Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 131 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-28
Data wydania:2013-01-11
Data wejscia w życie:2013-02-12
Data obowiązywania:2013-02-12

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 131 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 28 stycznia 2013 r. Poz. 131

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA IGOSPODARKI MORSKIEJ

1) zdnia 11 stycznia 2013r. zmieniające rozporządzenie wsprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, zaktóre pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat itrybu ich pobierania Na podstawie art.16 ust.4 ustawy zdnia 28 marca 2003r. otransporcie kolejowym (Dz.U. z2007r. Nr16, poz.94, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania (Dz. U. poz. 559) w załączniku do rozporządzenia, w tabeli poz. X otrzymuje brzmienie: X.


1. Dotyczące świadectw dopuszczenia do eksploatacji Dla budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego – na typ: Skrzyżowania torów kolejowych Rozjazdu kolejowego Szyny kolejowej Systemu przytwierdzeń Podkładu kolejowego ipodrozjazdnicy Sieci jezdnej, sieci powrotnej itrzeciej szyny metra do 10 godzin 1500 2000 1000 1000 800 2000 10 do 20 godzin 3000 4000 2000 2000 1500 4000 20 do 30 godzin 4500 6000 3000 3000 2300 6000 30 do 40 godzin 6000 8000 4000 4000 3000 8000 opłata maksymalna ponad 40 godzin równowartość w złotych 7000 euro* równowartość w złotych 7000 euro* równowartość w złotych 7000 euro* równowartość w złotych 7000 euro* równowartość w złotych 7000 euro* równowartość w złotych 7000 euro*

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902, Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 18, poz. 97, Nr 19, poz. 100, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 966, Nr 157, poz. 1241 i Nr 214, poz. 1658, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 102, poz. 586, Nr 106, poz. 622, Nr 187, poz. 1113, Nr 205, poz. 1209, Nr 227, poz. 1367, Nr 230, poz. 1372 i Nr 233, poz. 1381 oraz z 2012 r. poz. 460 i 951.

1)

Dziennik Ustaw

2. Dla urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego – na typ: Stacyjnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym Urządzeń sterowania rozrządem, w tym hamulca torowego Urządzeń blokady liniowej Systemu zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych, w tym: napędu rogatkowego, sygnalizatora drogowego Urządzeń do wykrywania stanów awaryjnych pojazdów kolejowych podczas biegu pociągu oraz nieprawidłowości załadunku wagonów Urządzeń kontroli niezajętości torów i rozjazdów kolejowych, w tym: obwodów torowych iliczników osi Urządzeń oddziaływania tor-pojazd Urządzeń do przestawiania lub kontrolowania ruchomych elementów rozjazdu kolejowego Sygnalizatora kolejowego Dławika torowego Linek dławikowych Wyłącznika szybkiego Systemu ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym Systemu automatycznego prowadzenia pociągu Urządzeń łączności przewodowej: zapowiadawczej, strażnicowej i stacyjno-ruchowej Urządzeń łączności bezprzewodowej: pociągowej, manewrowej, drogowej iutrzymania Systemu telewizji użytkowej przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego do 10 godzin 2000 2000 2000 1500 –2– 10 do 20 godzin 4500 4500 4500 3000 20 do 30 godzin 7000 7000 7000 4500 30 do 40 godzin 9000 9000 9000 6000 Poz. 131 opłata maksymalna ponad 40 godzin równowartość w złotych 7000 euro* równowartość w złotych 7000 euro* równowartość w złotych 7000 euro* równowartość w złotych 7000 euro*

2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

2.5.

1500

3000

4500

6000

równowartość w złotych 7000 euro*

2.6.

1500

3000

4500

6000

równowartość w złotych 7000 euro*

2.7. 2.8.

1500 1500

3000 3000

4500 4500

6000 6000

równowartość w złotych 7000 euro* równowartość w złotych 7000 euro* równowartość w złotych 7000 euro* równowartość w złotych 7000 euro* równowartość w złotych 7000 euro* równowartość w złotych 7000 euro* równowartość w złotych 7000 euro* równowartość w złotych 7000 euro* równowartość w złotych 7000 euro* równowartość w złotych 7000 euro*

2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13.

1500 1500 1500 2000 2000

3000 3000 3000 4000 4000

4500 4500 4500 6000 6000

6000 6000 6000 8000 8000

2.14. 2.15.

1500 2000

3000 4500

4500 7000

6000 9000

2.16.

2000

4500

7000

9000

2.17.

1500

3000

4500

6000

równowartość w złotych 7000 euro*

Dziennik Ustaw 2.18. 2.19. Systemu zdalnego sterowania ruchem kolejowym Rejestratora rozmów związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego Dla pojazdów kolejowych – na typ: Pojazdu trakcyjnego Wagonu pasażerskiego Wagonu towarowego Pojazdu specjalnego Pojazdu pomocniczego 1500 1500 –3– 3000 3000 4500 4500 6000 6000 Poz. 131 równowartość w złotych 7000 euro* równowartość w złotych 7000 euro* opłata maksymalna ponad 50 godzin równowartość w złotych 30000 euro* równowartość w złotych 30000 euro* 60000 75000 75000

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5.

do 10 godzin 4000 4000 3000 3000 3000

10 do 30 godzin 10000 10000 6000 6000 6000

30 do 40 godzin 20000 20000 10000 15000 15000

40 do 50 godzin 40000 40000 30000 40000 40000

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: S. Nowak

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 131 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-30 poz. 1772

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności wykonywane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie interoperacyjności kolei

 • Dziennik Ustaw z 1999-04-27 poz. 398

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie wysokości prowizji od pobieranych opłat w międzynarodowym transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania.

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-30 poz. 883

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie wysokości opłat za czynności organów i urzędów administracji probierczej oraz trybu ich pobierania.

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-08 poz. 210

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości opłat za uprawnienia przewozowe w międzynarodowym transporcie drogowym, trybu ich wnoszenia oraz jednostek upoważnionych do ich pobierania.

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-20 poz. 1402

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2003 r. w sprawie opłaty za udzielenie licencji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu kolejowego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.