlu powinny: 1) 2) 3) pochodzić z jaj wylęgowych spełniających wymagania określone w § 5 i 6; spełniać wymagania dla szczepień u drobiu, jeżeli zostały zaszczepione, określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia; przed wysyłką nie wykazywać żadnych objawów uzasadniających podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej drobiu.


§ 8. Drób hodowlany i drób użytkowy będący przedmiotem handlu powinien: 1) 2) 3) przebywać od wylęgu lub w okresie co najmniej 6 tygodni przed wysyłką w jednym lub więcej zakładach położonych na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej; spełniać wymagania dla szczepień u drobiu, jeżeli został zaszczepiony, określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia; być zbadany przez urzędowego lekarza weterynarii w okresie 48 godzin poprzedzających wysyłkę i podczas tego badania nie wykazywać żadnych objawów uzasadniających podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej drobiu. § 9. Drób przeznaczony do uboju będący przedmiotem handlu powinien pochodzić z gospodarstw: 1) 2) 3) w których przebywał od wylęgu lub w okresie co najmniej 21 dni od dnia wprowadzenia do tego gospodarstwa; których nie dotyczą nakazy lub zakazy wydane na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, stosowane do drobiu; w których drób w stadzie, z którego ma zostać wysłana partia drobiu, został zbadany przez urzędowego lekarza weterynarii w okresie 5 dni poprzedzających wysyłkę i podczas tego badania nie wykazywał żadnych objawów uzasadniających podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej drobiu.

§ 10.

1. Drób powyżej 72 godzin życia, przeznaczony do odtworzenia zasobów stada, będący przedmiotem handlu, powinien pochodzić z gospodarstw: 1) w  których przebywał od wylęgu lub w  okresie co najmniej 21 dni od dnia wprowadzenia do tego gospodarstwa i w których nie miał kontaktu z nowo przybyłym do tego gospodarstwa drobiem w okresie 2 tygodni poprzedzających wysyłkę; których nie dotyczą nakazy lub zakazy wydane na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, stosowane do drobiu; w których drób w stadzie, z którego ma zostać wysłana partia drobiu, został zbadany przez urzędowego lekarza weterynarii w  okresie 48 godzin poprzedzających wysyłkę i  podczas tego badania nie wykazywał żadnych objawów uzasadniających podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej drobiu; nieznajdujących się na obszarze, którego dotyczą nakazy lub zakazy wydane na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, stosowane do drobiu.

2. Wymagań określonych w § 5 nie stosuje się do drobiu, o którym mowa w ust. 1. § 11.

1. Wymogów zawartych w § 5–9 oraz § 14–18 nie stosuje się do handlu drobiem i jajami wylęgowymi, jeżeli wysyłka nie przekracza 20 sztuk, pod warunkiem że spełniają one wymagania zawarte w ust. 2.

2. Partie zawierające drób i jaja wylęgowe w liczbie do 20 sztuk, przeznaczone do handlu, powinny pochodzić ze stad: 1) 2) 3) 4) 5) które przebywały na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej od wylęgu lub przez okres co najmniej 3 miesięcy poprzedzających wysyłkę; w których drób nie wykazywał żadnych objawów uzasadniających podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej drobiu przed wysyłką lub w jej trakcie; spełniających wymagania dla szczepień u drobiu, jeżeli zostały zaszczepione, określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia; niepodlegających nakazom lub zakazom wydanym na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, stosowanych do drobiu; nieznajdujących się na obszarze, którego dotyczą nakazy lub zakazy wydane na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, stosowane do drobiu.

2) 3)

4)

Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 1301

3. Wszystkie sztuki drobiu z wysyłanej partii, w miesiącu poprzedzającym wysyłkę, powinny otrzymać ujemne wyniki testów serologicznych na obecność przeciwciał Salmonella pullorum iSalmonella gallinarum.

4. Testy, o których mowa w ust. 3, są przeprowadzane w sposób określony w załączniku nr 2 w rozdziale III do dyrektywy nr 2009/158/WE.

5. Stado, z którego pochodzą jaja wylęgowe lub pisklęta jednodniowe, powinno zostać poddane testom serologicznym wkierunku Salmonella pullorum iSalmonella gallinarum na poziomie pozwalającym na wykrycie, z 95% prawdopodobieństwem, 5% drobiu zakażonego w stadzie w okresie 3 miesięcy poprzedzających wysyłkę i powinno otrzymać ujemny wynik tych testów.

6. Przepisów ust. 1–5 nie stosuje się do wysyłek zawierających bezgrzebieniowce lub ich jaja wylęgowe. § 12. Przy wysyłce drobiu i jaj wylęgowych określonych w § 5 ust. 1, z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części, na których stosuje się szczepienia drobiu przeciw rzekomemu pomorowi drobiu, do państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub regionu tego państwa, które posiada, zatwierdzony przez Komisję Europejską, status państwa nieprzeprowadzającego szczepień przeciw rzekomemu pomorowi drobiu, powinny być spełnione następujące wymagania: 1) jaja wylęgowe są pozyskane ze stad, które: a) nie są szczepione lub b) są szczepione przy użyciu: – szczepionki inaktywowanej lub – żywej szczepionki, jeżeli szczepienie to miało miejsce co najmniej na 30 dni przed zebraniem jaj wylęgowych przeznaczonych do wysyłki; 2) pisklęta jednodniowe łącznie z pisklętami przeznaczonymi do odnowy stada: a) nie są szczepione przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu, b) pochodzą z: – jaj wylęgowych spełniających wymagania określone w pkt 1, – zakładu wylęgu drobiu, w którym jaja te były inkubowane w innym czasie i miejscu niż jaja niespełniające wymagań określonych w pkt 1; 3) drób hodowlany i drób użytkowy nie mogą być szczepione przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu, ponadto drób ten powinien: a) być odizolowany przez 14 dni przed wysyłką w gospodarstwie albo w stacji kwarantanny pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii, przy czym w okresie 21 dni poprzedzających wysyłkę: – drobiu tego nie szczepi się przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu w gospodarstwie pochodzenia lub w stacji kwarantanny, – niedopuszczalne jest wprowadzanie na teren gospodarstwa lub stacji kwarantanny drobiu nieprzeznaczonego do wysyłki, – w stacji kwarantanny nie przeprowadza się żadnych szczepień, b) w okresie 14 dni poprzedzających wysyłkę mieć przeprowadzone badania serologiczne w celu wykrycia przeciwciał przeciwko wirusowi rzekomego pomoru drobiu i otrzymać ujemny wynik tych badań; 4) drób przeznaczony do uboju powinien pochodzić ze stad, które w przypadku gdy: a) nie są szczepione przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu – powinny mieć przeprowadzone, w okresie 14 dni poprzedzających wysyłkę, reprezentatywne testy serologiczne i otrzymać ujemny wynik tych testów, b) są szczepione przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu – powinny mieć przeprowadzony, w okresie 14 dni poprzedzających wysyłkę, test przeprowadzony na reprezentatywnej próbce, w celu wyizolowania wirusa rzekomego pomoru drobiu. § 13. Pisklęta jednodniowe i jaja wylęgowe przewozi się w przeznaczonych do tego celu pojemnikach: 1) 2) jednorazowych, które po użyciu niszczy się, albo wielokrotnego użytku, po ich uprzednim oczyszczeniu i odkażeniu.


Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 1301

§ 14.

1. W pojemnikach, o których mowa w § 13, przewozi się wyłącznie pisklęta jednodniowe lub jaja wylęgowe tego samego gatunku, kategorii i rodzaju drobiu, pochodzące z tego samego zakładu.

2. Na pojemnikach umieszcza się: 1) 2) 3) 4) nazwę państwa członkowskiego Unii Europejskiej i region pochodzenia; weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu pochodzenia; liczbę piskląt lub jaj w pojemniku; gatunek drobiu, do którego należą jaja lub pisklęta.

§ 15.

1. Pojemniki, w których przewozi się pisklęta jednodniowe lub jaja wylęgowe, powinny być pogrupowane do transportu w opakowaniach zbiorczych służących do tego celu.

2. Liczbę pojemników oraz ich oznaczenie, o którym mowa w § 14 ust. 2, umieszcza się na opakowaniach zbiorczych. § 16. Drób hodowlany i drób użytkowy przewozi się w skrzyniach lub klatkach: 1) 2) które zawierają tylko drób tego samego gatunku, kategorii i rodzaju, pochodzący z tego samego zakładu; na których umieszcza się weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu pochodzenia.

§ 17.

1. Drób hodowlany i drób użytkowy oraz pisklęta jednodniowe, będące przedmiotem wysyłki, niezwłocznie dostarcza się do zakładu przeznaczenia, przy czym podczas wysyłki drób ten nie powinien mieć kontaktu z innymi ptakami niespełniającymi tych samych wymagań.

2. Drób przeznaczony do uboju, będący przedmiotem wysyłki, niezwłocznie dostarcza się do rzeźni przeznaczenia, przy czym podczas wysyłki drób ten nie powinien mieć kontaktu z innymi ptakami niespełniającymi tych samych wymagań.

3. Drób przeznaczony do odtworzenia zasobów ptactwa łownego, będący przedmiotem wysyłki, niezwłocznie dostarcza się do miejsca przeznaczenia, przy czym podczas wysyłki drób ten nie powinien mieć kontaktu z innymi ptakami niespełniającymi tych samych wymagań.

4. Niedopuszczalne jest przewożenie piskląt jednodniowych i drobiu, o których mowa w ust. 1–3, przez obszar poddany środkom określonym w przepisach o zwalczaniu grypy ptaków oraz o zwalczaniu rzekomego pomoru drobiu, z wyłączeniem przewozów drogą główną lub koleją. § 18.

1. Pojemniki, skrzynie, klatki i opakowania zbiorcze, jeżeli nie są jednorazowego użytku, oraz środki transportu powinny być zaprojektowane w sposób: 1) 2) zabezpieczający przed wydostawaniem się odchodów drobiu i minimalizujący możliwość utraty piór przez transportowany drób; umożliwiający: a) wzrokową kontrolę drobiu, b) ich oczyszczanie i odkażanie.

2. Pojemniki, skrzynie, klatki i opakowania zbiorcze, jeżeli nie są jednorazowego użytku, oraz środki transportu przed załadowaniem drobiu lub jaj wylęgowych oczyszcza się i odkaża w sposób określony przez urzędowego lekarza weterynarii. § 19.

1. Drób i jaja wylęgowe podczas przewozu do miejsca przeznaczenia powinny być zaopatrzone w świadectwo zdrowia, którego wzór jest określony w załączniku nr 4 do dyrektywy nr 2009/158/WE.

2. Świadectwo zdrowia, o którym mowa w ust. 1: 1) 2) 3) jest podpisane przez urzędowego lekarza weterynarii; jest wystawione w dniu załadunku przesyłki do państwa członkowskiego Unii Europejskiej miejsca przeznaczenia; jest sporządzone w języku urzędowym lub językach urzędowych państwa członkowskiego Unii Europejskiej miejsca wysyłki i państwa członkowskiego Unii Europejskiej miejsca przeznaczenia;

Dziennik Ustaw 4) 5) 6) 7) ważne jest przez pięć dni od dnia wystawienia; składa się z pojedynczego arkusza; jest sporządzone dla jednego odbiorcy; jest zaopatrzone w pieczęć i podpis w innym kolorze niż kolor świadectwa. Rozdział 3 Wymagania weterynaryjne przy przywozie zpaństw trzecich drobiu ijaj wylęgowych § 20. Dopuszcza się przywóz drobiu i jaj wylęgowych z państw trzecich, jeżeli: 1) 2) 3) państwa te znajdują się na listach ogłaszanych przez Komisję Europejską; państwa te są wolne od grypy ptaków i rzekomego pomoru drobiu lub które, w przypadku gdy nie są wolne od tych chorób, stosują środki określone w przepisach o zwalczaniu grypy ptaków oraz o zwalczaniu rzekomego pomoru drobiu; drób i  jaja wylęgowe pochodzą ze stad, które spełniają wymagania określone w  rozporządzeniu Komisji (WE) nr 798/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. ustanawiającym wykaz państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do i tranzyt przez terytorium Wspólnoty drobiu i produktów drobiowych oraz wymogów dotyczących świadectw weterynaryjnych (Dz. Urz. UE L 226 z 23.08.2008, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 798/2008”. – 6 – Poz. 1301

§ 21.

1. Każda partia drobiu i jaj wylęgowych powinna być zaopatrzona w wystawiony przez urzędowego lekarza weterynarii państwa trzeciego wysyłki oryginał świadectwa zdrowia, którego wzór jest określony w rozporządzeniu nr 798/2008.

2. Świadectwo zdrowia, o którym mowa w ust. 1: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) jest wystawione w dniu załadunku przesyłki do państwa członkowskiego Unii Europejskiej miejsca przeznaczenia; jest sporządzone w języku urzędowym lub językach urzędowych państwa członkowskiego Unii Europejskiej miejsca przeznaczenia; poświadcza, że drób i  jaja wylęgowe spełniają wymogi niniejszego rozporządzenia w  odniesieniu do przywozu z państw trzecich; jest ważne przez pięć dni od dnia wystawienia; składa się z pojedynczego arkusza; jest sporządzone dla jednego odbiorcy; jest zaopatrzone w pieczęć i podpis w innym kolorze niż kolor świadectwa.

§ 22. Drób przeznaczony do uboju pochodzący z państwa trzeciego po przybyciu do państwa członkowskiego Unii Europejskiej miejsca przeznaczenia przewozi się bezpośrednio i bezzwłocznie do rzeźni. Rozdział 4 Przepisy końcowe § 23. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i jaj wylęgowych (Dz. U. Nr 219, poz. 2225 i Nr 281, poz. 2792). § 24. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. K. Gurbiel

Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 1301

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2013 r. (poz. 1301)

Załącznik nr1

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA WETERYNARYJNE DLA PROWADZENIA ZAKŁADU DROBIU Rozdział 1 Wymagania weterynaryjne dla zatwierdzenia zakładu drobiu I. Zakład hodowli zarodowej, zakład reprodukcyjny oraz zakład odchowu drobiu A. Wymagania dla pomieszczeń zakładu

1. Położenie zakładu oraz układ pomieszczeń w tym zakładzie powinny być zgodne z typem prowadzonej produkcji i zapobiegać przeniesieniu choroby. W przypadku gdy w zakładzie znajduje się kilka gatunków drobiu, zapewnia się wyraźne ich oddzielenie.

2. W  pomieszczeniach zakładu zapewnia się warunki higieniczne dostosowane do typu prowadzonej produkcji oraz umożliwia prowadzenie kontroli stanu zdrowia drobiu.

3. Wyposażenie zakładu powinno być zgodne z typem prowadzonej produkcji oraz umożliwiać oczyszczanie i odkażanie pomieszczeń, środków transportu oraz pojemników, skrzynek, klatek i opakowań zbiorczych przeznaczonych do przewozu drobiu i jaj. B. Wymagania dla hodowli

1. Przy hodowli drobiu zapewnia się spełnienie następujących wymagań: 1) 2) nie wprowadza się nowej partii drobiu do stada już hodowanego (zasada hodowli zamkniętej); pomieszczenia zakładu przed każdym umieszczeniem w nim drobiu: a) opróżnia się całkowicie z drobiu, b) oczyszcza się i odkaża.

2. W  zakładzie hodowli zarodowej, zakładzie reprodukcyjnym i  zakładzie odchowu drobiu powinien znajdować się wyłącznie drób: 1) 2) 3) z tego samego zakładu lub z innych zatwierdzonych zakładów hodowli zarodowej, zakładów reprodukcyjnych, zakładu odchowu drobiu lub przywieziony z państw trzecich po spełnieniu wymagań określonych w rozdziale 3 rozporządzenia.

3. W zakładzie powinny być przestrzegane zasady higieny; osoby w nim zatrudnione powinny nosić obuwie i ubrania robocze, a osoby odwiedzające – ubrania ochronne.

4. Budynki i wyposażenie zakładu utrzymuje się w dobrym stanie technicznym.

5. Jaja muszą być: 1) 2) 3) zbierane przynajmniej raz dziennie, jak najszybciej po ich zniesieniu; bezzwłocznie oczyszczone i  odkażone, chyba że odkażanie ma miejsce w  zakładzie wylęgu drobiu w  tym samym państwie członkowskim; umieszczone w nowym lub czystym i odkażonym opakowaniu.

6. W zakładzie prowadzi się dokumentację dla każdego stada, którą przechowuje się przez co najmniej 2 lata od dnia rozdysponowania stada.

Dziennik Ustaw – 8 – Poz. 1301

7. Dokumentacja, o której mowa w ust. 6, zawiera informacje o: 1) 2) 3) 4) 5) 6) dacie przywozu do zakładu i wywozu z zakładu drobiu i jaj; wynikach wylęgu; zachorowalności i śmiertelności drobiu z określeniem ich przyczyn; wykonywanych laboratoryjnych badaniach diagnostycznych i ich wynikach; miejscu pochodzenia drobiu, firmie lub nazwie producenta i adresie, a w przypadku osoby fizycznej o jej imieniu, nazwisku oraz miejscu zamieszkania i adresie; miejscu przeznaczenia jaj lub drobiu.

II. Zakład wylęgu drobiu

1. Wylęg drobiu prowadzi się w budynku lub jego części.

2. Budynek, w którym prowadzi się wylęg drobiu, powinien: 1) 2) 3) znajdować się na terenie ogrodzonym; być zabezpieczony przed dostępem z zewnątrz ptaków, gryzoni i owadów; być utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

3. Budynki, w których prowadzi się wylęg drobiu, powinny być wyraźnie oddzielone od budynków, w których odbywa się chów i hodowla drobiu.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, wyznacza się miejsce przeznaczone do: 1) 2) mycia i odkażania środków transportu; przechowywania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego z cyklu produkcyjnego przed ich wywozem.

5. W zakładzie wylęgu drobiu zapewnia się: 1) 2) 3) 4) oświetlenie naturalne lub sztuczne; bieżącą wodę nadającą się do spożycia przez ludzi; instalację kanalizacyjną; sprawną wentylację.

6. W zakładzie wylęgu drobiu: 1) 2) powierzchnia podłóg, ścian, drzwi i  okien powinna być wykonana z  materiałów nieprzepuszczalnych, nienasiąkliwych i łatwo zmywalnych; urządzenia i sprzęt używany do wylęgu drobiu powinny być wykonane z materiału wodoodpornego i posiadać gładkie powierzchnie.

7. W zakładzie wylęgu drobiu wyodrębnia się pomieszczenia przeznaczone do: 1) 2) 3) 4) 5) przyjmowania, segregowania i magazynowania jaj wylęgowych; odkażania jaj wylęgowych; inkubacji jaj wylęgowych; klucia piskląt; brakowania, segregowania, szczepienia, seksowania, magazynowania i wydawania piskląt.

Dziennik Ustaw

8. Układ pomieszczeń w zakładzie wylęgu drobiu: 1) 2) dostosowuje się do jednokierunkowego cyklu produkcyjnego, podczas którego każda partia jaj wylęgowych, a następnie partia wyklutych z tych jaj piskląt jest przemieszczana kolejno przez pomieszczenia wymienione w ust. 7; powinien uniemożliwiać kontakt przyjmowanych jaj wylęgowych z wydawanymi pisklętami.

9. Do wylęgu mogą być przeznaczone jaja wylęgowe, które pochodzą z: 1) 2) zakładów hodowli zarodowej; państw trzecich, jeżeli spełniają wymagania dla przywozu jaj wylęgowych. – 9 – Poz. 1301

10. W zakładzie wylęgu drobiu powinny być przestrzegane zasady higieny; osoby w nim zatrudnione powinny nosić obuwie i ubrania robocze, a osoby odwiedzające – ubrania ochronne.

11. Odkażeniu podlegają: 1) jaja: a) w okresie pomiędzy ich dostarczeniem do zakładu wylęgu drobiu a nałożeniem do wylęgu lub b) przed wysyłką do handlu lub wywozu do państwa trzeciego, chyba że były one wcześniej odkażone w zakładzie hodowli zarodowej miejsca pochodzenia; 2) 3) inkubatory; klujniki i ich sprzęt, po wylęgu każdej nałożonej partii jaj.

12. Odkażanie, o którym mowa w ust. 11 pkt 2, przeprowadza się przed każdym nałożeniem jaj.

13. W celu oceny stanu sanitarnego wylęgu pobiera się: 1) 2) wymazy powierzchniowe z podłogi i ścian pomieszczeń, o których mowa w ust. 7 pkt 5, oraz powierzchni wewnętrznej każdej komory lęgowej i klujnikowej, puch z komory klujnikowej

– do badań w laboratoriach, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z2010r. Nr112, poz.744 oraz z2011r. Nr54, poz.278).

14. W zakładzie wylęgu drobiu prowadzi się kartę wylęgu drobiu zawierającą informacje dotyczące każdej partii jaj wylęgowych umieszczonych w komorze lęgowej, w tym: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) firmę lub nazwę producenta jaj wylęgowych, jego siedzibę i adres oraz oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności, a w przypadku osoby fizycznej – jej imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres; datę dostarczenia jaj do zakładu wylęgu drobiu; liczbę wylężonych piskląt; zaobserwowane nieprawidłowości; wyniki badań laboratoryjnych; informacje odnośnie przeprowadzanych szczepień; liczbę i przeznaczenie jaj niewylężonych; miejsce przeznaczenia piskląt.

15. Kartę wylęgu drobiu prowadzi się oddzielnie dla jaj wylęgowych pochodzących z  poszczególnych stad drobiu i przechowuje się przez 2 lata od dnia dokonania w niej wpisu.

Dziennik Ustaw – 10 – Rozdział 2 Szczegółowe warunki, po zaistnieniu których wydaje się decyzje: nakazującą usunięcie uchybień, nakazującą wstrzymanie działalności zakładu lub zakazującą prowadzenia zakładu

1. Decyzję nakazującą usunięcie uchybień w określonym terminie wydaje się – w przypadku niespełnienia wymagań określonych rozdziale

1.

2. Decyzję nakazującą wstrzymanie działalności zakładu do czasu usunięcia uchybień wydaje się: 1) 2) w przypadku, gdy wymagania określone w rozdziale 1 nie są spełniane; do czasu zakończenia badania, w przypadku gdy: a) w zakładzie podejrzewa się wystąpienie grypy ptaków lub rzekomego pomoru drobiu, b) zakład otrzymał drób lub jaja wylęgowe z zakładu, w którym wystąpiło podejrzenie lub w którym stwierdzono grypę ptaków lub rzekomy pomór drobiu, c) w wyniku kontaktu między zakładem i ogniskiem grypy ptaków lub rzekomego pomoru drobiu mogło nastąpić przeniesienie zakażenia; 3) do czasu wykonania nowych testów, jeżeli wyniki kontroli przeprowadzonej zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale 1 oraz w załączniku nr 2 do dyrektywy nr 2009/158/WE rozdziale III części A i B, dla zakażenia Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum, Salmonella arizonae, Mycoplasma gallisepticum czy Mycoplasma meleagridis, uzasadniają podejrzenie zakażenia; do czasu zastosowania odpowiednich środków wymaganych przez powiatowego lekarza weterynarii, w  przypadku gdy zakład nie spełnia wymagań określonych w rozdziale 1 oraz w załączniku nr 2 do dyrektywy nr 2009/158/WE rozdziale III części A i B.

3. Decyzję zakazującą prowadzenia zakładu wydaje się w przypadku: 1) 2) 3) wystąpienia w zakładzie grypy ptaków lub rzekomego pomoru drobiu; gdy drugi test potwierdzi obecność zakażenia Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum, Salmonella arizonae, Mycoplasma gallisepticum czy Mycoplasma meleagridis; nieusunięcia uchybień określonych w decyzji powiatowego lekarza weterynarii. Poz. 1301

4)

4. Jeżeli decyzja, o której mowa w ust. 3, została wydana z powodu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 – zakład może zostać ponownie zatwierdzony po upływie 21 dni od dnia przeprowadzenia oczyszczania i odkażania po zabiciu wszystkich sztuk drobiu wognisku choroby.

5. Jeżeli decyzja, o której mowa w ust. 3, została wydana z powodu zakażenia wywołanego przez: 1) Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum lub Salmonella arizonae – zakład może zostać ponownie zatwierdzony, jeżeli otrzymano ujemne wyniki w 2 testach: a) w odstępie co najmniej 21 dni i b) po odkażeniu przeprowadzonym w tym zakładzie po zabiciu wszystkich sztuk drobiu; 2) Mycoplasma gallisepticum lub Mycoplasma meleagridis – zakład może zostać ponownie zatwierdzony, jeżeli otrzymano ujemne wyniki w 2 testach wykonanych w odstępie co najmniej: a) 60 dni na całym stadzie lub b) 21 dni po odkażeniu przeprowadzonym w tym zakładzie po zabiciu wszystkich sztuk drobiu.

6. W przypadku gospodarstw, w których znajdują się dwa lub więcej oddzielne stada, powiatowy lekarz weterynarii może nie wydawać decyzji, o której mowa w ust. 2, w stosunku do zdrowych stad w gospodarstwie zarażonym, jeżeli urzędowy lekarz weterynarii potwierdzi, że: 1) 2) stada te są utrzymywane i karmione w oddzielnych pomieszczeniach dostosowanych do struktury i wielkości tych stad; czynności tam wykonywane uniemożliwiają przenoszenie się chorób z jednego stada do drugiego.

Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 1301

Załącznik nr2

WYMAGANIA DLA SZCZEPIEŃ U DROBIU

1. Szczepionki używane do szczepienia drobiu lub drobiu hodowlanego muszą posiadać pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.1)).

2. Przy stosowaniu szczepionek przeciwko dowolnemu serotypowi Salmonelli muszą być spełnione następujące wymagania: 1) 2) programy szczepień należy prowadzić tak, aby nie kolidowały z badaniami serologicznymi wykonywanymi w zakładzie oraz aby nie dawały wyników fałszywie dodatnich; szczepionki zawierające żywe szczepy Salmonelli nie mogą być stosowane w ramach prowadzonych programów kontroli występowania chorób: a) w przypadku drobiu hodowlanego lub drobiu użytkowego w okresie reprodukcji lub nieśności, chyba że wykazano, że ich stosowanie jest bezpieczne i  zostały one dopuszczone do obrotu zgodnie z  przepisami ustawy z  dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, b) jeśli producent szczepionki nie przedstawi właściwej metody rozróżniania bakteriologicznego dzikich szczepów Salmonelli od szczepów szczepionkowych.

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 78, poz. 513 i Nr 107, poz. 679, z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 82, poz. 451, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657 i Nr 122, poz. 696, z 2012 r. poz. 1342 i1544 oraz z 2013 r. poz. 1245.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 1301 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

 • Założenie salonu tatuażu

  Planuję otworzyć salon tatuażu. Faktyczne usługi będzie wykonywać zatrudniona przez nas osoba. Czy do prowadzenia takiej działalności wymagane są specjalne pozwolenia, (...)

 • Przepisy regulujące gospodarkę kasową w sp.z o.o.

  Jakie przepisy regulują gospodarkę kasową w spółce z o.o. oprócz przepisów rozporządzenia MSWiA z dnia 14.10.1998r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, ....(Dz.U. (...)

 • Wspólne opodatkowanie z małżonkiem-rolnikiem

  Wspólne opodatkowanie nie jest możliwe, gdy chociażby do jednego z małżonków mają zastosowanie przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów (...)

 • Indywidualna praktyka lekarska a VAT

  Jaka jest stawka podatku VAT na usługi lekarskie związane ze świadczeniem takich usług w ramach prowadzonej indywidualnej praktyki lekarskiej?

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-07-24 poz. 838

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia bydła

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-04 poz. 1616

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie stawek pomocy finansowej z tytułu nadzwyczajnych środków wsparcia rynku

 • Legislacja UE z 2004-07-08 nr 237 poz. 12

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1249/2004 z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie określonych środków nadzwyczajnych przyjętych w celu wsparcia rynku jaj (...)

 • Legislacja UE z 2004-12-10 nr 365 poz. 10

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2102/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r. dotyczące niektórych szczególnych środków wspierania rynku jaj we Włoszech

 • Legislacja UE z 2004-08-25 nr 275 poz. 10

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1499/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. dotyczące niektórych nadzwyczajnych środków wsparcia rynku jaj w Belgii


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.